Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-07-09-Speech-1-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070709.16.1-095"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία «Help», η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις τον Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας, η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνον από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει, επομένως, δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτόν τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος –γιατί και αυτό είναι σημαντικό– υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από έναν διάλογο, αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτήν την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη, αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν –είμαι βέβαιος γι’ αυτό– να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα –εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς Υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση– αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως, είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνον τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας έναν συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό –είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν– δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτήν τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες, καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό, καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Ολομέλεια."@el10
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne indlede med at udtrykke min varmeste tak til alle medlemmerne for den interesse, de har vist Kommissionens forslag om vedtagelse af andet EF-handlingsprogram om sundhed. Som De ved, lægger Kommissionen stor vægt på forebyggelse. Inden for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed, og inden for den kompetencebalance, der er fastsat i traktaten, lægger vi særlig vægt på og gør en ganske stor indsats for forebyggelse. Det gør vi også, når det gælder rygning, og De kender alle strategien, som også er blevet vel modtaget i Parlamentet, de forskellige love og den grønbog, vi har vedtaget om at forbyde rygning på offentlige steder, og jeg venter spændt på Europa-Parlamentets mening og holdning. Med hensyn til kosten udsendte vi for ganske nylig, i maj, en hvidbog om kost og fedme, og som De ved, er vi allerede i færd med at anvende og gennemføre alkoholstrategien, begyndende med alkohol- og helbredsforummet, i samarbejde med ngo'er og private organisationer, som arbejder med bekæmpelse af dette nye problem. Gennem offentlige sundhedsprogrammer støtter Kommissionen aktiviteter og netværk i forbindelse med hjerte-karsygdomme, herunder et omfattende katalog over data om hjerte-karsygdomme i medlemsstaterne og udvikling af indikatorer for at overvåge hjerte-karsygdomme. Oprettelse af referencecentre, udveksling af bedste praksis, bekæmpelse af de uligheder, der desværre findes inden for EU - ikke bare mellem de forskellige stater, men også inden for de enkelte stater - er de mål, som det nye program tager fat på. Jeg må imidlertid for nøjagtighedens skyld understrege, at vi kun stiller muligheder til rådighed; de skal bruges af medlemsstaterne, som har ansvaret for at levere sundhedsydelser. Med hensyn til forskningen (fordi spørgsmålet også henviser til forskning) har EU stillet over 100 millioner euro til rådighed til forskning i hjerte-karsygdomme gennem det sjette forskningsrammeprogram. Disse sygdomme er stadig højt prioriteret inden for sundhedsforskning under det syvende forskningsrammeprogram, som startede i år. Der er derfor mulighed for at fortsætte forskningen inden for denne sektor under det syvende rammeprogram. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det europæiske charter om hjertesundhed, for der har været afholdt et arrangement og en debat om dette emne i Parlamentet, og vi husker alle præsentationen i Bruxelles i sidste måned. Dette omfattende dokument er imidlertid vigtigt, for det forener alle de organer, som kan bidrage til at bekæmpe dette problem, og det er naturligvis sikret af det offentlige sundhedsprogram. Der vil være flere aktioner til bekæmpelse af de afgørende faktorer, som forårsager hjerte-karsygdomme og uligheder på sundhedsområdet, at finde i EU's nye sundhedsstrategi, som jeg håber - og er sikker på - vil blive vedtaget senere, inden udgangen af dette år. Med hensyn til den finansielle del - for det er også vigtigt - er der en europæisk udviklingsfond for udviklingslandene, hvor Kommissionen reagerer på de prioriteringer, som landene selv foretager i en dialog, og sundhedssektoren er naturligvis prioriteret højt. Det samme gælder for strukturfondene, som findes i EU for medlemsstaterne, og som kan bruges til sundhed i endnu videre omfang i denne periode end i den foregående periode, men der er stadig behov for, at medlemsstaterne selv prioriterer sundheden i forbindelse med anvendelsen af midlerne. Jeg vil især gerne takke ordføreren, hr. Trakatellis, og skyggeordførerne for deres arbejde, som jeg er sikker på vil give os mulighed for at nå til enighed i andenbehandlingen. Vi stiller muligheder til rådighed, og det betyder, at jeg ikke vil undlade at tage spørgsmålet op over for sundhedsministrene, hver gang vi mødes, og i sidste ende vil beslutningen blive taget kollektivt af medlemsstaternes regeringer. Jeg råder og opfordrer medlemsstaterne til at bruge strukturfondene på sundhedssektoren, men jeg må sige, at der stadig er mulighed for forbedringer. Det er imidlertid også en prioritet at styrke de nationale sundhedssystemer, som giver mulighed for at forvalte de offentlige sundhedsprioriteter, hvilket ikke kun omfatter smitsomme sygdomme, som selvfølgelig er den første og indlysende trussel, men også ikkesmitsomme, og her håber jeg, at jeg vil få Parlamentets støtte og samarbejde. Vi har i dag et generelt kompromis, som er resultatet af en række meget positive uofficielle kontakter mellem de tre institutioner. Kompromisændringsforslaget styrker teksten inden for adskillige sektorer, som er særligt vigtige for Parlamentet, f.eks. opfølgning på fællesskabsinitiativer om kræft og den mere præcise formulering om handling for miljøet og sundheden. Med hensyn til budgettet, som vi også har diskuteret tidligere, var der desværre meget begrænset albuerum, og Kommissionen er bundet af de aftalte finansielle overslag. Ikke desto mindre vil der i henhold til teksten fra trepartserklæringen blive taget højde for programmets særlige behov under den årlige budgetprocedure. Desuden vil den foreliggende tekst skabe et lovgrundlag, som vil sikre en mere effektiv fordeling af ressourcerne til at opnå programmets mål. Der er næppe nogen, der er i tvivl om, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen har gjort en stor indsats for at nå et acceptabelt kompromis. Jeg håber virkelig, at afstemningen vil være et udtryk for denne positive og konstruktive situation, så vi kan begynde at finansiere planer i forbindelse med vigtige nye offentlige sundhedssektorer fra 1. januar 2008. Jeg vil nu gerne på baggrund af hr. Ouzkýs spørgsmål gå videre til et mere specifikt aspekt af folkesundheden og et af de mest alvorlige problemer - jeg tænker på hjerte-karsygdommene, som virkelig er en af de vigtigste årsager til tidlig død og handicap for EU's borgere. Årsagerne og risikofaktorerne er velkendte - det er bl.a. rygning, dårlig kost og fedme, manglende motion og for stort alkoholforbrug. Jeg ved, at Parlamentet er særligt interesseret i denne sektor, og at Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vil fremlægge et beslutningsforslag om hjerte-karsygdomme for plenarforsamlingen."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich allen Abgeordneten wärmstens für ihr Interesse am Vorschlag der Kommission für die Annahme eines zweiten Aktionsprogramms der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit danken. Wie Sie wissen, legt die Kommission besonderes Augenmerk auf die Vorbeugung. Im Rahmen der begrenzten Mittel, die uns zur Verfügung stehen, und im Rahmen des im Vertrag festgelegten Gleichgewichts der Zuständigkeiten legen wir auf die Vorbeugung besondere Betonung und unternehmen in dieser Hinsicht erhebliche Bemühungen. Wir tun dies auch in Bezug auf das Rauchen. Ihnen allen sind die HELP-Kampagne, die auch im Parlament behandelt wurde, die verschiedenen Rechtsakte und unser Grünbuch über das Rauchverbot im öffentlichen Bereich wohlbekannt, und ich warte wirklich mit Ungeduld auf die Ansicht und Stellungnahme des Europäischen Parlaments. Was die Ernährung betrifft, so haben wir jüngst, im Mai, ein Weißbuch über Ernährung und Adipositas veröffentlicht, und wie Sie wissen, haben wir bereits mit der Anwendung und Umsetzung der Alkoholstrategie begonnen und dabei mit dem Ziel, dieses neue Problem zu bekämpfen, in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und Privatunternehmen mit dem Alkohol- und Gesundheitsforum den Anfang gemacht. Durch Volksgesundheitsprogramme unterstützt die Kommission Aktivitäten und Netzwerke im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschließlich eines ausführlichen Datenkatalogs über Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Mitgliedstaaten und der Entwicklung von Indikatoren für die Überwachung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Einrichtung von Referenzzentren, der Austausch bewährter Praktiken, die Bekämpfung der Ungleichheiten, die in der Europäischen Union – nicht nur von einem Staat zum anderen, sondern auch innerhalb der Mitgliedstaaten – bedauerlicherweise bestehen, sind die Ziele, die mit dem neuen Programm verfolgt werden. Um der Genauigkeit willen muss ich allerdings betonen, dass wir nur Möglichkeiten bereitstellen, die von den Mitgliedstaaten auch genutzt werden müssen, denn sie sind für die Gesundheitsdienste zuständig. Was die Forschung betrifft (weil sich die Anfrage auch auf die Forschung bezieht), so hat die Europäische Union durch das Sechste Rahmenprogramm im Bereich der Forschung und Entwicklung über 100 Millionen Euro für die Erforschung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Verfügung gestellt. Diese Krankheiten bilden nach wie vor einen prioritären Bereich der Gesundheitsforschung im Rahmen des in diesem Jahr begonnenen Siebten Rahmenprogramms im Bereich der Forschung und Entwicklung. Dementsprechend besteht die Möglichkeit, die Forschung in diesem Bereich im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms fortzusetzen. Ich möchte nicht im Einzelnen auf die Europäische Charta für Herzgesundheit eingehen, weil zu diesem Thema eine Veranstaltung und Aussprache hier im Parlament stattgefunden haben und wir alle uns noch an die Auftaktveranstaltung letzten Monat in Brüssel erinnern. Dieses den Zusammenhang herstellende Dokument ist jedoch wichtig, weil es alle Organe vereint, die zur Bekämpfung dieses Problems beitragen können, und selbstverständlich wird es durch das Volksgesundheitsprogramm sichergestellt. Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der entscheidenden Faktoren, die Herz-Kreislauf-Krankheiten und Ungleichheiten bei der Gesundheit verursachen, werden in der neuen Gesundheitsstrategie der Europäischen Union enthalten sein, die, wie ich hoffe – und da bin ich mir sicher –, zu einem späteren Zeitpunkt noch vor Ende dieses Jahres verabschiedet wird. Was den finanziellen Teil betrifft – denn auch er ist wichtig –, so gibt es den Europäischen Entwicklungsfonds für Entwicklungsländer, mit dem die Kommission auf die Prioritäten reagiert, die von den Ländern selbst im Wege des Dialogs festgelegt werden, und selbstverständlich gehört der Gesundheitssektor zu den Prioritäten. Dasselbe gilt für die Strukturfonds, die in der Europäischen Union für die Mitgliedstaaten bestehen und die im laufenden Zeitraum noch intensiver als im vergangenen Zeitraum für Gesundheitszwecke genutzt werden können, doch ist es nach wie vor notwendig, dass die Gesundheit bei der Inanspruchnahme der Fonds durch die Mitgliedstaaten selbst eine Vorrangstellung einnimmt. Mein besonderer Dank gilt dem Berichterstatter, Herrn Trakatellis, und den Schattenberichterstattern für ihre Bemühungen, die es uns – und dessen bin ich mir sicher – ermöglichen werden, in der zweiten Lesung zu einer Einigung zu gelangen. Wir bieten Möglichkeiten. Und damit meine ich, dass ich nicht versäume, das Thema bei jedem Treffen mit den Gesundheitsministern anzusprechen, aber letzten Endes wird die Entscheidung von den Regierungen der Mitgliedstaaten gemeinsam getroffen. Ich rate den Mitgliedstaaten und fordere sie auf, von den Strukturfonds im Gesundheitswesen Gebrauch zu machen, aber ich muss sagen, dass hier noch viel Raum für Verbesserungen ist. Zu unseren Prioritäten gehört es jedoch auch, die nationalen Gesundheitssysteme zu stärken, die die Verwaltung von Volksgesundheitsprioritäten zulassen, unter die nicht nur übertragbare Krankheiten fallen, die natürlich die erste und klarste Bedrohung darstellen, sondern auch die nicht übertragbaren Krankheiten, und ich hoffe in diesem Zusammenhang auf die Unterstützung und Zusammenarbeit des Parlaments. Uns liegt heute ein Gesamtkompromiss vor, der das Ergebnis einer Reihe sehr positiver inoffizieller Kontakte zwischen den drei Institutionen ist. Durch die Kompromissänderungsanträge wird der Text in zahlreichen Abschnitten gestärkt, die für das Parlament von besonderer Bedeutung sind, wie etwa die Überwachung von Gemeinschaftsinitiativen bei Krebs und eine deutlichere Formulierung bei den Maßnahmen für Umwelt und Gesundheit. Was den Haushalt angeht, so hatten wir in der Vergangenheit ebenfalls Gelegenheit zur Diskussion. Leider war der Spielraum sehr begrenzt, und die Kommission ist durch den beschlossenen Finanzrahmen strikt gebunden. Dennoch werden entsprechend dem Wortlaut der Erklärung der drei Seiten die besonderen Bedürfnisse des Programms während des jährlichen Haushaltsverfahrens berücksichtigt. Darüber hinaus schafft der vorliegende Text die Rechtsgrundlage, die die wirksamere Verwendung der Mittel zur Erreichung der Ziele des Programms gewährleistet. Niemand kann meiner Meinung nach daran zweifeln, dass sich das Parlament, der Rat und die Kommission sehr darum bemüht haben, einen annehmbaren Kompromiss zu erzielen. Ich hoffe aufrichtig, dass die anschließende Abstimmung diese positive und konstruktive Haltung zum Ausdruck bringen wird, damit wir am 1. Januar 2008 mit der Finanzierung von Plänen für wichtige neue Bereiche der Volksgesundheit beginnen können. Ich möchte mich nun ausgehend von der Anfrage von Herrn Ouzký einem spezielleren Aspekt der Volksgesundheit und einem der schwerwiegendsten Probleme zuwenden; ich meine die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sicherlich zu den Hauptursachen für einen frühen Tod und Invalidität der Bürger der Europäischen Union gehören. Die Ursachen und die Risikofaktoren sind wohlbekannt: Dazu zählen Rauchen, ungesunde Ernährung und Fettleibigkeit, Mangel an körperlicher Betätigung und der übermäßige Genuss von Alkohol. Ich weiß, dass das Parlament ein starkes Interesse an diesem Gebiet hat und dass im Plenum ein Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingebracht wird."@de9
"Mr President, I should like to start by extending my warmest thanks to all the honourable Members for the interest they have shown in the Commission proposal for the adoption of a second programme of Community action in the field of health. As you know, the Commission puts particular emphasis on prevention. Within the limited resources at our disposal and within the balance of competences set out in the Treaty, we put particular emphasis and expend a great deal of effort on prevention. We also do this on the question of smoking and you are all well acquainted with the 'Help' strategy, which has also been received in Parliament, the various laws and the Green Paper we have adopted on banning smoking in public places, and I really do impatiently await the view and opinion of the European Parliament. As far as diet is concerned, we published very recently – in May – a White Paper on diet and obesity and, as you know, we have already started applying and implementing the strategy on alcohol, starting with the Alcohol and Health Forum, in cooperation with non-governmental organisations and private-sector undertakings in the aim of combating this new problem. Through public health programmes, the Commission supports activities and networks relating to cardiovascular diseases, including an extensive catalogue of data on cardiovascular diseases in the Member States and the development of indicators for monitoring cardiovascular diseases. The creation of centres of reference, the exchange of best practices, the combating of the inequalities which unfortunately exist in the European Union – not only from one state to another, but also within the Member States themselves – are the objectives addressed by the new programme. However, I must emphasise for the sake of accuracy that we simply provide possibilities; they must be used by the Member States, which are responsible for providing health services. As far as research is concerned (because the question also refers to research), the European Union has made over EUR 100 million available for research into cardiovascular diseases through the Sixth Framework Programme on research and development. These diseases are still one of the priorities of health research within the framework of the Seventh Framework Programme on research and development which started this year. Consequently, there is the facility to continue research in this sector under the Seventh Framework Programme. I shall not comment in detail on the European Heart Health Charter, because an event and debate were held on the subject here in Parliament and we all remember the presentation event in Brussels last month. However, this cohesive document is important, because it unifies all the bodies which can help to combat this problem and, of course, it is safeguarded by the public health programme. More action to combat the decisive factors which cause cardiovascular diseases and inequalities in health will be included in the new health strategy of the European Union which I hope – and I am sure – will be adopted later, before the end of this year. As far as the financial part is concerned – because this too is important – there is the European Development Fund for developing countries, where the Commission is responding to the priorities set by the countries themselves through dialogue and, of course, the health sector is one of the priorities. The same applies to the Structural Funds which exist in the European Union for the Member States and which can be used for health even more extensively in this period than in the previous period, but there is still a need for health to be a priority issue in the take-up of Funds by the Member States themselves. I should like in particular to thank the rapporteur, Mr Trakatellis, and the shadow rapporteurs for their efforts, which will allow us – and I am sure of this – to reach an agreement at second reading. We provide possibilities, by which I mean that I do not fail to raise the issue with the ministers of health whenever we meet but, at the end of the day, the decision will be taken collectively by the governments of the Member States. I advise and urge the Member States to make use of the Structural Funds in the health sector, but I must say that there is still a great deal of room for improvement. However, it is also our priority to strengthen the national health systems which allow for the management of public health priorities, which cover not only communicable diseases, which of course are the first and obvious threat, but also non-communicable and I hope here that I shall have the support and cooperation of Parliament. We have before us today an overall compromise which is the outcome of a number of very positive unofficial contacts between the three institutions. The compromise amendments strengthen the text in numerous sectors which are of particular importance to Parliament, such as the follow-up to Community initiatives on cancer and the more accurate wording on action for the environment and health. As far as the budget is concerned, which we have also had the opportunity to debate in the past, unfortunately the room for manoeuvre was very limited and the Commission is strictly bound by the agreed financial framework. Nonetheless, according to the text of the tripartite statement, the special requirements of the programme will be taken into account during the annual budget procedure. In addition, the present text will provide the legal basis, which will safeguard the more effective disposal of resources for achieving the aims of the programme. I do not think that anyone can doubt that Parliament, the Council and the Commission made a great deal of effort to reach an acceptable compromise. I honestly hope that the vote to follow will express this positive and constructive stand, so that we can start to finance plans relating to important new public health sectors from 1 January 2008. I should like now to turn, on the basis of Mr Ouzký's question, to a more specific aspect of public health and one of the most serious problems; I refer to cardiovascular diseases, which are certainly one of the main causes of early death and disability of the citizens of the European Union. The causes and the risk factors are well known; they include smoking, a poor diet and obesity, lack of physical exercise and excessive consumption of alcohol. I know that Parliament has an acute interest in this sector and that a motion for a resolution on cardiovascular diseases is being submitted to plenary by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety."@en4
"Señor Presidente, me gustaría empezar expresando mi más sincero agradecimiento a todos los diputados por el interés que han mostrado por la propuesta de la Comisión de adoptar un segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud. Como saben, la Comisión está especialmente interesada en la prevención. Dentro de los recursos limitados de que disponemos y de las competencias que nos otorga el Tratado, hacemos especial hincapié en la prevención y le dedicamos importantes esfuerzos. También lo hacemos con respecto al tabaquismo y ustedes conocen perfectamente la estrategia de «Ayuda», que también ha sido recibida en el Parlamento, las diversas leyes y el Libro Verde que hemos adoptado sobre la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, y estoy verdaderamente impaciente por conocer la opinión y el dictamen del Parlamento Europeo. En lo que respecta a la dieta, hace muy poco –en mayo– publicamos un Libro Blanco sobre la dieta y la obesidad y, como saben, ya hemos comenzado a aplicar la estrategia sobre el alcohol, empezando por el Foro sobre el alcohol y la salud, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y con empresas del sector privado con el fin de luchar contra este nuevo problema. A través de los programas de salud pública, la Comisión apoya actividades y redes relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, incluido un amplio catálogo de datos sobre esta clase de enfermedades en los Estados miembros y la formulación de indicadores para controlarlas. La creación de centros de referencia, el intercambio de mejores prácticas, la lucha contra las desigualdades que por desgracia existen en la Unión Europea –no solo de un Estado a otro, sino también en el interior de los propios Estados miembros– son los objetivos que persigue el nuevo programa. Sin embargo, para ser preciso debo resaltar que nosotros nos limitados a ofrecer posibilidades; quienes deben aprovecharlas son los Estados miembros, que son los responsables de la prestación de servicios sanitarios. En lo que respecta a la investigación (porque la pregunta también se refiere a este tema), la Unión Europea ha destinado más de 100 millones de euros a proyectos de investigación sobre enfermedades cardiovasculares, a través del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo. Estas enfermedades siguen siendo una de las prioridades de la investigación sanitaria en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, que ha comenzado este año. En consecuencia, el Séptimo Programa Marco ofrece la posibilidad de continuar las investigaciones en este sector. No voy a comentar en detalle la Carta Europea de Salud Cardiovascular, porque ya ha habido un acto y un debate sobre el tema aquí en el Parlamento y todos recordamos el acto de presentación que tuvo lugar en Bruselas el mes pasado. Sin embargo, este documento de cohesión es importante, porque unifica a todos los organismos que pueden colaborar en la lucha contra este problema y, por supuesto, cuenta con la salvaguardia del programa de salud pública. En la nueva estrategia sanitaria de la Unión Europea, que espero –y estoy seguro– que se adoptará más adelante, antes de final de año, se incluirán más medidas de lucha contra los factores decisivos que causan enfermedades cardiovasculares y desigualdades en materia de salud. En lo tocante a la parte financiera –porque esto también es importante–, está el Fondo Europeo de Desarrollo para los países en desarrollo, donde la Comisión responde a las prioridades marcadas por los propios países a través del diálogo y, por supuesto, una de las prioridades es el sector sanitario. Lo mismo cabe decir de los Fondos Estructurales que existen en la Unión Europea para los Estados miembros y que pueden utilizarse para la salud todavía más extensamente en este periodo que en el anterior, pero sigue siendo necesario que los propios Estados miembros conviertan la salud en una cuestión prioritaria a la hora de utilizar dichos fondos. En particular, me gustaría dar las gracias al ponente, el señor Trakatellis, y a los ponentes alternativos por su trabajo, que nos permitirá –de ello estoy seguro– alcanzar un acuerdo en segunda lectura. Nosotros ofrecemos posibilidades, con lo cual quiero decir que no dejo de plantear el tema ante los Ministros de Salud siempre que nos reunimos, pero, al final, son los Gobiernos de los Estados miembros quienes han de tomar la decisión de forma colectiva. Aconsejo y exhorto a los Estados miembros a que utilicen los Fondos Estructurales en el sector sanitario, pero debo decir que todavía existe un amplio margen de mejora. Sin embargo, también es una de nuestras prioridades reforzar los sistemas sanitarios nacionales que permiten gestionar las prioridades de la salud pública, que no solo son las enfermedades transmisibles, que por supuesto son la amenaza más inmediata y evidente, sino también las no transmisibles, y confío en contar con el apoyo y colaboración del Parlamento en este tema. Tenemos hoy ante nosotros un compromiso general que es el resultado de varios contactos no oficiales muy positivos entre las tres instituciones. Las enmiendas de compromiso refuerzan el texto en numerosos ámbitos que revisten especial importancia para el Parlamento, como el seguimiento de las iniciativas comunitarias sobre el cáncer y una redacción más precisa del tema de la acción en favor del medio ambiente y la salud. En lo que respecta al presupuesto, que ya hemos tenido ocasión de debatir anteriormente, el margen de maniobra era, por desgracia, muy limitado, y la Comisión ha de atenerse rigurosamente al marco financiero acordado. No obstante, de acuerdo con el texto de la declaración tripartita, se tendrán en cuenta los requisitos especiales del programa durante el procedimiento presupuestario anual. Además, el texto actual servirá de base jurídica, con lo cual se salvaguardará una mayor eficacia en la gestión de los recursos para alcanzar los objetivos del programa. No creo que nadie pueda dudar de que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hemos realizado un gran esfuerzo para alcanzar un compromiso aceptable. Sinceramente confío en que la próxima votación expresará esta actitud positiva y constructiva, para que podamos comenzar a financiar planes relativos a nuevos e importantes sectores de la sanidad pública a partir del 1 de enero de 2008. Ahora me gustaría hablar, a raíz de la pregunta del señor Ouzký, de un aspecto más concreto de la salud pública y uno de sus problemas más graves; me refiero a las enfermedades cardiovasculares, que son sin duda una de las principales causas de muerte prematura y discapacidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Las causas y los factores de riesgo son bien conocidos: el tabaquismo, una dieta deficiente y la obesidad, la falta de ejercicio físico y el consumo excesivo de alcohol. Sé que el Parlamento tiene un gran interés en este terreno y que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria va a presentar una propuesta de resolución sobre las enfermedades cardiovasculares al Pleno."@es21
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi esitän vilpittömät kiitokseni kaikille parlamentin jäsenille siitä mielenkiinnosta, jota he ovat osoittaneet komission ehdotusta kohtaan, joka koskee toisen terveysalan yhteisön toimintaohjelman hyväksymistä. Kuten tiedätte, komissio panee erityisen paljon painoa ennaltaehkäisylle. Korostamme erityisesti ennaltaehkäisyä ja uhraamme siihen paljon voimavaroja käytettävissämme olevien niukkojen resurssien ja perustamissopimuksessa määrätyn toimivaltatasapainon rajoissa. Tämä koskee myös tupakointia, ja tunnette kaikki hyvin myös parlamentin hyväksymän Help-strategian, lukuisat säädökset ja komission vihreän kirjan tupakoinnin kieltämisestä julkisissa tiloissa, ja odotan todella innokkaasti Euroopan parlamentin näkemystä ja lausuntoa. Komissio julkaisi aivan äskettäin, toukokuussa, ruokavaliota ja liikalihavuutta koskevan valkoisen kirjan, ja, kuten tiedätte, olemme jo aloittaneet alkoholia koskevan strategian soveltamisen ja toteuttamisen alkoholia ja terveyttä käsittelevällä foorumilla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja yksityisyritysten kanssa torjuaksemme tämän uuden ongelman. Kansanterveysohjelmilla komissio tukee sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä toimia ja verkostoja, kuten jäsenvaltioiden laajaa sydän- ja verisuonisairauksien tietorekisteriä sekä sydän- ja verisuonisairauksien seurantaindikaattorien kehittämistä. Uudessa ohjelmassa käsiteltäviin tavoitteisiin kuuluvat vertailukeskusten perustaminen, parhaiden käytäntöjen vaihto ja eriarvoisuuden torjunta – valitettavasti sitä ilmenee Euroopan unionissa sekä jäsenvaltioiden välillä että sisällä. Korostettakoon kuitenkin täsmällisyyden nimissä, että me ainoastaan tarjoamme mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen kuuluu jäsenvaltioille, jotka ovat vastuussa terveyspalvelujen tarjoamisesta. Koska kyse on myös tutkimuksesta, totean, että Euroopan unioni on myöntänyt yli 100 miljoonaa euroa sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman kautta. Nämä sairaudet ovat edelleen yksi terveystutkimuksen painopisteistä tänä vuonna käynnistyneessä seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa. Näin ollen tämän alan tutkimusta on mahdollista jatkaa seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman yhteydessä. En käsittele yksityiskohtaisesti Euroopan sydänterveyden asiakirjaa (European Heart Health Charter), koska aiheesta järjestettiin tilaisuus ja keskustelu täällä Euroopan parlamentissa, ja me kaikki muistamme Brysselissä viime kuussa pidetyn esittelytilaisuuden. Tämä yhtenäinen asiakirja on joka tapauksessa tärkeä, koska se yhdistää kaikki ne elimet, jotka voivat auttaa tämän ongelman torjumisessa, ja luonnollisesti sitä tuetaan kansanterveysohjelmassa. Euroopan unionin uuteen terveydenhuoltostrategiaan sisällytetään lisätoimia sydän- ja verisuonisairauksien perimmäisten syiden ja terveyteen liittyvän eriarvoisuuden torjumiseksi, ja toivon – ja olen varma – että strategia hyväksytään myöhemmin, tämän vuoden loppuun mennessä. Käsittelen seuraavaksi rahoitusta, koska sekin on tärkeää. Kehitysmaita varten on perustettu Euroopan kehitysrahasto, jolla komissio vastaa maiden asettamiin painopisteisiin vuoropuhelun avulla, ja terveysala on tietenkin yksi painopisteistä. Sama koskee Euroopan unionin rakennerahastoja, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioille ja joita voidaan tällä kaudella hyödyntää terveysalalla vielä laajemmin kuin edellisellä kaudella, mutta jäsenvaltioiden on vielä asetettava terveys varojensa käytön tärkeimmäksi painopisteeksi. Erityisesti kiitän esittelijä Trakatellisia ja varjoesittelijöitä heidän toimistaan, joiden ansiosta pystymme – olen varma tästä – pääsemään yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä. Me tarjoamme mahdollisuuksia, millä tarkoitan sitä, että otan tämän asian esiin terveysministerien kanssa aina kun tapaamme, mutta lopullisen päätöksen tekevät yhteisesti jäsenvaltioiden hallitukset. Suosittelen ja kehotan jäsenvaltioita käyttämään rakennerahastoja terveysalalla, mutta todettakoon, että parantamisen varaa on vielä paljon. Painopisteisiin kuuluu kuitenkin myös kansallisten terveysjärjestelmien vahvistaminen. Niiden avulla voidaan hallinnoida kansanterveysalan painopisteitä, joihin kuuluvat paitsi tartuntataudit, jotka ovat luonnollisesti tärkein ja ilmeisin uhka, mutta myös muut kuin tartuntataudit, ja toivon, että tässä asiassa parlamentti antaa minulle tukensa ja tekee yhteistyötä. Käsittelemme tänään kokonaiskompromissia, joka on tulosta muutamista hyvin myönteisistä epävirallisista keskusteluista kolmen toimielimen välillä. Kompromissitarkistuksilla täydennetään tekstiä lukuisilla parlamentille erittäin merkittävillä aloilla, joita ovat esimerkiksi syöpää koskevien yhteisöaloitteiden jatkotoimet sekä ympäristö- ja terveysalan toimia koskeva täsmällisempi sanamuoto. Meillä on ollut aiemmin tilaisuus keskustella myös talousarviosta, josta on valitettavasti todettava, että liikkumavaraa oli erittäin vähän ja että sovittu rahoituskehys sitoo komissiota tiukasti. Tästä huolimatta kolmikantaisessa julkilausumassa todetaan, että ohjelman erityisvaatimukset otetaan huomioon vuotuisessa talousarviomenettelyssä. Nykyinen asiakirja tarjoaa lisäksi oikeusperustan, jolla turvataan varojen tehokkaampi käyttö ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. En usko kenenkään voivan epäillä sitä, että parlamentti, neuvosto ja komissio näkivät huomattavasti vaivaa saavuttaakseen kohtuullisen kompromissin. Toivon vilpittömästi, että tämä myönteinen ja rakentava kanta tulee esiin myöhemmin toimitettavassa äänestyksessä, jotta voimme käynnistää uusien tärkeiden kansanterveysalan suunnitelmien rahoittamisen 1. tammikuuta 2008 alkaen. Käsittelen seuraavaksi jäsen Ouzkýn kysymyksen perusteella yhtä kansanterveyden erityisalaa ja yhtä sen vakavimmista ongelmista: tarkoitan sydän- ja verisuonisairauksia, jotka ovat varmasti yksi suurimmista syistä Euroopan unionin kansalaisten ennenaikaisiin kuolemiin ja vammautumiseen. Syyt ja riskitekijät ovat yleisesti tunnettuja: tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja liikalihavuus, liikunnan puute ja alkoholin liikakäyttö. Tiedän, että parlamentti on erittäin kiinnostunut tästä alasta ja että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on jättämässä täysistunnon käsiteltäväksi sydän- ja verisuonisairauksia koskevan päätöslauselmaesityksen."@fi7,7
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier chaleureusement tous les honorables députés pour l’intérêt qu’ils ont montré pour la proposition de la Commission en vue de l’adoption d’un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, la Commission insiste particulièrement sur la prévention. À l’aide des ressources limitées dont nous disposons et dans le cadre de l’équilibre de compétences défini dans le Traité, nous insistons particulièrement sur la prévention et y consacrons beaucoup d’efforts. C’est également le cas pour ce qui est du tabagisme, et vous connaissez tous très bien la stratégie «Help», qui a également été reçue au Parlement, les différentes lois et le livre vert que nous avons adopté sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics, et j’attends vraiment impatiemment le point de vue et l’opinion du Parlement. En ce qui concerne le régime alimentaire, nous avons tout récemment - en mai - publié un livre blanc sur le régime alimentaire et l’obésité et, comme vous le savez, nous avons déjà commencé à appliquer et à mettre en œuvre la stratégie en matière d’alcool, à commencer par le forum sur l’alcool et la santé, en coopération avec des organisations gouvernementales et des entreprises du secteur privé afin de lutter contre ce nouveau problème. Par le biais de programmes de santé publique, la Commission finance des activités et des réseaux dans le domaine des maladies cardiovasculaires, y compris un catalogue complet de données sur les maladies cardiovasculaires dans les États membres et la création d’indicateurs pour le suivi des maladies cardiovasculaires. La création de centres de référence, l’échange de meilleures pratiques, la lutte contre les inégalités qui, malheureusement, existent dans l’Union européenne - pas seulement d’un État à l’autre, mais aussi à l’intérieur des États membres eux-mêmes - sont les objectifs du nouveau programme. Je dois cependant souligner, pour être tout à fait exact, que nous ne faisons que proposer des possibilités. Elles doivent être utilisées par les États membres, qui sont responsables de la prestation des services de santé. En ce qui concerne la recherche (parce que la question fait également référence à la recherche), l’Union européenne a mis plus de 100 millions d’euros à disposition pour la recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires via le sixième programme-cadre de recherche et de développement. Ces maladies sont toujours une des priorités de la recherche dans le domaine de la santé dans le cadre du septième programme-cadre de recherche et de développement qui a débuté cette année. Des ressources en vue de poursuivre la recherche dans ce secteur existent donc dans le septième programme-cadre. Je ne m’attarderai pas sur la Charte européenne de la santé cardiaque, puisqu’un événement et un débat sur le sujet se sont tenus ici au Parlement et que nous nous souvenons tous de l’événement de présentation à Bruxelles le mois dernier. Ce document cohésif est cependant important, car il fédère tous les organes qui peuvent aider à lutter contre ce problème et, bien sûr, il est garanti par le programme de santé publique. Davantage d’actions visant à lutter contre les facteurs décisifs à l’origine des maladies cardiovasculaires et les inégalités dans le secteur de la santé seront intégrées à la nouvelle stratégie en matière de santé de l’Union européenne qui, je l’espère - et j’en suis sûr - sera adoptée plus tard, avant la fin de cette année. En ce qui concerne l’aspect financier - parce que c’est aussi un aspect important - il y a le Fonds européen de développement, grâce auquel la Commission répond aux priorités fixées par les pays eux-mêmes à travers un dialogue et, bien sûr, le secteur de la santé est une des priorités. Cela vaut également pour les Fonds structurels, qui existent dans l’Union européenne pour les États membres et qui peuvent être utilisés pour la santé davantage encore au cours de cette période qu’au cours de la période précédente, encore faut-il que les États membres eux-mêmes fassent de la santé une priorité dans l’utilisation des Fonds. Je voudrais en particulier remercier le rapporteur, M. Trakatellis, et les rapporteurs fictifs pour leurs efforts, qui nous permettront, j’en suis sûr, de parvenir à un accord en deuxième lecture. Nous proposons des possibilités. Je veux dire par là que je ne manque pas de soulever la question avec les ministres de la santé lorsque nous nous rencontrons, mais, au bout du compte, la décision sera prise collectivement par les gouvernements des États membres. Je conseille et demande instamment aux États membres d’utiliser les Fonds structurels dans le secteur de la santé, mais je dois dire qu’il reste beaucoup de choses à améliorer. Cependant, notre priorité est également de renforcer les systèmes de santé nationaux qui permettent de gérer les priorités dans le domaine de la santé publique, qui ne couvrent pas seulement les maladies transmissibles, qui sont bien sûr la première menace et la plus évidente, mais aussi les maladies non transmissibles, et j’espère ici que j’obtiendrai le soutien et la coopération du Parlement. Nous avons aujourd’hui devant les yeux un compromis global qui est le résultat d’une série de contacts non officiels très positifs entre les trois institutions. Les amendements de compromis renforcent le texte dans de nombreux secteurs particulièrement importants pour le Parlement, tels que la suite donnée aux initiatives communautaires dans le domaine du cancer et la formulation plus précise de l’action pour l’environnement et la santé. En ce qui concerne le budget, dont nous avons également eu l’occasion de débattre dans le passé, malheureusement, la latitude de manœuvre était très limitée et la Commission est strictement liée au cadre financier convenu. Néanmoins, conformément au texte de la déclaration tripartite, les besoins spéciaux du programme seront pris en considération au cours de la procédure budgétaire annuelle. En outre, le présent texte servira de base juridique, qui garantira une affectation plus efficace des ressources en vue d’atteindre les objectifs du programme. Je pense que personne ne peut douter du fait que le Parlement, le Conseil et la Commission ont fait de gros efforts pour arriver à un compromis acceptable. J’espère honnêtement que le vote qui va suivre reflètera cette attitude positive et constructive, afin que nous puissions commencer à financer des plans dans d’importants nouveaux secteurs de la santé publique à partir du 1er janvier 2008. Je voudrais à présent, sur la base de la question de M. Ouzky, me tourner vers un aspect plus spécifique de la santé publique et un des problèmes les plus sérieux, je fais référence ici aux maladies cardiovasculaires, qui sont sans doute une des causes principales de mort prématurée et de handicap chez les citoyens de l’Union européenne. Les causes et les facteurs de risque sont bien connus. Ils incluent le tabagisme, un mauvais régime alimentaire et l’obésité, le manque d’exercice physique et la consommation excessive d’alcool. Je sais que le Parlement porte un grand intérêt à ce secteur et qu’une proposition de résolution sur les maladies cardiovasculaires va être présentée en séance plénière par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@hu11
"Signor Presidente, per cominciare ringrazio tutti i deputati per l’interesse rivolto alla proposta della Commissione sull’adozione di un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute. Sapete bene che la Commissione attribuisce una particolare importanza alla prevenzione. Pur con le limitate risorse a nostra disposizione e mantenendo l’equilibrio delle competenze previste dal Trattato, rivolgiamo particolare attenzione alla prevenzione, settore nel quale ci impegniamo intensamente. Lo stesso dicasi per il problema del fumo; conoscete bene la strategia che è stata accolta anche dal Parlamento – le varie leggi e il Libro verde che abbiamo adottato per proibire il fumo nei locali pubblici. Attendo con ansia il parere del Parlamento europeo in materia. Per quanto riguarda la dieta, recentemente – nel mese di maggio – abbiamo pubblicato un Libro bianco su dieta e obesità e, com’è noto, abbiamo già cominciato ad applicare e attuare la strategia sull’alcol, per esempio con il “Alcol e salute” tenuto in cooperazione con le organizzazioni non governative e le imprese del settore privato al fine di combattere questo nuovo problema. Attraverso i programmi di sanità pubblica, la Commissione sostiene attività e reti concernenti le malattie cardiovascolari, tra cui un ampio registro di dati sulle malattie cardiovascolari negli Stati membri e lo sviluppo di indicatori per monitorare tali malattie. L’istituzione di centri di riferimento, lo scambio di buone prassi, la lotta alle disuguaglianze che purtroppo esistono nell’Unione europea – non solo tra uno Stato e l’altro ma anche all’interno degli stessi Stati membri – sono gli obiettivi cui mira il nuovo programma. Devo sottolineare però che noi ci limitiamo a offrire opportunità; spetta agli Stati membri approfittarne, dal momento che sono loro i responsabili dell’offerta di servizi sanitari. Per quanto riguarda la ricerca (perché la questione riguarda anche la ricerca), l’Unione europea ha messo a disposizione più di 100 milioni di euro per la ricerca nel settore delle malattie cardiovascolari attraverso il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo. Queste malattie sono ancora una delle priorità della ricerca sanitaria nell’ambito del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo che è stato varato quest’anno. Di conseguenza, è possibile portare avanti la ricerca in questo settore nell’ambito del settimo programma quadro. Non commenterò nei dettagli la Carta europea per la salute del cuore ( ), perché il Parlamento ha già organizzato un dibattito e una manifestazione su questo tema, e ricordiamo tutti la presentazione svoltasi a Bruxelles il mese scorso. Questo documento è comunque importante per il suo approccio organico, che gli consente di unire tutte le istituzioni che possono contribuire alla soluzione di questo problema e, naturalmente, è tutelato dal programma sulla sanità pubblica. Altre azioni di lotta contro i principali fattori che provocano malattie cardiovascolari e disuguaglianze nella salute entreranno a far parte della nuova strategia sanitaria dell’Unione europea che mi auguro – e sono certo – sarà adottata successivamente, prima della fine dell’anno. Per quanto riguarda la parte finanziaria – perché anche questa è importante – c’è il Fondo europeo di sviluppo per i paesi in via di sviluppo; qui la Commissione risponde alle priorità fissate dai paesi stessi attraverso il dialogo e, naturalmente, il settore sanitario rappresenta una delle priorità. Lo stesso vale per i Fondi strutturali che nell’Unione europea sono a disposizione degli Stati membri e che possono essere utilizzati per la salute in maniera ancora più ampia, adesso più che in precedenza; è ancora necessario, però, che la salute diventi un tema prioritario nell’utilizzo dei fondi da parte degli stessi Stati membri. Ringrazio in modo particolare il relatore, onorevole Trakatellis, e i relatori ombra per il loro impegno, che ci consentirà – ne sono certo – di raggiungere un accordo in seconda lettura. Noi offriamo opportunità, e con questo intendo dire che non manco di sollevare la questione con i ministri della Sanità ogniqualvolta ci incontriamo ma, in ultima analisi, la decisione sarà presa collettivamente dai governi degli Stati membri. Raccomando quindi agli Stati membri di utilizzare i Fondi strutturali nel settore della sanità, ma devo dire che c’è ancora un sostanziale margine di miglioramento. Per noi è prioritario anche rafforzare i sistemi sanitari nazionali che consentono di gestire le priorità della sanità pubblica, in cui rientrano non solo le malattie trasmissibili – che ovviamente rappresentano la prima e più ovvia minaccia – ma anche quelle non trasmissibili; mi auguro di avere il sostegno e la cooperazione del Parlamento. Abbiamo davanti a noi un compromesso molto ampio, che è il risultato di alcuni contatti ufficiosi molto positivi fra le tre Istituzioni. Gli emendamenti di compromesso rafforzano il testo in numerosi settori, che sono particolarmente importanti per il Parlamento, come il delle iniziative comunitarie sul cancro e una più accurata formulazione dell’azione per l’ambiente e la salute. Per quanto riguarda il bilancio, che abbiamo avuto occasione di discutere in passato, purtroppo il margine di manovra era molto ristretto e la Commissione deve attenersi rigorosamente ai limiti fissati dal quadro finanziario. Pur tuttavia, secondo il testo della dichiarazione tripartita, dei requisiti speciali del programma si terrà conto durante la procedura di bilancio annuale. Inoltre, il testo odierno conterrà la base giuridica che tutelerà una più efficace collocazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi del programma. Non credo che qualcuno possa dubitare che Parlamento, Consiglio e Commissione si siano impegnati intensamente per raggiungere un compromesso accettabile. Mi auguro sinceramente che il voto che seguirà esprima questo approccio positivo e costruttivo, per cominciare a finanziare i piani concernenti i nuovi e importanti settori della sanità pubblica a partire dal 1° gennaio 2008. Adesso, sulla base dell’interrogazione dell’onorevole Ouzký, passerò a un aspetto più specifico della sanità pubblica e a uno dei problemi più gravi; mi riferisco alle malattie cardiovascolari, che sono certamente una delle cause principali di morte precoce e di invalidità per i cittadini dell’Unione europea. Le cause e i fattori di rischio sono noti, e comprendono il fumo, una dieta inadeguata e l’obesità, lo scarso esercizio fisico e l’eccessivo consumo di alcol. So che il Parlamento ha dimostrato un sentito interesse per questo settore, e che la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si accinge a presentare in seduta plenaria una proposta di risoluzione sulle malattie cardiovascolari."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst alle afgevaardigden bedanken voor hun belangstelling voor het Commissievoorstel tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid. Zoals u weet, legt de Commissie de nadruk op preventie. Gezien de geringe middelen die wij ter beschikking hebben, en gezien het evenwicht van de in het Verdrag opgenomen bevoegdheden, leggen wij de klemtoon op preventie, waarvoor wij bijzondere inspanningen ondernemen. Dat doen wij ook bij het vraagstuk van het roken. U kent de Help-campagne goed, waaraan ook in het Parlement ruimte is gegeven, evenals de diverse wetgevingen en het door ons uitgegeven Groenboek over het verbod op roken in openbare ruimten. Ik kijk reikhalzend uit naar de mening en het advies van het Europees Parlement. Wat voeding betreft hebben wij recentelijk – in mei jongstleden – een Witboek uitgegeven. Daarin gaat het om voeding en zwaarlijvigheid, en zoals u weet zijn wij de alcoholstrategie reeds aan het toepassen en uitvoeren. De eerste stap was het forum voor alcohol en gezondheid, in het kader waarvan wordt samengewerkt met niet-gouvernementele organisaties en ondernemingen uit de particuliere sector om dit nieuwe probleem te bestrijden. Via de programma’s voor volksgezondheid geeft de Commissie steun aan activiteiten en netwerken met betrekking tot hart- en vaatziekten. Daarvan maken ook een uitgebreide lijst met gegevens inzake hart- en vaatziekten in de lidstaten en de ontwikkeling van indicatoren voor de bestrijding van hart- en vaatziekten deel uit. De ontwikkeling van referentiecentra, de uitwisseling van beste praktijken, de bestrijding van de ongelijkheden die helaas in de Europese Unie bestaan, niet alleen tussen lidstaten maar ook binnen de lidstaten zelf: ziehier de doelstellingen die wij met het nieuwe programma willen verwezenlijken. Ik moet er voor de duidelijkheid wel op wijzen dat wij enkel mogelijkheden aanreiken. Het is aan de lidstaten om deze mogelijkheden te gebruiken, want zij zijn bevoegd voor de verstrekking van gezondheidsdiensten. Wat het onderzoek betreft – want in de vraag wordt ook gesproken over onderzoek – heeft de Europese Unie meer dan 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten via het zesde kaderprogramma voor onderzoek. Deze aandoeningen vormen ook een van de prioriteiten van het gezondheidsonderzoek op grond van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, waar dit jaar een begin mee is gemaakt. Bijgevolg is het mogelijk het onderzoek in deze sector ook met het zevende kaderprogramma voort te zetten. Ik zal niet gedetailleerd ingaan op het Europees handvest voor cardiovasculaire gezondheid, omdat in het Parlement een en ander hiervoor werd georganiseerd en hierover ook een discussie is gevoerd. Wij herinneren ons nog allemaal de presentatie die vorige maand in Brussel heeft plaatsgevonden. Dit beknopt document is echter belangrijk, aangezien daarin alle instanties die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het probleem op een rijtje worden gezet. En natuurlijk wordt dit verzekerd met het gezondheidsprogramma. Nog meer activiteiten voor de aanpak van de doorslaggevende factoren voor hart- en vaatziekten en de ongelijkheden op gezondheidsgebied zullen worden opgenomen in de nieuwe strategie voor de gezondheid in de Europese Unie die – naar ik hoop, en eigenlijk zeker weet – later, nog voor het einde van het jaar, aangenomen zal worden. Wat het financiële gedeelte betreft – want ook dat is belangrijk – is er het Europees Ontwikkelingsfonds voor de ontwikkelingslanden. Daarmee komt de Commissie tegemoet aan de prioriteiten die de landen zelf via een dialoog hebben vastgesteld, maar de gezondheidssector is ongetwijfeld een van de prioriteiten. Hetzelfde geldt voor de structuurfondsen die in de Europese Unie voor de lidstaten bestaan. Men kan deze gebruiken voor gezondheid, en de mogelijkheden daartoe zijn in deze periode zelfs ruimer dan tijdens de vorige periode. Wel is het nog steeds noodzakelijk dat gezondheid een prioriteit is voor het gebruik van de fondsen door de lidstaten. Ik dank in het bijzonder de rapporteur, de heer Trakatellis, en de schaduwrapporteurs, voor hun inspanningen. Staat u mij toe te zeggen dat naar mijn stellige overtuiging deze inspanningen in de tweede lezing tot een akkoord zullen leiden. Wij geven de mogelijkheid – let wel: ik laat geen bijeenkomst van de ministers van Gezondheid voorbij gaan zonder dit vraagstuk aan de orde te stellen – maar uiteindelijk wordt het besluit collectief genomen door de regeringen van de lidstaten. Ik geef raad en zet de lidstaten ertoe aan om de structuurfondsen te gebruiken voor gezondheid, maar ik zou haast zeggen dat er nog veel voor verbetering vatbaar is. Het is evenwel onze prioriteit om de nationale gezondheidssystemen te versterken. Deze bieden de mogelijkheid om de prioriteiten op volksgezondheidsgebied te beheren. Daaronder vallen niet alleen besmettelijke ziekten, die natuurlijk de belangrijkste en duidelijkste bedreiging vormen, maar ook niet-besmettelijke ziekten, en ik hoop dat ik daarbij mag rekenen op de steun en medewerking van het Parlement. Vandaag hebben wij een alomvattend compromis voor ons liggen, dat het resultaat is van een aantal zeer positieve informele contacten tussen de drie instellingen. De compromisamendementen versterken de tekst in vele, voor het Parlement bijzonder belangrijke sectoren. Ik denk bijvoorbeeld aan het gevolg dat zal worden gegeven aan de communautaire initiatieven voor kanker en aan de nauwkeurigere formulering met betrekking tot de milieu- en gezondheidsacties. Wat de begroting betreft, was de manoeuvreerruimte helaas uitermate beperkt – wij hebben ook in het verleden de gelegenheid gehad daarover te spreken – en de Commissie is strikt gehouden aan het afgesproken financieel kader. Overeenkomstig de tekst van de tripartiete verklaring zal evenwel tijdens de jaarlijkse begrotingsprocedure rekening worden gehouden met de speciale behoeften van het programma. Bovendien zal de huidige tekst de rechtsgrondslag bieden die noodzakelijk is om een efficiëntere besteding van de middelen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma te verzekeren. Mijns inziens kan niemand betwisten dat het Parlement, de Raad en de Commissie grote inspanningen hebben ondernomen om tot een aanvaardbaar compromis te komen. Ik hoop oprecht dat de komende stemming deze positieve en opbouwende houding zal weerspiegelen en ons de mogelijkheid zal geven om vanaf 1 januari 2008 een begin te maken met de financiering van projecten in belangrijke sectoren van de volksgezondheid. Dan wil ik nu, inhakend op de door de heer Ouzký gestelde vraag, overgaan tot een meer concrete sector van de volksgezondheid, tot een sector die tevens een de meest problematische is, namelijk de hart- en vaatziekten, die ongetwijfeld een van de belangrijkste oorzaken zijn van vroegtijdig overlijden en invaliditeit onder de burgers van de Europese Unie. De oorzaken en risicofactoren zijn overbekend: roken, slechte voeding en zwaarlijvigheid, weinig lichaamsbeweging en schadelijk alcoholgebruik. Ik weet dat het Parlement heel veel belangstelling heeft voor deze sector. Ik ken ook de resolutie over hart- en vaatziekten die de Milieucommissie aan de plenaire vergadering zal voorleggen."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de começar por estender os meus mais calorosos agradecimentos a todos os senhores deputados pelo interesse que manifestaram na proposta da Comissão sobre a adopção de um segundo programa de acção comunitária no domínio da saúde. Como sabem, a Comissão põe particular ênfase na prevenção. Dentro dos recursos limitados que temos à nossa disposição e no contexto do equilíbrio de competências definidas no Tratado, damos particular ênfase e despendemos muitos esforços na prevenção. Também fazemos isso na questão do tabagismo, e os senhores deputados conhecem bem a campanha “Help”, que também foi aqui acolhida no Parlamento, as diversas legislações em vigor e o Livro Verde que adoptámos sobre a proibição de fumar em espaços públicos, e efectivamente aguardo com impaciência a opinião e o parecer do Parlamento Europeu sobre a matéria. No que se refere à dieta, publicámos muito recentemente – em Maio – um Livro Branco sobre nutrição e obesidade e, como sabem, já iniciámos a aplicação e a implementação da estratégia dedicada ao álcool, começando com a realização do Fórum sobre Álcool e Saúde em cooperação com organizações não governamentais e empresas do sector privado com o objectivo de combater este novo problema. Através dos programas no domínio da saúde pública, a Comissão apoia actividades e redes relacionadas com as doenças cardiovasculares, incluindo a elaboração de uma listagem exaustiva de dados sobre doenças cardiovasculares nos Estados-Membros e o desenvolvimento de indicadores para monitorar essas doenças. A criação de centros de referência, o intercâmbio de boas práticas, o combate às desigualdades que infelizmente existem na União Europeia – não só entre os Estados, mas também dentro dos próprios Estados-Membros – são os objectivos visados pelo novo programa. Todavia, para ser exacto, devo salientar que nós apenas oferecemos as possibilidades; estas têm de ser aproveitadas pelos Estados-Membros, que são os responsáveis pela prestação dos serviços de saúde. Relativamente à investigação (porque a pergunta também se refere à investigação), a União Europeia disponibilizou mais de 100 milhões de euros para a investigação das doenças cardiovasculares através do Sexto Programa-Quadro em matéria de investigação e desenvolvimento. Estas doenças continuam a ser uma das prioridades da investigação no domínio da saúde também no âmbito do Sétimo Programa-Quadro em matéria de investigação e desenvolvimento que se iniciou este ano. Consequentemente, há a possibilidade de continuar a investigação neste sector ao abrigo do Sétimo Programa-Quadro. Não vou entrar em pormenores sobre a Carta Europeia para a Saúde do Coração, uma vez que já se realizaram aqui no Parlamento uma exposição e um debate sobre o tema e todos nos lembramos do evento de apresentação realizado em Bruxelas no mês passado. No entanto, este documento coerente é importante porque unifica todos os organismos que podem ajudar a combater este problema e, obviamente, é salvaguardado pelo programa no domínio da saúde pública. Mais medidas para combater os factores determinantes que estão na origem das doenças cardiovasculares e das desigualdades na saúde serão incluídas na nova estratégia para a saúde União Europeia que espero – e tenho a certeza – será adoptada mais tarde, antes do fim deste ano. No que se refere à vertente financeira – porque isto também é importante – temos o Fundo Europeu de Desenvolvimento para os países em desenvolvimento, em que a Comissão dá resposta às prioridades definidas pelos próprios países através do diálogo e, naturalmente, o sector da saúde está entre essas prioridades. O mesmo se pode dizer dos Fundos Estruturais que existem na União Europeia para os Estados-Membros e que também podem ser utilizados para a saúde, mais extensivamente até neste período do que no anterior, mais continua a ser necessário que a saúde seja tratada como uma prioridade na utilização dos Fundos pelos próprios Estados-Membros. Gostaria de agradecer de modo especial ao relator, senhor deputado Trakatellis, e aos relatores-sombra pelos esforços que realizaram e que nos irão permitir – estou certo disso – chegar a um acordo em segunda leitura. Nós proporcionamos as possibilidades, e quero com isto dizer que não deixarei de colocar esta questão aos ministros da Saúde sempre que nos reunirmos, mas, no fim de contas, a decisão será tomada colectivamente pelos governos dos Estados-Membros. Aconselho e exorto os Estados-Membros a utilizarem os Fundos Estruturais no sector da saúde, mas devo dizer que ainda há muita margem para melhorias. No entanto, temos também como prioridade o reforço dos sistemas nacionais de saúde que possibilitam a gestão das prioridades da saúde pública, entre as quais se incluem não só as doenças transmissíveis, que obviamente são a primeira ameaça evidente, mas também as não transmissíveis, e conto para isso com o apoio e a cooperação do Parlamento. Temos hoje diante de nós um compromisso global que é o resultado de uma série de contactos informais muito positivos entre as três instituições. As alterações de compromisso reforçam o texto em numerosos sectores que revestem particular importância para o Parlamento, nomeadamente a continuação das iniciativas comunitárias no domínio do cancro e a formulação mais exacta em relação às acções em prol do ambiente e da saúde. No que respeita ao orçamento, que também tivemos a oportunidade de debater no passado, a margem de manobra era, infelizmente, muito limitada e a Comissão está estritamente vinculada pelo quadro financeiro acordado. No entanto, de acordo com o texto da declaração tripartida, os requisitos especiais do programa serão levados em consideração durante o processo orçamental anual. Além disso, o texto actual fornecerá a base jurídica adequada que irá garantir uma afectação mais eficaz dos recursos para a concretização dos objectivos do programa. Penso que ninguém duvidará de que o Parlamento, o Conselho e a Comissão fizeram um enorme esforço para chegar a um compromisso aceitável. Espero sinceramente que a votação que se vai seguir exprima esta posição positiva e construtiva, de modo a que possamos começar a financiar planos relacionados com novos e importantes sectores da saúde pública a partir de 1 de Janeiro de 2008. Gostaria agora de abordar, com base na pergunta do senhor deputado Ouzký, um aspecto mais específico da saúde pública e um dos problemas mais graves com que nos debatemos; refiro-me às doenças cardiovasculares, que constituem seguramente uma das principais causas de morte precoce e de incapacidade entre os cidadãos da União Europeia. As causas e os factores de risco são bem conhecidos; dentre eles destacam-se o tabagismo, a má alimentação e a obesidade, a falta de exercício físico e o consumo excessivo de álcool. Sei que o Parlamento nutre um enorme interesse por este sector e vai apreciar em plenário uma proposta sobre doenças cardiovasculares apresentada pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@ro18
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@sk19
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους αξιότιμους βουλευτές για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του δεύτερου κοινοτικού προγράμματος για την υγεία. Όπως ξέρετε, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στην πρόληψη. Μέσα στους περιορισμένους πόρους που έχουμε και μέσα από την ισορροπία των αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και καταβάλλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πρόληψη. Αυτό κάνουμε και στο θέμα του καπνίσματος, και γνωρίζετε καλά την εκστρατεία "Help", η οποία έχει φιλοξενηθεί και στη Βουλή, τις διάφορες νομοθεσίες που υπάρχουν αλλά και την Πράσινη Βίβλο που έχουμε υιοθετήσει σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και πραγματικά περιμένω με ανυπομονησία τη γνώμη και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της διατροφής εκδώσαμε πρόσφατα, μόλις το Μάιο, Λευκή Βίβλο για τη διατροφή και παχυσαρκία και, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της στρατηγικής για το αλκοόλ, αρχίζοντας με το Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του νέου προβλήματος. Μέσω των προγραμμάτων δημόσιας υγείας η Επιτροπή υποστηρίζει δραστηριότητες και δίκτυα που σχετίζονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις μεταξύ των οποίων ένας εκτεταμένος κατάλογος δεδομένων για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στα κράτη μέλη και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δημιουργία κέντρων αναφοράς, η ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που δυστυχώς υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο από ένα κράτος σε άλλο αλλά και μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη αποτελούν τους στόχους που θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς με το νέο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να τονίσω χάριν ακριβείας ότι εμείς απλώς προσφέρουμε τις δυνατότητες. Αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τα κράτη μέλη που έχουν και την αρμοδιότητα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Όσον αφορά την έρευνα (γιατί η ερώτηση αναφέρεται και στην έρευνα), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις μέσω του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, και αποτελούν αυτές οι παθήσεις ακόμη μία από τις προτεραιότητες της έρευνας για την υγεία στο πλαίσιο και του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα που ξεκίνησε φέτος· υπάρχει επομένως δυνατότητα συνέχισης της έρευνας σ’ αυτό τον τομέα και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Καρδιαγγειακή Υγεία, διότι εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε σχετική εκδήλωση και συζήτηση και όλοι θυμόμαστε την εκδήλωση παρουσίασης στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα. Όμως έχει σημασία αυτό το συνεκτικό έγγραφο, διότι ενώνει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Και βεβαίως εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Περισσότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων στους οποίους οφείλονται οι καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και των ανισοτήτων στην υγεία θα περιληφθούν στη νέα στρατηγική για την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ελπίζω και είμαι βέβαιος, θα υιοθετηθεί αργότερα, πριν το τέλος αυτού του χρόνου. Όσον αφορά δε το οικονομικό σκέλος - γιατί και αυτό είναι σημαντικό - υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζουν οι ίδιες οι χώρες μέσα από ένα διάλογο αλλά βεβαίως ο τομέας της υγείας είναι μέσα στις προτεραιότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα διαρθρωτικά ταμεία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη· υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησής τους για την υγεία και μάλιστα πιο διευρυμένη σ’ αυτή την περίοδο από ό,τι στην προηγούμενη αλλά παραμένει η ανάγκη να αποτελέσει η υγεία ζήτημα προτεραιότητας στην αξιοποίηση των ταμείων από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ.Τρακατέλλη, και τους σκιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες θα μας επιτρέψουν – είμαι βέβαιος γι’ αυτό – να καταλήξουμε σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Δίνουμε τη δυνατότητα – εξηγούμαι, δεν παραλείπω να εγείρω το θέμα στους συναδέλφους υπουργούς υγείας κάθε φορά που έχουμε συνάντηση – αλλά στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Εγώ συμβουλεύω και παροτρύνω τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στον τομέα της υγείας τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για βελτίωση. Όμως είναι και δική μας προτεραιότητα η ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας που δίνουν τη δυνατότητα για διαχείριση των προτεραιοτήτων της δημόσιας υγείας, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες, που είναι βεβαίως η πρώτη και εμφανής απειλή, αλλά και τις μη μεταδοτικές, και σ’ αυτό ευελπιστώ ότι θα έχω την υποστήριξη και τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα συνολικό συμβιβασμό που αποτελεί το αποτέλεσμα αριθμού πολύ θετικών ανεπίσημων επαφών μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ενισχύουν το κείμενο σε πολλούς τομείς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Κοινοβούλιο, όπως η συνέχεια που θα δοθεί στις κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον καρκίνο και η πιο ακριβής διατύπωση σε σχέση με τις ενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό – είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο παρελθόν – δυστυχώς το περιθώριο ελιγμών ήταν πολύ περιορισμένο και η Επιτροπή δεσμεύεται αυστηρά από το συμφωνημένο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κείμενο της τριμερούς δήλωσης, οι ειδικές ανάγκες του προγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το σημερινό κείμενο θα προσφέρει τη νομική βάση, η οποία θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ειλικρινά ελπίζω ότι η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει θα εκφράσει αυτή τη θετική και εποικοδομητική στάση, για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε σχέδια που αφορούν σημαντικούς νέους τομείς της δημόσιας υγείας από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Θα ήθελα τώρα να στραφώ, και με βάση την ερώτηση του κ. Ouzký, σε έναν πιο συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας υγείας, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό των καρδιαγγειακών παθήσεων, που σίγουρα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου και αναπηρίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτίες καθώς και οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ γνωστοί, μεταξύ αυτών το κάπνισμα, οι κακές διατροφικές συνήθειες και η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής άσκησης και η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ. Γνωρίζω το έντονο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τον τομέα αυτό καθώς και το ψήφισμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που υποβάλλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην ολομέλεια."@sl20
"Herr talman! Jag vill till att börja med varmt tacka alla ledamöter för det intresse de visat för kommissionens förslag om antagande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet. Kommissionen fäster som ni vet särskild vikt vid förebyggande åtgärder. Inom ramen för de begränsade resurser vi förfogar över och den behörighetsfördelning som fastställs i fördraget lägger vi särskild tonvikt vid det förebyggande området, där vi också gör stora insatser. Detsamma gäller rökning och ni känner väl till Help-strategin, som också erkänts av parlamentet, och de olika lagar och den grönbok vi antagit om att förbjuda rökning på offentliga platser. Jag väntar verkligen spänt på att få höra Europaparlamentets åsikt. När det gäller kostvanor offentliggjorde vi nyligen, i maj, en vitbok om kostvanor och övervikt, och som ni vet har vi redan börjat tillämpa och genomföra alkoholstrategin, som inleddes med forumet för alkohol och hälsa, i samarbete med icke-statliga organisationer och privata företag i syfte att bekämpa detta nya problem. Genom folkhälsoprogram stöder kommissionen verksamhet och nätverk med anknytning till hjärt-kärlsjukdomar, inklusive en omfattande uppsättning data om hjärt-kärlsjukdomar i medlemsstaterna och utveckling av indikatorer för övervakning av hjärt-kärlsjukdomar. Inrättande av referenscentrum, utbyte av bästa praxis, bekämpning av den ojämlikhet som tyvärr råder i EU – inte bara mellan stater utan också inom medlemsstaterna – är de målsättningar som eftersträvas med det nya programmet. Jag måste dock för tydlighetens skull betona att vi endast erbjuder möjligheter. De måste utnyttjas av medlemsstaterna, som ansvarar för att tillhandahålla vård. Vad forskning beträffar (för frågan gäller även forskning) har EU ställt mer än 100 miljoner euro till förfogande för forskning om hjärt-kärlsjukdomar genom sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling. Dessa sjukdomar prioriteras även i den hälsoforskning som bedrivs inom sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, som inleddes i år. Det finns alltså möjlighet att fortsätta forskningen inom denna sektor under sjunde ramprogrammet. Jag tänker inte i detalj kommentera det Europeiska hjärthälsofördraget, för ett evenemang och en debatt har hållits i frågan här i parlamentet och vi minns alla presentationsevenemanget i Bryssel förra månaden. Detta sammanhängande dokument är emellertid betydelsefullt, för det samlar alla de organ som kan bidra till att bekämpa detta problem, och det tryggas givetvis genom folkhälsoprogrammet. Fler åtgärder för att bekämpa de avgörande faktorer som orsakar hjärt-kärlsjukdomar och hälsorelaterad ojämlikhet kommer att ingå i den nya hälsostrategi för EU som jag hoppas och tror kommer att antas senare, före utgången av detta år. När det gäller den finansiella delen, som också är betydelsefull, finns Europeiska utvecklingsfonden för utvecklingsländer, där kommissionen agerar med utgångspunkt i de prioriteringar som länderna själva fastställt genom dialog, och hälsosektorn är naturligtvis en av prioriteringarna. Detsamma gäller EU:s strukturfonder för medlemsstaterna, som kan användas för hälsofrågor i ännu större utsträckning under denna period än under den föregående, men hälsa behöver fortfarande prioriteras i samband med medlemsstaternas eget utnyttjande av fonderna. Jag vill framför allt tacka föredraganden Antonis Trakatellis och skuggföredragandena för deras insatser, som kommer att göra det möjligt för oss att nå en överenskommelse vid andra behandlingen – det är jag helt övertygad om. Vi erbjuder möjligheter, och med det menar jag att jag inte försummar att ta upp frågan med hälsoministrarna så fort vi träffas, men i slutändan kommer beslutet att fattas kollektivt av medlemsstaternas regeringar. Jag råder och uppmanar medlemsstaterna att utnyttja strukturfonderna inom hälsosektorn, men jag måste säga att det fortfarande finns stort utrymme för förbättringar. Vi prioriterar emellertid också att stärka de nationella hälsosystem som möjliggör hanteringen av prioriteringar på folkhälsoområdet. Där ingår inte bara smittsamma sjukdomar, som givetvis är det främsta och uppenbara hotet, utan även icke smittsamma sjukdomar, där jag hoppas på parlamentets stöd och samarbete. Vi har i dag en övergripande kompromiss framför oss, som är resultatet av ett antal mycket positiva inofficiella kontakter mellan de tre institutionerna. Kompromissändringsförslagen stärker texten i flera avsnitt av särskild betydelse för parlamentet, t.ex. uppföljningen av gemenskapsinitiativ om cancer och lämpligare formuleringar om åtgärder för miljön och hälsan. När det gäller budgeten, som vi också haft tillfälle att debattera tidigare, var manöverutrymmet tyvärr mycket begränsat, och kommissionen är hårt bunden av den överenskomna budgetramen. Enligt uttalandet från de tre institutionerna kommer dock programmets särskilda behov att beaktas i samband med det årliga budgetförfarandet. Dessutom kommer den aktuella texten att utgöra den rättsliga grunden, vilket kommer att säkra ett effektivare utnyttjande av medlen för att uppnå programmets syften. Jag tror inte att någon tvivlar på att parlamentet, rådet och kommissionen gjort stora ansträngningar för att nå fram till en godtagbar kompromiss. Det är min uppriktiga förhoppning att denna positiva och konstruktiva hållning kommer att komma till uttryck i den påföljande omröstningen, så att vi kan börja finansiera planer gällande viktiga nya folkhälsosektorer från och med den 1 januari 2008. Jag vill nu, med utgångspunkt i Miroslav Ouzkýs fråga, övergå till en mer specifik folkhälsoaspekt och ett av de allvarligaste problemen. Jag talar om hjärt-kärlsjukdomar, som definitivt är en av de främsta orsakerna till för tidig död och invaliditet bland EU:s medborgare. Orsakerna och riskfaktorerna är väl kända. Det handlar om rökning, dåliga kostvanor och övervikt, brist på motion och överdriven alkoholkonsumtion. Jag vet att parlamentet har ett starkt intresse för denna sektor och att ett resolutionsförslag om hjärt-kärlsjukdomar kommer att läggas fram i kammaren av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"European Heart Health Charter"12
"Help"2,12
"Μάρκος Κυπριανού,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13
"Μέλος της Επιτροπής"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph