Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-04-Speech-2-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070904.23.2-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst der Kommission, aber auch der Berichterstatterin für die Arbeit danken. Güterverkehrslogistik ist ein so breites Thema, dass es nicht immer einfach ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Wie es so schön auf Französisch heißt: „ Freuen wir uns also, dass wir heute wesentliche Punkte herausschälen konnten! Es sind neue Wege zu beschreiten, denn der Bereich ist nicht einfach. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wachstum einerseits und unter anderem Umwelt und Sicherheit andererseits. Einfach ausgedrückt: Jeder möchte die Ware haben, aber keiner möchte den Transport. Somit hat dieser Sektor, der doch sehr beschäftigungsträchtig ist, nicht das beste Image. Wir müssen dazu beitragen, erstens daran zu erinnern, dass er wirtschaftlich wichtig ist, zweitens dass wir auch neue Wege gehen können und drittens dass auch heute dort noch ein Beschäftigungspotenzial besteht. Ich bleibe dabei: Der Hinweis auf Ausbildung ist für mich sehr wichtig, und die Länder sollten diesen Hinweis aufgreifen. Die Spezialisierung in diesen Bereichen kann zu neuen und interessanten Berufen führen. Forschung kann auch dazu führen, den Transport effizienter, umweltgerechter und auch sicherer zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Ländern bleibt das Wesentliche. Denken wir an die transeuropäischen Netze. Jeder denkt global, keiner will lokal handeln. Einfach ausgedrückt: Wir wollen überall diese Netze, aber die Mittel sind nicht da, ob wir nun mit dem Rat verhandeln, um mehr Mittel für die transeuropäischen Netze zu haben, oder mit den Ländern selbst. Was die Verkehrsmittel angeht, so glaube ich, dass keiner etwas dagegen hat, Güter auf die Schiene und auf Wasserwege zu verlagern, aber Effizienz ist das Wichtigste. Effizienz ist nicht nur eine Preisfrage. Wenn der Schienenverkehr billiger, aber nicht effizienter wird, werden wir diesen nicht schaffen. Wir müssen also Effizienz und Preis verbinden, wenn wir diese Sache korrekt durchführen. Ich möchte als Letztes das Thema Megaliner und Normierung aufgreifen. Man kann nicht alles auf europäischer Ebene verbieten oder auch zulassen. Man soll korrekt mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und Richtlinien finden, die zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Infrastruktur ausschlaggebend dafür sein müssen, ob diese Megaliner zu tolerieren sind oder nicht."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval Komisi a paní zpravodajce za odvedenou práci. Logistika nákladní dopravy je tak široké téma, že není vždy snadné zabývat se pouze důležitými body. Jak říkají Francouzi: Buďte proto rádi, že se nám dnes podařilo tyto klíčové body určit! Musíme si klestit cestu neznámým terénem, protože toto odvětví nepatří mezi ta nejméně problematická. Střetávají se v něm ekonomika a růst na jedné straně s životním prostředím a bezpečností na straně druhé. Jednoduše řečeno: každý chce zboží, nikdo nechce dopravu. To znamená, že toto odvětví, ačkoli je z hlediska zaměstnanosti perspektivní, nemá příliš dobrou pověst. Musíme se snažit, abychom lidem připomněli, že se zaprvé jedná o důležité odvětví ekonomiky, zadruhé že se v novém terénu orientujeme a zatřetí že toto odvětví má i dnes stále potenciál z hlediska zaměstnanosti. Odkaz na odbornou přípravu považuji za velmi důležitý a řada zemí by se z něj měla poučit. Specializace v těchto oblastech může vyústit ve vznik nových a zajímavých pracovních míst. Také výzkum může zvýšit účinnost nákladní dopravy, její slučitelnost s životním prostředím a její bezpečnost. Velký význam má i nadále spolupráce jednotlivých zemí. Stačí si připomenout transevropské sítě. Všichni přemýšlíme globálně, nikomu se nechce přemýšlet v místním měřítku. Jednoduše řečeno chceme, aby tyto sítě byly všude, k tomu nám však chybí zdroje, ať už o finančních prostředcích na transevropské sítě jednáme s Radou, nebo přímo s členskými státy. Pokud jde o způsoby dopravy, jsem přesvědčen, že nikdo nemá nic proti tomu, aby se doprava zboží přesunula na železnici a vnitrozemské vodní cesty, klíčovým bodem však zůstává efektivita. Efektivita není jen otázkou ceny. Bude-li doprava po železnici levnější, ale nikoli efektivnější, přechod na jiný způsob dopravy se nám nepodaří. Proto musíme efektivitu a cenu zkombinovat, chceme-li tuto problematiku uspokojivě vyřešit. Na závěr mi dovolte, abych se zmínil o otázce obrovských kamionů a normalizace. Nemůžeme všechno zakázat či snad povolit výlučně na evropské úrovni. Měli bychom řádně spolupracovat s členskými státy a společně nalézt směrnice, např. v odvětvích bezpečnosti a infrastruktury, které určí, zda tyto obrovské kamiony tolerovat, či nikoli."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke Kommissionen og ordføreren for deres arbejde. Godstransportlogistik er et så bredt emne, at det ikke altid er let at begrænse sig til det væsentlige. Som det så smukt hedder på fransk: "Qui trop embrasse mal étreint". Derfor skal vi glæde os over, at det i dag er lykkedes os at pille et par væsentlige punkter ud. Det skal betrædes nyt land, for området er ikke let. Det bevæger sig i spændingsfeltet mellem økonomi og vækst på den ene side og bl.a. miljø og sikkerhed på den anden side. Kort sagt, så vil alle have varerne, men ingen vil have transporten. Derfor har denne sektor, som ellers skaber mange job, ikke det bedste image. Vi skal være med til for det første at minde om, at det er økonomisk vigtigt, for det andet at vi kan gå nye veje, og for det tredje at der stadig er et beskæftigelsespotentiale på dette område. Jeg vil gerne holde fast i, at det er vigtigt at pege på uddannelse, og landene bør tage denne påmindelse op. Specialisering på disse områder kan føre til nye interessante erhverv. Forskning kan også føre til, at transporten kan gøres mere effektiv, miljøvenlig og sikker. Samarbejdet med landene er og bliver det vigtigste. Tænk på de transeuropæiske net. Alle tænker globalt, men ingen vil handle lokalt. Kort sagt, så vil vi gerne have disse net alle vegne, men midlerne er der ikke, uanset om vi forhandler med Rådet om at få flere midler til de transeuropæiske net eller med landene selv. Med hensyn til trafikmidlerne tror jeg ikke, der er nogen, der har noget imod at flytte gods over på jernbanen og vandvejene, men effektiviteten er det vigtigste. Effektivitet er ikke kun et spørgsmål om pris. Hvis jernbanetrafikken bliver billigere, men ikke mere effektiv, så vil dette skifte i transportmidler ikke lykkes. Vi skal altså kombinere effektivitet og pris, hvis vi skal gennemføre denne sag korrekt. Som sidste punkt vil jeg gerne nævne spørgsmålet om megaliners og normering. Man kan ikke forbyde eller tillade alting på europæisk niveau. Man skal samarbejde korrekt med medlemsstaterne og finde retningslinjer, som f.eks. inden for sikkerhed og infrastruktur skal være afgørende for, om disse megaliners skal tolereres eller ej."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τόσο την Επιτροπή όσο και την εισηγήτρια για την εργασία της. Η εφοδιαστική εμπορευμάτων είναι ένα τόσο ευρύ θέμα, ώστε δεν είναι πάντα εύκολο να περιοριστεί κανείς στα ουσιώδη. Όπως το θέτουν τόσο ωραία οι Γάλλοι: « (όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα). Ας είμαστε λοιπόν χαρούμενοι σήμερα που καταφέραμε να απομονώσουμε τα ουσιαστικά σημεία! Πρέπει να ακολουθήσουμε νέους δρόμους, γιατί ο τομέας αυτός δεν είναι εύκολος. Είναι ένας τομέας σύγκρουσης μεταξύ της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, αφενός, και του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, αφετέρου. Για να το θέσω απλά: όλοι θέλουν τα εμπορεύματα, αλλά κανείς δεν θέλει τη μεταφορά. Έτσι ο τομέας αυτός, που παρέχει βέβαια πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης, δεν διαθέτει την καλύτερη εικόνα. Πρέπει να συμβάλουμε, προκειμένου να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, πρώτον, ότι ο τομέας αυτός έχει οικονομική σημασία, δεύτερον, ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε νέους δρόμους και τρίτον, ότι ο τομέας παρέχει ακόμα και σήμερα δυναμική απασχόλησης. Εξακολουθώ να θεωρώ πολύ σημαντική την αναφορά που γίνεται στην εκπαίδευση, και οι διάφορες χώρες πρέπει να την λάβουν υπόψη. Η εξειδίκευση στους τομείς αυτούς μπορεί να οδηγήσει σε νέα και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Η έρευνα μπορεί επίσης να καταστήσει τις μεταφορές αποτελεσματικότερες, συμβατότερες προς το περιβάλλον αλλά και ασφαλέστερες. Το σημαντικό παραμένει η συνεργασία μεταξύ των χωρών. Ας σκεφτούμε μόνο τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όλοι σκέφτονται παγκόσμια, αλλά κανένας δεν θέλει να ενεργήσει τοπικά. Με απλά λόγια, θέλουμε να υπάρχουν παντού αυτά τα δίκτυα, αλλά δεν διαθέτουμε τους πόρους, είτε διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο για περισσότερους πόρους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα είτε με τις ίδιες τις χώρες. Σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, θεωρώ ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση για τη στροφή των εμπορευματικών μεταφορών προς τους σιδηροδρόμους και τις εσωτερικές πλωτές οδούς, όμως το σημαντικότερο είναι η αποτελεσματικότητα, που δεν είναι μόνο ζήτημα τιμής. Αν οι σιδηροδρομικές μεταφορές γίνουν φθηνότερες αλλά όχι και πιο αποτελεσματικές, δεν θα επιτύχουμε αυτήν την αλλαγή τρόπου μεταφοράς. Επομένως, για να αντιμετωπίσουμε δεόντως το θέμα, πρέπει να συνδυάσουμε την αποτελεσματικότητα με την τιμή. Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας, να αναφερθώ στο θέμα των megaliner και της τυποποίησης. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, ή να επιτρέψουμε, τα πάντα μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να συνεργαζόμαστε σωστά με τα κράτη μέλη και να καταλήξουμε σε οδηγίες, για παράδειγμα στους τομείς της ασφάλειας και των υποδομών, που θα καθορίζουν εάν θα πρέπει ή όχι να είμαστε ανεκτικοί έναντι των megaliner."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, first I want to thank the Commission and the rapporteur for their work. Freight transport logistics is such a broad subject that it is not always easy to confine oneself to essentials. As it is put so well in French: ‘ So let us be glad that today we have managed to pick out the key points! We have to tread new ground, because this is not an easy field. It is an area of conflict between the economy and growth on the one side, and the environment and security on the other. Put simply: everybody wants the goods, nobody wants the transport. That means that this sector, which does indeed offer very good employment prospects, does not have a very good image. We must do our part to remind people firstly that it is an important economic sector, secondly that we can tread new ground, and thirdly that the sector still has employment potential today. I still regard the reference to training as very important and it should be taken up by the various countries. Specialisation in these areas can lead to new and interesting jobs. Research can also help make freight transport more efficient, environmentally compatible and also more secure. Cooperation among countries remains essential. We need only think of the Trans-European Networks. We all think globally, nobody wants to act locally. To put it simply, we want these networks everywhere, but we do not have the resources, whether we negotiate with the Council to get more funds for the Trans-European Networks or with the countries themselves. As regards modes of transport, I believe nobody has anything against shifting goods to the railways and inland waterways, but efficiency is the key point. Efficiency is not just a question of price. If transport by rail becomes cheaper but not more efficient, we will not achieve that modal shift. So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately. Finally, let me raise the subject of megaliners and standardisation. We cannot prohibit, or even authorise, everything purely at European level. We should work together properly with the Member States and find directives, for example in the fields of security and infrastructure, that must determine whether or not these megaliners should be tolerated."@en4
"Señor Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la Comisión y a la ponente por su trabajo. La logística del transporte de mercancías es un tema tan amplio que no siempre resulta fácil limitarse a los aspectos básicos. Como se suele decir: «quien mucho abarca, poco aprieta» ¡Por tanto, debemos estar satisfechos de haber logrado destacar los puntos fundamentales! Tenemos que adentrarnos en un nuevo terreno, porque no se trata de una cuestión sencilla. Es un tema conflictivo entre la economía y el crecimiento, por un lado, y el medio ambiente y la seguridad, por el otro. Dicho de manera sencilla: todo el mundo quiere las mercancías, pero nadie quiere el transporte. Esto quiere decir que este sector, que de hecho no ofrece muy buenas perspectivas laborales, no tiene una buena imagen. Tenemos que esforzarnos para recordar a los ciudadanos, primero, que se trata de un sector económico importante, segundo, que se abren nuevas oportunidades y, tercero, que este sector todavía tiene un gran potencial de empleo. Sigo considerando muy importante la formación y los países deberían entenderlo. La especialización en estos ámbitos puede dar lugar a nuevos puestos de trabajo interesantes. La investigación también puede ayudar a que el transporte de mercancías sea más eficiente, más compatible con el medio ambiente y también más seguro. La cooperación entre los países sigue siendo esencial. Solo tenemos que pensar en las redes transeuropeas. Todos pensamos de manera global, pero nadie actúa localmente. Para decirlo de manera sencilla, queremos estas redes en todas partes, pero no tenemos los recursos, independientemente de que negociemos con el Consejo para conseguir más fondos para las redes transeuropeas o con los propios países. En cuanto a los medios de transporte, creo que nadie tiene nada en contra de cambiar y usar el ferrocarril o las autopistas del mar para el transporte de mercancías, pero la eficiencia es el punto fundamental. La eficiencia no es sólo una cuestión de precio. Si el transporte ferroviario es más barato pero menos eficiente, no habremos conseguido ese desplazamiento modal. Por tanto, debemos combinar la eficacia con el precio, si queremos abordar esta cuestión de manera adecuada. Por último, quiero hablar de los grandes buques y de la normalización. No podemos prohibirlo todo, ni siquiera autorizarlo, sencillamente a escala europea. Debemos trabajar junto con los Estados miembros y llegar a acuerdos sobre directivas, por ejemplo, en materia de seguridad e infraestructuras, que deben determinar si es conveniente autorizar estos grandes buques o no."@es21
"Hr juhataja, volinik, daamid ja härrad, kõigepealt tahan ma tänada komisjoni ja raportööri nende töö eest. Kaubaveologistika on nii lai teema, et alati pole kerge piirduda ainult olulisega. Nagu prantsuse keeles väga tabavalt öeldakse: „Q “ Niisiis olgem rõõmsad, et suudame täna käsitleda võtmeküsimusi! Me peame astuma uuele pinnale, sest see pole lihtne valdkond. See on konfliktne valdkond, kus majandusele ja kasvule ühelt poolt vastandub teiselt poolt keskkonnaohutus ja julgeolek. Lihtsalt öeldes: igaüks tahab kaupa, keegi ei taha transporti. See tähendab, et sektoril, mis kahtlemata pakub väga häid töötamisvõimalusi, ei ole väga hea maine. Me peame andma oma osa, et tuletada inimestele meelde, et esiteks on see oluline majandussektor ja teiseks, et me suundume sissetallamata rajale, ning kolmandaks, et sektoril on tänaseni tööhõivepotentsiaali. Ma pean ikka veel väljaõppele viitamist väga oluliseks ja erinevad riigid oleksid pidanud sellest kinni haarama. Spetsialiseerumine sellistes valdkondades võib viia uute ja huvitavate ametite tekkeni. Teaduslik uurimine võib samuti aidata kaubavedu muuta tõhusamaks, keskkonnanõuetele vastavamaks ja ka ohutumaks. Riikide koostöö jääb oluliseks. Meil on vaja mõelda vaid üleeuroopalistele võrkudele. Me kõik mõtleme globaalselt, mitte keegi ei taha tegutseda kohapeal. Lihtsalt öeldes tahame neid võrke igale poole, aga meil ei ole selleks ressursse, ükskõik kas me räägime läbi nõukoguga või riikidega, et saada üleeuroopaliste võrkude jaoks rohkem vahendeid. Transpordiliikide osas ma usun, et mitte kellelgi pole midagi kaupade raudteele ja siseveeteedele üleviimise vastu, kuid võtmesõna on tõhusus. Tõhusus ei ole ainult hinna küsimus. Kui raudteetransport on odavam, kuid mitte tõhusam, ei saavuta me ümbersuunamist. Kui tahame seda küsimust tulemuslikult lahendada, peame siduma tõhususe hinnaga. Lõpuks lubage mul tõstatada väga suurte veokite ja standardimise küsimus. Ainuüksi Euroopa tasandil ei saa me midagi ära keelata või hoopis lubada. Me peaksime liikmesriikidega nõuetekohaselt koos töötama ja leidma direktiivid, näiteks julgeoleku ja infrastruktuuri valdkonnas, mis määravad ära, kas väga suuri veokeid tuleks lubada või mitte."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluan aluksi kiittää komissiota ja esittelijää heidän työstään. Tavaraliikenteen logistiikka on niin laaja aihe, että siinä ei ole aina helppoa rajoittua vain pääkohtiin. Ranskaksi todetaankin osuvasti: ” ” Olkaamme siis hyvillämme siitä, että olemme tänään onnistuneet tuomaan avainkohdat esiin! Meidän on astuttava uudelle maaperälle, sillä tämä ei ole helppo ala. Se on ala, jossa talous ja kasvu ovat ristiriidassa ympäristön ja turvallisuuden kanssa. Yksinkertaistaen voidaankin todeta, että kaikki haluavat tavaroita, mutta kukaan ei halua liikennettä. Tällä sektorilla ei siis ole kovinkaan hyvä julkisuuskuva, vaikka se todellakin tarjoaa erittäin hyviä työllisyysnäkymiä. Meidän on tehtävä oma osamme muistuttaaksemme ihmisiä ensinnäkin siitä, että se on tärkeä taloussektori, ja toiseksi, että voimme astua uudelle maaperälle, ja kolmanneksi, että sektorilla on nykyään yhä työllisyyspotentiaalia. Pidän silti hyvin tärkeänä mainintaa koulutuksesta, ja tähän asiaan olisi tartuttava eri maissa. Näihin osa-alueisiin erikoistuminen voi johtaa uusiin ja kiinnostaviin työpaikkoihin. Tutkimuksella voidaan myös tehostaa tavaraliikennettä ja tehdä siitä ympäristöystävällisempää ja turvallisempaa. Maiden välinen yhteistyö on edelleen keskeisessä asemassa. Ajatellaanpa vain Euroopan laajuisia verkkoja. Kaikki ajattelevat maailmanlaajuisesti, kukaan ei halua toimia paikallisesti. Yksinkertaistaen voidaankin todeta, että haluamme näitä verkostoja kaikkialle, mutta meillä ei ole resursseja riippumatta siitä, neuvottelemmeko neuvoston kanssa saadaksemme lisää varoja tai maiden itsensä kanssa. Mitä liikennemuotoihin tulee, en usko, että kukaan vastustaa tavaroiden siirtämistä rautateille ja sisävesireiteille, mutta oleellisinta on tehokkuus. Tehokkuus ei ole ainoastaan hintakysymys. Jos rautatiekuljetuksista tulee halvempia olematta sen tehokkaampia, emme saa aikaan liikennemuotosiirtymää. Tehokkuus on siis yhdistettävä hintaan, jos haluamme löytää asiaan riittävän ratkaisun. Saanen lopuksi käsitellä megarekkojen ja standardisoimisen kysymystä. Me emme voi asettaa kieltoja tai antaa lupia kaikelle yksin EU:n tasolla. Meidän on tehtävä oikeanlaista yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja löydettävä esimerkiksi turvallisuutta ja infrastruktuuria koskevia direktiivejä, joissa on määriteltävä, ovatko tällaiset megarekat hyväksyttäviä."@fi7
"M. le Président, M. le Commissaire, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord remercier la Commission et le rapporteur pour leur travail. La logistique du transport de fret est un sujet tellement vaste qu'il n'est pas toujours facile de se limiter à l'essentiel. Comme on dit: « Alors, estimons-nous heureux d'avoir pu dégager les points clés aujourd'hui! Nous devons emprunter de nouvelles voies, car ce n'est pas un domaine facile. Il est sujet aux conflits entre l'économie et la croissance d'une part, et l'environnement et la sécurité d'autre part. Pour le dire simplement: tout le monde veut des marchandises, mais personne ne veut du transport. Cela signifie que ce secteur, qui offre pourtant de très bonnes perspectives d'emploi, ne jouit pas d'une image très favorable. Nous devons faire notre part du travail pour d'abord rappeler à la population qu'il s'agit d'un secteur économique important, ensuite que nous pouvons ouvrir de nouvelles voies, et troisièmement que le secteur présente encore aujourd'hui un potentiel d'emploi. Je considère toujours que la référence à la formation est très importante et elle doit être reprise par les différents pays. La spécialisation dans ces domaines peut conduire à des emplois neufs et intéressants. La recherche peut également contribuer à rendre le transport de fret plus efficace, compatible avec l'environnement et également plus sûr. La coopération entre les pays reste essentielle. Il nous suffit de penser aux réseaux transeuropéens. Nous pensons tous globalement, personne ne souhaite agir localement. En d'autres termes, nous voulons que ces réseaux soient partout, mais nous n'avons pas les ressources, que nous négociions avec le Conseil pour obtenir des fonds supplémentaires pour les réseaux transeuropéens ou avec les pays eux-mêmes. S'agissant des moyens de transport, je pense que personne ne s'oppose au transfert des marchandises vers les chemins de fer et les voies navigables intérieures, mais l'efficacité reste la clé. L'efficacité n'est pas qu'une question de prix. Si le transport par rail devient moins cher, mais pas plus efficace, nous ne réussirons pas ce transfert modal. Nous devons donc allier l'efficacité et le prix si nous voulons gérer cette question correctement. Enfin, permettez-moi d'aborder la question des «megaliners» et de la normalisation. Nous ne pouvons interdire, ni même autoriser, n'importe quoi exclusivement au niveau européen. Nous devons travailler correctement de concert avec les États membres et, par exemple, trouver des directives en matière de sécurité et d'infrastructure, qui doivent déterminer si ces «megaliners» doivent être tolérés ou non."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, először is köszönetet szeretnék mondani a Bizottságnak és az előadónak munkájukért. Az áruszállítás logisztikája olyan tág téma, hogy nem mindig könnyű a lényeges dolgokra koncentrálni. A francia ezt olyan kiválóan fogalmazza meg: „ Örüljünk tehát, hogy ma sikerült a kulcspontokat kiválasztanunk! Új utakon kell járnunk, mert ez nem könnyű terület. Ez az egyik oldalon a gazdaság és a növekedés, a másik oldalon a környezet és a biztonság közötti konfliktusok területe. Egyszerűen megfogalmazva: mindenki akarja az árut, és senki nem akarja a szállítást. Ez azt jelenti, hogy ez az ágazat, amely valóban nagyon jó foglalkoztatási kilátásokat kínál, nem dicsekedhet igazán jó imázzsal. Meg kell tennünk a magunk részét, emlékeztetve az embereket először is arra, hogy ez egy fontos gazdasági ágazat, másodszor, hogy új utakon járunk, és harmadszor, hogy az ágazatnak még ma is van foglalkoztatási potenciálja. A képzésre történő hivatkozást én mindig nagyon fontosnak tekintem, és azt az egyes országoknak is magukévá kellene tenniük. A szakosodás ezeken a területek új és érdekes munkahelyekhez vezethet. A kutatás is segíthet az áruszállítás hatékonyabbá, a környezettel összeegyeztethetőbbé és biztonságosabbá tételében. Az országok közötti együttműködés lényeges marad. Csak a transzeurópai hálózatokra kell gondolnunk. Mindannyian globálisan gondolkozunk, viszont senki sem akar lokálisan cselekedni. Egyszerűen kifejezve, azt akarjuk, hogy ezek a hálózatok mindenütt ott legyenek, de nincsenek hozzá erőforrásaink, amikor a Tanáccsal vagy magukkal az egyes országokkal tárgyalunk, hogy több pénzt kapjunk a transzeurópai hálózatra. Ami a szállítási módozatokat illeti, úgy vélem, senkinek sem lehet ellenvetése az ellen, hogy az áruszállítást a vasutak és a belvízi utak felé tereljük, de a hatékonyság a kulcspont. A hatékonyság nem pusztán árkérdés. Ha a vasúti szállítás olcsóbbá válik, de nem hatékonyabbá, nem fogjuk tudni elérni a modális váltást. Így a hatékonyságot az ár kérdésével kell összevonnunk, ha ezzel az üggyel megfelelő módon kívánunk foglalkozni. Végezetül, hadd vessem fel a megalinerek és a szabványosítás kérdését. Nem tudunk mindent betiltani, sem pedig engedélyezni pusztán európai szinten. Megfelelő módon kell együttműködnünk a tagállamokkal, és meg kell találnunk azokat az irányelveket, például a biztonság és az infrastruktúra területén, amelyeknek meg kell állapítaniuk, hogy ezek a megalinerek tűrhetők-e vagy sem."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ringraziare la Commissione, nonché la relatrice per il lavoro svolto. La logistica delle merci è un tema così ampio che non sempre è semplice limitarsi alle questioni essenziali. Come si dice in francese: “ ovvero “chi troppo vuole nulla stringe”. Accontentiamoci quindi se oggi saremo riusciti a sviscerare punti essenziali. E’ necessario intraprendere nuove strade, dal momento che la materia non è semplice. Essa si colloca fra economia e crescita, da un lato, e, dall’altro, fra ambiente e sicurezza. Per dirla con parole semplici: tutti vorrebbero avere le merci, ma nessuno vorrebbe il trasporto. Questo settore, che peraltro ha un alto potenziale occupazionale, non gode della migliore reputazione. Dobbiamo innanzi tutto ricordare alla gente che si tratta di un settore importante dal punto di vista economico, in secondo luogo che possiamo trovare nuove soluzioni, e in terzo luogo che vi è in tale campo ancora un potenziale occupazionale. Non mi stanco di ripeterlo: il cenno all’istruzione è a mio avviso molto importante, e gli Stati dovrebbero farlo proprio. La specializzazione in tali settori può creare nuove interessanti professioni. La ricerca può anche contribuire a rendere i trasporti più efficienti, più rispettosi dell’ambiente e sicuri. La collaborazione con i singoli paesi continua a essere il punto centrale. Basti pensare alle reti transeuropee. Tutti pensano in termini globali, ma nessun vuole agire a livello locale. In altre parole: vogliamo ovunque queste reti, ma non ci sono le risorse, a prescindere dal fatto se negoziamo con il Consiglio per ottenere fondi supplementari per le reti europee, o con i singoli paesi. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, credo che nessuno sia contrario al trasferimento delle merci sulla rete ferroviaria e sulle vie di navigazione interna, ma l’efficienza rimane la questione più importante. Essa non si riduce solo a una questione di prezzo. Se il trasporto ferroviario diventa più conveniente, ma non più efficiente, allora non riusciremo a raggiungere questo trasferimento modale. Pertanto, se vogliamo portare avanti tale politica coerentemente, dobbiamo coniugare efficienza e prezzo. Vorrei infine affrontare il tema dei e della standardizzazione. Non è possibile vietare o consentire tutto a livello europeo. E’ necessario cooperare correttamente con gli Stati membri e individuare direttive, ad esempio nel campo della sicurezza e delle infrastrutture, che diano chiarimenti sul fatto se tali siano tollerabili o meno."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, pirmiausia noriu padėkoti Komisijai ir pranešėjai už atliktą darbą. Krovininio transporto logistika tokia plati sritis, kad ne visada lengva aptarti tik esmę. Kaip sako prancūzai: ‘ Belieka pasidžiaugti, kad šiandien mums pavyko išsirinkti pagrindinius dalykus. Turime praminti naujus takus, nes ši sritis nelengva. Šioje srityje susiduria dvi konfliktuojančios šalys: ekonomika ir augimas iš vienos pusės ir aplinkos apauga ir saugumas iš kitos. Kalbant paprasčiau: visiems reikia prekių, niekam nereikia transporto. Tai reiškia, jog šis sektorius, kuris gali pasiūlyti tikrai geras užimtumo perspektyvas, nėra mėgstamas. Privalome padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad primintume žmonėms, jog pirmiausia tai svarbus ekonomikos sektorius, antra, jog galime praminti naujus takus ir trečia, jog dar ir šiandien šis sektorius tebeturi užimtumo potencialą. Vis dar manau, kad užuomina apie mokymus yra labai svarbi ir įvairios šalys turėtų ja susidomėti. Specializacija šiose srityse gali paskatinti naujų ir įdomių darbo vietų atsiradimą. Moksliniai tyrimai taip pat gali būti priemonė krovinių gabenimą padaryti efektyvesniu, ekologišku, taip pat saugesniu. Valstybių bendradarbiavimas vis dar būtinas. Turime galvoti ne tik apie transeuropinius tinklus. Mąstome globaliai, tačiau niekas nenori veikti lokaliai. Kalbant paprastai, norime, kad šie tinklai būtų visur, tačiau neturime išteklių, ar derėtumėmės su Taryba dėl didesnio finansavimo transeuropiniams tinklams, ar su pačiomis valstybėmis. Dėl gabenimo būdų, manau, niekas neprieštarauja, kad būtų gabenama geležinkeliais ir vidaus vandens keliais, tačiau svarbu efektyvumas. Našumas ne tik kainos klausimas. Jei gabenimas geležinkeliu taps pigesnis, tačiau ne efektyvesnis, perėjimas prie kitos gabenimo rūšies neįvyks. Taigi turime suderinti efektyvumą su kaina, jei turime tinkamai išspręsti šį klausimą. Galiausiai, jums leidus, iškelsiu megalainerių ir standartizacijos klausimą. Negalime visko uždrausti ar net leisti tik Europos lygmenyje. Turime deramai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir nuspręsti, kokiose direktyvose, pavyzdžiui saugumo ir infrastruktūros srityse, privalo būti nurodyta, ar galima naudoti megalainerius, ar ne."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Vispirms es vēlos pateikties Komisijai un referentei par viņu darbu. Kravu pārvadājumu loģistika ir tik plašs objekts, ka vienmēr nav viegli aprobežoties ar būtisko. Franču valodā to labi raksturo teiciens: Tādēļ priecāsimies, ka šodien mums ir izdevies noteikt galvenos punktus! Mums ir jāiestaigā jaunas takas, jo šī nav viegla joma. Tā ir konflikta zona starp ekonomiku un izaugsmi, no vienas puses, un vidi un drošību – no otras. Vienkārši sakot, ikviens vēlas preces, bet neviens nevēlas pārvadājumus. Tas nozīmē, ka šai nozarei, kas piedāvā tiešām labas nodarbinātības perspektīvas, nav pārāk laba slava. Mums jāveic sava darba daļa, lai atgādinātu cilvēkiem, pirmkārt, ka tā ir svarīga ekonomikas nozare, otrkārt, ka mēs varam mīt jaunas takas, un, treškārt, ka nozarei vēl joprojām ir nodarbinātības potenciāls. Es vēl arvien uzskatu norādi uz apmācību par ļoti svarīgu, un tā būtu jāuzsāk dažādās valstīs. Specializēšanās šajā jomā paver piekļuvi jaunām un interesantām darba vietām. Pētniecība arī var padarīt kravas pārvadājumus efektīvākus, dabai nekaitīgākus un drošākus. Sadarbība starp valstīm paliek būtiska. Mums tikai jādomā par Eiropas tīkliem. Mēs visi domājam globāli, neviens nevēlas darboties lokāli. Vienkārši sakot, mēs gribam šos tīklus visur, bet mums nav resursu neatkarīgi no tā, vai mēs vedam sarunas par papildu finansēšanu ar Padomi vai ar pašām dalībvalstīm. Attiecībā uz transporta veidiem es uzskatu, ka nevienam nav nekas pret kravu novirzīšanu uz dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem, taču galvenais te ir efektivitāte. Efektivitāte nav tikai cenas jautājums. Ja pārvadājumi pa dzelzceļu kļūst lētāki, bet nav efektīvāki, mēs neiegūsim nekādu kravu novirzīšanu. Tādēļ mums jāapvieno efektivitāte ar cenu, ja mēs vēlamies adekvāti risināt šo jautājumu. Visbeidzot, es vēlos ierosināt jautājumu par sevišķi augstas kravnesības (SAK) transportlīdzekļiem ( ) un standartizāciju. Mēs nevaram aizliegt vai pat atļaut visu Eiropas līmenī. Mums ir jāstrādā kopā ar dalībvalstīm un jāatrod direktīvas, piemēram, drošības un infrastruktūras jomā, kam ir jānosaka, vai šie SAK transportlīdzekļi ir jāatļauj."@lv13
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst der Kommission, aber auch der Berichterstatterin für die Arbeit danken. Güterverkehrslogistik ist ein so breites Thema, dass es nicht immer einfach ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Wie es so schön auf Französisch heißt: „ Freuen wir uns also, dass wir heute wesentliche Punkte herausschälen konnten! Es sind neue Wege zu beschreiten, denn der Bereich ist nicht einfach. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wachstum einerseits und unter anderem Umwelt und Sicherheit andererseits. Einfach ausgedrückt: Jeder möchte die Ware haben, aber keiner möchte den Transport. Somit hat dieser Sektor, der doch sehr beschäftigungsträchtig ist, nicht das beste Image. Wir müssen dazu beitragen, erstens daran zu erinnern, dass er wirtschaftlich wichtig ist, zweitens dass wir auch neue Wege gehen können und drittens dass auch heute dort noch ein Beschäftigungspotenzial besteht. Ich bleibe dabei: Der Hinweis auf Ausbildung ist für mich sehr wichtig, und die Länder sollten diesen Hinweis aufgreifen. Die Spezialisierung in diesen Bereichen kann zu neuen und interessanten Berufen führen. Forschung kann auch dazu führen, den Transport effizienter, umweltgerechter und auch sicherer zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Ländern bleibt das Wesentliche. Denken wir an die transeuropäischen Netze. Jeder denkt global, keiner will lokal handeln. Einfach ausgedrückt: Wir wollen überall diese Netze, aber die Mittel sind nicht da, ob wir nun mit dem Rat verhandeln, um mehr Mittel für die transeuropäischen Netze zu haben, oder mit den Ländern selbst. Was die Verkehrsmittel angeht, so glaube ich, dass keiner etwas dagegen hat, Güter auf die Schiene und auf Wasserwege zu verlagern, aber Effizienz ist das Wichtigste. Effizienz ist nicht nur eine Preisfrage. Wenn der Schienenverkehr billiger, aber nicht effizienter wird, werden wir diesen nicht schaffen. Wir müssen also Effizienz und Preis verbinden, wenn wir diese Sache korrekt durchführen. Ich möchte als Letztes das Thema Megaliner und Normierung aufgreifen. Man kann nicht alles auf europäischer Ebene verbieten oder auch zulassen. Man soll korrekt mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und Richtlinien finden, die zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Infrastruktur ausschlaggebend dafür sein müssen, ob diese Megaliner zu tolerieren sind oder nicht."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, eerst en vooral zou ik de commissie en de rapporteur willen bedanken voor hun inspanningen. De goederenlogistiek is zulk een breed thema dat het niet altijd eenvoudig is om zich te beperken tot de essentie. In het Frans heeft men daar een goede uitdrukking voor: “ Laten we dus blij zijn dat we vandaag de hoofd- van de bijzaken hebben kunnen onderscheiden! We moeten onbetreden paden bewandelen, want dit is geen eenvoudig onderwerp. Het is een conflict tussen de groei en de economie enerzijds, en de veiligheid en het milieu anderzijds. Eenvoudig gezegd: iedereen wil de goederen, maar niemand wil het vervoer. En daarom heeft deze sector, die nochtans zeer goede werkgelegenheidsvooruitzichten biedt, geen erg goed imago. Wij moeten ons steentje bijdragen om de mensen eraan te herinneren dat het, ten eerste, een belangrijke economische sector is, dat we, ten tweede, onbetreden paden kunnen bewandelen, en ten derde, dat de sector vandaag de dag nog steeds een potentieel heeft qua werkgelegenheid. Ik blijf erbij dat de verwijzing naar opleiding erg belangrijk is en ik vind dat de lidstaten ze niet aan zich mogen laten voorbijgaan. Specialisatie in dit domein kan leiden tot nieuwe en interessante functies. Onderzoek kan het goederenvervoer doeltreffender, milieuvriendelijker en veiliger maken. Samenwerking tussen de lidstaten blijft doorslaggevend. Denk maar aan de trans-Europese netwerken. We denken allemaal mondiaal, niemand wil lokaal optreden. Kort gezegd: we willen die netwerken overal, maar of we nu onderhandelen met de Raad om meer fondsen te verwerven voor de trans-Europese netwerken of met de lidstaten zelf: we beschikken niet over voldoende middelen. Wat de vervoersmodaliteiten betreft, denk ik dat niemand er wat op tegen heeft om goederen vaker per spoor en over de binnenwateren te vervoeren, maar wat telt is de efficiëntie. Efficiëntie is niet alleen een kwestie van prijs. Als het vervoer per spoor goedkoper wordt maar niet efficiënter, dan zal de modale verschuiving er niet komen. Als we deze kwestie dus op een goede manier willen aanpakken, dan moeten we rekening houden met zowel de efficiëntie als de kostprijs. Tot slot wil ik nog even het onderwerp van de en de standaardisering aanhalen. We kunnen niet alles verbieden, of zelfs toelaten, louter op Europees niveau. We moeten op een correcte manier samenwerken met de lidstaten en tot richtlijnen komen, zoals op het vlak van veiligheid en infrastructuur, die bepalen of deze al dan niet toegelaten mogen worden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Po pierwsze pragnę podziękować Komisji i sprawozdawczyni za ich pracę. Logistyka transportu towarowego jest tak szerokim tematem, że nie zawsze łatwo jest skupić się na rzeczach podstawowych. Jak to trafnie ujmuje język francuski: „ Dlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy! Musimy przetrzeć nowy szlak, bo znaleźliśmy się na nieuczęszczanym obszarze. To obszar konfliktu między ekonomią i wzrostem z jednej strony, a środowiskiem i bezpieczeństwem z drugiej strony. Krótko mówiąc: każdy chce towarów, nikt nie chce transportu. To oznacza, że ten sektor, który w rzeczy samej zapewnia bardzo dobre perspektywy zatrudnienia, nie cieszy się zbyt dobrą reputacją. Jako przedstawiciele obywateli musimy im w pierwszym rzędzie przypomnieć, że jest to ważny sektor ekonomiczny, po drugie, że możemy przetrzeć nowy szlak, i po trzecie, że ten sektor nadal posiada potencjał w zakresie zatrudnienia. Nadal uważam odniesienie do szkoleń za bardzo ważne, wyzwanie to powinny podjąć różne państwa członkowskie. Specjalizacja w tych obszarach może prowadzić do powstawania nowych i interesujących rodzajów pracy. Badania mogą także pomóc sprawić, że transport towarów będzie bardziej efektywny, przyjazny środowisku i bezpieczniejszy. Współpraca między państwami jest podstawą. Wystarczy tylko pomyśleć o sieciach transeuropejskich. Wszyscy myślimy globalnie, nikt nie chce działać lokalnie. Krótko mówiąc, chcemy, aby takie sieci istniały wszędzie, ale nie mamy środków, bez względu na to, czy wynegocjujemy więcej funduszy na sieci transeuropejskie z Unii czy też z państw członkowskich. Jeśli chodzi o sposób transportu, wierzę, że nikt nie ma nic przeciwko przeniesieniu transportu towarów na tory kolejowe i szlaki rzeczne, lecz kluczowym problemem tu pozostaje efektywność. Efektywność to nie tylko kwestia ceny. Jeśli transport kolejowy stanie się tańszy, lecz nie będzie bardziej efektywny, to nie osiągniemy tej zamiany. Tak więc musimy połączyć efektywność z ceną, jeśli mamy rozwiązać ten problem we właściwy sposób. Wreszcie pozwolę sobie zasygnalizować problem 60-tonowych ciężarówek i standaryzacji. Nie możemy wydawać zakazów, lub nawet zezwoleń, odnośnie do każdej kwestii wyłącznie na poziomie europejskim. Powinniśmy współpracować z państwami członkowskimi i znaleźć dyrektywy, np. w obszarze bezpieczeństwa i infrastruktury, które określą, czy te ogromne ciężarówki należy tolerować."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão e à relatora pelo seu trabalho. A logística do transporte de mercadorias é uma matéria tão abrangente que nem sempre é fácil cingirmo-nos ao que realmente interessa. Como se costuma dizer em francês: Hoje podemos, por isso, estar contentes por termos conseguido destrinçar os pontos essenciais. Temos de trilhar novos caminhos, pois o terreno não é nada fácil. Situa-se numa área de conflito entre a economia e o crescimento, por um lado, e o ambiente e a segurança, por outro lado. Usando uma linguagem mais simples: todos querem as mercadorias, mas ninguém quer o transporte. Isso significa que este sector, onde existem, de facto, excelentes perspectivas de emprego, não tem uma imagem propriamente boa. O nosso contributo deve ser o de recordar às pessoas, em primeiro lugar, que este é um sector económico importante, em segundo lugar, que nós conseguimos trilhar novos caminhos e, em terceiro lugar, que este sector continua hoje a ter potencial de emprego. Continuo convencido de que a referência à formação é muito importante e que deverá ser aproveitada pelos vários países. A especialização nestas áreas pode gerar novos e interessantes empregos. A investigação também pode ajudar a tornar o transporte de mercadorias mais eficiente, mais compatível com o ambiente e também mais seguro. A cooperação entre os países continua a ser fundamental. Basta pensarmos nas redes transeuropeias. Todos pensam globalmente, mas ninguém quer agir localmente. Por outras palavras, nós queremos que estas redes cheguem a todo o lado, mas não temos recursos para isso, quer negociemos com o Conselho para obter mais fundos para as redes transeuropeias, quer negociemos com os próprios países. No que diz respeito aos modos de transporte, creio que ninguém tem alguma coisa contra a transferência das mercadorias para as vias ferroviárias e as vias navegáveis interiores, mas a eficiência é um aspecto fundamental. A eficiência não é apenas uma questão de preço. Se o transporte ferroviário se tornar mais barato mas não mais eficiente, não iremos alcançar essa transição modal. Por conseguinte, a abordagem mais acertada será a de combinar a eficiência com o preço. Por último, gostaria de abordar a questão dos chamados e da normalização. Nem tudo pode ser proibido ou autorizado estritamente a nível europeu. Deveríamos cooperar de forma apropriada com os Estados-Membros e encontrar directrizes, por exemplo no domínio da segurança e das infra-estruturas, que sejam determinantes para decidir se esses devem ou não ser tolerados."@pt17
"Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zuerst der Kommission, aber auch der Berichterstatterin für die Arbeit danken. Güterverkehrslogistik ist ein so breites Thema, dass es nicht immer einfach ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Wie es so schön auf Französisch heißt: „ Freuen wir uns also, dass wir heute wesentliche Punkte herausschälen konnten! Es sind neue Wege zu beschreiten, denn der Bereich ist nicht einfach. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wachstum einerseits und unter anderem Umwelt und Sicherheit andererseits. Einfach ausgedrückt: Jeder möchte die Ware haben, aber keiner möchte den Transport. Somit hat dieser Sektor, der doch sehr beschäftigungsträchtig ist, nicht das beste Image. Wir müssen dazu beitragen, erstens daran zu erinnern, dass er wirtschaftlich wichtig ist, zweitens dass wir auch neue Wege gehen können und drittens dass auch heute dort noch ein Beschäftigungspotenzial besteht. Ich bleibe dabei: Der Hinweis auf Ausbildung ist für mich sehr wichtig, und die Länder sollten diesen Hinweis aufgreifen. Die Spezialisierung in diesen Bereichen kann zu neuen und interessanten Berufen führen. Forschung kann auch dazu führen, den Transport effizienter, umweltgerechter und auch sicherer zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Ländern bleibt das Wesentliche. Denken wir an die transeuropäischen Netze. Jeder denkt global, keiner will lokal handeln. Einfach ausgedrückt: Wir wollen überall diese Netze, aber die Mittel sind nicht da, ob wir nun mit dem Rat verhandeln, um mehr Mittel für die transeuropäischen Netze zu haben, oder mit den Ländern selbst. Was die Verkehrsmittel angeht, so glaube ich, dass keiner etwas dagegen hat, Güter auf die Schiene und auf Wasserwege zu verlagern, aber Effizienz ist das Wichtigste. Effizienz ist nicht nur eine Preisfrage. Wenn der Schienenverkehr billiger, aber nicht effizienter wird, werden wir diesen nicht schaffen. Wir müssen also Effizienz und Preis verbinden, wenn wir diese Sache korrekt durchführen. Ich möchte als Letztes das Thema Megaliner und Normierung aufgreifen. Man kann nicht alles auf europäischer Ebene verbieten oder auch zulassen. Man soll korrekt mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten und Richtlinien finden, die zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Infrastruktur ausschlaggebend dafür sein müssen, ob diese Megaliner zu tolerieren sind oder nicht."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, najprv chcem poďakovať Komisii a spravodajkyni za ich prácu. Logistika prepravy nákladov je taká široká téma, že nie vždy je jednoduché obmedziť sa na najpodstatnejšie veci. Výstižne sa to povie po francúzsky: Preto buďme radi, že dnes sme zvládli prebrať hlavné body! Musíme vstúpiť na nový terén, pretože toto nie je jednoduchá oblasť. Je to oblasť, v ktorej existuje konflikt medzi hospodárnosťou a rastom na jednej strane a životným prostredím a bezpečnosťou na strane druhej. Jednoducho povedané: každý chce tovar, nikto nechce prepravu. To znamená, že tento sektor, ktorý naozaj ponúka veľmi dobré možnosti zamestnania, nemá veľmi dobrý obraz. Preto musíme ľuďom pripomenúť po prvé, že to je dôležitý sektor hospodárstva, po druhé, že dokážme kráčať po novom teréne a po tretie, že tento sektor dnes ešte stále ponúka možnosti zamestnania. Ešte považujem za veľmi dôležitú poznámku o odbornej príprave a členské štáty by si ju mali osvojiť. Špecializácia v týchto oblastiach môže viesť k novým a zaujímavým pracovným miestam. Výskum môže tiež pomôcť pri zvýšení efektívnosti nákladnej dopravy, environmentálnej kompatibility a tiež väčšej bezpečnosti. Podstatnou zostáva spolupráca medzi krajinami. Myslime na transeurópske siete. Všetci rozmýšľame globálne, nikto nechce konať miestne. Jednoducho povedané, chceme tieto siete všade, ale keď rokujeme s Radou, aby sme získali viac financií na transeurópske siete, alebo s krajinami samotnými, nemáme zdroje. Čo sa týka druhov dopravy, myslím si, že nikto nemá nič proti presunutiu tovaru na železnicu a na vnútrozemskú vodnú dopravu, rozhodujúca je však efektívnosť. Efektívnosť nie je len otázkou ceny. Ak železničná doprava zlacnie, ale nebude efektívnejšia, toto presunutie na iné spôsoby dopravy nedosiahneme. Preto ak chceme túto záležitosť primerane vyriešiť, musíme spojiť efektívnosť s cenou. A nakoniec, dovoľte aby som poukázal na tému megalinery a normalizácia. Nemôžeme všetko zakazovať alebo schvaľovať čisto na európskej úrovni. Musíme pracovať spoločne s členskými štátmi a nájsť smernice, napríklad v oblastiach bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré musia rozhodnúť, či sa tieto megalinery majú tolerovať alebo nie."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej se zahvaljujem Komisiji in poročevalki za njuno delo. Logistika tovornega prometa je tako široka tema, da omejitev na bistvo ni vedno lahka. To dobro izraža francoski stavek: Zato bodimo veseli, da smo uspeli poudariti ključne točke. Storiti moramo nekaj novega, saj to ni lahko področje. To je konfliktno področje med gospodarstvom in rastjo na eni strani ter okolju in varnosti na drugi. Če se izrazim enostavneje: vsi hočejo blago, nihče pa noče prevoza. To pomeni, da ta sektor, ki dejansko zagotavlja zelo dobre zaposlitvene možnosti, nima zelo dobre podobe. Ljudi moramo najprej opozoriti na to, da je ta sektor pomemben gospodarski sektor, da lahko storimo nekaj novega ter da sektor ohrani svojo zaposlitveno zmogljivost. Še vedno menim, da je sklicevanje na usposabljanje zelo pomembno in da ga morajo sprejeti različne države. Specializacija na teh področjih lahko zagotovi nova in zanimiva dela. Raziskave lahko prispevajo k večji učinkovitosti, ekološki izvedljivosti in varnosti tovornega prometa. Sodelovanje med državami je še vedno bistveno. Misliti moramo na vseevropska omrežja. Vsi mislimo globalno, nihče pa noče delovati na lokalni ravni. Da poenostavim, ta omrežja želimo vzpostaviti povsod, vendar nimamo sredstev, zato se moramo pogajati s Svetom, da zagotovi več sredstev za vseevropska omrežja, ali pa se dogovoriti z državami. V zvezi z načini prevoza menim, da nihče ne nasprotuje prenosu blaga na železnice in celinske plovne poti, vendar je ključno vprašanje učinkovitost. Učinkovitost ni povezana le s ceno. Če se bo prevoz po železnici pocenil, vendar ne bo učinkovitejši, ne bomo dosegli spremembe načina prevoza. Zato moramo za ustrezno reševanje problema povezati učinkovitost s ceno. Na koncu bi rad izpostavil vprašanje predolgih tovornih vozil in standardizacije. Ne moremo prepovedati ali celo dovoliti vsega le na evropski ravni. Ustrezno moramo sodelovati z državami članicami in oblikovati direktive, na primer na področju varnosti in infrastrukture, ki morajo določati, ali je treba ta predolga tovorna vozila dovoliti ali ne."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka kommissionen och föredraganden för deras arbete. Godslogistik är ett så omfattande ämne att det inte alltid är lätt att begränsa sig till väsentligheterna. Som man så väl uttrycker det på franska: [”den som gapar över mycket mister ofta hela stycket”] Så låt oss vara glada över att vi i dag har lyckats urskilja de centrala frågorna! Vi måste bryta ny mark, för detta är inte något enkelt område. Det är ett område med konflikter mellan ekonomin och sysselsättningen å ena sidan och miljön och säkerheten å andra sidan. Enkelt uttryckt: alla vill ha varorna, men ingen vill ha transporterna. Det innebär att denna sektor, som faktiskt erbjuder mycket goda sysselsättningsmöjligheter, inte har en särskilt bra image. Vi måste göra vad vi kan för att först och främst påminna människor om att detta är en viktig ekonomisk sektor, för det andra att vi kan bryta ny mark och för det tredje att det fortfarande i dag finns en sysselsättningspotential inom sektorn. Jag anser fortfarande att hänvisningen till utbildning är mycket viktig, och att de olika länderna borde ta sig an detta. Specialisering inom dessa områden kan leda till nya och intressanta arbetstillfällen. Forskning kan också bidra till att göra godstransporterna mer effektiva, miljövänliga och också säkrare. Samarbete mellan länder förblir grundläggande. Vi behöver bara se på de transeuropeiska näten. Vi tänker alla globalt, och ingen vill agera lokalt. Enkelt uttryckt vill vi ha dessa nät överallt, men vi har inte resurserna, oavsett om vi förhandlar med rådet för att få mer finansiering för de transeuropeiska näten eller med länderna själva. Vad gäller transportslag tror jag inte att någon har något emot att flytta över gods till järnvägen och de inre vattenvägarna, men effektiviteten är det centrala. Effektivitet är inte bara en prisfråga. Om järnvägstransporterna blir billigare men inte mer effektiva kommer vi inte att kunna genomföra denna trafikomställning. Så vi måste kombinera effektivitet med prissättning om vi ska kunna ta itu med denna fråga på ett lämpligt sätt. Låt mig slutligen ta upp frågan om och standardisering. Vi kan inte förbjuda eller ens tillåta allt helt och hållet på EU-nivå. Vi måste verkligen arbeta tillsammans med medlemsstaterna och hitta direktiv, till exempel på områdena för säkerhet och infrastruktur, som avgör om dessa ska tolereras eller inte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"“megaliners”"17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph