Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-10-Speech-2-228"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070710.49.2-228"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J’ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d’autorisation, d’utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l’harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m’en félicite. La future législation aura pour but d’assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l’innovation et la compétitivité de l’industrie agroalimentaire. L’industrie alimentaire utilise beaucoup d’arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d’enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d’utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l’industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d’agents d’aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d’obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l’adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l’industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l’information du consommateur."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@cs1
"Jeg stemte for pakken vedrørende forenklingen af godkendelses- og anvendelsesprocedurerne og konsolideringen af direktiverne om tilsætningsstoffer og aromaer samt harmoniseringen af lovgivningen om enzymer. Der er blevet indført en række ekstra garantier for at sikre beslutningernes gennemsigtighed og beskyttelsen af forbrugerne, og det glæder mig meget. Formålet med den fremtidige lovgivning bliver at sikre forbrugerbeskyttelsen og fødevaresikkerheden og samtidig fastholde innovationen og konkurrenceevnen i levnedsmiddelindustrien. Levnedsmiddelindustrien anvender mange naturlige og kunstige aromaer. Der er opført hele 2.600 forskellige aromaer. Desuden anvendes der i stigende grad enzymer i fremstillingen af fødevarer, og de vedtagne tekster søger at forbedre sikkerheden omkring brugen af disse stoffer. Levnedsmiddelindustriens konkurrenceevne på markedet skal fastholdes. Naturlige aromaer består udelukkende af naturlige aromastoffer. Forholdet 90/10, som blev foreslået af Kommissionen, gjorde det muligt at fremstille en naturlig aroma med en smag, der var forskellig, afhængig af produktets funktion, målgruppen eller kulturen i medlemsstaten. De 10 % kom fra andre naturlige kilder end det berørte stof. Jeg finder det derfor beklageligt, at den vilkårlige regel om forholdet 95/5, som risikerer at straffe levnedsmiddelindustrien uden at sikre en bedre oplysning af forbrugerne, blev vedtaget."@da2
". Ich habe für das Paket betreffend die Rationalisierung der Zulassungs- und Verwendungsverfahren, die Konsolidierung der Richtlinien über Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen sowie die Harmonisierung der Rechtsvorschriften für Enzyme gestimmt. Zur Sicherstellung der Transparenz der Entscheidungen und des Verbraucherschutzes wurden einige zusätzliche Garantien eingeführt, was ich sehr begrüße. Ziel der künftigen Rechtsvorschriften ist die Gewährleistung des Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit bei gleichzeitiger Wahrung der Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittel verarbeitenden Industrie. Die Lebensmittelindustrie verwendet eine Vielzahl natürlicher und künstlicher Aromen: erfasst sind nicht weniger als 2 600. Enzyme finden auch in die Lebensmittelverarbeitung zunehmend Eingang, und durch die angenommenen Texte soll die Sicherheit bei der Verwendung dieser Stoffe verbessert werden. Die Lebensmittel verarbeitende Industrie muss auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben. Die natürlichen Aromen bestehen gänzlich aus natürlichen Aromastoffen. Das von der Kommission vorgeschlagene Verhältnis 90/10 ermöglichte die Gewinnung eines natürlichen Aromas mit unterschiedlichem Geschmack, je nach Erzeugnis, Zielgruppe oder der Kultur der Mitgliedstaaten. Die 10 % stammten aus anderen natürlichen Quellen als der betreffenden Substanz. Ich bedaure daher die Annahme der so genannten 95/5-Regel, die willkürlich ist und die Lebensmittel verarbeitende Industrie benachteiligen könnte, ohne dass die Verbraucherinformation verbessert würde."@de9
"Υπερψήφισα τη δέσμη μέτρων σχετικά με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για την έγκριση, τη χρήση και την παγίωση οδηγιών που αφορούν πρόσθετα και αρτύματα, καθώς και την εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τα ένζυμα. Θεσπίστηκαν και ορισμένες πρόσθετες εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των αποφάσεων και η προστασία των καταναλωτών, και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Ο στόχος της μελλοντικής νομοθεσίας θα είναι να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των τροφίμων, παράλληλα με τη διατήρηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων. Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί πολλά φυσικά και τεχνητά αρτύματα: καταγράφονται όχι λιγότερα των 2 600. Ολοένα και περισσότερα ένζυμα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων και με τα κείμενα που εγκρίθηκαν επιδιώκεται η βελτίωση της ασφάλειας στη χρήση αυτών των ουσιών. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου επεξεργασίας τροφίμων στην αγορά πρέπει να διατηρηθεί. Τα φυσικά αρτύματα παρασκευάζονται εξολοκλήρου από φυσικές αρτυματικές ουσίες. Η αναλογία 90/10 που πρότεινε η Επιτροπή καθιστά δυνατή την παραγωγή φυσικού αρτύματος με γεύσεις που διαφέρουν αναλόγως των προϊόντων, των στόχων ή της κουλτούρας των κρατών μελών. Το 10% είναι φυσικής μεν προέλευσης, άλλης όμως από τη βασική ουσία που χρησιμοποιήθηκε. Λυπούμαι, επομένως, για την έγκριση αυτού του αυθαίρετου κανόνα, που ονομάζεται 95/5, ο οποίος μπορεί να πλήξει τον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων, χωρίς όμως να παρέχει καλύτερη ενημέρωση στους καταναλωτές."@el10
"I voted in favour of the package relating to the rationalisation of procedures for the authorisation, use and consolidation of directives relating to additives and flavourings, as well as the harmonisation of legislation relating to enzymes. A certain number of additional guarantees have been introduced to ensure the transparency of decisions and the protection of consumers and I am very pleased about that. The aim of future legislation will be to ensure consumer protection and food safety while preserving innovation and competitiveness in the food processing industry. The food industry uses many natural and artificial flavourings: no fewer than 2 600 are listed. More and more enzymes enter also into the manufacture of food stuffs and the texts adopted seek to improve the safety of the use of these substances. The competitiveness of the food processing industry in the market should be preserved. Natural flavourings are wholly made up of natural flavouring agents. The ratio of 90/10 proposed by the Commission made it possible to produce a natural flavour with tastes differing according to the products, targets or the culture of Member States. The 10% came from natural sources other than the substance concerned. I regret therefore the adoption of the arbitrary rule called 95/5 which could penalise the food processing industry but without giving the consumer better information."@en4
"He votado a favor del paquete relacionado con la racionalización de procedimientos para la autorización, la utilización y la consolidación de Directivas relativas a aditivos y aromatizantes, así como a la armonización de legislación relativa a enzimas. Se ha establecido cierto número de garantías adicionales para asegurar la transparencia de decisiones y la protección de los consumidores, de lo cual me alegro mucho. El objetivo de la futura legislación consistirá en garantizar la protección del consumidor y la seguridad alimentaria mientras se conserva la innovación y la competitividad en la industria de la transformación de los alimentos. La industria alimentaria utiliza muchos aromatizantes naturales y artificiales: en la lista figura un mínimo de 2 600. Cada vez se introducen más enzimas en la fabricación de alimentos y los textos aprobados intentan mejorar la seguridad de la utilización de esas sustancias. Convendría mantener la competitividad de la industria de la transformación de alimentos. Los aromatizantes naturales están totalmente compuestos por agentes aromatizantes naturales. La proporción de 90/10 propuesta por la Comisión permite producir un aroma natural que sabe diferente de acuerdo con los productos, lo objetivos o la cultura de los Estados miembros. El 10 % procedía de recursos naturales distintos de las sustancias en cuestión. Por tanto, lamento la aprobación de la regla arbitraria llamada 95/5, que podría penalizar a la industria de la transformación de alimentos, pero sin suministrar al consumidor mejor información."@es21
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@et5
"Puolsin äänestyksessä pakettia, joka liittyy lisäaineita ja aromeja koskevien direktiivien hyväksymis-, käyttö- ja konsolidointimenettelyjen järkeistämiseen sekä entsyymeihin liittyvän lainsäädännön yhtenäistämiseen. Tiettyjä lisätakeita on esitetty päätösten avoimuuden ja kuluttajansuojan varmistamiseksi, ja siitä olen hyvin mielissäni. Tulevan lainsäädännön päämääränä on paitsi kuluttajansuojan ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistaminen myös elintarviketeollisuuden innovaatio- ja kilpailukyvyn suojelu. Elintarviketeollisuudessa käytetään monia luontaisia ja keinotekoisia aromeja: jopa 2 600 on listattu. Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetään myös yhä useampia entsyymejä, ja hyväksyttyjen tekstien tarkoituksena on parantaa näiden aineiden käytön turvallisuutta. Elintarviketeollisuuden kilpailukykyä markkinoilla on suojeltava. Luontaiset aromit koostuvat kokonaan luontaisista aromiaineista. Komission ehdottama 90/10-suhde mahdollisti luonnollisen maun valmistamisen niin, että maku vaihtelee tuotteiden, kohteiden tai jäsenvaltioiden kulttuurin mukaan. Kymmenen prosentin osuus liittyy luonnollisiin lähteisiin, jotka olivat muita kuin kyseinen aine. Olen tämän vuoksi pahoillani mielivaltaisen 95/5-säännön hyväksymisestä, koska sillä voidaan rangaista elintarviketeollisuutta takaamatta kuitenkaan parempaa tiedottamista kuluttajille."@fi7
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@hu11
"Ho votato a favore del pacchetto riguardante la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione, di utilizzo e il consolidamento delle direttive sugli additivi e sugli aromatizzanti, nonché l’armonizzazione delle normative sugli enzimi. E’ stato introdotto un certo numero di garanzie supplementari per assicurare la trasparenza delle decisioni e la protezione dei consumatori e ne sono molto lieta. La futura legislazione avrà l’obiettivo di garantire la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare preservando al contempo l’innovazione e la competitività dell’industria agroalimentare. L’industria alimentare utilizza molti aromi naturali e artificiali: ne sono stati censiti almeno 2 600. Inoltre sempre più enzimi entrano nella produzione dei generi alimentari e i testi adottati sono intesi a migliorare la sicurezza di impiego di queste sostanze. Occorre preservare la competitività dell’industria agroalimentare nel mercato. Gli aromi naturali sono interamente composti da agenti aromatizzanti naturali. Il rapporto 90/10 proposto dalla Commissione ha permesso di ottenere un aroma naturale con gusti differenziati a seconda dei prodotti, dei destinatari o della cultura degli Stati membri. Il 10 per cento proveniva da fonti naturali diverse dalla sostanza in questione. Deploro pertanto l’adozione della norma arbitraria, detta 95/5, con cui si rischierebbe di penalizzare l’industria agroalimentare senza però offrire al consumatore una migliore informazione."@it12
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@lt14
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@lv13
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@mt15
". Ik heb voor het pakket gestemd betreffende de rationalisering van de toelatings- en gebruiksprocedures en de consolidatie van de richtlijnen betreffende additieven en aroma’s alsmede de harmonisatie van de wetgeving inzake enzymen. Het verheugt mij zeer dat we een aantal aanvullende garanties hebben opgenomen om de transparantie van de besluiten en de consumentenbescherming te waarborgen. De toekomstige wetgeving heeft als doel de consumentenbescherming en de voedselveiligheid te waarborgen alsmede het innovatief vermogen en het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie in stand te houden. De voedingsindustrie gebruikt vele natuurlijke en kunstmatige aroma’s; er zijn er niet minder dan 2 600 geregistreerd. Bovendien worden steeds meer enzymen gebruikt bij de productie van levensmiddelen, en met de aangenomen teksten willen wij het veilige gebruik van deze stoffen verbeteren. Wij dienen het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie op de markt in stand te houden. Natuurlijke aroma’s bestaan volledig uit agentia met natuuridentieke aromatiseringseigenschappen. Met de door de Commissie voorgestelde verhouding 90/10 kon een natuurlijk aroma worden geproduceerd met verschillende smaken, afhankelijk van het product, de doelgroep of de cultuur van de lidstaat. Die 10 procent kwam uit natuurlijke bronnen anders dan de betreffende stof. Ik betreur derhalve dat de zogenaamde arbitraire 95/5-regel is aangenomen die de voedingsmiddelenindustrie kan benadelen maar de consument geen betere informatie verschaft."@nl3
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@pl16
"Votei favoravelmente o pacote relativo à racionalização dos procedimentos de autorização e utilização, à consolidação das directivas relativas aos aditivos e aromas e ainda à harmonização das legislações referentes às enzimas. Foi introduzido um certo número de garantias suplementares destinadas a assegurar a transparência das decisões e a protecção dos consumidores, facto com que me congratulo. A futura legislação terá por objectivo garantir a protecção dos consumidores e a segurança alimentar, preservando simultaneamente a inovação e a competitividade da indústria agro-alimentar. A indústria agro-alimentar utiliza muitos aromas naturais e artificiais: pelo menos 2 600 encontram-se referenciados. Cada vez mais enzimas entram também no fabrico dos géneros consumidos, e os textos adoptados visam melhorar a segurança de utilização dessas substâncias. Convém portanto preservar a competitividade da indústria agro-alimentar no mercado. Os aromas naturais são integralmente compostos por agentes aromatizantes naturais. A relação 90/10 proposta pela Comissão permitia obter um aroma natural com gostos diferenciados em função dos produtos, dos alvos ou ainda da cultura dos Estados-Membros. Os 10% provinham de outras fontes naturais que não a substância em causa. Lamento, portanto, a adopção da regra arbitrária dita de 95/5, que corre o risco de penalizar a indústria agro-alimentar sem no entanto reforçar a informação do consumidor."@pt17
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@ro18
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@sk19
"J'ai voté en faveur du paquet concernant la rationalisation des procédures d'autorisation, d'utilisation et la consolidation des directives relatives aux additifs et aux arômes, ainsi que l'harmonisation des législations concernant les enzymes. Un certain nombre de garanties supplémentaires ont été introduites pour assurer la transparence des décisions et la protection des consommateurs et je m'en félicite. La future législation aura pour but d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire tout en préservant l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire. L'industrie alimentaire utilise beaucoup d'arômes naturels et artificiels: pas moins de 2 600 sont répertoriés. De plus en plus d'enzymes entrent également dans la fabrication des denrées consommées et les textes adoptés visent à améliorer la sécurité d'utilisation de ces substances. Il convient donc de préserver la compétitivité de l'industrie agro-alimentaire sur le marché. Les arômes naturels sont intégralement composés d'agents d'aromatisation naturels. Le ratio 90/10 proposé par la Commission permettait d'obtenir un arôme naturel avec des goûts différenciés en fonction des produits, des cibles ou encore de la culture des États membres. Les 10% provenaient de sources naturelles autres que la substance concernée. Je regrette donc l'adoption de la règle arbitraire dite du 95/5 qui risque de pénaliser l'industrie agro-alimentaire sans pour autant renforcer l'information du consommateur."@sl20
"Jag röstade för det paket som hänför sig till rationaliseringen av förfaranden för godkännande, användning och konsolidering av direktiv om tillsatser och aromer samt harmoniseringen av lagstiftning som avser enzymer. Ett visst antal ytterligare garantier har införts för att säkerställa öppenheten i beslut samt konsumentskyddet och jag är mycket glad över det. Målet för framtida lagstiftning kommer att vara att garantera konsumentskydd och livsmedelssäkerhet medan livsmedelsberedningsindustrins innovations- och konkurrenskraft bibehålls. Livsmedelsindustrin använder många naturliga och konstgjorda aromer: inte mindre än 2 600 är förtecknade. Fler och fler enzymer ingår också i tillverkningen av livsmedel och de antagna texterna syftar till att förbättra säkerheten vid användningen av dessa ämnen. Livsmedelsindustrins konkurrenskraft på marknaden bör bibehållas. Naturliga aromer består uteslutande av naturliga aromämnen. Förhållandet 90/10 som föreslagits av kommissionen gjorde det möjligt att tillverka ett naturligt aromämne med olika smaker alltefter produkterna, normerna eller kulturen i medlemsstaterna. De 10 procenten hade ett annat naturligt ursprung än ämnet i fråga. Jag beklagar därför antagandet av den godtyckliga regeln kallad 95/5 som kan belasta livsmedelsberedningsindustrin men utan att ge konsumenten bättre information."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Françoise Grossetête (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph