Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-09-03-Speech-1-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070903.17.1-122"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I did not think I was going to get to make this speech, I thought I would have to send it to you later, but I very much wanted to participate on behalf of my group. Clearly, these are four very important reports that we have been discussing on better law-making. Although it is rare, I have to say that I have some sympathy with our colleagues from the right of the House when they say that four reports on better law-making is a bit of a blockbuster, is it not? Could we not perhaps have had one clear, simple report? I would like to concentrate my remarks on the issue of soft law and Mr Medina Ortega’s report. Soft law is a worry. It can be a very useful process to use soft law but it can also lead to fuzziness, unclarity and difficulties. Mr Medina Ortega tries to be very clear in his report and I applaud that, but there will always be a wish amongst legislators to use, as it were, alternative regulatory methods other than black letter law. We have to admit that the state cannot do everything, but if we admit that, we also have to be very clear about the dangers of using soft law. First of all, soft law, as many of my colleagues in the Committee on Legal Affairs have already said, has a propensity to bypass the legislator, to bypass Parliament, to bypass democracy – and that is entirely unacceptable. We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen. We have seen one very clear example with a very important project to do with European contract law, which absolutely should be discussed and discussed politically, but because of the way in which it was dealt with it came before us as a soft law instrument. There is also a further difficulty when we use soft or alternative methods to do with justice and access to justice. If we use alternative methods we often talk about alternative dispute resolution systems at European level these, again, are not backed by a state structure. A constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country. He had lost out on car rental and was forced to use an alternative system, and the car hire company would not participate. That is when soft systems not backed by black letter law fail our citizens and do not deliver justice. If we want an EU that delivers justice both in the law we make and the way it is accessible through the courts, we have to be very careful about soft law and make sure that it is still backed in some way by the state."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nemyslela jsem si, že se mi podaří přednést tento projev, domnívala jsem se, že Vám ho budu muset později poslat, ale velmi jsem si přála se za svou skupinu zúčastnit. Je jasné, že tyto čtyři zprávy o zlepšení tvorby právních předpisů, o nichž jednáme, jsou velmi důležité. I když je to vzácným jevem, musím říci, že mám pochopení pro své kolegy z pravé části sněmovny, uvádějí-li, že čtyři zprávy o zlepšení tvorby právních předpisů je trochu mnoho, nemyslíte? Nemohli bychom snad mít pouze jednu jasnou a jednoduchou zprávu? Chtěla bych soustředit své poznámky na problematiku měkkého zákonodárství a na zprávu pana Mediny Ortegy. Měkké zákonodárství vyvolává obavy. Používání měkkého zákonodárství může být velmi užitečnou metodou, ale také může vést ke zmatku, nejasnostem a k potížím. Pan Medina Ortega se snaží, aby se ve své zprávě vyjadřoval velmi jasně, za což jej chválím, ale mezi zákonodárci se bude vždy projevovat snaha používat takříkajíc alternativní metody tvorby právních předpisů, odlišných od všeobecně uznávaného práva. Musíme si přiznat, že stát nemůže dělat vše, ale pokud si to přiznáme, musíme si také jasně popsat úskalí, která jsou spojena s používáním měkkého zákonodárství. V prvé řadě, jak již uvedlo mnoho mých kolegů z Výboru pro právní záležitosti, měkké zákonodárství má sklon obejít zákonodárce, obejít Parlament, obejít demokracii – a to je absolutně nepřijatelné. Musíme si být vědomi tohoto nebezpečí a musíme zajistit, aby se to nestalo. Měli jsme možnost vidět jeden velmi jasný příklad velmi důležitého projektu, který se týkal evropského smluvního práva, jenž by se měl rozhodně politicky projednat, ale kvůli způsobu, jakým se k němu přistupovalo, se k nám dostal jako nástroj měkkého zákonodárství. Používáme-li měkké nebo alternativní metody, přináší to další těžkosti, které souvisí se spravedlností a s přístupem ke spravedlnosti. Používáme-li alternativní metody – často je řeč o systémech alternativního řešení sporů na evropské úrovni – tyto metody nejsou podporovány státními strukturami. Jeden z mých voličů se nedávno vrátil z dovolené v jiné zemi Evropské unie. Neuspěl při pronájmu automobilu a byl nucen využít alternativního systému, ale společnost pronajímající automobily se odmítla do tohoto systému zapojit. Tak se stává, že systémy měkkého zákonodárství, které nejsou podloženy obecně přijímaným právem, naše občany zklamou a nezabezpečí výkon spravedlnosti. Pokud chceme mít Evropskou unii, která zabezpečí výkon spravedlnosti prostřednictvím zákonů, které přijímáme, a cestou, která je přístupná prostřednictvím soudů, musíme být u měkkého zákonodárství velice opatrní a musíme se ujistit, že je nějakým způsobem podporováno ze strany státu."@cs1
"Hr. formand! Jeg troede ikke, at jeg ville få lov til at tale, jeg troede, at jeg skulle sende mit indlæg til Dem senere, hr. formand, men jeg ønskede at deltage på vegne af ALDE-Gruppen. Det er helt klart fire meget væsentlige betænkninger om bedre lovgivning, som vi har drøftet. Selv om det er sjældent forekommende, må jeg tilstå, at jeg er enig med vores kolleger fra højrefløjen, når de erklærer, at fire betænkninger om bedre lovgivning er lidt overvældende! Kunne vi ikke have nøjedes med en enkelt klar og tydelig betænkning? Jeg ønsker at koncentrere mit indlæg om spørgsmålet om soft law-instrumenter og hr. Medina Ortegas betænkning. Spørgsmålet om blød lovgivning vækker bekymring. Det kan være en meget nyttig proces at anvende soft law-instrumenter, men det kan også føre til uklarheder og vanskeligheder. Hr. Medina Ortega prøver at være meget direkte i betænkningen, og det bifalder jeg, men der vil altid være et ønske blandt lovgivere om at anvende alternative lovgivningsmetoder ud over de nedfældede love. Vi skal erkende, at staten ikke kan gøre alt, men hvis vi erkender dette, skal vi også erkende farerne ved at anvende soft law-instrumenter. Først og fremmest er der, som mange af mine kolleger i Retsudvalget allerede har nævnt, i forbindelse med soft law-instrumenter en tilbøjelighed til at gå uden om lovgiveren, Parlamentet og demokratiet - og det er helt uacceptabelt. Vi skal være klar over denne fare og sikre, at det ikke sker. Vi har oplevet et tydeligt eksempel med et meget vigtigt projekt i forbindelse med europæisk kontraktret, som helt klart skulle drøftes, også i politisk sammenhæng, men som på grund af den pågældende tilgang til projektet blev præsenteret som et soft law-instrument. Der er endnu et vanskeligt punkt, når vi anvender soft law-instrumenter eller alternative metoder i forbindelse med retspleje og adgang dertil. Hvis vi anvender alternative metoder - vi taler ofte om alternative konfliktløsningssystemer på europæisk plan - bakkes disse metoder heller ikke op af statsstrukturer. En af borgerne i min valgkreds vendte for nylig hjem fra en ferie i et andet EU-land. Han havde været uheldig i forbindelse med biludlejning og var tvunget til at benytte en alternativ ordning, og udlejningsvirksomheden var ikke samarbejdsvillig. Dette er et eksempel, hvor soft law, der ikke er bakket op af nedfældede love, svigter EU's borgere og ikke yder retfærdighed. Hvis vi ønsker et EU, der yder retfærdighed, både i den lovgivning, vi vedtager, og den måde, retfærdigheden finder anvendelse i domstolene, skal vi være meget forsigtige med soft law-instrumenter og sikre, at der også er en eller anden form for retlig opbakning fra statens side."@da2
"Herr Präsident! Ich habe nicht geglaubt, dass ich diesen Redebeitrag wirklich halten würde, sondern gedacht, dass ich ihn Ihnen später zukommen lassen müsste, wollte aber unbedingt im Namen meiner Fraktion an der Aussprache teilnehmen. Diese vier Berichte über die bessere Rechsetzung, um die es hier geht, sind definitiv sehr wichtig. Auch wenn das selten der Fall ist, muss ich sagen, dass ich ein gewisses Verständnis für unsere Kollegen von der rechten Seite habe, wenn sie sagen, dass vier Berichte über bessere Rechsetzung etwas von einem Kassenschlager haben. Hätte es nicht vielleicht ein einziger klarer, einfacher Bericht auch getan? Ich möchte mich in meinen Ausführungen auf das Thema „nicht zwingende Rechtsvorschriften“ und Herrn Medina Ortegas Bericht beschränken. Nicht zwingende Rechtsvorschriften sind besorgniserregend. Es kann ein sehr sinnvoller Prozess sein, sie zu nutzen, aber auch zu Unschärfe, Unklarheit und Schwierigkeiten führen. Herr Medina Ortega versucht in seinem Bericht, sich ganz klar auszudrücken, und das finde ich hervorragend, aber die Gesetzgeber werden sich immer wünschen, alternative Regulierungsverfahren zu den unumstößlichen Rechtsgrundsätzen anzuwenden. Wir müssen eingestehen, dass der Staat nicht alles tun kann, aber wenn wir das zugeben, müssen wir uns auch der Gefahren der Verwendung nicht zwingender Rechtsvorschriften bewusst sein. Wie viele meiner Kollegen im Rechtsausschuss bereits sagten, neigen nicht zwingende Rechtsvorschriften dazu, den Gesetzgeber, das Parlament und die Demokratie zu umgehen – und das ist völlig untragbar. Wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein und sicherstellen, dass es nicht dazu kommt. Bei einem sehr wichtigen Projekt, das mit dem europäischen Vertragsrecht zu tun hat, gab es dafür ein ganz klares Beispiel, denn es sollte unbedingt diskutiert und auch politisch diskutiert werden, aber aufgrund der Art und Weise, wie man dabei vorging, wurde es uns als nicht zwingendes Rechtsinstrument vorgelegt. Es gibt noch eine weitere Schwierigkeit, wenn wir im Bereich Justiz und Zugang zur Justiz nicht zwingende oder alternative Methoden anwenden. Wenn wir alternative Methoden anwenden – wir sprechen oft von alternativen Streitbeilegungssystemen auf europäischer Ebene – werden diese ebenfalls nicht von einer staatlichen Struktur getragen. Ein Einwohner meines Wahlkreises kam kürzlich aus dem Urlaub in einem anderen EU-Land zurück. Er hatte bei einem Mietauto den Kürzeren gezogen und war gezwungen, ein alternatives System zu nutzen, doch die Autovermietung spielte nicht mit. Das sind Fälle, in denen nicht zwingende Systeme, die nicht von unumstößlichen Rechtsgrundsätzen getragen werden, unsere Bürger im Stich lassen und zu Ungerechtigkeit führen. Wenn wir eine EU wollen, die Gerechtigkeit gewährleistet, sowohl bei den Rechtsakten, die wir verabschieden, als auch bei der Art und Weise, in der durch die Gerichte Zugang zu ihr geboten wird, müssen wir mit den nicht zwingenden Rechtsvorschriften sehr vorsichtig sein und sicherstellen, dass sie nach wie vor in gewisser Weise vom Staat getragen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να μιλήσω η ίδια, πίστευα ότι θα έπρεπε να σας στείλω την παρέμβασή μου αργότερα, αλλά ήθελα πολύ να λάβω μέρος στη συζήτηση εξ ονόματος της Ομάδας μου. Είναι σαφές ότι συζητούμε τέσσερις πολύ σημαντικές εκθέσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου. Αν και είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια, πρέπει να πω ότι συμφωνώ εν μέρει με τους συναδέλφους μου της δεξιάς πτέρυγας του Κοινοβουλίου, όταν λένε ότι τέσσερις εκθέσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου είναι μάλλον υπερβολή. Δεν είναι; Δεν θα μπορούσαμε άραγε να έχουμε μία μόνο σαφή, απλή έκθεση; Θα ήθελα να επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου στο ζήτημα του ήπιου δικαίου και στην έκθεση του κ. Medina Ortega. Το ήπιο δίκαιο προκαλεί ανησυχία. Μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία η χρησιμοποίηση του ήπιου δικαίου, μπορεί όμως και να οδηγήσει σε σύγχυση, ασάφεια και δυσκολίες. Ο κ. Medina Ortega προσπαθεί να είναι πολύ σαφής στην έκθεσή του, και αυτό το επικροτώ, αλλά οι νομοθέτες πάντοτε θα επιθυμούν να χρησιμοποιούν ούτως ειπείν εναλλακτικές νομοθετικές μεθόδους πέρα από την αναλυτική ρύθμιση. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά εάν το παραδεχθούμε αυτό, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς για τους κινδύνους της χρήσης του ήπιου δικαίου. Πρώτα πρώτα, το ήπιο δίκαιο, όπως ήδη ανέφεραν πολλοί από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, έχει τάση να παρακάμπτει τον νομοθέτη, να παρακάμπτει το Κοινοβούλιο, να παρακάμπτει τη δημοκρατία – και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Πρέπει να έχουμε συνείδηση του κινδύνου αυτού και να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Είδαμε ένα πολύ σαφές παράδειγμα, με ένα πολύ σημαντικό σχέδιο που είχε να κάνει με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, που έπρεπε οπωσδήποτε να συζητηθεί, και να συζητηθεί πολιτικά, αλλά εξαιτίας του τρόπου που αντιμετωπίστηκε, έφτασε ενώπιόν μας ως μέσο ήπιου δικαίου. Υπάρχει και μια περαιτέρω δυσκολία, όταν χρησιμοποιούμε ήπιες ή εναλλακτικές μεθόδους, που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εάν χρησιμοποιούμε εναλλακτικές μεθόδους συχνά μιλούμε για εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές δεν στηρίζονται από μια κρατική δομή. Ένας πολίτης από την εκλογική μου περιφέρεια επέστρεψε πρόσφατα από διακοπές σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για μια διαφορά του με εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει εναλλακτικό σύστημα, και η εταιρεία αρνήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Όταν συστήματα που βασίζονται σε ήπια ρύθμιση δεν στηρίζονται από νομοθεσία, απογοητεύουν τους πολίτες, και δεν απονέμεται δικαιοσύνη. Αν θέλουμε μια ΕΕ με δικαιοσύνη τόσο από την άποψη της νομοθεσίας όσο και από την άποψη της πρόσβασης σε δικαιοσύνη μέσω των δικαστηρίων, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το ήπιο δίκαιο και να βεβαιωνόμαστε ότι στηρίζεται με κάποιο τρόπο από το κράτος."@el10
"Señor Presidente, no pensaba que iba a poder realizar esta intervención, pensaba que tendría que enviársela más tarde, pero tenía claro interés por participar en nombre de mi Grupo. Evidentemente, son cuatro informes muy importantes los que hemos estado debatiendo sobre «Legislar mejor». Aunque suene raro, he de decir que coincido en cierta manera con nuestros compañeros de la derecha de la Cámara cuando afirman que redactar cuatro informes sobre «Legislar mejor» se antoja un tanto excesivo, ¿o no? ¿No podríamos haber contado con un informe claro y sencillo? Quiero concentrar mis comentarios en el asunto del Derecho indicativo del informe del señor Medina Ortega. El Derecho indicativo presenta un problema. Tal vez sea un procedimiento muy útil usar el Derecho indicativo, pero también puede provocar confusión, falta de claridad y dificultades. El señor Medina Ortega intenta ser muy claro en su informe y aplaudo esa actitud, pero siempre existirá el deseo entre los legisladores de utilizar, como sea, métodos alternativos de regulación distintos de la ley escrita. Hemos de aceptar que el Estado no puede hacerlo todo, pero si admitimos eso, también tenemos que tener muy claros los peligros de utilizar el Derecho indicativo. Ante todo, el Derecho indicativo, como ya han expresado muchos de mis compañeros en la Comisión de Asuntos Jurídicos, tiene una propensión a eludir al legislador, a eludir el Parlamento, a eludir la democracia, y eso es totalmente inaceptable. Debemos ser conscientes de este peligro y garantizar que no se produzca. Hemos presenciado un ejemplo muy claro en el caso de un proyecto muy importante que tenía que ver con la ley de contratos europeo, que, desde todo punto de vista, tenía que haberse sometido a debate y haberse discutido políticamente, pero que por la forma en que se manejó, llegó a nosotros como un instrumento de Derecho indicativo. Existe un problema adicional cuando utilizamos métodos indicativos o alternativos para abordar la justicia y el acceso a la misma. Si utilizamos métodos alternativos —a menudo hablamos de sistemas alternativos de resolución de disputas a nivel europeo— tampoco están respaldados por una estructura estatal. Un ciudadano de mi distrito electoral volvió recientemente de unas vacaciones en otro país de la UE. Tuvo que prescindir del alquiler de automóviles y se vio obligado a utilizar un sistema alternativo y la empresa de alquiler de coches no quiso participar. Es ahí donde los sistemas indicativos no respaldados por la letra escrita no respaldan a nuestros ciudadanos y no hacen justicia. Si queremos una UE que haga justicia tanto en la legislación que elaboramos, como en la forma en que resulta accesible a través de los tribunales, hemos de ser muy precavidos respecto del Derecho indicativo y asegurarnos de que siga estando respaldado de alguna forma por el Estado."@es21
"Härra juhataja, ma ei arvanud, et mul avaneb võimalus kõnelemiseks; mõtlesin, et pean teksti Teile hiljem saatma, kuid tahtsin vägagi oma fraktsiooni nimel arutelus osaleda. On selge, et kõnealused neli raportit parema õigusloome kohta on väga olulised. Kuigi seda ei juhtu tihti, pean samas tunnistama, et tunnen teatavat poolehoidu meie parempoolsete kolleegide vastu, kui nad ütlevad, et neli raportit parema õigusloome kohta on kerge liialdus, kas pole? Kas ei oleks ehk võinud koostada ühe selge ja lihtsa raporti? Ma soovin suunata oma tähelepanekud soovituslike õigusaktide küsimusele ja Medina Ortega raportile. Soovituslikud õigusaktid on probleem. Nende kasutamine võib olla väga kasulik protsess, kuid võib ka kaasa tuua ähmasuse, selgusetuse ja raskused. Medina Ortega püüab oma raportis selles suhtes väga konkreetne olla ja ma tervitan seda, kuid seadusandjate soov kasutada alternatiivseid õigusloome meetodeid, v.a musta nimekirja reegel, ei kao. Peame tunnistama, et riik ei suuda kõike teha, kuid seda tunnistades peame samuti selgelt nägema soovituslike õigusaktide kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Esiteks on soovituslikel õigusaktidel – nagu paljud minu kolleegid õiguskomisjonist on juba seda öelnud – kalduvus minna mööda seadusandjast, Euroopa Parlamendist ja demokraatiast ning see on täielikult vastuvõetamatu. Peame olema teadlikud sellest ohust ja tagama, et seda ei juhtuks. Oleme näinud ühte väga selget näidet väga tähtsa projekti näol seoses Euroopa lepinguõigusega, mida tuleks kindlasti arutada ja poliitiliselt arutada, kuid viisi tõttu, kuidas sellega tegeldi, esitleti seda meile kui soovituslikku õigusakti. Täiendav probleem kerkib esile soovituslike või alternatiivsete meetodite kasutamisel seoses õiguse ja õiguskaitse kättesaadavusega. Kui me kasutame alternatiivseid meetodeid – tihti räägime alternatiivsetest vaidluste lahendamise süsteemidest Euroopa tasandil –, siis ei toeta neid riigi struktuur. Üks minu valija naases hiljuti puhkuselt ühest teisest ELi riigist. Kuna tal ei õnnestunud autot rentida, siis oli ta sunnitud kasutama alternatiivset süsteemi ja autorendifirma selles ei osalenud. See on näide sellest, kuidas soovituslikud süsteemid, mida ei toeta musta nimekirja reegel, veavad meie kodanikke alt ega taga õigust. Kui me tahame, et EL tagaks õiguse nii õigusloomes kui ka viisis, kuidas see on kättesaadav kohtute kaudu, peame olema soovituslike õigusaktide suhtes väga ettevaatlikud ja tagama, et riik neid siiski mingil viisil toetaks."@et5
"Arvoisa puhemies, en uskonut saavani tätä puhetta valmiiksi. Luulin, että joutuisin lähettämään sen teille myöhemmin, mutta halusin todellakin osallistua ryhmäni puolesta. Nämä säädöskäytännön parantamista käsittelevät neljä mietintöä, joista olemme keskustelleet, ovat selvästikin hyvin tärkeitä. Harvinaista kyllä, minun on sanottava, että ymmärrän jossain määrin parlamentin oikeaa laitaa edustavia kollegojamme, kun he sanovat, että on hieman liioiteltua laatia neljä mietintöä säädöskäytännön parantamisesta. Eikö yksi selkeä ja yksinkertainen mietintö olisi kenties riittänyt? Haluaisin keskittyä huomautuksissani ei-sitovaa lainsäädäntöä koskevaan kysymykseen ja Manuel Medina Ortegan mietintöön. Ei-sitova lainsäädäntö on ongelmallista. Sen käyttämisestä voi olla paljon hyötyä, mutta se voi myös aiheuttaa sekaannusta, epäselvyyksiä ja vaikeuksia. Manuel Medina Ortega pyrkii mietinnössään selkeyteen, ja nostan sille hattua, mutta aivan niin kuin ennenkin, lainsäätäjät pyrkivät aina käyttämään vaihtoehtoisia sääntelymenetelmiä, jotka eivät kuulu viralliseen lainsäädäntöön. Meidän on hyväksyttävä, että valtio ei voi huolehtia kaikesta, mutta jos me hyväksymme sen, meidän on tuotava selvästi esiin myös ei-sitovan lainsäädännön käyttöön liittyvät vaarat. Aivan ensiksi, kuten monet kollegoistani oikeudellisten asioiden valiokunnassa ovat jo sanoneet, ei-sitovaa oikeutta käytetään usein lainsäätäjän, parlamentin ja kansanvallan sivuuttamiseksi – eikä sitä voida missään tapauksessa hyväksyä. Meidän on oltava tietoisia tästä vaarasta ja varmistettava, että näin ei pääse tapahtumaan. Tästä oli selkeänä esimerkkinä erittäin tärkeä, Euroopan sopimusoikeuteen liittyvä hanke, josta pitäisi ehdottomasti keskustella ja nimenomaan poliittiselta kannalta, mutta sen käsittelytavan vuoksi hanke esitettiin meille suositusluonteisena välineenä. Ei-sitovien ja vaihtoehtoisten menetelmien käytöstä on seurauksena myös toinen ongelma, joka liittyy oikeuteen ja oikeuden saatavuuteen. Jos me käytämme vaihtoehtoisia menetelmiä Euroopan tasolla puhumme usein vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista niillä ei jälleen kerran ole takanaan valtiollista tukea. Eräs äänestäjistäni palasi äskettäin toisessa EU:n jäsenvaltiossa viettämältään lomalta. Hän oli hävinnyt autonvuokraukseen liittyvässä asiassa ja joutui käyttämään vaihtoehtoista järjestelmää, mutta autovuokraamo kieltäytyi osallistumasta käsittelyyn. Näin käy, kun virallisen lainsäädännön ulkopuolelle jäävät suositusluonteiset järjestelmät jättävät kansalaisemme pulaan eivätkä takaa oikeuden toteutumista. Jos me haluamme Euroopan unionin, jossa oikeuden toteutuminen taataan sekä lainsäädännössä että siinä tavassa, millä asiat käsitellään oikeusistuimissa, meidän on suhtauduttava suositusluonteiseen oikeuteen hyvin varovaisesti ja varmistettava, että valtio on yhä jollakin tavoin sen takana."@fi7
"M. le Président, je ne pensais pas que j’aurais eu à faire ce discours, je pensais que j’allais devoir vous l’envoyer plus tard mais je tenais absolument à participer au nom de mon groupe. De toute évidence, il s’agit de quatre rapports très importants sur une meilleure réglementation dont nous avons discuté. Même si c’est rare, je dois dire que j’éprouve une certaine sympathie pour nos collègues de l’aile droite de l’Assemblée lorsqu’ils disent que quatre rapports sur une meilleure réglementation ressemblent un peu à un argument massue, n’est-ce pas? Ne pourrions-nous pas avoir un rapport clair et simple? J’aimerais concentrer mes remarques sur la question de la législation non contraignante et sur le rapport de M. Medina Ortega. La législation non contraignante est source de soucis. Recourir à la législation non contraignante peut être très utile mais cela peut aussi donner lieu à du flou, de l’imprécision et des difficultés. M. Medina Ortega essaie d’être très clair dans son rapport, ce que j’approuve, mais les législateurs souhaiteront toujours utiliser des méthodes réglementaires alternatives autres que le droit dans ses grandes lignes. Nous devons reconnaître que l’État ne peut pas tout faire mais ceci étant, nous devons aussi être très clairs sur les dangers de l’emploi du droit dans ses grandes lignes. Premièrement, le droit dans ses grandes lignes, comme plusieurs de mes collègues de la commission des affaires juridiques l’ont déjà dit, a tendance à contourner le législateur, le Parlement et la démocratie – ce qui est totalement inacceptable. Nous devons être conscients de ce danger et s’assurer que cela n’arrivera pas. Nous avons eu un exemple très clair sur un projet de grande importance ayant rapport avec le droit des contrats européen, qui devait faire l’objet de nombreux débats au niveau politique. Mais en raison de la façon dont il a été traité, il nous a été présenté comme un instrument régi par le droit dans ses grandes lignes. Un autre problème se pose en cas d’utilisation de méthodes non contraignantes ou alternatives ayant rapport avec la justice et l’accès à la justice. Si nous recourons à des méthodes alternatives – il est souvent question de mécanismes substitutifs de règlement des différends au niveau européen une fois encore, elles ne sont pas soutenues par une structure d’État. Un électeur de ma circonscription est rentré dernièrement d’un autre pays européen où il était en vacances. Il était perdant s’il louait une voiture et était alors contraint d’utiliser un système alternatif, et la société de location de voitures n’en faisait pas partie. C’est dans ces cas-là que les systèmes non contraignants non soutenus par le droit dans ses grandes lignes font défaut à nos citoyens et ne rendent pas justice. Si nous voulons qu’une UE rende justice tant dans le droit que nous élaborons que dans la façon dont il est accessible à travers les tribunaux, nous devons faire très attention à la législation non contraignante et nous assurer qu’elle est toujours soutenue d’une certaine façon par l’État."@fr8
"Elnök úr! Nem hittem, hogy megtartom ezt a beszédet, arra gondoltam, később kell majd elküldenem Önnek, de nagyon szerettem volna képviselőcsoportom nevében részt venni a vitában. Ez tényleg négy rendkívül fontos jelentés, amelyekről a jobb jogalkotás kapcsán vitatkozunk. Bár ritkán fordul elő, mégis azt kell mondanom, hogy bizonyos mértékben azonosulok a Ház jobb oldalán helyet foglaló kollégáink véleményével, amikor azt mondják, hogy négy jelentés a jobb jogalkotásról mégis csak enyhe túlzás. Nem lehetett volna talán egyetlen, egyértelműen megfogalmazott egyszerű jelentést készíteni? Megjegyzéseimet elsősorban a nem kötelező erejű jogi eszközök és Medina Ortega úr jelentése témakörének szentelném. A nem kötelező erejű jogi eszközökkel baj van. A nem kötelező erejű jogi eszközök alkalmazása lehet egyfelől nagyon hasznos eljárás, ugyanakkor maszatolást, nem egyértelmű helyzeteket és nehézségeket is előidézhet. Medina Ortega úr a jelentésben próbál nagyon pontosan fogalmazni, aminek örülök, de a jogalkotók között mindig lesz hajlandóság az írott jogszabályok helyett – fogalmazzunk így – alternatív szabályozási módszerek alkalmazására. El kell ismernünk, hogy az állam nem képes mindent elintézni, de ha ezt elismerjük, nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk a nem kötelező erejű jogi eszközök veszélyeit illetően is. Először is, a nem kötelező erejű jogi eszközöknek – amint erre a Jogi Bizottságban számos kollégám utalt már – megvan az a tulajdonságuk, hogy megkerülik a jogalkotót, a Parlamentet, a demokráciát – ez pedig teljes mértékben elfogadhatatlan. Tudatában kell lennünk, hogy ez valós veszély, és ügyelnünk kell rá, hogy ne következzen be. Egy, az európai szerződésjoghoz kapcsolódó rendkívül fontos projekt esetében láttuk ennek egy eklatáns példáját, amelyről tényleg beszélnünk kellene, méghozzá politikai értelemben, de mivel úgy kezelték ahogy, hozzánk már puha jogszabályként jutott el. Az igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kapcsán van még egy másik nehézség. Ha alternatív módszereket használunk – európai szinten gyakran beszélünk alternatív vitarendezési rendszerekről – ezekhez sincs hozzárendelve állami struktúra. A választókörzetemből valaki nemrég jött haza vakációjáról, amit egy másik EU országban töltött. Nem tudott autót bérelni, ezért kénytelen volt alternatív megoldáshoz folyamodni, az autókölcsönző cég pedig nem volt segítőkész. Ez történik akkor, amikor a jog betűje által nem alátámasztott puha rendszerek cserbenhagyják állampolgárainkat és nem szolgálnak igazságot nekik. Ha olyan EU-t akarunk, amely mind az általunk hozott jogszabályok tekintetében, mind pedig a bíróságon keresztül az azokhoz való hozzáférés módja vonatkozásában igazságot szolgáltat, nagyon óvatosan kell bánnunk a nem kötelező erejű jogi eszközökkel és ügyelnünk kell rá, hogy azokat valamilyen módon azért támogatja az állam."@hu11
"Signor Presidente, non credevo che avrei tenuto questo intervento, pensavo che glielo avrei spedito successivamente, ma ero impaziente di partecipare al dibattito a nome del mio gruppo. Le quattro relazioni su “Legiferare meglio” di cui abbiamo discusso sono molto importanti. Anche se avviene di rado, devo ammettere che concordo con i colleghi della destra quando dicono che quattro relazioni sul tema del legiferare meglio sono un po’ troppe. Non sarebbe stato possibile avere un’unica relazione chiara e semplice? Vorrei soffermarmi soprattutto sulla questione della e sulla relazione dell’onorevole Medina Ortega. La è fonte di preoccupazione. Utilizzarla può essere un processo molto utile ma può anche creare confusione e difficoltà. Il collega Ortega cerca di essere molto chiaro nella sua relazione, cosa per altro encomiabile, ma vi sarà sempre fra i legislatori la tentazione di utilizzare metodi normativi alternativi, anziché il diritto scritto. Dobbiamo ammettere che lo Stato non può fare tutto, ma se lo ammettiamo, dobbiamo anche essere chiari sui rischi degli strumenti normativi non vincolanti. In primo luogo, la come già hanno affermato molti dei miei colleghi della commissione giuridica, tende ad aggirare il legislatore, il Parlamento, e quindi la democrazia, il che è senz’altro inaccettabile. Dobbiamo essere consapevoli di tale pericolo e fare in modo che ciò non succeda. Abbiamo visto un chiaro esempio di un progetto molto importante nel campo del diritto europeo dei contratti, che dovrebbe essere discusso a livello politico, ma per il modo in cui è stato gestito è arrivato a noi come uno strumento non vincolante. Esiste inoltre un’altra difficoltà relativa all’uso di metodi normativi non vincolanti o comunque alternativi che hanno a che fare con la giustizia o l’accesso alla giustizia. Se ricorriamo a metodi alternativi – si parla spesso di sistemi di risoluzione dei contenziosi a livello europeo –non sono sostenuti da una struttura statale. Un cittadino della mia circoscrizione è di recente tornato da una vacanza trascorsa in un altro paese dell’Unione europea. Costui, avendoci rimesso con l’autonoleggio, ha dovuto usare un sistema alternativo, e l’autonoleggio si è rifiutato di contribuire. In tali casi i sistemi non vincolanti non sostenuti dal diritto scritto non rendono giustizia ai nostri cittadini. Se desideriamo costruire un’Unione europea che sia equa, sia per quanto riguarda la normativa europea stessa che per quanto riguarda la sua accessibilità attraverso i giudici, allora dobbiamo andarci molto cauti con la e fare sì che sia comunque sostenuta in qualche modo dallo Stato."@it12
"Pone pirmininke, nemaniau, kad pasisakysiu, ketinau pasisakymą atsiųsti jums vėliau, bet labai noriu dalyvauti frakcijos vardu. Šios keturios ataskaitos dėl geresnės teisėkūros, apie kurias diskutuojame, tikrai labai svarbios. Nors tai retai pasitaikantis dalykas, turiu pasakyti, kad užjaučiu savo kolegas dešiniuosius sakydama, kad keturios ataskaitos apie geresnę teisėkūrą yra beveik aviacinė bomba. Argi ne geriau būtų buvę turėti vieną aiškią ir paprastą ataskaitą? Norėčiau glaustai pateikti savo pastabas dėl negriežtosios teisės ir dėl Medina Ortega ataskaitos. Negriežtoji teisė kelia susirūpinimą. Negriežtosios teisės taikymas gali būti labai naudingas procesas, bet dėl jo gali atsirasti miglotumo, netikrumo ir sunkumų. Medina Ortega savo ataskaitoje stengiasi mintis dėstyti labai aiškiai, bet įstatymų leidėjai visada norės šią teisę taikyti taip, tarsi tai būtų alternatyvi reglamentavimo priemonė, o ne teisės aktas. Turime pripažinti, kad valstybė visko padaryti negali, bet jei tai pripažinsime, taip pat turime aiškiai žinoti apie negriežtosios teisės keliamus pavojus. Visų pirma, negriežtoji teisė, kaip sakė ir dauguma mano kolegų iš Teisės Komiteto, turi polinkį apeiti įstatymų leidėją, apeiti Parlamentą, apeiti demokratiją – o tai visiškai nepriimtina. Turime apie šį pavojų žinoti ir užtikrinti, kad taip nenutiktų. Matėme labai aiškų pavyzdį dirbdami prie labai svarbaus su Europos sutarčių teise susijusio projekto, apie kurį būtinai reikėjo daug politiškai diskutuoti, bet dėl to, kaip su tuo buvo tvarkomasi, jis tapo negriežtosios teisės priemone. Yra ir daugiau sunkumų taikant negriežtuosius arba alternatyvius metodus, kurie susiję su teisingumu arba galėjimu siekti teisingumo. Jei naudosime alternatyvius metodus – dažnai kalbame apie alternatyvias ginčų sprendimo sistemas Europos lygiu – valstybinė struktūra jų neremia. Mano rinkėjas neseniai grįžo iš atostogų, iš kitos ES šalies. Jis prarado pinigų nuomodamas automobilį ir buvo priverstas naudotis alternatyvia sistema, o automobilių nuomos įmonė nenorėjo pritarti. Taip nutinka kai negriežtoji teisė nesiremia teisės aktais, ir mūsų piliečiai pavedami, nes nesulaukia teisingumo. Jeigu norime ES, kuri užtikrintų teisingumą remiantis mūsų kuriamais įstatymais ir jų taikymu teismuose, turime būti atsargūs su negriežtąja teise ir įsitikinti, kad ją vis tiek kaip nors remtų valstybė."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es nedomāju, ka man būs iespēja teikt šo runu, es domāju, ka man tā būs jānosūta jums vēlāk, taču es ļoti vēlējos piedalīties savas grupas vārdā. Skaidrs, ka šie četri apspriežamie ziņojumi ir ļoti svarīgi ziņojumi par labāku likumdošanas procesu. Lai gan šis ir rets gadījums, man jāsaka, ka piekrītu mūsu kolēģu no Parlamenta labējās puses teiktajam, ka četri ziņojumi par labāku likumdošanas procesu ir mazliet par daudz – vai tad ne? Vai nav iespējams, ka mums varēja būt viens skaidrs, vienkāršs ziņojums? Savas piezīmes es vēlētos koncentrēt uz tiesiski nesaistošiem instrumentiem un ziņojumu. Tiesiski nesaistoљi instrumenti rada baћas. Tiesiski nesaistoљu instrumentu izmantoљana var būt ļoti noderīgs process, taču tas var arī novest pie neskaidrības un grūtībām. savā ziņojumā cenšas runāt ļoti skaidri, un es to apsveicu, taču likumdevēju vidū vienmēr būs vēlēšanās tāpat kā iepriekš izmantot alternatīvas normatīvās metodes, kas nav tradicionāli un vispārēji pieņemti instrumenti. Mums ir jāatzīst, ka valsts nevar izdarīt visu, taču, ja to atzīstam, tad mums ir arī jābūt skaidrībai par tiesiski nesaistošu instrumentu lietošanas radīto kaitējumu. Pirmkārt, kā jau ir teikuši daudzi mani kolēģi Juridiskajā komitejā, tiesiski nesaistoši instrumenti tiecas apiet likumdevēju, Parlamentu un demokrātiju – un tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums šīs briesmas ir jāņem vērā un jāpārliecinās, ka tas nenotiek. Mēs esam saskārušies ar vienu ļoti skaidru piemēru attiecībā uz ļoti nozīmīgu projektu saistībā ar Eiropas līgumtiesībām, kas būtu jāapspriež gan vispārīgi, gan politiski, taču apskatīšanas veida dēļ tās pie mums nonāca kā tiesiski nesaistošs instruments. Grūtības pastāv arī tiesiski nesaistošas vai alternatīvas metodes izmantojot tiesās un tiesas iestāžu pieejamības jautājumos. Ja lietojam alternatīvas metodes (mēs bieži runājam par alternatīvām strīdu risināšanas sistēmām Eiropas līmenī), tās atkal nav balstītas uz tradicionāliem instrumentiem. Kāds mans vēlētājs nesen atgriezās no brīvdienām citā ES dalībvalstī. Viņš bija zaudējis, nomājot automašīnu, un bija spiests izmantot alternatīvu sistēmu, savukārt automašīnu nomas kompānija procesā nekādi nepiedalījās. Šis ir gadījums, kad tiesiski nesaistošas sistēmas, kas nebalstās uz tradicionāliem instrumentiem, pieviļ mūsu pilsoņus un nenodrošina taisnīgumu. Ja vēlamies tādu ES, kas nodrošina taisnīgumu gan mūsu izstrādātajos tiesību aktos, gan tiesās, mums ļoti jāuzmanās ar tiesiski nesaistošiem instrumentiem un jāpārliecinās, ka tie tomēr kaut kādā veidā balstās uz tradicionālajiem tiesību aktiem."@lv13
"Mr President, I did not think I was going to get to make this speech, I thought I would have to send it to you later, but I very much wanted to participate on behalf of my group. Clearly, these are four very important reports that we have been discussing on better law-making. Although it is rare, I have to say that I have some sympathy with our colleagues from the right of the House when they say that four reports on better law-making is a bit of a blockbuster, is it not? Could we not perhaps have had one clear, simple report? I would like to concentrate my remarks on the issue of soft law and Mr Medina Ortega’s report. Soft law is a worry. It can be a very useful process to use soft law but it can also lead to fuzziness, unclarity and difficulties. Mr Medina Ortega tries to be very clear in his report and I applaud that, but there will always be a wish amongst legislators to use, as it were, alternative regulatory methods other than black letter law. We have to admit that the state cannot do everything, but if we admit that, we also have to be very clear about the dangers of using soft law. First of all, soft law, as many of my colleagues in the Committee on Legal Affairs have already said, has a propensity to bypass the legislator, to bypass Parliament, to bypass democracy – and that is entirely unacceptable. We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen. We have seen one very clear example with a very important project to do with European contract law, which absolutely should be discussed and discussed politically, but because of the way in which it was dealt with it came before us as a soft law instrument. There is also a further difficulty when we use soft or alternative methods to do with justice and access to justice. If we use alternative methods we often talk about alternative dispute resolution systems at European level these, again, are not backed by a state structure. A constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country. He had lost out on car rental and was forced to use an alternative system, and the car hire company would not participate. That is when soft systems not backed by black letter law fail our citizens and do not deliver justice. If we want an EU that delivers justice both in the law we make and the way it is accessible through the courts, we have to be very careful about soft law and make sure that it is still backed in some way by the state."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik had niet gedacht dat ik deze toespraak zou kunnen houden, ik dacht dat ik hem later aan u zou moeten opsturen, maar ik wilde heel graag namens mijn fractie aan dit debat deelnemen. We bespreken hier natuurlijk vier heel belangrijke verslagen over betere regelgeving. Het gebeurt niet vaak, maar ik moet zeggen dat ik enige sympathie voel voor onze collega’s ter rechterzijde als ik ze hoor zeggen dat vier verslagen over betere regelgeving misschien iets te veel van het goede is. Zou het niet beter zijn geweest om één helder verslag te maken? Ik wil me in mijn opmerkingen beperken tot het punt van de “soft law” en het verslag van de heer Medina Ortega. Soft law is een punt van zorg. Het kan heel nuttig zijn om soft law te gebruiken, maar het kan ook tot vaagheid, onduidelijkheid en problemen leiden. De heer Medina Ortega probeert in dit verslag heel duidelijk te zijn en ik juich dat toe, maar er zal onder wetgevers altijd een wens bestaan aan om alternatieve regelgevende methoden te gebruiken in plaats van alleen harde wetten en verdragen. We moeten erkennen dat de staat niet alles kan regelen, maar als we dat erkennen moeten we ook heel duidelijk zijn over de gevaren die het gebruik van soft law met zich meebrengt. In de eerste plaats heeft soft law, zoals veel van mijn collega’s in de Commissie juridische zaken al hebben gezegd, de neiging om de wetgever te omzeilen, om het Parlement te omzeilen, om de democratie te omzeilen – en dat is volkomen onaanvaardbaar. We moeten ons bewust zijn van dit gevaar en ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. We hebben een heel duidelijk voorbeeld gezien bij een heel belangrijk project, dat te maken had met het verbintenissenrecht, waarover absoluut moet worden gedebatteerd en politiek moet worden gedebatteerd, maar dat vanwege de manier waarop het in behandeling is genomen aan ons is voorgelegd als een soft law-instrument. Er is nog een ander probleem met het gebruik van soft law of alternatieve methoden, dat verband houdt met het rechtssysteem en de toegang tot het rechtssysteem. Als we alternatieve methoden gebruiken we hebben het hier vaak over alternatieve methoden van geschillenbeslechting op Europees niveau worden deze, nogmaals, niet ondersteund door een staatsstructuur. Een kiezer uit mijn district kwam laatst van vakantie terug uit een ander EU-land. Hij had te veel geld betaald voor het huren van een auto en zag zich gedwongen om een alternatieve methode te gebruiken, maar het autoverhuurbedrijf wilde daar niet aan meewerken. Dit is een voorbeeld van een geval waarbij softe methoden die niet worden ondersteund door echte wetten onze burgers in de steek laten en het recht zijn loop niet krijgt. Als we een EU willen waarin het recht zijn loop krijgt, zowel in de wetten die we maken als in de manier waarop het recht toegankelijk is via de rechtbanken, moeten we heel voorzichtig zijn met soft law en ervoor zorgen dat er op enigerlei wijze rugdekking aan wordt gegeven door de staat."@nl3
"Panie przewodniczący, nie spodziewałam się, że będę mogła wygłosić to przemówienie. Myślałam, że będę musiała przesłać je panu później, ale bardzo chciałam wziąć udział w tej debacie w imieniu mojej grupy. Omawiane tutaj cztery sprawozdania są bez wątpienia bardzo ważne w kwestii lepszego stanowienia prawa. Choć robię to rzadko, muszę przyznać, że do pewnego stopnia solidaryzuję się z moimi kolegami reprezentującymi w Parlamencie prawicę, kiedy twierdzą, że cztery sprawozdania w sprawie lepszego stanowienia prawa przypominają trochę „wielki hit kinowy”, nieprawdaż? Czyżbyśmy nie mogli po prostu sporządzić jednego, jasno sformułowanego, zwykłego sprawozdania? Chciałabym ograniczyć moje uwagi do kwestii miękkiego prawa i sprawozdania pana Mediny Ortegi. Miękkie prawo stanowi problem. Stosowanie miękkiego prawa może być bardzo przydatnym procesem, ale może także prowadzić do nieostrości i niejednoznaczności oraz przysparzać trudności. W swoim sprawozdaniu pan Medina Ortega stara się stawiać sprawę jasno i pochwalam to. Jednak wśród prawodawców obecne będzie zawsze pragnienie, aby zamiast przepisów prawa stosować rzekomo alternatywne metody regulacyjne. Musimy przyznać, że państwo nie może zajmować się wszystkim, ale jeżeli to przyznamy, to musimy także stawiać jasno sprawę zagrożeń związanych ze stosowaniem miękkiego prawa. Po pierwsze, jak stwierdziło to już wielu moich kolegów na forum Komisji Prawnej, z miękkim prawem związana jest skłonność do pomijania prawodawcy, pomijania Parlamentu, omijania procedur demokratycznych, a to jest całkowicie nie do zaakceptowania. Musimy być tego świadomi i pewni, że takie przypadki nie będą miały miejsca. Widzieliśmy już jeden bardzo wyraźny przykład bardzo ważnego projektu związanego z europejskim prawem o zobowiązaniach umownych, który bez wątpienia powinien być przedmiotem wielu politycznych dyskusji, ale ze względu na sposób, w jaki się nim zajmowano, został nam przedłożony jako instrument miękkiego prawa. Stosowanie miękkiego prawa, alternatywnych metod wymierzania sprawiedliwości lub dostępu do wymiaru sprawiedliwości wiąże się z kolejnymi trudnościami. Jeżeli stosujemy alternatywne metody mówimy często o alternatywnych systemach rozstrzygania sporów na szczeblu europejskim nie znajdują one wsparcia w strukturach państwowych. Niedawno jeden z mieszkańców mojego okręgu wyborczego wrócił z wakacji w innym państwie członkowskim UE. Osoba ta poniosła straty w związku z wynajmem samochodu i była zmuszona skorzystać z alternatywnego systemu, a firma zajmująca się wynajmem samochodów odmówiła udziału w poniesionych przez nią kosztach. To właśnie w takich sytuacjach miękkie systemy nieznajdujące wsparcia w obowiązujących przepisach prawa zawodzą naszych obywateli i nie umożliwiają wymierzania sprawiedliwości. Jeżeli chcemy Unii Europejskiej, która jest w stanie wymierzać sprawiedliwość poprzez zarówno przyjmowane przez nas przepisy prawa, jak i sposób, w jaki dostępny jest wymiar sprawiedliwości za pośrednictwem sądów, musimy zachować należytą ostrożność w stosowaniu miękkiego prawa i zapewnić, że takie prawo znajduje wsparcie w strukturach państwa."@pl16
"Senhor Presidente, pensei que não iria conseguir usar da palavra e que teria de lhe enviar o meu discurso posteriormente, mas tinha muita vontade de intervir em nome do meu grupo. São, seguramente, muito importantes, estes quatro relatórios sobre o conceito de “legislar melhor”, que temos estado a discutir. Embora seja raro, devo dizer que, neste caso, acompanho de algum modo os nossos colegas da ala direita desta Assembleia quando observam que elaborar quatro relatórios sobre “legislar melhor” é um tanto excessivo; não será assim? Não teria sido possível um só relatório claro e simples? Gostaria de concentrar as minhas observações na questão dos instrumentos jurídicos não vinculativos e no relatório do senhor deputado Medina Ortega. A noção de um direito não vinculativo é preocupante. Pode ser muito útil, mas também pode levar à confusão, à falta de clareza e a outras dificuldades. O deputado Medina Ortega tenta ser bastante claro no seu relatório, e eu aplaudo-o por isso, mas os legisladores tenderão sempre a utilizar, digamos, métodos regulamentares alternativos a uma legislação clara e inequívoca. Temos de admitir que o estado não pode fazer tudo, mas também temos de ser simultaneamente muito claros quanto aos perigos da utilização do direito não vinculativo. Em primeiro lugar, como disseram muitos dos meus colegas da Comissão dos Assuntos Jurídicos, o direito não vinculativo tende a ignorar o legislador, o Parlamento e a democracia – o que é totalmente inaceitável. Temos de estar cientes deste perigo e garantir que não se torna realidade. Um bom exemplo do que poderá acontecer foi um projecto muito importante relacionado com o regime europeu dos contratos, que deveria ser discutido, nomeadamente em termos políticos, mas que acabou por nos ser apresentado como um instrumento jurídico não vinculativo. Há uma outra dificuldade na utilização de instrumentos não vinculativos ou alternativos no domínio da justiça ou do acesso à justiça. Se utilizarmos instrumentos alternativos – falamos frequentemente de sistemas alternativos de resolução de litígios a nível europeu –, não teremos o apoio de qualquer estrutura estatal. Um dos meus constituintes regressou recentemente de umas férias noutro país da UE. Ele perdeu o aluguer do automóvel e viu-se obrigado a utilizar um sistema alternativo, sem a participação da empresa de aluguer de automóveis. Quando os sistemas de direito não vinculativo, que não se baseiam numa legislação clara e inequívoca, falham no auxílio aos cidadãos, não é possível fazer-se justiça. Se queremos que a UE assegure a justiça, tanto através das leis que fazemos como do acesso aos tribunais, temos de ter muito cuidado com o direito não vinculativo e devemos certificar-nos de que mantém algum apoio por parte do Estado."@pt17
"Mr President, I did not think I was going to get to make this speech, I thought I would have to send it to you later, but I very much wanted to participate on behalf of my group. Clearly, these are four very important reports that we have been discussing on better law-making. Although it is rare, I have to say that I have some sympathy with our colleagues from the right of the House when they say that four reports on better law-making is a bit of a blockbuster, is it not? Could we not perhaps have had one clear, simple report? I would like to concentrate my remarks on the issue of soft law and Mr Medina Ortega’s report. Soft law is a worry. It can be a very useful process to use soft law but it can also lead to fuzziness, unclarity and difficulties. Mr Medina Ortega tries to be very clear in his report and I applaud that, but there will always be a wish amongst legislators to use, as it were, alternative regulatory methods other than black letter law. We have to admit that the state cannot do everything, but if we admit that, we also have to be very clear about the dangers of using soft law. First of all, soft law, as many of my colleagues in the Committee on Legal Affairs have already said, has a propensity to bypass the legislator, to bypass Parliament, to bypass democracy – and that is entirely unacceptable. We have to be aware of this danger and make sure that it does not happen. We have seen one very clear example with a very important project to do with European contract law, which absolutely should be discussed and discussed politically, but because of the way in which it was dealt with it came before us as a soft law instrument. There is also a further difficulty when we use soft or alternative methods to do with justice and access to justice. If we use alternative methods we often talk about alternative dispute resolution systems at European level these, again, are not backed by a state structure. A constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country. He had lost out on car rental and was forced to use an alternative system, and the car hire company would not participate. That is when soft systems not backed by black letter law fail our citizens and do not deliver justice. If we want an EU that delivers justice both in the law we make and the way it is accessible through the courts, we have to be very careful about soft law and make sure that it is still backed in some way by the state."@ro18
"Pán predsedajúci, nemyslela som si, že sa mi podarí predniesť tento prejav, myslela som si, že Vám ho budem musieť neskôr poslať, ale veľmi som sa chcela, v mene mojej skupiny, zúčastniť. Je jasné, že tieto štyri správy o lepšej tvorbe práva, o ktorých rokujeme, sú veľmi dôležité. Aj keď je to zriedkavé, musím povedať, že mám pochopenie pre svojich kolegov z pravej časti snemovne, keď hovoria, že štyri správy o lepšom zákonodarstve je trochu priveľa, však? Nemohli by sme snáď mať len jednu jasnú a jednoduchú správu? Chcela by som sústrediť svoje poznámky na problematiku mäkkej legislatívy a na správu pána Medina Ortegu. Mäkká legislatíva spôsobuje obavy. Používanie mäkkej legislatívy môže byť veľmi užitočná metóda, ale tiež to môže viesť k zmätenosti, nejasnosti a k ťažkostiam. Pán Medina Ortega sa snaží, aby sa vo svojej správe vyjadroval veľmi jasne, za čo ho chválim, ale medzi zákonodarcami bude vždy snaha používať takpovediac alternatívne metódy právnych úprav, odlišných od všeobecne uznávaného práva (samozrejme prijímaného práva). Musíme si priznať, že štát nemôže robiť všetko, ale ak to priznáme, musíme si tiež jasne popísať nebezpečenstvá spojené s používaním mäkkej legislatívy. V prvom rade, ako to už povedalo mnoho mojich kolegov vo Výbore pre právne veci, mäkká legislatíva má sklon obísť zákonodarcu, obísť Parlament, obísť demokraciu – a to je absolútne neprijateľné. Musíme si byť vedomí tohto nebezpečenstva a musíme zaistiť, aby sa to nestalo. Mali sme možnosť vidieť jeden veľmi jasný príklad s veľmi dôležitým projektom, ktorý sa týkal európskeho zmluvného práva. Tento príklad sa mal rozhodne politicky prerokovať, ale kvôli spôsobu, akým sa k nemu pristupovalo, dostal sa k nám ako nástroj mäkkej legislatívy. Keď používame mäkké alebo alternatívne metódy, prináša to so sebou ďalšie ťažkosti, ktoré súvisia so spravodlivosťou a prístupom k spravodlivosti. Ak použijeme alternatívne metódy – často hovoríme o systémoch alternatívneho riešenia sporov na európskej úrovni – tieto zas nie sú podporované štátnymi štruktúrami. Jeden z mojich voličov sa nedávno vrátil z dovolenky v inej krajine Európskej únie. Neuspel pri prenájme auta a bol nútený použiť alternatívny systém, ale spoločnosť na prenájom automobilov sa odmietla zapojiť. Tak sa stáva, že systémy mäkkej legislatívy, ktoré nie sú podložené všeobecne prijímaným právom, našich občanov sklamú a nezabezpečia vykonanie spravodlivosti. Ak chceme Európsku úniu, ktorá zabezpečí vykonanie spravodlivosti prostredníctvom zákonov, ktoré prijímame a cestou, ktorou je prístupná prostredníctvom súdov, musíme byť pri mäkkej legislatíve veľmi opatrní a musíme sa ubezpečiť, že je určitým spôsobom podporovaná štátom."@sk19
"Gospod predsednik, mislila sem, da moj govor ne bo prišel na vrsto in vam ga bom morala poslati pozneje, vendar si močno želim sodelovati v imenu svoje skupine. Očitno so to štiri zelo pomembna poročila, o katerih smo razpravljali v zvezi z boljšo pripravo zakonodaje. Čeprav ni pogosto, moram reči, da soglašam s kolegi na desni strani parlamenta, ko pravijo, da je oblikovanje štirih poročil o boljši pripravi zakonodaje malce pretirano, kajne? Ali ni mogoče oblikovati enega, jasnega in preprostega poročila? Svoje pripombe želim osredotočiti na vprašanje o mehkem pravu in poročilu gospoda Medine Ortege. Mehko pravo povzroča skrbi. Uporaba mehkega prava je lahko zelo koristen postopek, vendar lahko povzroči zmedo, nejasnost in težave. Gospod Medina Ortega si v poročilu prizadeva za jasnost, kar odobravam, vendar bo med zakonodajalci vedno obstajala želja po uporabi nadomestnih zakonodajnih metod, razen zavezujočega prava. Priznati moramo, da država ne zmore vsega, vendar moramo ob tem priznanju zelo jasno opozoriti na nevarnosti uporabe mehkega prava. Najprej, značilnost mehkega prava je izogibanje zakonodajalcu, Parlamentu, demokraciji, kar je popolnoma nesprejemljivo, kot so že omenili kolegi iz odbora za pravne zadeve. Zavedati se moramo te nevarnosti in zagotoviti, da se to ne zgodi. Videli smo zelo jasen primer z zelo pomembnim projektom v zvezi z evropskim pogodbenim pravom, o katerem je treba nujno razpravljati tudi politično, vendar je bil zaradi načina obravnave predložen kot mehko pravo. Ob uporabi mehkega prava ali nadomestnih metod v zvezi s sodišči in dostopom do sodišč obstajajo dodatne težave. Če uporabljamo nadomestne metode, pogosto govorimo o nadomestnih sistemih za reševanje sporov na evropski ravni, jih državna struktura prav tako ne podpira. Eden od mojih volivcev se je nedavno vrnil s počitnic v drugi državi EU. Pri najemu avtomobila je bil prikrajšan in je moral uporabiti nadomestni sistem, podjetje za najem avtomobila pa ni želelo sodelovati. V tem primeru sistemi mehkega prava, ki jih ne podpira zavezujoče pravo, izneverijo državljane in ne zagotavljajo pravice. Če si želimo EU, ki zagotavlja pravico s sprejeto zakonodajo in z dostopom do sodišč, moramo biti zelo previdni v zvezi z mehkim pravom in zagotoviti, da ga država na nek način še vedno podpira."@sl20
". Herr talman! Jag hade inte tänkt hålla detta anförande utan jag skulle ha översänt det senare, men jag ville verkligen delta för min grupps räkning. Det är uppenbart att dessa fyra betänkanden om bättre lagstiftning som vi har diskuterat är mycket viktiga. Även om det är ovanligt så måste jag säga att jag hyser en viss medkänsla med våra kolleger från högern här i parlamentet när de säger att hela fyra betänkanden om bättre lagstiftning är en dundersuccé. Vi skulle möjligen inte ha kunnat få ett enda tydligt och enkelt betänkande? Jag vill inrikta mina kommentarer på frågan om icke-bindande instrument och Manuel Medina Ortegas betänkande. Icke-bindande instrument är ett bekymmer. Det kan vara användbart med icke-bindande instrument, men det kan också leda till att det blir luddigt, otydligt och besvärligt. Manuel Medina Ortega försöker vara mycket tydlig i sitt betänkande, och jag uppskattar det, men det kommer alltid att finnas en önskan hos lagstiftarna att använda alternativa regleringsmetoder till skillnad från traditionell lagstiftning. Vi måste erkänna att staten inte kan göra allt, men om vi erkänner det måste vi också vara mycket tydliga i fråga om farorna med att använda icke-bindande instrument. Först och främst finns det en tendens, som många av mina kolleger i utskottet för rättsliga frågor redan har sagt, att man med icke-bindande instrument kringgår lagstiftaren, kringgår parlamentet, kringgår demokratin – och detta är fullständigt oacceptabelt. Vi måste vara medvetna om denna fara och se till att detta inte sker. Vi har sett ett mycket tydligt exempel i ett mycket viktigt projekt om europeisk avtalsrätt, som absolut bör diskuteras politiskt, men på grund av det sätt man hanterade det på lades det fram inför oss som ett icke-bindande instrument. Det finns ytterligare en svårighet med användningen av icke-bindande eller alternativa metoder när det gäller rättssystemet och tillgången till detta. Om vi använder alternativa metoder – vi talar ofta om alternativa tvistlösningsmekanismer på EU-nivå – har dessa inget stöd i statens struktur. En av mina väljare kom nyligen hem från semester i ett annat EU-land. Han drog det kortaste strået vid en biluthyrning och tvingades använda ett alternativt system, och biluthyrningsföretaget ville inte medverka. Så blir det när icke-bindande system utan stöd i traditionell lagstiftning brister och inte möjliggör ett rättsligt förfarande. Om vi vill att rättssystemet i EU ska vara effektivt, både när det gäller den lagstiftning vi tar fram och tillgången till rättssystemet, måste vi vara mycket försiktiga med icke-bindande instrument och se till att de på något sätt har stöd av staten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph