Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-11-Speech-3-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070711.31.3-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@pt17
lpv:translated text
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@cs1
"Fru formand! En ganske kort bemærkning. Som sagt mener jeg, at det næste møde i stabiliserings- og associeringsrådet med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 24. juli giver os mulighed for at få et bedre overblik over de fremskridt, der er gjort i landet i forbindelse med landets kandidatur til fuldt medlemskab af EU. Vi afventer naturligvis statusrapporten for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som Kommissionen vil forelægge i efteråret. Formandskabet og medlemsstaterne vil helt sikkert lægge stor vægt på Kommissionens holdning til dette spørgsmål. Når landet har opfyldt kriterierne for indledning af forhandlinger, skal disse forhandlinger naturligvis indledes. Spørgsmålet om landets navn og betegnelse er også blevet nævnt ved flere lejligheder. Under det første portugisiske formandskab i 1992 var jeg medlem af en gruppe - sammen med lord Carrington og ambassadør José Cutileiro - der behandlede spørgsmålet om det tidligere Jugoslavien, og spørgsmålet blev allerede drøftet på dette tidspunkt. Jeg kan forstå, at problemet ikke er blevet løst her 15 år efter. Jeg håber, at parterne kan sætte sig ved forhandlingsbordet og finde en gensidigt acceptabel løsning."@da2
". Herr Präsident! Nur eine kurze Bemerkung. Wie schon gesagt, ich glaube, dass uns der Assoziierungsrat mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien am 24. Juli eine genauere Vorstellung über die im Land erzielten Fortschritte im Rahmen der angestrebten Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union vermitteln wird. Natürlich erwarten wir auch den Fortschrittsbericht, den uns die Kommission im Herbst über den Beitrittsprozess der FYROM vorlegen wird. Der Standpunkt der Kommission zu dieser Frage wird sicherlich sehr wichtig für die Präsidentschaft und die Mitgliedstaaten sein. Wenn die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien die Kriterien erfüllt, die ihr den Weg zu Beitrittsverhandlungen eröffnen, dann sollten diese Verhandlungen selbstverständlich beginnen. Hier ist auch mehrmals die Frage nach dem Namen bzw. der Bezeichnung des Landes aufgeworfen worden. Während der ersten portugiesischen Präsidentschaft 1992 war ich Mitglied des portugiesischen Teams – mit Lord Carrington und dem Botschafter José Cutileiro –, das mit dem Problem Ex-Jugoslawiens beauftragt war, und schon damals stellte sich diese Frage. Ich sehe, dass 15 Jahre später das Problem immer noch besteht. Ich hoffe, dass die Seiten sich an den Verhandlungstisch setzen und eine beiderseitig akzeptable Lösung finden können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα, πιστεύω, όπως έχω πει, ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στις 24 Ιουλίου θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε μια πιο σαφή ιδέα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Φυσικά, περιμένουμε την έκθεση προόδου που θα παρουσιαστεί από την Επιτροπή το φθινόπωρο σχετικά με την πορεία της διαδικασίας υποψηφιότητας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η Προεδρία και τα κράτη μέλη θεωρούν ασφαλώς την άποψη της Επιτροπής σχετικά με αυτό το θέμα πολύ σημαντική. Μόλις η χώρα πληροί τα κριτήρια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει, ασφαλώς, να ξεκινήσουν. Το ζήτημα της ονομασίας ή του χαρακτηρισμού της χώρας έχει επίσης αναφερθεί σε αρκετές περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πορτογαλικής Προεδρίας το 1992, ήμουν μέλος της ομάδας –μαζί με τον λόρδο Carrington και τον πρεσβευτή José Cutileiro– που εξέτασε το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας και το ζήτημα είχε ήδη τεθεί τότε. Δεκαπέντε χρόνια μετά διαπιστώνω ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Ελπίζω ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή λύση."@el10
"Madam President, very briefly, I believe, as I have said, that the Association Council with the former Yugoslav Republic of Macedonia on 24 July will enable us to obtain a clearer idea of the progress that has been made in the country, as part of its candidature for full EU membership. Naturally, we await the progress report to be presented by the Commission in the autumn on the state of the former Yugoslav Republic of Macedonia’s candidature process. The Presidency and the Member States will certainly consider the Commission’s opinion on this question to be very important. Once the country has met the criteria for opening negotiations, those negotiations should, of course, begin. The question of the country’s name or designation has also been mentioned on a number of occasions. During the first Portuguese Presidency in 1992, I was a member of the team – along with Lord Carrington and ambassador José Cutileiro –dealing with the issue of the former Yugoslavia and the question was already being posed at that time. I see that fifteen years later the problem has not gone away. I do hope that the parties can take sit down together at the negotiating table and work out a mutually acceptable solution."@en4
"Señora Presidenta, muy brevemente, como ya he dicho, creo que la reunión el Consejo de Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia del 24 de julio nos permitirá obtener una idea más clara de los progresos realizados en dicho país, como parte de su candidatura a la plena adhesión a la UE. Naturalmente, estamos a la espera del informe de progreso sobre la evolución de la candidatura de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que debe presentar la Comisión en otoño La Presidencia y los Estados miembros otorgarán, sin duda, una gran importancia a la opinión de la Comisión al respecto. Una vez que dicho país cumpla los criterios para el inicio de negociaciones, estas se pondrán en marcha, como es lógico. También se ha mencionado varias veces la cuestión del nombre o la denominación del país. Durante la primera Presidencia portuguesa, en 1992, formé parte –junto con Lord Carrington y el embajador José Cutileiro– del equipo encargado del tema de la antigua Yugoslavia y entonces ya se planteó esa cuestión. Veo que al cabo de quince años el problema aún subsiste. Espero sinceramente que las partes se puedan sentar a negociar y que consigan alcanzar una solución mutuamente aceptable."@es21
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@et5
"Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Kuten sanoin, uskon, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian assosiaationeuvosto, joka kokoontuu 24. heinäkuuta, auttaa meitä saamaan selkeämmän kuvan maan edistymisestä kohti EU:n täysjäsenyyttä. Odotamme luonnollisesti, että komissio esittelee syksyllä edistymiskertomuksen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ehdokkuusprosessin nykytilasta. Puheenjohtajavaltio ja jäsenvaltiot pitävät komission mielipidettä asiasta varmasti hyvin tärkeänä. Kun maa on täyttänyt kriteerit neuvottelujen aloittamiseksi, neuvottelut on tietysti aloitettava. Maan nimen tai nimityksen aiheuttama kysymys on sekin mainittu monissa yhteyksissä. Portugalin ensimmäisellä puheenjohtajakaudella vuonna 1992 olin yhdessä lordi Carringtonin ja suurlähettiläs José Cutileiron kanssa jäsenenä entisen Jugoslavian kysymystä käsittelevässä ryhmässä, ja kysymys tuli jo silloin esiin. Huomaan, ettei ongelma ole poistunut 15 vuodessa. Toivon todella, että osapuolet pystyvät käymään yhdessä neuvottelupöytään ja saamaan aikaan vastavuoroisesti hyväksyttävän ratkaisun."@fi7
"Madame la Présidente, pour être bref, je suis convaincu, comme je l’ai dit, que la réunion du conseil d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine le 24 juillet prochain nous permettra de nous faire une idée plus claire des progrès accomplis par ce pays dans le cadre de sa candidature à l’adhésion en tant que membre à part entière de l’Union européenne. Bien entendu, nous attendons que la Commission présente à l’automne son rapport de suivi sur l’état d’avancement du processus de candidature de l’ARYM. La présidence et les États membres accorderont sans nul doute une très grande importance à l’avis de la Commission sur cette question. Dès que les critères requis seront remplis, les négociations devraient naturellement être entamées. Le problème du nom ou de la désignation de l’ARYM a également été mentionné à plusieurs reprises. Lors de la première présidence portugaise en 1992, je faisais partie - avec lord Carrington et l’ambassadeur José Cutileiro - de l’équipe chargée d’examiner la question de l’ex-Yougoslavie, et ce problème existait déjà à l’époque. Je vois qu’il n’a pas disparu quinze ans plus tard. J’espère sincèrement que les parties concernées pourront s’asseoir à la table des négociations et trouver une solution mutuellement acceptable."@fr8
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@hu11
". Signora Presidente, molto brevemente, ritengo – come ho detto – che il consiglio di associazione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia il 24 luglio ci consentirà di avere le idee più chiare sui progressi compiuti nel paese nell’ambito della sua candidatura alla piena adesione all’UE. Attendiamo ovviamente per il prossimo autunno la presentazione della relazione intermedia da parte della Commissione sullo stato del processo di candidatura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La Presidenza e i paesi membri terranno sicuramente in alta considerazione il parere della Commissione al riguardo. Una volta che il paese avrà soddisfatto i criteri per l’avvio dei negoziati, i negoziati dovrebbero naturalmente cominciare. La questione del nome o designazione del paese è stata anch’essa menzionata in svariate occasioni. Durante la prima Presidenza portoghese nel 1992, io ho fatto parte del gruppo – con Lord Carrington e l’ambasciatore José Cutileiro – incaricato di trattare la questione della ex Jugoslavia, e già allora era stato sollevato tale interrogativo. Constato che quindici anni dopo il problema non è stato ancora superato. Auspico che le parti possano sedersi insieme al tavolo dei negoziati e trovare una soluzione accettabile per entrambe."@it12
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@lt14
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@lv13
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, even heel kort, zoals ik al zei denk ik dat wij ons aan de hand van de bijeenkomst van de Associatieraad met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op 24 juli een duidelijker beeld zullen kunnen vormen van de vorderingen die het land heeft gemaakt in het kader van zijn kandidatuur voor het volledige EU-lidmaatschap. Uiteraard wachten wij het voortgangsverslag over de stand van zaken met betrekking tot het toetredingsproces van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië af, dat dit najaar door de Commissie zal worden gepresenteerd. Het voorzitterschap en de lidstaten hechten zonder meer veel belang aan het advies van de Commissie in dezen. Zodra het land voldoet aan de criteria voor het openen van de onderhandelingen, moeten die uiteraard ook van start gaan. Het punt van de naam of de benaming van het land is eveneens meerdere keren genoemd. Tijdens het eerste Portugese voorzitterschap in 1992 maakte ik samen met Lord Carrington en ambassadeur José Cutileiro deel uit van het team dat zich bezighield met de kwestie van het voormalige Joegoslavië; ook toen werd deze vraag al opgeworpen. Ik zie dat dit probleem vijftien jaar later nog steeds bestaat. Ik hoop dat de partijen plaats zullen nemen aan de onderhandelingstafel en tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing zullen komen."@nl3
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@pl16
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@ro18
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@sk19
"Senhor Presidente, muito rapidamente, julgo que, como aqui disse, o Conselho de Associação com a antiga República Jugoslava da Macedónia, de 24 de Julho, será muito importante para termos uma noção mais clara dos progressos que têm sido feitos nesse país, também no âmbito da sua candidatura a membro pleno da União Europeia e, naturalmente, que aguardaremos no Outono também o relatório de progresso que a Comissão nos apresentará sobre o estado do processo de candidatura da FYROM. A opinião da Comissão em relação a esta questão será, com certeza, muito importante para a Presidência e os Estados-Membros. É evidente que quando a antiga República Jugoslava da Macedónia cumprir os critérios que lhe poderão abrir o período de negociações, essas negociações deverão iniciar-se. Foi também aqui referido, por várias vezes, a questão do nome ou da designação da FYROM. Devo dizer-vos que na primeira Presidência portuguesa em 92 eu fiz parte da equipa portuguesa que estava encarregue da questão da ex-Jugoslávia - com o Lord Carrington e o embaixador José Cutileiro - e, na altura, já esta questão se colocava. Vejo que, decorridos 15 anos, o problema continua a existir. Faço votos para que as partes se possam sentar à mesa das negociações e encontrar uma solução que seja mutuamente aceitável."@sl20
"Fru talman! I mycket kortfattade ordalag tror jag, liksom jag sagt, att associeringsrådet med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien den 24 juli kommer att tillåta oss att bilda oss en tydligare uppfattning om vilka framsteg som gjorts i landet inom ramen för dess kandidatur för ett fullständigt EU-medlemskap. Vi inväntar naturligtvis den framstegsrapport som kommissionen ska lägga fram i höst om situationen för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens kandidatprocess. Ordförandeskapet och medlemsstaterna kommer naturligtvis att fästa stor vikt vid kommissionens åsikt i denna fråga. Så snart som landet har uppfyllt kriterierna för att inleda förhandlingar borde dessa förhandlingar naturligtvis inledas. Frågan om landets namn eller beteckning har också nämnts vid ett flertal tillfällen. Under det första portugisiska ordförandeskapet 1992 ingick jag, tillsammans med Lord Carrington och ambassadör José Cutileiro, i den grupp som hanterade frågan om f.d. Jugoslavien, och frågan ställdes redan vid den tidpunkten. Jag ser att problemet femton år senare inte har försvunnit. Jag hoppas verkligen att parterna kan sätta sig ned vid förhandlingsbordet och tillsammans arbeta fram en ömsesidigt godtagbar lösning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Manuel Lobo Antunes,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17
"Presidente em exercício do Conselho"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph