Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-22-Speech-2-203"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070522.23.2-203"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@cs1
"Hr. formand! Hr. Prodi er endnu en gang tilbage i Parlamentet og har på sin sædvanlige stormfulde facon bekræftet sin tro på Europas Forenede Stater og på, at vi bør tale med én stemme på den internationale scene. Hr. Prodi! Selv om jeg måske er uenig i de synspunkter, må jeg i hvert fald komplimentere Dem for Deres ærlighed, når De siger tingene, som De gør. Jeg er overrasket over, at De havde tid til at møde op, i betragtning af at De i Italien har haft 38 premierministre i løbet af de sidste 60 år, og det ser ud til, at De er på vej til den 39. Det er sandelig et privilegium, at De er kommet i dag. Når De siger til os, at sikkerhed er så vigtig - dette "fremstød mod tættere samarbejde", som De kalder det - netop den dag, hvor det britiske politi har meddelt, at der bliver rejst tiltale i sagen om den tidligere KGB-agent Alexander Litvinenko, som for nylig blev myrdet i London, spekulerer jeg på, om vi virkelig ønsker Deres form for retfærdighed, eftersom Mario Scaramella, som forsøgte at advare hr. Litvinenko om, hvad der ventede ham, nu har sygnet hen i et italiensk fængsel i seks måneder. Anklagerne mod ham skifter hele tiden, og han er ikke blevet stillet for en domstol. Hvis De foreslår, at vi opgiver sædvaneretten og til fordel for den type europæisk system, er mit svar til Dem: Nej, ellers tak. Lad os få en ordentlig debat. Jeg vil sige til hr. Schulz, at det er 16 og ikke 18 lande, der har godkendt den europæiske forfatning, så lad os få noget sandhed, ærlighed og åbenhed, og lad os ikke haste videre og fuldstændig ignorere det franske og det nederlandske folkeafstemningsresultat. Hr. Prodi nævnte det ikke engang i sin tale. Folk har sagt nej. Et tocifret antal millioner europæere siger "Lad os, befolkningen, få indflydelse på vores fremtid". Hold op med at opføre Dem som en bulldozer, hold op med at tilsidesætte den offentlige mening. Så vedtag da Deres traktat, men lad folk bestemme deres egen fremtid. Lad være med at presse den ned over hovedet på dem."@da2
". Herr Präsident! Wie von Herrn Prodi hier in diesem Saal nicht anders zu erwarten bekräftigt er inbrünstig seinen Glauben an die Vereinigten Staaten von Europa und die Tatsache, dass wir auf der Weltbühne mit einer Stimme sprechen sollen. Herr Prodi, obwohl ich da ganz anderer Meinung bin, muss ich Ihnen zumindest zu Ihrer Ehrlichkeit gratulieren, mit der Sie Ihre Meinung darlegen. Es überrascht mich, dass Sie Zeit hatten, hierher zu kommen, wenn man bedenkt, dass Sie in Italien 38 Ministerpräsidenten in den letzten 60 Jahren hatten, und es sieht ganz danach aus, als wären es bald 39. Es ist uns in der Tat eine große Ehre, Sie heute unter uns zu wissen. Wenn Sie uns sagen, dass die Sicherheit eine so große Rolle spielt – dieses „Streben nach mehr Zusammenarbeit“, wie Sie es nennen – zumal an dem Tag, an dem die britische Polizei erklärt, dass im Falle des unlängst in London ermordeten ehemaligen KGB-Agenten Alexander Litvinenko Anklage erhoben werden wird, dann frage ich mich, ob wir wirklich Ihre Art der Gerechtigkeit wollen, wenn man bedenkt, dass Mario Scaramella, der versucht hat, Herrn Litvinenko davor zu warnen, was mit ihm passieren würde, seit nunmehr sechs Monaten in einem italienischen Gefängnis einsitzt. Die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen wechseln ständig, und vor Gericht stand er auch noch nicht. Wenn Sie glauben, dass wir das auf Gewohnheitsrecht beruhende Common Law und den Habeas-Corpus-Grundsatz für diese Art von europäischem System aufgeben, dann lautet meine Antwort an Sie: Nein, vielen herzlichen Dank. Lassen Sie uns eine echte Aussprache führen, Herr Präsident. Herr Schulz: 16 Länder haben die Europäische Verfassung gebilligt, nicht 18. Könnten wir etwas mehr Wahrheit haben, etwas mehr Ehrlichkeit und etwas mehr Offenheit, und könnten wir vielleicht kurz einhalten und die Ergebnisse der französischen und niederländischen Volksentscheide nicht vollkommen ignorieren. Darauf ist Herr Prodi in seiner Rede nicht einmal eingegangen. Viele Bürger haben Nein gesagt. Millionen von Europäern sagen: „Lasst uns, die Bürger, über unsere Zukunft mitentscheiden.“ Hören Sie auf, sich wie Bulldozer zu benehmen, hören Sie damit auf, die öffentliche Meinung einfach beiseite zu schieben. Bleiben Sie bei Ihrem Vertrag, wenn es sein muss, aber lassen Sie die Menschen selbst über ihre Zukunft entscheiden. Zwingen Sie sie ihnen nicht auf."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μία φορά σε αυτήν την Αίθουσα και με τον συνήθη ζωηρό τρόπο του, ο κ. Πρόντι επιβεβαίωσε την πίστη του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης και το γεγονός ότι πρέπει να μιλούμε με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή. Κύριε Πρόντι, αν και διαφωνώ με αυτές τις απόψεις, οφείλω τουλάχιστον να σας συγχαρώ για την ειλικρίνειά σας να λέτε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Εκπλήσσομαι που βρήκατε τον χρόνο να έρθετε, δεδομένου ότι στην Ιταλία είχατε 38 πρωθυπουργούς τα τελευταία 60 χρόνια και φαίνεται ότι μπορεί να βρίσκεστε κοντά στον 39ο. Είμαστε πράγματι ιδιαίτερα προνομιούχοι που ήρθατε σήμερα. Όταν μας λέτε ότι η ασφάλεια είναι τόσο σημαντική –αυτή η «ώθηση προς μια στενότερη συνεργασία» όπως την αποκαλείτε– ειδικά την ημέρα που η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες στην υπόθεση του πρώην πράκτορα της KGB, Alexander Litvinenko, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, αναρωτιέμαι αν θέλουμε πραγματικά το είδος της δικαιοσύνης σας, δεδομένου ότι ο Mario Scaramella, ο οποίος προσπάθησε να προειδοποιήσει τον κ. Litvinenko για το τι θα του συνέβαινε, σαπίζει εδώ και έξι μήνες σε μια ιταλική φυλακή. Οι κατηγορίες εναντίον του διαρκώς αλλάζουν και στην πραγματικότητα δεν έχει προσαχθεί στο δικαστήριο. Αν προτείνετε να εγκαταλείψουμε το εθιμικό δίκαιο και το για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αυτού του είδους, η απάντησή μου προς εσάς είναι όχι, ευχαριστούμε πολύ. Ας διεξαγάγουμε μια πραγματική συζήτηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Schulz: 16 χώρες ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, όχι 18, γι’ αυτό ας έχουμε παρακαλώ λίγη αλήθεια, λίγη ειλικρίνεια και λίγη διαφάνεια και ας μην πιέζουμε και αγνοούμε τελείως τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες. Ο κύριος Πρόντι δεν το ανέφερε καν αυτό στην ομιλία του. Οι πολίτες είπαν όχι. Δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι λένε «Δώστε σε μας, στους πολίτες, λόγο για το μέλλον μας». Σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν οδοστρωτήρας, σταματήστε να παραγκωνίζετε την κοινή γνώμη. Βεβαίως, μπορείτε να έχετε τη Συνθήκη σας, αλλά αφήστε τους πολίτες να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Μην τους το επιβάλλετε."@el10
". Señor Presidente, de nuevo en esta Cámara y en su habitual estilo apasionado, el señor Prodi ha confirmado que cree en los Estados Unidos de Europa y que debemos hablar con una sola voz en la escena mundial. Señor Prodi, aunque no estoy de acuerdo con esos puntos de vista, tengo al menos que felicitarle por la honestidad con la que dice las cosas. Me sorprende que haya tenido tiempo para venir aquí, en vista de que en Italia han tenido 38 Primeros Ministros en los últimos sesenta años y según parece podrían estar en vísperas del número 39. No cabe duda de que es un gran privilegio contar con su presencia. Cuando nos dice que la seguridad es tan importante –este «impulso hacia una cooperación más estrecha», como usted lo denomina–, en particular el día en que la policía británica ha anunciado que formulará acusaciones en el caso del ex agente del KGB, Alexander Litvinenko, que fue asesinado hace poco en Londres, me pregunto si realmente queremos su estilo de justicia, dado que Mario Scaramella, la persona que intentó advertir al señor Litvinenko de lo que le iba a suceder, languidece en una prisión italiana desde hace seis meses. Las acusaciones contra él cambian continuamente y en realidad no ha comparecido ante un juez. Si lo que nos propone es que abandonemos el Derecho común y el hábeas corpus por esta especie de sistema europeo, mi respuesta es no, muchas gracias. Celebremos un auténtico debate, señor Presidente. Señor Schulz, 16 países han aprobado la Constitución Europea, no 18, así que respetemos la verdad y discutamos con honestidad y franqueza y no sigamos intentando hacer caso omiso de los referendos de Francia y los Países Bajos. El señor Prodi ni siquiera los ha mencionado en su discurso. La población ha dicho que no. Decenas de millones de europeos exclaman: «Dejen que el pueblo decida su futuro». Dejen de comportarse como una apisonadora, dejen de echar a un lado la opinión pública. Si quieren su Tratado, háganlo, pero dejen que los ciudadanos decidan su futuro. No se lo impongan."@es21
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@et5
". Arvoisa puhemies, pääministeri Prodi on täällä jälleen, ja hän vahvisti tavanomaiseen mukaansa tempaavaan tyyliinsä uskovansa Euroopan yhdysvaltoihin ja siihen, että meidän olisi puhuttava yhdellä, yhteisellä äänellä maailmassa. Arvoisa pääministeri Prodi, saatan olla asioista eri mieltä kanssanne, mutta minun on ainakin kiitettävä teitä rehellisestä puhetavastanne. On yllättävää, että teillä oli aikaa tulla tänne, sillä Italiassa on ollut 38 pääministeriä edellisten 60 vuoden aikana ja näyttää siltä, että 39. on tulossa pian. Meillä on erityinen kunnia saada teidät vieraaksemme tänään. Kerroitte meille, että turvallisuus on erittäin tärkeää – kutsutte sitä "kehitykseksi kohti tiiviimpää yhteistyötä". Kerroitte meille tämän juuri samana päivänä, kun Yhdistyneen kuningaskunnan poliisi ilmoitti, että vastikään Lontoossa murhatun entisen KGB:n agentin Aleksandr Litvinenkon tapauksessa nostettaisiin syytteet. Pohdin, haluammeko todella oikeutta teidän tyylillänne: Mario Scaramella, joka yritti varoittaa Litvinenkoa siitä, mitä tälle tulisi tapahtumaan, on virunut nyt vankilassa Italiassa kuusi kuukautta. Häntä vastaan esitetyt syytteet vaihtuvat, eikä hän ole ollut oikeudessa. Jos esitätte luopumista järjestelmästä ja menettelystä tuollaisen eurooppalaisen järjestelmän vuoksi, vastaan: "Kiitos, mutta ei kiitos." Arvoisa puhemies, on käytävä todellinen keskustelu. Hyvä jäsen Schulz, 16 maata on vahvistanut Euroopan perustuslain, ei 18. Olkaamme siis totuudenmukaisia, vilpittömiä ja avoimia ja älkäämme teeskennelkö ja jättäkö täysin huomiotta Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tuloksia. Pääministeri Prodi ei edes maininnut asiaa puheessaan. Ihmiset ovat esittäneet vastalauseensa. Kymmenet miljoonat eurooppalaiset vaativat, että kansan on saatava sanoa sanansa tulevaisuudesta. Älkää jyrätkö yleistä mielipidettä. Saatte sopimuksenne kaikin mokomin, mutta antakaa kansalaisten päättää tulevaisuudestaan. Älkää päättäkö siitä heidän puolestaan."@fi7
". Monsieur le Président, de retour dans cette enceinte, M. Prodi a, avec son enthousiasme habituel, confirmé qu’il croyait en des États-Unis d’Europe et en la nécessité pour l’Europe de parler d’une seule voix sur la scène internationale. Monsieur Prodi, même si je désapprouve votre point de vue, je me dois au moins de saluer l’honnêteté de vos propos. Je suis surpris que vous ayez eu le temps de venir, quand on sait qu’en Italie 38 Premiers ministres se sont succédés ces 60 dernières années, et il se pourrait bien que vous soyez sur le point de devenir le trente-neuvième. C’est en effet un grand privilège pour nous que vous soyez venu aujourd’hui. Quand vous nous dites que la sécurité est très importante - ce «mouvement en faveur de la coopération renforcée» comme vous l’appelez - le jour même où la police britannique annonce avoir inculpé des personnes dans l’affaire de l’ancien agent du KGB Alexandre Litvinenko, récemment assassiné à Londres, je me demande si l’on souhaite vraiment votre style de justice, sachant que Mario Scaramella, qui a tenté d’avertir M. Litvinenko de ce qu’il allait lui arriver, croupit dans une prison italienne depuis six mois. Les charges retenues contre lui ne cessent de changer et il n’a en réalité pas été déféré devant un juge. Si vous nous suggérez d’abandonner le droit coutumier et l’habeas corpus pour un système européen tel que celui-là, je vous réponds que c’est hors de question, mais merci quand même. Ayons un vrai débat, Monsieur le Président! Monsieur Schulz, 16 pays ont approuvé la Constitution européenne, et non 18, alors s’il vous plaît, pourrait-on cesser les mensonges et faire preuve d’honnêteté et d’ouverture et, s’il vous plaît, pourrait-on cesser d’ignorer totalement le résultat des référendums français et néerlandais. M. Prodi n’en a même pas parlé dans son discours. Les citoyens ont dit non. Des dizaines de millions d’Européens disent: «laissez-nous, le peuple, décider de notre avenir»! Cessez de jouer au bulldozer, arrêtez de faire fi de l’opinion publique. Rédigez votre Traité, mais laissez le peuple décider de son avenir. Ne le leur imposez pas."@fr8
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@hu11
". Signor Presidente, di nuovo in Aula e nel suo classico stile travolgente, il Presidente del Consiglio dei ministri italiano Romano Prodi ha confermato la sua fede negli Stati Uniti d’Europa e nella necessità di esprimere una sola voce sulla scena internazionale. Presidente Prodi, posso anche non condividere tali pareri, ma devo almeno farle i complimenti per la sua onestà nel dire le cose come stanno. Sono sorpreso che abbia trovato il tempo per venire a Strasburgo, dal momento che negli ultimi 60 anni in Italia avete avuto 38 Presidenti del Consiglio dei ministri e sembrate sul punto di raggiungere presto quota 39. E’ davvero un grande privilegio che lei oggi sia presente in Aula. Quando dice che la sicurezza è molto importante – questa “spinta verso una più stretta cooperazione”, come la chiama lei – specie il giorno in cui la polizia britannica ha annunciato che saranno formulate le imputazioni nel caso dell’ex agente del KGB, Alexander Litvinenko, assassinato di recente a Londra, mi chiedo se vogliamo veramente il suo modello di giustizia, considerato che Mario Scaramella, che tentò di mettere in guardia il signor Litvinenko sul pericolo che correva, è detenuto in un carcere italiano da sei mesi. Le imputazioni a suo carico continuano a cambiare e non è ancora stato portato in tribunale. Se ci sta suggerendo di rinunciare al e all’ a favore di questo tipo di sistema europeo, la mia risposta è no, grazie. Svolgiamo un vero dibattito, signor Presidente. Onorevole Schulz: 16 paesi hanno approvato la Costituzione europea, non 18, quindi per favore cerchiamo di avere un po’ di verità, di onestà e di apertura ed evitiamo di esercitare pressioni e ignorare del tutto i risultati dei in Francia e nei Paesi Bassi. Il Presidente Prodi non li ha nemmeno menzionati nel suo intervento. Alcuni cittadini hanno detto “no”. Milioni di europei dicono: “Date alle persone la possibilità di esprimersi sul loro futuro”. Smettete di comportarvi come un smettete di ignorare l’opinione pubblica. Adottate pure il vostro Trattato, ma permettete alle persone di decidere il loro futuro. Non imponeteglielo."@it12
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@lt14
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@lv13
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de heer Prodi heeft, nu hij weer terug is in dit Parlement, in zijn gebruikelijke bezielende stijl zijn geloof in een Verenigde Staten van Europa bevestigd, en duidelijk gemaakt dat we op het wereldtoneel met één stem moeten spreken. Mijnheer Prodi, ik ben het misschien niet eens met deze standpunten, maar ik moet u wel complimenteren met het feit dat u de dingen zo eerlijk zegt. Ik ben verbaasd te horen dat u tijd had om te komen, aangezien Italië in de afgelopen zestig jaar 38 premiers heeft gehad en het ernaar uitziet dat het binnenkort misschien de 39ste zal hebben. We zijn inderdaad heel bevoorrecht dat u vandaag langs bent gekomen. Wanneer u ons vertelt dat veiligheid zo belangrijk is - deze ‘stuwende kracht naar nauwere samenwerking’ zoals u het noemt - uitgerekend op de dag dat de Britse politie heeft bekendgemaakt dat er aanklachten zullen worden ingesteld in de zaak van de voormalige KGB-agent Alexander Litvinenko, die onlangs in Londen is vermoord, vraag ik me af of we wel echt uw type rechtspraak willen, gelet op het feit dat Mario Scaramella, die de heer Litvinenko probeerde te waarschuwen voor wat hem te wachten stond, nu al zes maanden lang wegkwijnt in een Italiaanse gevangenis. De aanklacht tegen hem blijft maar veranderen, en hij is nog niet echt voor een rechtbank voorgeleid. Als u voorstelt het gewoonterecht en op te geven voor een dergelijk Europees systeem, is mijn antwoord aan u: ‘Nee, feestelijk bedankt.’ Laten we een echt debat voeren, mijnheer de Voorzitter. Mijnheer Schulz, zestien landen hebben de Europese Grondwet goedgekeurd, niet achttien, dus laten we waarheidsgetrouw, eerlijk en open zijn en laten we alstublieft niet doordenderen en de resultaten van de Franse en Nederlandse referenda totaal negeren. De heer Prodi heeft daar in zijn toespraak niet eens naar verwezen. Mensen hebben ‘nee’ gezegd. Tientallen miljoenen Europeanen zeggen: ‘Geef ons, het volk, een stem in onze toekomst.’ Houd op met u te gedragen als een bulldozer! U mag de publieke opinie niet meer terzijde schuiven. Ga gerust door met uw Verdrag, maar laat de mensen over hun eigen toekomst beslissen. Leg hun die toekomst niet op."@nl3
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@pl16
"Senhor Presidente, de volta a esta Casa e no seu habitual estilo empolgante, o Sr. Romano Prodi confirmou a sua crença nos Estados Unidos da Europa e a convicção de que devemos falar a uma só voz na cena mundial. Senhor Primeiro-Ministro Prodi, embora discorde das suas opiniões, devo felicitá-lo pela honestidade com que as expressa. Surpreende-me que tenha encontrado vagar para vir até aqui, dado que em Itália tiveram 38 Primeiros-Ministros nos últimos 60 anos e parece que podem estar em vésperas de passar ao 39º. É, de facto, um privilégio poder tê-lo, esta noite, entre nós. Quando nos diz que a segurança é tão importante - esse “esforço para uma cooperação mais estreita”, como lhe chama - , sobretudo no mesmo dia em que a polícia britânica anunciou que vai aduzir acusação no caso do ex-agente do KGB Alexander Litvinenko, recentemente assassinado em Londres, pergunto-me se queremos realmente o tipo de justiça que defende, já que Mario Scaramella, que tentou avisar Litvinenko daquilo que o esperava, está há seis meses detido numa prisão italiana. As acusações contra Scaramella mudam constantemente e ainda não foi sujeito a julgamento. Se o que está a sugerir é que abdiquemos do Direito comum e do a favor de um sistema europeu desse tipo, a minha resposta é que não o queremos, muito obrigado. Senhor Presidente, o debate tem de ser sério. Senhor Deputado Martin Schulz: foram 16 os países que aprovaram a Constituição Europeia, não foram 18. Vamos, então, introduzir no debate alguma seriedade, honestidade e abertura e, por favor, não nos precipitemos, não ignoremos os resultados dos em França e nos Países Baixos. Foi aspecto a que Romano Prodi nem sequer aludiu no seu discurso. Os povos disseram “não”. Milhões de Europeus dizem: “De futuro dêem-nos, a nós, os povos, a possibilidade de ter uma palavra a dizer”. Parem de actuar como um buldozer, parem de ignorar a opinião pública. Aprovem o vosso Tratado mas deixem os povos decidir do seu futuro. Não imponham aos povos o vosso Tratado."@pt17
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@ro18
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@sk19
"Mr President, once again back in this Chamber and in his usual rousing style, Mr Prodi has confirmed his belief in a United States of Europe and the fact that we should speak with one voice on the world stage. Mr Prodi, whilst I may disagree with those views, I have at least to compliment your honesty in saying things in the way that you do. I am surprised you had to time to come, given that in Italy you have had 38 Prime Ministers in the last 60 years and it looks as though you may well be on the verge of the 39th. We are indeed very privileged that you have come along today. When you tell us that security is so important – this ‘drive towards closer cooperation’ as you call it – particularly on the day when the British police announced that charges are to be laid in the case of the former KGB agent Alexander Litvinenko, who was recently murdered in London, I wonder whether we really want your style of justice, given that Mario Scaramella, who tried to warn Mr Litvinenko of what was going to happen to him, has now languished in an Italian jail for six months. The charges against him keep changing and he has not actually faced a court. If you are suggesting we give up common law and habeas corpus for that sort of European system, my answer to you is no, thank you very much indeed. Let us have a real debate, Mr President. Mr Schulz: 16 countries have approved the European Constitution, not 18, so please can we have some truth, some honesty and some openness and please can we not push on and totally ignore the French and Dutch referendum results. Mr Prodi did not even refer to that in his speech. People have said no. Tens of millions of Europeans are saying ‘Give us, the people, a say in our future’. Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion. By all means have your Treaty, but let the people decide on their future. Do not impose it upon them."@sl20
". Herr talman! Romano Prodi har, tillbaka i denna kammare och på sitt vanliga livliga sätt, bekräftat sin tro på ett Europas förenta stater och på att vi bör stå enade på världsarenan. Även om jag kanske inte instämmer i dessa åsikter så måste jag i alla fall berömma er ärlighet, herr Prodi, när ni säger saker på det sätt som ni gör. Det förvånar mig att ni har tid att komma hit, med tanke på att ni har haft 38 premiärministrar under de senaste 60 åren i Italien, och det ser ut som att ni mycket väl kan stå i begrepp att få den 39:e. Vi är verkligen mycket glada att ni kunde komma i dag. När ni säger att säkerheten är så viktig – detta ”att röra oss mot ett närmare samarbete”, som ni kallar det – i synnerhet samma dag som den brittiska polisen tillkännagav att man kommer att väcka åtal i fallet med den tidigare KGB-agenten Alexander Litvinenko som nyligen mördades i London, frågar jag mig om vi verkligen vill ha er typ av rättvisa, med tanke på att Mario Scaramella, som försökte varna Litvinenko för vad som skulle hända honom, nu har försmäktat i ett italienskt fängelse i sex månader. Anklagelserna mot honom ändras hela tiden, och han har ännu inte ställts inför rätta. Om ni föreslår att lägga ned det gemensamma lagsystemet och [skydd mot frihetsberövande] för ett sådant europeiskt system är mitt svar nej, tack så mycket. Låt oss föra en riktig debatt. Herr Schulz: 16 länder har godkänt den europeiska konstitutionen, inte 18, så kan vi få lite sanning, ärlighet och öppenhet, och jag skulle vilja be om att vi får slippa påtryckningar och ett fullständigt nonchalerande av resultaten av den franska och den nederländska folkomröstningen. Romano Prodi hänvisade inte ens till detta i sitt tal. Människor har sagt nej. Många miljoner européer säger ”Ge oss, folket, något att säga till om inför vår framtid”. Sluta uppföra er som översittare, sluta sopa den allmänna opinionen åt sidan. Skaffa ert fördrag för all del, men låt folket besluta om sin framtid. Tvinga det inte på dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"common law"7
"habeas corpus"22,10,2,3,17,12
"on behalf of the IND/DEM Group"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph