Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-06-18-Speech-1-087"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070618.14.1-087"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@cs1,1
"Hr. formand! En vigtig komponent i vores hurtigtudviklende samfund er muligheden for rettidig respons, og en forudsætning for dette er hurtig adgang til information og overførsel og udveksling af information. I denne ånd glæder jeg mig over den beslutning, vi forhandler om i dag, og som Europa-Parlamentet vil vedtage i morgen. I EU blev ønsket om at blive verdens mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi opstillet som hovedmålet for Lissabon-strategien. Vi mener imidlertid, at vi ikke lever fuldstændigt op til de mål, vi har sat os. Jeg betragter også dette dokument, som blev udarbejdet af Kommissionen, og som er uløseligt forbundet med Lissabon-strategien, som identificeringen af et problem og samtidig som en tilskyndelse til os om at gå et skridt videre på dette område. Vi skal først og fremmest støtte en afbalanceret udvikling af en hensigtsmæssig infrastruktur, som vil give hver eneste indbygger i EU mulighed for at få adgang til bredbåndsforbindelser af høj kvalitet uden hensyn til geografisk placering eller social status. Disse forbindelser skal have tilstrækkelig kapacitet til at sikre, at brugere kan få adgang til hele viften af tjenester, som udbydes. I den forbindelse ønsker jeg frem for alt at sætte fokus på at hæve tærskelen, når man definerer, hvad bredbånd er. Det er klart, at vi skal udnytte dets potentiale inden for områder som dataoverførsel, distancearbejde, opnåelse af digitale færdigheder og brugen af bredbånd i uddannelsesprocesser osv. Så bredbåndstjenester giver ikke bare mulighed for underholdning, men også for at skabe nye arbejdspladser. På såvel EU-niveau som på medlemsstatsniveau har vi brug for foranstaltninger, der kan fremme investeringer på området efter princippet om offentlig-private partnerskaber og lige adgang for dem, der udbyder tjenester, og dem, der benytter dem. Samtidig skal foranstaltningerne sikre et gennemsigtigt marked, ens regler for alle deltagere og hensigtsmæssig beskyttelse af forbrugerrettighederne. Endelig vil jeg gerne takke ordføreren for samarbejdet og for hans fremragende betænkning. Med denne beslutning viser medlemmerne et ønske om at indfri EU's strategiske mål og bidrage til dets troværdighed såvel som til integrationen af dets borgere."@da2
"Ein wichtiges Element unserer sich rasch verändernden Gesellschaft ist rechtzeitige Reaktionsmöglichkeit, und eine Voraussetzung hierfür sind der schnelle Zugang zu und die Übertragung und der Austausch von Informationen. In diesem Sinne begrüße ich die Entschließung, die Gegenstand unserer heutigen Aussprache ist und die das Europäische Parlament morgen annehmen wird. In der Europäischen Union wurde der Wunsch, der wettbewerbsfähigste wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt zu werden, als Hauptziel der Lissabon-Strategie festgehalten. Wir haben jedoch festgestellt, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht ganz erreichen. Ich betrachte dieses Dokument, das von der Europäischen Kommission verfasst wurde und untrennbar mit der Lissabon-Strategie verbunden ist, auch als Identifizierung eines Problems und zugleich als Anreiz für uns, in diesem Bereich einen Schritt nach vorn zu tun. In erster Linie müssen wir die ausgewogene Entwicklung einer angemessenen Infrastruktur fördern, die jedem Bürger der Europäischen Union, ungeachtet seines Wohnorts oder sozialen Status, den Zugang zu qualitativ hochwertigen Breitbandverbindungen ermöglicht. Diese Verbindungen müssen leistungsstark genug sein um zu gewährleisten, dass den Nutzern die vollständige Palette der angebotenen Dienste zur Verfügung steht. Diesbezüglich möchte ich vor allem die Erhöhung des Grenzwerts bei der Definition, was Breitband ist, herausstellen. Gewiss müssen wir das Potenzial dieser Technologie im Bereich der Datenübertragung, der Telearbeit, des Erreichens digitaler Bildung und ihre Verwendung in Bildungsprozessen usw. nutzen. Daher bieten Breitbanddienste nicht nur Möglichkeiten zur Unterhaltung, sondern auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wir brauchen sowohl auf der Ebene der Europäischen Union als auch in den Mitgliedstaaten Maßnahmen, um Investitionen in diesem Bereich zu fördern, und zwar auf der Grundlage von öffentlich-privaten Partnerschaften und dem gleichberechtigten Zugang für die Dienste-Anbieter und die Dienste-Nutzer. Gleichzeitig müssen diese Maßnahmen die Transparenz des Marktes, gleiche Regeln für alle Teilnehmer und den hinreichenden Schutz von Verbraucherrechten gewährleisten. Abschließend möchte ich dem Berichterstatter für seine Kooperation und seinen ausgezeichneten Bericht danken. Mit dieser Entschließung stellen die Mitglieder dieses Parlaments ihr Bestreben unter Beweis, die strategischen Ziele der Europäischen Union zu erreichen und zu ihrer Glaubwürdigkeit wie auch zur Integration ihrer Bürger beizutragen."@de9
"Σημαντική συνιστώσα της ραγδαία αναπτυσσόμενης κοινωνίας είναι η έγκαιρη δεκτικότητα και προϋπόθεσή της είναι η ταχεία πρόσβαση στην πληροφορία και η διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών. Με αυτό το πνεύμα, επικροτώ το ψήφισμα που συζητούμε σήμερα και το οποίο θα εγκρίνει αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιδίωξη να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης στον κόσμο θεσπίστηκε ως κύριος στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας. Διαπιστώσαμε, όμως, ότι δεν εκπληρώνουμε στο έπακρο τους στόχους που οι ίδιοι θέσαμε. Θεωρώ επίσης ότι με αυτό το έγγραφο, το οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη στρατηγική της Λισαβόνας, αναγνωρίζεται το πρόβλημα, ταυτόχρονα δε μας ωθεί να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός σε αυτόν τον τομέα. Καταρχάς και κυρίως, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ισόρροπη ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, οι οποίες θα επιτρέψουν σε κάθε κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασχέτως της γεωγραφικής ή της κοινωνικής του θέσης, να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ποιότητας. Αυτές οι συνδέσεις πρέπει να έχουν τη λειτουργική ικανότητα να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε σχέση με αυτό, θέλω να επισημάνω πρωτίστως ότι ανεβαίνει ο πήχης για τον ορισμό της ευρυζωνικότητας. Πρέπει, πράγματι, να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό της στον τομέα της διαβίβασης δεδομένων, της εξ αποστάσεως εργασίας, της επίτευξης του ψηφιακού αλφαβητισμού και της χρήσης της σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, κλπ. Επομένως, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν παρέχουν μόνον ευκαιρίες ψυχαγωγίας αλλά και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να λάβουμε μέτρα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα βάσει της αρχής των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της ισότιμης πρόσβασης σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες και σε αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονα, αυτά τα μέτρα πρέπει να διασφαλίζουν τη διαφάνεια της αγοράς, ισότιμους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες και επαρκή προστασία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τέλος, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη συνεργασία του και την έξοχη έκθεσή του. Με αυτό το ψήφισμα, τα μέλη διατρανώνουν την επιθυμία τους να εκπληρώσουν τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλουν στην αξιοπιστία της, καθώς και στην ενσωμάτωση των πολιτών της."@el10
"An important component of our rapidly developing society is timely responsiveness, and a precondition for this is rapid access to information, and the transfer and exchange of information. In this spirit I welcome the resolution we are debating today and which the European Parliament will adopt tomorrow. In the European Union the desire to become the most competitive knowledge-based economy in the world was established as the main goal of the Lisbon Strategy. We have found, however, that we are not entirely fulfilling the goals we have set ourselves. I also regard this document, which was drafted by the European Commission and which is inseparably linked to the Lisbon Strategy, as the identification of a problem, and at the same time as an inducement for us to take a forward step in this area. First and foremost we must encourage the balanced development of a suitable infrastructure, which will enable every inhabitant of the European Union, regardless of his geographical location or social status, to have access to high-quality broadband connections. These connections must have the functional capacity to ensure that users can reach the entire range of services offered. In this respect I wish above all to highlight the raising of the threshold in defining what broadband is. Indeed we must exploit its potential in the area of data transfer, distance working, the attainment of digital literacy, and its use in educational processes and so forth. So broadband services do not only provide opportunities for entertainment, but also for the creation of new jobs. On both the European Union level and the Member State level we need measures to encourage investment in this area on the principle of public-private partnership and equal access to those providing services and those using them. At the same time these measures need to ensure the transparency of the market, equal rules for all participants and the adequate protection of consumer rights. Finally may I thank the rapporteur for his cooperation and his excellent report. With this resolution, members are demonstrating a desire to fulfil the strategic goals of the European Union and to contribute to its credibility, as well as to the integration of its citizens."@en4
"Un componente importante de nuestra sociedad en rápido desarrollo es la capacidad de respuesta en tiempo útil, y una condición necesaria para ello es un acceso rápido a la información, así como la transferencia e intercambio de esta. Por ello acojo con beneplácito la resolución objeto del presente debate y que el Parlamento Europeo adoptará mañana. El principal objetivo de la Estrategia de Lisboa es transformar la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Sin embargo, hemos descubierto que no estamos alcanzando en su totalidad los objetivos que nosotros mismos nos hemos fijado. Asimismo considero que en este documento, que fue redactado por la Comisión Europea y que está inseparablemente ligado a la Estrategia de Lisboa, se identifica un problema y, al mismo tiempo, se nos induce a dar nuevos pasos en este ámbito. Antes que nada, debemos fomentar un desarrollo equilibrado de la infraestructura necesaria, lo que permitirá que todos los habitantes de la Unión Europea puedan acceder a conexiones de banda ancha de alta calidad independientemente de su ubicación geográfica o condición social. Estas conexiones deben tener la capacidad funcional para asegurar que los usuarios puedan utilizar toda la gama de servicios ofrecidos. En este aspecto deseo destacar ante todo que debemos ampliar la definición de la banda ancha. De hecho debemos aprovechar sus posibilidades en el ámbito de la transferencia de datos, el teletrabajo, la alfabetización digital y su uso en los procesos educativos, etc. Así pues, los servicios de banda ancha no solo ofrecen oportunidades de ocio, sino también para la creación de nuevos puestos de trabajo. Necesitamos medidas, tanto a nivel comunitario como nacional, para estimular la inversión en este sector sobre la base de la cooperación entre los sectores público y privado, y la igualdad de acceso para quienes prestan los servicios y para quienes los utilizan. Paralelamente, estas medidas deben garantizar la transparencia del mercado, normas uniformes para todos los participantes y la debida protección de los derechos de los consumidores. Por último, quiero dar las gracias al ponente por su cooperación y su excelente informe. Con esta resolución, el Parlamento demuestra que desea alcanzar las metas estratégicas de la Unión Europea y contribuir a su credibilidad, así como a la integración de sus ciudadanos."@es21
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@et5
"Nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassamme on tärkeää reagoida oikeaan aikaan, mikä edellyttää nopeata tiedonsaantia, tiedonsiirtoa ja tiedonvaihtoa. Olenkin tässä mielessä tyytyväinen päätöslauselmaan, josta parhaillaan keskustelemme ja jonka Euroopan parlamentti hyväksyy huomenna. Lissabonin strategian päätavoitteeksi kirjattiin se, että Euroopan unionista tulisi kaikkein kilpailukykyisin tietoperustainen talous. Olemme kuitenkin todenneet, ettemme ole täysin päässeet itsellemme asettamiimme tavoitteisiin. Tässä Euroopan komission laatimassa asiakirjassa, joka liittyy erottamattomasti Lissabonin strategiaan, on nähdäkseni tunnistettu eräs ongelma, ja samalla meitä kehotetaan etenemään tällä alalla. Kaikkein kiireisintä ja tärkeintä on kannustaa asianmukaisen infrastruktuurin tasapainoista kehittämistä, jotta Euroopan unionin jokaisella asukkaalla olisi asuinpaikastaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta käytettävissään korkeatasoisia laajakaistayhteyksiä. Niiden täytyy olla teknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että tilaajien on mahdollista käyttää kaikkia tarjolla olevia palveluita. Tässä suhteessa korostan ennen kaikkea sitä, kuinka tärkeää on laajentaa laajakaistan määritelmää. Meidän on todellakin hyödynnettävä sen mahdollisuuksia esimerkiksi tiedonsiirrossa, etätyössä, digitaalisen lukutaidon hankkimisessa ja koulutusprosesseissa. Laajakaistapalvelut eivät siis ainoastaan tarjoa viihdemahdollisuuksia vaan edistävät myös uusien työpaikkojen luomista. Tämän alan investointien edistämiseksi tarvitaan niin Euroopan unionissa kuin jäsenvaltioissakin toimia, joiden lähtökohtana ovat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja tasapuolinen pääsy niin palveluiden tarjoajille kuin käyttäjille. Kyseisillä toimenpiteillä on myös voitava varmistaa markkinoiden avoimuus, kaikkia osallistujia koskevat tasapuoliset säännöt ja kuluttajien oikeuksien riittävä suojelu. Haluan lopuksi kiittää esittelijää hänen hyvästä yhteistyöstään ja erinomaisesta mietinnöstään. Tämä päätöslauselma on osoitus parlamentin jäsenten pyrkimyksestä täyttää Euroopan unionin strategiset tavoitteet sekä edistää EU:n uskottavuutta ja sen kansalaisten yhdentymistä."@fi7
"Une des composantes importantes de notre société en développement rapide est l’aptitude à réagir au bon moment. À cet effet, l’une des conditions préalables est l’accès rapide à l’information ainsi que le transfert et l’échange d’informations. Dans cet esprit, je salue la résolution dont nous débattons aujourd’hui et que le Parlement européen adoptera demain. Le souhait de faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde a été défini comme le principal objectif de la stratégie de Lisbonne. Nous avons cependant constaté que nous n’atteignons pas complètement les objectifs que nous nous sommes fixés. Je considère également ce document, rédigé par la Commission européenne et indéfectiblement lié à la stratégie de Lisbonne, comme l’identification d’un problème et, parallèlement, comme un encouragement à progresser dans ce domaine. Avant toute chose, nous devons encourager le développement équilibré d’une infrastructure adéquate qui permettra à chaque habitant de l’Union européenne, indépendamment de sa situation géographique ou de son statut social, d’avoir accès à des connexions à large bande de haute qualité. Ces connexions doivent avoir la capacité fonctionnelle d’assurer aux utilisateurs un accès à la gamme complète de services offerts. À cet égard, je tiens en particulier à insister sur l’augmentation du seuil de définition de la large bande. Nous devons en effet exploiter son potentiel dans le domaine du transfert de données, du télétravail, de l’alphabétisation numérique, et développer son utilisation dans les processus éducatifs, etc. Autrement dit, les services à large bande n’offrent pas seulement des possibilités en matière de divertissement, mais aussi en matière de création d’emplois. Tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau des États membres, il faut prévoir des mesures pour encourager l’investissement dans ce domaine sur le principe du partenariat public-privé et de l’égalité d’accès pour les fournisseurs et les utilisateurs des services. Parallèlement, ces mesures doivent garantir la transparence du marché, des règles égales pour tous les participants et une protection adéquate des droits des consommateurs. Pour terminer, je remercie le rapporteur pour sa coopération et son excellent rapport. Avec cette résolution, les députés manifestent le désir de réaliser les objectifs stratégiques de l’Union européenne ainsi que de contribuer à sa crédibilité et à l’intégration de ses citoyens."@fr8
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@hu11
"Una componente importante della nostra società in rapida evoluzione è la reattività puntuale, e un presupposto è il rapido accesso, il trasferimento e lo scambio di informazioni. In questo spirito accolgo con favore la risoluzione di cui stiamo discutendo oggi e che il Parlamento europeo adotterà domani. Nell’Unione europea il desiderio di diventare l’economia più competitiva del mondo basata sulla conoscenza è diventato l’obiettivo principale della strategia di Lisbona. Abbiamo scoperto però che non stavamo centrando interamente gli obiettivi che ci eravamo dati. Considero inoltre il documento, redatto dalla Commissione europea e inestricabilmente legato alla strategia di Lisbona, come l’identificazione di un problema e al contempo un incitamento a compiere un passo avanti in quest’area. Innanzi tutto dobbiamo favorire lo sviluppo equilibrato di infrastrutture adeguate, che consentiranno ad ogni abitante dell’Unione europea, a prescindere dalla posizione geografica o dallo stato sociale, di avere accesso a connessioni a banda larga di qualità elevata. Queste connessioni devono avere la capacità funzionale di garantire che gli utenti possano accedere all’intera gamma di servizi offerti. In proposito desidero soprattutto evidenziare l’innalzamento della soglia nella definizione di banda larga. Infatti dobbiamo sfruttarne il potenziale nell’area del trasferimento dei dati, del telelavoro e della realizzazione della formazione digitale, oltre all’utilizzo nei processi educativi e via dicendo. I servizi a banda larga non solo forniscono opportunità di intrattenimento, ma anche per la creazione di nuovi posti di lavoro. Sia a livello di Unione europea che a livello di Stati membri occorrono misure atte a favorire gli investimenti in questo settore sulla base del principio di partenariati pubblico-privato e della parità di accesso per i fornitori dei servizi e per gli utenti. Al contempo tali misure devono garantire la trasparenza del mercato, norme paritarie per tutti i partecipanti e la protezione adeguata dei diritti dei consumatori. Infine desidero ringraziare il relatore per la sua cooperazione e per la sua eccellente relazione. Con questa risoluzione i deputati dimostrano il desiderio di centrare gli obiettivi strategici dell’Unione europea e di contribuire alla sua credibilità come pure all’integrazione di tutti i cittadini."@it12
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@lt14
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@lv13
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@mt15
"Een tijdig reactievermogen vormt een belangrijk onderdeel van onze snel ontwikkelende maatschappij. Daartoe is een snelle toegang tot informatie onontbeerlijk, evenals de overdracht en uitwisseling ervan. Vanuit die optiek ben ik tevreden met de resolutie waarover we vandaag debatteren en die het Europees Parlement morgen zal aannemen. In de Europese Unie is de wens om de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te worden tot hoofddoelstelling van de Lissabon-strategie gemaakt. We stellen echter vast dat we de vastgelegde doelstellingen niet volledig waarmaken. Ook dit document, dat de Europese Commissie heeft voorbereid en dat onlosmakelijk verbonden is met de Lissabon-strategie, beschouw ik als de vaststelling van een probleem, en tegelijkertijd als de aanzet om op dit gebied een stap vooruit te zetten. In de eerste plaats moeten we de evenwichtige ontwikkeling van een gepaste infrastructuur bevorderen, zodat elke inwoner van de Europese Unie, ongeacht zijn geografische of sociale positie, toegang krijgt tot breedbandverbindingen van goede kwaliteit. Die moeten optimaal functioneren zodat de gebruiker een keuze kan maken uit een hele waaier van aangeboden diensten. Daarmee wil ik vooral wijzen op het verhogen van de drempelwaarden bij het definiëren van breedband. We moeten namelijk de mogelijkheden benutten op het vlak van gegevensoverdracht, werk op afstand, digitale alfabetisering, gebruik bij opleidingsprocessen enzovoort. Breedbanddiensten bieden bijgevolg niet enkel gelegenheid voor vermaak, maar ook voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Zowel op Europees als op nationaal niveau moeten maatregelen worden getroffen, die investeringen op dat vlak aanmoedigen volgens het beginsel van publiek-private partnerschappen en met inachtneming van het principe van gelijke toegang voor aanbieders en gebruikers van de diensten. Tegelijkertijd dient met die maatregelen de transparantie van de markt te worden verzekerd, evenals gelijke rechten voor alle deelnemers en een gepaste consumentenbescherming. Tot slot wil ik de rapporteur bedanken voor de samenwerking en het uitstekende verslag. Als leden van het Parlement bewijzen we met deze resolutie dat we de strategische doelstellingen van de Europese Unie willen realiseren, en dat we willen bijdragen tot haar geloofwaardigheid en tot het bij elkaar brengen van al haar burgers."@nl3
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@pl16
"Uma componente importante da nossa sociedade em rápido desenvolvimento é a capacidade de resposta em tempo oportuno e uma condição prévia para isso é o rápido acesso à informação, e a transferência e o intercâmbio de informação. Tendo isto em conta, congratulo-me com a resolução que estamos hoje a debater e que o Parlamento Europeu irá adoptar amanhã. Na União Europeia, a ambição de vir a ser a mais competitiva economia baseada no conhecimento do mundo foi estabelecida como o principal objectivo da Estratégia de Lisboa. Chegámos, porém, à conclusão de que não estamos a cumprir inteiramente os objectivos que nos propusemos. Considero também este documento, que foi elaborado pela Comissão Europeia e que é inseparável da Estratégia de Lisboa, como a identificação de um problema e, simultaneamente, um incentivo para darmos um passo em frente nesta área. Primeiro do que tudo, temos de fomentar o desenvolvimento equilibrado de uma infra-estrutura adequada, que permita que todos os habitantes da União Europeia, independentemente da sua localização geográfica ou do seu estatuto social, tenham acesso a ligações de banda larga de alta qualidade. Estas ligações têm de ter a capacidade funcional de garantir que os utilizadores podem ter acesso a toda a gama de serviços oferecida. Sob este aspecto, gostaria acima de tudo de sublinhar o aumento do limiar na definição daquilo que é a banda larga. Na verdade, temos de explorar o seu potencial no domínio das transferências de dados, do trabalho à distância, da obtenção de literacia digital, assim como a sua utilização nos processos educativos, etc. Assim, os serviços de banda larga oferecem não só oportunidades de entretenimento, mas também de criação de novos postos de trabalho. Tanto a nível da União Europeia como dos Estados-Membros, precisamos de medidas que incentivem o investimento nesta área, com base nos princípios das parcerias público-privadas e da igualdade de acesso para aqueles que fornecem o serviço e aqueles que o utilizam. Simultaneamente, estas medidas têm de garantir a transparência do mercado, regras iguais para todos os participantes e uma adequada protecção dos direitos dos consumidores. Finalmente, permitam-me que agradeça ao relator a sua cooperação e o seu excelente relatório. Com esta resolução, os deputados ao PE demonstram o seu desejo de cumprirem os objectivos estratégicos da União Europeia e de contribuírem para a sua credibilidade, assim como para a integração dos seus cidadãos."@pt17
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@ro18
"Pomembna sestavina naše hitro razvijajoče se družbe je pravočasna odzivnost, pogoj zanjo pa hiter dostop do informacij, njihov prenos in izmenjava. V tem duhu pozdravljam resolucijo, o kateri danes razpravljamo in jo bo Evropski parlament sprejel jutri. V Evropski uniji smo si kot glavni cilj lizbonske strategije zadali, da želimo postati najkonkurenčnejše gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju. Vendar ugotavljamo, da zastavljenih ciljev ne uresničujemo v celoti. Tudi ta dokument, ki ga je pripravila Evropska komisija in je neločljivo povezan z lizbonsko strategijo, razumem kot identifikacijo problema, hkrati pa spodbudo, da na tem področju naredimo korak naprej. Spodbujati moramo v prvi vrsti enakomeren razvoj ustrezne infrastrukture, ki bo vsakemu prebivalcu Evropske unije, ne glede na njegovo geografsko umestitev ali socialni položaj, omogočala dostop do kvalitetnih širokopasovnih povezav. Le-te morajo biti funkcionalno zmogljive, da bo uporabnik lahko posegel po celotni paleti ponujenih storitev. S tem želim predvsem opozoriti na dvig meje pri opredelitvi širokopasovnosti. Izkoristiti moramo namreč potenciale na področju prenosa podatkov, dela na daljavo, digitalnega opismenjevanja, uporabo v izobraževalnih procesih itd. Širokopasovne storitve torej ne dajejo le možnosti za zabavo, ampak tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. Tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic so potrebni ukrepi, ki spodbujajo investicije na tem področju po načelu javno-zasebnega partnerstva in enakega dostopa ponudnikom ter uporabnikom storitev. Hkrati pa je treba s temi ukrepi zagotoviti transparentnost trga, enaka pravila za vse sodelujoče ter ustrezno zaščititi pravice potrošnikov. Ob koncu se zahvaljujem poročevalcu za sodelovanje in odlično poročilo. Poslanci tudi s to resolucijo kažemo, da si želimo uresničiti strateške cilje Evropske unije ter prispevati k njeni verodostojnosti ter povezovanju njenih državljank in državljanov."@sk19
"En viktig del av vårt snabbt utvecklande samhälle är gensvar i rätt tid och för detta krävs snabb tillgång till samt överföring och utbyte av information. I denna anda välkomnar jag den resolution som vi diskuterar i dag och som Europaparlamentet kommer att anta i morgon. Den viktigaste målsättningen med Lissabonstrategin var att EU skulle bli den mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen. Det har dock visat sig att vi inte uppfyller våra egna mål till fullo. Jag ser också denna text, som utarbetades av kommissionen och som är starkt knuten till Lissabonstrategin, som identifieringen av ett problem och samtidigt en anledning för oss att ta ytterligare ett steg i denna fråga. För det första måste vi främja en balanserad utveckling av en ändamålsenlig infrastruktur, som ger alla EU-medborgare, oavsett geografiskt läge eller social status, tillgång till bredbandsanslutningar av högsta kvalitet. Anslutningarna måste ha tillräcklig kapacitet för att ge användarna tillgång till alla de tjänster som erbjuds. Därför vill jag i första hand framhålla behovet av att vidga definitionen av begreppet bredband. Vi måste utan tvekan utnyttja de möjligheter som finns när det gäller dataöverföring, distansarbete, datakunskaper, utbildning och så vidare. Bredbandstjänsterna skapar inte bara möjligheter till underhållning, utan också till nya arbetstillfällen. Både på EU-nivå och medlemsstatsnivå behövs åtgärder för att uppmuntra till investeringar inom detta område enligt principen om offentlig-privata partnerskap och lika tillgång för leverantörer och användare. Samtidigt måste dessa åtgärder säkerställa marknadsinsyn, lika regler för alla deltagare och skydd av konsumenträttigheterna. Låt mig slutligen tacka föredraganden för hans samarbete och utmärkta betänkande. I och med denna resolution visar medlemsstaterna sin vilja att uppnå EU:s strategiska mål och bidra till att öka dess trovärdighet och integration av medborgarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Romana Jordan Cizelj (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph