Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-03-Speech-1-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070903.18.1-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, may I start by saying that I agree substantially with the comments from my colleague, Mr Andersson, on the opposite side of the House, but I would ask that this would not be regarded as a precedent for future occasions. It is worth recording that there was substantial support for this resolution in committee. We, as a group, are not tabling any amendments to this resolution and I hope that colleagues from all political parties and all nationalities will support something that is worthy of support, which is the principle that the EU is about people and about providing more opportunities for more people, and EURES has a particular role to play in fulfilling this concept. However, I have two subsidiary questions which the Commissioner could either answer in his follow-up remarks or by letter. They are two small points, but hopefully not insignificant. One concerns the actual use of the portal. If you key in ‘job mobility in Europe’ you go straight to the EURES portal, which is a very good portal and easy to navigate. However, in order to get there you must have the key works ‘job mobility’. If you simply key in ‘jobs in Europe’, you get a whole list of other portals, such as Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc. They may be very worthy, but the key is to connect into EURES. Therefore, my question is: can anything more be done to make certain that the EURES portal is more widely available to those individuals who do not necessarily go through job search centres, but just want to access the net themselves. My second point is that I see that one of the aspects of EURES – which I also applaud – is the subportal about life-long learning and there is a portal within that called PLOTEUS. I was intrigued to hear about PLOTEUS because this, for the benefit of colleagues who may, like me, have been ignorant until today, is the portal on learning opportunities throughout space. Wow, this is really a endeavour, not just in Europe but throughout space! I was looking at this because, whilst a lot of the mobility issues are to do with giving opportunities to our friends and colleagues in Eastern and Central Europe to move west, I also believe more attention should be paid to opportunities from the west to move to Eastern and Central Europe. One of the blockages – and I speak clearly as an Englishman – is language learning and adaptability to languages, and anything that the PLOTEUS project can do to encourage language learning is, and I hope the Commissioner will agree, a very important part of job mobility. What I am saying in both these points about PLOTEUS and access to the net is: by all means think about opportunities in space, but bring this portal down to earth so that it connects with real people on more occasions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dovolte mi, abych začal tím, že v podstatě souhlasím s poznámkami, které měl můj kolega, pan Andersson, na opačné straně Parlamentu. Žádám však, aby to nebylo považováno za precedens do budoucna. Stojí za povšimnutí, že ve výboru mělo toto usnesení značnou podporu. Jakožto skupina nepředkládáme k tomuto usnesení žádné pozměňující a doplňující návrhy. Doufám, že kolegové ze všech politických stran a všech národností podpoří to, co je hodno podpory, tj. zásadu, že EU je o lidech a o poskytování většího počtu příležitostí většímu počtu lidí. EURES plní při naplňování této představy nezastupitelnou úlohu. Mám však také dvě doplňující otázky, na které může komisař odpovídat buď ve svých následných poznámkách, nebo dopisem. Jde o dvě drobné záležitosti, avšak věřím, že nejsou nepodstatné. První se týká samotného používání portálu. Zadáte-li heslo „job mobility in Europe“ (pracovní mobilita v Evropě), dostanete se rovnou k portálu EURES, je to velice dobrý portál, v němž se dá snadno orientovat. Abyste se však k němu dostali, musíte správně zadat klíčová slova „job mobility“ (pracovní mobilita). Zadáte-li slova „jobs in Europe“ (práce v Evropě), otevře se vám celý seznam jiných portálů, například Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe a podobně. Možná jsou velmi přínosné, ale naším cílem je připojit se k síti EURES. Má otázka proto zní takto: je možno udělat víc pro to, abychom zabezpečili, že portál EURES bude ve vyšší míře k dispozici osobám, které možná nepoužívají střediska pro vyhledávání práce, ale chtějí se prostě k této síti připojit samy? Druhá záležitost, k níž bych se chtěl vyjádřit, je to, že jednou ze součástí portálu EURES, které si také velice cením, je subportál o celoživotním vzdělávání, v jehož rámci se nachází portál s názvem PLOTEUS. Byl jsem překvapen, když jsem se o portálu PLOTEUS dozvěděl, protože – pro kolegy, kteří o něm dosud, stejně jako já, nikdy neslyšeli – PLOTEUS je portál o možnostech vzdělávání v rámci evropského prostoru. Toto je skutečně věc, a to nejen v rámci Evropy, ale v rámci celého prostoru! Prohlédl jsem si ho, protože zatímco mnohé ze záležitostí týkajících se mobility souvisí s tím, že umožňujeme našim přátelům a kolegům z východní a střední Evropy přesunout se na Západ, myslím si, že více pozornosti by mělo být věnováno také možnostem přesunu ze Západu do východní a střední Evropy. Jednou z překážek – a teď hovořím jako typický Angličan – je znalost jazyků a schopnost přizpůsobit se novým jazykům. Věřím, že komisař bude se mnou souhlasit v tom, že všechno to, co projekt PLOTEUS dokáže vykonat, aby podpořil výuku cizích jazyků, je velmi důležitou součástí pracovní mobility. To, co chci prostřednictvím těchto dvou otázek – týkajících se projektu PLOTEUS a přístupu k síti – říci, je následující: v každém případě je třeba uvažovat o příležitostech v celém prostoru, ale vraťte tento portál zpět na zem, aby byl častěji v kontaktu se skutečnými lidmi."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil starte med at understrege, at jeg stort set er enig i kommentarerne fra min kollega, hr. Andersson, på den anden side af mødesalen, selv om jeg også vil gøre opmærksom på, at det ikke nødvendigvis vil ske ved fremtidige lejligheder. Det er værd at nævne, at der var betydelig støtte til beslutningsforslaget på udvalgsplan. PPE-DE-Gruppen har ingen ændringsforslag til beslutningsforslaget, og jeg håber, at kollegerne fra alle de forskellige politiske partier og lande vil støtte noget, der er værd at støtte, og det er princippet om, at EU handler om mennesker og om at skabe flere muligheder for flere mennesker, og EURES-programmet spiller en særlig rolle i opfyldelsen af denne målsætning. Jeg har dog to supplerende spørgsmål, som kommissæren enten kan svare på i sine opfølgende bemærkninger eller pr. brev. Det er to knap så presserende, men forhåbentlig ikke ubetydelige, spørgsmål. Det første spørgsmål vedrører anvendelsen af portalen. Hvis man indtaster "jobmobilitet i Europa", kommer man direkte til EURES-portalen, der er en meget relevant portal, som er let at navigere. For at komme til dette websted skal man altså indtaste nøgleordet "jobmobilitet". Hvis man blot indtaster "job i Europa", får man en lang liste over andre portaler, f.eks. Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe osv. Det kan være nok så relevant, men idéen er at komme ind på EURES-portalen. Mit spørgsmål er derfor følgende: Kan der gøres noget for at sikre, at EURES-portalen er mere tilgængelig for personer, der ikke nødvendigvis søger gennem jobsøgningscentre, men blot ønsker at få adgang til netværket? Det andet spørgsmål er, at jeg kan se, at et af aspekterne i EURES - som jeg også bifalder - er underportalen om livslang læring, og at der er endnu en underportal, der hedder Ploteus. Jeg var meget interesseret i at finde ud af mere om Ploteus, fordi denne portal - og jeg nævner dette af hensyn til andre kolleger, der som jeg ikke har vidst noget om portalen før i dag - vedrører uddannelsesmuligheder i rummet. Det er imponerende, ikke blot i Europa, men i rummet! Jeg læste om det, fordi jeg også mener, at der - selv om mange af mobilitetsspørgsmålene handler om at give vores venner og kolleger i Øst- og Centraleuropa mulighed for at flytte til Vesteuropa - skal fokuseres mere på mulighederne for at flytte fra Vesteuropa til Øst og Centraleuropa. En af forhindringerne - i hvert fald set med britiske øjne - er tilegnelse af og tilpasning til sprog, og ethvert tiltag, som kan iværksættes gennem Ploteus-projektet for at fremme sproglæring, er, og jeg håber, at Kommissionen er enig heri, en meget vigtig del af jobmobiliteten. Det, jeg ønsker at understrege med disse to punkter om Ploteus og adgangen til netværket er følgende: Det er helt fint også at overveje muligheder i rummet, men bring venligst portalen helt ned på jorden, så den kan bruges oftere og af almindelige mennesker."@da2
". Herr Präsident! Zunächst möchte ich sagen, dass ich den Äußerungen meines Kollegen Andersson von der anderen Seite dieses Hohen Hauses im Wesentlichen zustimme, aber darum bitte, dass dies künftig nicht als Präzedenzfall betrachtet wird. Es sei unbedingt daran erinnert, dass diese Entschließung im Ausschuss ganz klar unterstützt wurde. Wir reichen – als Fraktion – keine Änderungsanträge zu dieser Entschließung ein, und ich hoffe, dass die Kollegen aller politischer Parteien und Nationalitäten etwas unterstützen werden, das auch unterstützenswert ist, nämlich den Grundsatz, dass es bei der EU um Menschen sowie darum geht, immer mehr Menschen mehr Möglichkeiten zu bieten, wobei EURES eine ganz besondere Rolle spielt. Ich habe allerdings zwei ergänzende Fragen, die der Kommissar entweder in seinen anschließenden Bemerkungen oder auch schriftlich beantworten kann. Es handelt sich zwar nur um zwei kleine Punkte, die meines Erachtens jedoch nicht unbedeutend sind. Der erste betrifft die eigentliche Nutzung des Portals. Gibt man „berufliche Mobilität in Europa“ ein, gelangt man sofort zum EURES-Portal, das hervorragend und leicht zu durchsuchen ist. Um dahin zu kommen, muss man allerdings die Schlüsselbegriffe „berufliche Mobilität“ eingeben. Tippt man lediglich „Arbeitsplätze in Europa“ ein, erscheint eine ganze Liste anderer Portale wie Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe usw. Diese können zwar sehr nützlich sein, aber es kommt darauf an, eine Verbindung zu EURES herzustellen. Daher lautet meine Frage: Kann etwas getan werden, um sicherzustellen, dass das EURES-Portal denjenigen, die nicht unbedingt über eine Arbeitsvermittlung gehen, sondern selbst Zugang zum Netz wollen, so umfassend wie möglich zur Verfügung steht? Mein zweiter Punkt ist Folgender: Einer der Aspekte von EURES – den ich ebenfalls befürworte – ist das Subportal zum lebenslangen Lernen und dessen Portal namens PLOTEUS. Dieses Portal hat mich fasziniert, weil es – für die Kollegen, die es, wie ich, vielleicht bis eben noch nicht kannten – das Portal für Lernangebote überall ist. Wow, das ist wirklich ein riesiges Unterfangen, überall, nicht nur in ganz Europa! Ich habe es mir angesehen, weil ich, obwohl es bei vielen Mobilitätsfragen darum geht, unseren Freunden und Kollegen in Ost- und Mitteleuropa Möglichkeiten zu eröffnen, weiter in Richtung Westen zu ziehen, ebenfalls glaube, dass den Möglichkeiten mehr Beachtung geschenkt werden sollte, vom Westen nach Ost- und Mitteleuropa zu ziehen. Ein Hindernis besteht hauptsächlich darin – und hier spreche ich ganz klar als Brite –, dass keine entsprechenden Sprachkenntnisse vorliegen und man sich nicht darauf einstellt. Alles, was das Projekt PLOTEUS zur Förderung des Fremdsprachenerwerbs beitragen kann, stellt – und da wird mir der Kommissar hoffentlich beipflichten – einen sehr wichtigen Teil der beruflichen Mobilität dar. Was ich anhand dieser beiden Punkte bezüglich PLOTEUS und des Zugangs zum Internet sagen will, ist Folgendes: Wir müssen unbedingt über die Möglichkeiten in ganz Europa nachdenken, jedoch dieses Portal so realistisch gestalten, dass es öfter eine Verbindung zu den Menschen herstellen kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι επί της ουσίας συμφωνώ με τον συνάδελφο κ. Andersson, στην αντίθετη πτέρυγα του Κοινοβουλίου, παρακαλώ όμως αυτό να μην εκληφθεί ως προηγούμενο σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Αξίζει να καταγραφεί ότι στην επιτροπή υπήρξε σημαντική στήριξη για το ψήφισμα αυτό. Εμείς, ως Ομάδα, δεν καταθέτουμε τροπολογίες στο ψήφισμα αυτό και ελπίζω ότι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες και όλες τις εθνικότητες θα στηρίξουν κάτι που αξίζει να στηριχθεί, που είναι η αρχή ότι η ΕΕ έχει να κάνει με τους ανθρώπους και με την παροχή περισσότερων ευκαιριών σε περισσότερους ανθρώπους, και το EURES μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Έχω, ωστόσο, δύο δευτερεύουσες ερωτήσεις τις οποίες ο Επίτροπος θα μπορούσε να απαντήσει είτε στη δευτερολογία του αργότερα, είτε με επιστολή. Πρόκειται για δύο δευτερεύοντα ζητήματα, ελπίζω όμως όχι άνευ σημασίας. Το ένα αφορά τη χρήση της πύλης στην πράξη. Πληκτρολογώντας «επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη» κατευθύνεται κανείς απευθείας στην πύλη EURES, που είναι μια πολύ καλή διαδικτυακή πύλη και εύκολη στην πλοήγηση. Ωστόσο, προκειμένου να φτάσεις εκεί πρέπει να γνωρίζεις τις λέξεις κλειδιά «επαγγελματική κινητικότητα». Εάν πληκτρολογήσει κανείς απλώς «εργασία στην Ευρώπη», θα δει έναν ολόκληρο κατάλογο άλλων πυλών, όπως οι Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe κλπ. Μπορεί να είναι αξιόλογες, αλλά το βασικό είναι να γίνει σύνδεση με το EURES. Για τον λόγο αυτό, το ερώτημά μου είναι: μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, ώστε να βεβαιωθούμε ότι η πύλη EURES θα γίνει ευρύτερα διαθέσιμη σε όσους δεν απευθύνονται απαραιτήτως σε κέντρα αναζήτησης εργασίας αλλά προτιμούν να αναζητήσουν οι ίδιοι εργασία στο Διαδίκτυο; Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι παρατηρώ ότι μια από τις πτυχές του EURES –την οποία επίσης επικροτώ– είναι η υποενότητα σχετικά με τη διά βίου μάθηση, και εκεί υπάρχει μια πύλη που ονομάζεται PLOTEUS. Το PLOTEUS μου κίνησε το ενδιαφέρον, επειδή –και αυτό προς ενημέρωση των συναδέλφων μου που μπορεί, όπως εγώ, να μην το γνώριζαν μέχρι τώρα– είναι η πύλη για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης γενικά. Ω! μα πρόκειται πράγματι για μια προσπάθεια: όχι απλώς στην Ευρώπη αλλά γενικά! Το κοίταζα γιατί, αν και πολλά από τα ζητήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα έχουν να κάνουν με την παροχή ευκαιριών στους φίλους και συναδέλφους μας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη να μετακινηθούν προς τη Δύση, πιστεύω επίσης ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε ευκαιρίες μετακίνησης από τη Δύση προς την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ένας από τους περιορισμούς –και μιλώ φυσικά ως Άγγλος– είναι η εκμάθηση γλωσσών και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές γλώσσες, και οτιδήποτε μπορεί να κάνει το πρόγραμμα PLOTEUS για να ενθαρρύνει την εκμάθηση γλωσσών είναι –ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα συμφωνήσει– πολύ σημαντική πτυχή της επαγγελματικής κινητικότητας. Αυτό που θέλω να πω με αυτές τις δύο παρατηρήσεις για το PLOTEUS και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι: οπωσδήποτε να νοιαζόμαστε για τις ευκαιρίες γενικά, ας προσγειώσουμε όμως τις προσδοκίες μας από την πύλη αυτή, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες περιπτώσεις στις ανάγκες πραγματικών ανθρώπων."@el10
"Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que coincido en gran parte con los comentarios de mi compañero, señor Andersson, en el lado opuesto de la Cámara, pero rogaría que no sirviera de precedente para futuras ocasiones. Merece la pena constatar que ha habido un apoyo notable a esta resolución en la comisión. Nosotros, como Grupo, no hemos presentado ninguna enmienda a esta resolución y espero que los compañeros de todos los partidos políticos y todas las nacionalidades apoyen algo que merece ser respaldado, que es el principio de que la UE se ocupa de las personas y de ofrecer más oportunidades a más individuos, y EURES tiene que desempeñar un papel concreto para hacer realidad este planteamiento Sin embargo, tengo dos preguntas complementarias que el Comisario podría responder en sus comentarios de respuesta o por carta. Se trata de dos puntos menores, pero espero que no sean insignificantes. Uno se refiere al uso real del Portal. Si uno teclea «movilidad laboral en Europa» es dirigido directamente al Portal de EURES, que es un Portal muy bueno y por el que resulta sencillo navegar. Sin embargo, para poder llegar hasta allí se ha de disponer de las palabras clave «movilidad laboral». Si uno simplemente teclea «puestos de trabajo en Europa», aparece toda una lista de portales diferentes, como Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc. Tal vez sean muy valiosos, pero la clave está en conectar con EURES. Por tanto, mi pregunta es: ¿se puede hacer algo más para garantizar que el Portal EURES presente una mayor disponibilidad para aquellas personas que no pasan necesariamente por centros de búsqueda de trabajo, sino que simplemente desean acceder a la red por su cuenta? Mi segundo punto se refiere a que uno de los aspectos de EURES —que aplaudo igualmente— es el subportal sobre aprendizaje permanente, dentro del cual hay un portal denominado PLOTEUS. Me llamó la atención oír sobre PLOTEUS porque, por el bien de los compañeros que, como yo, no hayan tenido conocimiento del mismo hasta hoy, es el portal sobre oportunidades de aprendizaje en el espacio europeo. Realmente se trata de un esfuerzo: ¡no sólo en Europa, sino en el espacio europeo! Estaba estudiándolo porque, aun cuando muchos de los temas de movilidad tienen que ver con la oferta de oportunidades a nuestros amigos y compañeros de Europa Oriental y Central para trasladarse a Occidente, también creo que debe prestarse más atención a las oportunidades de Occidente para trasladarse a Europa Oriental y Central. Uno de los impedimentos —y hablo claramente como inglés— es el aprendizaje de los idiomas y la capacidad de adaptación a los mismos, y cualquier cosa que el proyecto PLOTEUS pueda hacer para fomentar el aprendizaje de idiomas es, y espero que el señor Comisario esté de acuerdo, una parte muy importante de la movilidad laboral. Lo que estoy diciendo en estas dos apreciaciones sobre PLOTEUS y el acceso a la red es: piense por supuesto en las oportunidades en el espacio europeo, pero baje este portal a la Tierra para que conecte con la gente real en más ocasiones."@es21
"Härra juhataja, lubage mul alustuseks öelda, et nõustun sisuliselt oma täiskogu vastaspoolest pärit kolleegi, härra Anderssoni kommentaaridega, kuid palun, et seda ei käsitletaks pretsedendina tulevaste juhtude jaoks. Väärib märkimist, et parlamendikomisjonis avaldati kõnealusele resolutsioonile kindlat toetust. Meie fraktsioon ei esita resolutsiooni kohta ühtegi muudatusettepanekut ja ma loodan, et minu kolleegid kõikidest erakondadest ja rahvustest toetavad seda, mis on toetuse vääriline – ehk põhimõtet, et EL on loodud inimeste jaoks ja rohkemate võimaluste pakkumiseks enamatele inimestele, ning EURES etendab selle idee täitmisel erilist rolli. Mul on siiski kaks lisaküsimust, millele volinik võib vastata kas oma järelmärkuses või kirjalikult. Tegemist on kahe väikese, kuid loodetavasti mitte tähtsusetu tähelepanekuga. Esimene tähelepanek puudutab portaali praegust kasutamist. Kui otsingusse sisestada „ ” (tööalane liikuvus Euroopas), viib see otse EURESi portaali, mis on väga hea ja lihtsalt kasutatav portaal. Selle leidmiseks aga peab teadma võtmesõnu „ ”. Kui otsingusse sisestada lihtsalt „ ” (töökohad Euroopas), annab see vastuseks terve nimekirja muid portaale, nagu Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe jne. Need võivad kõik väga väärtuslikud olla, kuid meie eesmärk on ühendada otsijad EURESiga. Sellega seoses küsin, kas saaks veel midagi ära teha, et tagada EURESi portaali laiaulatuslikum kättesaadavus nendele isikutele, kes ei otsi tööd tingimata tööotsingukeskuste kaudu, vaid soovivad võrgule ise juurde pääseda. Minu teine tähelepanek on seotud sellega, et EURESi üks aspekte – mida ma väga tervitan – on allportaal elukestva õppe võimaluste kohta ja selles omakorda portaal nimega PLOTEUS. Olin PLOTEUSi portaalist kuuldes intrigeeritud, kuna see on – teadmiseks minu kolleegidele, kes võib-olla sarnaselt minule sellest teadlikud ei olnud – portaal õppimisvõimaluste kohta kogu maailmas. Tegemist on tõesti taotlusega – hõlmata mitte üksnes Euroopat, vaid kogu maailma! Uurisin kõnealust portaali, kuna sel ajal, kui väga paljud liikuvuse alased küsimused on suunatud võimaluste loomisele meie Ida- ja Kesk-Euroopa sõprade ja kolleegide jaoks Lääne-Euroopas töötada/õppida, usun ma, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata võimalustele liikuda Lääne-Euroopast Ida- ja Kesk-Euroopasse. Üks piirangutest – räägin siinkohal selgelt kui inglane – on keeleõpe ja kohanemisvõime keelte suhtes, ning kõik, mida PLOTEUSi projekt saab teha keeleõppe edendamiseks – ja ma loodan, et volinik nõustub siinkohal minuga – on väga oluline osa tööalasest liikuvusest. Minu mõte mõlemas kõnealuses tähelepanekus PLOTEUSi ja juurdepääsu kohta võrgule on, et igal juhul mõelge ülemaailmsetele võimalustele, kuid tooge portaal tagasi n-ö maa peale, et sellel oleks rohkem kokkupuutevõimalusi tõeliste inimestega."@et5
"Arvoisa puhemies, saanen aloittaa sanomalla, että olen pääpiirteittäin yhtä mieltä istuntosalin toisella puolella istuvan kollegani Jan Anderssonin kanssa, mutta pyytäisin, ettei tähän suhtauduttaisi tulevaisuudessa ennakkotapauksena. Pöytäkirjaan ansaitsee tulla merkityksi, että tämä päätöslauselma sai valiokunnassa huomattavaa kannatusta. Me emme ryhmänä esitä päätöslauselmaan mitään tarkistuksia, ja toivon, että kaikkia muita puolueita ja eri kansallisuuksia edustavat kollegamme kannattavat tätä periaatetta, joka kannatuksensa ansaitsee. Sen mukaan ihmiset ovat Euroopan unionissa etusijalla ja EU:n tarkoituksena on tarjota yhä useampia mahdollisuuksia yhä useammille ihmisille. Tässä pyrkimyksessä EURES on aivan erityisessä asemassa. Minulla on kuitenkin kaksi lisäkysymystä, joihin komission jäsen voi vastata joko seuraavissa puheenvuoroissaan tai kirjeitse. Kysymykset koskevat kahta pientä seikkaa, jotka toivottavasti eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä. Toinen niistä koskee portaalin varsinaista käyttöä. Näppäilemällä sanat ”ammatillinen liikkuvuus Euroopassa” päästään suoraan EURES-portaalin, joka on erittäin hyvä ja helppokäyttöinen portaali. Portaalin löytämiseksi on kuitenkin tunnettava avainsanat ”ammatillinen liikkuvuus”. Jos näppäillään pelkästään sanat ”työpaikkoja Euroopassa”, tuloksena on kokonainen luettelo muita portaaleja, kuten Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe ja niin edelleen. Ne voivat olla erittäin hyödyllisiä portaaleja, mutta tässä yhteydessä tärkeää on päästä EURES-portaaliin. Näin ollen haluan kysyä seuraavaa: voidaanko tehdä mitään muuta sen varmistamiseksi, että EURES-portaali on yhä laajemmin sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka eivät välttämättä käytä työnvälitystoimistoja vaan haluavat päästä verkostoon itse. Toisena aiheenani on se, että yksi EURES-portaalin ominaisuuksista – jolle myös nostan hattua – on elinikäistä oppimista koskeva alaportaali. Sen yhteyteen kuuluu PLOTEUS-portaali. Kun sain kuulla PLOTEUS-portaalista, olin hämmästynyt, sillä portaali tarjoaa tietoa oppimismahdollisuuksista ”kaikkialla”. Tämä vain tiedoksi kollegoilleni, joille portaali on ehkä myös ollut tähän saakka tuntematon. Uskomatonta – kyseessä on todellakin hanke, jos tietoa ei tarjota ainoastaan Euroopasta vaan ”kaikkialta”! Tartuin tähän asiaan, sillä vaikka usein liikkuvuudesta puhuttaessa onkin kyse siitä, että tarjotaan Itä- ja Keski-Euroopasta peräisin oleville ystävillemme ja kollegoillemme mahdollisuus muuttaa länteen, mielestäni olisi kiinnitettävä enemmän huomiota myös mahdollisuuksiin muuttaa lännestä Itä- ja Keski-Eurooppaan. Yksi esteistä koskee kielen oppimista ja kielellistä sopeutumiskykyä – puhun selkeästi nimenomaan englantilaisen näkökulmasta – ja kaikki, mitä PLOTEUS-hankkeessa voidaan tehdä kielen oppimisen edistämiseksi, on hyvin tärkeä osa ammatillista liikkuvuutta. Toivon komission jäsenen olevan asiasta yhtä mieltä kanssani. Edellä esittämilläni PLOTEUS-portaalia ja verkostoon pääsyä koskevilla seikoilla tarkoitan seuraavaa: voidaan toki puhua mahdollisuuksista, joita on tarjolla ”kaikkialla”, mutta portaali on saatava lähelle todellisia ihmisiä, jotta sillä pystyttäisiin tarjoamaan heille yhä useampia mahdollisuuksia."@fi7
"M. le Président, je me permets de commencer par dire que j’approuve en grande partie les commentaires de mon collègue, M. Andersson, du côté opposé de l’Assemblée, mais je demande à ce que cela ne soit pas considéré comme un précédent pour de futures occasions. Il convient de noter que cette résolution a reçu un soutien significatif au sein de la commission. Nous, en tant que groupe, ne soumettons aucun amendement à cette résolution et j’espère que les collègues de tous les partis politiques et de toutes nationalités soutiendront ce qui est digne de l’être. Le principe de l’UE porte sur les personnes et consiste à offrir plus d’opportunités à davantage de personnes, et l’EURES à un rôle particulier à jouer dans la réalisation de ce concept. Cependant, j’ai deux questions subsidiaires auxquelles le membre de la Commission peut répondre dans ses remarques complémentaires ou par lettre. Ce sont deux petits points mais, je l’espère, qui ne sont pas sans importance. L’un concerne l’utilisation effective du portail. Si vous saisissez «mobilité professionnelle en Europe», vous tomber directement sur le portail EURES, qui est un très bon portail et facile à utiliser. Cependant, pour y accéder, vous devez taper les mots clés «mobilité professionnelle». Si vous saisissez simplement «emplois en Europe», vous obtenez une liste entière d’autres portails tels que Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc. Ce sont peut-être des portails très intéressants mais le principal, c’est de se connecter à EURES. Par conséquent, ma question est la suivante: est-il possible de faire plus pour s’assurer que le portail soit plus utilisé par les personnes qui ne se rendent pas nécessairement dans les agences de recherche d’emplois mais qui souhaitent uniquement avoir eux-mêmes accès à l’internet. J’en viens à l’autre point. Je constate que l’un des aspects de EURES – que j’approuve également – porte sur le sous-portail relatif à la formation tout au long de la vie, et il existe un portail dans ce domaine dénommé PLOTEUS. J’ai été intrigué lorsque j’ai entendu parler de PLOTEUS car ce portail, à la faveur des collègues qui, comme moi, n’en connaissaient peut-être pas l’existence jusqu’à aujourd’hui, est un portail sur les opportunités d’apprentissage à travers l’espace. C’est sensationnel, c’est vraiment un effort, pas uniquement en Europe mais à travers l’espace! J’étais en train d’étudier ce portail car, tandis que de nombreuses questions sur la mobilité ont un rapport avec l’offre d’opportunités pour nos amis et collègues de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale pour se déplacer vers l’ouest, je pense également qu’il faudrait prêter plus d’attention aux opportunités de déplacement de l’ouest vers l’Europe de l’Est et l’Europe centrale. L’un des blocages – et je parle clairement en tant qu’Anglais – concerne l’apprentissage de la langue et l’adaptabilité aux langues, et tout ce que le projet PLOTEUS peut faire pour encourager l’apprentissage des langues, et j’espère que le commissaire sera d’accord, représente une partie très importante de la mobilité professionnelle. Voici ce que je dis dans ces deux points au sujet de PLOTEUS et de l’accès à l’internet: il faut, par tous les moyens, penser aux opportunités dans l’espace mais faire revenir sur terre ce portail de façon à ce qu’il soit relié plus souvent à des personnes authentiques."@fr8
"Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy alapvetően egyetértek a ház túlsó részének padsoraiban ülő kollégám, Andersson úr megjegyzéseivel, de azt szeretném kérni, hogy ezt ne tekintsük precedensnek a jövőre nézve. Érdemes megjegyezni, hogy a bizottsági ülésen sokan támogatták ezt az állásfoglalást. Mi képviselőcsoportként nem nyújtunk be módosító indítványt ehhez az állásfoglaláshoz, és remélem, hogy az összes politikai pártot és nemzetet képviselő kollégák támogatni fognak valamit, ami támogatásra érdemes, ez pedig az az elv, hogy az EU az emberekről szól és arról, hogy több ember több lehetőséghez jusson, az EURES-nek pedig különleges szerepe van abban, hogy ez a koncepció teljesüljön. Van azonban két mellékes kérdésem, amelyre a biztos akár záró megjegyzésként, akár levél formájában válaszolhat. Két apró, de remélhetőleg nem jelentéktelen dologról van szó. Az egyik a portál tulajdonképpeni használatával kapcsolatos. Ha beütjük a „ munkavállalási mobilitás Európában” kifejezést, egyenesen eljutunk az EURES portálig, ami egy nagyon jó, könnyen navigálható portál. Ahhoz azonban, hogy ide eljussunk, szükség van az „munkavállalási mobilitás” kulcsszóra. Ha csak azt ütjük be, hogy „munkalehetőség Európában”, feljön egy egész lista különféle portálokkal, amilyen például a Eurojobs, a Jobpilot, a Topjobs, a Careers in Europe stb. Ezek lehet, hogy mind nagyon jók, de a lényeg az, hogy az EURES-ig eljussunk. Ezért a kérdésem tehát a következő: lehet-e tenni még valamit annak érdekében, hogy biztosítva legyen az EURES portál szélesebb körben történő hozzáférhetősége azok számára, akik nem feltétlenül az álláskeresőkön keresztül próbálkoznak, hanem egyszerűen saját maguk akarnak felmenni a netre. A másik dolog az, hogy látom, hogy az EURES egyik szempontja – ami szintén örömömre szolgál – az az alportál, ami az egész életen át tartó tanulással foglakozik, és ezen belül van egy PLOTEUS elnevezésű portál. Nagyon felcsigázott amikor tudomást szereztem a PLOTEUS-ról, mert – ezt azon kollégák kedvéért mondom, akik hozzám hasonlóan egészen a mai napig semmit nem tudtak erről – ez az a tanulási lehetőségeket kínáló portál, ami nem ismer térbeli határokat. Hűha, ez aztán tényleg vállalkozás, nemcsak Európa, hanem az egész tér! Azért néztem ezt, mert miközben a mobilitás problematikája rendre arról szól, hogy kelet- és közép-európai barátaink és kollégáink kapjanak lehetőséget arra, hogy nyugatra menjenek, szerintem több figyelmet kellene fordítani arra, hogy nyugat felől legyen mozgás Kelet-Közép-Európa irányába. Az egyik akadály – és ezt most angolként mondom – a nyelvtanulásban keresendő és a nyelvekhez történő alkalmazkodásban, és bármi, amit a PLOTEUS projekt tehet annak érdekében, hogy ösztönözze a nyelvtanulást – és remélem, hogy ezzel a biztos egyetért majd –, a munkavállalási mobilitás egyik igen fontos része. Amit tehát e két dolog, a PLOTEUS és a netes információ kapcsán mondok, az a következő: semmi gond azzal, ha a határ a csillagos ég, de hozzuk le ezt a portált a földre úgy, hogy az gyakrabban szóljon a valódi emberekhez."@hu11
". Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dichiarare che sostanzialmente concordo riguardo a quanto detto dal collega Andersson, dello schieramento opposto dell’Assemblea, ma chiedo che ciò non costituisca un precedente per il futuro. Vale la pena constatare che vi è stato un sostanziale consenso a favore di questa risoluzione in sede di commissione. Il nostro gruppo non ha intenzione di presentare alcun emendamento al presente testo e mi auguro che i colleghi di tutti i partiti politici e di tutte le nazionalità diano il loro sostegno a un principio che ne è ben degno, ovvero il principio che al centro dell’Unione europea vi sono i cittadini e la creazione di maggiori opportunità per sempre più cittadini, alla cui realizzazione EURES può contribuire in modo determinante. Ho però due interrogazioni complementari cui il Commissario può rispondere nelle sue osservazioni successive oppure per iscritto. Si tratta di due brevi punti, ma spero non del tutto privi di significato. Uno riguarda l’uso del portale. Se si inserisce come termine di ricerca “mobilità del lavoro in Europa” si approda direttamente al portale di EURES, che è un portale molto valido e facile da esplorare. Tuttavia, per arrivarvi è necessario inserire le parole “mobilità del lavoro”. Se si inseriscono semplicemente le parole “posti di lavoro in Europa” viene visualizzata tutta un’altra serie di portali, come e così via, i quali magari sono molto utili, ma noi vogliamo collegarci a EURES. La mia domanda pertanto è la seguente: è possibile fare qualcosa di più per essere certi che il portale EURES sia più accessibile a coloro i quali non si rivolgono necessariamente ai servizi di collocamento, ma accedono direttamente a ? Il secondo punto è il seguente: da quello che vedo uno degli aspetti di EURES – e accolgo con favore tale aspetto – è il sottoportale sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il portale al suo interno chiamato PLOTEUS. Quando ho appreso dell’esistenza di PLOTEUS ero incuriosito perché si tratta, e lo dico a beneficio dei colleghi che forse, come me, non ne hanno finora mai sentito parlare, del portale sulle opportunità di apprendimento nello spazio. Però, siamo di fronte a un grande progetto, non solo in Europa ma nello spazio! Mi sono soffermato su questo punto perché molte delle questioni legate alla circolazione riguardano la creazione di opportunità per i nostri amici e colleghi dell’Europa centrale e orientale affinché possano trasferirsi in Europa occidentale, ma ritengo che si debba prestare più attenzione anche alle opportunità per i cittadini dell’Europa occidentale di trasferirsi nell’Europa centro-orientale. Una delle barriere principali – e lo dico in quanto inglese – è l’apprendimento delle lingue e l’adattamento alle lingue, e qualsiasi cosa possa fare il progetto PLOTEUS per incoraggiare lo studio delle lingue, e spero che la Commissione sia d’accordo, fornirà un grosso contributo alla mobilità nel mercato del lavoro. Quello che cerco di dire in relazione a entrambi questi punti, ovvero PLOTEUS e l’accesso a è che sì, pensiamo alle opportunità nello spazio, ma riportiamo questo portale sulla terra affinché la gente riesca ad accedervi più frequentemente."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pradėti teiginiu, kad labai pritariu savo kolegos J. Adersson iš priešingos Parlamento salės pusės, komentarams, bet norėčiau paprašyti, kad ateityje tai nebūtų laikoma precedentu. Vertėtų užrašyti, kad komitete ši rezoliucija buvo labai palaikoma. Mes, kaip grupė, neteikiame jokių šios rezoliucijos pakeitimų ir tikiu, kad visų politinių partijų ir tautybių kolegos parems tai, ką verta remti, kas atspindi principą, kad ES – tai žmonių sąjunga, kuri siekia, kad kuo daugiau žmonių gautų kuo didesnes galimybes, o EURES atlieka ypatingą vaidmenį įgyvendinant šią koncepciją. Tačiau turiu du papildomus klausimus, į kuriuos Komisijos narys galėtų atsakyti ir vėliau pateikdamas pastabas arba laišku. Tai du maži dalykai, bet, tikėtina, svarbūs. Vienas susijęs su faktiniu portalo naudojimu. Jei įvestumėte „darbo mobilumas Europoje“ patektumėte tiesiai į EURES portalą, kuris labai geras ir kuriame lengva orientuotis. Tačiau norėdami ten patekti privalote įvesti žodžius „darbo mobilumas“. Jei paprasčiausiai įrašysite „darbai Europoje“, bus pasiūlyta daug kitų portalų, pvz. „Eurojobs“, „Jobpilot“, „Topjobs“, „Careers in Europe“ ir t.t. Jie gali būti labai naudingi, bet svarbiausia, kad būtų galima prisijungti prie EURES. Todėl norėčiau paklausti: Ar galima dar ką nors padaryti siekiant užtikrinti, kad EURES portalas būtų labiau prieinamas tiems, kurie nebūtinai į jį patenka iš darbo centrų, bet nori prisijungti savarankiškai. Antras klausimas: matau, kad vienas iš EURES aspektų – kuriam taip pat pritariu – yra pagalbinis portalas apie mokymąsi visą gyvenimą, o jame portalas, kuris vadinasi PLOTEUS. Buvau suintriguotas, kai sužinojau apie PLOTEUS, nes jis gali būti naudingas kolegoms, kurie, kaip ir aš, gal iki šiol nežinojo, kad tai portalas apie mokymosi galimybes visoje erdvėje. Oho, tai iš tiesų pastangos, ne vien Europoje, bet visoje erdvėje! Žiūrėjau į jį, nors daug su mobilumu susijusių klausimų susiję su galimybių teikimu draugams ir kolegoms Rytų ir Centrinėje Europoje, kad jie galėtų judėti į vakarus, taip pat esu įsitikinęs, kad daugiau dėmesio turi būti skiriama galimybėms iš vakarų judėti į rytus ir į Centrinę Europą. Viena iš kliūčių – o aš kalbu taip aiškiai kaip anglai moka – kalbos mokymasis ir prisitaikymas prie kalbų bei viskas, ką PLOTEUS projektas gali pasiūlyti, kad paskatintų kalbų mokymąsi; manau, Komisijos narys sutiks, kad tai labai svarbi darbo mobilumo sudedamoji dalis. Kalbėdamas apie PLOTEUS ir prieigą prie interneto noriu paraginti būtinai pagalvoti apie galimybes erdvėje, bet nuleisti šį portalą ant žemės, kad jis būtų dažniau prieinamas paprastiems žmonėms."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vai varu sākt ar to, ka būtībā piekrītu kolēģa komentāriem no Parlamenta pretējās puses, taču vēlētos lūgt, lai šis netiktu uzskatīts par precedentu gadījumiem nākotnē. Ir vērts atzīmēt, ka komitejā šai rezolūcijai bija būtisks atbalsts. Mēs kā grupa neplānojam nekādus grozījumus šajā rezolūcijā, un es ceru, ka kolēģi no visām politiskajām partijām un tautībām atbalstīs kaut ko, ko tiešām ir vērts atbalstīt – principu, ka ES ir runa par cilvēkiem un par plašāku iespēju sniegšanu arvien lielākam skaitam cilvēku, un šī koncepta izpildē ir īpaša loma. Tomēr, man ir divi papildu jautājumi, uz kuriem komisārs varētu atbildēt vai nu savos komentāros vēlāk vai arī vēstulē. Tie ir divi nelieli jautājumi, taču ceru, ka tie nav nenozīmīgi. Viens attiecas uz portāla faktisko lietošanu. Ja jūs ierakstāt vārdu savienojumu „darba mobilitāte Eiropā”, jūs nonākat taisnā ceļā portālā, kas ir ļoti labs un viegli lietojams portāls. Tomēr, lai tajā nonāktu, jums nepieciešami atslēgas vārdi „darba mobilitāte”. Ja jūs ierakstāt vienkārši „darbs Eiropā”, jūs iegūstat veselu sarakstu ar citiem portāliem, tādiem kā Karjera Eiropā, utt. Tie var būt ļoti noderīgi, taču galvenais ir pieslēgties portālam. Tādēļ mans jautājums ir: vai var darīt vēl vairāk, lai nodrošinātu to, ka portāls ir pieejams vēl plašāk tiem cilvēkiem, kas neizmanto darba meklēšanas centru pakalpojumus, bet vēlas piekļūt tīmeklim paši? Mana otra piezīme ir tāda, ka es redzu, ka viens no aspektiem, ko es apsveicu, ir papildu portāls par mūžizglītību, kurā ir atrodams arī portāls ar nosaukumu . Es biju ieintriģēts uzzināt par ko vairāk, jo šis portāls ir par mācīšanās iespējām visā kosmosā, kas varētu būt noderīgi kolēģiem, kuri, tāpat kā es, līdz šodienai to bija ignorējuši. Šis ir patiesi sasniegums – izglītība ne tikai Eiropā, bet visā kosmosā! Es tam pievērsu uzmanību, jo, kamēr daudzi mobilitātes jautājumi ir saistīti ar iespēju došanu mūsu draugiem un kolēģiem Austrumeiropā un Centrāleiropā pārvietoties uz rietumiem, es uzskatu, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš iespējām no rietumiem pārvietoties uz Austrumeiropu un Centrāleiropu. Viens no šķēršļiem – es šeit runāju kā anglis – ir valodu mācīšanās un piemērošanās spēja valodām, un viss, ko projekts var darīt, lai veicinātu valodu mācīšanos, ir ļoti nozīmīga darba mobilitātes daļa – ceru, ka komisārs man piekritīs. Abos jautājumos par un pieeju tīmeklim es saku sekojošo: noteikti vajag domāt par iespējām kosmosā, taču nolieciet šo portālu arī uz zemes, lai vairumā gadījumu tas tomēr būtu pieejams reāliem cilvēkiem."@lv13
"Mr President, may I start by saying that I agree substantially with the comments from my colleague, Mr Andersson, on the opposite side of the House, but I would ask that this would not be regarded as a precedent for future occasions. It is worth recording that there was substantial support for this resolution in committee. We, as a group, are not tabling any amendments to this resolution and I hope that colleagues from all political parties and all nationalities will support something that is worthy of support, which is the principle that the EU is about people and about providing more opportunities for more people, and EURES has a particular role to play in fulfilling this concept. However, I have two subsidiary questions which the Commissioner could either answer in his follow-up remarks or by letter. They are two small points, but hopefully not insignificant. One concerns the actual use of the portal. If you key in ‘job mobility in Europe’ you go straight to the EURES portal, which is a very good portal and easy to navigate. However, in order to get there you must have the key works ‘job mobility’. If you simply key in ‘jobs in Europe’, you get a whole list of other portals, such as Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc. They may be very worthy, but the key is to connect into EURES. Therefore, my question is: can anything more be done to make certain that the EURES portal is more widely available to those individuals who do not necessarily go through job search centres, but just want to access the net themselves. My second point is that I see that one of the aspects of EURES – which I also applaud – is the subportal about life-long learning and there is a portal within that called PLOTEUS. I was intrigued to hear about PLOTEUS because this, for the benefit of colleagues who may, like me, have been ignorant until today, is the portal on learning opportunities throughout space. Wow, this is really a endeavour, not just in Europe but throughout space! I was looking at this because, whilst a lot of the mobility issues are to do with giving opportunities to our friends and colleagues in Eastern and Central Europe to move west, I also believe more attention should be paid to opportunities from the west to move to Eastern and Central Europe. One of the blockages – and I speak clearly as an Englishman – is language learning and adaptability to languages, and anything that the PLOTEUS project can do to encourage language learning is, and I hope the Commissioner will agree, a very important part of job mobility. What I am saying in both these points about PLOTEUS and access to the net is: by all means think about opportunities in space, but bring this portal down to earth so that it connects with real people on more occasions."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik zeggen dat ik het in hoge mate eens ben met de opmerkingen van mijn collega, de heer Andersson, aan de andere kant van dit Huis, maar ik wil vragen om dit niet als een precedent voor de toekomst te beschouwen. Het is goed om op deze plaats te zeggen dat er in de commissie substantiële steun voor deze resolutie bestond. Wij als fractie dienen geen enkel amendement in op deze resolutie en ik hoop dat collega’s uit alle politieke partijen en alle lidstaten iets zullen steunen dat het steunen waard is, namelijk het beginsel dat de EU over mensen en over het bieden van betere kansen aan mensen gaat, en EURES heeft een bijzondere rol te spelen bij het verwezenlijken van dit idee. Ik heb echter twee aanvullende vragen, die de commissaris in zijn tweede termijn kan beantwoorden, of anders per brief. Het gaat om twee kleine, maar hopelijk niet onbelangrijke punten. De eerste vraag betreft het daadwerkelijke gebruik van de portaal. Als je “beroepssmobiliteit in Europa” intikt, kom je rechtstreeks op de website van EURES terecht, overigens een uitstekende en gebruikersvriendelijke website. Om daar te komen moet je echter het sleutelwoord “beroepsmobiliteit” kennen. Als je gewoon “banen in Europa” intikt, krijg je een hele lijst van andere portalen, zoals “Eurojobs”, “Jobpilot”, “Topjobs”, “Careers in Europe”, enzovoort. Dat kunnen heel goede websites zijn, maar het gaat erom dat je bij EURES terechtkomt. Mijn vraag is daarom: kan er niet iets meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat het EURES-portaal gemakkelijker toegankelijker wordt voor mensen die niet per se naar arbeidsbemiddelingsbureaus gaan, maar die gewoon zelf op internet willen zoeken? Mijn tweede punt is dat ik zie dat een van de onderdelen van EURES – en ook dat juich ik toe – de subportaal over levenslang leren is, en dat die weer een portaal bevat die Ploteus heet. Dat intrigeerde me, want – dit voor collega’s die, net als ik, hier tot vandaag nog nooit van gehoord hadden – dit is de portaal over leermogelijkheden in de hele ruimte. Toe maar, dat is nog eens een onderneming, niet alleen in Europa, maar in de hele ruimte! Ik kwam hierop terecht omdat veel mobiliteitsprojecten zijn bedoeld om onze vrienden in Oost- en Midden-Europa de kans te geven om naar het Westen te komen en ik van mening ben dat er meer aandacht moet worden besteed aan kansen om vanuit het westen naar Oost- en Midden-Europa te verhuizen. Een van de hindernissen – en hier spreek ik duidelijk als Engelsman – is dat je vreemde talen moet leren en je moet aanpassen aan andere talen, en alles wat er in het kader van het Ploteus-project kan worden gedaan om het leren van vreemde talen te stimuleren, en ik hoop dat de commissaris het daarmee eens is, is van belang voor de beroepssmobiliteit. Wat ik in deze twee punten over Ploteus en de toegang tot internet wil zeggen is dit: denk rustig na over kansen in de ruimte, maar zet deze portaal weer met beide benen op de grond, zodat echte mensen er vaker naartoe kunnen surfen."@nl3
"Panie przewodniczący, na wstępie chciałbym powiedzieć, że uwagi mojego kolegi zasiadającego w ławach opozycji, pana Anderssona, uważam zasadniczo za słuszne, ale proszę, aby nie uważać tego za precedens dla kolejnych okazji. Warto odnotować, że niniejsza rezolucja cieszyła się sporym wsparciem na forum komisji. Nasza grupa nie wnosi żadnego wniosku dotyczącego zmian do tej rezolucji i mam nadzieję, że koledzy z wszystkich partii politycznych i wszystkich narodowości udzielą wsparcia idei, którą warto wesprzeć, tzn., że UE jest dla ludzi i ma zapewniać więcej możliwości większej ich liczbie, a w realizacji tego celu szczególną rolę może odegrać EURES. Chciałbym jednak zadać dwa dodatkowe pytania, na które Komisarz mógłby odpowiedzieć w swoich uwagach dodatkowych lub na piśmie. Pytania te dotyczą dwóch pomniejszych kwestii, ale miejmy nadzieję, że nie są one bez znaczenia. Pierwsza z nich dotyczy korzystania z portalu. Kiedy wyszukamy wyrażenie: „mobilność zawodowa w Europie”, automatycznie pojawia się portal EURES, który jest bardzo dobrym portalem, umożliwiającym łatwą nawigację. Jednakże pojawienie się tego portalu uzależnione jest od wpisania odpowiedniego wyrażenia: „mobilność zawodowa”. Jeżeli po prostu wpisze się „miejsca pracy w Europie” pojawi się cała lista innych portali, takich jak Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe itp. Może portale te są wartościowe, ale sprawą o zasadniczym znaczeniu jest odnalezienie portalu EURES. Dlatego moje pytanie brzmi: czy można coś jeszcze zrobić, aby zapewnić, że portal EURES będzie o wiele bardziej dostępny dla osób, które nie koniecznie korzystają najpierw z centrów pośrednictwa pracy, ale chcą po prostu same skorzystać z zasobów dostępnych w Internecie. Moja druga kwestia dotyczy tego, że jeden z elementów portalu EURES, który także doceniam, to podportal dotyczący kształcenia ustawicznego i z kolei portal stanowiący jeden z elementów tego podporalu – PLOTEUS. Portal PLOTEUS zaintrygował mnie, ponieważ jest to portal dotyczący możliwości kształcenia się w całej przestrzeni, o czym wcześniej - tak jak pewnie moi koledzy - nie wiedziałem. To jest dopiero przedsięwzięcie, nie tylko w całej Europie, ale także w całej przestrzeni! Zastanawiałem się nad tym, bo choć wiele kwestii dotyczących mobilności związanych jest z zapewnianiem naszym przyjaciołom i kolegom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej możliwości przeprowadzenia się do któregoś z krajów Europy Zachodniej uważam, że więcej uwagi należałoby poświęcać możliwościom przeprowadzania się z krajów Europy Zachodniej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z przeszkód – I mówię to wyraźnie jako Anglik – jest brak znajomości języków obcych i elastyczności językowej, a wszelki wkład, jaki portal PLOTEUS może wnieść we wspieranie nauki języków obcych stanowi - i mam nadzieję, że komisarz zgodzi się ze mną - bardzo ważny aspekt mobilności zawodowej. W obydwu tych sprawach dotyczących projektu PLOTEUS i dostępu do Internetu chcę powiedzieć, że oczywiście rozważajmy możliwości w przestrzeni, ale wróćmy na ziemię i doprowadźmy do tego, aby ten portal służył częściej większej liczbie osób borykających się z rzeczywistymi problemami."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por dizer que concordo com o teor dos comentários do meu colega, deputado Andersson, da ala oposta desta Assembleia, mas devo acrescentar que também gostaria que esta minha posição não fosse considerada um precedente em casos futuros. Vale a pena recordar que esta resolução obteve um amplo apoio na comissão. Enquanto grupo, não propomos nenhuma alteração à resolução, e espero que os colegas de todos os partidos políticos e de todas nacionalidades apoiem o que merece ser apoiado tendo em atenção o princípio de que a UE existe para as pessoas e para dar mais oportunidades a um maior número de pessoas, uma vez que a rede EURES tem um papel especial a desempenhar na concretização deste princípio. No entanto, tenho duas questões acessórias a que o Senhor Comissário poderá responder na sua intervenção final ou por carta. São duas questões de pormenor, mas não são insignificantes, creio. Uma diz respeito ao acesso ao portal. Se introduzir “mobilidade profissional na Europa”, é direccionado imediatamente para o portal EURES, que é um portal muito bom e bem estruturado. Mas tem de incluir a expressão “mobilidade profissional”. Se introduzir apenas “profissões na Europa”, obtém uma longa lista de outros portais. Podem ser muito úteis, mas o objectivo era a ligação ao EURES. A minha pergunta vai no sentido de saber se será possível fazer-se mais alguma coisa para que o portal EURES esteja também disponível para quem não tem necessidade de ir aos centros de emprego, mas quer apenas aceder à rede pelos seus próprios meios. A minha segunda questão prende-se com um dos componentes do EURES – que também aplaudo –, o subportal acerca da aprendizagem ao longo da vida, dentro do qual existe um portal chamado PLOTEUS. Fiquei intrigado ao ouvir falar de PLOTEUS, porque este, fiquem sabendo os colegas que, como eu, o desconheciam até hoje, é o portal relativo às oportunidades de aprendizagem no espaço. Fantástico, que esforço, não apenas na Europa, mas também no espaço! Estava a analisá-lo porque, embora muitos dos assuntos relacionados com a mobilidade tenham a ver com a necessidade de dar aos nossos amigos e colegas da Europa Central e Oriental oportunidades para se deslocarem para o Ocidente, acredito que também deveria ser dada mais atenção às oportunidades do Ocidente para se deslocar para a Europa Central e Oriental. Um dos obstáculos – e digo-o claramente como cidadão britânico – é a aprendizagem das línguas e a adaptação às línguas, motivo por que tudo o que o projecto PLOTEUS possa fazer para incentivar a aprendizagem das línguas será – espero que o Senhor Comissário concorde – muito importante para o aumento da mobilidade profissional. O que quero dizer nestes dois pontos sobre o PLOTEUS e o acesso à rede é o seguinte: continuem a pensar nas oportunidades no espaço, mas tragam o portal para terra, para que tenha mais oportunidades para se ligar a pessoas reais."@pt17
"Mr President, may I start by saying that I agree substantially with the comments from my colleague, Mr Andersson, on the opposite side of the House, but I would ask that this would not be regarded as a precedent for future occasions. It is worth recording that there was substantial support for this resolution in committee. We, as a group, are not tabling any amendments to this resolution and I hope that colleagues from all political parties and all nationalities will support something that is worthy of support, which is the principle that the EU is about people and about providing more opportunities for more people, and EURES has a particular role to play in fulfilling this concept. However, I have two subsidiary questions which the Commissioner could either answer in his follow-up remarks or by letter. They are two small points, but hopefully not insignificant. One concerns the actual use of the portal. If you key in ‘job mobility in Europe’ you go straight to the EURES portal, which is a very good portal and easy to navigate. However, in order to get there you must have the key works ‘job mobility’. If you simply key in ‘jobs in Europe’, you get a whole list of other portals, such as Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, etc. They may be very worthy, but the key is to connect into EURES. Therefore, my question is: can anything more be done to make certain that the EURES portal is more widely available to those individuals who do not necessarily go through job search centres, but just want to access the net themselves. My second point is that I see that one of the aspects of EURES – which I also applaud – is the subportal about life-long learning and there is a portal within that called PLOTEUS. I was intrigued to hear about PLOTEUS because this, for the benefit of colleagues who may, like me, have been ignorant until today, is the portal on learning opportunities throughout space. Wow, this is really a endeavour, not just in Europe but throughout space! I was looking at this because, whilst a lot of the mobility issues are to do with giving opportunities to our friends and colleagues in Eastern and Central Europe to move west, I also believe more attention should be paid to opportunities from the west to move to Eastern and Central Europe. One of the blockages – and I speak clearly as an Englishman – is language learning and adaptability to languages, and anything that the PLOTEUS project can do to encourage language learning is, and I hope the Commissioner will agree, a very important part of job mobility. What I am saying in both these points about PLOTEUS and access to the net is: by all means think about opportunities in space, but bring this portal down to earth so that it connects with real people on more occasions."@ro18
"Pán predsedajúci, dovoľte mi začať tým, že v podstate súhlasím s poznámkami, ktoré mal môj kolega, pán Andersson, na opačnej strane Parlamentu. Žiadam však, aby sa to nebralo ako precedens do budúcnosti. Stojí za povšimnutie, že vo výbore malo toto uznesenie značnú podporu. Ako skupina nepredkladáme k tomuto uzneseniu žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dúfam, že kolegovia zo všetkých politických strán a všetkých národností podporia to, čo je hodné podpory, t. j. zásadu, že EÚ je o ľuďoch a o poskytovaní väčšieho počtu príležitostí väčšiemu počtu ľudí. EURES plní pri napĺňaní tejto predstavy nezastupiteľnú úlohu. Mám však aj dve doplňujúce otázky, na ktoré môže komisár odpovedať buď vo svojich následných poznámkach, alebo listom. Ide o dve malé záležitosti, no verím, že nie sú nepodstatné. Prvá sa týka samotného používania portálu. Ak zadáte „job mobility in Europe“ (pracovná mobilita v Európe), dostanete sa rovno k portálu EURES, je to veľmi dobrý portál, v ktorom sa dá ľahko orientovať. Avšak aby ste sa k nemu dostali, musíte správne zadať kľúčové slová „job mobility“ (pracovná mobilita). Ak zadáte slová „jobs in Europe“ (práca v Európe), otvorí sa vám celý zoznam iných portálov, ako napríklad Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe, a podobne. Možno sú veľmi prínosné, no našim cieľom je pripojiť sa na EURES. Preto moja otázka znie: Je možné urobiť viac preto, aby sme zabezpečili, že portál EURES bude vo väčšej miere k dispozícii osobám, ktoré možno nejdú cez centrá vyhľadávania práce, ale sa chcú jednoducho k tejto sieti pripojiť sami? Druhá záležitosť, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je, že jednou zo súčastí portálu EURES, ktorú tiež veľmi oceňujem, je subportál o celoživotnom vzdelávaní, v rámci ktorého sa nachádza portál s názvom PLOTEUS. Bol som prekvapený, keď som sa o portáli PLOTEUS dopočul, pretože – pre kolegov, ktorí o tom doposiaľ, rovnako ako ja, ešte nepočuli – PLOTEUS je portál o možnostiach vzdelávania v rámci európskeho priestoru. Toto je skutočne vec nielen v rámci Európy, ale v rámci celého priestoru! Prezrel som si ho, pretože zatiaľ čo mnoho záležitostí týkajúcich sa mobility súvisí s tým, že umožňujeme našim priateľom a kolegom z východnej a strednej Európy presunúť sa na Západ, myslím si, že viac pozornosti by sa malo tiež venovať možnostiam presunu zo Západu do východnej a strednej Európy. Jednou z prekážok – a teraz hovorím ako typický Angličan – je učenie sa jazykov a schopnosť prispôsobiť sa novým jazykom. Verím, že komisár bude so mnou súhlasiť v tom, že všetko to, čo projekt PLOTEUS dokáže urobiť, aby podporil výučbu cudzích jazykov, je veľmi dôležitou súčasťou pracovnej mobility. To, čo chcem prostredníctvom týchto dvoch otázok – o projekte PLOTEUS a o prístupe k sieti – povedať, je nasledovné: v každom prípade treba uvažovať o príležitostiach v celom priestore, ale vráťte tento portál späť na zem, aby bol častejšie v spojení so skutočnými ľuďmi."@sk19
"Gospod predsednik, naj začnem z izjavo, da se strinjam s pripombami kolega z nasprotne strani parlamenta, gospoda Anderssona, vendar želim, da se to v prihodnje ne obravnava kot uveljavljen primer. Spomniti je treba, da je imela ta resolucija v odboru veliko podporo. Kot skupina ne vlagamo nobenih predlogov sprememb k tej resoluciji in upamo, da bodo kolegi iz vseh političnih strank in vseh narodnosti podprli to, kar je vredno podpore, in sicer je to načelo, da EU zadeva ljudi in zagotavljanje več možnosti več ljudem, pri čemer imajo ob izpolnjevanju tega pojma evropske službe za zaposlovanje posebno vlogo. Vendar imam dve podvprašanji, na kateri lahko komisar odgovori v nadaljnjih pripombah ali v pismu. Obstajata dve manjši točki, vendar upam, da nista zanemarljivi. Prva zadeva dejansko uporabo portala. Če kot besedno zvezo vnesete „job mobility in Europe“ (poklicna mobilnost v Evropi), se neposredno odpre portal EURES, ki je zelo dober portal in preprost za uporabo. Vendar morate uporabiti ključni besedi „job mobility“ (poklicna mobilnost). Če vnesete le „jobs in Europe“ (zaposlitev v Evropi), se vam izpiše seznam drugih portalov, kot so Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe itd. Ti portali so lahko zelo koristni, vendar je naš cilj povezava s portalom EURES. Torej je moje vprašanje: ali mogoče storiti še več za zagotovitev širše dostopnosti portala EURES tistim posameznikom, ki nujno ne obiskujejo centrov za iskanje zaposlitve, ampak želijo imeti sami dostop prek mreže. Druga točka je, da je eden od vidikov portala EURES, ki ga prav tako odobravam, podportal o vseživljenjskem učenju in znotraj njega portal PLOTEUS. Z zanimanjem sem poslušal o portalu PLOTEUS, ker je to, v korist kolegov, ki morda do zdaj tako kot jaz tega niso vedeli, portal o učnih možnostih v celotnem prostoru. To je zares prizadevanje, ne le v Evropi, ampak v celotnem prostoru. Na to sem se osredotočil zato, ker so v zvezi z mobilnostjo prijateljev in kolegov v Vzhodni in Srednji Evropi večinoma povezane možnosti za dostop na zahod, vendar menim, da je treba več pozornosti usmeriti na možnosti dostopa v Vzhodno in Srednjo Evropo z zahoda. Ena od ovir, govorim seveda kot Anglež, je učenje jezika in prilagodljivost jezikom, pri čemer je lahko projekt PLOTEUS, upam, da se bo komisar s tem strinjal, za spodbujanje učenja jezikov zelo pomemben del poklicne mobilnosti. V obeh točkah o portalu PLOTEUS in dostopu do mreže želim poudariti: vsekakor je treba razmišljati o možnostih v celotnem prostoru, vendar je treba ta portal približati običajnim ljudem za povezovanje ob več priložnostih."@sl20
"Herr talman! Låt mig inleda med att säga att jag på det stora hela instämmer med min kollega Jan Andersson från den andra sidan av kammaren, men jag vill också säga att detta inte får ses som något prejudikat inför framtiden. Det är värt att notera att det fanns ett omfattande stöd för denna resolution i utskottet. Vi lägger inte fram några ändringsförslag till denna resolution som grupp, och jag hoppas att kollegerna från alla politiska partier och av alla nationaliteter kommer att stödja denna mycket viktiga princip, nämligen principen om att EU handlar om människor och om att ge flera möjligheter till flera människor, och Eures-samarbetet spelar en särskild roll för att åstadkomma detta. Jag har emellertid två bifrågor som kommissionsledamoten kan besvara antingen i sitt uppföljningsanförande eller skriftligen. Det är två små frågor, men förhoppningsvis saknar de inte betydelse. En gäller den praktiska användningen av portalen. Om man skriver in ”job mobility in Europe”, dvs. rörlighet i arbetslivet i Europa, kommer man direkt till Eures-portalen, som är en mycket bra portal där det är lätt att navigera. För att komma dit måste man skriva in orden ”job mobility”, dvs. rörlighet i arbetslivet. Om man bara skriver in ”jobs in Europe”, dvs. jobb i Europa, får man en hel lista med andra portaler såsom Eurojobs, Jobpilot, Topjobs, Careers in Europe etc. De är säkert utmärkta, men meningen är att man ska komma till Eures. Min fråga är därför: Kan man göra mer för att se till att Eures-portalen blir lättillgängligare för de personer som inte nödvändigtvis går via olika arbetsförmedlingar utan bara vill komma åt webbsidan på egen hand? Min andra fråga är att det på Eures-portalen – vilket jag välkomnar – även finns en flik med en sida om livslångt lärande, och där finns en länk till en portal som heter Ploteus. Jag blev nyfiken på Ploteus. Det är nämligen, till glädje för kolleger som liksom jag inte kände till detta tidigare, portalen om utbildningsmöjligheter i hela rymden. Vad fantastiskt, detta är verkligen en aspiration, inte bara i Europa utan i hela rymden! Jag har tittat på detta eftersom jag anser att man bör ägna mer uppmärksamhet åt möjligheterna att flytta till Öst- och Centraleuropa från väst. En stor del av rörlighetsfrågorna handlar ju om att ge möjligheter för våra vänner och kolleger från Öst- och Centraleuropa att flytta västerut. Ett av hindren – och nu talar jag som engelsman – är språkinlärning och förmågan att anpassa sig till språk, och allt som Ploteus-projektet kan göra för att uppmuntra språkinlärning är mycket viktigt för rörligheten på arbetsmarknaden. Det hoppas jag att kommissionsledamoten instämmer i. Det jag vill säga med båda dessa frågor om Ploteus och tillgången till nätet är följande: vi måste naturligtvis tänka på möjligheterna ute i rymden, men ta ned denna portal på jorden så att den kan nås av verkliga människor oftare."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Careers in Europe"12
"Eurojobs"12
"Eurojobs, Jobpilot, Topjobs"13
"Jobpilot"12
"Philip Bushill-Matthews,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"Topjobs"12
"big"18,15,4
"hatalmas"11
"job mobility in Europe"5
"jobs in Europe"5
"liels"13
"milžiniškos"14
"mittava"7
"suure"5
"veliko"20
"velká"1
"veľká"19
"wielkie"16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph