Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-06-20-Speech-3-350"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070620.27.3-350"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l’absolue nécessité de garantir la protection des droits de l’homme dans la mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m’opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l’Union et demanderai à mes collègues d’en faire autant. Aujourd’hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j’ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l’Union en matière d’asile et d’immigration. Qu’est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l’Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d’asile dans l’UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd’hui, par exemple, le taux d’acceptation des demandes d’asile des Darfouris est incroyablement faible. L’Union européenne refuse également d’assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d’Irakiens sont aujourd’hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d’accords de réadmission imposant aux États tiers d’admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu’ils ne sont généralement pas en mesure d’assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l’homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l’application des engagements et des conventions internationales."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@cs1
"Hr. formand! Betænkningen af hr. Klich og hr. Sakalas har den fordel, at den understreger den absolutte nødvendigheden af at sikre menneskerettighedernes beskyttelse ved indførelsen af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ved afstemningen i morgen vil jeg dog stemme imod de ændringsforslag, der tager sigte på at fjerne enhver henvisning til ulovlig tilbageholdelse og transport af formodede terrorister på EU's område, og jeg vil bede parlamentsmedlemmerne om at gøre det samme. Vi fejrer i dag den internationale flygtningedag, og i den forbindelse kommer jeg til at tænke på de udtalelser, som Kofi Annan kom med her i Parlamentet, hvor han kaldte EU's asyl- og indvandringspolitik for en skændsel. Hvad har ændret sig siden da? På trods af de konflikter, der eksisterer i hele verden, modtager EU færre og færre flygtninge. Antallet af asylansøgere i EU er blevet halveret siden 1990'erne. I dag er procentsatsen af godkendte asylansøgere fra Darfur f.eks. utroligt lav. EU nægter ligeledes påtage sig sit ansvar over for de irakiske flygtninge. Over fire millioner irakere er i dag tvunget til at rejse. Alligevel har det tyske formandskab bebudet, at medlemsstaterne ikke ønsker at deltage i et genhusningsprogram for disse flygtninge. De indgående forhandlinger om tilbagetagelsesaftaler, der pålægger tredjelandene at give alle personer, der er rejst igennem disse lande, adgang til deres område, medfører som bekendt nogle katastrofale humanitære situationer og alvorlige krænkelser af retten til international beskyttelse og princippet om, at man ikke må sendes tilbage til det land, man flygter fra. Disse aftaler giver tredjelandene et ansvar, som de almindeligvis ikke er i stand til at påtage sig. Denne "tvangspolitik" går delvist ud over den indsats, der ellers gøres for at beskytte de grundlæggende rettigheder i tredjelandene. Kommissionen bør i den henseende stille nogle konkrete og operationelle forslag til, hvordan vi kommer ud af denne dobbelthed. Der bør sørges for en gennemsigtig opfølgningsprocedure for aftalerne, og der bør indføres en reel klagemulighed, såfremt rettighederne krænkes i forbindelse med tilbagesendelse. Kommissionen kunne ligeledes sørge for, at der inden for Frontex-grupperne var ansvarlige specialister med uddannelse i menneskerettigheder og humanitær ret, så man reelt sikrer overholdelsen af forpligtelserne og de internationale konventioner."@da2
". Herr Präsident! Der Bericht Klich-Sakalas hat das Verdienst, dass er die unbedingte Notwendigkeit betont, bei der Umsetzung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts den Schutz der Menschenrechte zu garantieren. Allerdings werde ich morgen bei der Abstimmung gegen die Änderungsanträge stimmen, die darauf abzielen, jeden Hinweis auf die unrechtmäßige Beförderung und Inhaftierung mutmaßlicher Terroristen auf dem Territorium der Europäischen Union zu unterbinden, und ich werde meine Kolleginnen und Kollegen auffordern, dasselbe zu tun. Heute begehen wir den Weltflüchtlingstag und mir sind noch die Worte im Gedächtnis, die Kofi Annan an diesem Ort hier zum Ausdruck brachte, in denen er die Politik der Europäischen Union in den Bereichen Asyl und Einwanderung als schändlich bezeichnete. Was hat sich seitdem geändert? Trotz der Konflikte, die überall auf unserem Planeten stattfinden, nimmt die Europäische Union immer weniger Flüchtlinge auf. Die Zahl der Asylbewerber hat sich seit den 90er Jahren halbiert. Derzeit ist beispielsweise die Quote der genehmigten Asylanträge für Menschen aus Darfur unglaublich gering. Die Europäische Union lehnt es auch ab, ihrer Verantwortung gegenüber Flüchtlingen aus dem Irak gerecht zu werden. Über vier Millionen Iraker sind gegenwärtig als Vertriebene unterwegs, und dennoch verkündete die deutsche Ratspräsidentschaft, dass es die Mitgliedstaaten nicht wünschen, sich an einem Programm für die Umsiedlung der Flüchtlinge zu beteiligen. Die verbissenen Verhandlungen über Rückübernahmeabkommen, die Drittstaaten dazu verpflichten, auf ihrem Territorium alle Personen aufzunehmen, die es durchquert haben, führt, wie Sie wissen, zu katastrophalen humanitären Krisen und schweren Verletzungen des Rechts auf internationalen Schutz und des grundsätzlichen Abschiebungsverbots. Diese Abkommen verlagern Pflichten auf Drittstaaten, die auf sich zu nehmen diese in vielen Fällen nicht in der Lage sind. Diese Politik des Gewaltritts diskreditiert zum Teil anderweitig unternommene Bemühungen zum Schutz der Grundrechte in Drittländern. Die Europäische Kommission sollte diesbezüglich konkrete und praktikable Vorschläge unterbreiten, um dieser schizophrenen Lage ein Ende zu bereiten. Es sollte ein transparentes Verfahren zur Überwachung der Abkommen und im Zusammenhang mit der Zurückweisung im Falle von Rechtsverletzungen ein wirksamer Rechtsbehelf eingeführt werden. Die Kommission könnte auch innerhalb der Frontex-Teams speziell in Fragen der Menschenrechte und des humanitären Rechts geschulte Verantwortliche einsetzen, damit die Einhaltung der Verpflichtungen und der internationalen Übereinkommen tatsächlich garantiert wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Klich-Sakalas έχει το προσόν ότι υπογραμμίζει την απόλυτη αναγκαιότητα διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υλοποίηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Παρά ταύτα, αύριο, την ώρα της ψηφοφορίας, θα αντιταχθώ στις τροπολογίες που αποσκοπούν στη διαγραφή πάσης αναφοράς στην παράνομη κράτηση και μεταφορά εικαζόμενων τρομοκρατών στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου βουλευτές να πράξουν το ίδιο. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και θυμάμαι τις παρατηρήσεις που έκανε, σε αυτόν ακριβώς τον χώρο, ο Κόφι Ανάν, χαρακτηρίζοντας επαίσχυντη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το άσυλο και τη μετανάστευση. Τι άλλαξε από τότε; Παρά τις συγκρούσεις που σημαδεύουν τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται ολοένα και λιγότερους πρόσφυγες. Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από τη δεκαετία του 1990. Σήμερα, επί παραδείγματι, ο ρυθμός αποδοχής αιτήσεων χορήγησης ασύλου για άτομα από το Νταρφούρ είναι απίστευτα χαμηλός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται επίσης να αποδεχθεί τις ευθύνες της σε σχέση με τους ιρακινούς πρόσφυγες. Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια Ιρακινοί αναγκάζονται σήμερα να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και, παρά ταύτα, η γερμανική Προεδρία έχει δηλώσει ότι τα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής που υποχρεώνουν τρίτες χώρες να δεχθούν στο έδαφός τους οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο τις είχε χρησιμοποιήσει ως χώρες διέλευσης προκαλούν, όπως γνωρίζετε, καταστροφικές ανθρωπιστικές καταστάσεις και σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος διεθνούς προστασίας και της αρχής της μη επαναπροώθησης. Αυτές οι συμφωνίες μεταφέρουν σε τρίτες χώρες ευθύνες που οι χώρες αυτές κατά κανόνα δεν είναι σε θέση να αναλάβουν. Αυτή η πολιτική της «αναγκαστικής πορείας» αναιρεί εν μέρει την αξιοπιστία των προσπαθειών που καταβάλλονται σε άλλους τομείς για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να διατυπώσει σαφείς και πρακτικές προτάσεις προκειμένου να απομακρυνθεί από αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση. Θα πρέπει να θεσπιστεί μια διαφανής διαδικασία παρακολούθησης αυτών των συμφωνιών· θα πρέπει να θεσπιστεί αποτελεσματική προσφυγή σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων μετά από άρνηση εισόδου. Η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να διορίσει εντός των ομάδων Frontex, άτομα με ειδική κατάρτιση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο προκειμένου να διασφαλίζεται δεόντως ότι τηρούνται οι διεθνείς δεσμεύσεις και συμβάσεις."@el10
"Mr President, the Klich-Sakalas report has the merit of underlining the absolute necessity of ensuring the protection of human rights in the implementation of the Area of Freedom, Security and Justice. Nonetheless, tomorrow, at voting time, I shall oppose the amendments aimed at deleting all reference to the illegal detention and transportation of alleged terrorists in European Union territory, and I shall ask my fellow Members to do the same. Today we are celebrating World Refugee Day and I remember the remarks made, right here, by Kofi Annan, describing as shameful the European Union’s policy in relation to asylum and immigration. What has changed since? Despite the conflicts that mark out the world, the European Union accepts fewer and fewer refugees. The number of asylum seekers in the EU has reduced by half since the 1990s. Today, for example, the rate of acceptance of asylum applications for people from Darfur is incredibly low. The European Union also refuses to accept its responsibilities in relation to Iraqi refugees. More than four million Iraqis are today forced to move and, in spite of that, the German Presidency has stated that Member States do not wish to take part in a resettlement programme for refugees. The heated negotiations on readmission agreements obliging third countries to admit on their territory any person in transit there causes, as you know, disastrous humanitarian situations and serious violations of the right to international protection and of the principle of non-refoulement. These agreements transfer to third countries responsibilities that they are not generally capable of assuming. This ‘forced march’ policy discredits in part the efforts made in other respects for the protection of fundamental rights in third countries. The European Commission ought to make clear and practical proposals to get away from this schizophrenia. A transparent monitoring procedure for these agreements needs to be set up; effective recourse in the event of violation of rights following refusal of entry should be put in place. The Commission could also appoint, within its Frontex teams, people with special training in human rights and humanitarian law to properly ensure that international commitments and conventions are being observed."@en4
". Señor Presidente, el informe Klich-Sakalas tiene el mérito de subrayar la absoluta necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos para la aplicación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, mañana durante la votación, me opondré a las enmiendas destinadas a eliminar toda referencia al transporte y la detención ilegal de supuestos terroristas en el territorio de la Unión Europea, y quiero pedir a mis colegas diputados que hagan lo mismo. Hoy celebramos el Día mundial del refugiado y recuerdo los comentarios realizados aquí mismo por Kofi Annan, describiendo de vergonzosa la política de la Unión Europea en materia de asilo e inmigración. ¿Qué ha cambiado desde entonces? A pesar de los conflictos que azotan al mundo, la Unión Europea acepta cada vez menos refugiados. El número de personas que solicita asilo en la Unión Europea se ha reducido a la mitad desde la década de los noventa. Actualmente, por ejemplo, la tasa de aceptación de solicitudes de asilo de personas de Darfur es increíblemente baja. La Unión Europea también se niega a aceptar sus responsabilidades con respecto a los refugiados iraquíes. Más de cuatro millones de iraquíes se ven actualmente obligados a desplazarse y, a pesar de eso, la Presidencia alemana ha afirmado que los Estados miembros no desean participar en un programa de reasentamiento para refugiados. Las acaloradas negociaciones sobre los acuerdos de readmisión que obligan a terceros países a admitir en su territorio a cualquier persona en tránsito por el mismo provocan, como saben, desastrosas situaciones humanitarias y graves violaciones del derecho a la protección internacional y del principio de no devolución. Estos acuerdos transfieren a terceros países las responsabilidades que ellos generalmente no son capaces de asumir. Esta política de «marcha forzada» desacredita, en parte, los esfuerzos realizados en otros aspectos para la protección de los derechos fundamentales en terceros países. La Comisión Europea debería ser clara y realizar propuestas prácticas para apartarse de esta esquizofrenia. Es necesario establecer un procedimiento de control transparente para estos acuerdos; debería establecerse un recurso efectivo en caso de violación de derechos tras la denegación de entrada. La Comisión también podría designar, dentro de sus equipos de Frontex, personal con una formación específica en derechos humanos y derecho humanitario, para garantizar convenientemente el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales."@es21
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@et5
"Arvoisa puhemies, Klichin ja Sakalasin mietinnön ansioihin kuuluu se, että siinä korostetaan ihmisoikeuksien turvaamisen olevan täysin välttämätöntä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamisen yhteydessä. Aion kuitenkin huomisessa äänestyksessä vastustaa tarkistuksia, joiden tavoitteena on poistaa kaikki viittaukset epäiltyjen terroristien laittomaan säilyttämiseen ja kuljetuksiin Euroopan unionin alueella, ja kehotan kollegojani tekemään samoin. Tänään vietämme maailman pakolaispäivää, ja muistan ne huomautukset, joita Kofi Annan esitti juuri täällä parlamentissa kuvaillessaan Euroopan unionin turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä toimia häpeällisiksi. Mikä on sen jälkeen muuttunut? Maailmalla yleistyneistä selkkauksista huolimatta Euroopan unioni ottaa vastaan aina vain vähemmän pakolaisia. Turvapaikanhakijoiden määrä EU:ssa on puolittunut 1990-luvun jälkeen. Nykyisin esimerkiksi Darfurista tulevien ihmisten turvapaikkahakemusten hyväksymisaste on uskomattoman alhainen. Euroopan unioni kieltäytyy myös kantamasta Irakin pakolaisiin liittyvää vastuutaan. Yli neljä miljoonaa irakilaista joutuu nykyään siirtymään, ja tästä huolimatta puheenjohtajavaltio Saksa on ilmoittanut, etteivät jäsenvaltiot halua osallistua pakolaisten uudelleensijoittamisohjelmaan. Kuten tiedätte, kiivaat neuvottelut takaisinottosopimuksista, joilla kolmannet maat velvoitetaan ottamaan alueelleen kaikki siellä läpikulkumatkalla olevat henkilöt, aiheuttavat humanitaarisen katastrofin ja loukkaavat vakavasti oikeutta kansainväliseen suojeluun ja palauttamiskieltoperiaatetta. Näillä sopimuksilla siirretään kolmansille maille vastuuta, jota ne eivät yleensä pysty kantamaan. Tämä "pakottamispolitiikka" saattaa epäilyttävään valoon osan niistä toimista, joita kolmansissa maissa toteutetaan perusoikeuksien suojelemiseksi muissa yhteyksissä. Euroopan komission pitäisi esittää selkeitä käytännön ehdotuksia tämän kaksijakoisen tilanteen ratkaisemiseksi. Näitä sopimuksia varten on perustettava avoin seurantamenettely. On otettava käyttöön tehokkaat suojakeinot oikeuksien turvaamiseksi maasta käännyttämisen yhteydessä. Komissio voisi myös nimittää Frontex-työryhmiinsä ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden alan koulutuksen saaneita henkilöitä varmistamaan kansainvälisten sitoumusten ja yleissopimusten asianmukaisen noudattamisen."@fi7
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@hu11
". Signor Presidente, la relazione Klich-Sakalas ha il grande pregio di sottolineare l’assoluta necessità di garantire la tutela dei diritti umani nell’attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nondimeno, domani, in sede di votazione, non mi esprimerò a favore degli emendamenti intesi a eliminare qualsiasi riferimento alla detenzione e al trasporto illegali di presunti terroristi sul territorio dell’Unione e inviterò i colleghi a seguire il mio esempio. Oggi celebriamo la giornata mondiale dei profughi e vorrei rammentare quanto pronunciato in questa stessa Aula da Kofi Annan, che ha definito vergognosa la politica dell’Unione in materia di asilo e immigrazione. Cos’è cambiato da allora? Malgrado i conflitti che flagellano il pianeta, l’Unione europea accoglie sempre meno profughi. Dagli anni ’90 il numero di coloro che chiedono asilo nell’UE si è dimezzato. Oggi, per esempio, la percentuale di accettazione delle domande di asilo dei profughi del Darfur è incredibilmente modesta. L’Unione europea rifiuta altresì di assumersi le sue responsabilità nei confronti dei profughi dall’Iraq. Attualmente oltre quattro milioni di iracheni sono costretti ad abbandonare la loro terra, e ciononostante la Presidenza tedesca ha annunciato che gli Stati membri non intendono partecipare a un programma di reinserimento dei profughi. Gli accordi di riammissione, risultato di accese consultazioni, che impongono ai paesi terzi di ammettere sul loro territorio qualsiasi persona che vi abbia transitato, generano situazioni umanitarie disastrose, come ben sapete, e determinano gravi violazioni del diritto alla protezione internazionale e del principio di non respingimento. Tali accordi trasferiscono ai paesi terzi una serie di responsabilità che di norma essi non sono in grado di assumere. Questa politica a ritmo serrato vanifica in parte gli sforzi compiuti, sotto altri punti di vista, per la tutela dei diritti fondamentali dei paesi terzi. La Commissione europea dovrà presentare al riguardo una serie di proposte concrete e operative al fine di porre termine a questa situazione schizofrenica. Si dovrà introdurre una procedura trasparente di controllo degli accordi e si dovrà prevedere la possibilità di un ricorso effettivo in seguito a rinvio in caso di violazione dei diritti. La Commissione potrebbe altresì istituire in seno ai gruppi di FRONTEX la figura di un responsabile specializzato, con una formazione nel campo dei diritti umani e del diritto umanitario, al fine di garantire l’applicazione effettiva degli impegni e delle convenzioni internazionali."@it12
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@lt14
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@lv13
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het verslag-Klich/Sakalas heeft de verdienste dat het benadrukt hoe cruciaal het is de mensenrechten te beschermen bij de verwezenlijking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Morgen zal ik echter tegen de amendementen stemmen die erop gericht zijn elke verwijzing naar het illegaal vasthouden en vervoeren van vermeende terroristen op het grondgebied van de Unie te verwijderen, en ik zal mijn collega’s vragen hetzelfde te doen. Vandaag is het Wereldvluchtelingendag en ik herinner me de woorden die hier op deze plek gesproken werden door Kofi Annan, die het asiel- en immigratiebeleid van de Unie als schandelijk omschreef. Wat is er sindsdien veranderd? Ondanks de conflicten die het aanzien van de wereld bepalen laat de Europese Unie steeds minder vluchtelingen toe. Het aantal asielzoekers in de EU is sinds de jaren negentig met de helft teruggelopen. Zo is het percentage goedgekeurde asielaanvragen van mensen uit Darfur onthutsend laag. De Europese Unie weigert eveneens haar verantwoordelijkheden te nemen als het gaat om Iraakse vluchtelingen. Meer dan vier miljoen Irakezen zijn momenteel gedwongen ontheemd en desondanks heeft het Duitse voorzitterschap bekendgemaakt dat lidstaten niet wensen deel te nemen aan een programma voor de hervestiging van vluchtelingen. Het getouwtrek over hernieuwde toelatingsovereenkomsten, die derde landen verplichten iedereen toe te laten tot hun grondgebied die er tijdelijk verblijft, leidt zoals u weet tot rampzalige humanitaire situaties en ernstige schendingen van het recht op internationale bescherming en het principe van niet-uitzetting. Deze overeenkomsten hevelen verantwoordelijkheden over naar derde landen die ze veelal niet aankunnen. Dit ‘koste wat kost’-beleid ondermijnt ten dele de inspanningen die op andere terreinen worden geleverd voor de bescherming van grondrechten in derde landen. De Europese Commissie zou op dit punt met duidelijke en praktische voorstellen moeten komen om een einde te maken aan deze schizofrenie. Er moet een transparante procedure komen om toe te zien op naleving van deze overeenkomsten; de wet zou moeten voorzien in een effectieve beroepsmogelijkheid indien sprake is van schending van rechten nadat iemand teruggestuurd wordt. Ook zou de Commissie binnen haar Frontex-teams mensen kunnen aanstellen die speciaal opgeleid zijn als het gaat om mensenrechtenwetgeving en humanitair recht, om te garanderen dat internationale beloften en verdragen daadwerkelijk nageleefd worden."@nl3
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@pl16
"Senhor Presidente, o relatório Klich-Sakalas tem o mérito de colocar a tónica na absoluta necessidade de garantir a protecção dos direitos do Homem na implementação do espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Todavia, amanhã, quando da votação, vou opor-me às alterações que visam suprimir toda e qualquer referência à detenção e transporte ilegais de presumíveis terroristas no território da União, e pedirei aos meus colegas que procedam do mesmo modo. Celebramos hoje o Dia Mundial dos Refugiados e eu tenho gravadas na memórias as observações proferidas, aqui mesmo, por Kofi Annan quando classificou de vergonhosa a política da União Europeia em matéria de asilo e imigração. Que mudou desde então? Apesar dos graves conflitos que marcam o mundo, a União Europeia acolhe cada vez menos refugiados. O número de requerentes de asilo na UE diminuiu para metade desde a década de 1990. Hoje, a taxa de aceitação de pedidos de asilo, por exemplo, de pessoas do Darfur é incrivelmente baixa. A União Europeia recusa-se igualmente a assumir as suas responsabilidades em relação aos refugiados do Iraque. Mais de quatro milhões de iraquianos se vêem hoje forçados a abandonar as suas casas ou o próprio país, e, apesar disso, a Presidência alemã fez saber que os Estados-Membros não desejam participar num programa de reinstalação dos refugiados. As acaloradas negociações em torno dos acordos de readmissão, visando obrigar países terceiros a admitir no seu território qualquer pessoa que nestes tenha transitado, conduzem, como sabem, a situações humanitárias desastrosas e a graves violações do direito à protecção internacional e do princípio de não-repulsão. Estes acordos transferem para países terceiros responsabilidades que, geralmente, eles não têm capacidade para assumir. Esta política de "marcha forçada" compromete, em parte, os esforços feitos noutros contextos em prol da protecção dos direitos fundamentais nos países terceiros. A Comissão Europeia deveria apresentar propostas claras e práticas a este respeito para sair desta esquizofrenia. Deveria ser instaurado um procedimento transparente de acompanhamento destes acordos, bem como um meio de recurso eficaz em caso de violação dos direitos na sequência de um reenvio. A Comissão poderia igualmente criar, no seio das equipas Frontex, pessoas responsáveis, formadas em direitos humanos e direito humanitário, para garantir que os compromissos e as convenções internacionais sejam efectivamente cumpridos."@pt17
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@ro18
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@sk19
"Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant. Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés. La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers. La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales."@sl20
"Herr talman! I sitt betänkande understryker Klich-Sakalas det tvingande behovet av att garantera skyddet av de mänskliga rättigheterna när vi genomför området med frihet, säkerhet och rättvisa. Trots detta kommer jag i omröstningen i morgon att rösta emot ändringsförslagen som syftar till att avlägsna alla hänvisningar till illegal förvaring och transport av påstådda terrorister inom Europeiska unionens territorium, och jag kommer att uppmana mina kolleger i parlamentet att göra detsamma. I dag firar vi världsflyktingdagen, och jag kommer ihåg hur Kofi Annan tidigare beskrev Europeiska unionens asyl- och invandringspolitik som skamlig. Vad har egentligen förändrats sedan dess? Trots alla konflikter i världen tar Europeiska unionen emot färre och färre flyktingar. Antalet asylsökande inom EU har minskat till hälften sedan 1990-talet. I dag är till exempel den procentuella andelen av asylsökande från Darfur som tas emot otroligt låg. Europeiska unionen vägrar dessutom att ta sitt ansvar vad gäller de irakiska flyktingarna. Över fyra miljoner irakier har i dag tvingats bort. Trots det har det tyska ordförandeskapet uppgett att medlemsstaterna inte önskar delta i ett återflyttingsprogram för flyktingar. De tuffa förhandlingarna om ett återtagandeavtal som tvingar tredje land att ta emot alla personer som är på väg någon annanstans på sina territorier skapar, som ni vet, katastrofala humanitära situationer och leder till allvarliga kränkningar av rätten till internationellt skydd och principen om icke-avvisning. Dessa avtal överför ett ansvar på tredje land som de i regel inte har resurser att ta på sig. “Tvångsmarschpolitiken“ omintetgör delvis de ansträngningar som gjorts i andra avseenden för att skydda de grundläggande rättigheterna i tredje land. Europeiska kommissionen borde lägga fram tydliga och praktiskt genomförbara förslag för att komma bort från denna schizofreni. Ett öppet övervakningsförfarande måste skapas för dessa avtal. Effektiva möjligheter till överklagande vid en eventuell kränkning av rättigheterna efter en avvisning måste komma på plats. Kommissionen bör också utse människor som har speciell utbildning inom mänskliga rättigheter och lagstiftningen om humanitärt bistånd inom ramen för sina Frontex-team, för att verkligen se till att internationella åtaganden och konventioner följs."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Hélène Flautre,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,8
"au nom du groupe Verts/ALE"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph