Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-06-06-Speech-3-043"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070606.12.3-043"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand! Den aktuelle betænkning er et forsøg på at vække de døde til live, hvilket i dette tilfælde vil sige den forfatning, som franskmændene slog ihjel, og som den nederlandske befolkning med stor entusiasme begravede. Problemet er imidlertid, at den eurokratiske elite ikke agter at acceptere dette enkle faktum. Man er derfor begyndt at bortvise et af de mindre medgørlige elementer fra beslutningsprocessen - med andre ord medlemsstaternes indbyggere. Idéen blev præsenteret i et hemmeligt spørgeskema, som det tyske formandskab udsendte til medlemsstaternes regeringer. Et punkt på spørgeskemaet indeholder åbent følgende spørgsmål: "Hvad om vi under et andet navn vedtog et dokument med samme indhold og samme retligt bindende natur som forfatningen?". Det kan ikke siges tydeligere. Og for ikke at lyde så grove, tilføjer vi en smule klimarelateret sortsyn og til de mere stædige en forbedret form for energisolidaritet som smørelse, så de har noget at vise til befolkningerne derhjemme. Vigtigere endnu tager vi vetoretten fra alle de mindre lande og sikrer et nyt flertal for de store lande. Så kalder vi dokumentet noget, så det ikke længere er nødvendigt at afholde en folkeafstemning. Forfatterne til betænkningen foretrækker at se bort fra det faktum, at Tyskland endnu ikke har ratificeret forfatningen, og det gør de, fordi formandens underskrift er tilstrækkelig til at ratificere den. De ser også bort fra det faktum, at forfatningen kun blev ratificeret af 16 af de 27 medlemsstater, hvilket kun svarer til 37 % af EU's befolkning. Og de ser bort fra det faktum, at man har overskredet den to års tidsfrist, inden for hvilken mindst 80 % af medlemsstaterne skulle have ratificeret forfatningen, for at processen kan fortsætte. Og endelig ser de bort fra det faktum, at dette krav blev fastsat i en forfatning, der blev påtvunget de nye medlemsstater som en del af deres tiltrædelsesaftaler."@da2
"Frau Präsidentin! Der uns vorgelegte Bericht kommt dem Versuch gleich, Tote wieder zum Leben zu erwecken! Ich spreche von jener Verfassung, der die Franzosen den Garaus gemacht und die die Niederländer so enthusiastisch zu Grabe getragen haben. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Eurokraten-Elite nicht die Absicht hat, diese simple Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Der Verfassungsprozess verdrängt daher allmählich einen der nicht ganz so leicht zu kontrollierenden Faktoren, nämlich die Bürger der Mitgliedstaaten, aus dem Entscheidungsfindungsprozess. Dieser Vorschlag wurde in einem geheimen Fragebogen geäußert, den die deutsche Präsidentschaft an die Regierungen der Mitgliedstaaten verschickt hat. An einer Stelle wurde in diesem Fragebogen ohne Umschweife gefragt: „Was wäre, wenn wir ein Dokument gleichen Inhalts mit dem gleichen rechtsverbindlichen Charakter wie dem der Verfassung unter einem anderen Namen verabschiedeten?“ Man hätte es nicht unverblümter formulieren können. Dazu gibt man dann, um nicht allzu plump zu klingen, etwas Angst vor der Klimakatastrophe und als Bonbon für die Dickköpfe unter uns eine verbesserte Form der Solidarität im Energiebereich, sodass man den Leuten zu Hause etwas vorzuzeigen hat. Noch wichtiger ist aber, dass wir den kleinen Ländern ihr Vetorecht aberkennen und neue Mehrheitsverhältnisse für die großen Mitgliedstaaten sichern. Und dann kleben wir noch ein Etikett darauf, das uns davon befreit, jemals wieder ein Referendum abhalten zu müssen. Die Verfasser des Berichts ziehen es vor, besser nicht zu bemerken, dass Deutschland die Verfassung ja noch zu ratifizieren hat, denn schließlich reicht die Unterschrift des Präsidenten für deren Verabschiedung aus. Ebenso ignorieren sie den Tatbestand, dass die Verfassung bislang nur von 16 der 27 Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, was nur etwa 37 % der europäischen Bevölkerung entspricht. Und sie sehen auch nicht, dass die zweijährige Frist, in der mindestens 80 % der Mitgliedstaaten der Verfassung zugestimmt haben müssen, um den Verfassungsprozess weiterzuführen, verstrichen ist. Ebenso wenig nehmen sie schließlich zur Kenntnis, dass diese Bestimmung Teil einer Verfassung ist, die den neuen Mitgliedstaaten im Rahmen der Beitrittsverträge aufgezwungen wurde."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που έχουμε ενώπιον μας αποτελεί μια προσπάθεια ανάστασης των νεκρών, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, του Συντάγματος το οποίο δολοφόνησε ο γαλλικός λαός και έθαψε με τόσο ενθουσιασμό ο ολλανδικός λαός. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η ελίτ των ευρωκρατών δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει υπόψη της το γεγονός αυτό. Έχει ξεκινήσει, συνεπώς, η διαδικασία αποκλεισμού από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός από τα λιγότερα διαχειρίσιμα στοιχεία της, δηλαδή των πολιτών των κρατών μελών. Η ιδέα αυτή εκφράστηκε σε ένα μυστικό ερωτηματολόγιο που απέστειλε η γερμανική Προεδρία στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ένα σημείο του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ανοικτά την ερώτηση: «τι γνώμη έχετε για την υιοθέτηση ενός εγγράφου με διαφορετικό όνομα, αλλά το ίδιο περιεχόμενο και τον ίδιο νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα με το Σύνταγμα;» Δεν θα μπορούσε να τεθεί πιο απερίφραστα. Επίσης, για να μην ακουστούμε τόσο ωμοί, προσθέτουμε και μια μικρή κινδυνολογία που αφορά το κλίμα, και για τους πιο ισχυρογνώμονες μια ενισχυμένη μορφή αλληλεγγύης αναφορικά με την ενέργεια, για να τους γλυκάνουμε, έτσι ώστε να έχουν κάτι να δείξουν στους συμπατριώτες τους όταν γυρίσουν πίσω. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αφαιρούμε το δικαίωμα της αρνησικυρίας από τις μικρές χώρες και εξασφαλίζουμε μια νέα πλειοψηφία για τις μεγάλες χώρες. Στη συνέχεια του δίνουμε μια τέτοια ονομασία ώστε να μην χρειάζεται πλέον να διεξάγουμε δημοψήφισμα. Οι συντάκτες της έκθεσης αυτής προτιμούν να παραβλέπουν το γεγονός ότι η Γερμανία δεν έχει επικυρώσει ακόμη το Σύνταγμα, και αυτό το κάνουν διότι η υπογραφή της Προέδρου θα ήταν αρκετή για να το επικυρώσει. Παραβλέπουν επίσης το γεγονός ότι το Σύνταγμα επικυρώθηκε από 16 μόνο από τα 27 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν το 37% μόλις του πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, παραβλέπουν το γεγονός ότι η απαίτηση αυτή τέθηκε σε ένα Σύνταγμα που επιβλήθηκε διά της βίας στα νέα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ενταξιακών συμφωνιών τους."@el10
"Madam President, the report before us constitutes an attempt at raising the dead, which in this case means the Constitution that the French people killed and that the Dutch people so enthusiastically buried. The problem, however, is that the eurocrat elite has no intention of taking that simple fact on board. The process has therefore begun of expelling from the decision-making process one of its less manageable elements, in other words the citizens of the Member States. This idea was expressed in a secret questionnaire that the German Presidency sent out to the governments of the Member States. One point on the questionnaire openly includes the question: ‘what if we were to adopt under a different name a document with the same content and the same legally binding nature as the Constitution?’ It could not have been put more bluntly. Furthermore, in order not to sound so coarse, we throw in a little climate-related alarmism, and for the more stubborn ones an enhanced form of energy solidarity as a sweetener, so that they will have something to show to the folks back home. More importantly, we remove the right of veto from the small countries and secure a new majority for the big countries. Then we name it in such a way that we will no longer have to hold a referendum. The authors of the report prefer to overlook the fact that Germany has yet to ratify the Constitution, and they do so because the President’s signature will be sufficient to ratify it. They also overlook the fact that the Constitution was ratified by just 16 of the 27 Member States, accounting for just 37% of the population of the EU. And they overlook the fact that the two year deadline has expired, by which at least 80% of the Member States were to have ratified the Constitution in order for the process to continue. And finally, they overlook the fact that this requirement was laid down in a Constitution that was forced on the new Member States as part of their accession agreements."@en4
"Señora Presidenta, el informe que tenemos ante nosotros constituye un intento de resucitar a los muertos, en este caso la Constitución que el pueblo francés mató y que los ciudadanos neerlandeses enterraron con tanto entusiasmo. El problema, sin embargo, es que la elite eurócrata no tiene intención de asumir ese simple hecho. Por tanto, ha empezado el proceso de expulsión del proceso de toma de decisiones de uno de sus elementos menos controlables, a saber, los ciudadanos de los Estados miembros. Esta idea estaba expresada en un cuestionario secreto que la Presidencia alemana envió a los Gobiernos de los Estados miembros. Un punto del cuestionario incluye abiertamente la pregunta: «¿Qué ocurriría si adoptáramos con un nombre diferente un documento con el mismo contenido y la misma naturaleza jurídicamente vinculante que la Constitución?» No se podría haber dicho de forma más clara. Además, para no sonar tan toscos, doramos la píldora con un poco de alarmismo relacionado con el clima y, para los más testarudos, una forma mejorada de solidaridad energética, de modo que tengan algo que mostrar a sus ciudadanos al volver a casa. Es más, retiramos el derecho de veto a los países pequeños y aseguramos una nueva mayoría para los países grandes. Después lo llamamos de tal forma que ya no tendremos que celebrar un referendo. Los autores del informe prefieren pasar por alto el hecho de que Alemania todavía tiene que ratificar la Constitución, y lo hacen así porque la firma del Presidente será suficiente para ratificarlo. También han pasado por alto el hecho de que la Constitución ha sido ratificada por tan solo 16 de los 27 Estados miembros, que abarcan tan solo el 37 % de la población de la UE. Y han pasado por alto el hecho de que ha expirado el plazo de dos años en el que debían haber ratificado por lo menos el 80 % de los Estados miembros la Constitución para continuar el proceso. Finalmente, han pasado por alto el hecho de que este requisito fue establecido en una Constitución que se impuso a los nuevos Estados miembros en el marco de sus acuerdos de adhesión."@es21
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@et5
"Arvoisa puhemies, käsiteltävänämme olevassa mietinnössä yritetään herättää kuolleita henkiin, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa perustuslakia, jonka ranskalaiset tappoivat ja hollantilaiset innokkaasti hautasivat. Ongelmana on kuitenkin se, ettei eurokraattisella eliitillä ole aikomustakaan hyväksyä tätä yksinkertaista tosiasiaa. Päätöksentekoprosessista on siis ryhdytty karkottamaan sen vaikeammin hallittavissa oleva osatekijä eli jäsenvaltioiden kansalaiset. Ajatus esitettiin salaisessa kyselyssä, jonka puheenjohtajavaltio Saksa lähetti jäsenvaltioiden hallituksille. Eräässä kyselyn kohdassa esitetään avoimesti kysymys: "entä jos hyväksymme eri nimellä asiakirjan, jonka sisältö ja oikeudellinen sitovuus ovat samat kuin perustuslain?" Asiaa ei olisi voitu esittää suorasukaisemmin. Lisäksi, jotta emme kuulostaisi niin karkeilta, lietsomme vähän ilmastonmuutokseen liittyvää pelkoa ja heitämme sekaan eräänlaista voimistettua energia-alan solidaarisuutta myönnytyksenä itsepäisimmille tapauksille; täytyyhän heillä olla jotakin näytettävää kotijoukoille. Mikä vielä tärkeämpää, poistamme veto-oikeuden pieniltä mailta ja takaamme uuden enemmistön isoille maille. Sitten nimeämme sen siten, ettemme enää joudu järjestämään kansanäänestystä. Mietinnön laatijat sivuuttavat mieluummin sen tosiasian, ettei Saksa ole vielä ratifioinut perustuslakia, ja he tekevät niin siitä syystä, että presidentin allekirjoitus riittää ratifioimaan sen. He sivuuttavat myös sen tosiasian, että perustuslaki ratifioitiin vain 16:ssa EU:n 27 jäsenvaltiosta, mikä vastaa 37:ää prosenttia EU:n kansalaisista. He sivuuttavat myös sen, että kahden vuoden pituinen määräaika on umpeutunut, määräaika, johon mennessä jäsenvaltioista vähintään 80 prosentin olisi pitänyt ratifioida perustuslaki, jotta prosessi voisi jatkua. Lopuksi he sivuuttavat myös sen, että tämä vaatimus vahvistettiin perustuslaissa, joka uudet jäsenvaltiot pakotettiin hyväksymään osana niiden liittymissopimuksia."@fi7
"Madame la Présidente, le rapport à l’examen tente de ressusciter un mort, à savoir la Constitution, que les Français ont tuée et que les Néerlandais ont enterré avec tant enthousiasme. Cependant, le problème est que l’élite eurocrate n’a aucune intention de regarder cette réalité en face. Dès lors, on a commencé par exclure du processus décisionnel ses participants les moins gérables, à savoir les citoyens des États membres. L’idée a été exprimée dans un questionnaire secret envoyé par la présidence allemande aux gouvernements des États membres. Un point du questionnaire posait ouvertement la question suivante : « pourquoi n’adopterions-nous pas un document au nom différent, mais dont le contenu et la nature juridiquement contraignante seraient identiques à ceux de la Constitution ? » La question n’aurait pas pu être plus directe. En outre, pour n’avoir pas l’air trop vulgaire, on ajoute une pointe d’alarmisme climatique et, pour les plus têtus, une forme améliorée de solidarité énergétique en tant qu’édulcorant, afin qu’ils aient quelque chose à ramener en rentrant chez eux. Mais surtout, on supprime le droit de veto des petits pays et on garantit une nouvelle majorité pour les grands pays. Ensuite, on donne au document un nom qui lui permettra de ne plus être soumis à référendum. Les auteurs du rapport préfèrent fermer les yeux sur le fait que l’Allemagne doit encore ratifier la Constitution, et ils agissent de la sorte parce que la signature de la présidente sera suffisante pour la ratifier. Ils omettent également que la Constitution a été ratifiée par seulement 16 des 27 États membres, ce qui représente seulement 37% de la population de l’Union. Et ils négligent le fait que le délai de deux ans est arrivé à expiration, au terme duquel au moins 80% des États membres devaient avoir ratifié la Constitution afin que le processus se poursuive. Et, pour finir, ils ferment les yeux sur le fait que cette exigence a été établie dans une Constitution qui a été imposée aux nouveaux États membres dans le cadre de leur accord d’adhésion."@fr8
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@hu11
"Signora Presidente, la relazione in esame è un tentativo di resuscitare un morto, che in questo caso è la Costituzione che il popolo francese ha ammazzato e il popolo olandese ha sepolto con entusiasmo. Tuttavia, il problema è che l’ degli eurocrati non ha intenzione di prendere atto di questo semplice fatto. Di conseguenza, è cominciato il processo per escludere dalla procedura decisionale uno degli elementi meno gestibili, in altre parole i cittadini degli Stati membri. L’idea è stata espressa in un questionario segreto che la Presidenza tedesca ha inviato ai governi degli Stati membri. In un punto del questionario si chiede apertamente: “e se adottassimo con un nome diverso un documento con lo stesso contenuto e la stessa natura legalmente vincolante della Costituzione?”. Più chiaro di così! Inoltre, per non apparire troppo rudi, mettiamoci un po’ di allarmismo sul clima, e una forma migliorata di solidarietà energetica per addolcire i più ostinati, che così avranno qualcosa da portare a casa ai loro concittadini. E, cosa più importante, eliminiamo il diritto di veto dei piccoli paesi e assicuriamo una nuova maggioranza per i paesi più grandi. Poi, lo denominiamo in modo tale da non dover più indire un . Gli autori della relazione preferiscono ignorare il fatto che la Germania non ha ancora ratificato la Costituzione, e lo fanno perché la firma del Presidente sarà sufficiente per la ratifica. Inoltre, trascurano il fatto che la Costituzione è stata ratificata solo da 16 Stati membri su 27, che rappresentano solo il 37 per cento della popolazione dell’UE. E trascurano il fatto che è scaduto il termine di due anni entro il quale almeno l’80 per cento degli Stati membri avrebbe dovuto ratificare la Costituzione per consentire il proseguimento del processo. E, infine, trascurano il fatto che questa condizione è stata stabilita in una Costituzione che è stata imposta ai nuovi Stati membri nell’ambito degli accordi di adesione."@it12
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@lt14
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@lv13
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@mt15
"Geachte Voorzitter, we hebben hier een verslag voor ons liggen waarin wordt getracht een lijk weer tot leven te wekken. Ik heb het over het stoffelijk overschot van de door het Franse volk omgebrachte en met het volste genoegen door het Nederlandse volk begraven Grondwet. Het punt is echter dat de Euro-elite dit blote feit maar niet onder ogen wil zien en daarom een proces in gang heeft gezet dat tot doel heeft het besluitvormingsproces te verlossen van dat ene problematische onderdeeltje erin, namelijk het volk in de lidstaten. Dit principe werd als zodanig verwoord in een geheime, door het Duitse voorzitterschap aan de regeringen van de lidstaten toegestuurd vragenlijst. Op een bepaald punt wordt daarin onomwonden gevraagd: “Wat zou u ervan vinden om een verdrag te tekenen dat dezelfde inhoud en dezelfde juridische bindendheid heeft als de Grondwet, maar met een andere naam?” Bonter kan het niet! En om ervoor te zorgen dat het allemaal wat minder confronterend klinkt, doen we er een scheutje klimatologische gealarmeerdheid doorheen, en stoppen we de al te halsstarrigen wat lekkers toe, namelijk een geprivilegieerde solidariteit op energiegebied, zodat die mensen het thuisfront met veel misbaar kunnen meedelen dat ze, in ruil daarvoor, ik weet niet wat binnen hebben gehaald. En om het helemaal compleet te maken, nemen we de kleine landen hun vetorecht af en zorgen voor een nieuwe meerderheid voor de grote landen, en plakken we er een dusdanige naam op dat we geen referendum hoeven te houden. De auteurs van het verslag vergeten maar al te graag dat Duitsland tot op heden de Grondwet nog niet heeft geratificeerd, omdat daar nog de handtekening van de president voor nodig is. Eveneens vergeten ze maar al te graag dat de Grondwet slechts is goedgekeurd door zestien van de zevenentwintig landen, die samen slechts goed zijn voor 37 procent van de EU-bevolking. Ook sluiten ze maar al te graag hun ogen voor het feit dat de periode van twee jaar, waarin tenminste 80 procent van de landen de Grondwet had moeten ratificeren om het proces te mogen voortzetten, verstreken is. En wat ze liever helemaal niet zien, is dat dankzij dit feit de landen die deze Grondwet kregen opgedrongen als onderdeel van de toetredingsverdragen, er nu niet meer aan gehouden zijn."@nl3
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@pl16
"Senhora Presidente, o relatório em apreço constitui uma tentativa de ressuscitar o morto, o que, neste caso, quer dizer a Constituição que o povo francês matou e o neerlandês enterrou tão entusiasticamente. No entanto, o problema reside no facto de as elites eurocratas não terem qualquer intenção de aceitar este facto simples. Por isso, começou-se a excluir do processo de tomada de decisão um dos seus elementos menos manobráveis, por outras palavras, os cidadãos dos Estados-Membros. Esta ideia expressou-se num questionário secreto que a Presidência alemã enviou aos governos dos Estados-Membros. Um ponto do questionário inclui abertamente a seguinte pergunta: "e se adoptássemos, com um nome diferente, um documento que tivesse o mesmo conteúdo e fosse tão vinculativo em termos jurídicos como a Constituição?" A questão não poderia ter sido colocada de forma mais crua. Além disso, para que não soe de forma tão grosseira, introduzimos um pouco de alarmismo relacionado com o clima e, para os mais obstinados, uma forma melhorada de solidariedade energética, como um adoçante, para que tenham algo para mostrar ao povo no seu próprio país. Mais importante ainda: retiramos o direito de veto aos países pequenos e garantimos uma nova maioria para os países grandes, atribuindo, depois, um nome ao documento que já não nos obriga à realização de um referendo. Os autores do relatório preferem ignorar o facto de a Alemanha ainda ter de ratificar a Constituição e fazem-no porque a assinatura do Presidente será suficiente para a ratificar. Além disso, ignoram o facto de a Constituição só ter sido ratificada por 16 dos 27 Estados-Membros, o que representa apenas 37% da população da UE. Também ignoram o facto de o prazo de dois anos, no qual pelo menos 80% dos Estados-Membros deveriam ter ratificado a Constituição, para que o processo possa continuar, ter expirado. E, por fim, ignoram o facto de este requisito ter sido estabelecido numa Constituição que foi imposta aos novos Estados-Membros como parte dos seus acordos de adesão."@pt17
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@ro18
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@sk19
"Vážená paní předsedkyně, máme před sebou zprávu, která se pokouší resuscitovat mrtvolu. Mrtvolou je Ústava, kterou francouzský lid zabil a nizozemský lid s chutí pohřbil. Problém ale je, že eurokratické elity nehodlají vzít tento jednoduchý fakt na vědomí. Proto byl zahájen proces, který má konečně vyřadit z rozhodování ten komplikující prvek, tedy lid v členských zemích. Princip byl vyjádřen v tajném dotazníku, který německé předsednictvo rozeslalo vládám členských zemí. Jeden bod tam neomaleně kladl otázku: „Co kdybychom pod jiným názvem přijali dokument, který byl měl stejný obsah a stejnou právní závaznost, jakou měla Ústava?” Brutálněji už to říci nelze. A aby to neznělo tak hrubě, tak do toho zamícháme trochu klimatologického alarmismu a některým hodně vzdorujícím nabídneme jako cukrátko zvýhodněnou energetickou solidaritu, aby mohli doma vítězně zamávat nějakou protihodnotou. Hlavně zbavme malé země práva veta a zajistěme novou majoritu pro velké země a nazvěme to tak, abychom nemuseli konat referenda. Autoři zprávy rádi zapomínají na to, že Německo dosud neratifikovalo Ústavu, protože ji ratifikuje podpis prezidenta. Rádi tudíž zapomínají na to, že Ústavu ratifikovalo jen 16 z 27 zemí, reprezentující jen 37 % populace EU. Rádi zapomínají na to, že uplynula dvouletá lhůta, ve které mělo Ústavu ratifikovat alespoň 80% zemí, aby mohl proces pokračovat. A rádi zapomínají na to, že tento fakt vyvázal z područí Ústavy i ty země, kterým byla vnucena jako součást přístupových dohod."@sl20
"Fru talman! Det betänkande som vi idag tar upp utgör ett försök att uppväcka en död, vilket i det här fallet är den konstitution som det franska folket dödade och som nederländarna så entusiastiskt begravde. Men problemet är att den eurokratiska eliten inte har någon tanke på att ta till sig detta enkla faktum. Därför har processen inletts med att avlägsna ett av de mindre fogliga elementen från beslutsprocessen, med andra ord medborgarna i medlemsstaterna. Denna idé framställdes i ett hemligt frågeformulär som det tyska ordförandeskapet skickade ut till regeringarna i medlemsstaterna. En punkt i frågeformuläret innehåller helt öppet frågan: tänk om vi skulle anta ett dokument under ett annat namn med samma innehåll och av samma rättsligt bindande karaktär som konstitutionen? Det kunde inte ha sagts tydligare. För att det inte ska låta så simpelt skjuter vi dessutom in lite klimatrelaterade farhågor, och för de mer omedgörliga en utökad form av energisolidaritet som muta, så att de har något att visa folk där hemma. Viktigare är att vi fråntar de små länderna vetorätten och säkrar en ny majoritet för de stora länderna. Sedan namnger vi det hela på ett sådant sätt att vi inte längre behöver hålla en folkomröstning. Betänkandets föredragande vill helst bortse från att det alltjämt återstår för Tyskland att ratificera konstitutionen, och de gör det därför att det räcker med presidentens underskrift för att ratificera den. De förbiser också att konstitutionen endast ratificerades av 16 av de 27 medlemsstaterna, vilket bara utgör 37 procent av EU:s befolkning. Och de förbiser också att den tidsfrist på två år har gått ut efter vilken minst 80 procent av medlemsstaterna skulle ha ratificerat konstitutionen för att processen skulle fortsätta. Och slutligen förbiser de att detta krav fastställdes i en konstitution som påtvingades de nya medlemsstaterna som en del av deras anslutningsfördrag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Železný (IND/DEM ). –"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph