Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-11-Speech-3-333"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070711.30.3-333"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@pt17
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne redegøre kort for situationen i Kosovo. Der er uden tvivl blevet gjort betydelige fremskridt i løbet af de seneste år med hensyn til stabiliseringen af det vestlige Balkan. Den vigtigste udfordring er imidlertid fortsat at konsolidere disse fremskridt, dvs. at nå frem til en endelig afklaring af Kosovos fremtidige status og at gennemføre løsningen med en strategisk målsætning for øje. Der er brug for en rettidig og gennemførlig resolution, der skaber grundlag for et demokratisk og multietnisk Kosovo, der har vilje til at sikre retsstatsprincippet og fremme den regionale stabilitet og regionens europæiske perspektiv. Afklaringen af Kosovos status er en afgørende forudsætning for en konsolidering af regionens stabilitet. EU har foretaget mange investeringer i Balkanlandene både i økonomisk og politisk henseende, og vi ønsker således ikke, at regionen på ny destabiliseres. Da der er tale om en europæisk region, bør EU gå i spidsen for bestræbelserne på at løse problemerne i Kosovo. Der skal derfor hurtigst muligt findes en løsning inden for rammerne af FN's Sikkerhedsråd. Den nuværende situation er ikke holdbar. I overensstemmelse med erklæringen fremsat af EU's udenrigsministre i forbindelse med mødet i Luxembourg den 18. juni bekræftede Rådet sin støtte til den særlige udsending, Martti Ahtisaari, og understregede på ny, at Rådet støtter hans samlede forslag som grundlag for en afklaring af spørgsmålet om Kosovos status baseret på en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd. EU er fortsat fast besluttet på at sikre, at FN's Sikkerhedsråd vedtager en sådan rettidig resolution, der også vil danne grundlag for den internationale tilstedeværelse og EU's tilstedeværelse. Det vil være af afgørende betydning for opfyldelsen af dette mål, at medlemsstaterne fastholder en fælles holdning til og en fast og konsekvent politik over for Kosovo. Rådet understregede desuden på ny, at den er overbevist om, at der er tale om en helt unik løsning, der ikke vil skabe præcedens. EU vil fortsat være indstillet på at spille en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af løsningen af Kosovos fremtidige status. Vores forberedelser på stedet er godt i gang og er baseret på den overordnede strategi, som Rådet vedtog i december 2006, og en forventning om, at FN's Sikkerhedsråd vedtager en ny resolution, der giver EU et klart mandat. Vi er fast besluttet på at sikre en vellykket overgang, og vi har med dette for øje arbejdet tæt sammen med De Forenede Nationers Mission i Kosovo, der har forsikret, at den vil opretholde sin operative styrke, indtil dens mandat udløber."@da2
". Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Eine kurze Erklärung zum Kosovo. In den letzten Jahren sind zweifellos bedeutende Fortschritte bei der Stabilisierung im westlichen Balkan zu verzeichnen. Zur Absicherung dieser Fortschritte bleibt aber eine entscheidende Herausforderung bestehen: der Abschluss des Prozesses zur Festlegung des künftigen Status des Kosovo und die Umsetzung des Ergebnisses mit einem strategischen Ziel. Gefragt ist wird eine rechtzeitige und nachhaltige Lösung, die den Grundstein für ein demokratisches Vielvölker-Territorium Kosovo schafft, das einen Rechtsstaat aufbaut und die regionale Stabilität und die europäische Perspektive der Region fördert. Die Festlegung des Status des Kosovo ist eine entscheidende Voraussetzung für die Festigung der Stabilität in der Region. Die Europäische Union hat sowohl wirtschaftlich als auch politisch viel in den Balkan investiert, und deshalb wollen wir nicht, dass die Region erneut destabilisiert wird. Da der Kosovo eine Region in Europa ist, sollte sich die Europäische Union bei den Bemühungen, die mit dem Kosovo in Zusammenhang stehenden Fragen zu lösen, besonders engagieren. Deshalb muss mit Hilfe des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sehr schnell eine Lösung gefunden werden. Der Status Quo ist nicht haltbar. Gemäß der Erklärung der Außenminister der Europäischen Union am 18. Juni in Luxemburg hat der Rat den Sondergesandten Martti Ahtisaari seiner Unterstützung versichert und seinen Standpunkt bekräftigt, dass sein umfassender Vorschlag die Grundlage für die Regelung des Status des Kosovo durch eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrates darstellt. Die Europäische Union setzt unermüdlich ihre Bemühungen fort, um die rechtzeitige Verabschiedung einer solchen Resolution durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sicherzustellen, die auch eine Grundlage für die Präsenz der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft schafft. Entscheidend für die Verwirklichung dieses Ziels wird sein, dass die Mitgliedstaaten weiterhin einen einheitlichen Standpunkt vertreten und dass sie konsequent und geschlossen gegenüber dem Kosovo auftreten. Der Rat hat ebenfalls seine Überzeugung bekräftigt, dass die Lösung dieser Frage ganz und gar einzigartig und ohne Beispiel ist. Die Europäische Union ist weiterhin bereit, eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung der Resolution über den künftigen Status des Kosovo zu leisten. Unsere Planung vor Ort ist weit vorangeschritten und basiert auf der umfassenden Herangehensweise, die der Rat im Dezember 2006 beschlossen hat, sowie auf der Annahme, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine neue Resolution verabschieden wird, die der Europäischen Union ein klares Mandat erteilt. Wir tun alles, um einen erfolgreichen Übergang zu sichern, und arbeiten dafür eng mit der UN-Mission im Kosovo zusammen, die zugesichert hat, dass sie bis zum Ende ihres Mandats ihre operativen Kräfte in voller Stärke beibehalten wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, μια σύντομη δήλωση για το Κοσσυφοπέδιο. Σημαντική πρόοδος έχει γίνει αναμφίβολα τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη σταθεροποίηση στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, παραμένει μία βασική πρόκληση για να εδραιωθεί αυτή η πρόοδος: η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και η εφαρμογή του αποτελέσματος με έναν στρατηγικό στόχο. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα επίκαιρο και βιώσιμο ψήφισμα που θέτει τις βάσεις για ένα δημοκρατικό και πολυεθνικό Κοσσυφοπέδιο, δεσμευμένο για τη θέσπιση του κράτους δικαίου και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής. Ο καθορισμός του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή. Η ΕΕ έχει επενδύσει πολλά στα Βαλκάνια τόσο από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη, επομένως δεν έχουμε καμία επιθυμία να δούμε την περιοχή να αποσταθεροποιείται για άλλη μια φορά. Καθώς είναι μια ευρωπαϊκή περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την επίλυση των θεμάτων σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο. Συνεπώς, πρέπει να εξευρεθεί γρήγορα λύση μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το ισχύον καθεστώς δεν είναι βιώσιμο. Σύμφωνα με τη δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο στις 18 Ιουνίου, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στον ειδικό απεσταλμένο κ. Μάρτι Αχτισάαρι και επανέλαβε τη θέση του ότι η γενική πρότασή του συνιστά τη βάση για τη διευθέτηση του θέματος του καθεστώτος μέσω ενός νέου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι απολύτως δεσμευμένη για τη διασφάλιση της έγκαιρης υιοθέτησης αυτού του ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για τη διεθνή παρουσία και την παρουσία της ΕΕ. Η διατήρηση μιας κοινής θέσης από τα κράτη μέλη, εκτός από μια σταθερή και συνεπή προσέγγιση σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, θα είναι αποφασιστική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Συμβούλιο επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι η επίλυση αυτού του θέματος είναι εντελώς μοναδική και δεν θεσπίζει κανένα προηγούμενο. Η ΕΕ συνεχίζει να είναι διαθέσιμη να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της λύσης για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Ο σχεδιασμός μας επιτόπου είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει αναληφθεί στη βάση της καθολικής προσέγγισης που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006, και με την προϋπόθεση ότι ένα νέο ψήφισμα που αναθέτει μια σαφή εντολή στην ΕΕ θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε την επιτυχή μετάβαση και για τον σκοπό αυτό εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία έχει λάβει εγγυήσεις ότι θα διατηρήσει πλήρως τη λειτουργική της ισχύ μέχρι τη λήξη της εντολής της."@el10,10
"Mr President, honourable Members, a brief statement about Kosovo. Significant progress has undoubtedly been made over the last years with regard to stabilisation in the Western Balkan area. However, a key challenge still remains for this progress to be consolidated: the conclusion of the process to determine Kosovo’s future status and the implementation of the result with a strategic objective. What is needed is a timely and sustainable resolution that lays the foundation for a democratic and multiethnic Kosovo, committed to establishing the rule of law and promoting regional stability and the region’s European perspective. The determination of Kosovo’s status is a crucial prerequisite to consolidating stability in the region. The EU has invested a great deal in the Balkans in both economic and political terms, so we have no wish to see the region destabilised once more. As it is a European region, the European Union should be at the forefront of attempts to resolve matters relating to Kosovo. Consequently, a solution must rapidly be found via the United Nations Security Council. The status quo is not sustainable. In accordance with the declaration of EU Foreign Ministers in Luxemburg on 18 June, the Council confirmed its support for special envoy Martti Ahtisaari and reiterated its position that his Comprehensive Proposal constitutes the basis for settling the status issue by means of a new resolution by the United Nations Security Council. The European Union remains entirely committed to ensuring the timely adoption of such a resolution by the United Nations Security Council, which will also serve as a basis for the international and EU presence. A continued united stance by the Member States, in addition to a firm and coherent approach to Kosovo, will be decisive in achieving this objective. The Council also reasserted its conviction that the resolution of this question is entirely unique and does not establish a precedent. The EU continues to be available to play an important role in implementing the resolution of Kosovo’s future status. Our planning on the ground is well underway and has been undertaken based on the global approach adopted by the Council in December 2006, and on the assumption that a new resolution conferring a clear mandate on the EU will be adopted by the United Nations Security Council. We are determined to guarantee a successful transition and to this end have been working in close collaboration with the United Nations Mission in Kosovo, which has given assurances that it will fully maintain its operational force until its mandate expires."@en4
"Señor Presidente, Señorías, una breve declaración sobre Kosovo. En los últimos años se han logrado, sin duda, progresos significativos en relación con la estabilización de la zona de los Balcanes occidentales. No obstante, todavía queda pendiente un reto fundamental para la consolidación de esos progresos: la conclusión del proceso de determinación del estatuto futuro de Kosovo y la aplicación del resultado con un objetivo estratégico. Se requiere una resolución a tiempo y sostenible, que establezca los cimientos de un Kosovo democrático y multiétnico, comprometido con la implantación del Estado de Derecho y el fomento de la estabilidad regional, junto con la perspectiva europea de la región. La determinación del estatuto de Kosovo es un requisito previo fundamental para consolidar la estabilidad de la región. La UE ha invertido mucho en los Balcanes, tanto en el aspecto económico como en el político, y por consiguiente no deseamos que la región se vuelva a desestabilizar. Puesto que se trata de una región de Europa, la Unión Europea debería situarse en la vanguardia de los intentos de resolver los asuntos relativos a Kosovo. Por consiguiente, es necesario encontrar rápidamente una solución por intermedio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El no se puede seguir sosteniendo. Conforme a la Declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE del 18 de junio, en Luxemburgo, el Consejo confirma su apoyo al enviado especial Martti Ahtisaari y reitera su posición en el sentido de que su Propuesta Amplia constituye la base para resolver la cuestión del estatuto mediante una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Unión Europea mantiene su absoluto compromiso de garantizar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte oportunamente dicha resolución, que también servirá de fundamento para la presencia internacional y de la UE. Además de un planteamiento firme y coherente con respecto a Kosovo, para alcanzar el objetivo citado también será fundamental que los Estados miembros mantengan una posición unida de forma continuada. El Consejo también reafirmó su convicción de que la resolución de este asunto es absolutamente singular y no sienta precedente. La UE mantiene su disponibilidad a desempeñar un papel importante en la aplicación de la resolución sobre el estatuto futuro de Kosovo. La planificación sobre el terreno ya está muy avanzada y se ha realizado sobre la base del planteamiento global adoptado por el Consejo en diciembre de 2006 y a partir del supuesto de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a adoptar una nueva resolución que otorgue un mandato claro a la UE. Estamos decididos a garantizar una transición exitosa y hemos estado trabajando con este objeto en estrecha colaboración con la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, que nos ha dado garantías de que mantendrá todo su potencial operativo hasta que expire su mandato."@es21
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, esitän tiiviin julkilausuman Kosovosta. Viime vuosina on epäilemättä edistytty Länsi-Balkanin alueen vakauttamisessa. Keskeisenä haasteena on silti vielä tämän edistyksen vakiinnuttaminen: on saatettava loppuun prosessi, jolla määritellään Kosovon tuleva asema, ja pantava täytäntöön lopputulos strategisine tavoitteineen. Tarvitsemme ajankohtaisen ja kestävän päätöslausuman luodaksemme perustan demokraattiselle ja monietniselle Kosovolle, joka on sitoutunut toteuttamaan oikeusvaltion periaatteita ja edistämään alueellista vakautta ja alueen tulevaisuudennäkymiä Euroopan unionissa. Kosovon aseman määrittely on ratkaiseva ennakkoedellytys vakauden lujittamiselle alueella. EU on panostanut Balkanille paljon niin taloudellisesti kuin poliittisestikin, emmekä halua alueen muuttuvan taas epävakaaksi. Koska kyseessä on Euroopan alue, Euroopan unionin tulee olla ensisijaisesti ratkaisemassa Kosovoon liittyviä kysymyksiä. Näin ollen ratkaisu on löydettävä nopeasti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa. ei ole kestävä ratkaisu. EU:n ulkoministerien Luxemburgissa 18. kesäkuuta antaman julkilausuman mukaisesti neuvosto vahvistaa tukensa erityislähettiläs Martti Ahtisaarelle ja toistaa kantansa, jonka mukaan Ahtisaaren kokonaisvaltainen ratkaisuehdotus muodostaa pohjan Kosovon asemaa koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi uudella Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla. Euroopan unioni on edelleen täysin sitoutunut varmistamaan, että Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyy piakkoin tällaisen päätöslauselman, joka toimii perustana myös EU:n läsnäololle ja muulle kansainväliselle läsnäololle alueella. Jäsenvaltioiden pysyvä yhtenäinen kanta sekä vakaa ja johdonmukainen lähestymistapa Kosovon kysymykseen ovat ratkaisevan tärkeitä tavoitteen saavuttamiseksi. Neuvosto on niin ikään toistanut vakuuttuneisuutensa siitä, että kysymyksen ratkaisu on ehdottoman ainutkertainen eikä muodostu ennakkotapaukseksi. EU on jatkossakin käytettävissä tärkeään tehtävään pantaessa täytäntöön päätöslauselmaa Kosovon tulevasta asemasta. Käytännön suunnitelmamme on jo pitkälle valmisteltu, ja se perustuu neuvoston joulukuussa 2006 hyväksymään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sekä oletukseen, että Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa hyväksytään uusi, selkeän toimeksiannon EU:lle sisältävä päätöslauselma. Olemme määrätietoisesti päättäneet taata onnistuneen siirtymän ja toimineet sitä varten tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilihallinnon kanssa. Viimeksi mainittu on antanut takuut siitä, että se pitää toimintavalmiutensa täysimääräisinä, kunnes sen toimeksianto päättyy."@fi7
"Monsieur le Président, honorables députés, voici une brève déclaration au sujet du Kosovo. Des progrès significatifs ont assurément été accomplis ces dernières années sur le plan de la stabilisation de la région des Balkans occidentaux. Néanmoins, la consolidation de ces progrès pose toujours un défi: la conclusion du processus visant à déterminer le futur statut du Kosovo et la mise en application du résultat dans une optique stratégique. Nous avons besoin d’une résolution opportune et durable qui jette les fondements d’un Kosovo démocratique et multiethnique, engagée en faveur de la mise en place d’un État de droit et favorisant la stabilité régionale et la perspective européenne de la région. La détermination du statut du Kosovo est indispensable pour consolider la stabilité dans la région. L’Union a beaucoup investi dans les Balkans, sur le plan économique autant que politique. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas que la région soit une nouvelle fois déstabilisée. Comme il s’agit d’une région européenne, l’Union doit être à la pointe des efforts en vue de résoudre les problèmes affectant le Kosovo. En conséquence de quoi une solution doit être rapidement trouvée par l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations unies. Le statu quo n’est pas tenable. Conformément à la déclaration faite par les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg le 18 juin, le Conseil a réaffirmé son soutien à l’envoyé spécial Martti Ahtisaari et réitéré son point de vue, selon lequel la proposition globale de ce dernier constitue la base du règlement de la question du statut par le truchement d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. L’Union européenne reste entièrement mobilisée afin d’assurer l’adoption en temps utile d’une résolution de ce type par le Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle servira également de base à la présence internationale et communautaire. L’unanimité systématique de la position des États membres, en plus d’une approche ferme et cohérente à l’égard du Kosovo, sera décisive pour la réalisation de cet objectif. Le Conseil a également réaffirmé sa conviction en indiquant que la résolution de cette question est absolument unique et ne crée pas de précédent. L’Union européenne reste disponible pour jouer un rôle important dans la mise en application de la résolution sur le futur statut du Kosovo. Sur le terrain, notre projet est bien lancé et a été mis en place sur la base de l’approche globale adoptée par le Conseil en décembre 2006 ainsi qu’en partant du principe qu’une nouvelle résolution conférant un mandat clair à l’Union européenne serait adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous sommes déterminés à garantir une transition réussie et nous avons, à cet effet, travaillé en étroite collaboration avec la mission des Nations unies au Kosovo, laquelle a assuré qu’elle maintiendrait intégralement sa force opérationnelle jusqu’à l’expiration de son mandat."@fr8
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli parlamentari, una breve dichiarazione sul Kosovo. Sono stati indubbiamente realizzati progressi significativi negli ultimi anni per quel che concerne la stabilizzazione della regione dei Balcani occidentali. Tuttavia, per consolidare tali progressi, manca ancora da affrontare una sfida cruciale: la conclusione del processo volto a determinare lo futuro del Kosovo e l’attuazione del risultato con un obiettivo strategico. Occorre una risoluzione tempestiva e sostenibile che getti le fondamenta di un Kosovo democratico e multietnico, impegnato nella creazione di uno Stato di diritto e nella promozione della stabilità regionale e della prospettiva europea della regione. La determinazione dello del Kosovo è una condizione essenziale per consolidare la stabilità della regione. L’UE ha investito moltissimo nei Balcani, in termini sia economici sia politici, pertanto non è nel nostro interesse assistere a una nuova destabilizzazione della regione. Poiché si tratta di una regione europea, l’Unione europea dovrebbe essere in prima linea quando si tratta di tentare di risolvere le questioni correlate al Kosovo. Di conseguenza, va individuata rapidamente una soluzione tramite il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo non è sostenibile. In linea con la dichiarazione rilasciata dai ministri degli Esteri europei a Lussemburgo il 18 giugno, il Consiglio ha confermato il proprio sostegno all’inviato speciale Martti Ahtisaari e ha reiterato la propria posizione secondo cui la proposta globale costituisce la base per risolvere la questione dello mediante una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU. L’Unione europea riconferma il proprio impegno totale ad assicurare l’adozione tempestiva di tale risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che servirà anche come base per la presenza internazionale e comunitaria. Per il conseguimento di tale obiettivo sarà decisivo il mantenimento di una posizione coesa da parte degli Stati membri, oltre a un approccio fermo e coerente al Kosovo. Il Consiglio ha inoltre ribadito la propria convinzione secondo cui la soluzione di tale questione rappresenta un caso che non costituisce un precedente. L’UE rimane disponibile a svolgere un ruolo importante nell’attuazione della risoluzione dello futuro del Kosovo. La nostra pianificazione sul campo è ben avviata ed è stata intrapresa sulla base dell’approccio globale adottato dal Consiglio nel dicembre 2006, e partendo dal presupposto che il Consiglio di sicurezza dell’ONU adotti una nuova risoluzione che conferisca all’UE un mandato chiaro. Siamo decisi a garantire una transizione efficace, e a tal fine abbiamo agito in stretta collaborazione con la missione dell’ONU in Kosovo, che ha garantito che manterrà la propria piena operatività fino alla scadenza del mandato."@it12
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@lt14
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@lv13
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, een korte verklaring over Kosovo. Er is de afgelopen jaren zonder meer aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de stabilisatie in de westelijke Balkan. Er ligt echter nog één grote uitdaging waar een oplossing voor gevonden moet worden om deze vooruitgang te consolideren: de afronding van het proces waarin de toekomstige status van Kosovo wordt geregeld, en de toepassing van het resultaat in de praktijk, met een strategische doelstelling. Vereist is een tijdige en duurzame oplossing, die de basis legt voor een democratisch en multi-etnisch Kosovo dat zich ertoe verbindt de rechtsstaat tot stand te brengen en te werken aan de stabiliteit en het Europese perspectief van de regio. De regeling van de status van Kosovo is een conditio sine qua non voor de consolidering van de stabiliteit in de regio. Zowel in economisch als politiek opzicht heeft de EU veel geïnvesteerd in de Balkan, dus we zien liever niet dat de regio opnieuw tot instabiliteit vervalt. Aangezien het een Europese regio is, moet de Europese Unie het voortouw nemen bij de pogingen de kwestie-Kosovo op te lossen. Dit brengt mee dat er snel een oplossing via de VN-Veiligheidsraad gevonden moet worden. De status-quo is geen duurzame oplossing. Overeenkomstig de verklaring van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg op 18 juni heeft de Raad zijn steun voor de speciale gezant Martti Ahtisaari bevestigd en zijn standpunt herhaald dat diens alomvattend voorstel de basis vormt voor de regeling van de statuskwestie middels een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad. De Europese Unie houdt onverkort vast aan haar toezegging om te ijveren voor de tijdige goedkeuring van een dergelijke resolutie door de VN-Veiligheidsraad, die ook als grondslag zal dienen voor de aanwezigheid van de internationale gemeenschap en de EU. Een niet-aflatende eensgezinde houding van de lidstaten, in combinatie met een krachtige en coherente aanpak ten aanzien van Kosovo, zal van doorslaggevend belang zijn voor het bereiken van deze doelstelling. De Raad heeft ook bevestigd ervan overtuigd te zijn dat de oplossing van deze kwestie volledig op zichzelf staat en geen precedent schept. De EU blijft beschikbaar om een belangrijke rol te spelen bij de implementatie van de toekomstige status van Kosovo. Onze planning ter plekke is al redelijk ver gevorderd en uitgevoerd op basis van de brede aanpak die door de Raad in december 2006 is goedgekeurd, en de veronderstelling dat de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie zal aannemen waarin een duidelijk mandaat aan de EU wordt gegeven. We zijn vastbesloten om een geslaagde overgang te garanderen, waartoe we nauw hebben samengewerkt met de Missie van de Verenigde Naties in Kosovo, die de verzekering heeft gegeven dat zij op volle sterkte zal blijven totdat haar mandaat verstrijkt."@nl3
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@ro18
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@sk19
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, uma breve declaração sobre o Kosovo. Nos últimos anos têm-se registado, sem dúvida, progressos significativos em termos de estabilização na zona dos Balcãs Ocidentais. Para consolidar esses progressos, no entanto, subsiste um desafio-chave: a conclusão do processo de determinação do futuro estatuto do Kosovo e a implementação do seu resultado com um objectivo estratégico. Uma resolução atempada e sustentável que crie uma base para um Kosovo democrático e multiétnico, empenhado no estabelecimento de um Estado de direito e que promova a estabilidade regional e a perspectiva europeia da região. A determinação do estatuto do Kosovo é decisiva para a consolidação da estabilidade na região. A União Europeia investiu muito nos Balcãs, tanto em termos económicos como políticos, pelo que não queremos que a região se desestabilize novamente. O Kosovo é uma região da Europa, cabe em primeiro lugar à União Europeia tentar resolver as questões relativas ao Kosovo. Consequentemente, é necessário encontrar rapidamente uma solução no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O não é sustentável. De acordo com a Declaração dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia feita no Luxemburgo no passado dia 18 de Junho, o Conselho confirmou o seu apoio ao enviado especial Marti Atisari e reiterou a sua posição de que a sua proposta global constituía a base para uma resolução da questão do estatuto através de uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A União Europeia continua totalmente empenhada no sentido de assegurar que o Conselho de Segurança das Nações Unidas possa adoptar uma tal resolução em tempo útil, também como uma base para a presença da União Europeia e internacional. A manutenção de uma posição unida entre os Estados-Membros, bem como de uma abordagem firme e coerente sobre o Kosovo, serão decisivas para alcançar esse objectivo. O Conselho também reafirmou a sua convicção de que a resolução desta questão constituía um caso que não estabelecia um precedente. A União Europeia permanece disponível para desempenhar um papel importante na implementação da resolução do futuro estatuto do Kosovo. O nosso planeamento no terreno está bastante avançado e tem sido prosseguido com base na abordagem global adoptada pelo Conselho, em Dezembro de 2006, e no pressuposto de que será aprovada uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que confira à União Europeia um mandato claro. Estamos empenhados em garantir uma transição bem sucedida e temos estado a trabalhar em estreita colaboração com a UNMIC para o conseguir. A UNMIC garantiu que manterá em pleno a sua força operacional até ao termo do seu mandato."@sl20
"Herr talman, ärade ledamöter! Ett kort uttalande om Kosovo. Utan tvekan har betydande framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller stabiliseringen på västra Balkan. Men en viktig utmaning återstår fortfarande innan dessa framsteg kan befästas, nämligen slutförandet av förfarandet för att bestämma Kosovos framtida status och genomförandet av resultatet med ett strategiskt mål. Det som krävs är en läglig och hållbar resolution som lägger grunden till ett demokratiskt och fleretniskt Kosovo, som åtar sig att etablera rättsstatsprincipen och främja regional stabilitet och regionens framtidsutsikter när det gäller EU. Bestämmandet av Kosovos status är en mycket viktig förutsättning för att befästa stabiliteten i regionen. EU har investerat en hel del på Balkan, både ekonomiskt och politiskt, och därför vill vi inte att området ska förlora sin stabilitet ännu en gång. Eftersom det är en europeisk region bör EU vara i främsta ledet för att försöka lösa problem som gäller Kosovo. Följaktligen måste en lösning snabbt tas fram genom FN:s säkerhetsråd. Status quo är inte hållbart. Enligt den förklaring som EU:s utrikesministrar avgav i Luxemburg den 18 juni bekräftade rådet sitt stöd för envoyén Martti Ahtisaari och upprepade sin ståndpunkt att hans förslag ska utgöra grunden för ett avgörande av statusfrågan genom en ny resolution från FN:s säkerhetsråd. EU fortsätter att engagera sig för att se till att en sådan resolution från FN:s säkerhetsråd antas i tid, vilken också kommer att tjäna som grund för den internationella närvaron och EU:s närvaro. En fortsatt enad inställning från medlemsstaternas sida, tillsammans med ett fast och sammanhängande synsätt på Kosovo, blir avgörande för att uppnå detta mål. Rådet hävdade återigen sin övertygelse att lösningen på detta problem är helt unikt och inte utgör något prejudikat. EU fortsätter att finnas till hands för att spela en viktig roll vid genomförandet av lösningen på Kosovos framtida status. Vår planering lokalt har hunnit långt och har gjorts på grundval av det totala tillvägagångssätt som antogs av rådet i december 2006, och under förutsättning att en ny resolution som ger EU ett klart mandat kommer att antas av FN:s säkerhetsråd. Vi är beslutna att garantera en framgångsrik övergång, och har därför haft ett nära samarbete med FN:s uppdrag i Kosovo, som har försäkrat att man fullständigt kommer att bibehålla sin operativa styrka tills dess mandat går ut."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Manuel Lobo Antunes,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17
"Presidente em exercício do Conselho"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17
"status quo"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17,12
"sui generis"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph