Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-10-Speech-2-421"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070710.58.2-421"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@cs1
"Denne kommende forordning skal erstatte de tre gældende forordninger, som udgør det tredje sæt retningslinjer for lufttransportmarkedet i Fællesskabet. De førnævnte forordninger fastlægger procedurerne for udstedelse og ophævelse af licenser til flyselskaber og principperne for flyselskabers gratis brug af Fællesskabets flyruter, og liberalisering af billetpriserne. Passagersikkerhed. I Kommissionens forslag er der ingen bestemmelser om en klar mekanisme, som ville sikre, at passagererne ikke lider under konsekvenserne af luftfartsselskabers konkurs, ikke får erstatning for aflyste afgange eller bliver efterladt på oversøiske destinationer. Vi mener derfor, at retningslinjer for passagersikkerhed bør medtages i forordningerne (ændringsforslag 15-16). Forpligtelse til at yde offentlige tjenester og regionale lufthavne. Jeg mener, at enhver formulering af begrebet "regional lufthavn", som skaber en forpligtelse til at yde tjenester til offentligheden, uundgåeligt vil omfatte lufthavne i økonomisk mere velstående regioner, mens lufthavne i regioner, som har behov for økonomisk eller social støtte, risikerer ikke at blive omfattet af definitionen. Eftersom forpligtelsen til at yde offentlige tjenester efter dette princip kun gælder for lufthavne, som betjener regioner med økonomiske og sociale problemer, foreslår jeg, at det svært definerbare begreb "regional lufthavn" udelades af dette dokument. Foruden de tidligere nævnte punkter ville man skulle forklare flere definitioner og betingelser for at undgå misforståelser og fejlagtig anvendelse af forordningerne. Trafikflyvning inden for Fællesskabet. Mens vi foreslog nogle ændringer for de tidligere nævnte emner, støtter vi den foreslåede udvidelse af Kommissionens beføjelser med hensyn til at afgøre spørgsmål om trafikflyvning inden for Fællesskabet. Eftersom Kommissionen kan forhandle mere effektivt med hensyn til visse rettigheder, end de enkelte medlemsstater kan, bør den have mulighed for at gøre det. Det blev demonstreret med aftalen med Rusland om transitflyvning over Sibirien. Det anbefales derfor at acceptere Kommissionens formulering af artikel 15. Det er en kort karakteristik af trafikflyvning. Da det tredje sæt af retningslinjer blev indført, skete der en hidtil uset udvidelse af den europæiske flysektor. De gamle monopoler forsvandt, der blev indført et system af lokal flytransport, og den forbrugervenlige konkurrence voksede på alle markeder, især på prisområdet. Det tidligere regulerede europæiske flymarked baseret på bilaterale aftaler blev et yderst konkurrencepræget marked. Det er naturligt, at der efter nogle års anvendelse af det tredje sæt retningslinjer var nogle retningslinjer, som blev forældede, andre blev gennemført dårligt, og nu trænger de til at blive revideret, genovervejet eller simpelthen afskaffet. Det forslag, vi behandler, foreslår korrektion af de tre sæt retningslinjer, som jeg nævnte, for at gøre dem nemmere at anvende, for at forenkle lovgrundlaget, for at fjerne de forældede dele og fastsætte nye, strengere krav. Efter min mening er Kommissionens forslag logisk, og jeg er enig i, at det ville være både meningsfuldt, hensigtsmæssigt og nødvendigt at revidere de gældende forordninger. Under alle omstændigheder er der efter Transport- og Turismeudvalgets opfattelse, som jeg naturligvis støtter, nogle vigtige dele af forordningerne, som skal gøres mere præcise. Jeg vil gerne nævne nogle få af dem. Leasing. Der er forskel på, hvordan medlemsstaterne håndterer leasingaftaler. De kan forvride markedet og skabe sociale problemer og problemer med flysikkerheden. Derfor er der uden tvivl behov for at fastsætte nogle nye generelle krav. De regler, der foreslås i artikel 13, er for strenge og tager ikke højde for visse karakteristika i lufttransportbranchen, særligt sæsonudsving. Derfor ville det være godt at finde et logisk kompromis mellem sociale hensyn og sikkerhed og samtidig forbedre luftfartsselskabernes præstation. Efter min mening kan det kompromis, som Transportudvalget er nået frem til, bidrage til at løse dette problem. Prisgennemsigtighed. Vi støtter Kommissionens ønske om at forbyde reklame med og offentliggørelse af priser, som ikke inkluderer alle udgifter, tillæg, betalinger og afgifter. Jeg mener, at luftfartsselskabernes forpligtelse til kun at offentliggøre endelige priser skal formuleres klart. Her har vi fundet et kompromis, som også afspejler forbrugernes behov. Særlige sociale overvejelser. De forslag vedrørende særlige sociale overvejelser, som medlemmer fra andre grupper har stillet, er efter min mening forhastede, medmindre de mulige konsekvenser bliver analyseret, hvis de skal vedtages nu. Vi anmoder derfor om, at Kommissionen iværksætter en undersøgelse, på grundlag af hvilken det ville være muligt at regulere disse spørgsmål uden at skabe hindringer for forbedringen af luftfartsindustriens konkurrenceevne."@da2
". Diese künftige Verordnung soll drei geltende Verordnungen ersetzen, die das dritte Paket von Leitlinien für den Luftverkehrsbinnenmarkt bilden. Die genannten Verordnungen betreffen Verfahren für die Erteilung und den Widerruf von Genehmigungen von Luftfahrtunternehmen, das Grundprinzip des freien Zugangs von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs sowie die Liberalisierung der Flugpreise. Schutz der Fluggäste. Der Kommissionsvorschlag sieht kein wirksames System vor, mit dem sichergestellt werden könnte, dass für Fluggäste im Fall einer Insolvenz der Fluglinie keine negativen Konsequenzen entstehen, beispielsweise, dass ihnen die Kosten für die Nichterbringung eines Flugdienstes nicht erstattet werden bzw. dass sie im Destinationsland sitzen gelassen werden. Deshalb sind wir der Ansicht, dass Bestimmungen, die den Schutz der Fluggäste zum Ziel haben, in die Verordnung aufgenommen werden sollten (Änderungsanträge 15–16). Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Regionalflughäfen. Meiner Ansicht nach sind in jeder Definition von „Regionalflughafen“ im Sinne der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen einige Flughäfen in Regionen mit starker Wirtschaftsentwicklung enthalten, während andere Flughäfen in Regionen, die Unterstützung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich benötigen, gegebenenfalls herausfallen. Da gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen nur bei Flughäfen gerechtfertigt sind, die Regionen mit wirtschaftlichen oder sozialen Bedürfnissen bedienen, schlage ich vor, den schwer zu definierenden Begriff des Regionalflughafens zu streichen. Neben den bereits erwähnten Punkten sollten einige Definitionen und Bestimmungen geklärt werden, um Missverständnisse und abweichende Auslegungen bei der Anwendung zu verhindern. Innergemeinschaftliche Flugdienste. Im Gegensatz zu den oben genannten Themen, zu denen einige Änderungen vorgeschlagen wurden, sind wir überzeugt davon, dass die vorgeschlagene Ausweitung der Zuständigkeit der Kommission im Falle der innergemeinschaftlichen Flugdienste unterstützt werden sollte. Da die Kommission wirksamer über bestimmte Rechte verhandeln kann als einzelne Mitgliedstaaten, sollte sie dazu Gelegenheit haben. Dies wird an dem Übereinkommen mit Russland zu den Überflugrechten in Sibirien deutlich. Deshalb wird vorgeschlagen, Artikel 15 in der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung zu übernehmen. Das war ein kurzer Überblick über die Durchführung von Luftverkehrsdiensten. Infolge der Einführung des dritten Pakets kam es zu einer noch nie da gewesenen Expansion des Luftverkehrs in Europa, alte Monopole wurden aufgebrochen, die innergemeinschaftliche Kabotage wurde eingeführt und der Wettbewerb konnte sich entfalten, insbesondere im Bereich der Flugpreise, was Vorteile für die Verbraucher brachte. Die europäische Luftfahrt hat sich von einem in hohem Maße regulierten Markt, der auf bilateralen Abkommen basierte, zu einem von einem hohen Grad an Wettbewerb gekennzeichneten Binnenmarkt entwickelt. Natürlich hat sich nach einigen Jahren, in denen die Durchführungsmaßnahmen im dritten Paket zur Anwendung kamen, gezeigt, dass einige dieser Maßnahmen entweder veraltet sind oder schlecht angewendet werden oder klarer gefasst, überarbeitet bzw. gestrichen werden müssen. Mit diesem Vorschlag sollen die drei oben genannten Pakete von Leitlinien korrigiert werden. Die Neufassung hat zum Ziel, die Rechtsvorschriften zu vereinfachen und veraltete Teile zu streichen, gleichzeitig werden aber auch in manchen Fällen strengere Vorschriften eingeführt. Meines Erachtens ist der Vorschlag der Kommission logisch, und ich teile die Ansicht, dass es nicht nur sinnvoll, sondern auch praktisch und wichtig wäre, die geltenden Verordnungen zu überarbeiten. In jedem Falle müssen nach Ansicht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, die ich natürlich unterstütze, wichtige Teile der Verordnungen präzisiert werden. Ich möchte einige dieser Teile erwähnen: Leasing. Derzeit unterscheiden sich die Praktiken im Bezug auf das Leasing unter den Mitgliedstaaten. Das kann Marktverzerrungen nach sich ziehen und Probleme im sozialen und Sicherheitsbereich auslösen. Es steht daher außer Frage, dass neue gemeinsame Vorschriften eingeführt werden sollten. Die in Artikel 13 vorgeschlagenen Bestimmungen sind aber zu streng und lassen die Merkmale einiger Fluglinien – insbesondere die Saisonalität – unberücksichtigt. Es wäre wünschenswert, einen vernünftigen Ausgleich der Interessen zwischen sozialen und Sicherheitsbedenken einerseits und dem reibungslosen Betrieb der Fluglinien andererseits zu finden. Meiner Ansicht nach kann der vom Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr erzielte Kompromiss zur Lösung dieses Problems beitragen. Preistransparenz. Wir befürworten das Ziel der Kommission, der Praxis von Fluglinien ein Ende zu setzen, die Flugpreise ohne Steuern, Gebühren, Aufschläge und Entgelte publizieren. Ich vertrete die Ansicht, dass die Verpflichtung der Fluglinien, Inklusivflugpreise zu veröffentlichen, klarer zum Ausdruck kommen sollte. Auch hier haben wir einen Kompromiss gefunden, der den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht wird. Soziale Aspekte. Die von einigen Kollegen aus anderen Fraktionen unterbreiteten Vorschläge in Bezug auf bestimmte soziale Aspekte sind meiner Ansicht nach unausgereift. Dazu müssten unter der Voraussetzung der Annahme in dieser Lesung die möglichen Konsequenzen analysiert werden. Deshalb ersuchen wir die Kommission um Erarbeitung einer Studie, auf deren Grundlage diese Fragen geregelt werden können, ohne Hindernisse für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie zu schaffen."@de9
". Αυτός ο μελλοντικός κανονισμός πρόκειται να αντικαταστήσει τρεις κανονισμούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε ισχύ και οι οποίοι αποτελούν την τρίτη δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για την εσωτερική μεταφορά εναερίων μεταφορών. Οι εν λόγω κανονισμοί καθορίζουν τις διαδικασίες έκδοσης και ακύρωσης των αδειών που χορηγούνται στις εταιρείες εναερίων μεταφορών και τις αρχές που διέπουν την ελεύθερη χρήση των κοινοτικών αεροδιαδρόμων από τις εταιρείες αερομεταφορών της Κοινότητας, καθώς και την ελευθέρωση των τιμών των εισιτηρίων. Ασφάλεια των επιβατών. Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κανένα μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες δεν θα υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις στην περίπτωση χρεοκοπίας των αεροπορικών εταιρειών, όπως για παράδειγμα να μην τους επιστραφούν τα ποσά που έχουν καταβάλει για διαδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν ή να αποκλειστούν στο εξωτερικό. Συνεπώς, θεωρούμε ότι στους κανονισμούς πρέπει να συμπεριληφθούν διατάξεις οι οποίες να αποβλέπουν στην προστασία των επιβατών (τροπολογίες 15-16). Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και περιφερειακοί αερολιμένες. Φρονώ ότι οιοσδήποτε ορισμός των «περιφερειακών αερολιμένων» για λόγους υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, αναπόφευκτα θα περιλάβει ορισμένους αερολιμένες σε οικονομικά βιώσιμες περιοχές και θα αποκλείσει ορισμένους αερολιμένες σε περιοχές που έχουν ανάγκη από οικονομική ή κοινωνική στήριξη. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας δικαιολογούνται μόνο για αερολιμένες οι οποίοι εξυπηρετούν περιφέρειες με οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, προτείνω να διαγραφεί από το έγγραφο η έννοια του περιφερειακού αερολιμένα, η οποία είναι ούτως ή άλλως δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια. Εκτός από τα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω, πρέπει να διευκρινιστούν αρκετοί ορισμοί και προϋποθέσεις προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις ή εσφαλμένη εφαρμογή των κανονισμών. Ενδοκοινοτικές αεροπορικές γραμμές. Αν και προτείναμε αρκετές τροποποιήσεις σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα, στηρίζουμε την προτεινόμενη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για θέματα που άπτονται της παροχής ενδοκοινοτικών υπηρεσιών αερομεταφορών. Δεδομένου ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να διαπραγματεύεται ορισμένα δικαιώματα πιο αποτελεσματικά από ό,τι τα κράτη μέλη, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Αυτό το απέδειξε άλλωστε η συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με τα δικαιώματα πτήσεων στη Σιβηρία. Συνεπώς, προτείνεται να γίνει δεκτή η διατύπωση του άρθρου 15 σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Πρόκειται για έναν σύντομο χαρακτηρισμό της παροχής υπηρεσιών. Αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή της τρίτης δέσμης κατευθυντηρίων γραμμών, παρατηρήθηκε μια χωρίς προηγούμενο επέκταση του ευρωπαϊκού τομέα των αερομεταφορών: τα παλαιά μονοπώλια εξαφανίστηκαν, δημιουργήθηκε ένα σύστημα τοπικών αερομεταφορών, ενώ ο φιλικός για τον καταναλωτή ανταγωνισμός εντάθηκε σε όλες τις αγορές, ιδίως όσον αφορά τα τιμολόγια. Η ρυθμισμένη ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών βάσει διμερών συμφωνιών μετατράπηκε σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά. Είναι φυσικό, μετά από μερικά χρόνια εφαρμογής της τρίτης δέσμης κατευθυντηρίων γραμμών, ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές να είναι πλέον παρωχημένες και άλλες να έχουν εφαρμοστεί άσχημα, οπότε χρήζουν αναθεώρησης, επανεξέτασης ή και πλήρους κατάργησης. Στην υπό εξέταση πρόταση ζητείται η διόρθωση των τριών δεσμών κατευθυντηρίων γραμμών οι οποίες προαναφέρθηκαν προκειμένου να καταστούν πιο εύκολα εφαρμόσιμες, να απλουστευθούν οι νομικές βάσεις, να καταργηθούν τα παρωχημένα τμήματα και να θεσπιστούν νέες, αυστηρότερες απαιτήσεις. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση της Επιτροπής είναι λογική, και συμφωνώ ότι δεν είναι απλώς εύλογο αλλά και σκόπιμο να αναθεωρηθούν οι κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος. Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώμη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, την οποία βεβαίως υποστηρίζω, ορισμένες σημαντικές παράμετροι των κανονισμών πρέπει να καταστούν πιο ακριβείς. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένες από αυτές τις παραμέτρους: Εκμισθώσεις. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις συμφωνίες εκμίσθωσης. Αυτό ενδέχεται να στρεβλώσει την αγορά και να δημιουργήσει κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα στην ασφάλεια των πτήσεων. Συνεπώς, απαιτείται αναμφίβολα η θέσπιση νέων γενικών υποχρεώσεων. Οι κανόνες που προτείνονται στο άρθρο 13 είναι υπερβολικά αυστηροί και δεν λαμβάνουν υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας αερομεταφορών, ιδίως τα εποχικά της χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να αναζητηθεί ένας λογικός συμβιβασμός μεταξύ των κοινωνικών πτυχών και της ασφάλειας, με παράλληλη βελτίωση των επιδόσεων των αερογραμμών. Κατά τη γνώμη μου, η συμβιβαστική θέση στην οποία κατέληξε η Επιτροπή Μεταφορών μπορεί να συμβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Διαφάνεια των τιμών. Στηρίζουμε τον στόχο της Επιτροπής να απαγορευτούν η διαφήμιση και η δημοσιότητα σχετικά με αεροπορικά εισιτήρια τα οποία δεν περιλαμβάνουν τα πρόσθετα κόστη και επιβαρύνσεις, καθώς και τα ειδικά τέλη και κρατήσεις. Φρονώ ότι η δέσμευση των αερομεταφορέων να δημοσιεύουν μόνο τις τελικές τιμές πρέπει να θεσπιστεί με ξεκάθαρο τρόπο. Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε καταλήξει σε μια συμβιβαστική θέση η οποία αντικατοπτρίζει επίσης τις ανάγκες των καταναλωτών. Κοινωνικές πτυχές. Οι προτάσεις σχετικά με συγκεκριμένες κοινωνικές πτυχές τις οποίες κατέθεσαν συνάδελφοι από άλλες πολιτικές ομάδες είναι, κατά τη γνώμη μου, πρόωρες εάν δεν αναλυθούν προηγουμένως οι πιθανές επιπτώσεις από την έγκριση των μέτρων. Συνεπώς, καλούμε την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη, με βάση την οποία θα είναι δυνατή η ρύθμιση αυτών των θεμάτων χωρίς να ορθώνονται εμπόδια στις προσπάθειες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας αερομεταφορών."@el10
"This future regulation should replace three regulations currently in force, which make up the third set of guidelines for the domestic air transport market. The aforesaid regulations set out the procedures for issue and cancellation of air transport firm licences and the principles for free use of Community air routes by Community air transport companies, and liberalising prices of airfares. Passenger safety. In the Commission's proposal there is no provision for any clear mechanism, which would ensure that passengers would not suffer from the effects of bankruptcy of airlines; for example, not getting compensation for cancelled flights or being abandoned to their fate at overseas destinations. Therefore, we believe that guidelines for passenger safety should be included in the regulations (Amendments 15–16). Commitment to provide public services and regional airports. I believe that any formulation of the term 'regional airport', which obliges to provide services to the public, will inevitably include airports in economically more affluent regions, whereas airports in regions that need economic or social support may not be included in the definition. Since the commitment to provide public services on this principle is applicable only to airports serving regions having economic and social problems, I would suggest that the difficult-to-define concept of regional airport be dropped from this document. As well as the points mentioned earlier, one should explain several definitions and conditions in order to avoid misunderstandings and erroneous application of the regulations. Community's domestic air services. While we suggested some amendments for the subjects mentioned earlier, we support the proposed extension of the Commission's powers in relation to deciding on questions concerning the provision of domestic Community air services. Since the Commission can more effectively negotiate concerning certain rights than can individual Member States, it should have the opportunity to do so. This has been demonstrated by the agreement with Russia on transit flights over Siberia. Therefore, it is recommended that the Commission's proposed wording for Article 15 be accepted. That is a brief characterisation of service provision. Once the third set of guidelines began to be applied, an unprecedented expansion of the European air travel sector took place: the old monopolies disappeared, a system of local air transport was instituted, and consumer-friendly competition increased in all markets, especially in the area of pricing. What had been a regulated European aviation market based on bilateral agreements became a particularly competitive market. It is natural that after a few years of applying the third set of guidelines, some guidelines became obsolete, others were applied poorly, and now they need revision, reconsideration or straight-out abolition. The proposal under consideration urges correction of the three sets of guidelines that have been mentioned to make them easier to apply, to simplify the legal grounds, to remove the obsolete parts and to set new, firmer requirements. In my opinion the Commission's proposal is logical, and I agree that it would not only be meaningful but also purposeful and essential to review the regulations now in force. In any case, in the opinion of the Committee on Transport and Tourism, which I of course support, some important parts of the regulations need to be made more precise. I would like to mention a few of these parts: Rentals. There is variation among the Member States in regard to rental agreement practices. This can distort the market and cause social and aviation safety problems. Therefore, without a doubt, new general requirements need to be set. The rules proposed in Article 13 are too strict and do not take into consideration certain characteristics of the air transport industry, especially its seasonality. Therefore, it would be good to find a logical compromise between social concerns and safety, and simultaneously improve the performance of airlines. In my opinion the compromise reached by the Transport Committee may help to resolve this problem. Transparency of prices. We support the Commission's aim of banning advertising of and publicity about airfares which do not include any costs, surcharges, payments and levies. I believe that the airlines' commitment to publish only final prices has to be clearly formulated. Here too we have found a compromise which also reflects consumer needs. Particular social considerations. Suggestions concerning particular social considerations put forward by colleagues from other groups are, in my opinion, premature unless the possible consequences are analysed assuming adoption at this time. Therefore, we request that the Commission prepare a study, on the basis of which it would be possible to regulate these matters without creating obstacles for the improvement of aviation industry competitiveness."@en4
"Este futuro reglamento debería sustituir a los tres actualmente vigentes, que componen la tercera serie de directrices para el mercado de transporte doméstico. Los anteriores reglamentos establecen los procedimientos para la emisión y la cancelación de las licencias de empresas de transporte aéreo y los principios de libre uso de las rutas aéreas comunitarias por parte de empresas de transporte aéreo, así como la liberalización de los precios de los billetes. Seguridad de los pasajeros. En la propuesta de la Comisión no existen disposiciones para ningún mecanismo claro que garantice que los pasajeros no padecerán los efectos de la quiebra de las líneas aéreas; por ejemplo, no obteniendo una compensación por la cancelación de los vuelos o viéndose abandonados a su suerte en lugares remotos. Por tanto, creemos que deberían incluirse directrices para la seguridad de los pasajeros en los reglamentos (Enmiendas 15-16). Compromiso de prestación de servicios públicos y aeropuertos regionales. Creo que cualquier formulación del término «aeropuerto regional», que obliga a prestar servicios al público, inevitablemente incluirá a los aeropuertos en regiones económicamente más acomodadas, mientras que aquellos de regiones que necesitan apoyo económico o social no se incluirán en la definición. Dado que el compromiso de prestar servicios públicos basándose en este principio solamente es aplicable a los aeropuertos que sirven a regiones con problemas sociales y económicos, me gustaría sugerir que se eliminase de este documento el concepto de aeropuerto regional, de difícil definición. Además de los aspectos antes mencionados, deberían explicarse varias definiciones y condiciones para evitar malentendidos y una aplicación errónea de los reglamentos. Servicios aéreos domésticos comunitarios. Pese a que sugerimos algunas enmiendas a las cuestiones antes mencionadas, respaldamos la ampliación propuesta de las facultades de la Comisión con respecto a la decisión sobre cuestiones relativas a la prestación de servicios aéreos comunitarios domésticos. Dado que la Comisión puede negociar más efectivamente respecto a determinados derechos que los Estados miembros por separado, debería tener la oportunidad de hacerlo. Esto se ha demostrado mediante el acuerdo con Rusia sobre vuelos de tránsito sobre Siberia. Por lo tanto, se recomienda aceptar la redacción propuesta por la Comisión para el Artículo 15. Se trata de una breve caracterización de la prestación de servicios. Una vez que comenzó a aplicarse la tercera serie de directrices, se produjo una expansión sin precedentes del sector europeo del transporte aéreo: desaparecieron los antiguos monopolios, se instituyó un sistema de transporte aéreo local y aumentó la competencia favorable al consumidor en todos los mercados, especialmente respecto a la fijación de precios. Lo que había sido un mercado de aviación europeo regulado basado en acuerdos bilaterales se convirtió en un mercado especialmente competitivo. Es natural que después de unos años de aplicar la tercera serie de directrices, algunas de estas hayan pasado a ser obsoletas, otras se apliquen de forma escasa y ahora necesiten una revisión, su reconsideración o su directa abolición. La propuesta que estamos considerando insta a la corrección de las tres series de directrices que se han mencionado para facilitar su aplicación, simplificar los fundamentos jurídicos, eliminar las partes obsoletas y establecer nuevos requisitos más firmes. Desde mi punto de vista, la propuesta de la Comisión es lógica, y estoy de acuerdo en que no solo sería significativo, sino que tendría sentido y sería fundamental revisar los reglamentos actualmente vigentes. En cualquier caso, conforme a la Comisión de Transportes y Turismo, a la cual por supuesto respaldo, algunas partes importantes de los reglamentos deben precisarse más. Me gustaría mencionar algunas de estas partes: Alquileres. Existen diferencias entre los Estados miembros respecto a las prácticas de contratos de alquiler. Esto puede distorsionar el mercado y provocar problemas de seguridad de la aviación y sociales. Por ello, no cabe duda de que es necesario establecer nuevos requisitos generales. Las normas que se proponen en el Artículo 13 son demasiado estrictas y no tienen en cuenta determinadas características de la industria del transporte aéreo, especialmente su temporalidad. Por tanto, sería positivo encontrar un compromiso lógico entre las preocupaciones sociales y la seguridad, y mejorar simultáneamente el rendimiento de las líneas aéreas. Desde mi punto de vista, el compromiso alcanzado por la Comisión de Transportes puede ayudar a resolver este problema. Transparencia de los precios. Respaldamos el compromiso de la Comisión de prohibir la publicidad de los billetes aéreos que no incluyen ningún gasto, recargo, pago e impuesto. Creo que debe formularse claramente el compromiso de las líneas aéreas de publicar solamente precios finales. También en este caso debemos encontrar un compromiso que refleje además las necesidades del consumidor. Consideraciones sociales especiales. Las sugerencias relativas a determinadas consideraciones sociales planteadas por los colegas de otros Grupos son, desde mi punto de vista, prematuras, salvo que se analicen las posibles consecuencias asumiendo la adopción en este momento. Por tanto, solicitamos que la Comisión prepare un estudio, conforme al cual sería posible regular estas cuestiones sin crear obstáculos a la mejora de la competitividad de la industria aérea."@es21
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@et5
". Tällä asetuksella on tarkoitus korvata kolme voimassa olevaa asetusta, jotka muodostavat yhteisön sisäisiä lentoliikennemarkkinoita koskevan kolmannen lainsäädäntöpaketin. Edellä mainituissa asetuksissa säädetään lentoliikenteen harjoittajien lupien myöntämistä ja peruuttamista koskevista menettelyistä, periaatteista, joilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajille taataan vapaa pääsy yhteisön sisäisille lentoreiteille, sekä kuljetusmaksujen vapauttamisesta. Seuraavaksi käsittelen matkustajien turvaa. Komission ehdotuksessa ei esitetä selkeää järjestelmää, jolla taataan, etteivät matkustajat joudu kärsimään lentoyhtiön konkurssin vaikutuksista, etteivät he esimerkiksi jää ilman korvausta lennon peruuntuessa tai ettei heitä jätetä ulkomailla oman onnensa nojaan. Asetukseen olisi näin ollen mielestämme sisällytettävä matkustajien turvaa koskevia säännöksiä (tarkistukset 15–16). Seuraava aihe on velvollisuus tarjota julkisia palveluja ja alueelliset lentokentät. Alueellisen lentoaseman käsitteeseen, joka velvoittaa tarjoamaan julkisia palveluja, sisällytetään uskoakseni väistämättä sellaisia lentoasemia, jotka sijaitsevat taloudellisesti vaurailla alueilla, mutta taloudellista tai yhteiskunnallista tukea tarvitsevilla alueilla sijaitsevia lentoasemia saatetaan jättää määritelmän ulkopuolelle. Koska velvoitetta tarjota julkisia palveluja tällä periaatteella voidaan soveltaa ainoastaan taloudellisista tai yhteiskunnallisista ongelmista kärsiviä alueita palveleviin lentoasemiin, ehdotan, että vaikeasti määriteltävissä oleva alueellisen lentoaseman käsite poistetaan tästä asiakirjasta. Edellä mainittujen kohtien lisäksi lukuisat määritelmät ja ehdot kaipaavat selvennystä, jotta voidaan välttää väärinkäsitykset ja säännösten virheellinen soveltaminen. Viimeiseksi otan esiin yhteisön sisäisen lentoliikenteen. Vaikka ehdotimme edellä mainittuihin asioihin joitakin tarkistuksia, kannatamme ehdotettua komission toimivallan laajentamista yhteisön sisäistä lentoliikennettä koskevissa päätöksissä. Koska komissio voi neuvotella tietyistä oikeuksista yksittäisiä jäsenvaltioita tehokkaammin, sille on annettava mahdollisuus siihen. Tästä on osoituksena myös Venäjän kanssa tehty Siperian ylilento-oikeuksia koskeva sopimus. Tästä syystä on suositeltavaa, että 15 artikla hyväksytään komission ehdottamassa sanamuodossa. Tässä oli lyhyt kuvaus palvelujen tarjonnan ominaispiirteistä. Kun kolmatta lainsäädäntöpakettia alettiin soveltaa, lentoliikenne lisääntyi Euroopassa ennennäkemättömästi. Vanhat monopolit hävisivät, perustettiin paikallisen lentoliikenteen järjestelmä, ja kuluttajia hyödyttävä kilpailu, etenkin hintakilpailu, lisääntyi kaikilla markkinoilla. Säännellyistä ja kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvista EU:n lentoliikennemarkkinoista tuli erittäin kilpailukykyiset markkinat. On luonnollista, että kun kolmatta lainsäädäntöpakettia on sovellettu joitakin vuosia, jotkin säännökset ovat vanhentuneet ja joidenkin soveltaminen on puutteellista. Tällaisia säännöksiä on nyt tarkistettava tai tarkasteltava uudelleen, tai ne on poistettava kokonaan. Nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kolmea mainittua asetusta. Muutoksella pyritään helpottamaan asetusten soveltamista, yksinkertaistamaan niiden oikeudellisia perustoja, poistamaan vanhentuneet osat ja asettamaan uusia, tiukempia vaatimuksia. Komission ehdotus on mielestäni looginen, ja olen samaa mieltä siitä, että voimassa olevien asetusten tarkistaminen on paitsi järkevää myös tarkoituksenmukaista ja tärkeää. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan mielestä – ja tietenkin myös minun mielestäni – joitakin asetuksen keskeisiä osia on kuitenkin täsmennettävä. Otan esiin joitakin tällaisia osia. Käsittelen ensimmäiseksi vuokrausta. Jäsenvaltioissa on erilaisia vuokrasopimuskäytäntöjä. Tämä voi vääristää markkinoita sekä aiheuttaa yhteiskunnallisia ja lentoturvallisuutta koskevia ongelmia. Tästä syystä on selvää, että on otettava käyttöön uudet yleiset vaatimukset. Asetusehdotuksen 13 artiklassa ehdotetut säännöt ovat liian ankaria, eikä niissä oteta huomioon joitakin lentoliikennealan ominaispiirteitä, etenkään sesonkipainotteisuutta. Näin ollen olisi hyvä löytää järkevä tasapaino yhteiskunnallisten ja turvallisuutta koskevien kysymysten sekä lentoyhtiöiden toiminnan tehostamisen välillä. Uskon, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan tekemästä kompromissista voi olla hyötyä tämän ongelman ratkaisemisessa. Seuraava asia on hinnoittelun avoimuus. Kannatamme sitä, että komission tavoitteena on kieltää sellaisten kuljetusmaksujen mainostaminen ja julkaiseminen, jotka eivät sisällä kustannuksia, lisämaksuja, maksuja ja veroja. Lentoyhtiöiden velvollisuus julkaista vain lopulliset hinnat on mielestäni muotoiltava selkeästi. Tässäkin asiassa olemme onnistuneet laatimaan kompromissin, jossa otetaan huomioon myös kuluttajien tarpeet. Seuraavaksi otan esiin erityiset yhteiskunnalliset näkökohdat. Muiden ryhmien kollegojen esittämät niitä koskevat ehdotukset ovat mielestäni ennenaikaisia, ellei niiden hyväksymisen mahdollisia seurauksia analysoida tässä vaiheessa. Pyydämme siksi komissiota laatimaan tutkimuksen, jonka perusteella näitä asioita voidaan säännellä estämättä lentoliikenteen kilpailukyvyn parantumista."@fi7
"Ce futur règlement devrait remplacer trois règlements actuellement en vigueur, qui composent le troisième paquet de mesures relatives au marché intérieur de l’aviation. Ces règlements exposent les procédures de délivrance et de retrait des licences accordées aux transporteurs aériens, les principes du libre accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et la libéralisation des tarifs des passagers. protection des passagers: la proposition de la Commission ne prévoit aucun dispositif clair garantissant que les passagers n’auront pas à subir de conséquences défavorables en cas de faillite d’une compagnie aérienne, comme le non-remboursement si le vol n’est pas assuré ou le fait de rester bloqués à l’étranger. Nous estimons donc que des dispositions visant à protéger les passagers devraient être comprises dans ces règlements (amendements 15 et 16); obligation de service public et aéroports régionaux: je suis d’avis que toute définition du terme «aéroport régional» aux fins des obligations de service public inclura inévitablement des aéroports situés dans des régions plus prospères et exclura des aéroports situés dans des régions ayant besoin d’un soutien économique ou social. Étant donné que les obligations de fournir un service public sur ce principe sont seulement justifiées pour des aéroports desservant des régions ayant des besoins économiques ou sociaux, je suggère que la notion d’«aéroport régional», difficile à définir, soit supprimée de ce document. En plus des points clés susmentionnés, plusieurs définitions et conditions devraient être clarifiées afin d’éviter tout malentendu et mauvaise application des règlements. Concernant les services aériens intracommunautaires, à l’opposé des sujets susmentionnés, où plusieurs modifications ont été suggérées, nous soutenons l’extension de la compétence de la Commission qui est proposée dans le cas des décisions prises à propos de la fourniture de services aériens intracommunautaires. Étant donné que la Commission peut négocier certains droits avec plus d’efficacité que ne le feraient les États membres séparément, elle devrait avoir la possibilité de le faire, ce qui est démontré par l’accord avec la Russie concernant les droits de survol de la Sibérie. Par conséquent, il est recommandé d’accepter la formulation de l’article 15 proposée par la Commission. Il s’agit d’une brève description de la fourniture de services. En conséquence de la mise en place du troisième paquet, une expansion sans précédent du secteur des transports aériens a pu être observée en Europe: les anciens monopoles ont disparu, un système de transport aérien local a vu le jour et une hausse de la concurrence au profit des consommateurs a été observée sur tous les marchés, notamment en matière de tarifs. L’aviation européenne est passée d’un marché réglementé, basé sur des accords bilatéraux, à un marché fortement compétitif. Après plusieurs années de mise en œuvre des mesures du troisième paquet, il est devenu clair que certaines d’entre elles étaient obsolètes, alors que d’autres sont mal appliquées et qu’il est maintenant nécessaire de les revoir, de les modifier ou de les supprimer. Cette proposition vise à modifier les trois règlements mentionnés ci-dessus, afin de faciliter leur application, de simplifier la législation, de supprimer les parties obsolètes et de mettre en place de nouvelles exigences plus strictes. Je pense que la proposition de la Commission est logique et je suis d’accord sur le fait qu’il serait non seulement judicieux, mais également utile et essentiel, de revoir les règlements en vigueur. En tout cas, la commission des transports et du tourisme, que je soutiens bien entendu, est d’avis qu’il convient de préciser certaines parties importantes des règlements. Je voudrais mentionner quelques-unes de ces parties: locations: pour ce qui est des accords relatifs à la location, les pratiques des États membres divergent, ce qui peut fausser le marché et occasionner des problèmes sociaux et de sécurité aérienne. Les règles proposées à l’article 13 vont trop loin et ne prennent pas en considération certaines caractéristiques de l’industrie du transport aérien, en particulier le caractère saisonnier. Il est donc souhaitable de trouver un équilibre logique entre les préoccupations sociales et sécuritaires et d’améliorer en même temps le fonctionnement des compagnies aériennes. Je pense que le compromis obtenu par la commission des transports peut permettre de résoudre ce problème; transparence des prix: nous soutenons l’objectif de la Commission de mettre un terme à la publicité et à la publication par les compagnies aériennes de tarifs des passagers excluant les taxes, redevances, surtaxes et droits. J’estime que l’obligation des compagnies aériennes de publier uniquement des tarifs passager «tout compris» devrait être exprimée plus clairement. À ce sujet, nous avons également trouvé un compromis qui reflète aussi les besoins des consommateurs; aspects sociaux particuliers: les propositions concernant certains aspects sociaux émises par des collègues d’autres groupes sont, à mon avis, prématurées, à moins que les éventuelles conséquences soient analysées en considérant que l’adoption a lieu en ce moment même. Par conséquent, nous demandons que la Commission prépare une étude, sur la base de laquelle il serait possible de réglementer ces questions sans créer d’obstacles à l’amélioration de la compétitivité de l’industrie aéronautique;"@fr8
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@hu11
"Il regolamento ora al nostro esame sostituirà in futuro i tre regolamenti attualmente in vigore che formano il terzo pacchetto di orientamenti per il mercato interno del trasporto aereo. I tre regolamenti stabiliscono le procedure per il rilascio e la revoca delle licenze ai vettori aerei nonché i principi per il libero utilizzo delle rotte aeree comunitarie da parte delle società della Comunità e per la liberalizzazione dei prezzi dei biglietti aerei. Per quanto attiene alla protezione dei passeggeri, la proposta della Commissione non contiene alcuna disposizione riguardo a meccanismi chiaramente definiti e idonei a garantire che i passeggeri non subiscano gli effetti di eventuali fallimenti delle compagnie aeree, cioè che, ad esempio, ricevano rimborsi per i voli cancellati e non siano abbandonati al loro destino all’estero. Riteniamo quindi che le linee guida per la tutela dei diritti dei passeggeri debbano essere inserite nei regolamenti, come richiesto negli emendamenti nn. 15 e 16. Sull’onere di servizio pubblico e sul ruolo di aeroporto regionale, penso che qualsiasi formulazione di quest’ultimo concetto, che impone l’obbligo di fornire servizi al pubblico, finirà inevitabilmente per includere gli aeroporti situati in regioni economicamente più ricche, mentre quelli in regioni bisognose di aiuti economici o sociali corrono il rischio di restare esclusi. Poiché l’impegno di fornire un servizio pubblico in base a questo principio può essere applicato solamente agli aeroporti che servono regioni con problemi economici o sociali, propongo che il concetto di “aeroporto regionale”, di difficile definizione, sia depennato dal documento in esame. Come nel caso dei punti su indicati, sarebbe opportuno spiegare molte definizioni e condizioni per evitare malintesi e un’erronea applicazione dei regolamenti. Riguardo ai servizi aerei intracomunitari, pur avendo presentato alcuni degli emendamenti sui punti testé citati, siamo nondimeno favorevoli alla proposta di estendere i poteri decisionali della Commissione in materia di servizi aerei intracomunitari. Poiché la Commissione è in grado di negoziare determinati diritti con maggiore efficacia rispetto ai singoli Stati membri, dovrebbe avere anche la possibilità di farlo, come già avvenuto nel caso dell’accordo con la Russia sui diritti di sorvolo in Siberia. Per tali considerazioni, raccomandiamo di approvare l’articolo 15 nella formulazione proposta dalla Commissione, che è una breve descrizione del servizio fornito. Dopo che è iniziata l’applicazione del terzo pacchetto di linee guida c’è stata un’espansione quale non s’era mai vista prima del settore del trasporto aereo europeo: sono scomparsi i vecchi monopoli, è stato creato un sistema di trasporto aereo locale ed è cresciuta in tutti i mercati la concorrenza favorevole ai consumatori, soprattutto in relazione alle tariffe. Quello che era stato un mercato europeo dell’aviazione regolamentato, basato su accordi bilaterali, è diventato un mercato altamente competitivo. E’ naturale che, dopo qualche anno di applicazione del terzo pacchetto di orientamenti, alcuni di essi siano divenuti obsoleti, mentre altri sono stati applicati a malapena. Si è reso pertanto necessario rivederli, riconsiderarli oppure abolirli definitivamente. La proposta di cui ci stiamo occupando sollecita l’adozione di interventi correttivi dei tre pacchetti di linee guida citati nell’ottica di facilitarne l’applicazione, semplificarne le basi giuridiche, eliminarne le parti obsolete e fissare nuovi e più severi requisiti. A mio parere la proposta della Commissione è sensata e ritengo anch’io che sarebbe non solo significativo ma anche opportuno, anzi essenziale rivedere i regolamenti ora in vigore. A ogni modo, la commissione per i trasporti e il turismo è dell’opinione – da me, ovviamente, condivisa – che sia necessario precisare meglio alcuni punti importanti dei regolamenti. Citerò ora alcuni di questi punti. Per quanto riguarda i noleggi, le pratiche relative agli accordi di noleggio sono molto diverse tra i vari Stati membri, il che può causare distorsioni del mercato nonché problemi sociali e di sicurezza aerea. Occorre quindi, senz’ombra di dubbio, stabilire nuovi requisiti di carattere generale. Le norme proposte nell’articolo 13 sono troppo rigide e non tengono conto di determinate caratteristiche dell’industria del trasporto aereo, soprattutto della stagionalità. Sarebbe quindi utile trovare un compromesso sensato tra le considerazioni di natura sociale e la sicurezza e nel contempo migliorare le prestazioni delle compagnie aeree. A mio giudizio, il compromesso raggiunto in sede di commissione dei trasporti può contribuire a risolvere il problema. In merito alla trasparenza dei prezzi, noi appoggiamo l’obiettivo della Commissione di vietare qualsiasi forma di pubblicità e promozione di tariffe aeree che non siano comprensive di tutti i costi, sovrapprezzi, pagamenti e diritti. Credo che occorra formulare a chiare lettere l’impegno delle compagnie aeree di pubblicare soltanto il costo finale del biglietto. Anche in proposito abbiamo raggiunto un compromesso che risponde alle esigenze dei consumatori. In riferimento agli aspetti sociali di particolare rilievo, le proposte formulate da colleghi di altri gruppi sono, secondo me, premature, a meno che non se ne valutino le possibili conseguenze presupponendo una loro adozione in questo momento. Chiediamo pertanto alla Commissione di condurre uno studio che ci permetta di regolamentare tali questioni senza creare ostacoli al miglioramento della competitività dell’industria del trasporto aereo."@it12
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@lv13
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@mt15
". Deze toekomstige verordening zou drie huidige verordeningen moeten vervangen, die de derde serie richtsnoeren vormen voor de binnenlandse luchtvervoersmarkt. Deze verordeningen voorzien in de procedures voor de afgifte en de intrekking van exploitatievergunningen voor luchtvervoer, de principes voor vrij gebruik van luchtroutes in de Gemeenschap door communautaire luchtvaartmaatschappijen, en de liberalisering van luchtvervoersprijzen. Veiligheid van passagiers. In het Commissievoorstel is geen duidelijk mechanisme opgenomen waarmee gegarandeerd kan worden dat passagiers niet te lijden hebben van de gevolgen van failliete luchtvaartmaatschappijen. Zij ontvangen bijvoorbeeld geen vergoeding voor geannuleerde vluchten of worden aan hun lot overgelaten op overzeese bestemmingen. Daarom zijn wij van mening dat richtsnoeren voor de veiligheid van passagiers moeten worden opgenomen in de verordeningen (amendementen 15 en 16). Openbaredienstverplichting op regionale luchthavens. Volgens mij zal elke formulering van de term ‘regionale luchthaven’ waarin het aanbieden van openbare diensten verplicht wordt gesteld, onvermijdelijk betrekking hebben op de luchthavens in de meer welvarende regio’s, terwijl luchthavens in regio’s die economische of sociale steun nodig hebben, waarschijnlijk niet in de definitie zullen worden opgenomen. Aangezien de openbaredienstverplichting volgens dit principe alleen van toepassing is op de luchthavens die regio’s met economische en sociale behoeften bedienen, zou ik willen voorstellen om het moeilijk te definiëren begrip regionale luchthaven te schrappen uit dit document. Zoals ook het geval was bij de eerder genoemde punten moeten verscheidene definities en voorwaarden worden verklaard om misverstanden en verkeerde toepassing van de verordeningen te voorkomen. Binnenlandse luchtdiensten in de Gemeenschap. Ofschoon we enkele amendementen voorgesteld hebben voor de eerder genoemde onderwerpen, steunen wij de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie als het gaat om beslissingen over zaken in verband met het aanbieden van binnenlandse luchtdiensten in de Gemeenschap. Aangezien de Commissie over bepaalde rechten doelmatiger kan onderhandelen dan de individuele lidstaten, moet zij ook de kans krijgen dit te doen. Dit bleek uit de overeenkomst met Rusland over transitvluchten boven Siberië. Daarom is het raadzaam de formulering die door de Commissie is voorgesteld voor artikel 15 aan te nemen. Dit is een korte karakterisering van dienstverlening. De derde serie richtsnoeren was nog niet van kracht of er vond een ongekende uitbreiding van de Europese luchtvervoerssector plaats: oude monopolies verdwenen, er werd een systeem van lokaal luchtvervoer ingesteld en op alle markten nam de consumentvriendelijke concurrentie toe, met name op het gebied van de prijzen. Wat eerder een gereguleerde Europese luchtvervoersmarkt was, gebaseerd op bilaterale overeenkomsten, was inmiddels een zeer competitieve markt geworden. Het is niet meer dan normaal dat, nadat deze derde serie richtsnoeren een paar jaar lang was toegepast, sommige richtsnoeren verouderd bleken te zijn en andere nauwelijks werden toegepast, zodat deze nu herzien, heroverwogen of zelfs helemaal afgeschaft moeten worden. In het onderhavig voorstel wordt aangedrongen op verbetering van de genoemde drie series richtsnoeren om ze gemakkelijker te kunnen toepassen, op vereenvoudiging van de rechtsgronden, op schrapping van verouderde gedeelten en op nieuwe, striktere eisen. Ik vind het voorstel van de Commissie logisch, en ik ben het ermee eens dat het niet alleen zinvol maar ook doelmatig en essentieel is om de huidige verordening te herzien. Hoe het ook zij de Commissie vervoer en toerisme is van mening - en ik steun haar daar natuurlijk in - dat enkele belangrijke gedeelten van de verordeningen moeten worden gespecificeerd. Ik wil een paar van deze punten noemen: Leasing. In de lidstaten bestaan verschillende praktijken met betrekking tot leaseovereenkomsten. Hierdoor kan de markt verstoord raken en kunnen sociale- en luchtveiligheidsproblemen de kop opsteken. Daarom staat het buiten kijf dat er nieuwe algemene vereisten moeten worden opgesteld. De regels die in artikel 13 worden voorgesteld, zijn te strikt en houden geen rekening met bepaalde kenmerken van de luchtvervoersindustrie, met name wat het seizoensgebonden karakter ervan betreft. Het zou dan ook goed zijn te streven naar een logisch compromis tussen sociale belangen en veiligheid, en tegelijkertijd de prestatie van luchtvaartmaatschappijen te verbeteren. In mijn optiek kan het compromis van de Commissie vervoer en toerisme bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Transparante prijszetting. Wij ondersteunen het doel van de Commissie om een verbod uit te vaardigen op reclame en publiciteit van luchtvaarttarieven die belastingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen niet vermelden. Ik ben van mening dat de toezegging van luchtvaartmaatschappijen om uitsluitend de eindprijs te publiceren, duidelijk moet worden geformuleerd. Ook hier is het ons gelukt om tot een compromis te komen waarin tevens de consumentenbehoeften worden weerspiegeld. Specifieke sociale wetgeving. De suggesties die collega’s van andere fracties hebben gedaan aangaande specifieke sociale wetgeving, zijn in mijn ogen voorbarig. Eerst moeten de mogelijke gevolgen daarvan worden geanalyseerd, ervan uitgaande dat het voorstel wordt aangenomen. Daarom willen we de Commissie vragen een onderzoek uit te voeren op grond waarvan het mogelijk zal zijn deze zaken te reguleren zonder obstakels op te werpen voor de concurrentieverbetering in de luchtvaartindustrie."@nl3
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@pl16
"Este futuro regulamento deverá substituir os regulamentos actualmente em vigor, que perfazem o terceiro pacote de directrizes relativo ao mercado interno da aviação. Os referidos regulamentos estabelecem os procedimentos para a emissão e cancelamento das licenças às transportadoras aéreas e os princípios para um livre acesso às rotas aéreas intracomunitárias por parte das transportadoras aéreas comunitárias, bem como para a liberalização das tarifas aéreas. Protecção dos passageiros. A proposta da Comissão não prevê um dispositivo claro que garanta que os passageiros não sejam prejudicados em caso de falência de uma companhia aérea; por exemplo, não serem compensados se o voo não for assegurado ou se ficarem abandonados à sua sorte no estrangeiro. Por isso, consideramos que devem ser incluídas nos regulamentos disposições que visem proteger os passageiros (Alterações 15–16). Obrigação de serviço público e aeroporto regional. Considero que qualquer definição de "aeroporto regional" para efeitos do cumprimento das obrigações de serviço público incluirá inevitavelmente aeroportos situados em regiões economicamente viáveis e excluirá aeroportos situados em regiões que necessitam de um apoio económico ou social. Uma vez que as obrigações de serviço público só se justificam no caso dos aeroportos que servem regiões com necessidades económicas ou sociais, sugiro que este conceito de “aeroporto regional”, difícil de definir, seja suprimido deste documento. Para além das questões supramencionadas, diversas definições e condições devem ser clarificadas a fim de evitar equívocos e divergências de aplicação dos regulamentos. Serviços aéreos intracomunitários. Embora tenhamos apresentado algumas alterações às questões supracitadas, apoiamos o reforço proposto das competências da Comissão no que respeita às decisões relativas à prestação de serviços aéreos intracomunitários. Uma vez que pode negociar determinados direitos com mais eficácia do que os Estados-Membros separadamente, a Comissão deverá então dispor da oportunidade de o fazer. Isso ficou bem patente no acordo celebrado com a Rússia sobre os direitos de sobrevoo da Sibéria. Por conseguinte, recomenda-se que o que o artigo 15° seja aceite tal como é proposto pela Comissão. Esta é uma caracterização sucinta da prestação de serviços. Na sequência da entrada em vigor do terceiro pacote, verificou-se uma expansão sem precedentes do transporte aéreo na Europa: assistiu-se ao desmantelamento dos velhos monopólios, à introdução da cabotagem intracomunitária e à intensificação da concorrência em todos os mercados para benefício dos consumidores, especialmente no que respeita aos preços. A aviação europeia passou de um mercado fortemente regulamentado, baseado em acordos bilaterais, para um mercado único fortemente competitivo. É natural que após vários anos de aplicação das medidas do terceiro pacote, algumas delas se tenham tornado obsoletas e outras estejam a ser mal aplicadas, carecendo agora de ser revistas, repensadas ou pura e simplesmente suprimidas. A proposta em apreço defende a correcção dos três pacotes de medidas referidos, a fim de facilitar a sua aplicação, simplificar a legislação, suprimir as disposições obsoletas e introduzir requisitos novos e mais rigorosos. A meu ver, a proposta da Comissão é lógica, e concordo que a revisão dos regulamentos em vigor não só faz sentido como é útil e essencial. Em qualquer dos casos, na opinião da Comissão dos Transportes e do Turismo, que obviamente apoio, deverão ser tornadas mais precisas determinadas partes importantes dos regulamentos. Gostaria de me deter nalgumas dessas partes: Locação. Existem diferenças entre os Estados-Membros no que respeita às práticas dos contratos de locação. Esse factor poderá distorcer o mercado e causar problemas sociais e de segurança aérea. Por conseguinte, deverão, sem dúvida, ser estabelecidos novos requisitos gerais. As regras propostas no artigo 13º são demasiado estritas e não têm em consideração determinadas características do sector dos transportes aéreos, sobretudo, a sua sazonalidade. Por conseguinte, será positivo que se encontre um compromisso lógico entre as preocupações sociais e a segurança e, simultaneamente, que se melhore o desempenho das companhias aéreas. No meu entender, o compromisso a que se chegou na Comissão dos Transportes e do Turismo poderá ajudar a resolver este problema. Transparência dos preços. Apoiamos o objectivo da Comissão de proibir a divulgação e publicidade de tarifas aéreas que não incluam todos os custos, impostos, taxas e imposições. Considero que o compromisso das transportadoras em publicar apenas os preços finais terá de ser claramente formulado. Também neste caso chegámos a um compromisso que reflecte igualmente as necessidades dos consumidores. Aspectos sociais específicos. As sugestões relativas a aspectos sociais específicos apresentadas por colegas de outros grupos são, na minha opinião, prematuras, a não ser que possam ser analisadas as possíveis consequências de uma hipotética adopção nesta altura. Por conseguinte, solicitamos à Comissão que elabore um estudo que permita vir a regular estas questões sem criar obstáculos à melhoria da competitividade do sector da aviação."@pt17
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@ro18
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@sk19
"Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai). Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti. Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo. Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro. Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė. Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti. Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. Norėčiau paminėti keletą tokių vietų: Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti. Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti."@sl20
"Denna framtida förordning är avsedd att ersätta tre förordningar som för närvarande är i kraft som utgör den tredje gruppen av riktlinjer för den inhemska marknaden för lufttransporter. I dessa förordningar anges förfarandena för utfärdande och upphävande av licenser för lufttrafikföretag och principerna för fri användning av flygrutter i gemenskapen av EG-lufttrafikföretag och liberalisering när det gäller prissättningen av lufttrafik. Passagerarsäkerhet. I kommissionens förslag finns det ingen bestämmelse för en tydlig mekanism som skulle se till att passagerare inte drabbas av konsekvenserna av flygbolagskonkurser, till exempel ingen ersättning för inställda flyg eller om man lämnas åt sitt öde på utländska destinationer. Vi anser därför att riktlinjer för passagerarsäkerhet bör inkluderas i förordningarna (ändringsförslagen 15 och 16). Åtagande att tillhandahålla offentliga tjänster och regionala flygplatser. Jag anser att alla formuleringar av uttrycket ”regional flygplats”, där man åtar sig att tillhandahålla tjänster till allmänheten, oundvikligen kommer att omfatta flygplatser i ekonomiskt mer välmående regioner, samtidigt som flygplatser i regioner som behöver ekonomiskt eller socialt stöd kanske inte omfattas av definitionen. Eftersom åtagandet att tillhandahålla offentliga tjänster enligt denna princip är tillämplig endast för flygplatser som betjänar regioner med ekonomiska och sociala problem, skulle jag föreslå att det svårdefinierade begreppet regional flygplats inte tas med i detta dokument. Såväl som de punkter som nämndes tidigare bör man förklara åtskilliga definitioner och förhållanden för att undvika missförstånd och en felaktig tillämpning av förordningarna. Gemenskapens inhemska flygtjänster. Samtidigt som vi lade fram vissa ändringsförslag för frågorna som nämndes tidigare, stöder vi den föreslagna utvidgningen av kommissionens befogenheter när det gäller att fatta beslut om frågor som rör tillhandahållandet av inhemska flygtjänster i gemenskapen. Eftersom kommissionen kan förhandla på ett effektivare sätt om vissa rättigheter än vad enskilda medlemsstater kan, bör den få möjlighet att göra detta. Detta har visats genom avtalet med Ryssland om transitflygningar över Sibirien. Vi rekommenderar därför att kommissionens föreslagna ordalydelse för artikel 15 godtas. Det är en kortfattad karakterisering av tjänstetillhandahållande. När den tredje gruppen av riktlinjer började att tillämpas ägde en aldrig tidigare skådad expansion av området för flygresor i EU: de gamla monopolen försvann, ett system med lokala flygtransporter infördes och den konsumentvänliga konkurrensen ökade på alla marknader, särskilt när det gällde prissättningen. Det som hade varit en reglerad europeisk luftfartsmarknad grundad på bilaterala avtal blev en mycket konkurrenspräglad marknad. Efter några års tillämpning av den tredje gruppen av riktlinjer var det naturligt att vissa riktlinjer blev föråldrade, andra tillämpades på ett dåligt sätt, och nu behöver de ses över, förnyas eller avskaffas. I förslaget som håller på att övervägas krävs en omarbetning av de tre nämnda grupperna av riktlinjer för att göra dem lättare att tillämpa, för att förenkla de rättsliga grunderna, för att avlägsna de föråldrade delarna och för att fastställa nya, fastare krav. Jag anser att kommissionen förslag är logiskt och jag håller med om att det inte bara skulle vara meningsfullt utan även målinriktat och nödvändigt att se över de förordningar som nu är i kraft. Utskottet för transport och turism anser i vilket fall som helst, vilket jag naturligtvis stöder, att vissa viktiga delar i förordningarna måste vara mer precisa. Jag skulle vilja nämna några av dessa delar: Hyresintäkter. Det finns olikheter mellan medlemsstaterna när det gäller hyresavtalspraxis. Detta kan snedvrida marknaden och orsaka sociala problem och luftfartssäkerhetsproblem. Man måste därför utan tvekan fastställa nya allmänna krav. De bestämmelser som föreslås i artikel 13 är för stränga och tar inte hänsyn till egenheter inom luftfartsindustrin, särskilt dess säsongsmässighet. Det skulle därför vara bra att nå en logisk kompromiss mellan sociala intressen och säkerhet och samtidigt förbättra flygbolagens prestationer. Jag anser att den kompromiss som transportutskottet har nått kan hjälpa till med att lösa detta problem. Genomsynliga priser. Vi stöder kommissionens mål att förbjuda reklam om och offentliggörande av flygpriser som inte inkluderar några kostnader, tilläggsavgifter, betalningar och andra avgifter. Jag anser att flygbolagens åtagande att endast offentliggöra slutpriser måste formuleras på ett tydligt sätt. Vi har även här hittat en kompromiss som också speglar konsumenternas behov. Särskilda sociala hänsynstaganden. Förslagen om särskilda sociala hänsynstaganden som har lagts fram av kolleger från andra grupper är, anser jag, för tidigt väckta om man inte analyserar de möjliga konsekvenserna av ett antagande vid denna tidpunkt. Vi begär därför att kommissionen genomför en undersökning på grundval av vilken det skulle vara möjligt att reglera dessa frågor utan att skapa hinder för förbättringen av luftfartsindustrins konkurrenskraft."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Arūnas Degutis (ALDE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
"pranešėjas"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph