Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-11-Speech-3-467"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070711.37.3-467"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch’io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l’ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all’approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l’operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l’elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L’Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest’Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l’ulteriore allargamento dell’Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l’innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all’atto di ultimare l’approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell’uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell’onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l’avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l’avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l’EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell’elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L’obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti, ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@cs1
"Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne lykønske ordføreren, hr. Becsey, med et glimrende stykke arbejde. At han har bidraget til at opnå godkendelse ved førstebehandlingen er bemærkelsesværdigt, og det viser, at Parlamentet fungerer godt. Som kommissæren og andre talere allerede har bemærket, er målet med EU's statistik således regelmæssigt at verificere udarbejdelsen, gennemførelsen og evalueringen af EU's politikker. EU fremlægger og fører sine politikker på det økonomiske, miljømæssige og sociale område netop på baggrund af disse oplysninger, og deraf kommer behovet for, at oplysningerne skal være så relevante som muligt om den aktuelle situation, så de danner et billede af ideelle situationer samt borgernes specifikke behov. For Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europas vedkommende kan jeg bekræfte her i Parlamentet, at vi generelt er store tilhængere af det forslag, som Kommissionen har stillet, da det har omhandlet betydelige problemer og spørgsmål såsom velstand, konkurrenceevne, vækst, solidaritet, økonomisk og social samhørighed, bæredygtig udvikling, sikkerhed og yderligere udvidelse af EU. Jeg mener, at det var rigtigt af os i Europa-Parlamentet at udvide forslaget ved at inddrage innovation og menneskelig udvikling, regional samhørighed og de demografiske udfordringer, som det europæiske samfund skal løse. Vores bidrag følger derfor denne fremgangsmåde: Vi skal tilføje til Kommissionens forslag og ikke ødelægge det. Vi er faktisk overbevist om, at der i øjeblikket er et problem, som vi opdagede, mens vi var ved at færdiggøre vedtagelsen af denne betænkning. Det handler om oplysningernes kvalitet, som også sikrer beslutningstagningens kvalitet. Derfor indarbejdede vi i den endelige ordlyd, som opstod på baggrund af et kompromis, begrebet om udarbejdelsen af de årlige statistiske arbejdsprogrammer og behovet for at tage hensyn til behovet for optimal ressourceanvendelse. Dette er i relation til princippet om bedre lovgivning, som vi allerede har vedtaget, og netop i lyset af Kommissionens meddelelse om reducering af indberetningsbyrden og forenkling af mål inden for fællesskabsstatistikker. Endelig mener jeg, at vi har lavet nogle vigtige tilføjelser, nemlig et krav til Kommissionen om at udarbejde forudgående analyser af den finansielle indvirkning af nye planlagte statistiske aktiviteter, der indebærer yderligere byrder for medlemsstaterne, samt gennemførlighedsundersøgelser for at opnå kvalitetsmærkning af EU's statistikker og skabe større troværdighed omkring det europæiske statistiske system, herunder Eurostat, de nationale statistikmyndigheder og andre relevante organer i hver medlemsstat, som er ansvarlige for at udarbejde og udsende europæisk statistik. Målet er helt klart, at vigtig uafhængig statistik er tilgængelig, men vi skal arbejde hårdere for at få dette."@da2
". Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich möchte den Berichterstatter, Herrn Becsey, zu seiner ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen. Er hat einen signifikanten Beitrag zur Annahme in erster Lesung geleistet, was ein Beweis dafür ist, dass dieses Parlament gut arbeitet. Wie schon von der Frau Kommissarin, aber auch von anderen Rednern gesagt wurde, besteht der Zweck der Gemeinschaftsstatistiken darin, die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung der gemeinschaftspolitischen Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Die Europäische Union unterbreitet und verwirklicht ihre Politik im Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialbereich just auf der Grundlage dieser Informationen; daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass sie die reale Situation möglichst getreu wiedergeben müssen, indem sie ein „Abbild“ der Idealzustände, aber auch der konkreten Bedürfnisse der Bürger liefern. Was die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa angeht, so kann ich in diesem Hohen Haus bestätigen, dass wir prinzipiell den von der Kommission vorgelegten Vorschlag entschlossen unterstützen, denn wir sind uns bewusst, dass sie wichtige Probleme und Themen behandelt hat wie Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Solidarität, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, nachhaltige Entwicklung, Sicherheit, weitere Erweiterung der Europäischen Union. Ich denke, dass wir als Europäisches Parlament richtig gehandelt haben, diesen Vorschlag zu ergänzen, indem wir die Innovation und die menschliche Entwicklung, den regionalen Zusammenhalt und die demografischen Herausforderungen, vor denen die europäische Gesellschaft steht, hinzufügten. Unserem Beitrag lag daher der Ansatz zugrunde, den Kommissionsvorschlag zu ergänzen und nicht zu entstellen. In der Tat gibt es unserer Überzeugung nach ein aktuelles Problem, das wir in der Endphase der Annahme dieses Berichts aufgedeckt haben: Es geht um die Qualität der Daten, die auch die Garantie für die Qualität der Entscheidungsfindung ist. Deshalb haben wir in den endgültigen Text, der Gegenstand eines Kompromisses ist, das Konzept der Erstellung der jährlichen statistischen Arbeitsprogramme und der Notwendigkeit, die optimale Nutzung der Ressourcen zu berücksichtigen, aufgenommen. Das hängt mit dem Grundsatz der besseren Rechtsetzung zusammen, den wir bereits gebilligt haben, insbesondere vor dem Hintergrund der Mitteilung der Kommission über die Verringerung des Beantwortungsaufwands, Vereinfachung und Prioritätensetzung im Bereich der Gemeinschaftsstatistik. Schließlich glaube ich, dass wir einige bedeutsame Ergänzungen vorgenommen haben: eine Forderung an die Kommission, Ex-ante-Analysen zu den finanziellen Auswirkungen geplanter neuer statistischen Tätigkeiten durchführen, die zusätzliche Belastungen für die Mitgliedstaaten mit sich bringen, sowie die Einbeziehung von Durchführbarkeitsstudien, um zu einer Qualitätskennzeichnung der amtlichen europäischen Statistiken zu kommen und die Glaubwürdigkeit des Europäischen Statistischen Systems zu stärken, zu dem EUROSTAT, die nationalen statistischen Ämter und andere Stellen gehören, die in den einzelnen Mitgliedstaaten für die Erstellung und Verbreitung europäischer Statistiken zuständig sind. Das Ziel besteht ohne jeden Zweifel darin, über unabhängige zentrale Statistiken zu verfügen, doch daran müssen wir noch arbeiten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή κ. Becsey για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε. Η συμβολή του στην έγκριση σε πρώτη ανάγνωση είναι σημαντική και αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο αυτό λειτουργεί καλά. Όπως είπε ήδη η κ. Επίτροπος, αλλά και άλλοι ομιλητές, σκοπός των κοινοτικών στατιστικών είναι να επιβεβαιώνουν διαρκώς την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών. Η Ένωση προτείνει και εφαρμόζει τις πολιτικές της στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα βασιζόμενη σε αυτές ακριβώς τις πληροφορίες και είναι συνεπώς αναγκαίο τα στοιχεία αυτά να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα, φωτογραφίζοντας τις ιδανικές συνθήκες, αλλά και τις ειδικές ανάγκες των πολιτών. Όσον αφορά την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, μπορώ να επιβεβαιώσω στο Σώμα ότι, σε γενικές γραμμές, επικροτούμε θερμά την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, γνωρίζοντας ότι θίγει σημαντικά προβλήματα και ζητήματα όπως η ευημερία, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη, η αλληλεγγύη, η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η αειφόρος ανάπτυξη, η ασφάλεια και η περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορθώς ολοκληρώσαμε και συμπληρώσαμε την πρόταση αυτή προσθέτοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη του ανθρώπου, την περιφερειακή συνοχή και τις δημογραφικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό είναι, συνεπώς, το νόημα της δικής μας συμβολής: η συμπλήρωση και όχι η διαστρέβλωση της πρότασης της Επιτροπής. Πράγματι, είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχει σήμερα ένα πρόβλημα, το οποίο εμείς διαπιστώσαμε στο τελικό στάδιο της έγκρισης αυτής της έκθεσης. Πρόκειται για την ποιότητα των δεδομένων, η οποία εγγυάται και την ποιότητα της λήψης αποφάσεων. Προσθέσαμε, συνεπώς, στο τελικό κείμενο, που ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού, την έννοια της προετοιμασίας των προγραμμάτων των ετήσιων στατιστικών εργασιών και την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων. Αυτό όσον αφορά την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας, την οποία εγκρίναμε ήδη και μάλιστα υπό το πρίσμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη μείωση του φόρτου απάντησης και την απλοποίηση των στόχων στον τομέα των κοινοτικών στατιστικών. Πιστεύω τέλος ότι ήταν σημαντικό το γεγονός ότι εισαγάγαμε την απαίτηση να διεξάγει η Επιτροπή ex ante αναλύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων προγραμματισμένων στατιστικών δραστηριοτήτων που συνεπάγονται πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, καθώς και το ότι συμπεριλάβαμε μελέτες σκοπιμότητας για να καταλήξουμε σε ένα σήμα ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών και για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας την EUROSTAT, τις εθνικές στατιστικές αρχές και τους άλλους φορείς κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία και τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Ο στόχος είναι ασφαλώς να αποκτήσουμε κεντρικές, ανεξάρτητες στατιστικές, αλλά θα πρέπει να εργασθούμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση."@el10
". Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I too should like to congratulate the rapporteur, Mr Becsey, on his excellent work. His having helped to achieve adoption at first reading is significant, and demonstrates that this Parliament works well. As has already been observed by the Commissioner as well as by other speakers, the aim of Community statistics is thus to provide regular verification of the drafting, implementation and evaluation of Community policies. The Union puts forward and carries out its policies in the economic, environmental and social fields precisely on the basis of this information; hence the need that it should be as relevant as possible to the actual situation, providing a ‘photograph’ of ideal situations, as well as the specific needs of citizens. As far as the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe is concerned, I can confirm in this Chamber that, generally speaking, we are firmly in favour of the proposal put forward by the Commission, in the knowledge that it has dealt with significant problems and issues such as prosperity, competitiveness, growth, solidarity, economic and social cohesion, sustainable development, security and further enlargement of the European Union. I believe that we, as the European Parliament, have done well to add to the proposal by including innovation and human development, regional cohesion and the demographic challenges that European society must tackle. Our contribution therefore takes this approach: adding to, and not distorting, the Commission’s proposal. In fact, we are convinced that there is currently a problem, which we discovered while finalising the adoption of this report: dealing with the quality of data, which is also the guarantee of the quality of decision-making. We have therefore included in the final text, which was the subject of a compromise, the concept of the preparation of annual statistical work programmes and of the need to take into consideration the optimum use of resources. This is in relation to the principle of better regulation, which we have already adopted, and precisely in the light of the Commission’s communication on reducing the burden of responding to the simplification of objectives in the field of Community statistics. Finally, I believe that we have made some important additions: a requirement for the Commission to carry out analyses of the financial impacts of the new statistical activities planned that involve additional burdens for the Member States, as well as feasibility studies to achieve a quality label for European statistics and to reinforce the credibility of the European statistical system, including Eurostat, the national statistical authorities and other relevant bodies in each Member State that are responsible for compiling and distributing European statistics. The aim is certainly to have central independent statistics available, but we need to do more work to achieve this."@en4
". Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar también al ponente, el señor Becsey, por su excelente trabajo. Su contribución a la aprobación en primera lectura es importante y demuestra que este Parlamento funciona a la perfección. Tal y como han comentado la señora Comisaria y otros oradores, las estadísticas de la Comunidad permiten verificar periódicamente la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas comunitarias. La Unión propone y aplica sus políticas en materia económica, ambiental y social precisamente sobre la base de dicha información; de ahí la necesidad de que esta refleje la situación real de la mejor forma posible y, al mismo tiempo, ofrezca una especie de «fotografía» de las situaciones ideales y de las necesidades específicas de los ciudadanos. Por lo que respecta al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, puedo confirmar a la Asamblea que, en términos generales, apoyamos firmemente la propuesta presentada por la Comisión, conscientes de que en ella se abordan problemas y asuntos significativos como la prosperidad, la competitividad, el crecimiento, la cohesión social y económica, el desarrollo sostenible, la seguridad y la ulterior ampliación de la Unión Europea. Creo que, como Parlamento Europeo, hemos actuado de forma correcta al completar la propuesta mediante la inclusión de las prioridades de innovación, desarrollo humano y cohesión regional, y de los retos a los que debe hacer frente la sociedad europea. Por consiguiente, el enfoque de nuestra aportación consiste en ampliar, y no distorsionar, la propuesta de la Comisión. En realidad, estamos convencidos de que actualmente existe un problema, que descubrimos en la fase final de aprobación del informe: la calidad de los datos, garantía a su vez de la calidad del proceso de toma de decisiones. Por tanto, en el texto final, sobre el que se ha alcanzado un compromiso, hemos incluido el concepto de la preparación de programas anuales de trabajo estadístico y la necesidad de optimizar la utilización de los recursos disponibles. Esto guarda relación con el principio a favor de legislar mejor, ya adoptado, y se incluye precisamente a la luz de la comunicación de la Comisión sobre la reducción de la carga de respuesta, la simplificación y el establecimiento de prioridades en el ámbito de las estadísticas comunitarias. Por último, considero que hemos añadido algunos puntos importantes: la Comisión deberá realizar estudios previos de las consecuencias financieras de todas aquellas nuevas actividades estadísticas previstas que supongan importantes cargas adicionales para los Estados miembros, así como estudios de viabilidad orientados a conseguir una etiqueta de calidad para los agregados estadísticos oficiales comunitarios y a fomentar la credibilidad del sistema estadístico europeo, incluidos Eurostat, las autoridades estadísticas nacionales y otros organismos relevantes de cada Estado miembro responsables de la elaboración y la difusión de estadísticas comunitarias. Tenemos claro que el objetivo es poder disponer de datos estadísticos centralizados independientes, aunque habrá que esforzarse más para conseguirlo."@es21
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin haluan kiittää esittelijä Becseytä erinomaisesta työstä. Se, että hän on edesauttanut asian hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä, on merkittävää ja osoittaa, että parlamentti toimii hyvin. Kuten komission jäsen ja muutkin puhujat jo huomauttivat, yhteisön tilastojen tavoitteena on antaa säännöllinen vahvistus yhteisön politiikkojen valmistelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Euroopan unioni vie eteenpäin ja toteuttaa politiikkojaan talous-, ympäristö- ja sosiaalialoilla juuri näiden tietojen perusteella. Tietojen on siksi vastattava mahdollisimman hyvin todellista tilannetta tarjoamalla "valokuvan" ihanteellisista tilanteista, ja niiden on vastattava kansalaisten erityistarpeita. Voin vakuuttaa parlamentille, että Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä kannattaa yleisesti ottaen voimakkaasti komission ehdotusta, sillä tiedämme, että siinä on käsitelty merkittäviä ongelmia ja kysymyksiä, kuten vaurautta, kilpailukykyä, kasvua, solidaarisuutta, taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävää kehitystä, turvallisuutta ja Euroopan unionin lisälaajentumista. Uskon, että Euroopan parlamentti on tehnyt oikein lisätessään ehdotukseen innovaatiot ja inhimillisen kehityksen, alueellisen yhteenkuuluvuuden ja demografiset haasteet, jotka eurooppalaisella yhteiskunnalla on edessään. Toimintaperiaatteenamme on, että teemme lisäyksiä komission ehdotukseen emmekä vääristele sitä. Olemme itse asiassa vakuuttuneita siitä, että tällä hetkellä on olemassa ongelma, jonka havaitsimme tämän mietinnön hyväksymisprosessin loppuvaiheessa. Tämä ongelma on tiedon laatu, joka myös takaa laadukkaan päätöksenteon. Olemmekin sisällyttäneet lopulliseen tekstiin, josta päästiin kompromissiin, vuotuisten tilastoja koskevien työohjelmien laadinnan käsitteen ja todenneet, että varojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön on kiinnitettävä huomiota. Tämä liittyy paremman sääntelyn periaatteeseen, jonka olemme jo hyväksyneet ottamalla täysimääräisesti huomioon komission tiedonannon, jossa käsitellään yhteisön tilastoja koskevien tavoitteiden yksinkertaistamisesta aiheutuvan taakan vähentämistä. Lopuksi totean, että olemme mielestäni tehneet joitakin tärkeitä lisäyksiä. Tällainen on esimerkiksi vaatimus siitä, että komissio laatii ennakkoarviointeja suunniteltujen uusien tilastotoimintojen taloudellisista vaikutuksista, jotka aiheuttavat lisärasitteita jäsenvaltioille, sekä toteutettavuustutkimuksia, jotta EU:n tilastot saisivat laatumerkin ja jotta EU:n tilastojärjestelmän ja Eurostatin, kansallisten tilastoviranomaisten ja EU:n tilastotietojen kokoamisesta ja jakamisesta vastaavien muiden elinten uskottavuutta voidaan lisätä kaikissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on tietenkin saada aikaan keskitettyjä ja riippumattomia tilastoja, mutta meidän on tehtävä enemmän työtä sen hyväksi."@fi7
". Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais à mon tour féliciter le rapporteur, M. Becsey, pour son excellent travail. La contribution qu’il a apportée pour assurer l’adoption en première lecture est substantielle et démontre le bon fonctionnement de ce Parlement. Ainsi que la commissaire et d’autres intervenants l’ont déjà rappelé, les statistiques communautaires sont destinées à procurer un contrôle régulier sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques communautaires. L’Union propose et exécute précisément ses politiques dans le domaine économique, environnemental et social à la lumière de ces informations, d’où l’impératif qu’elles soient le plus pertinentes possible compte tenu de la situation réelle et qu’elles procurent une «photographie» de situations idéales ainsi que des besoins spécifiques des citoyens. En ce qui concerne le groupe de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe, je peux confirmer face à cette Assemblée que, dans l’ensemble, nous sommes résolument favorables à la proposition soumise par la Commission, étant entendu qu’elle s’est penchée sur des problèmes et des aspects fondamentaux tels que la prospérité, la compétitivité, la croissance, la solidarité, la cohésion économique et sociale, le développement durable, la sécurité et l’élargissement ultérieur de l’Union européenne. Je pense en outre que nous avons été bien inspirés, au Parlement européen, d’enrichir la proposition en insérant l’innovation et le développement humain, la cohésion régionale et les enjeux démographiques que doit affronter la société européenne. Notre contribution adopte par conséquent l’approche suivante: enrichir, et non dénaturer, la proposition de la Commission. En fait, nous sommes persuadés qu’un problème se pose actuellement, que nous avons découvert en finalisant l’adoption de ce rapport: la gestion de la qualité des données, qui constitue également la garantie de la qualité de la prise de décision. Nous avons donc inclus dans le texte final, qui a fait l’objet d’un compromis, le concept de la préparation de programmes statistiques annuels et la nécessité de prendre en considération une utilisation optimale des ressources. Cela s’inscrit dans le droit fil du principe d’une meilleure réglementation, auquel nous avons souscrit, et précisément dans le sillage de la communication de la Commission sur la diminution de la charge de la réponse à la simplification des objectifs dans le domaine des statistiques communautaires. Enfin, j’estime que nous avons introduit quelques ajouts importants: l’exigence pour la Commission d’effectuer des analyses par anticipation de l’impact financier des nouvelles activités statistiques programmées qui impliquent des charges supplémentaires pour les États membres, ainsi que des études de faisabilité pour réaliser un label de qualité des statistiques européennes et consolider la crédibilité du système statistique européen, constitué d’Eurostat, des autorités statistiques nationales et des autres organismes compétents dans tous les États membres qui sont chargés de compiler et de diffuser les statistiques européennes. L’objectif est sans conteste de disposer de statistiques indépendantes centralisées, mais nous devons redoubler d’efforts pour l’atteindre."@fr8
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@lt14
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@lv13
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, ook ik wil de rapporteur, de heer Becsey, van harte gelukwensen met het uitstekende werk dat hij heeft verricht. Het feit dat hij heeft bijgedragen tot de goedkeuring in eerste lezing, is van grote betekenis en het laat zien hoe goed dit Parlement werkt. Zoals de commissaris maar ook andere sprekers hebben gezegd, zijn de communautaire statistieken bedoeld als regelmatige ondersteuning bij het vaststellen, uitvoeren en beoordelen van het communautaire beleid. De Unie presenteert en verwezenlijkt haar beleid op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch gebied uitgaande van dit soort informatie. Vandaar dat ervoor gezorgd moet worden dat deze informatie beter aansluit bij de realiteit. Niet alleen ideale situaties maar ook de concrete behoeften van de burgers moeten in kaart gebracht worden. Namens de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie kan ik in dit Parlement bevestigen dat wij ons in algemeen opzicht volledig scharen achter het voorstel dat de Commissie heeft ingediend. Wij beseffen dat in dit voorstel belangrijke problemen en thema’s aan bod komen, zoals welvaart, mededinging, groei, solidariteit, economische en sociale cohesie, duurzame ontwikkeling, veiligheid, de verdere uitbreiding van de Europese Unie. Ik geloof dat wij er als Europees Parlement goed aan hebben gedaan om dit voorstel aan te vullen, en dus ook te vervolledigen. Daartoe hebben wij kwesties opgenomen als innovatie en menselijke ontwikkeling, regionale cohesie en de demografische uitdagingen die de Europese samenleving het hoofd moet bieden. Dit is dus de strekking van onze bijdrage: wij wilden het voorstel van de Commissie aanvullen maar niet op een andere leest schoeien. Wij zien namelijk dat er momenteel een probleem is, een probleem dat wij ook aan de orde hebben gesteld tijdens de laatste fase van de goedkeuring aan dit voorstel, namelijk de kwaliteit van de gegevens, die tevens een garantie is voor de kwaliteit van de besluitvorming. In de slottekst die tot het compromis heeft geleid, is het idee opgenomen van jaarlijkse statistische werkprogramma’s en wordt gewezen op de noodzaak rekening te houden met een optimale benutting van de beschikbare middelen. Dit houdt verband met het beginsel van “betere” wetgeving, dat wij reeds hebben aangenomen, en moet gezien worden tegen de achtergrond van de mededeling van de Commissie betreffende de vermindering van de lasten bij het beantwoorden aan de vereenvoudiging van de doelstellingen op het gebied van communautaire statistieken. Tenslotte hebben wij mijns inziens enkele belangrijke eisen toegevoegd. Zo moet de Commissie analyses verrichten met betrekking tot de financiële impact van de nieuwe statistische activiteiten, welke extra lasten voor de lidstaten met zich meebrengen. Ook is het belangrijk dat haalbaarheidsstudies worden verricht om te komen tot een kwaliteitslabel voor Europese statistieken en om de geloofwaardigheid van het Europees statistisch stelsel op te krikken - met inbegrip van die van Eurostat -, van de nationale instituten voor statistiek en van de andere instellingen in iedere lidstaat die verantwoordelijk zijn voor de opstelling en verspreiding van Europese statistieken. Het doel is natuurlijk om de beschikking te krijgen over onafhankelijke gecentraliseerde statistieken, maar daar moet nog aan gewerkt worden."@nl3
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@pl16
"Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria também de felicitar o relator, o senhor deputado Becsey, pelo seu excelente trabalho. O facto de ele ter contribuído para a aprovação em primeira leitura é significativo e demonstra que este Parlamento funciona bem. Como já foi afirmado pela Senhora Comissária e também por outros oradores, o objectivo das estatísticas comunitárias é proceder a uma verificação regular da elaboração, implementação e avaliação das políticas comunitárias. A União propõe e realiza as suas políticas nos domínios económico, ambiental e social, tomando como base precisamente essas informações; daí a necessidade de que elas sejam tão fidedignas quanto possível, dando-nos uma “fotografia” das situações ideais, bem como das necessidades concretas dos cidadãos. No que respeita ao Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, posso confirmar nesta Assembleia que, de uma maneira geral, somos firmemente a favor da proposta apresentada pela Comissão, conscientes de que abordou problemas e questões significativos, como a prosperidade, a competitividade, o crescimento, a solidariedade, a coesão económica e social, o desenvolvimento sustentável, a segurança ou o novo alargamento da União Europeia. Penso que, enquanto Parlamento Europeu, fizemos bem em completar essa proposta, incluindo a inovação e o desenvolvimento humano, a coesão regional e os desafios demográficos a que a sociedade europeia deve fazer face. É este, portanto, o sentido do nosso contributo: completar e não distorcer a proposta da Comissão. Com efeito, estamos convencidos de que existe neste momento um problema, que nós descobrimos ao ultimar a aprovação deste relatório: trata-se da qualidade dos dados, que é também garantia da qualidade da decisão a tomar. Por conseguinte, incluímos no texto final, que foi objecto de um compromisso, o conceito da preparação dos programas dos trabalhos estatísticos anuais e da necessidade de ter em linha de conta uma excelente utilização dos recursos. Isto no que se refere ao princípio "legislar melhor" ), por nós já aprovado, e precisamente à luz da comunicação da Comissão sobre a redução do encargo de dar resposta à simplificação dos objectivos no domínio das estatísticas comunitárias. Por último, penso que acrescentámos algumas coisas importantes: a necessidade de a Comissão efectuar análises dos impactos financeiros das novas actividades estatísticas programadas, que comportam encargos adicionais para os Estados-Membros, bem como estudos de exequibilidade com vista a conseguir uma marca de qualidade para as estatísticas europeias e a reforçar a credibilidade do sistema estatístico europeu, incluindo o Eurostat, as autoridades estatísticas nacionais e outras entidades importantes em cada Estado-Membro, responsáveis pela compilação e distribuição das estatísticas europeias. O objectivo é certamente dispor de centrais estatísticas independentes, mas precisamos de trabalhar mais nesse sentido."@pt17
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@ro18
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@sk19
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi associo ai complimenti del relatore Becsey per l'ottimo lavoro svolto. Aver contribuito all'approvazione in prima lettura è un fatto significativo, che dimostra l'operatività di questa Assemblea. Come già detto dal Commissario ma anche dagli altri intervenuti, lo scopo delle statistiche comunitarie quindi è quello di corroborare con regolarità l'elaborazione, la messa in opera e le valutazioni delle politiche comunitarie. L'Unione propone e realizza le sue politiche in campo economico, ambientale e sociale proprio fondandosi su queste informazioni e quindi la necessità che queste siano il più attinenti alla realtà, fotografando le situazioni ideali, nonché le concrete necessità dei cittadini. Per quello che riguarda il gruppo ALDE, ribadisco in quest'Aula la convinta approvazione, in linea generale, della proposta avanzata dalla Commissione, sapendo che ha toccato problemi e temi significativi, quali la prosperità, la competitività, la crescita, la solidarietà, la coesione economica e sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza, l'ulteriore allargamento dell'Unione europea. Credo che, come Parlamento europeo, abbiamo fatto bene a integrare, e quindi a completare, questa proposta inserendo l'innovazione e lo sviluppo umano, la coesione regionale e le sfide demografiche che la società europea deve affrontare. Questo è dunque il senso del nostro contributo: completare e non stravolgere la proposta della Commissione. In effetti, siamo convinti che vi sia un problema attualmente, che noi abbiamo sollevato all'atto di ultimare l'approvazione di questo percorso: trattasi della qualità dei dati, la quale è altresì garanzia della qualità della decisione. Avere quindi introdotto nel testo finale, oggetto del compromesso, il concetto della preparazione dei programmi dei lavori statistici annuali e della necessità di tener conto dell'uso ottimale delle risorse. Ciò per quello che riguarda il principio della che già abbiamo approvato, e proprio alla luce della Comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposte alla semplificazione degli obiettivi nel campo delle statistiche comunitarie. Credo infine che sia stato importante l'avere introdotto la necessità che la Commissione effettui analisi sugli impatti finanziari delle nuove attività statistiche programmate che comportano oneri aggiuntivi per gli Stati membri, così come l'avere incluso studi di fattibilità per arrivare a un marchio di qualità delle statistiche europee e per rafforzare la credibilità del sistema statistico europeo, comprendendo l'EUROSTAT, le autorità statistiche nazionali, gli altri responsabili in ciascuno Stato membro, responsabili dell'elaborazione e diffusione delle statistiche europee. L'obiettivo è sicuramente quello di disporre di centrali statistiche indipendenti ma su questo dobbiamo ancora lavorare."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Även jag vill gratulera föredraganden, Zsolt László Becsey, för hans utmärkta arbete. Det är talande att han bidrog till att få till stånd ett godkännande vid förstabehandlingen, och detta visar att parlamentet fungerar väl. Precis som redan har påpekats av kommissionsledamoten och av andra talare är syftet med gemenskapens statistik att regelbundet kontrollera utformningen, genomförandet och utvärderingen av gemenskapens politik. EU lägger fram och genomför sin politik på de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena just med utgångspunkt i denna information, som alltså måste vara så relevant som möjligt för det aktuella läget och ge en bild av ideala förhållanden tillsammans med medborgarnas specifika behov. Vad gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa anbelangar kan jag bekräfta här i kammaren att vi i stort sett stöder kommissionens förslag, i vetskap om att den har hanterat viktiga problem och frågor som välstånd, konkurrenskraft, tillväxt, solidaritet, ekonomisk och social sammanhållning, hållbar utveckling, säkerhet och ytterligare utvidgningar av EU. Jag anser att vi, Europaparlamentet, har gjort rätt i våra tillägg till förslaget i form av innovation och mänsklig utveckling, regional sammanhållning och de demografiska problem som samhället i EU måste lösa. Vårt bidrag är alltså utformat för att lägga till, inte förvanska, kommissionens förslag. Vi är faktiskt övertygade om att det i nuläget finns ett problem som vi diskuterade när sista handen lades vid betänkandet: Hanteringen av kvaliteten i uppgifterna, som också garanterar kvaliteten i beslutsfattandet. Därför har vi i den slutliga texten – som var resultatet av en kompromiss – infogat tanken på att årliga statistiska arbetsprogram ska utarbetas och behovet av att ta hänsyn till hur resurser ska utnyttjas på bästa sätt. Detta ska ses mot bakgrund av principen om bättre lagstiftning som vi redan har antagit och i ljuset av kommissionens meddelande om att minska bördan för att svara på förenklingen av målen inom området för gemenskapens statistik. Slutligen anser jag att vi har gjort några viktiga tillägg: Ett krav på kommissionen att genomföra efterhandsanalyser av de finansiella konsekvenserna av de planerade nya statistiska verksamheterna som innebär ytterligare bördor för medlemsstaterna, genomförbarhetsundersökningar för att skapa en kvalitetsmärkning av EU-statistik och höja trovärdigheten i det europeiska statistiksystemet, inklusive Eurostat, de nationella statistiska myndigheterna och andra relevanta organ i varje medlemsstat som har ansvar för att sammanställa och sprida europeisk statistik. Syftet är förvisso att ha tillgång till central oberoende statistik, men vi måste göra mer för att åstadkomma detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"("better regulation""17
"Andrea Losco,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,12
"a nome del gruppo ALDE"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,12
"better regulation"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,12
"ex ante"18,5,20,15,1,19,14,11,16,3,13,4,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph