Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-09-Speech-1-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070709.19.1-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@cs1
"Fru formand! I forhandlingen om det indre marked for gas og elektricitet er spørgsmålet om en adskillelse af transmissionsnettet fra produktionen et nøglespørgsmål. Ud af de foreslåede adskillelsesmodeller har ejendomsretlig adskillelse vist sig at være den mest effektive. Det betyder dog ikke, at vi ikke bør have en kritisk tilgang til den, men snarere det modsatte. Jeg tror, at det er nødvendigt at påpege en lang række faktorer, som vi skal være opmærksomme på i denne proces. Dem vil jeg nævne et par stykker af. Først vil jeg gerne understrege, at vi klart skal definere tilsynsmyndighedernes kompetencer. Her skal vi være klar over, at en ejendomsretlig adskillelse er ensbetydende med en integration af EU's indre marked. Denne integration kræver dog en styrkelse af de eksisterende tilsynsmyndigheder. Disse myndigheder skal udvikles og opbygges, hvad enten vi taler om nationale reguleringsmyndigheder eller nye modeller som ISO+. EU's nationale tilsynsmyndigheder skal have nogle mere ensartede kompetencer og beføjelser, og samtidig skal vi sørge for en tilstrækkelig kontrol med grænseoverskridende aktiviteter. Jeg vil ligeledes gerne understrege, at vi ved gennemførelsen af det indre marked for gas og elektricitet og i processen med ejendomsretlig adskillelse skal tage højde for vores store importafhængighed. Hvis vi gerne vil have, at det indre marked skal give positive resultater, er vi nødt til at tale med én stemme over for tredjelandene. Derfor kræver processen, at vi samtidig formulerer en fælles europæisk udenrigspolitik eller i det mindste en fælles europæisk udenrigspolitik på energiområdet. Vi er også nødt til at følge gensidighedsprincippet. Endelig vil jeg gerne understrege, at solidaritet er en af de grundlæggende værdier i EU. Vi er nødt til at give det indre marked en sådan form, at det samtidig bliver muligt for os at beskytte de svageste brugere. Dette kan gøres på en neutral måde, som ikke truer Europas konkurrenceevne. Jeg støtter det, der står i betænkningen i den henseende, og samtidig vil jeg gerne lykønske ordføreren med hans glimrende arbejde."@da2
"Bei der Debatte über den Binnenmarkt für Erdgas und Strom ist die Frage der Entflechtung von Übertragungsnetzen und Erzeugung eine Schlüsselfrage. Von den vorgeschlagenen Modellen der Entflechtung hat sich die eigentumsrechtliche Entflechtung bisher als die beste erwiesen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir sie nicht kritisch betrachten sollten, ganz im Gegenteil. Meines Erachtens müssen zahlreiche Faktoren hervorgehoben werden, die bei diesem Prozess unsere Aufmerksamkeit erfordern. Ich möchte auf einige von ihnen eingehen. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden eindeutig festlegen müssen. Wir müssen uns hier bewusst sein, dass die eigentumsrechtliche Entflechtung die Integration des EU-Binnenmarktes bedeutet. Diese Integration erfordert jedoch eine Stärkung der bestehenden Aufsichtsbehörden. Diese Behörden müssen entwickelt und aufgebaut werden, ob wir nun über nationale Regulierungsstellen oder neue Modelle wie ISO+ sprechen. Die Zuständigkeiten und Befugnisse nationaler Aufsichtsbehörden in der EU müssen einheitlich sein, gleichzeitig müssen wir dabei eine angemessene Überwachung der grenzübergreifenden Tätigkeiten sicherstellen. Ich möchte auch die Tatsache hervorheben, dass wir bei der Schaffung eines Binnenmarktes für Erdgas und Strom und beim Prozess der eigentumsrechtlichen Entflechtung unsere starke Abhängigkeit von Einfuhren berücksichtigen müssen. Wenn wir versuchen, positive Ergebnisse mit dem Binnenmarkt zu erzielen, müssen wir gegenüber Drittländern mit einer Stimme auftreten. Der Prozess verlangt daher die gleichzeitige Konzipierung einer gemeinsamen Außenpolitik oder zumindest einer gemeinsamen europäischen Energie-Außenpolitik. Außerdem müssen wir den Grundsatz der Gegenseitigkeit wahren. Schließlich möchte ich noch die Solidarität als einen der Grundwerte der Europäischen Union hervorheben. Wir müssen den Binnenmarkt so gestalten, dass wir in der Lage sind, gleichzeitig seine schwächsten Nutzer zu schützen. Dies kann auf ganz neutralem Wege geschehen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu gefährden. Ich unterstütze eine diesbezügliche Formulierung im Bericht, und gleichzeitig beglückwünsche ich den Berichterstatter zu seiner ausgezeichneten Arbeit."@de9
"Στη συζήτηση για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, το ζήτημα του διαχωρισμού του δικτύου μεταφοράς από την παραγωγή είναι ένα κομβικό ζήτημα. Από τα προτεινόμενα μοντέλα διαχωρισμού, ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας έχει αποδειχθεί ο πλέον αποτελεσματικός. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια κριτική προσέγγιση απέναντι του, το αντίθετο. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να επισημάνουμε πολυάριθμους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αυτή. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ορισμένους εξ αυτών. Καταρχάς, θέλω να τονίσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουμε την αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών. Εδώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας σημαίνει ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η ολοκλήρωση απαιτεί την ενίσχυση των υφιστάμενων εποπτικών αρχών. Οι αρχές αυτές πρέπει να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν, είτε μιλάμε για τις εθνικές εποπτικές αρχές ή για τα νέα μοντέλα όπως το ISO+. Η αρμοδιότητα και οι εξουσίες των εθνικών εποπτικών αρχών στην ΕΕ πρέπει να είναι ομοιόμορφες, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να λάβουμε τη δέουσα πρόνοια για την εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και στη διαδικασία διαχωρισμού της ιδιοκτησίας πρέπει να λάβουμε υπόψη την υψηλή μας εξάρτηση από τις εισαγωγές. Αν θέλουμε να αποκομίσουμε θετικά οφέλη από την εσωτερική αγορά, πρέπει να απευθυνθούμε στις τρίτες χώρες με μία φωνή. Η διαδικασία, συνεπώς, απαιτεί την ταυτόχρονη χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ή τουλάχιστον μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει επίσης να σεβαστούμε την αρχή της αμοιβαιότητας. Τέλος, θέλω επίσης να υπογραμμίσω την αλληλεγγύη ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διαμορφώσουμε την εσωτερική αγορά κατά τέτοιον τρόπο που να μας επιτρέπει να προστατεύουμε παράλληλα τους πιο ευάλωτους χρήστες της. Αυτό μπορεί να γίνει με ουδέτερο τρόπο, ο οποίος δεν θα απειλεί την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Υποστηρίζω τη σχετική διατύπωση στην έκθεση, και συγχρόνως συγχαίρω τον εισηγητή για το έξοχο έργο του."@el10
"In the debate on the internal market for gas and electricity, the question of unbundling the transmission network from production is a key issue. Of the proposed unbundling models, ownership unbundling has thus far proven to be the most effective. Yet this does not mean that we should not take a critical approach to it, in fact quite the contrary. I believe that there is a need to point out numerous factors to which we must be attentive in this process. May I highlight just some of them. Firstly, I would emphasise that we must clearly define the competence of the supervisory authorities. Here we must be aware that ownership unbundling signifies integration of the EU internal market. However this integration requires the reinforcement of the existing supervisory authorities. These authorities must be developed and built up, whether we are talking about national regulators or new models such as ISO+. The competence and powers of national supervisory authorities in the EU must be more uniform, while at the same time we must make adequate provision for the supervision of cross-border activities. I would also like to highlight the fact that in creating the internal market for gas and electricity and in the process of ownership unbundling we must take into account our high import dependence. If we are seeking to derive positive results from the internal market, we must face third countries with one voice. The process therefore requires the simultaneous formulation of a common European foreign policy, or at least a common European energy foreign policy. We must also observe the principle of reciprocity. Finally, may I also highlight solidarity as one of the fundamental values of the European Union. We must shape the internal market in such a way that enables us, at the same time, to protect its most vulnerable users. This can be done in a neutral way, which will not threaten European competitiveness. I support wording to this effect in the report, and at the same time I congratulate the rapporteur for his excellent work."@en4
"En el debate sobre el mercado de gas y electricidad, la cuestión de la separación de la red de transmisión de la producción reviste una importancia clave. De los diversos modelos de separación, la separación de la propiedad ha demostrado hasta ahora ser la más eficaz. No obstante, esto no significa que no debamos mostrarnos críticos con ella, al contrario. Creo que lo que necesitamos es señalar los numerosos factores que debemos tener en cuenta en este proceso. Y aquí me gustaría destacar algunos de ellos. En primer lugar, quiero hacer hincapié en que debemos definir claramente las competencias de las autoridades de supervisión. Tenemos que ser conscientes de que la separación de la propiedad significa integración en el mercado interior de la UE. Sin embargo, esta integración exige que reforcemos las actuales autoridades de supervisión. Es necesario desarrollar y consolidar estas autoridades, tanto si hablamos de los reguladores nacionales como de nuevos modelos, como el ISO+. Las competencias y facultades de las autoridades nacionales de supervisión en la UE deben ser más uniformes y, al mismo tiempo, debemos adoptar las medidas necesarias para la supervisión de las actividades transfronterizas. Asimismo me gustaría recalcar que al crear el mercado interior de gas y electricidad y en el proceso de separación de la propiedad debemos tener en cuenta nuestra gran dependencia de las importaciones. Si queremos obtener resultados positivos del mercado interior, debemos hacer frente a los terceros países con una sola voz. Por lo tanto, este proceso requiere que formulemos simultáneamente una política exterior europea o al menos una política exterior europea en materia de energía. También debemos observar el principio de reciprocidad. Por último, quisiera destacar igualmente que la solidaridad es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Debemos dar forma al mercado interior de tal manera que nos permita, al mismo tiempo, proteger a los usuarios más vulnerables. Esta tarea puede llevarse a cabo de manera neutra, sin poner en peligro la competitividad europea. Apoyo el texto en este sentido que figura en el informe y paralelamente felicito al ponente por su excelente trabajo."@es21
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@et5
"Siirtoverkon eriyttäminen tuotannosta on avainasemassa kaasun ja sähkön sisämarkkinoista keskusteltaessa. Ehdotetuista eriyttämismalleista omistajuuden eriyttäminen on osoittautunut tähän asti tehokkaimmaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei siihen saisi suhtautua kriittisesti – itse asiassa päinvastoin. Mielestäni on syytä tuoda esiin useita tekijöitä, joihin on kiinnitettävä huomiota. Käsittelen niistä muutamia. Ensiksi painotan, että valvontaviranomaisten toimivalta on määriteltävä selkeästi. Tässä on muistettava, että omistajuuden eriyttäminen tarkoittaa EU:n sisämarkkinoiden yhdentymistä. Yhdentyminen edellyttää kuitenkin nykyisten valvontaviranomaisten aseman vahvistamista. Viranomaisia on kehitettävä ja vahvistettava, olivatpa kyseessä kansalliset sääntelyviranomaiset tai uudet mallit, kuten ISO+-malli. Kansallisten valvontaviranomaisten toimivallan ja valtuuksien on oltava yhtenäisempiä EU:ssa, ja samalla on taattava rajatylittävän toiminnan riittävä valvonta. Haluan tuoda myös esiin, että kaasun ja sähkön sisämarkkinoita luotaessa ja omistajuutta eriytettäessä on otettava huomioon, että olemme hyvin riippuvaisia tuontienergiasta. Jos sisämarkkinoilla pyritään samaan aikaan myönteisiä tuloksia, kolmansien maiden kanssa on keskusteltava yhdellä äänellä. Prosessi edellyttää siis sitä, että samalla laaditaan Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka tai ainakin Euroopan unionin yhteinen ulkoinen energiapolitiikka. Vastavuoroisuusperiaatetta on samoin noudatettava. Lopuksi toisin esiin, että solidaarisuus on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Sisämarkkinoita on muokattava siten, että samalla voidaan suojella sen heikoimmassa asemassa olevia käyttäjiä. Tämä voidaan tehdä neutraalilla tavalla, joka ei uhkaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Puollan sitä, miten asia on esitetty mietinnössä, ja kiitän samalla esittelijää erinomaisesta työstä."@fi7
"Dans le débat sur le marché intérieur du gaz et de l’électricité, la question de la séparation du réseau de transmission et de la production est un élément essentiel. Parmi les modèles de séparation proposés, à ce jour, la séparation de la propriété s’est avérée le plus efficace. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne devions pas adopter une attitude critique à son égard, au contraire même: je pense qu’il est nécessaire de souligner de nombreux facteurs auxquels nous devons prêter attention dans ce processus. Permettez-moi d’en souligner juste quelques-uns. Premièrement, je voudrais souligner que nous devons définir clairement les compétences des autorités chargées de la supervision. Ici, n’oublions pas que la séparation de la propriété signifie l’intégration du marché intérieur de l’UE. Toutefois, cette intégration requiert le renforcement des autorités de supervision existantes. Ces autorités doivent être développées et renforcées, qu’il s’agisse de régulateurs nationaux ou de nouveaux modèles comme GRI+. Les pouvoirs et les compétences des autorités nationales de supervision de l’UE doivent être plus uniformes, mais nous devons en parallèle prendre les mesures adéquates de supervision des activités transfrontalières. Je voudrais également souligner qu’en créant le marché intérieur du gaz et de l’électricité et dans le processus de séparation de la propriété, nous devons tenir compte de notre grande dépendance en matière d’importation. Si nous souhaitons obtenir des résultats positifs du marché intérieur, nous devons nous adresser d’une seule voix aux pays tiers. Le processus requiert dès lors la formulation simultanée d’une politique étrangère européenne commune ou, à tout le moins, d’une politique étrangère européenne commune en matière d’énergie. Nous devons également respecter le principe de réciprocité. Enfin, permettez-moi également de souligner la solidarité comme l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne. Nous devons façonner le marché intérieur de telle sorte qu’il permette en même temps de protéger ses usagers les plus vulnérables. Cela peut être fait d’une manière neutre, qui ne compromette pas la compétitivité européenne. Je soutiens le libellé du rapport qui va dans ce sens et, en même temps, je félicite le rapporteur pour son excellent travail."@fr8
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@hu11
"Nel dibattito sul mercato interno dell’elettricità e del gas, la questione della separazione della rete di trasmissione dalla produzione riveste un’importanza capitale. Tra i modelli proposti, la separazione della proprietà sinora si è rivelato il più efficace. Eppure ciò non significa che non dobbiamo assumere un approccio critico, anzi, tutto il contrario. Credo che sia necessario mettere in luce numerosi fattori cui dobbiamo prestare attenzione in questo processo. Mi soffermerò solo su alcuni. In primo luogo vorrei rilevare che dobbiamo chiaramente definire la competenza delle autorità di vigilanza. In questo caso dobbiamo tenere presente che la separazione della proprietà comporta l’integrazione del mercato interno dell’UE. Tuttavia, tale integrazione richiede il rafforzamento delle esistenti autorità di vigilanza, le quali devono essere sviluppate e costruite sia che si tratti di autorità nazionali di regolamentazione o di nuovi modelli come l’ISO+. Le competenze e i poteri delle autorità nazionali di vigilanza nell’UE devono essere più uniformi, e al contempo dobbiamo prendere i provvedimenti adeguati per la vigilanza sulla attività transnazionali. Tengo inoltre ad evidenziare il fatto che, creando un mercato interno per il gas e l’elettricità e nel processo di separazione della proprietà, dobbiamo tenere conto della nostra grande dipendenza dalle importazioni. Se vogliamo ottenere risultati positivi dal mercato interno, dobbiamo affrontare i paesi terzi parlando con una sola voce. Il processo pertanto comporta la formulazione simultanea di una politica estera comune europea o perlomeno di una politica estera comune europea in materia di energia. Dobbiamo inoltre rispettare il principio di reciprocità. Infine, vorrei anche sottolineare che la solidarietà è uno dei valori fondamentali dell’Unione europea. Dobbiamo plasmare il mercato interno in modo che ci consenta anche di proteggere gli utenti più vulnerabili. Lo si può fare in maniera neutrale, senza mettere a repentaglio la competitività europea. Sottoscrivo le parole espresse nella relazione e allo stesso tempo mi congratulo con il relatore per l’eccellente lavoro svolto."@it12
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@lt14
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@lv13
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@mt15
"Bij de behandeling van de interne gas- en elektriciteitsmarkt handelt één van de kernvragen over de ontvlechting van transmissienetten en productieactiviteiten. Van de voorgestelde modellen voor ontvlechting is eigendomsontvlechting tot nu toe het efficiëntst gebleken. Dat betekent echter niet dat we dat niet kritisch mogen benaderen, integendeel. Ik ben van mening dat we moeten wijzen op verschillende factoren waaraan we in de loop van dit proces moeten aandacht schenken. Ik wil graag enkele ervan belichten. Ik wil vooreerst benadrukken dat we de bevoegdheden van de controle-instanties duidelijk moeten definiëren. Daarbij moeten we ons ervan bewust zijn dat eigendomsontvlechting gelijkstaat met integratie van de Europese interne markt. Een dergelijke integratie vereist echter een bovenbouw van de huidige controle-instanties. Die laatste moeten we ontwikkelen en uitbouwen, of het nu gaat om nationale regelgevende instanties of om nieuwe modellen zoals ISO+. De bevoegdheden en de slagkracht van nationale controle-instanties in de EU moeten uniformer zijn. Tegelijkertijd moeten we echter zorgen voor een gepaste controle van grensoverschrijdende activiteiten. Ik zou ook willen wijzen op het feit dat we bij de oprichting van een interne gas- en elektriciteitsmarkt en bij het proces van de eigendomsontvlechting rekening moeten houden met onze grote importafhankelijkheid. Als we willen dat de interne markt een positief resultaat oplevert, moeten we ten aanzien van derde landen met één stem spreken. Het proces vereist dus tegelijkertijd dat we een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid opzetten, of minstens een gemeenschappelijk Europees buitenlands energiebeleid. Ook het beginsel van de wederkerigheid moeten we respecteren. Tot slot wil ik de aandacht vestigen op solidariteit als een van de fundamentele waarden van de Europese Unie. We moeten de interne markt zodanig vormgeven dat we tegelijkertijd ook de meest kwetsbare consumenten beschermen. Dat kan gebeuren op een neutrale manier die het Europese concurrentievermogen niet in het gedrang zal brengen. Ik steun de tekst van het verslag waarin dat wordt uitgedrukt en ik feliciteer eveneens de rapporteur met zijn uitstekende werk."@nl3
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@pl16
"No debate sobre o mercado interno do gás e da electricidade, a questão da separação da rede de transmissão é uma questão-chave. Dos modelos de separação propostos, até ao momento a separação da propriedade foi o que demonstrou ser mais eficaz. No entanto, tal não significa que não devamos ter uma atitude crítica face ao mesmo, muito pelo contrário. Parece-me necessário apontar vários factores neste processo, aos quais devemos estar atentos. Se me permitem, gostaria de referir apenas alguns. Em primeiro lugar, sublinharia que temos de definir claramente a competência das autoridades de supervisão. Neste ponto, devemos estar cientes de que a separação da propriedade significa integração do mercado interno da UE. No entanto, esta integração exige o reforço das autoridades de supervisão existentes. Estas autoridades devem ser desenvolvidas e aumentadas, no caso dos reguladores nacionais ou no caso dos novos modelos tais como o ISO+. A competência e os poderes das autoridades de supervisão na UE têm de ser mais uniformes e simultaneamente temos de dispor das medidas adequadas para a supervisão de actividades transfronteiriças. Gostaria ainda de sublinhar que, ao criarmos o mercado interno do gás e da electricidade e no processo de separação da propriedade, temos de ter em consideração a nossa elevada dependência das importações. Se pretendemos obter resultados positivos com o mercado interno, temos de nos apresentar, face aos países terceiros, com uma só voz. O processo exige assim a formulação em simultâneo de uma política externa comum europeia ou, pelo menos, de uma política externa comum no campo da energia. Temos também de observar o princípio da reciprocidade. Por último, gostaria de sublinhar a solidariedade como um dos valores fundamentais da União Europeia. Temos de moldar o mercado interno de forma a podermos igualmente proteger os seus utilizadores mais vulneráveis. Isto pode ser feito de uma forma neutra, que não ameace a competitividade europeia. Apoio a inclusão no relatório de texto neste sentido e simultaneamente saúdo o relator pelo excelente trabalho."@pt17
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@ro18
"Pri obravnavi notranjega trga s plinom in električno energijo je vprašanje ločevanja med prenosnim omrežjem in proizvodnimi dejavnostmi med ključnimi. Med predstavljenimi modeli ločevanja se je ločevanje lastništva doslej izkazalo za najbolj učinkovito. To pa ne pomeni, da do njega ne smemo imeti kritičnega pristopa, ravno nasprotno. Menim, da je potrebno opozoriti na številne dejavnike, na katere moramo tekom tega procesa biti pozorni. Naj izpostavim samo nekatere med njimi. Najprej želim poudariti, da moramo jasno definirati pristojnosti nadzornih organov. Pri tem se moramo zavedati, da ločevanje lastništva pomeni integracijo notranjega trga EU. Ta integracija pa zahteva nadgradnjo sedanjih nadzornih organov. Slednje moramo razviti in nadgraditi, pa naj si gre za nacionalne regulatorje ali pa za nove modele, kot je na primer ISO +. Pristojnosti in moč nacionalnih nadzornih organov v EU mora biti enotnejša, hkrati pa moramo ustrezno poskrbeti za nadzor čezmejnih dejavnosti. Želela bi izpostaviti tudi dejstvo, da moramo pri oblikovanju notranjega trga plina in električne energije ter pri procesu ločevanja lastništva upoštevati našo veliko uvozno odvisnost. Če želimo, da bo notranji trg dal pozitiven rezultat, moramo proti tretjim državam govoriti z enotnim glasom. Proces torej zahteva istočasno oblikovanje skupne evropske zunanje politike, ali vsaj skupne evropske energetske zunanje politike. Upoštevati moramo tudi načelo recipročnosti. Za konec naj izpostavim še solidarnost kot eno od temeljnih vrednot Evropske unije. Notranji trg moramo oblikovati na tak način, da bomo hkrati zaščitili tudi najbolj ranljive uporabnike. To je možno storiti na nevtralen način, ki ne bo ogrozil evropske konkurenčnosti. Podpiram besedilo s to vsebino v poročilu in hkrati čestitam poročevalcu za njegovo odlično delo."@sk19
"I debatten om den inre marknaden för gas och el är en av de centrala frågorna uppdelningen av överföringsnät. Av de föreslagna uppdelningsmodellerna har uppdelningen av ägandet hittills visat sig vara effektivast. Detta betyder emellertid inte att vi inte bör betrakta det med kritiska ögon, tvärtom. Jag anser att vi måste vara uppmärksamma på en rad faktorer i denna process. Låt mig lyfta fram några av dessa. För det första skulle jag vilja betona att vi klart och tydligt måste definiera tillsynsmyndigheternas behörighet. Vi måste vara medvetna om att en uppdelning av ägandet innebär integrering av EU:s inre marknad. Denna integrering kräver emellertid att de befintliga tillsynsmyndigheterna stärks. Dessa myndigheter måste utvecklas och byggas upp, oavsett om vi talar om nationella tillsynsmyndigheter eller nya modeller som ISO+. Nationella tillsynsmyndigheters behörighet och befogenheter måste vara mer enhetliga. Samtidigt måste vi anta lämpliga bestämmelser för att övervaka gränsöverskridande verksamhet. Jag skulle också vilja lyfta fram att vi genom att skapa den inre marknaden för gas och el och i samband med uppdelningen av ägandet måste ta hänsyn till vårt höga importberoende. Om vi vill få positiva resultat från den inre marknaden måste vi visa upp en enad front vid våra samtal med tredjeländer. Processen kräver därför att det samtidigt formuleras en gemensam EU-utrikespolitik, eller åtminstone en gemensam EU-utrikesenergipolitik. Vi måste dessutom följa principen om ömsesidighet. Avslutningsvis skulle jag även vilja lyfta fram solidaritet som ett av EU:s grundläggande värden. Vi måste utforma den inre marknaden på ett sådant sätt att vi samtidigt kan skydda dess mest utsatta användare. Detta kan göras på ett neutralt sätt som inte hotar EU:s konkurrenskraft. Jag stöder skrivningarna i denna riktning i betänkandet och samtidigt gratulerar jag fördraganden till hans utmärkta arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Romana Jordan Cizelj (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph