Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-06-21-Speech-4-016"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070621.4.4-016"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling ska vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler ska vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil ikke bruge min taletid på at gå i flere detaljer, men vil i stedet for koncentrere mig om de mere overordnede aspekter i forbindelse med kontrakter i det hele taget. Jeg vil også fortælle, at vores gruppe, GUE/NGL-Gruppen, vil stemme for betænkningen i dens helhed. Jeg vil naturligvis også takke ordføreren og skyggeordføreren for, at vi nu har fået en bedre betænkning. Jeg nærer meget stor respekt for ordføreren og skyggeordføreren, som har udredt alle de juridiske begreber, der er nødvendige at forstå for at sætte sig ind i dette regelsæt. Som tillidsvalgt må jeg i hvert fald for mit eget vedkommende erkende, at det til tider er svært, nærved umuligt, at komme igennem den juridiske tekst. Vores politiske beslutninger i Parlamentet skal være krystalklare og forståelige i alle aspekter for dem, som skal tage det politiske ansvar for beslutningerne. Jeg har for øvrigt svært ved at forstå, at der egentlig skal tages politiske beslutninger i dette anliggende. Det burde fungere sådan, at vi tillidsvalgte repræsentanter for Parlamentet beslutter, hvad vi vil opnå med vores politiske beslutninger. Dernæst er det de juridiske eksperters opgave at tage ansvar for den juridiske lovudformning i overensstemmelse med, hvad den politiske beslutning har angivet, og hvad vi vil opnå med vores beslutninger. Vi er nok alle enige om, at kontraktregler skal være retfærdige og garantere ligebehandling. I forslaget til direktiv tales der i begrundelsen bl.a. om, at det er særligt vigtigt for små økonomier og små virksomheder, at der er et effektivt, konkurrencedygtigt og velfungerende marked for offentlige kontrakter. Det passer sikkert, men jeg tænker på, hvordan de mange små virksomheder egentlig har mulighed for at tilegne sig al lovtekst. De skal jo være helt overbeviste om, at de forstår regelsættet fuldt ud for ikke bagefter at være udsat for beskyldninger og stå til ansvar for forkerte kontrakter. I fremtiden synes jeg også, at vi skal tænke mere over, at kontrakter ikke udelukkende handler om økonomi, men at vi skal have en kontrakt, som også kan tage hensyn til, at vi mindsker antallet af transporter og reducerer den negative påvirkning af klimaet, som vi faktisk har, når vi har en offentlig kontrakt, som omfatter 27 medlemslande."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte meine Redezeit nicht darauf verwenden, auf Details einzugehen, sondern werde mich stattdessen auf übergreifendere Aspekte des öffentlichen Auftragswesens insgesamt konzentrieren. Ferner möchte ich erklären, dass unsere Fraktion, die Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke, für den Bericht in seiner Gesamtheit stimmen wird. Natürlich möchte ich auch dem Berichterstatter und dem Schattenberichterstatter dafür danken, dass wir jetzt einen besseren Bericht vorliegen haben. Ich habe sehr große Achtung vor dem Berichterstatter und dem Schattenberichterstatter, die alle juristischen Begriffe erklärt haben, die man braucht, wenn man sich mit diesen Vorschriften vertraut machen will. Ich als Abgeordnete muss jedenfalls zugeben, dass es für mich bisweilen schwierig, wenn nicht unmöglich ist, mich in dem Rechtstext zurechtzufinden. Die in diesem Hohen Hause gefassten politischen Beschlüsse müssen für diejenigen, die die politische Verantwortung für die Beschlüsse tragen, in allen Teilen glasklar und verständlich sein. Schwer verständlich ist mir auch, warum in dieser Frage überhaupt politische Beschlüsse gefasst werden müssen. Eigentlich sollte es doch so sein, dass wir als gewählte Volksvertreter im Parlament darüber entscheiden, was wir mit unseren politischen Beschlüssen erreichen wollen. Dann ist es Aufgabe der Rechtsexperten, die Rechtsvorschriften zu formulieren, und zwar so, dass sie dem Inhalt des politischen Beschlusses und dem Anliegen unserer Beschlüsse entsprechen. Wir sind uns wohl alle einig darüber, dass die Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen gerecht sein und eine gleichberechtigte Behandlung garantieren müssen. Im Vorschlag für eine Richtlinie heißt es in der Begründung unter anderem, dass es insbesondere für kleine Volkswirtschaften und Unternehmen wichtig ist, dass es einen leistungsfähigen, wettbewerbsfähigen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt für öffentliche Aufträge gibt. Das ist sicherlich richtig, aber ich frage mich, wie viele kleine Unternehmen eigentlich die Möglichkeit haben, den gesamten Gesetzestext aufzunehmen. Sie müssen nämlich völlig sicher sein, dass sie die Vorschriften voll und ganz verstehen, um nicht im Nachhinein angeklagt zu werden und für eine falsche Ausschreibung haftbar gemacht zu werden. Für die Zukunft sollten wir meines Erachtens auch mehr darüber nachdenken, dass es beim Auftragswesen nicht nur um Finanzen geht. Wir brauchen vielmehr eine Form des Auftragswesens, die auch der Tatsache Rechnung tragen kann, dass wir den Transportaufwand und die schädlichen Klimaauswirkungen senken, die ja tatsächlich vorhanden sind, wenn das öffentliche Auftragswesen 27 Mitgliedstaaten umfasst."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, δεν σκοπεύω να αφιερώσω τον χρόνο ομιλίας μου σε λεπτομέρειες, αλλά θα επικεντρωθώ αντιθέτως σε περισσότερες ενδεδειγμένες πτυχές των δημοσίων συμβάσεων γενικότερα. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η ομάδα μας, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών θα υπερψηφίσει συνολικά την έκθεση. Θα ήθελα επίσης, ασφαλώς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή για το γεγονός ότι αποκτήσαμε πια μια καλύτερη έκθεση. Σέβομαι ιδιαίτερα τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή, οι οποίοι αποσαφήνισαν όλες τις νομικές έννοιες που πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος αν επιθυμεί να εξοικειωθεί με αυτούς τους κανονισμούς. Ως εκλεγμένη αντιπρόσωπος, πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζω από την πλευρά μου ότι είναι δύσκολο ορισμένες φορές, αν όχι αδύνατο, να κατανοήσει κάποιος το νομικό κείμενο. Οι πολιτικές μας αποφάσεις στο Κοινοβούλιο πρέπει να είναι απολύτως σαφείς και κατανοητές από κάθε άποψη, για αυτούς που πρέπει να αναλάβουν πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις. Θεωρώ επίσης δύσκολο να κατανοήσω γιατί οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει επί του παρόντος να ληφθούν για αυτό το θέμα. Τα ζητήματα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο τέτοιον ώστε εμείς ως εκλεγμένοι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι να αποφασίζουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε μέσω των πολιτικών μας αποφάσεων. Είναι έπειτα καθήκον των νομικών εμπειρογνωμόνων να αναλάβουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό των νομικών κανόνων και να το πράξουν σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν στην πολιτική απόφαση και με όσα σκοπεύουμε να επιτύχουμε μέσω των αποφάσεών μας. Αναμφίβολα αποφασίσαμε όλοι ότι οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να είναι δίκαιοι και πρέπει να διασφαλίζουν ισότιμη μεταχείριση. Στην πρόταση οδηγίας, η αιτιολογική σκέψη αναφέρεται, για παράδειγμα, στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές οικονομίες και τις μικρές εταιρείες να υπάρξει μια αποτελεσματική, ανταγωνιστική και λειτουργική αγορά δημόσιων συμβάσεων. Αυτό είναι ασφαλώς αληθές, αλλά αναρωτιέμαι πόσες μικρές εταιρείες έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να αφομοιώσουν όλες τις νομικές διατυπώσεις. Πρέπει, ασφαλώς, να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι αντιλαμβάνονται πλήρως τους κανονισμούς ώστε να μην εκτεθούν στη συνέχεια σε κατηγορίες και να μην θεωρηθούν υπεύθυνοι για λανθασμένες συμβάσεις. Πιστεύω επίσης πως στο μέλλον, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο γεγονός ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν αφορούν μόνο τη χρηματοδότηση. Αντίθετα, πρέπει να αποκτήσουμε μια μορφή συμβάσεων που θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι μειώνουμε το ποσό της μεταφοράς και τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο κλίμα που στην πραγματικότητα υπάρχουν όταν οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν τα 27 κράτη μέλη."@el10
"Mr President, I do not intend to devote my speaking time to going into details, but shall instead focus on more overarching aspects of procurement generally. I also wish to state that our group, the Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left will vote in favour of the report as a whole. I also wish, of course, to thank the rapporteur and the shadow rapporteur for the fact that we have now obtained a better report. I have a very great deal of respect for the rapporteur and the shadow rapporteur, who have elucidated all the legal concepts that people are required to understand if they are to familiarise themselves with these regulations. As an elected representative, I must in any case acknowledge for my own part that it is sometimes hard, if not impossible, to find one’s way through the legal text. Our political decisions in this House need to be crystal-clear and comprehensible in every respect to those who have to assume political responsibility for the decisions. I also find it difficult to understand why political decisions actually have to be taken on this issue. Matters should operate in such a way that we elected parliamentary representatives decide what it is we want to achieve through our political decisions. It is then the task of the legal experts to assume responsibility for designing the legal rules and to do so in accordance with what was specified in the political decision and with what we are aiming to achieve through our decisions. We are no doubt all agreed that procurement rules should be fair and should guarantee equal treatment. In the proposal for a directive, the justification talks, for example, about its being particularly important for small economies and small companies that there be an efficient, competitive and properly functioning public procurement market. That is certainly true, but I wonder how many small companies really have the ability to assimilate all the legal wording. They need, of course, to be quite certain that they understand the regulations fully so as not subsequently to be exposed to accusations and to be held responsible for incorrect procurement. I also think that, in the future, we need to reflect more on the fact that procurement is not only about finance. Rather, we must have a form of procurement that can also take account of the fact that we are reducing the amount of transportation and the harmful effects on the climate that we do in fact have when we have public procurement involving 27 Member States."@en4
"Señor Presidente, no voy a dedicar mi tiempo de uso de la palabra a cuestiones de detalle, sino que mi propósito es centrarme en los aspectos más amplios de la formalización de contratos en general. También quiero manifestar que mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, va a votar a favor del informe en su globalidad. Evidentemente, también deseo agradecer al ponente y al ponente alternativo que ahora dispongamos de un informe mejor. El ponente y el ponente alternativo, que han aclarado todos los conceptos jurídicos necesarios para comprender estas disposiciones y familiarizarse con ellas, merecen todo mi respeto. Aun así, en mi calidad de representante elegida, tengo que reconocer que a veces me ha resultado difícil, cuando no imposible, desentrañar el texto jurídico. Nuestras decisiones políticas en esta Asamblea deben ser de meridiana claridad y comprensibles en todos sus aspectos para quienes tienen que asumir la responsabilidad política de las mismas. También me resulta difícil comprender por qué se han de adoptar, de hecho, decisiones políticas sobre esta materia. Las cosas deberían funcionar de manera que los representantes parlamentarios elegidos decidiéramos qué queremos conseguir con nuestras decisiones políticas. Luego será tarea de los expertos jurídicos asumir la responsabilidad de elaborar las normas jurídicas y hacerlo de conformidad con lo que especifica la decisión política y lo que deseemos conseguir con nuestras decisiones. Sin duda, todos estamos de acuerdo en que las normas en materia de contratación deben ser imparciales y garantizar la igualdad de trato. En la propuesta de directiva, la exposición de motivos dice, por ejemplo, que un mercado de contratación pública eficiente, competitivo y que funcione es especialmente importante para las economías y las empresas de pequeñas dimensiones. Esto sin duda es cierto, pero me pregunto cuántas pequeñas empresas estarán realmente en condiciones de poder comprender toda la jerga jurídica. Evidentemente, tienen que estar bien seguras de que han comprendido a fondo todas las disposiciones para no verse expuestas luego a acusaciones y ser consideradas responsables de actuaciones incorrectas. Considero, asimismo, que en el futuro será necesario reflexionar más sobre el hecho de que la contratación pública no es solo una cuestión financiera. Al contrario, debemos contar con una forma de contratación pública que también tome en consideración la necesidad de reducir el volumen de transporte y los efectos nocivos sobre el clima que efectivamente se producen cuando en la contratación pública participan 27 Estados miembros."@es21
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@et5
"Arvoisa puhemies, en aio käyttää puheaikaani yksityiskohtien käsittelyyn, vaan keskityn sen sijaan yleisemmin julkisten hankintojen kaikkia koskeviin näkökohtiin. Totean myös, että ryhmämme, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, äänestää koko mietinnön puolesta. Lisäksi haluan tietenkin kiittää esittelijää ja varjoesittelijää siitä, että meillä on nyt edessämme parempi mietintö. Kunnioitan suuresti esittelijää ja varjoesittelijää, koska he ovat selventäneet kaikki juridiset käsitteet, jotka on ymmärrettävä, jos haluaa perehtyä näihin säädöksiin. Vaaleilla valittuna edustajana minun on joka tapauksessa tunnustettava omalta osaltani, että minun on joskus vaikeaa, ellei mahdotonta, saada otetta lakitekstistä. Euroopan parlamentin tekemien poliittisten päätösten on oltava kristallinkirkkaita ja joka tavalla ymmärrettäviä niille, jotka kantavat poliittisen vastuun päätöksistä. Minun on myös vaikeaa ymmärtää, miksi tästä asiasta on ylipäätään tehtävä poliittisia päätöksiä. Asioiden pitäisi toimia niin, että me, vaaleilla valitut parlamentin jäsenet, päättäisimme, mitä me haluamme saavuttaa poliittisilla päätöksillämme. Tämän jälkeen lakiasiantuntijoiden vastuulla olisi laatia oikeussäännöt sen mukaisesti, mitä poliittisessa päätöksessä määritellään ja mitä me haluamme saada päätöksillämme aikaan. Olemme epäilemättä kaikki yhtä mieltä siitä, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen on oltava tasapuolisia ja taattava yhdenvertainen kohtelu. Direktiiviehdotuksen perusteluissa puhutaan esimerkiksi siitä, että pienten talouksien ja pienyritysten kannalta on erittäin tärkeää, että meillä on tehokkaat, kilpailuhenkiset ja hyvin toimivat julkisten hankintojen markkinat. Tämä on varmastikin totta, mutta ihmettelen, kuinka moni pienyritys kykenee todella ymmärtämään kaiken tämän lakitekstin. Yritysten on oltava tietenkin täysin varmoja siitä, että ne ymmärtävät säädökset kunnolla, jottei niitä myöhemmin syytetä tai jotteivät ne joudu vastaamaan lainvastaisista hankintamenettelyistä. Mielestäni meidän on myös pohdittava tulevaisuudessa enemmän sitä, ettei julkisissa hankinnoissa ole kyse ainoastaan taloudellisista näkökohdista. Sen sijaan meidän pitäisi käyttää hankintamenettelyjä, joilla pyrittäisiin myös vähentämään kuljetusta ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, joita aiheutamme, kun julkiset hankintamenettelymme kattavat 27 jäsenvaltiota."@fi7
". Monsieur le Président, je n’ai pas l’intention de consacrer mon temps de parole à des points de détail. Je vais plutôt me concentrer sur des aspects plus généraux de la passation de marchés en général. Je voudrais également vous annoncer que notre groupe, le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, votera en faveur du rapport dans son ensemble. Et, naturellement, je souhaite également remercier le rapporteur et le rapporteur fictif pour avoir mis entre nos mains un meilleur rapport. Je les respecte énormément, car ils ont éclairci tous les concepts juridiques qu’il importe de comprendre pour se familiariser avec ces réglementations. En ma qualité de représentante élue, je me dois en tous cas de reconnaître à titre personnel qu’il est parfois difficile, si pas impossible, de s’y retrouver dans le texte juridique. Les décisions politiques prises dans cette Assemblée doivent être claires comme de l’eau de roche et en tous points compréhensibles pour ceux qui assument la responsabilité politique de ces décisions. J’ai également du mal à comprendre pourquoi il serait en fait nécessaire de prendre des décisions politiques sur cette question. Les choses devraient se dérouler de telle sorte que nous, les représentants parlementaires élus, puissions déterminer quels objectifs doivent servir nos décisions politiques. Il incombe ensuite aux experts juridiques d’assumer la responsabilité de définir des règles juridiques, et ce dans le respect des exigences visées dans nos décisions et des objectifs que nous poursuivons au travers de celles-ci. Nous sommes certainement tous d’accord pour dire que les règles de passation de marchés doivent être équitables et garantir l’égalité de traitement. Dans son exposé des motifs, la proposition de directive insiste notamment sur l’importance, pour les petites économies et les petites entreprises, d’un dispositif efficace, compétitif et opérationnel en matière de passation des marchés publics. Ce point est assurément important, mais je me demande combien de petites entreprises sont réellement capables d’assimiler tout le jargon juridique. Ces sociétés doivent naturellement s’assurer qu’elles comprennent parfaitement ces réglementations afin de ne pas courir ultérieurement le risque d’être accusées d’avoir mal agi ou d’être tenues responsables de procédures de passation incorrectes. Je pense également que nous devrons à l’avenir réfléchir davantage au fait que la passation de marchés publics n’est pas de nature purement économique. Nous devons prévoir des procédures de passation qui puissent également prendre en considération notre souhait de réduire l’utilisation des transports et l’impact climatique négatif que produisent en réalité les marchés publics impliquant 27 États membres."@fr8
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@hu11
"Signor Presidente, non userò il tempo di parola che mi è concesso per entrare nei particolari del tema in discussione; mi concentrerò invece su aspetti di portata più ampia degli appalti in generale. Desidero inoltre dichiarare che il nostro gruppo, il gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica, voterà a favore della relazione nel suo complesso. Ringrazio, naturalmente, il relatore e il relatore ombra per avere, di fatto, migliorato la relazione. Rispetto moltissimo il relatore e il relatore ombra, che hanno illustrato tutti i concetti giuridici che la gente deve comprendere per potersi familiarizzare con queste norme. In quanto rappresentante eletto, è mio dovere riconoscere da parte mia che talvolta è difficile, se non impossibile, orientarsi nei meandri della legge. Le decisioni politiche che adottiamo in quest’Aula devono essere oltremodo chiare e comprensibili sotto ogni aspetto per coloro che devono assumersi la responsabilità politica delle decisioni. Mi è altresì difficile capire perché sia necessario prendere decisioni politiche in materia. In realtà, le cose dovrebbero funzionare in modo tale che noi, rappresentanti parlamentari eletti, stabiliamo gli obiettivi che intendiamo raggiungere per mezzo delle nostre decisioni politiche; sarà poi compito degli esperti di diritto assumersi la responsabilità di delineare le relative norme giuridiche, in conformità di quanto specificato nella decisione politica e degli scopi che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso le nostre decisioni. Siamo indubbiamente tutti concordi sulla necessità che le norme in materia di appalti siano eque e tali da garantire parità di trattamento. Nella motivazione della proposta di direttiva si dice, ad esempio, che per le piccole economie e le piccole imprese è particolarmente importante che esista un mercato degli appalti pubblici efficiente, competitivo e ben funzionante. Questo è senz’altro vero, però mi chiedo quante piccole imprese siano effettivamente in grado di capire appieno il linguaggio giuridico. Per loro è ovviamente fondamentale essere certe di comprendere le disposizioni di legge in tutte le loro sfumature, per evitare di essere poi accusate e ritenute responsabili di aggiudicazione illegale. Ritengo inoltre che, in futuro, dovremo considerare con maggiore attenzione il fatto che un appalto pubblico non ha soltanto implicazioni finanziarie; abbiamo infatti bisogno di un sistema di appalti in grado di tener conto anche dell’esigenza di ridurre la quantità dei trasporti e i loro effetti negativi sul clima che si verificano quando al sistema di appalti pubblici partecipano 27 Stati membri."@it12
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@lt14
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@lv13
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn spreektijd niet gebruiken om in details te treden, maar zal mij in plaats daarvan richten op algemenere aspecten met betrekking tot aanbestedingen. Ik wil ook zeggen dat onze fractie, de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links, voor het volledige verslag zal stemmen. Ik wil natuurlijk ook de rapporteur en de schaduwrapporteur bedanken voor het feit dat wij nu een beter verslag hebben gekregen. Ik heb enorm veel respect voor de rapporteur en de schaduwrapporteur, die alle juridische begrippen die mensen moeten kennen als zij met deze regels vertrouwd willen raken, hebben verhelderd. Als gekozen vertegenwoordiger moet ik in ieder geval van mijn kant erkennen dat het soms lastig, zoniet onmogelijk, is mij door de juridische tekst te worstelen. Onze politieke besluiten in dit Parlement moeten in alle opzichten glashelder en begrijpelijk zijn voor degenen die de politieke verantwoordelijkheid voor de besluiten op zich moeten nemen. Ik vind het ook moeilijk te begrijpen dat er überhaupt politieke besluiten over deze kwestie moeten worden genomen. Het zou zo moeten zijn dat wij als gekozen vertegenwoordigers in het Parlement besluiten wat wij met onze politieke besluiten willen bereiken. Vervolgens is het de taak van de juridische deskundigen om verantwoordelijkheid te nemen voor het formuleren van de juridische regels en dit te doen in overeenstemming met wat er in het politieke besluit staat en wat wij met onze besluiten willen bereiken. Wij zijn het er ongetwijfeld allemaal over eens dat de aanbestedingsregels rechtvaardig moeten zijn en gelijke behandeling moeten waarborgen. In de motivering van het voorstel voor een richtlijn staat onder andere dat het zeer belangrijk is voor kleine economieën en kleine ondernemingen dat er een efficiënte, concurrerende en goed functionerende markt voor overheidsopdrachten is. Dat is beslist zo, maar ik vraag mij af hoeveel kleine ondernemingen echt de mogelijkheid hebben zich alle wetsteksten eigen te maken. Zij moeten er natuurlijk heel zeker van zijn dat zij de regelgeving volledig begrijpen om niet achteraf aangeklaagd te worden en verantwoordelijk te worden gehouden voor onjuiste aanbesteding. Ik denk ook dat wij in de toekomst meer moeten nadenken over het feit dat aanbestedingen niet alleen om geld draaien. Wij moeten over een vorm van aanbesteden beschikken waarbij ook rekening kan worden gehouden met het feit dat wij het grote aantal transporten en de negatieve effecten op het klimaat moeten reduceren waarvan sprake is bij het aanbesteden van overheidsopdrachten in 27 lidstaten."@nl3
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@pl16
"Senhor Presidente, não tenciono gastar o meu tempo de intervenção entrando em detalhes, mas concentrar-me-ei nos aspectos mais importantes da adjudicação de contratos públicos, de uma maneira geral. Quero dizer também que o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, a que pertenço, vai votar favoravelmente o relatório no seu conjunto. Desejo ainda, naturalmente, agradecer ao relator e ao relator-sombra por termos agora um relatório melhor. Tenho grande respeito pelo relator e pelo relator-sombra, que esclareceram todos os conceitos jurídicos que precisamos de compreender para nos familiarizarmos com estes regulamentos. Como eleita, devo porém reconhecer que, para mim, é por vezes difícil, se não impossível, compreender claramente todo o texto jurídico. As nossas decisões políticas nesta Câmara têm de ser totalmente claras e compreensíveis, em todos os aspectos, para aqueles que têm de assumir a responsabilidade política pelas decisões. Também acho difícil perceber a razão por que têm de ser tomadas decisões políticas nesta matéria. As coisas deviam funcionar de modo a que nós, representantes eleitos, determinássemos o que pretendemos atingir através das nossas decisões políticas. Depois, caberia aos peritos jurídicos assumir a responsabilidade de elaborar as regras jurídicas e de o fazer em conformidade com o que foi especificado na decisão política e com o que pretendemos atingir com as nossas decisões. Todos estamos de acordo, seguramente, em que as regras em matéria de concursos públicos devem ser justas e garantir a igualdade de tratamento. Na proposta de directiva, a justificação refere, por exemplo, o facto de ser especialmente importante para as pequenas economias e as pequenas empresas a existência de um mercado eficaz, competitivo e operacional de concursos públicos. Certamente que isto é verdade, mas eu gostaria de saber quantas pequenas empresas têm realmente capacidade de assimilar todo o texto jurídico. Precisam, evidentemente, de ter a certeza de compreender inteiramente a regulamentação, para não correrem o risco de ficar expostas a acusações de procedimento de adjudicação incorrecto. Penso também que, no futuro, precisamos de reflectir mais sobre o facto de os concursos públicos não serem apenas uma questão de ordem financeira. Os nossos concursos devem ter igualmente em conta o factor de redução dos transportes e o dos efeitos nocivos para o clima que resultam de facto de concursos públicos envolvendo 27 Estados-Membros."@pt17
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@ro18
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@sk19
"Herr talman! Jag tänker ägna min talartid åt att inte gå in på några detaljer utan att i stället koncentrera mig på mer övergripande aspekter när det gäller upphandling över huvud taget. Jag vill också deklarera att vår grupp, GUE/NGL, kommer att rösta för betänkandet i dess helhet. Jag vill naturligtvis också tacka föredraganden och skuggföredraganden för att vi nu har fått ett bättre betänkande. Jag hyser väldigt stor respekt för föredraganden och skuggföredraganden som har rett ut alla de juridiska begrepp som krävs för att sätta sig in i detta regelverk. Som förtroendevald måste jag i alla fall för egen del erkänna att det ibland är hart när omöjligt att tränga igenom den juridiska texten. Våra politiska beslut i denna församling skall vara glasklara och begripliga i alla stycken för dem som måste ta det politiska ansvaret för besluten. Jag har för övrigt svårt att förstå att det egentligen måste fattas politiska beslut i denna fråga. Som förtroendevalda i ett parlament borde det fungera så att vi förtroendevalda beslutar om vad det är som vi vill uppnå med våra politiska beslut. Sedan är det den juridiska expertisens uppgift att ansvara för den juridiska regelutformningen i enlighet med vad det politiska beslutet angett och vad vi vill uppnå med våra beslut. Vi är nog alla överens om att upphandlingsregler skall vara rättvisa och garantera lika behandling. I förslaget till direktiv talas det i motiveringstexten bland annat om att det är särskilt viktigt för små ekonomier och små företag att det finns en effektiv, konkurrenskraftig och väl fungerande marknad för offentlig upphandling. Det stämmer säkert, men jag funderar över hur många små företag som egentligen har möjlighet att tillgodogöra sig all lagtext. De måste ju vara helt förvissade om att de kan regelverket fullt ut, för att inte efteråt råka ut för att anklagas och stå till svars för felaktig upphandling. I framtiden tycker jag också att vi måste fundera mer över att upphandling inte handlar endast om ekonomi, utan att vi måste ha en upphandling som också kan ta hänsyn till att vi minskar transporterna och minskar den negativa klimatpåverkan som vi faktiskt har när vi har en offentlig upphandling som omfattar 27 medlemsländer."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Eva-Britt Svensson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,13
"för GUE/NGL-gruppen"18,5,20,15,1,19,14,11,16,22,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph