Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-04-Speech-2-013"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070904.3.2-013"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Først vil jeg gerne rose hr. Toubon for det meget flotte stykke arbejde, som han har udført. Jeg synes, at vi er kommet frem til et ganske fornuftigt resultat, som vi kan være meget tilfredse med. Også tak for et godt samarbejde med mine skyggekolleger fra de andre partier, herunder ikke mindst hr. Harbour fra PPE-DE. Vi har nu en betænkning, som efter min mening indeholder en række gode liberale forslag. Jeg vil først og fremmest fremhæve liberaliseringen af postmarkedet, som jeg finder yderst nødvendig og vigtig. Øget konkurrence på energimarkedet og generelle forbedringer af konkurrencepolitikken. Forslag, som vil varetage og forbedre det indre markeds fire fundamentale rettigheder. Og målet er klart: Vi ønsker et barrierefrit indre marked. For vi har stadig brug for at forbedre det indre marked og klæde Europa bedre på til globaliseringen, gøre Europas økonomi endnu bedre og ikke mindst sikre forbrugerne flere valgmuligheder, lavere priser og højere kvalitet. Det er jo essensen af det indre marked. Vi er heldigvis visionære i denne betænkning, og der skal lyttes til disse visioner. Rapporten er et indspark til Kommissionen, et bidrag til Lissabonstrategien, en opfordring til, at Europa skal komme op i gear, hvis vi ønsker at være med på højeste niveau og klare konkurrencen med ikke mindst Kina og USA. Hvis Kommissionen derfor vil Europa det godt og vil gøre alt godt for Europas borgere og Europas virksomheder, så tager De, hr. kommissær McCreevy, denne betænkning med i Kommissionens arbejdsproces og følger det spor, som Parlamentet har lagt. Så er jeg overbevist om, at det indre marked vil blomstre endnu mere til gavn for vores virksomheder, både de små og de store, og også for os borgere. Et barrierefrit indre marked vil skabe mere beskæftigelse og vækst, som er en nødvendig forudsætning for, at vi kan finansiere vores velfærdssamfund i Europa. Dermed bliver de europæiske borgere de egentlige vindere. Men det er ikke kun Kommissionen, der skal læse denne betænkning. Hr. Sarkozy og fru Merkel bør også studere betænkningen ganske, ganske nøje. Når vi hylder et barrierefrit indre marked, kan vi ikke og bør vi ikke acceptere, at de to store lande fortsat hindrer, ja faktisk undergraver et frit energimarked."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ráda bych začala poděkováním panu Toubonovi za skvělou práci, kterou odvedl. Myslím, že jsme dosáhli zcela uspokojivého výsledku, s nímž můžeme být velmi spokojeni. Jsem rovněž vděčná svým kolegům stínovým zpravodajům z ostatních skupin, zejména panu Harbourovi ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, za jejich konstruktivní spolupráci. Máme před sebou zprávu, která podle mého názoru obsahuje řadu kvalitních liberálních návrhů. Ráda bych zdůraznila v prvé řadě liberalizaci poštovního trhu, kterou považuji za nezbytnou a velmi významnou, a také zesílenou hospodářskou soutěž na trhu s energiemi i obecná zlepšení v oblasti politiky hospodářské soutěže. Jsou to návrhy, které zabezpečí a zlepší uplatňování čtyř základních práv jednotného trhu. Cíl je jasný: chceme jednotný trh bez bariér. Konec konců jsme tlačeni neustálou potřebou zlepšovat jednotný trh a lépe připravit Evropu na globalizaci, stále zdokonalovat evropskou ekonomiku a v neposlední řadě zajistit pro spotřebitele širší výběr, nižší ceny a vyšší kvalitu. Ale to je nakonec podstatou jednotného trhu. Tato zpráva má naštěstí jasnou vizi, která si zaslouží pozornost. Zpráva je podnětem pro Komisi, příspěvkem k Lisabonské strategii, výzvou pro Evropu k urychlení změn, chce-li se dostat na nejvyšší úroveň a odolat konkurenčnímu tlaku, především ze strany Číny a Spojených států. Pokud tedy Komise chce pro Evropu a její občany i podniky to nejlepší, pak pan komisař McCreevy vezme při práci Komise tuto zprávu v úvahu a půjde v šlépějích Parlamentu. Jsem přesvědčena, že tímto způsobem jednotný trh získá další výhody nejen pro naše malé i velké podniky, ale i pro samotné občany. Bezbariérový jednotný trh vytvoří větší počet pracovních míst a větší růst, což je základní předpoklad pro financování evropského sociálního státu – a evropská veřejnost tak bude mít z jednotného trhu největší prospěch. Není to však jenom Komise, kdo musí tuto zprávu číst. Měli by si ji velmi, velmi pečlivě prostudovat i pan Sarkozy a paní Merkelová. Jestliže zde obhajujeme bezbariérový jednotný trh, nemůžeme a neměli bychom akceptovat situaci, kdy dvě velké a významné země nadále brzdí, neřku-li podkopávají, svobodný trh s energiemi."@cs1
". Herr Präsident! Ich möchte zunächst Herrn Toubon zu seiner ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen. Ich denke, wir haben ein absolut vernünftiges Ergebnis erreicht, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Ich danke auch den Schattenberichterstattern aus den anderen Fraktionen, insbesondere Herrn Harbour von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten, für ihre konstruktive Zusammenarbeit. Uns liegt nun ein Bericht vor, der meines Erachtens einige gute liberale Vorschläge enthält. Ich möchte dabei in erster Linie die Liberalisierung des Postmarkts hervorheben, die ich für dringend erforderlich und außerordentlich wichtig halte, sowie den stärkeren Wettbewerb auf dem Energiemarkt und allgemeine Verbesserungen der Wettbewerbspolitik. Alle diese Vorschläge werden die vier Grundrechte des Binnenmarkts sichern und stärken. Das Ziel ist klar: Wir wollen einen Binnenmarkt ohne Schranken. Schließlich muss der Binnenmarkt ständig weiter verbessert und Europa besser für die Globalisierung gerüstet werden, seine Wirtschaft weiter gestärkt und nicht zuletzt gewährleistet werden, dass die Verbraucher von einem größeren Angebot, niedrigeren Preisen und höherer Qualität profitieren. Letzten Endes ist dies das Wesen des Binnenmarktes. Glücklicherweise vermittelt dieser Bericht eine Vision, und dieser Vision sollte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Bericht stellt einen Anreiz für die Kommission dar, einen Beitrag zur Lissabon-Strategie, einen Aufruf an Europa, einen Gang höher zu schalten, wenn wir an die Weltspitze gelangen und dem Wettbewerbsdruck insbesondere aus China und den Vereinigten Staaten standhalten wollen. Wenn daher die Kommission das Beste für Europa und seine Bürger und Unternehmen will, wird Kommissar McCreevy diesen Bericht im Arbeitsprozess der Kommission berücksichtigen und in die Fußstapfen des Parlaments treten. Ich bin überzeugt, dass der Binnenmarkt sich so immer stärker und besser entwickeln wird, zum Wohle unserer Unternehmen, ob groß oder klein, und auch der Bürger. Ein Binnenmarkt ohne Schranken wird mehr Arbeitsplätze und Wachstum schaffen, was eine Grundvoraussetzung für unsere Fähigkeit ist, den europäischen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren – und die Bevölkerung Europas wird der wahre Gewinner sein. Allerdings muss nicht nur die Kommission diesen Bericht lesen. Herr Sarkozy und Frau Merkel sollten ihn ebenfalls sehr, sehr gründlich studieren. Wenn wir für einen Binnenmarkt ohne Schranken eintreten, können und sollten wir nicht akzeptieren, dass zwei große Länder weiterhin einen freien Energiemarkt behindern, um nicht zu sagen torpedieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Toubon για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Φρονώ ότι έχουμε επιτύχει ένα απολύτως ισορροπημένο αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να μας ικανοποιεί πολύ. Είμαι επίσης υπόχρεη στους συναδέλφους μου σκιώδεις εισηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες, κυρίως δε στον κ. Harbour από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, για την εποικοδομητική συνεργασία τους. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μια έκθεση η οποία, κατά τη γνώμη μου, περιλαμβάνει μια σειρά ισορροπημένων φιλελεύθερων προτάσεων. Θέλω να υπογραμμίσω πρώτα από όλα την ελευθέρωση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών, την οποία θεωρώ εξαιρετικά αναγκαία και σημαντική, καθώς και την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας και τις εν γένει βελτιώσεις της πολιτικής ανταγωνισμού. Όλες αυτές οι προτάσεις θα διασφαλίσουν και θα βελτιώσουν τα τέσσερα θεμελιώδη δικαιώματα της ενιαίας αγοράς. Ο στόχος είναι σαφής: επιθυμούμε τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς χωρίς φραγμούς. Εξάλλου, υπάρχει συνεχής ανάγκη για βελτίωση της ενιαίας αγοράς και για καλύτερο εξοπλισμό της Ευρώπης ενόψει της παγκοσμιοποίησης, για περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας της και, πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό, για διασφάλιση της δυνατότητας των καταναλωτών να απολαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών, χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα. Άλλωστε, αυτή είναι η ουσία της ενιαίας αγοράς. Ευτυχώς, η έκθεση αυτή διαπνέεται από ένα όραμα, στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή. Η έκθεση αποτελεί ερέθισμα για την Επιτροπή, συμβολή στη στρατηγική της Λισαβόνας, έκκληση προς την Ευρώπη να εντείνει τις προσπάθειές της αν επιθυμούμε να φτάσουμε στην κορυφή και να αντισταθούμε στις ανταγωνιστικές πιέσεις από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα. Συνεπώς, αν η Επιτροπή επιθυμεί το καλύτερο για την Ευρώπη, καθώς και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, ο Επίτροπος McCreevy θα λάβει υπόψη αυτήν την έκθεση κατά τη διαδικασία εργασίας της Επιτροπής και θα ακολουθήσει τα βήματα του Κοινοβουλίου. Έτσι, είμαι πεπεισμένη ότι η ενιαία αγορά θα ενισχύεται ολοένα και περισσότερο, προς όφελος των επιχειρήσεών μας, μεγάλων και μικρών, καθώς και των πολιτών. Μια ενιαία αγορά απαλλαγμένη από φραγμούς θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη, που είναι προϋπόθεση της ικανότητάς μας να χρηματοδοτούμε το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας – και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα είναι ο πραγματικός νικητής. Την έκθεση αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει να την διαβάσει μόνο η Επιτροπή. Ο κ. Σαρκοζί και η κ. Μέρκελ πρέπει επίσης να μελετήσουν πολύ, πολύ προσεκτικά αυτήν την έκθεση. Εφόσον υποστηρίζουμε μια ενιαία αγορά χωρίς φραγμούς, δεν μπορούμε, και δεν πρέπει, να δεχόμαστε μια κατάσταση όπου δύο μεγάλες χώρες εξακολουθούν να εμποδίζουν –για να μην πω υπονομεύουν– μια ελεύθερη αγορά ενέργειας."@el10
"Mr President, I should like to start by commending Mr Toubon on the very fine job he has done. I think that we have achieved a perfectly reasonable outcome with which we can be very satisfied. I am also obliged to my fellow shadow rapporteurs from the other groups, especially Mr Harbour from the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats, for their constructive cooperation. We now have a report that, in my opinion, contains a number of sound liberal proposals. I should like to emphasise first of all the liberalisation of the postal market, which I consider extremely necessary and important, and also the increased competition on the energy market and general improvements in competition policy. These are all proposals that will safeguard and improve the four fundamental rights of the Single Market. The objective is clear: we want to see a barrier-free Single Market. After all, there is a constant need to improve the Single Market and to better equip Europe for globalisation, to make its economy even better and, not least, to ensure that consumers enjoy wider choice, lower prices and higher quality. After all, that is the essence of the Single Market. Fortunately, this report has vision, and attention should be paid to that vision. The report represents a stimulus to the Commission, a contribution to the Lisbon Strategy, a call for Europe to go up a gear if we want to join the top level and withstand competitive pressure from China and the United States in particular. Therefore, if the Commission wants the best for Europe and its citizens and enterprises, Commissioner McCreevy will take account of this report in the Commission’s working process and will follow in Parliament’s footsteps. That way, I am convinced that the Single Market will go from strength to strength, to the benefit of our enterprises, large and small, and also of citizens. A barrier-free Single Market will generate more jobs and growth, which is a precondition for our ability to fund the European welfare state – and the European public will be the real winners. It is not only the Commission who must read this report, however. Mr Sarkozy and Mrs Merkel should also study the report very, very carefully. If we advocate a barrier-free Single Market, we cannot, and should not, accept a situation in which two major countries continue to hinder, not to say undermine, a free energy market."@en4
"Señor Presidente, me gustaría comenzar elogiando al señor Toubon por su excelente trabajo. Creo que hemos conseguido un resultado perfectamente razonable con el que deberíamos estar muy satisfechos. También estoy obligada a agradecer a mis colegas ponentes de opinión de otros grupos, especialmente al señor Harbour del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, su constructiva cooperación. Estamos ante un informe que, en mi opinión, contiene numerosas propuestas liberales sólidas. Me gustaría enfatizar en primer lugar la liberalización del mercado postal, algo que considero extremadamente necesario e importante, y también el incremento de competencia en el mercado energético y las mejoras generales en la política de competencia. Todas ellas son propuestas que protegerán y mejorarán los cuatro derechos fundamentales del mercado único. El objetivo está claro: queremos un mercado único sin barreras. Después de todo, existe una constante necesidad de mejorar el mercado único y de dotar a Europa de una mejor preparación para la globalización, de mejorar aún más su economía y, algo no menos importante, de garantizar que los consumidores disfruten de una mayor posibilidad de elección, unos precios más bajos y una mayor calidad. Al fin y al cabo, esa es la esencia del mercado único. Afortunadamente, este informe tiene perspectiva y debe prestarse atención a dicha perspectiva. El informe supone un estímulo para la Comisión, una contribución para la Estrategia de Lisboa y una petición a toda Europa de que acelere la marcha si deseamos llegar al nivel máximo y soportar la presión competitiva, especialmente de China y de los Estados Unidos. Por lo tanto, si la Comisión desea lo mejor para Europa y para sus ciudadanos y empresas, el Comisario McCreevy deberá tener en cuenta este informe en el proceso de trabajo de la Comisión y deberá seguir los pasos del Parlamento. De ese modo, estoy segura de que el mercado único será cada vez más fuerte, lo que beneficiará a nuestras empresas, grandes y pequeñas, y también a nuestros ciudadanos. Un mercado único sin barreras generará más puestos de trabajos y crecimiento, lo que constituye una condición previa a nuestra capacidad para financiar el estado europeo del bienestar. Los verdaderos ganadores serán los ciudadanos de Europa. Sin embargo, no es sólo la Comisión quien debe leer este informe. El señor Sarkozy y la señora Merkel también deberían estudiar el informe muy detenidamente. Si defendemos un mercado único sin barreras, no podemos y no debemos aceptar una situación en la que los dos países principales sigan dificultando, por no decir socavando, el mercado energético libre."@es21
"Hr juhataja, ma tahaksin alustada tunnustuse avaldamisega hr Toubonile väga hea töö eest. Ma arvan, et me oleme saavutanud täiesti mõistliku tulemuse, millega võime väga rahul olla. Olen ka väga tänulik oma kaasvariraportööridele teistest fraktsioonidest, eriti hr Harbourile Euroopa Rahvapartei fraktsioonist (Kristlikud Demokraadid) ja Euroopa Demokraatidele konstruktiivse koostöö eest. Meil on nüüd raport, mis minu arvates sisaldab mitmeid mõistlikke liberaalseid ettepanekuid. Ma tahaksin kõige esimesena rõhutada postituru liberaliseerimist, mida ma pean äärmiselt vajalikuks ja oluliseks, ja samuti suurenenud konkurentsi energiaturul ja konkurentsipoliitika üldist olukorda. Need on kõik ettepanekud, mis kaitsevad ja täiustavad ühtse turu nelja põhiõigust. Eesmärk on selge: tahame näha tõketeta ühtset turgu. Lõppude lõpuks on ühtset turgu vaja pidevalt täiustada ja Euroopat globaliseerumise jaoks paremini ette valmistada, muutes tema majanduse veelgi paremaks, ja mitte sugugi viimases järjekorras kindlustada, et tarbija saaks nautida laiemat valikut, madalamaid hindu ja kõrgemat kvaliteeti. Lõppude lõpuks on see ühtse turu tõeline sisu. Õnneks on selles raportis visioon, ja sellele visioonile tuleks osutada tähelepanu. Raport pakub komisjonile stiimuli, panuse Lissaboni strateegiasse, üleskutse Euroopale tempot tõsta, kui tahame ühineda tipptasemele jõudnutega ja vastu seista eelkõige Hiina ja Ameerika Ühendriikide konkurentsisurvele. Seetõttu, kui komisjon tahab Euroopale ning selle kodanikele ja ettevõtjatele parimat, võtab volinik McCreevy seda raportit komisjoni tööprotsessis arvesse ja sammub parlamendi jälgedes. Olen veendunud, et sel viisil muutub ühtne turg üha tugevamaks, tuues kasu meie suurtele ja väikestele ettevõtetele ja samuti kodanikele. Tõrgetest vaba ühtne turg loob rohkem töökohti ja majanduskasvu, andes meile rahalised eeldused heaolu-Euroopa loomiseks – ja tõeline võitja on Euroopa üldsus. Seda raportit ei peaks lugema mitte üksnes komisjon. Hr Sarkozy ja pr Merkel peaksid raportiga samuti väga, väga hoolikalt tutvuma. Kui me toetame tõketeta ühtset turgu, ei saa ja ei tohiks me vastuvõetavaks pidada olukorda, kus kaks kõige mõjukamat riiki jätkavad energiaturu avamise takistamist, et mitte öelda kahjustamist."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Jacques Toubonia hänen hienosta työsuorituksestaan. Olemme mielestäni päässeet aivan kelvolliseen tulokseen, johon voimme olla täysin tyytyväisiä. Kiitän rakentavasta yhteistyöstä myös muissa ryhmissä varjoesittelijöinä toimineita kollegojani ja erityisesti Malcolm Harbouria Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmästä. Meillä on tässä nyt mietintö, jossa on mielestäni useita järkeviä ja ennakkoluulottomia ehdotuksia. Haluan aluksi painottaa postimarkkinoiden vapauttamista, joka on mielestäni ehdottoman tarpeellista ja tärkeää, sekä kilpailun lisääntymistä energiamarkkinoilla ja kilpailupolitiikan yleistä parantamista. Kaikki nämä ehdotukset turvaavat yhtenäismarkkinoiden neljä perusoikeutta ja tuovat niihin parannuksia. Päämäärämme on selkeä: haluamme poistaa esteet yhtenäismarkkinoilta. Meillä on jatkuva tarve parantaa yhtenäismarkkinoita ja valmistaa EU:ta globalisaatioon, parantaa entisestään EU:n taloutta ja huolehtia ennen kaikkea siitä, että kuluttajat pääsevät nauttimaan laajemmista valintamahdollisuuksista, halvemmista hinnoista ja paremmasta laadusta. Sehän on juuri yhtenäismarkkinoiden tärkein tehtävä. Onneksi mietinnössä on näkemystä, ja juuri tähän näkemykseen onkin kiinnitettävä huomiota. Mietintö toimii kannustimena komissiolle, kannanottona Lissabonin strategiaan ja kehotuksena EU:lle vaihtaa isommalle vaihteelle, jos se haluaa liittyä kärkijoukkoon ja selviytyä varsinkin Kiinan ja Yhdysvaltojen taholta tulevista kilpailupaineista. Mikäli komissio siis haluaa EU:n ja sen kansalaisten ja yritysten parasta, komission jäsen McCreevy ottaa huomioon tämän mietinnön komission työskentelyprosessissa ja seuraa parlamentin jalanjälkiä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä takaa yhtenäismarkkinoiden jatkuvan vahvistumisen, mistä hyötyvät niin pienet kuin suuretkin yrityksemme ja myös kansalaisemme. Esteettömillä yhtenäismarkkinoilla syntyy enemmän työpaikkoja ja kasvua, mikä on välttämätöntä kyetäksemme rahoittamaan eurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa – ja silloin todellisina voittajina ovat EU:n kansalaiset. Komissio ei ole kuitenkaan ainoa taho, jonka on syytä tutustua mietintöön. Myös Nicolas Sarkozyn ja Angela Merkelin olisi syytä tutkia mietintö hyvin, hyvin tarkkaan. Jos kerran puolustamme esteettömiä yhtenäismarkkinoita, emme voi – eikä meidän pitäisikään – hyväksyä tilannetta, jossa kaksi suurta maata vaikeuttaa jatkuvasti vapaiden energiamarkkinoiden syntyä tai jopa estää ne kokonaan."@fi7
"M. le Président, j'aimerais d'abord féliciter M. Toubon pour son excellent travail. Je pense que nous avons obtenu un résultat tout à fait acceptable dont nous pouvons être satisfaits. Je suis également reconnaissante envers mes collègues rapporteurs fictifs des autres groupes, notamment M. Harbour du groupe du Parti populaire européen (démocrates chrétiens) et des Démocrates européens, pour leur coopération constructive. Selon moi, nous tenons un rapport qui reprend plusieurs propositions libérales pleines de bon sens. J'aimerais insister d'abord sur la libéralisation du marché postal, que j'estime absolument nécessaire et importante, ainsi que sur la concurrence accrue sur le marché de l'énergie et les améliorations générales en matière de politique de concurrence. Toutes ces propositions protégeront et amélioreront les quatre droits fondamentaux du marché intérieur. L'objectif est clair: nous voulons un marché unique sans obstacle. En fait, on observe une nécessité constante d'améliorer le marché unique et de mieux préparer l'Europe à la mondialisation, de rendre son économie plus efficace et, surtout, de garantir aux consommateurs un choix plus vaste, des prix plus bas et une meilleure qualité. Après tout, c'est l'essence du marché unique. Heureusement, le rapport a une vision et il faut y prêter attention. Le rapport représente un stimulant pour la Commission, une contribution à la stratégie de Lisbonne, un appel lancé à l'Europe pour passer à la vitesse supérieure si nous voulons coller au groupe de tête et supporter la pression concurrentielle de la Chine et des États-Unis en particulier. Par conséquent, si la Commission souhaite le meilleur pour l'Europe et ses citoyens, le commissaire McCreevy tiendra compte du rapport dans le processus de travail de la Commission et emboîtera le pas au Parlement. Ainsi, je suis convaincue que le marché unique se renforcera davantage, dans l'intérêt de nos entreprises, les plus grandes comme les plus petites, et également de nos citoyens. Un marché unique sans entraves générera plus d'emplois et de croissance, ce qui est une condition préalable à notre capacité à financer l'État providence européen – et le public européen en sera le véritable gagnant. La Commission n'est cependant pas la seule à devoir lire le rapport, M. Sarkozy et M Merkel doivent également l'étudier avec le plus grand soin. Si nous encourageons un marché unique sans entraves, nous ne pouvons, et ne devons pas, accepter une situation dans laquelle deux pays importants continuent d'entraver, pour ne pas dire saper, un marché de l'énergie libéralisé."@fr8
"Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon kiváló munkájáért elismerés illeti Toubon urat. Azt hiszem, tökéletesen ésszerű eredményt értünk el, amellyel nagyon elégedettek lehetünk. Konstruktív együttműködésükért ugyancsak lekötelezett vagyok társ-árnyékelőadóimnak a többi képviselőcsoporttól, különösen Harbour úrnak az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták képviselőcsoportjától. Van egy jelentésünk, amely véleményem szerint számos józan liberális javaslatot tartalmaz. Mindenekelőtt a postai piac liberalizálását szeretném hangsúlyozni, amelyet rendkívül szükségesnek és fontosnak tartok, valamint az energiapiacon a fokozottabb versenyt, és a versenypolitika általános jobbítását. Ezek mind olyan javaslatok, amelyek óvják, illetve jobbítják az egységes piac négy alapjogát. A cél egyértelmű: akadálymentes egységes piacot akarunk. Végtére is, állandó az igény az egységes piac jobbítására, és Európa jobb felkészítésére a globalizációra, hogy gazdasága még jobban működjön, és nem utolsósorban annak biztosítására, hogy fogyasztói szélesebb választékot, alacsonyabb árakat és jobb minőséget élvezhessenek. Elvégre ez az egységes piac lényege. Szerencsére ennek a jelentésnek van jövőképe, és ennek a jövőképnek figyelmet kell szentelni. A jelentés ösztönzi a Bizottságot, hozzájárul a Lisszaboni Stratégiához, felhívja Európát, hogy eggyel magasabb sebességfokozatba kapcsoljon, ha a legmagasabb szinthez akarunk csatlakozni, és ellen akarunk állni különösen Kína és az Egyesült Államok keltette verseny nyomásának. Ezért, ha a Bizottság a legjobbat akarja Európának, polgárainak és vállalkozásainak, McCreevy biztos figyelembe veszi e jelentést a bizottsági munkafolyamatában, és követi a Parlament lépéseit. Így meg vagyok győződve róla, hogy az egységes piac egyre erősebb lesz, valamennyi vállalkozásunk, legyen az nagy vagy kicsi, és polgáraink hasznára. A korlátozásmentes egységes piac több munkahelyet és növekedést teremt, ami az európai jóléti állam finanszírozhatóságának előfeltétele – és Európa lakossága lesz az igazi győztes. Azonban nem csak a Bizottságnak kell elolvasnia ezt a jelentést. Sarkozy úrnak és Merkel asszonynak is nagyon-nagyon gondosan tanulmányoznia kell azt. Ha a korlátozásmentes egységes piac mellett állunk ki, nem fogadhatunk el olyan helyzetet, és nem is szabad elfogadnunk, amelyben két nagy ország folyamatosan akadályozza, hogy azt ne mondjam, aláássa a szabad energiapiacot."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto vorrei congratularmi con l’onorevole Toubon per l’ottimo lavoro svolto. Ritengo che abbiamo ottenuto un risultato ragionevole, del quale possiamo essere molto soddisfatti. Desidero anche ringraziare per la collaborazione costruttiva offerta dai miei colleghi di commissione degli altri partiti, soprattutto all’onorevole Harbour del PPE-DE. Abbiamo dunque una relazione che a mio parere presenta proposte liberali direi positive. Vorrei prima di tutto sottolineare la liberalizzazione del mercato dei servizi postali, punto a mio parere alquanto necessario e importante. Un aumento della concorrenza sul mercato energetico e i preparativi generali della politica in materia di concorrenza sono proposte che hanno come scopo l’attuazione e il miglioramento dei quattro diritti fondamentali del mercato unico. L’obiettivo è chiaro: vogliamo un mercato unico privo di barriere, perché vi è sempre bisogno di potenziare il mercato unico e dotare meglio l’Europa per la globalizzazione, nonché di migliorare ulteriormente l’economia europea e garantire ai consumatori un’ampia libertà di scelta, prezzi inferiori e qualità più elevata. E’ questa l’essenza del mercato interno. Fortunatamente la presente relazione è ambiziosa, e bisogna dare ascolto a tali ambizioni. Il documento costituisce un contributo alla Commissione, alla strategia di Lisbona, un invito affinché l’Europa acceleri il suo corso, se vogliamo essere al livello più alto ed essere in grado di affrontare la concorrenza di Cina e Stati Uniti. Se la Commissione vuole il bene dell’Europa, nonché il bene dei cittadini e delle imprese europee, allora, Commissario McCreevy, è necessario che includa il presente testo nel proprio processo di lavoro e intraprenda la strada tracciata dal Parlamento. In tale modo sono convinta che il mercato unico crescerà in modo ancora più rigoglioso, a tutto vantaggio delle nostre imprese, siano esse piccole o grandi, nonché dei nostri cittadini. Un mercato interno privo di barriere imprimerà impulso all’occupazione e alla crescita, requisiti fondamentali per finanziare il europeo. I veri beneficiari di questo processo saranno i cittadini europei. Ma non è solo la Commissione a dover leggere la presente relazione. Anche il Presidente Sarkozy e il Cancelliere Angela Merkel dovrebbero esaminarla con grande attenzione. Se aspiriamo alla creazione di un mercato interno senza barriere, allora non possiamo e non dobbiamo accettare che i due principali paesi continuino a impedire, addirittura a compromettere la creazione di un libero mercato dell’energia."@it12
"Pone pirmininke, pradėsiu pagirdama J. Toubon už puikų jo atliktą darbą. Manau, kad pasiekėme labai priimtiną rezultatą, kuriuo galime būti labai patenkinti. Taip pat esu labai dėkinga kolegoms šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų, ypač M. Harbour iš Europos Liaudies Partijos (krikščionių demokratų) frakcijos ir Europos demokratų partijai už konstruktyvų bendradarbiavimą. Dabar turime pranešimą, kuriame, mano nuomone, pateikiama daug pagrįstų ir liberalių pasiūlymų. Pirmiausia norėčiau pabrėžti pašto paslaugų rinkos liberalizavimą, kuris, mano manymu, be galo būtinas ir svarbus, taip pat padidėjusią konkurenciją energetikos rinkoje ir bendrus konkurencijos politikos poslinkius. Visi šie siūlymai apsaugos ir patobulins keturias pagrindines bendrosios rinkos teises. Tikslas aiškus: ateityje norime turėti nevaržomą bendrąją rinką. Šiaip ar taip poreikis tobulinti bendrąją rinką ir geriau parengti Europą globalizacijai, padaryti jos ekonomiką dar geresne ir, ypač, užtikrinti, kad vartotojams didesnį pasirinkimą, žemesnes kainas ir aukštesnę kokybę išlieka nuolatos. Juk tai ir yra bendrosios rinkos esmė. Laimei, šis pranešimas turi viziją ir į šią viziją reikėtų atkreipti dėmesį. Šis pranešimas – akstinas Komisijai, indėlis į Lisabonos strategiją, raginimas Europai paspartinti žingsnį, jei norime patekti į aukščiausią lygmenį ir atlaikyti Kinijos ir ypač Jungtinių Valstijų konkurencinį spaudimą. Todėl, jei Komisija nori Europai, jos piliečiams ir bendrovėms geriausio, Komisijos narys Ch. McCreevy atsižvelgs į šį pranešimą Komisijos darbo procese ir eis Parlamento pramintu keliu. Esu įsitikinusi, jog tada bendroji rinka vis labiau stiprės ir atneš vis daugiau naudos didelėms ir mažosioms įmonėms, taip pat ir jos piliečiams. Nevaržoma bendroji rinka padės sukurti daugiau darbo vietų ir skatins augimą, kuris yra būtina sąlyga, lemianti mūsų gebėjimą įkurti Europos gerovės valstybę, o Europos gyventojai bus tikrieji laimėtojai. Vis dėlto ne tik Komisija privalo perskaityti šį pranešimą. N. Sarkozy ir A. Merkel taip pat turėtų labai atidžiai ją išstudijuoti. Jei pritariame nevaržomai bendrajai rinkai, negalime ir neturėtume taikytis su situacija, kai dvi didžiausios valstybės toliau kliudo ar net kenkia laisvai energetikos rinkai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos sākt ar uzslavu kungam par ļoti labo darbu, kuru viņš ir paveicis. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši pilnībā pieņemamu rezultātu, ar kuru mēs varam būt ļoti apmierināti. Es esmu arī pateicību parādā maniem kolēģiem, ēnu referentiem, no citām grupām, jo īpaši kungam no Eiropas Tautas partijas (Kristīgajiem demokrātiem) un Eiropas demokrātu grupai par konstruktīvo sadarbību. Mums ir ziņojums, kurā, manuprāt, ir daudzi pamatoti liberāli priekšlikumi. Pirmkārt es vēlētos uzsvērt ierosinājumu par pasta tirgus liberalizāciju, kuru es uzskatu par ārkārtīgi nepieciešamu un svarīgu, kā arī par palielināto konkurenci enerģijas tirgū un vispārējos uzlabojumus konkurences politikā. Tie visi ir ierosinājumi, kas aizsargās un uzlabos četras vienotā tirgus pamattiesības. Mērķis ir skaidrs. mēs gribas redzēt no šķēršļiem brīvu vienotu tirgu. Galu galā tā ir pastāvīga vajadzība uzlabot vienoto tirgu un labāk sagatavot Eiropu globalizācijai, lai padarītu tās ekonomiku vēl labāku un, ne mazāk svarīgi, nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama plašāka izvēle, zemākas cenas un augstāka kvalitāte. Galu galā tā ir vienotā tirgus būtība. Par laimi šim ziņojumam ir vīzija un šai vīzijai ir nepieciešams pievērst uzmanību. Šis ziņojums pārstāv nepieciešamo stimulu Komisijai, ieguldījumu Lisabonas stratēģijā, aicinājumu Eiropai paātrināt progresu, ja mēs gribas pievienoties visaugstākajam līmenim un izturēt konkurences spiedienu no Ķīnas un jo īpaši no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tāpēc, ja Komisija vēlas vislabāko Eiropai un tās pilsoņiem, kā arī uzņēmumiem, komisārs ņems vērā šo ziņojumu Komisijas darba procesā un sekos Parlamenta paraugam. Tādejādi es esmu pārliecināta, ka vienotais tirgus kļūs arvien spēcīgāks visu mūsu uzņēmumu interesēs, vienalga vai tie būtu mazi vai lieli, kā arī pilsoņu interesēs. No šķēršļiem brīvs vienotais tirgus radīs vairāk darbavietu un lielāku izaugsmi, kas ir priekšnoteikums mūsu spējai finansēt Eiropas Savienības labklājības valsti – un patiesie ieguvēji būs Eiropas Savienības sabiedrība. Tomēr tā nav vienīgi Komisija, kurai jāizlasa šis ziņojums. kungam un kundzei arī būtu jāiepazīstas ar šo ziņojumu ļoti, ļoti uzmanīgi. Ja mēs iestājamies par no šķēršļiem brīvu vienoto tirgu, mēs nevaram un mums nav jāpieņem situāciju, kurā divas lielvalstis turpina kavēt, lai netieku graut, brīvu enerģijas tirgu."@lv13
"Hr. formand! Først vil jeg gerne rose hr. Toubon for det meget flotte stykke arbejde, som han har udført. Jeg synes, at vi er kommet frem til et ganske fornuftigt resultat, som vi kan være meget tilfredse med. Også tak for et godt samarbejde med mine skyggekolleger fra de andre partier, herunder ikke mindst hr. Harbour fra PPE-DE. Vi har nu en betænkning, som efter min mening indeholder en række gode liberale forslag. Jeg vil først og fremmest fremhæve liberaliseringen af postmarkedet, som jeg finder yderst nødvendig og vigtig. Øget konkurrence på energimarkedet og generelle forbedringer af konkurrencepolitikken. Forslag, som vil varetage og forbedre det indre markeds fire fundamentale rettigheder. Og målet er klart: Vi ønsker et barrierefrit indre marked. For vi har stadig brug for at forbedre det indre marked og klæde Europa bedre på til globaliseringen, gøre Europas økonomi endnu bedre og ikke mindst sikre forbrugerne flere valgmuligheder, lavere priser og højere kvalitet. Det er jo essensen af det indre marked. Vi er heldigvis visionære i denne betænkning, og der skal lyttes til disse visioner. Rapporten er et indspark til Kommissionen, et bidrag til Lissabon-strategien, en opfordring til, at Europa skal komme op i gear, hvis vi ønsker at være med på højeste niveau og klare konkurrencen med ikke mindst Kina og USA. Hvis Kommissionen derfor vil Europa det godt og vil gøre alt godt for Europas borgere og Europas virksomheder, så tager De, hr. kommissær McCreevy, denne betænkning med i Kommissionens arbejdsproces og følger det spor, som Parlamentet har lagt. Så er jeg overbevist om, at det indre marked vil blomstre endnu mere til gavn for vores virksomheder, både de små og de store, og også for os borgere. Et barrierefrit indre marked vil skabe mere beskæftigelse og vækst, som er en nødvendig forudsætning for, at vi kan finansiere vores velfærdssamfund i Europa. Dermed bliver de europæiske borgere de egentlige vindere. Men det er ikke kun Kommissionen, der skal læse denne betænkning. Hr. Sarkozy og fru Merkel bør også studere betænkningen ganske, ganske nøje. Når vi hylder et barrierefrit indre marked, kan vi ikke og bør vi ikke acceptere, at de to store lande fortsat hindrer, ja faktisk undergraver et frit energimarked."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, eerst en vooral wil ik de heer Toubon feliciteren met zijn uitstekende prestatie. Ik denk dat we een uitermate aanvaardbaar resultaat hebben bereikt, waar we zeer tevreden over mogen zijn. Ik ben ook dank verschuldigd aan de schaduwrapporteurs van de andere fracties, en dan vooral de heer Harbour van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten voor de constructieve samenwerking. Het resultaat is een verslag dat, naar mijn mening, een aantal verstandige, vooruitstrevende voorstellen bevat. Eerst en vooral, wil ik de nadruk leggen op de liberalisering van de postsector, die ik zeer belangrijk en noodzakelijk acht, maar ook een grotere concurrentie op de energiemarkt en de verbetering van het concurrentiebeleid in het algemeen. Het zijn allemaal voorstellen die de vier grondrechten van de eenheidsmarkt zullen waarborgen en verbeteren. De doelstelling is duidelijk: we willen een interne markt zonder hinderpalen. Want uiteindelijk is het nodig de interne markt voortdurend te verbeteren. We moeten Europa steeds beter uitrusten voor de mondialisering. We moeten onafgebroken werken aan de Europese economie. En, boven alles, moeten we ervoor zorgen dat de consumenten kunnen genieten van een ruimer aanbod, lagere prijzen en betere kwaliteit. Want dat is uiteindelijk waar de interne markt om draait. Gelukkig geeft dit verslag blijk van een visie, en die visie verdient onze aandacht. Dit verslag vormt een stimulans voor de Commissie, een bijdrage aan de strategie van Lissabon, en een oproep aan Europa om een tandje bij te steken als we op het hoogste niveau willen meedraaien en het hoofd willen kunnen bieden aan de druk van de concurrentie van, in het bijzonder, China en de Verenigde Staten. Als de Commissie dus het beste voorheeft met Europa, haar burgers en haar bedrijven, dan zal Commissaris McCreevy tijdens de werkzaamheden van de Commissie rekening houden met dit verslag en het voorbeeld volgen van het Parlement. Ik ben ervan overtuigd dat de interne markt op die manier de successen aan elkaar zal rijgen, wat zowel onze burgers als onze grote en kleine bedrijven ten goede zal komen. Een interne markt zonder hinderpalen zal leiden tot meer banen en meer groei en dat is nodig om de Europese welvaartstaat te financieren. Uiteindelijk zullen hierdoor de echte winnaars de Europese burgers zijn. Het is echter niet alleen de Commissie die dit verslag moet lezen. Ook de heer Sarkozy en mevrouw Merkel moeten dit verslag zeer, zeer zorgvuldig bestuderen. Als we pleiten voor een interne markt zonder hinderpalen, dan kunnen we en mogen we niet tolereren dat twee belangrijke lidstaten voortdurend de vrije energiemarkt in de weg staan, om niet te zeggen ondermijnen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym najpierw pochwalić pana posła Toubon’a za bardzo dobrze wykonaną pracę. Uważam, że osiągnęliśmy całkiem sensowny wynik, z którego możemy być bardzo zadowoleni. Jestem także wdzięczna moim kolegom sprawozdawcom pomocniczym pozostałych grup, a szczególnie panu posłowi Harbour’owi z Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, za konstruktywną współpracę. Mamy teraz sprawozdanie, które według mnie, zawiera kilka rozsądnych, liberalnych propozycji. Najpierw chcę przede wszystkim podkreślić znaczenie liberalizacji rynku pocztowego, którą uważam za zdecydowanie konieczną i istotną, a także wzrost konkurencji na rynku energii oraz ogólne ulepszenia polityki konkurencji. Wszystkie te propozycje ochronią i wzmocnią cztery podstawowe prawa jednolitego rynku. Cel jest oczywisty: oczekujemy wprowadzenia jednolitego rynku bez barier. Przecież istnieje stała potrzeba poprawy jednolitego rynku i wzmocnienia zdolności Unii Europejskiej do stawienia czoła wyzwaniom globalizacji, zwiększenia efektywności gospodarki, w tym zwłaszcza zapewnienia konsumentom możliwości korzystania z większego wyboru, niższych cen i wyższej jakości. To jest przecież istota jednolitego rynku. Na szczęście sprawozdanie to charakteryzuje się wizją i należy na nią zwrócić uwagę. Sprawozdanie to stanowi bodziec dla Komisji Europejskiej, wkład w realizację strategii lizbońskiej, wezwanie Unii Europejskiej do wzmożenia swoich wysiłków, jeżeli chcemy dołączyć do państw znajdujących się na najwyższym poziomie i znieść presję konkurencyjną, szczególnie ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. Dlatego jeżeli Komisja Europejska dobrze życzy Unii Europejskiej oraz jej obywatelom i przedsiębiorstwom, pan komisarz McCreevy uwzględni to sprawozdanie w pracach Komisji Europejskiej i pójdzie w ślady Parlamentu. W ten sposób, jestem pewna, że jednolity rynek odnosić będzie coraz większe sukcesy, z korzyścią dla naszych przedsiębiorstw, dużych i małych, a także dla obywateli. Jednolity rynek bez barier zapewni większą liczbę nowych miejsc pracy i większy wzrost gospodarczy, co jest podstawowym warunkiem naszej zdolności finansowania europejskiego systemu opieki społecznej – a obywatele Unii Europejskiej będą rzeczywistymi zwycięzcami. Jednakże kręg czytelników tego sprawozdania nie powinien ograniczać się do urzędników Komisji Europejskiej. Sprawozdanie to powinni także przeczytać bardzo, bardzo uważnie politycy, tacy jak pan Sarkozy czy pani Merkel. Jeżeli opowiadamy się za wprowadzeniem jednolitego rynku bez barier, nie możemy, ja bym nie mogła, zaakceptować sytuacji, w której dwa wielkie państwa nadal utrudniają, żeby nie powiedzieć są przeciwne, wprowadzeniu wolnego rynku energii."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por felicitar o senhor deputado Toubon pelo excelente trabalho que produziu. Considero que alcançámos um resultado absolutamente razoável, com o qual nos podemos congratular. Agradeço igualmente aos relatores-sombra dos restantes grupos, em particular, ao senhor deputado Harbour do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, pela cooperação construtiva que nos dispensaram. Possuímos agora um relatório que, em minha opinião, contém um conjunto de propostas liberais sólidas. Gostaria de salientar, sobretudo, a liberalização do mercado dos serviços postais, um aspecto que considero indispensável e relevante, assim como o incremento da concorrência no mercado da energia e, ainda, a melhoria geral registada ao nível da política de concorrência. Todos estes aspectos representam propostas que irão salvaguardar e melhorar os quatro direitos fundamentais do mercado único. O objectivo é claro: queremos um mercado único sem entraves. Ao fim e ao cabo, existe uma necessidade constante de melhorar o mercado único e de apetrechar a Europa para que possa enfrentar melhor a globalização, melhorar a sua economia e, acima de tudo, assegurar que os consumidores possam fruir de uma escolha mais vasta, de preços mais baixos e de melhor qualidade. Afinal, é justamente essa a essência do mercado único. Felizmente, este relatório tem uma visão, a qual merece alguma atenção. O relatório constitui um estímulo para a Comissão, uma contribuição para a Estratégia de Lisboa, um apelo à Europa para que engrene uma velocidade superior se quiser juntar-se ao pelotão da frente e resistir à pressão concorrencial, em particular da China e dos Estados Unidos. Por isso, caso a Comissão pretenda o melhor para a Europa, para os cidadãos e para as empresas europeias, o Senhor Comissário McCreevy deverá ter em conta o relatório em apreço, no âmbito do trabalho a realizar pela Comissão, e seguir os passos do Parlamento. Estou convencida de que desta forma o mercado único poderá ser sucessivamente reforçado, para benefício das nossas empresas, grandes e pequenas, e dos cidadãos. Um mercado único livre de entraves poderá gerar mais empregos e crescimento, aspectos que são uma condição prévia para a nossa capacidade para financiar o Estado-providência europeu, cujo verdadeiro vencedor será o público europeu. Entretanto, não é apenas a Comissão que deve ler o relatório. O Primeiro-Ministro Nicolas Sarkozy e a Chanceler Angela Merkel devem, igualmente, ler o relatório com atenção. Se defendemos um mercado único livre de entraves, não podemos, nem devemos, aceitar uma situação onde dois dos países mais importantes continuam a limitar, para não dizer torpedear, a concretização do mercado livre da energia."@pt17
"Hr. formand! Først vil jeg gerne rose hr. Toubon for det meget flotte stykke arbejde, som han har udført. Jeg synes, at vi er kommet frem til et ganske fornuftigt resultat, som vi kan være meget tilfredse med. Også tak for et godt samarbejde med mine skyggekolleger fra de andre partier, herunder ikke mindst hr. Harbour fra PPE-DE. Vi har nu en betænkning, som efter min mening indeholder en række gode liberale forslag. Jeg vil først og fremmest fremhæve liberaliseringen af postmarkedet, som jeg finder yderst nødvendig og vigtig. Øget konkurrence på energimarkedet og generelle forbedringer af konkurrencepolitikken. Forslag, som vil varetage og forbedre det indre markeds fire fundamentale rettigheder. Og målet er klart: Vi ønsker et barrierefrit indre marked. For vi har stadig brug for at forbedre det indre marked og klæde Europa bedre på til globaliseringen, gøre Europas økonomi endnu bedre og ikke mindst sikre forbrugerne flere valgmuligheder, lavere priser og højere kvalitet. Det er jo essensen af det indre marked. Vi er heldigvis visionære i denne betænkning, og der skal lyttes til disse visioner. Rapporten er et indspark til Kommissionen, et bidrag til Lissabon-strategien, en opfordring til, at Europa skal komme op i gear, hvis vi ønsker at være med på højeste niveau og klare konkurrencen med ikke mindst Kina og USA. Hvis Kommissionen derfor vil Europa det godt og vil gøre alt godt for Europas borgere og Europas virksomheder, så tager De, hr. kommissær McCreevy, denne betænkning med i Kommissionens arbejdsproces og følger det spor, som Parlamentet har lagt. Så er jeg overbevist om, at det indre marked vil blomstre endnu mere til gavn for vores virksomheder, både de små og de store, og også for os borgere. Et barrierefrit indre marked vil skabe mere beskæftigelse og vækst, som er en nødvendig forudsætning for, at vi kan finansiere vores velfærdssamfund i Europa. Dermed bliver de europæiske borgere de egentlige vindere. Men det er ikke kun Kommissionen, der skal læse denne betænkning. Hr. Sarkozy og fru Merkel bør også studere betænkningen ganske, ganske nøje. Når vi hylder et barrierefrit indre marked, kan vi ikke og bør vi ikke acceptere, at de to store lande fortsat hindrer, ja faktisk undergraver et frit energimarked."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcela by som začať pochválením pána Toubona, že odviedol skvelú prácu. Myslím si, že sme dosiahli veľmi slušný výsledok, s ktorým môžeme byť veľmi spokojní. Za konštruktívnu spoluprácu som tiež zaviazaná svojim kolegom, tieňovým spravodajcom z ostatných skupín, najmä pánovi Harbourovi zo skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) a Európskym demokratom. Teraz máme správu, ktorá podľa môjho názoru obsahuje mnoho solídnych liberálnych návrhov. Predovšetkým by som chcela zdôrazniť liberalizáciu trhu s poštovými službami, ktorú považujem za mimoriadne potrebnú a dôležitú a tiež zvýšenú konkurenciu na trhu s energiami a všeobecné zlepšenia politiky hospodárskej súťaže. Všetky tieto návrhy sa zameriavajú na ochranu a zlepšenie štyroch základných práv jednotného trhu. Cieľ je jasný: chceme vidieť jednotný trh bez bariér. Veď napokon existuje stála potreba zlepšovať jednotný trh a Európu lepšie vybaviť na globalizáciu, aby jej hospodárstvo bolo ešte lepšie a najmä zabezpečiť, aby spotrebitelia mali väčší výber, nižšie ceny a vyššiu kvalitu. Veď toto je podstata jednotného trhu. Táto správa má našťastie víziu a tejto vízii treba venovať pozornosť. Správa predstavuje podnet pre Komisiu, príspevok k lisabonskej stratégii, výzvu Európe na zvýšenie rýchlosti, ak sa chceme pripojiť k najvyššej úrovni a odolať konkurenčnému tlaku, najmä Číny a Spojených štátov. Preto ak Komisia chce pre Európu a jej občanov a podniky to najlepšie, pán komisár McCreevy zohľadní túto správu v pracovnom procese Komisie a bude kráčať v šľapajach Parlamentu. Som presvedčená, že takto sa jednotný trh posilní v prospech našich veľkých aj malých podnikov a tiež našich občanov. Jednotný trh bez prekážok vytvorí viac pracovných miest a rast, ktorý je predpokladom našej schopnosti financovať európske sociálne zabezpečenie a skutočnými víťazmi budú občania Európy. Nie je to však iba Komisia, kto si musí prečítať túto správu. Túto správu by si mali veľmi dôkladne preštudovať aj pán Sarkozy a pani Merkelová. Keď podporujeme jednotný trh bez prekážok, nemôžeme a nemali by sme akceptovať situáciu, v ktorej dve významné krajiny naďalej brzdia, ak nie dokonca podkopávajú, voľný trh s energiou."@sk19
"Gospod predsednik, najprej želim pohvaliti gospoda Toubona za zelo dobro opravljeno delo. Mislim, da smo dosegli povsem razumen rezultat, s katerim smo lahko zelo zadovoljni. Hvaležna sem tudi kolegom poročevalcem v senci iz drugih skupin, zlasti gospodu Harbourju iz Skupine Evropske ljudske stranke (krščanskih demokratov) in Evropskim demokratom, za njihovo konstruktivno sodelovanje. Zdaj imamo poročilo, ki po mojem mnenju vsebuje številne usklajene liberalne predloge. Najprej želim poudariti liberalizacijo poštnega trga, ki je po mojem mnenju nujno potrebna in pomembna, ter večjo konkurenco na energetskem trgu in splošno izboljšanje politike konkurence. Vsi ti predlogi bodo zaščitili in izboljšali štiri temeljne svoboščine enotnega trga. Cilj je jasen: doseči želimo enotni trg brez ovir. Konec koncev obstaja stalna potreba po izboljšanju enotnega trga, boljši pripravi Evrope na globalizacijo, še dodatnem izboljšanju njenega gospodarstva ter nenazadnje tudi po zagotavljanju večje izbire, nižjih cen in boljše kakovosti za potrošnike. Navsezadnje je to bistvo enotnega trga. Na srečo ima to poročilo vizijo in tej viziji je treba nameniti pozornost. Poročilo predstavlja spodbudo za Komisijo, prispevek k lizbonski strategiji ter poziv Evropi, naj poviša prestavo, če se želi pridružiti vrhu in se upreti pritisku konkurence, zlasti s Kitajske in iz Združenih držav. Če torej Komisija želi najboljše za Evropo, njene državljane in podjetja, bo komisar McCreevy v delovnem procesu Komisije upošteval to poročilo in sledil Parlamentu. Prepričana sem, da bo tako enotni trg vedno trdnejši v korist naših podjetij, velikih in malih, ter tudi državljanov. Enotni trg brez ovir bo ustvaril več delovnih mest in večjo rast, kar je pogoj za to, da bomo lahko financirali evropsko socialno državo – in evropska javnost bo dejanski zmagovalec. Vendar ni le Komisija tista, ki mora prebrati to poročilo. Tudi gospod Sarkozy in gospa Merkel morata zelo, zelo skrbno preučiti poročilo. Če zagovarjamo enotni trg brez ovir, ne moremo in ne smemo sprejeti položaja, v katerem dve veliki državi še naprej ovirata, da ne rečem, ogrožata, prost energetski trg."@sl20
"Herr talman! Jag skulle vilja börja med att berömma Jacques Toubon för det mycket fina arbete som han har gjort. Jag anser att vi har uppnått ett helt rimligt resultat som vi kan vara mycket nöjda med. Jag vill också tacka mina skuggföredragande från de andra grupperna, särskilt Malcolm Harbour från gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater för deras konstruktiva samarbete. Nu har vi ett betänkande som, enligt min mening, innehåller ett antal sunda liberala förslag. Jag skulle först av allt vilja framhålla avregleringen av marknaden för posttjänster, som jag anser är oerhört nödvändig och viktig, och också den ökade konkurrensen på energimarknaden samt allmänna förbättringar av konkurrenspolitiken. Detta är alla förslag som kommer att skydda de fyra friheterna, som ligger till grund för den inre marknaden. Målet är tydligt: vi vill ha en inre marknad utan gränser. När allt kommer omkring finns det ett ständigt behov att förbättra den inre marknaden och att utrusta EU bättre för globaliseringen, att göra dess ekonomi ännu bättre och inte minst se till att konsumenterna får ett större utbud, lägre priser och högre kvalitet. När allt kommer omkring är detta den inre marknadens innersta väsen. Som tur är finns det en vision i detta betänkande, och denna vision bör uppmärksammas. Betänkandet är en drivkraft för kommissionen, ett bidrag till Lissabonstrategin, en uppmaning till EU att lägga i en högre växel, om vi vill ta oss upp till toppnivån och stå emot konkurrenstryck från i synnerhet Kina och USA. Om kommissionen vill agera för EU:s och dess medborgares bästa kommer därför kommissionsledamot Charlie McCreevy att ta hänsyn till detta betänkande i kommissionens arbetsförfarande och följa i parlamentets fotspår. På så sätt är jag övertygad om att den inre marknaden kommer att gå från en självklarhet till en annan och gynna både våra företag, stora och små, och medborgarna. En inre marknad utan gränser kommer att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt, något som är en förutsättning för vår förmåga att finansiera den europeiska välfärdsstaten – och den europeiska allmänheten kommer att bli de verkliga vinnarna. Det är dock inte bara kommissionen som måste läsa detta betänkande. Nicolas Sarkozy och Angela Merkel bör också granska betänkandet mycket, mycket noggrant. Om vi förespråkar en inre marknad utan gränser kan vi inte, och vi bör inte, godta en situation där två stora länder fortsätter att hindra, för att inte säga underminera, en fri energimarknad."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph