Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-22-Speech-2-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070522.25.2-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@cs1
"Hr. formand! Vores budskab til alle israelere, alle palæstinensere, alle medlemmer af Hamas eller Fatah må være: I jeres guds navn og for jeres børns skyld, stop! I dag har vi den israelske talsmand, som truer med at dræbe den valgte premierminister for Palæstina. Vi har Hamas, som truer med at hævne sig. Vi har Fatah og Hamas, som går ind og ud af konflikt med hinanden. Vi har drabet på en palæstinensisk familie på en strand i Gazastriben, som førte til tilfangetagelsen af den israelske soldat Gilad Shalit, som igen førte til angreb og modangreb, svar på tiltale, og sådan fortsætter det. Stop, tænk, tal. Løslad Gilad Shalit, løslad Alan Johnston og løslad formanden og de 40 medlemmer af det valgte palæstinensiske parlament. Og til EU siger jeg, samarbejd med både den palæstinensiske og den israelske regering. For det andet siger man, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan stoppe årsagerne til vold, og den vigtigste årsag er fattigdom. Den palæstinensiske fattigdom er steget voldsomt, og fattigdommen skyldes tilbageholdte skatter, arbejdstagere, som ikke får deres løn, og handels- og bankembargoer. Det er på tide, at alt det hører op, før det ender med mere vold. Det er på tide at stoppe og fjerne ulovlige bosættelser. Det er på tide at stoppe og fjerne den grusomme, rædselsfulde, umoralske mur, og det er på tide, fru kommissær, at offentliggøre dokumentet udarbejdet af missionscheferne i Jerusalem og Ramallah, som rapporterede om Østjerusalem og konkluderede, at Israels aktiviteter i Jerusalem er i strid med både dets forpligtelser i henhold til køreplanen og folkeretten. Lad os få det frem, lad os tale, og lad os dernæst overtale alle til at tænke på deres børns fremtid, stoppe volden og arbejde for fred."@da2
"Herr Präsident! Unsere Botschaft an jeden Bürger Israels, an jeden Palästinenser, jedes Mitglied der Hamas oder Fatah muss sein: Im Namen Ihres Gottes und um Ihrer Kinder willen, halten Sie ein! Heute droht ein Sprecher Israels damit, den gewählten palästinensischen Ministerpräsidenten zu töten; die Hamas droht mit Vergeltung; Fatah und Hamas geraten immer wieder in Konflikt miteinander; der Tod einer palästinensischen Familie an einem Strand im Gazastreifen hat die Entführung des Soldaten Shalit zur Folge, was wiederum zu Angriffen und Gegenangriffen führt, wie Du mir, so ich Dir usw. Halten Sie ein, denken Sie nach, reden Sie miteinander. Lassen Sie den Soldaten Shalit frei, lassen Sie Alan Johnston frei, und lassen Sie den Sprecher und die 40 Abgeordneten des gewählten palästinensischen Parlaments frei. Und an die Adresse der EU sage ich: Arbeiten Sie sowohl mit der palästinensischen als auch der israelischen Regierung zusammen. Zweitens müssen wir nach Wegen suchen, um die Ursachen der Gewalt zu beseitigen, und die größte Ursache ist die Armut. Die Armut der Palästinenser hat sich enorm verschlimmert und ist darauf zurückzuführen, dass Steuern einbehalten und Arbeitnehmer nicht bezahlt werden, dass Handel und Bankgewerbe unter einem Embargo leiden. Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich darunter zu ziehen, bevor die Gewalt weiter zunimmt. Es ist an der Zeit, illegale Siedlungen zu räumen und zu beseitigen. Es ist an der Zeit, diese schreckliche, grausame, unmoralische Mauer zu beseitigen, und, Frau Kommissarin, es ist an der Zeit, den von den Missionsleitern in Jerusalem und Ramallah erstellten Bericht über Ostjerusalem, in dem diese zu dem Schluss kommen, die israelischen Aktivitäten in Jerusalem stünden im Widerspruch sowohl zu den Verpflichtungen des Fahrplans als auch zum Völkerrecht, zu veröffentlichen. All das muss auf den Tisch. Wir müssen reden und jeden dazu bringen, an die Zukunft seiner Kinder zu denken, die Gewalt zu stoppen und sich für den Frieden einzusetzen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το μήνυμά μας προς κάθε Ισραηλινό, κάθε Παλαιστίνιο, κάθε μέλος της Χαμάς ή της Φατάχ πρέπει να είναι: Στο όνομα του θεού σας και για χάρη των παιδιών σας, κάντε πίσω! Σήμερα, έχουμε τον ισραηλινό εκπρόσωπο να απειλεί να σκοτώσει τον εκλεγμένο πρωθυπουργό της Παλαιστίνης· έχουμε απειλές της Χαμάς για εκδίκηση· τη δολοφονία μιας παλαιστινιακής οικογένειας σε παραλία της Γάζας που οδήγησε στη σύλληψη του στρατιώτη Shalit, η οποία οδήγησε σε επίθεση και αντεπίθεση, οφθαλμό αντί οφθαλμού και ούτω καθεξής. Σταματήστε, σκεφτείτε, μιλήστε. Απελευθερώστε τον στρατιώτη Shalit, απελευθερώστε τον Alan Johnston και απελευθερώστε τον εισηγητή και τα 40 μέλη του εκλεγμένου παλαιστινιακού κοινοβουλίου. Και προς την ΕΕ λέω: συνεργαστείτε τόσο με την παλαιστινιακή όσο και με την ισραηλινή κυβέρνηση. Δεύτερον, μπορεί να πει κανείς, ας βρούμε τρόπους να θέσουμε τέλος στις αιτίες της βίας, και η μεγαλύτερη αιτία είναι η φτώχεια. Η παλαιστινιακή φτώχεια έχει εκτοξευθεί στα ύψη και η φτώχεια προέρχεται από δεσμευμένους φόρους, από απλήρωτους υπαλλήλους, από εμπορικά και τραπεζικά εμπάργκο. Είναι καιρός να σταματήσουν όλα αυτά πριν τελειώσουν όλα με περισσότερη βία. Είναι καιρός να καταργηθούν οι παράνομοι εποικισμοί. Είναι καιρός να πέσει αυτό το απαίσιο, σκληρό, ανήθικο τείχος και είναι καιρός, κυρία Επίτροπε, να δημοσιευθεί το έγγραφο που συνέταξαν οι επικεφαλής της αποστολής στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα, οι οποίοι έδωσαν αναφορά για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και η σύνοψή της ήταν ότι οι δραστηριότητες του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ παραβιάζουν τόσο τις υποχρεώσεις του χάρτη πορείας όσο και το διεθνές δίκαιο. Ας το πούμε καθαρά αυτό. Ας μιλήσουμε και ας τους πείσουμε τότε όλους να σκεφτούν το μέλλον των παιδιών τους, να σταματήσουν τη βία και να εργαστούν για την ειρήνη."@el10
"Señor Presidente, nuestro mensaje a todos los israelíes, a todos los palestinos, a todos los miembros de Hamás o Al Fatah ha de ser: en nombre de vuestro dios y por el bien de vuestros hijos, ¡parad! Hoy, el portavoz israelí amenaza con matar al Primer Ministro electo de Palestina; Hamás amenaza con vengarse; Al Fatah y Hamás mantienen un tira y afloja entre ellos; el asesinato de la familia palestina en una playa de Gaza provocó la captura del soldado Shalit, que desembocó en el ataque y el contraataque, ojo por ojo, y suma y sigue. Parad; pensad; hablad. Liberad al soldado Shalit, liberad a Alan Johnston y liberad al presidente y a los 40 diputados al Parlamento palestino elegido. Y a la UE quiero decirle que entable relaciones tanto con el Gobierno palestino como con en Gobierno israelí. En segundo lugar, se dice que hay que encontrar maneras de acabar con las causas de la violencia, y la principal causa es la pobreza. La pobreza palestina se ha disparado y la pobreza se debe a los impuestos retenidos, a los empleados que no cobran sus sueldos, al embargo comercial y bancario. Es hora de que todo eso acabe antes de que genere más violencia. Es hora de parar y retirar los asentamientos ilegales. Es hora de parar y desmantelar ese muro espantoso, cruel e inmoral, y es hora, señora Comisaria, de publicar el documento recopilado por los jefes de misión en Jerusalén y Ramala, que informaron sobre Jerusalén Este y señalaron que las actividades de Israel en Jerusalén constituyen una violación tanto de sus obligaciones en virtud de la «Hoja de Ruta» como de la legislación internacional. Digámoslo abiertamente; hablemos, y convenzamos a todo el mundo de que piense en el futuro de sus hijos, pare la violencia y trabaje por la paz."@es21
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@et5
"Arvoisa puhemies, viestimme jokaiselle israelilaiselle, jokaiselle palestiinalaiselle ja jokaiselle Hamasin tai Fatahin jäsenelle on kuuluttava seuraavasti: antakaa periksi oman jumalanne ja omien lastenne vuoksi! Israelin tiedottaja on tänään uhannut tappaa vaaleilla valitun Palestiinan pääministerin, Hamas on uhannut kostolla, Fatah ja Hamas riitelevät vähän väliä keskenään, palestiinalaisperheen tappaminen gazalaisella hiekkarannalla johti sotilas Shalitin sieppaamiseen, mikä johti hyökkäykseen ja vastaiskuun, potut pottuina, ja näin se vaan jatkuu. Lopettakaa, ajatelkaa, puhukaa. Vapauttakaa sotilas Shalit, vapauttakaa Alan Johnston ja vapauttakaa vaaleilla valitun Palestiinan parlamentin puhemies ja sen 40 jäsentä. Ja EU:lle haluan sanoa: luokaa yhteydet sekä Palestiinan että Israelin hallitukseen. Meidän on lisäksi luotava keinoja kitkeä väkivallan syyt, joista suurin on köyhyys. Palestiinalaisten köyhyys on lisääntynyt huimaa vauhtia, ja köyhyys johtuu pidätetyistä veroista, palkatta jääneistä työntekijöistä ja kauppa- ja pankkisaarrosta. Tuon kaiken on jo aika loppua ennen kuin se johtaa uusiin väkivaltaisuuksiin. On aika lopettaa ja poistaa laittomat asutusalueet. On aika luopua tuosta karmeasta, julmasta, moraalittomasta muurista ja poistaa se, ja, arvoisa komission jäsen, on aika julkaista Jerusalemin ja Ramallahin lähetystön johtajien kokoama asiakirja, jossa raportoidaan Itä-Jerusalemin tilanteesta ja jossa päädytään toteamaan, että Israelin toimet Jerusalemissa ovat vastoin sekä sitä koskevia rauhansuunnitelman velvoitteita että kansainvälistä lakia. Tuokaamme tämä päivänvaloon, puhukaamme ja taivutelkaamme kaikki ajattelemaan omien lastensa tulevaisuutta, luopumaan väkivallasta ja tekemään työtä rauhan hyväksi."@fi7
"Monsieur le Président, notre message à tous les Israéliens, à tous les Palestiniens, à tous les membres du Hamas et du Fatah est le suivant: au nom de votre dieu et par égard pour vos enfants, faites marche arrière! Aujourd’hui, la porte-parole israélienne menace de tuer le Premier ministre palestinien, le Hamas menace de chercher à se venger, le Fatah et le Hamas sont en conflit perpétuel; l’assassinat d’une famille palestinienne sur une plage de Gaza a entraîné l’enlèvement du soldat Shalit, qui a entraîné des assauts et des contre-attaques... Il n’y a que représailles et ça ne s’arrête plus. Cessez! Réfléchissez! Négociez! Libérez le soldat Shalit, libérez Alan Johnston et libérez le porte-parole et les 40 membres du Parlement palestinien. Quant à l’Union européenne, il faut qu’elle s’engage auprès des gouvernements palestinien et israélien. Deuxièmement, on dit qu’il faut trouver les moyens de s’attaquer aux causes de la violence, et la cause principale est la pauvreté. La pauvreté des Palestiniens est montée en flèche et est due à la retenue des taxes et des salaires des travailleurs et à l’embargo commercial et bancaire. Il est temps de mettre un terme à tout cela pour mettre un terme au cycle de la violence. Il est temps de mettre fin à la colonisation et de démanteler les colonies illégales. Il est temps de cesser la construction de ce mur horrible, cruel et immoral et de le détruire, et il est temps, Madame la Commissaire, de publier le document rédigé par les chefs de mission à Jérusalem et à Ramallah, un rapport sur la situation à Jérusalem-Est dans lequel ils concluent que les activités d’Israël à Jérusalem portent atteinte aux obligations inscrites dans la feuille de route ainsi qu’ au droit international. Faisons apparaître cette situation au grand jour, négocions, et convainquons toutes les parties de penser à l’avenir de leurs enfants; mettons un terme à la violence et œuvrons en faveur de la paix!"@fr8
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@hu11
"Signor Presidente, il nostro messaggio a ciascun israeliano, a ciascun palestinese, a ciascun membro di o di dev’essere: nel nome del tuo Dio e per il bene dei tuoi figli, fatti da parte! Oggi il portavoce israeliano minaccia di uccidere il Primo Ministro eletto della Palestina minaccia vendetta e combattono a fasi alterne l’uno contro l’altro, e l’uccisione di una famiglia palestinese su una spiaggia di Gaza ha portato alla cattura del soldato Shalit, il che ha condotto all’attacco e al contrattacco, in un’infinita spirale di ritorsioni. Fermatevi, pensate, parlate. Rilasciate il soldato Shalit, liberate Alan Johnston, rilasciate il Presidente e i 40 membri del parlamento palestinese eletto. E all’Unione europea dico: trattate sia con il parlamento palestinese che con quello israeliano. In secondo luogo, si dice di voler trovare il modo di eliminare le cause della violenza, e la causa maggiore è la povertà. La povertà in Palestina è salita alle stelle, e la povertà nasce dalle entrate fiscali trattenute, dalla mancata retribuzione degli impiegati, dagli commerciali e bancari. E’ tempo che tutto questo finisca, prima che si trasformi in ulteriore violenza. E’ tempo di bloccare ed eliminare gli insediamenti illegali. E’ tempo di fermare ed eliminare quel muro spaventoso, crudele, immorale, ed è tempo, signora Commissario, di pubblicare il documento compilato dai capi delle missioni a Gerusalemme e a Ramallah, che hanno riportato le proprie osservazioni su Gerusalemme est e che in sintesi dicono che le attività d’Israele a Gerusalemme violano sia gli obblighi della che il diritto internazionale. Portiamo tutto alla luce del sole; parliamone, e poi convinciamo tutti a riflettere sul futuro dei propri figli, a porre fine alla violenza e a impegnarsi per la pace."@it12
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@lt14
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@lv13
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, onze boodschap aan iedere Israëli, iedere Palestijn, ieder lid van Hamas of Fatah moet zijn: Trek u terug, in naam van uw god en in het belang van uw kinderen! Vandaag horen we hoe de woordvoerder van de Israëli's dreigt de gekozen premier van Palestina te vermoorden; we horen Hamas dreigen wraak te nemen; we zien hoe Fatah en Hamas afwisselend wel en niet met elkaar in conflict zijn; we hebben gezien hoe de moord op een Palestijnse familie op een strand in Gaza heeft geleid tot de gevangenneming van de soldaat Shalit, wat weer heeft geleid tot aanvallen en tegenaanvallen, vergelding, en ga zo maar door. Stop! Denk! Praat met elkaar! Laat soldaat Shalit vrij! Laat Alan Johnston vrij, en laat de voorzitter en de veertig leden van het gekozen Palestijnse parlement vrij! En tot de EU zeg ik: ga het gesprek aan, zowel met de Palestijnse regering als met de Israëlische regering. Men zegt verder dat we manieren moeten zien te vinden om een einde te maken aan de oorzaken van geweld. De grootste oorzaak is armoede. De armoede onder de Palestijnen is sterk gestegen, en dat komt doordat belastingen worden achtergehouden, doordat werknemers geen loon ontvangen, door handels- en bankembargo's. Het is tijd dat aan dit alles een einde komt, voordat het uitloopt op nog meer geweld. Het is tijd dat een einde wordt gemaakt aan de illegale nederzettingen en dat deze worden verwijderd. Het is tijd een einde te maken aan die verschrikkelijke, wrede, immorele muur en deze af te breken. En het is ook tijd, commissaris, het document te publiceren dat de hoofden van de missie in Jeruzalem en Ramallah hebben opgesteld, die verslag hebben uitgebracht over Oost-Jeruzalem en hebben geconcludeerd dat de activiteiten van Israël in Jeruzalem een schending zijn van zowel zijn verplichtingen uit hoofde van de routekaart als het internationale recht. Laten we dat in de openheid brengen. Laten we praten, en laten we dan iedereen overreden aan de toekomst van hun kinderen te denken, een einde te maken aan het geweld en te werken aan vrede."@nl3
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@pl16
"Senhor Presidente, a nossa mensagem a cada Israelita, a cada Palestiniano, a cada membro do Hamas ou da Fatah deve ser a seguinte: em nome do vosso Deus e a bem dos vossos filhos, recuem! O que hoje vemos é que o porta-voz israelita ameaça matar o Primeiro-Ministro eleito da Palestina; o Hamas ameaça vingança; a Fatah e o Hamas entram periodicamente em conflito um com o outro; uma família palestiniana é assassinada numa praia de Gaza, o que leva à captura do soldado Shalit, o que leva a ataque e contra-ataque, retaliação e por aí fora. Parem; pensem; falem. Libertem o soldado Shalit, libertem Alan Jonhston, libertem o presidente e os 40 membros do Parlamento eleito palestiniano. À UE, direi que assuma um compromisso tanto com o Governo palestiniano como com o Governo israelita. Outro aspecto a considerar é que ouvimos dizer: ajudem-nos a encontrar forma de erradicar as causas da violência, sendo a mais importante a pobreza. A pobreza dos Palestinianos aumentou exponencialmente. É uma pobreza que nasce dos impostos sonegados, dos salários por pagar, dos embargos comercial e bancário. É mais que tempo de acabar com a situação, antes que esta acabe em mais violência. É mais que tempo de acabar com os colonatos ilegais e removê-los. É mais que tempo de acabar com esse horrível, cruel, imoral muro e removê-lo e é mais que tempo, Senhora Comissária, de publicar o documento compilado pelos chefes de missão em Jerusalém e Ramalah, o qual faz o relato da situação em Jerusalém-Leste e que, em síntese, diz que as actividades israelitas em Jerusalém violam tanto as suas obrigações ao abrigo do roteiro, como o direito internacional. Discutamos abertamente o assunto; falemos primeiro e tentemos, depois, convencer todas as partes a pensar no futuro dos filhos, a parar com a violência e a trabalhar em prol da paz."@pt17
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@ro18
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@sk19
"Mr President, our message to every Israeli, every Palestinian, every member of Hamas or Fatah must be: In the name of your god and for the sake of your children, pull back! Today we have the Israeli spokesman threatening to kill the elected Prime Minister of Palestine; we have the Hamas threats to seek vengeance; we have Fatah and Hamas in and out of conflict with each other; the killing of a Palestinian family on a Gaza beach leading to the capturing of the soldier Shalit, which led to attack and counterattack, tit for tat and on it goes. Stop; think; talk. Release soldier Shalit, release Alan Johnston and release the speaker and the 40 members of the elected Palestinian Parliament. And to the EU I say, engage with both the Palestinian Government and with the Israeli Government. Secondly, one says, let us find ways of ending the causes of violence, and the biggest cause is poverty. Palestinian poverty has rocketed and poverty comes from withheld taxes, from unpaid employees, from trade and banking embargoes. It is time for all that to end before it ends in more violence. It is time to stop and remove illegal settlements. It is time to stop and remove that gruesome, cruel, immoral wall, and it is time, Commissioner, to publish the document compiled by the heads of mission in Jerusalem and Ramallah, who reported on East Jerusalem and whose summary was that Israel’s activities in Jerusalem are in violation both of its roadmap obligations and of international law. Let us have that out in the open; let us talk, and let us then persuade everybody to think about their children’s future, stop the violence and work for peace."@sl20
"Herr talman! Vårt budskap till alla israeler, alla palestinier, alla medlemmar i Hamas och Fatah måste vara: i Guds namn och för era barns skull, sluta strida! I dag har vi hört Israels talesman hota att döda Palestinas folkvalda premiärminister. Vi har hört Hamas hota med att utkräva hämnd. Mellan Fatah och Hamas råder stundtals konflikter, och en palestinsk familj dödades på en strand i Gaza, vilket ledde till tillfångatagandet av soldaten Gilad Shalit, vilket ledde till attacker och motattacker, lika för lika, och så fortsätter det. Stanna upp. Tänk. Samtala. Släpp soldaten Shalit, släpp Alan Johnston och släpp talmannen och de 40 ledamöterna av det folkvalda palestinska parlamentet. Och till EU säger jag: samarbeta med både den palestinska regeringen och den israeliska regeringen. För det andra säger jag att vi måste finna ett sätt att få ett slut på källorna till våldet, och den viktigaste källan är fattigdom. Den palestinska fattigdomen har skjutit i höjden, och fattigdomen kommer av undanhållna skatter, obetalda anställda, handels- och bankembargon. Det är dags att allt detta får ett slut innan det leder till ännu mer våld. Det är dags att sätta stopp för och flytta olagliga bosättningar. Det är dags att sätta stopp för och flytta den där kusliga, grymma, omoraliska muren, och det är dags att offentliggöra det dokument som sammanställts av delegationscheferna i Jerusalem och Ramallah, som rapporterade om östra Jerusalem och som sammanfattade rapporten med att Israels aktiviteter i Jerusalem strider mot både dess skyldigheter inom ramen för färdplanen och den internationella lagstiftningen. Vi borde vara öppna på den punkten. Vi borde samtala och därefter övertala alla att tänka på sina barns framtid, att sätta stopp för våldet och att arbeta för fred."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause)"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,13,4
"John Bowis (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph