Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-04-Speech-2-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070904.23.2-205"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule Preşedinte, domnule comisar, statele membre trebuie să asigure un climat favorabil dezvoltării logisticii transportului de marfă şi să elimine blocajele. Atât pentru transportatori, cât şi pentru clienţi, este extrem de important ca produsele să ajungă la timp şi în condiţiile stabilite. Până în 2020 se estimează o creştere de 50% a transportului de marfă. Logistica transporturilor de marfă reprezintă 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar 10- 15% din costul final al produselor este dat de costul logisticii de transport. De aceea statele membre trebuie să faciliteze transportul de marfă, iar regulile impuse şi controalele efectuate de acestea trebuie să fie realizate pe baza unor norme comune, fără introducerea unor bariere în libera circulaţie a mărfurilor. Aceste reguli trebuie transmise cu prioritate tuturor transportatorilor interesaţi, astfel încât aceştia să poată respecta prevederile regulamentare, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale... Uniunea Europeană trebuie să utilizeze mai mult mijloacele de transport mai puţin poluante. Nu întâmplător, 70% din proiectele prioritare pentru dezvoltarea reţelei europene de transport sunt dedicate transportului feroviar şi celui naval. Din păcate, statele membre au utilizat prea puţin programul Marco Polo pentru transferul unui volum cât mai mare din transportul de marfă din sistem rutier în sistem naval. Calea navigabilă formată din Rin, canalul Main şi Dunăre scurtează distanţa dintre nord-vestul şi sud-estul Europei cu aproape 4 000 de kilometri. În plus, din 2007, Uniunea Europeană are ieşire la Marea Neagră. Pentru logistica transportului de marfă, sistemele de transport inteligent şi utilizarea tehnologiei devin indispensabile. Transportul de marfă are însă nevoie de o bună infrastructură de transport şi, de aceea, sperăm ca pe viitor bugetele aferente atât proiectelor de transport comunitare, cât şi celor naţionale, să devină prioritare. Consider că acest raport este extrem de important pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Statele membre trebuie să facă mai mult pentru logistica transporturilor de marfă. Felicit raportorul."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, členské státy musí zaručit příznivé prostředí pro rozvoj logistiky nákladní dopravy a odstranit překážky, které tomuto rozvoji brání. Jak pro dopravce, tak jejich klienty je krajně důležité, aby bylo zboží dopraveno na místo určení včas a za stanovených podmínek. Předpokládá se, že do roku 2020 vzroste nákladní doprava o 50 %. Logistika nákladní dopravy představuje 13 % hrubého domácího produktu Unie a náklady na dopravní logistiku tvoří 10 – 15 % konečné ceny výrobků. Proto by členské státy měly nákladní dopravu usnadnit a zjednodušit pravidla, kontroly by měly být prováděny podle společných norem, aniž by bylo jakkoli bráněno volnému pohybu zboží. Tyto normy by měly být přednostně sděleny všem dopravcům, aby mohli dodržovat regulační ustanovení a plnit své smluvní závazky… Evropská unie musí používat dopravní prostředky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Není náhodou, že se 70 % prioritních projektů v rámci rozvoje evropské dopravní sítě zabývá železniční dopravou a dopravou po vodních cestách. Členské státy bohužel jen málo využily program Marco Polo, aby přesunuly větší objem nákladní dopravy ze silnic na systém námořní dopravy. Splavné vodní cesty vybudované na Rýně, mohučském kanále a Dunaji zkracují vzdálenost mezi jihozápadní a severovýchodní Evropou o 4000 km. Kromě toho má Evropská unie od roku 2007 přístup k Černému moři. Inteligentní dopravní systémy a využívání technologií budou pro logistiku nákladní dopravy nutností. Nákladní doprava však vyžaduje kvalitní dopravní infrastrukturu, a proto doufáme, že rozpočty, které se týkají dopravních projektů Společenství a jednotlivých států, budou do budoucna prioritou. Tuto zprávu považuji za velice důležitou pro hospodářský rozvoj Evropské unie. Členské státy by měly logistice nákladní dopravy věnovat větší pozornost. Paní zpravodajce blahopřeji."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Medlemsstaterne skal sikre et gunstigt miljø for udvikling af godslogistik og fjerne de dermed forbundne hindringer. For både fragtførere og kunder er det meget vigtigt, at godset ankommer til tiden og på de fastsatte betingelser. I 2020 forventes godstransporten at være steget med 50 %. Godslogistik tegner sig for 13 % af EU's BNP, og logistikomkostninger udgør 10-15 % af de endelige omkostninger ved produkter. Det er grunden til, at medlemsstaterne bør lette godstransporten, og at reglerne og kontrollerne bør udføres på grundlag af fælles normer, uden at der indføres hindringer for den frie bevægelighed for varer. Disse normer bør omgående fremsendes til alle de relevante fragtførere, så de kan overholde de lovgivningsmæssige bestemmelser og deres kontraktmæssige forpligtelser ... EU må anvende mere miljøvenlige transportmidler. Det er ingen tilfældighed, at 70 % af de prioriterede projekter for udviklingen af det europæiske transportnet vedrører jernbaner og transport ad vandveje. Desværre har medlemsstaterne gjort meget lidt brug af Marco Polo-programmet til overførsel af en større del af godstransporten fra vej- til søtransport. Den sejlbare vandvej, som Rhinen, Main-Donau-kanalen og Donau udgør, nedbringer afstanden mellem Nordvest- og Sydøsteuropa med 4.000 km. Desuden har EU fra 2007 en adgangsvej til Sortehavet. Intelligente transportsystemer og brug af teknologi bliver helt afgørende for godslogistik. Godstransport kræver imidlertid en god transportinfrastruktur, og det er årsagen til, at vi håber, at budgetterne til transportprojekter på fællesskabsplan og nationalt plan bliver prioriteret højt i fremtiden. Jeg synes, at denne betænkning er enormt vigtig for EU's økonomiske udvikling. Medlemsstaterne bør gøre mere for godslogistik. Jeg lykønsker ordføreren."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Mitgliedstaaten müssen ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Gütertransportlogistik gewährleisten und bestehende Hindernisse ausräumen. Sowohl für die Spediteure als auch für die Kunden ist es außerordentlich wichtig, dass Güter pünktlich und zu den vereinbarten Bedingungen eintreffen. Bis zum Jahr 2020 wird eine Zunahme des Güterverkehrs um 50 % erwartet. Logistik im Güterverkehr verkörpert 13 % des Bruttoinlandsprodukts der Union, und 10 bis 15 % der Endkosten von Produkten entfallen auf die Kosten für Transportlogistik. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten Gütertransporte erleichtern, und die Vorschriften und Kontrollen müssen gemeinsamen Standards folgen, ohne den freien Warenverkehr zu behindern. Diese Standards müssen allen in Frage kommenden Spediteuren vorrangig zugeleitet werden, damit diese die Rechtsvorschriften respektieren und ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen können... Die Europäische Union muss umweltfreundlichere Transportmittel nutzen. Es kommt nicht von ungefähr, dass 70 % der vorrangigen Projekte für die Entwicklung des europäischen Transportnetzes die Beförderung auf dem Schienen- und Wasserweg betreffen. Leider haben die Mitgliedstaaten das Programm Marco Polo zur Verlagerung von mehr Langstrecken-Straßentransporten auf Seewegesysteme nur wenig genutzt. Die aus Rhein, Mainkanal und Donau bestehende Wasserstraße verkürzt die Entfernung zwischen Nordwest- und Südosteuropa um 4 000 km. Darüber hinaus hat die Europäische Union seit 2007 Zugang zum Schwarzen Meer. Für die Logistik von Gütertransporten werden intelligente Transportsysteme und der Einsatz von Technik unverzichtbar. Allerdings benötigt der Gütertransport eine gute Transportinfrastruktur, und deshalb hoffen wir, dass gemeinschaftliche sowie nationale Transportprojekte in den Haushalten künftig Vorrang haben werden. Meiner Ansicht nach ist dieser Bericht für die wirtschaftliche Entwicklung der Europäischen Union außerordentlich wichtig. Die Mitgliedstaaten müssen mehr für die Logistik im Gütertransport tun. Meinen Glückwunsch an den Berichterstatter."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών και την άρση των σχετικών εμποδίων. Τόσο για τους μεταφορείς όσο και για τους πελάτες, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα εμπορεύματα να φτάνουν εγκαίρως και σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους. Έως το 2020, προβλέπεται αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών κατά 50%. Η εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών αντιστοιχεί στο 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, ενώ το 10-15% του τελικού κόστους των προϊόντων αντιστοιχεί στο κόστος της εφοδιαστικής μεταφορών. Γι’ αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν τις εμπορευματικές μεταφορές, οι δε κανόνες και έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται βάσει κοινών προτύπων, χωρίς τη δημιουργία εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους μεταφορείς, ούτως ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται προς τις ρυθμιστικές διατάξεις, τηρώντας συγχρόνως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις... Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιεί φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 70% των έργων προτεραιότητας για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών αφορούν σιδηροδρομικές μεταφορές και μεταφορές μέσω πλωτών οδών. Δυστυχώς, τα κράτη μέλη δεν έχουν αξιοποιήσει επαρκώς το πρόγραμμα Marco Polo για τη μεταφορά μεγάλου όγκου εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο θαλάσσιο σύστημα μεταφορών. Η πλωτή οδός που αποτελείται από τον Ρήνο, το κανάλι του Μάιν και τον Δούναβη μειώνει την απόσταση μεταξύ Βορειοδυτικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά 4 000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, από το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει έξοδο προς τον Εύξεινο Πόντο. Για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και η χρήση της τεχνολογίας καθίστανται αναγκαία. Εντούτοις, οι εμπορευματικές μεταφορές χρειάζονται καλής ποιότητας υποδομές μεταφορών και, γι’ αυτό, ελπίζουμε ότι οι προϋπολογισμοί που αφορούν τα κοινοτικά και εθνικά έργα στον τομέα των μεταφορών θα αποτελέσουν προτεραιότητα στο μέλλον. Φρονώ ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια."@el10
"Mr President, Commissioner, Member States have to ensure a favourable environment for the development of freight transport logistics and to remove the barriers involved. Both for carriers and for clients it is extremely important that freight arrives on time and under the established terms. By 2020 a 50% increase in freight transport is predicted. Freight transport logistics represents 13% of the Union’s gross domestic product and 10-15% of the final cost for products is represented by the cost of transport logistics. That is why Member States should facilitate freight transport and the rules and controls should be carried out on the basis of common norms, without introducing barriers to the free movement of goods. These norms should be forwarded with priority to all the relevant carriers so that they can respect the regulatory provisions, and observe their contractual obligations... The European Union has to use more environmentally-friendly means of transport. It is no coincidence that 70% of the priority projects for the development of the European transport network are meant for railways and waterways transport. Unfortunately, Member States have made little use of the Marco Polo programme for the transfer of a larger volume of freight transport from the road to the sea transport system. The navigable waterway made up of the Rhine, Main Channel and the Danube shortens the distance between the Northwestern and Southeastern Europe by 4 000 km. Moreover, as of 2007, the European Union has an exit to the Black Sea. For freight transport logistics, intelligent transport systems and the use of technology become indispensable. However, freight transport needs a good transport infrastructure and that is why we hope that the budgets relating to the Community and national transport projects will become a priority in the future. I think that this report is extremely important for the economic development of the European Union. Member States should do more for freight transport logistics. Congratulations to the rapporteur."@en4
"Señor Presidente, Comisario, los Estados miembros tienen que garantizar un entorno favorable para el desarrollo de la logística del transporte de mercancías y eliminar las barreras asociadas. El hecho de que las mercancías lleguen a tiempo y según las condiciones previstas resulta extremadamente importante tanto para los transportistas como para los clientes. Se calcula que en 2020 se habrá producido un incremento del 50 % en el transporte de mercancías. La logística del transporte de mercancías representa un 13 % del producto nacional bruto de la Unión y entre un 10 % y un 15 % del coste final de los productos se deriva del coste del transporte. Por eso los Estados miembros deben facilitar el transporte de mercancías y las normas y controles deben llevarse a cabo en función de reglamentos comunes, sin introducir barreras a la libre circulación de mercancías. Estas normas deben remitirse urgentemente a los transportistas pertinentes para que puedan cumplir las disposiciones legales y sus obligaciones contractuales… La Unión Europea tiene que usar medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. El hecho de que el 70 % de los proyectos prioritarios para la ampliación de la red de transporte europea estén destinados al transporte por vías férreas y por vías navegables no es una coincidencia. Desafortunadamente, los Estados miembros están haciendo muy poco uso del programa Marco Polo para la transferencia de un mayor volumen del transporte de mercancías desde el medio terrestre a sistemas de transporte marítimo. La vía navegable formada por el Rhin, el canal Meno y el Danubio reduce en 4 000 km la distancia entre el noroeste y el sureste de Europa. Además, desde 2007, la Unión Europea tiene una salida al mar Negro. Para la logística del transporte de mercancías, resultan indispensables los sistemas inteligentes de transporte y el uso de la tecnología. Sin embargo, el transporte de mercancías requiere una buena infraestructura y ése es el motivo por el que esperamos que las partidas presupuestarias relacionadas con la Comunidad y los proyectos de transporte nacionales se conviertan en una prioridad en el futuro. Considero que este informe es de vital importancia para el desarrollo económico de la Unión Europea. Los Estados miembros deben hacer más por la logística del transporte de mercancías. Mis felicitaciones a la ponente."@es21
"Hr juhataja, volinik, liikmesriigid peavad tagama soodsad tingimused kaubaveologistika arenguks ja kõrvaldama sellega seotud tõkked. Nii vedajatele kui ka klientidele on äärmiselt oluline, et veos saabuks õigeaegselt ja vastavalt kokkulepitud tingimustele. 2020. aastaks prognoositakse kaubavedude kasvu 50% võrra. Kaubaveologistika esindab 13% liidu sisemajanduse kogutoodangust ja transpordilogistika maksumus moodustab 10–15% toote lõppmaksumusest. Sellepärast peaksid liikmesriigid soodustama kaubavedu ning eeskirjad ja kontroll tuleks läbi viia ühtsete normide alustel, ilma tõkete seadmiseta kaupade vabale liikumisele. Need normid tuleks esmatähtsana edastada kõikidele asjaomastele vedajatele, et nad saaksid austada seaduse nõudeid ja täita oma lepingulisi kohustusi. Euroopa Liit peab kasutama rohkem keskkonnasõbralikke transpordivahendeid. See pole juhus, et 70% Euroopa transpordivõrgustiku arendamise prioriteetsetest projektidest on suunatud raudteele ja veetranspordile. Õnnetuseks on liikmesriigid vähe kasutanud Marco Polo programmi suurte kaubakoguste üleviimiseks maanteelt meretranspordi süsteemi. Laevatatav veetee, mille moodustavad Rein, Reini-Maini-Doonau kanal ehk Euroopa kanal ja Doonau, lühendab vahemaid Loode- ja Kagu-Euroopa vahel 4000 km võrra. Veelgi enam, alates 2007. aastast on Euroopa Liidul väljapääs Mustale merele. Arukad transpordisüsteemid ja tehnoloogia kasutamine on muutunud kaubaveologistika jaoks asendamatuks. Siiski vajab kaubavedu head transpordi infrastruktuuri ja sellepärast me loodame, et eelarved, mis puudutavad ühenduse ja riikide transpordiprojekte, muutuvad tulevikus prioriteediks. Ma arvan, et see raport on Euroopa Liidu majandusarengu seisukohalt äärmiselt tähtis. Liikmesriigid peaksid kaubaveologistika edendamiseks rohkem tegema. Õnnitlused raportöörile."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tavaraliikenteen logistiikka voi kehittyä suotuisissa oloissa, ja poistettava niihin liittyvät esteet. Sekä kuljetusliikkeiden että asiakkaiden kannalta on äärettömän tärkeää, että tavarat saapuvat ajoissa ja sovittujen ehtojen mukaisesti. Tavaraliikenteen odotetaan lisääntyvän 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tavaraliikenteen logistiikan osuus on 13 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta ja liikennelogistiikan kustannusten osuus 10–15 prosenttia tuotteiden loppukustannuksista. Jäsenvaltioiden onkin helpotettava tavaraliikennettä, ja sääntöjen ja tarkastusten on perustuttava yhteisiin normeihin asettamatta kuitenkaan esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Tällaiset normit on saatettava tiedoksi ennen kaikkea kaikille asianomaisille kuljetusliikkeille, jotta ne voivat noudattaa säännöksiä ja täyttää sopimusvelvoitteensa... Euroopan unionissa on käytettävä ympäristöystävällisempiä kuljetusvälineitä. Ei ole sattumaa, että 70 prosenttia Euroopan liikenneverkon kehittämiseksi toteutettavista ensisijaisista hankkeista koskee rautateitä ja vesiliikennettä. Jäsenvaltiot ovat valitettavasti hyödyntäneet vain vähän Marco  Polo -ohjelmaa suurempien tavaramäärien siirtämiseksi maanteiltä merikuljetusjärjestelmään. Reinillä, Mainin kanavalla ja Tonavalla kulkeva purjehduskelpoinen vesireitti lyhentää Luoteis- ja Kaakkois-Euroopan välimatkaa 4000 kilometrillä. Lisäksi Euroopan unionilla on vuodesta 2007 lähtien ollut pääsy Mustamerelle. Älykkäät liikennejärjestelmät ja teknologian käyttö ovat tulleet välttämättömiksi tavaraliikenteen logistiikassa. Tavaraliikenteessä tarvitaan kuitenkin hyvää liikenneinfrastruktuuria,, ja juuri siksi toivomme, että EY:n ja jäsenvaltioiden liikennehankkeiden rahoitus asetetaan keskeiseen asemaan tulevaisuudessa. Tämä mietintö on mielestäni ensiarvoisen tärkeä Euroopan unionin talouskehitykselle. Jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän tavaraliikenteen logistiikan eteen. Onnittelut esittelijälle."@fi7
"M. le Président, M. le Commissaire, les États membres doivent garantir un environnement favorable pour le développement de la logistique du transport de fret et lever les obstacles en présence. Pour les transporteurs et pour les clients, il est extrêmement important que le fret arrive dans les délais prévus et dans les conditions prévues. D'ici 2020, on prévoit une augmentation de 50 % du transport de fret. La logistique du transport de fret représente 13% du PIB de l'Union et 10 à 15 % du coût final des produits sont représentés par le coût de la logistique du transport. C'est pourquoi les États membres doivent faciliter les règles et le transport de fret, et les contrôles doivent être effectués sur la base de normes communes, sans imposer d'obstacles à la libre circulation des marchandises. Ces normes doivent être transmises en priorité à tous les transporteurs pertinents pour qu'ils puissent respecter les dispositions réglementaires et leurs obligations contractuelles... L'Union européenne doit utiliser des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Ce n'est pas une coïncidence si 70 % des projets prioritaires pour le développement du réseau de transport européen sont orientés vers les chemins de fer et les voies navigables. Hélas, les États membres se sont peu servis du programme Marco Polo pour le transfert d'un volume de fret plus important de la route vers le système de transport maritime. La voie navigable composée du Rhin, du Main et du Danube raccourcit la distance entre l'Europe du Nord-Ouest et l'Europe du Sud-Est de 4 000 km. En outre, depuis 2007, l'Union européenne jouit d'un accès à la mer Noire. Pour la logistique du transport de fret, les systèmes de transport intelligent et l'utilisation des technologies deviennent indispensables. Toutefois, le transport de fret a besoin d'une bonne infrastructure et c'est pourquoi nous espérons que les budgets relatifs à la Communauté et aux projets de transport nationaux deviendront prioritaires à l'avenir. Je pense que ce rapport est extrêmement important pour le développement économique de l'Union européenne. Les États membres doivent redoubler d'efforts s'agissant de la logistique du transport de fret. Félicitations au rapporteur."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, a tagállamoknak kedvező környezetet kell biztosítaniuk az áruszállítás logisztikájának fejlődéséhez, és meg kell szüntetniük az összes vonatkozó akadályt. A fuvarozók és a megbízók számára is rendkívül fontos, hogy az áru időben érkezzék a megállapodott feltételek szerint. 2020-ra az áruszállítás 50%-os növekedését jelzik előre. Az áruszállítás logisztikája az Unió bruttó hazai termékének 13%-át képviseli, míg a szállítási logisztika költsége az áruk végleges költségének 10-15%-ára tehető. A tagállamoknak ezért elő kell segíteniük az áruszállítást, és a szabályokat és az ellenőrzéseket közös normák alapján kellene végrehajtani a nélkül, hogy az áruk szabad mozgása elé további akadályokat állítanának. Ezeket a szabályokat elsőbbséggel kellene továbbítani valamennyi érintett fuvarozóhoz, hogy betarthassák a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokat és szerződéses kötelezettségeiket... Az Európai Uniónak környezetbarátabb szállítóeszközöket kell használnia. Nem véletlen, hogy az európai közlekedési hálózat fejlesztésében elsőbbséget élvező projektek 70%-a a vasúti és a vízi szállítást célozza meg. Sajnálatos módon a tagállamok kevéssé használták ki a Marco Polo-programot a nagyobb volumenű áruszállításnak a közútról a tengeri fuvarozási rendszerbe történő átterelésére. A hajózható vízi út, amely a Rajnán, a Majna-csatornán és a Dunán vezet keresztül, Európa északnyugati és délkeleti része között a távolságot 4000 km-rel rövidíti le. Ezen kívül, 2007-től az Európai Uniónak fekete-tengeri kijárata is van. Az áruszállítási logisztikában az intelligens szállítási rendszerek és a technológia alkalmazása elkerülhetetlenné válik. Az áruszállításhoz jó közlekedési infrastruktúra kell azonban, és ezért reméljük, hogy a közösségi és nemzeti közlekedési projekthez kapcsolódó költségvetés a jövőben elsőbbséget kap. Úgy vélem, ez a jelentés rendkívül fontos az Európai Unió gazdasági fejlődése szempontjából. A tagállamoknak többet kell tenniük az áruszállítási logisztikáért. Gratulálok az előadónak."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, gli Stati membri devono garantire un quadro favorevole allo sviluppo della logistica nel campo del trasporto delle merci ed eliminare gli ostacoli esistenti. E’ estremamente importante, sia per i trasportatori che per i clienti, che le merci arrivino con puntualità e nei termini prestabiliti. Entro il 2020 è previsto un aumento del 50 per cento del trasporto di merci. La logistica nel campo del trasporto di merci rappresenta il 13 per cento del prodotto interno lordo dell’Unione europea e il 10-15 per cento del costo finale dei prodotti è rappresentato dal costo di trasporto. E’ per questo motivo che gli Stati membri devono facilitare il trasporto delle merci e che le norme e i controlli vanno attuati basandosi su una piattaforma comune, senza introdurre barriere alla libera circolazione delle merci. Tali norme devono essere trasmesse in via prioritaria a tutti i trasportatori rilevanti, così che questi possano rispettare le norme prestabilite i loro obblighi contrattuali... L’Unione europea deve utilizzare maggiormente mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente. Non è una coincidenza che il 70 per cento dei progetti aventi carattere prioritario per lo sviluppo della rete europea dei trasporti si concentri sulle ferrovie e sulle vie navigabili. Purtroppo, gli Stati membri hanno sfruttato poco il programma Marco Polo per il trasferimento di un volume più ampio del trasporto di merci dalla strada al sistema di trasporti marittimo. La via di navigazione formata da Reno, Canale del Meno e Danubio accorcia la distanza fra l’Europa nordoccidentale e quella sudorientale di 4 000 chilometri. Inoltre, a partire dal 2007 l’Unione europea ha accesso al Mar Nero. Per il trasporto di merci, è necessario dotarsi di sistemi di trasporto intelligenti e di ricorrere alla tecnologia. Ciononostante, il trasporto di merci necessita di una buona infrastruttura dei trasporti ed è per questa ragione che speriamo che i bilanci relativi ai progetti in materia di trasporti a livello comunitario e europeo diventino una priorità nel futuro. Ritengo che la presente relazione sia estremamente importante per lo sviluppo economico dell’Unione europea. Gli Stati membri devono fare di più per la logistica del trasporto di merci. Le mie congratulazioni alla relatrice."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, valstybės narės privalo užtikrinti krovinių gabenimo logistikos vystymui palankią aplinką ir šalinti susijusias kliūtis. Tiek vežėjams, tiek jų klientams nepaprastai svarbu, kad kroviniai atvyktų laiku ir laikantis nustatytų sąlygų. Prognozuojama, kad iki 2020 m. krovinių gabenimas padidės 50 %. Krovinių gabenimo logistika sudaro 13 % Sąjungos bendro vidaus produkto, o transporto logistikos sąnaudos sudaro 10 15 % produktų galutinių sąnaudų. Todėl valstybės narės turėtų palengvinti krovinių gabenimą ir jo taisykles, o kontrolė turėtų būti vykdoma remiantis bendromis normomis, nesudarant kliūčių laisvam prekių judėjimui. Šioms normos turėtų būti pirmiausia pateiktos visiems susijusiems vežėjams, kad jie galėtų paisyti administracinių nuostatų ir laikytis pagal sutartis prisiimtų įsipareigojimų... Europos Sąjunga turi naudoti ekologiškesnes transporto priemones. Joks atsitiktinumas, kad 70 % projektų dėl Europos transporto tinklų vystymo, kuriems teikiamas prioritetas, skirti geležinkeliams ir vandens transportui. Deja, valstybės narės labai mažai išnaudojo „Marco Polo“ programą, skirtą didesnę krovinių gabenimo keliais dalį perkelti į jūrinio transporto sistemą. Laivybai tinkami vandens keliai, kuriuos sudaro Reinas, Lamanšo sąsiauris ir Dunojus sutrumpina atstumą tarp šiaurės vakarų ir pietryčių Europos 4 000 km. Be to, nuo 2007 m. Europos Sąjunga turi priėjimą prie Juodosios jūros. Krovinių gabenimo logistikai būtinos pažangios transporto sistemos ir technologijų naudojimas. Vis dėlto krovinių gabenimui reikia geros transporto infrastruktūros ir todėl tikimės, kad ateityje su bendrijos ir nacionaliniais transporto projektais susijęs biudžetas taps prioritetiniu. Manau, kad šis pranešimas nepaprastai svarbus Europos Sąjungos ekonomei plėtrai. Valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio krovinių gabenimo logistikai. Sveikinu pranešėją."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Dalībvalstīm ir jānodrošina labvēlīga vide kravu pārvadājumu loģistikas attīstībai un jānovērš tai traucējošie šķēršļi. Gan pārvadātājiem, gan klientiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai kravas pienāktu noteiktajā laikā un saskaņā ar pieņemtajiem noteikumiem. Līdz 2020. gadam prognozētais kravu pārvadājumu pieaugums ir 50 %. Kravu pārvadājumu loģistika veido 13 % no ES IKP, bet preču gala cenā 10–15 % ir pārvadājumu loģistikas izmaksu daļa. Tādēļ dalībvalstīm ir jāveicina kravu pārvadājumi, un noteikumi un pārbaudes ir jāsaskaņo ar kopējiem noteikumiem, neieviešot šķēršļus preču brīvai apritei. Šie noteikumi prioritārā kārtā ir jānosūta visiem iesaistītajiem pārvadātājiem, lai viņi varētu ievērot reglamentējošos noteikumus un viņu līgumsaistības… Eiropas Savienībai ir jāizmanto dabai nekaitīgāki pārvadājumu veidi. Nav nejaušība, ka 70 % prioritātes projektu Eiropas pārvadājumu tīkla attīstīšanai ir paredzēti dzelzceļam un ūdensceļu transportam. Diemžēl dalībvalstis ir maz izmantojušas programmu lielāka tilpuma kravu pārvadājumu novirzīšanai no autotransporta uz jūras transporta sistēmu. Kuģojamais ūdensceļš, ko veido Reina, Mainas kanāls un Donava, samazina attālumu starp ziemeļrietumu Eiropu un dienvidaustrumu Eiropu par 4000 km. Turklāt no 2007. gada Eiropas Savienībai ir izeja uz Melno jūru. Kravu pārvadājumiem kļūst neaizstājama loģistika, viedās transporta sistēmas un tehnoloģijas izmantošana Tomēr kravu pārvadājumiem ir vajadzīga arī laba transporta infrastruktūra, un tādēļ mēs ceram, ka nākotnē budžeti Kopienas un dalībvalstu transporta projektiem būs prioritāte. Es domāju, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības ekonomiskajai attīstībai. Dalībvalstīm ir jādara vairāk kravu pārvadājumu loģistikas jomā. Apsveikumi referentei."@lv13
"Domnule Preşedinte, domnule comisar, statele membre trebuie să asigure un climat favorabil dezvoltării logisticii transportului de marfă şi să elimine blocajele. Atât pentru transportatori, cât şi pentru clienţi, este extrem de important ca produsele să ajungă la timp şi în condiţiile stabilite. Până în 2020 se estimează o creştere de 50% a transportului de marfă. Logistica transporturilor de marfă reprezintă 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar 10- 15% din costul final al produselor este dat de costul logisticii de transport. De aceea statele membre trebuie să faciliteze transportul de marfă, iar regulile impuse şi controalele efectuate de acestea trebuie să fie realizate pe baza unor norme comune, fără introducerea unor bariere în libera circulaţie a mărfurilor. Aceste reguli trebuie transmise cu prioritate tuturor transportatorilor interesaţi, astfel încât aceştia să poată respecta prevederile regulamentare, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale... Uniunea Europeană trebuie să utilizeze mai mult mijloacele de transport mai puţin poluante. Nu întâmplător, 70% din proiectele prioritare pentru dezvoltarea reţelei europene de transport sunt dedicate transportului feroviar şi celui naval. Din păcate, statele membre au utilizat prea puţin programul Marco Polo pentru transferul unui volum cât mai mare din transportul de marfă din sistem rutier în sistem naval. Calea navigabilă formată din Rin, canalul Main şi Dunăre scurtează distanţa dintre nord-vestul şi sud-estul Europei cu aproape 4 000 de kilometri. În plus, din 2007, Uniunea Europeană are ieşire la Marea Neagră. Pentru logistica transportului de marfă, sistemele de transport inteligent şi utilizarea tehnologiei devin indispensabile. Transportul de marfă are însă nevoie de o bună infrastructură de transport şi, de aceea, sperăm ca pe viitor bugetele aferente atât proiectelor de transport comunitare, cât şi celor naţionale, să devină prioritare. Consider că acest raport este extrem de important pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Statele membre trebuie să facă mai mult pentru logistica transporturilor de marfă. Felicit raportorul."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de lidstaten dragen zorg voor een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van goederenlogistiek en voor het opheffen van eventuele belemmeringen. Zowel voor de vervoerders als de klanten is het van groot belang dat goederen op tijd en volgens de overeengekomen condities worden geleverd. Het wordt verwacht dat het goederenvervoer tot 2020 met vijftig procent zal groeien. Goederenlogistiek is goed voor dertien procent van het bruto binnenlands product van de Unie, terwijl de kosten van logistiek 10-15 procent van de totale kosten voor eindproducten vertegenwoordigen. Daarom zouden de lidstaten faciliteiten beschikbaar moeten stellen voor het goederenvervoer en moeten de regels en controles worden uitgevoerd op basis van gemeenschappelijke normen, zonder dat er nieuwe belemmeringen ontstaan voor het vrije verkeer van goederen. Deze normen dienen met voorrang te worden toegezonden aan alle betrokken vervoerders, zodat zij deze bestuursrechtelijke bepalingen kunnen naleven en hun contractuele verplichtingen nakomen... De Europese Unie moet meer gebruikmaken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Het is geen toeval dat zeventig procent van de prioritaire projecten voor de ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken bestemd is voor het vervoer per spoor en over water. Helaas hebben de lidstaten maar weinig gebruikgemaakt van het Marco Polo-programma dat een verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar het water tot doel heeft. Dankzij de onderlinge verbonden vaarwegen de Rijn, het Main-Donau-kanaal en de Donau is de afstand tussen Noordwest- en Zuidwest-Europa 4 000 kilometer korter geworden. Bovendien beschikt Europa sinds 2007 over een directe toegang tot het Zwarte Meer. Voor de goederenlogistiek zijn intelligente vervoerssystemen en het gebruik van technologie onmisbaar. Goederenvervoer kan het echter ook niet stellen zonder een goede infrastructuur en daarom hopen wij dat de gemeenschappelijke en nationale vervoersprojecten voortaan prioriteit krijgen in de begrotingen. Ik ben van mening dat dit verslag van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de Europese Unie. De lidstaten moeten meer aandacht gaan schenken aan goederenlogistiek. Mijn gelukwensen aan de rapporteur."@nl3
"Panie komisarzu! Państwa członkowskie muszą zapewnić korzystne warunki dla rozwoju logistyki transportu towarowego i usunąć związane z nim bariery. Zarówno dla przewoźników, jak i dla klientów jest niezmiernie ważne, by towary przyjeżdżały o czasie i na określonych warunkach. Do 2020 r. przewiduje się 50% wzrost transportu towarów. Logistyka transportu towarowego stanowi 13% PKB Unii i 10-15% ostatecznych kosztów produktu to koszty logistyki transportowej. Oto dlaczego państwa członkowskie powinny ułatwiać transport towarów, a przepisy i kontrole powinny być przeprowadzane na podstawie wspólnotowych norm, bez wprowadzania barier do wolnego przepływu towarów. Normy te powinny być przekazywane priorytetowo dla wszystkich odpowiednich przewoźników, aby mogli oni przestrzegać uregulowań i zobowiązań umownych... Unia Europejska musi stosować środki transportu bardziej przyjazne dla środowiska. Nie jest zbiegiem okoliczności, że 70% priorytetowych projektów dotyczących rozwoju europejskich sieci transportowych jest poświęconych transportowi kolejowemu i wodnemu. Niestety państwa członkowskie w niewielkim stopniu korzystają z programu Marco Polo stworzonym z myślą o przenoszeniu większych ładunków ze szlaków drogowych na morskie szlaki transportowe. Śródlądowy szlak żeglugowy, jaki tworzy Kanał Ren-Men oraz Dunaj, skraca dystans między Europą Północno-Zachodnią a Europą Południowo-Wschodnią o 4 000 km. Ponadto od 2007 r. Unia Europejska ma dostęp do Morza Czarnego. Dla celów logistyki transportu towarowego inteligentne systemy transportowe oraz zastosowanie technologii staje się niezbędne. Jednakże transport towarów wymaga dobrej infrastruktury transportu i dlatego mamy nadzieję, że budżety przeznaczone na wspólnotowe i krajowe projekty transportowe staną się w przyszłości priorytetem. Myślę, że to sprawozdanie jest niezwykle ważne dla ekonomicznego rozwoju Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny robić więcej dla logistyki transportu towarów. Gratulacje dla sprawozdawczyni."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, os Estados-Membros têm de assegurar um ambiente favorável ao desenvolvimento da logística do transporte de mercadorias e eliminar as barreiras existentes. É de extrema importância, tanto para as transportadoras como para os clientes, que a carga chegue a tempo e nas condições determinadas. Até 2020, prevê-se um aumento de 50% no transporte de carga. A logística do transporte de carga representa 13% do produto interno bruto da União, e 10-15% do custo final dos produtos é atribuível ao custo da logística dos transportes. Razão pela qual os Estados-Membros deverão facilitar o transporte de carga, devendo as normas e controlos ser aplicados com base em regras comuns, sem que se introduzam entraves à livre circulação de mercadorias. Essas normas deveriam ser enviadas com prioridade a todas as transportadoras interessadas para que possam respeitar as disposições regulamentares e observar as suas obrigações contratuais... A União Europeia tem de utilizar meios de transportes mais amigos do ambiente. Não é coincidência que 70% dos projectos prioritários para o desenvolvimento das redes de transportes europeias visem o transporte ferroviário e por vias navegáveis. Infelizmente, os Estados-Membros fizeram escasso uso do Programa Marco Polo para a transferência de um volume mais elevado de transporte de carga das estradas para o sistema de transporte marítimo. A via navegável constituída pelo Reno, Canal Principal e o Danúbio encurta a distância entre o Noroeste e o Sudeste da Europa em 4 000 km. Mas, a partir de 2007, a União Europeia passa a dispor de uma saída para o Mar Negro. Para a logística do transporte de mercadorias, torna-se indispensável um sistema de transportes inteligente e a utilização de tecnologia. No entanto, o transporte de carga carece de uma boa infra-estrutura, e essa é a razão por que esperamos que os orçamentos relacionados com os projectos nacionais e comunitários de transportes se tornem, de futuro, uma prioridade. Considero que este relatório é extremamente importante para o desenvolvimento económico da União Europeia. Os Estados-Membros deverão fazer mais pela logística do transporte de mercadorias. Felicitações à relatora."@pt17
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, členské štáty musia zabezpečiť priaznivé prostredie pre rozvoj logistiky prepravy nákladov a pre odstránenie príslušných prekážok. Pre prepravcov aj zákazníkov je mimoriadne dôležité, aby náklad prišiel včas a podľa stanovených podmienok. V roku 2020 sa predpokladá 50 % nárast nákladnej dopravy. Logistika prepravy nákladov predstavuje 13 % hrubého domáceho produktu a logistické náklady predstavujú 10 % až 15 % konečných nákladov na hotové výrobky. Preto by členské štáty mali uľahčiť nákladnú dopravu a pravidlá a kontroly by sa mali vykonávať na základe spoločných noriem, bez zavádzania prekážok voľnému pohybu tovaru. Tieto normy by sa mali prednostne predkladať všetkým príslušným prepravcom tak, aby mohli rešpektovať regulačné ustanovenia a dodržiavať ich zmluvné záväzky... Európska únia musí používať viac dopravných prostriedkov, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Nie je žiadnou náhodou, že 70 % prioritných projektov na rozvoj európskej dopravnej siete sa zameriava na železničnú a vodnú dopravu. Žiaľ, členské štáty málo využili program Marco Polo na presunutie väčšieho objemu nákladnej dopravy zo  systému cestnej dopravy do systému námornej dopravy. Splavná vodná cesta tvorená kanálom Rýn – Dunaj skracuje vzdialenosť medzi severozápadnou a juhovýchodnou Európou o 4 000 km. Okrem toho má Európska únia od roku 2007 prístup k Čiernemu moru. Pre logistiku prepravy nákladov sa stali nevyhnutnými inteligentné dopravné systémy a využitie technológie. Nákladná doprava však vyžaduje dobrú dopravnú infraštruktúru a preto dúfame, že v budúcnosti sa stanú prioritou rozpočty týkajúce sa dopravných projektov Spoločenstva a členských štátov. Myslím si, že pre hospodársky rozvoj Európskej únie je táto správa mimoriadne dôležitá. Je potrebné, aby členské štáty robili pre logistiku prepravy viac . Blahoželám spravodajkyni."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, države članice morajo zagotoviti ugodno okolje za razvoj logistike tovornega prometa in odpraviti obstoječe ovire. Za prevoznike in naročnike je izredno pomembno, da tovor prispe pravočasno in pod določenimi pogoji. Do leta 2020 je predvideno 50-odstotno povečanje tovornega prometa. Logistika tovornega prometa zajema 13 % BDP Unije, pri čemer 10–15 % končnih stroškov za proizvode povzročajo stroški prometne logistike. Zato morajo države članice olajšati tovorni promet, predpise in nadzor pa je treba izvajati v skladu s splošnimi normami, ne da bi bil oviran prost pretok blaga. Te norme je treba nujno predložiti vsem zadevnim prevoznikom, da se jim omogoči spoštovanje uredbenih določb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ... Evropska unija mora uporabljati okolju bolj prijazne načine prevoza. Ni naključje, da je 70 % prednostnih projektov za razvoj evropskega prometnega omrežja namenjenih železnicam in prevozu po plovnih poteh. Države članice žal niso dobro izkoristile programa Marco Polo za prenos večjega obsega tovornega prometa s cestnega na morski prometni sistem. Plovna pot, ki poteka po kanalu Rena, Maine in Donave, skrajša razdaljo med severozahodno in jugovzhodno Evropo za 4 000 km. Poleg tega ima Evropska unija od leta 2007 izhod v Črno morje. Za logistiko tovornega prometa so bistveno pomembni inteligentni prevozni sistemi in uporaba tehnologije. Vendar je za tovorni promet potrebna tudi dobra prometna infrastruktura, zato upamo, da bo proračun v zvezi s Skupnostjo in nacionalnimi prometnimi projekti prednostna naloga v prihodnosti. Menim, da je to poročilo izredno pomembno za gospodarski razvoj Evropske unije. Države članice si morajo bolj prizadevati za logistiko tovornega prometa. Čestitke poročevalki."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Medlemsstaterna måste garantera en gynnsam miljö för utvecklingen av godslogistiken och avskaffa de berörda hindren. Det är oerhört viktigt för både transportföretagen och kunderna att godset kommer fram i tid och enligt de fastställda villkoren. Fram till och med 2020 förväntas en ökning på 50 procent av godstransporterna. Godslogistiken står för 13 procent av unionens BNP, och 10–15 procent av den slutliga produktkostnaden utgörs av transportlogistikkostnaden. Därför borde medlemsstaterna underlätta godstransporter, och reglerna och kontrollerna bör utföras enligt gemensamma normer utan att hinder för den fria rörligheten för varor införs. Dessa normer bör omgående översändas till alla de berörda transportföretagen så att de kan respektera lagstiftningsbestämmelserna och följa sina avtalsförpliktelser ... Europeiska unionen måste använda mer miljövänliga transportsätt. Det är ingen tillfällighet att 70 procent av de prioriterade projekten för utvecklingen av det europeiska transportnätet rör transport på järnvägar och vattenvägar. Medlemsstaterna har tyvärr använt Marco Polo-programmet i mycket liten utsträckning för att föra över större volymer av godstransporterna från vägarna till sjöfartssystemet. Den farbara vattenväg som utgörs av Rhen, Mainkanalen och Donau minskar avståndet mellan nordvästra och sydöstra Europa med 4 000 km. Dessutom har Europeiska unionen från och med 2007 ett utlopp i Svarta havet. För godslogistiken blir intelligenta transportsystem och teknikanvändningen oumbärlig. Godstransporterna behöver dock en god transportinfrastruktur, och därför hoppas vi att budgetarna för gemenskapens och medlemsstaternas transportprojekt kommer att prioriteras i framtiden. Jag anser att detta betänkande är oerhört viktigt för Europeiska unionens ekonomiska utveckling. Medlemsstaterna borde göra mer för godslogistiken. Jag gratulerar föredraganden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(predsedajúci prerušuje rečníčku)"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph