Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-11-Speech-3-207"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070711.22.3-207"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d’une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d’une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu’un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l’introduction d’une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d’un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@cs1
"Som det store flertal af mine kolleger stemte jeg for Ferber-betænkningen, for den fuldstændige og kontrollerede liberalisering af posttjenesterne den 1. januar 2011. Dagens kompromis er faktisk en reaktion på to dynamikker, der står klart for mig som liberal: om en åben markedsøkonomi, der er uforenelig med de facto- og de jure-monopoler, og om forbrugernes specifikke interesser, der skal nyde godt af ægte og fair konkurrence, især vedrørende prisen, men ikke kun prisen! For der findes et andet vigtigt element: den menneskelige dimension. Jeg glæder mig over, at man ved afstemningen her ved frokosttid har taget hensyn til den menneskelige dimension gennem indførelsen af en social reguleringsklausul, en genbekræftelse af postvæsenernes centrale rolle for den sociale og geografiske samhørighed, og at medlemsstaterne skal have det sidste ord i forbindelse med finansieringen af forsyningspligtydelsen. Disse er positive signaler, som skal sikre de ansatte i de europæiske postvæsener og ligeledes gøre det muligt at bortvejre forvirringen, som dyrkes af visse medlemmer på venstrefløjen: liberalisering af en sektor betyder ikke, at den privatiseres; dette EU-direktiv fører ikke til lukning af postkontorer!"@da2
"Wie die große Mehrheit meiner Kollegen habe auch ich für den Ferber-Bericht gestimmt, d. h. für eine vollständige und gesteuerte Liberalisierung der Postdienste zum 1. Januar 2011. Denn der heute angenommene Kompromiss entspricht zwei Konzepten, von denen ich als Liberale viel halte: dem einer offenen Marktwirtschaft, die unvereinbar mit de facto oder de jure bestehenden Monopolen ist, sowie dem der speziellen Interessen der Verbraucher, die von einem wirklichen und fairen Wettbewerb hauptsächlich in Bezug auf die Preise, aber nicht nur in dieser Hinsicht profitieren müssen. Es gibt nämlich einen weiteren ausschlaggebenden Faktor: die menschliche Dimension. Ich begrüße es, dass in der Abstimmung heute Mittag diese Dimension berücksichtigt worden ist, indem eine soziale Regulierungsklausel eingeführt, die wesentliche Rolle der Postdienste hinsichtlich des sozialen und territorialen Zusammenhalts nochmals unterstrichen und die letzte Entscheidung hinsichtlich der Finanzierung des Universaldienstes den Mitgliedstaaten überlassen wurde. Dies alles sind positive Signale, die die europäischen Postangestellten beruhigen dürften und ebenfalls ermöglichen dürften, die von bestimmten linken Abgeordneten geschickt aufrechterhaltenen falschen Vorstellungen zu korrigieren: Die Liberalisierung eines Sektors bedeutet nicht seine Privatisierung; diese Richtlinie bedeutet nicht die Schließung von Postämtern!"@de9
"Όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Ferber, ήτοι υπέρ της πλήρους, ελεγχόμενης ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών την 1η Ιανουαρίου 2011. Πράγματι, ο συμβιβασμός που εγκρίθηκε σήμερα απαντά σε δύο δυναμικές που μου είναι προσφιλείς ως Φιλελεύθερη: τη δυναμική μιας ανοικτής οικονομίας της αγοράς η οποία είναι ασύμβατη με τα de facto και de jure μονοπώλια και τη δυναμική των ειδικών συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι πρέπει να επωφελούνται από έναν πραγματικό και θεμιτό ανταγωνισμό, κυρίως όσον αφορά την τιμή, αλά όχι μόνον την τιμή! Διότι υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο: η ανθρώπινη διάσταση. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η ψηφοφορία, σήμερα το μεσημέρι, έλαβε υπόψη την ανθρώπινη διάσταση με την εισαγωγή ρήτρας κοινωνικής ρύθμισης, την επαναβεβαίωση του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες όσον αφορά την κοινωνική και την εδαφική συνοχή ενώ την τελευταία λέξη θα έχουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας. Υπάρχουν τόσα πολλά θετικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να καθησυχάσουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους στα ταχυδρομεία, καθώς επίσης και να επιτρέψουν τη διάλυση της σύγχυσης που έντεχνα συντηρείται από ορισμένους βουλευτές της αριστεράς: η ελευθέρωση ενός τομέα δεν σημαίνει την ιδιωτικοποίησή του· αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία δεν σημαίνει το κλείσιμο των ταχυδρομικών γραφείων!"@el10
". Like the great majority of my fellow Members, I voted in favour of the Ferber report, that is, in favour of the total, controlled, liberalisation of postal services on 1 January 2011. Indeed, the compromise adopted today responds to two dynamics that are dear to me as a liberal: that of an open market economy that is incompatible with de facto and de jure built monopolies, and that of the specific interests of consumers, who must benefit from genuine and fair competition, chiefly in terms of price, but not just price! For there is another major element: the human dimension. I welcome the fact that the vote, this lunchtime, has taken account of the human dimension through the introduction of a social regulation clause, the reaffirmation of the crucial role played by postal services in terms of social and territorial cohesion and the last word being given to the Member States where the funding of the universal service is concerned. These are so many positive signals that should reassure European post office workers, and also make it possible to dispel the confusion skilfully maintained by certain Members on the left: liberalising a sector does not mean privatising it; this European directive does not mean closing post offices!"@en4
". Al igual que la gran mayoría de mis colegas diputados, he votado a favor del informe Ferber, es decir, a favor de la liberalización plena y controlada de los servicios postales el 1 de enero de 2011. De hecho, el compromiso aprobado hoy responde a dos dinámicas que me parecen satisfactorias, como liberal que soy: la de una economía de mercado abierta que es incompatible con los monopolios construidos y y la de los intereses concretos de los consumidores, que deben beneficiarse de una competencia genuina y justa, principalmente en cuanto a precios, pero también en otros aspectos. Porque hay otro elemento importante: la dimensión humana. Acojo con satisfacción el hecho de que, este mediodía, la votación haya tenido en cuenta la dimensión humana mediante la introducción de una cláusula de reglamento social, la reafirmación del papel crucial desempeñado por los servicios postales en cuanto a cohesión social y territorial y el hecho de que se haya dejado la última palabra en manos de los Estados miembros en lo que respecta a la financiación del servicio universal. Hay numerosas señales positivas que deben tranquilizar a los trabajadores europeos de las oficinas de correos, y que también logran disipar la confusión hábilmente mantenida por ciertos diputados de la izquierda: la liberalización de un sector no significa su privatización; esta directiva europea no implica el cierre de las oficinas de correos."@es21
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@et5
". Äänestin kollegojeni suuren enemmistön tavoin Ferberin mietinnön puolesta eli sen puolesta, että postipalvelut vapautetaan täysimääräisesti ja hallitusti 1. tammikuuta 2011. Tänään hyväksytty kompromissi on vastaus kahdenlaiseen dynamiikkaan, jotka ovat minulle liberaalina tärkeitä ja joilla tarkoitan avointa markkinataloutta, johon tosiasialliset tai oikeudelliset monopolit eivät sovellu, ja kuluttajien erityistä etua, sillä kuluttajien on voitava hyötyä aidosta ja rehellisestä kilpailusta, jonka mittapuuna on ennen kaikkea hinta mutta ei ainoastaan hinta! Eräs toinenkin tekijä on merkityksellinen eli inhimillinen ulottuvuus. Olen tyytyväinen siihen, että keskipäivän äänestyksessä on tänään otettu huomioon inhimillinen ulottuvuus ottamalla käyttöön sosiaalisen sääntelyn lauseke, vahvistamalla postipalvelujen keskeistä roolia sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja antamalla viimeinen sana jäsenvaltioille yleispalvelun rahoituksen osalta. Tässä on varsin monia myönteisiä signaaleja, joiden olisi rauhoitettava eurooppalaiset postityöntekijät ja mahdollistettava lisäksi eräiden vasemmistopoliitikoiden taitavasti ylläpitämien epäselvyyksien hälveneminen: jonkin alan vapauttaminen ei tarkoita sen yksityistämistä. Tämä eurooppalainen direktiivi ei tarkoita postitoimistojen sulkemista!"@fi7
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@hu11
". Come la grande maggioranza dei colleghi, ho votato a favore della relazione Ferber, o meglio, a favore della completa liberalizzazione controllata dei servizi postali dal 1° gennaio 2011. Il compromesso approvato oggi, tuttavia, risponde a due dinamiche a me care, quale liberale: quella di un’economia di mercato aperta, incompatibile con i monopoli costituiti e e quella degli interessi specifici dei consumatori che devono beneficiare della sana e leale concorrenza, principalmente in termini di prezzo, ma non solo. Vi è infatti un altro elemento: la dimensione umana. Sono soddisfatta che la votazione, questa mattina, abbia tenuto conto della dimensione umana, con l’introduzione di una clausola di regolamento sociale, la riaffermazione del ruolo cruciale dei servizi postali in termini di coesione territoriale e sociale e con il riconoscimento del fatto che l’ultima parola spetta agli Stati membri interessati al finanziamento del servizio universale. Si tratta di altrettanti segnali positivi che dovrebbero rassicurare i lavoratori postali europei e dissipare la confusione abilmente alimentata da alcuni colleghi della sinistra: liberalizzare un settore non significa privatizzarlo; questa direttiva europea non farà chiudere gli uffici postali!"@it12
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@lt14
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@lv13
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@mt15
"Ik heb evenals een grote meerderheid van collega’s voor het verslag-Ferber gestemd, dat wil zeggen voor een volledige en beheerste liberalisatie van de postdiensten per 1 januari 2011. Het vandaag aangenomen compromis is een antwoord op twee dynamische ontwikkelingen die mij als liberaal na aan het hart liggen: de ontwikkeling van een openmarkteconomie, die niet te rijmen valt met gevestigde monopolies of en de ontwikkeling van de particuliere belangen van de gebruikers, die profijt moeten kunnen trekken van een reële en eerlijke concurrentie, met name - maar niet alleen - bij de prijzen. Een ander element geeft hier namelijk de doorslag: de menselijke dimensie. Het verheugt mij dat de stemming van vandaag daar rekening mee heeft gehouden door een sociale reguleringsclausule in te voeren, door te verwijzen naar de essentiële rol van de postdiensten op het gebied van de sociale en territoriale samenhang en door de lidstaten het laatste woord te geven over de financiering van de universele dienstverlening. Dat zijn allemaal positieve signalen die de Europese postbeambten zouden moeten geruststellen en korte metten zouden moeten maken met de pogingen van bepaalde afgevaardigden van links, die alles op één hoop gooien. Liberalisering betekent namelijk geen privatisering en deze Europese richtlijn betekent geen sluiting van postkantoren."@nl3
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@pl16
"Como a grande maioria dos meus colegas, votei a favor do relatório Ferber, ou seja, a favor de uma liberalização total e controlada dos serviços postais em 1 de Janeiro de 2011. Com efeito, o compromisso adoptado hoje responde a duas dinâmicas que me são caras, como liberal que sou: a de uma economia aberta de mercado que é incompatível com os monopólios constituídos e e a dos interesses específicos dos consumidores, que devem poder beneficiar de uma concorrência verdadeira e leal, principalmente em termos de preço, mas não só! Porque há um outro elemento preponderante: a dimensão humana. Regozijo-me com o facto de a votação, ao meio-dia, ter tido em conta essa dimensão humana através da introdução de uma cláusula de regulação social, da reafirmação do papel crucial desempenhado pelos serviços postais no plano da coesão social e territorial e da garantia de a última palavra ser deixada aos Estados-Membros no que diz respeito ao financiamento do serviço universal. São tantos sinais positivos, que deveriam tranquilizar os trabalhadores postais europeus e permitir também dissipar a confusão habilmente mantida por alguns deputados de esquerda: a liberalização de um sector não significa a sua privatização; esta directiva europeia não significa o encerramento de estações de correio!"@pt17
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@ro18
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@sk19
"J'ai voté, comme une grande majorité de mes collègues, pour le rapport Ferber, à savoir une libéralisation totale et maîtrisée des services postaux au 1er janvier 2011. En effet, le compromis adopté ce jour répond à deux dynamiques chères à la libérale que je suis: celle d'une économie ouverte de marché inconciliable avec les monopoles constitués de droit ou de fait, celle des intérêts particuliers des usagers qui doivent profiter d'une compétition réelle et loyale, principalement en terme de prix, mais pas seulement! Parce qu'un autre élément est prépondérant: la dimension humaine. Et je me félicite que le vote de ce midi en ait tenu compte à travers l'introduction d'une clause de régulation sociale, le rappel du rôle essentiel que jouent les services postaux sur le plan de la cohésion sociale et territoriale et le dernier mot laissé aux États membres en matière de financement du service universel. Ce sont autant de signaux positifs qui devraient rassurer les postiers européens, et aussi permettre de lever les amalgames savamment entretenus par certains députés de gauche: la libéralisation d'un secteur ne veut pas dire sa privatisation, cette directive européenne ne veut pas dire fermeture de bureaux de poste!"@sl20
". Som den stora majoriteten av mina kolleger röstade jag för Markus Ferbers betänkande, det vill säga för en fullständig, kontrollerad liberalisering av posttjänsterna den 1 januari 2011. Den kompromiss som antogs i dag motsvarar två krafter som står mig nära som liberal: en öppen marknadsekonomi som är oförenlig med faktiska eller rättsliga monopol samt konsumenternas särskilda intressen, som måste gynnas av en genuin och sund konkurrens, framför allt när det gäller priser, men inte bara priser! Det finns nämligen en annan viktig del – den mänskliga dimensionen. Jag ser positivt på att man tog hänsyn till den mänskliga dimensionen under omröstningen vid lunchtid genom att införa en klausul om social lagstiftning, bekräfta den viktiga roll som posttjänsterna spelar för social och territorial sammanhållning och att medlemsstaterna får sista ordet när det gäller finansieringen av de samhällsomfattande tjänsterna. Det finns så många positiva signaler som borde lugna de europeiska posttjänstemännen och även kunna skingra den förvirring som skickligt upprätthållits av vissa vänsterledamöter. Att liberalisera en sektor innebär inte att privatisera den. Detta europeiska direktiv går inte ut på att stänga ned postkontor!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Frédérique Ries (ALDE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"de facto"3,21,17,12
"de jure"3,21,17
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph