Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-201"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.20.3-201"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@en4
lpv:translated text
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@cs1
"Fru formand! Kommissionen glæder sig meget over Maldeikis-betænkningen. Jeg vil også gerne kommentere ordførerens sidste punkt. Euratom-traktaten er vigtig. Den fastsætter bestemmelser om visse parters anvendelse af kernekraft, og selv om den er ufuldkommen, fastsætter den de forskellige aktørers roller, og det er derfor vigtigt at fastholde denne fremover. Jeg mener, at denne betænkning indeholder en meget afbalanceret vurdering af Euratom-traktaten baseret på en meget detaljeret analyse, hvor de positive resultater fremdrages, uden at man samtidig forsøger at skjule dens ufuldkommenheder. Betænkningens konklusioner ligger på linje med konklusionerne i Kommissionen meddelelse "Euratom-traktaten fylder 50", som vi vedtog den 20. marts. Jeg er overbevist om, at Euratom-traktaten har vist sig at være et nyttigt instrument både for de medlemsstater, der anvender kernekraft til produktion af elektricitet, og for de øvrige medlemsstater. Gennemførelsen af Euratom-traktatens bestemmelser har gjort det muligt at udvikle en samlet europæisk tilgang til udvikling og anvendelse af atomenergi. Gennemførelsen af forskningspolitikken, ordningen for nuklear sikkerhedskontrol, forsyningspolitikken og internationale forbindelser er tydeligt præget af denne tilgang. Kommissionens prioritet i den resterende mandatperiode er helt sikkert fortsat etableringen af en fælles ramme for nuklear sikkerhed. Vi arbejder i øjeblikket på at nedsætte en gruppe på højt plan med repræsentanter for alle medlemsstaterne, som skal afklare spørgsmål om nuklear sikkerhed og nukleart affald i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået under Det Europæiske Råds møde i marts vedrørende Kommissionens forslag. Jeg ved, at vi kan regne med Parlamentets fortsatte støtte, således at vi kan gennemføre praktiske foranstaltninger, der øger den nukleare sikkerhed. Direktiverne om sikkerheden i nukleare anlæg og håndtering af nukleart affald ligger stadig hos Rådet, og det er på høje tid, at de kommer videre. Parlamentets rolle er helt sikkert ikke afspejlet på tilfredsstillende måde i Euratom-traktaten. Kommissionen har fuld forståelse for, at Parlamentet er bekymret over, at det ikke har nogen indflydelse på afgørelsen om anvendelse af den fælles beslutningsprocedure. Denne afgørelse kan kun træffes i forbindelse med en regeringskonference. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at Kommissionen stillede et forslag om Euratom-traktatens fremtid i forbindelse med udkastet til forfatningstraktaten, I dette forslag foreslog Kommissionen anvendelsen af den fælles beslutningsprocedure. Som bekendt blev forslaget ikke vedtaget, og Euratom-traktaten forblev en protokol knyttet som bilag til udkastet til forfatningstraktaten Jeg vil samtidig gerne understrege, at Kommissionen fortsat vil sikre, at de holdninger, som der gives udtryk for i Parlamentet, vil blive forelagt Rådet."@da2
". Frau Präsidentin! Die Kommission begrüßt den Bericht von Herrn Maldeikis nachdrücklich. Ich möchte auch auf den letzten Punkt des Berichterstatters zu sprechen kommen. Der Euratom-Vertrag spielt eine bedeutende Rolle. Er enthält Vorschriften über die Nutzung der Kernenergie durch bestimmte Vertragsparteien und legt trotz all seiner Unzulänglichkeiten die verschiedenen Rollen fest. Daher ist es wichtig, dass er auch in Zukunft erhalten bleibt. Meiner Ansicht nach enthält dieser Bericht eine äußerst gründliche Analyse und bietet eine umfassende und sehr ausgewogene Bewertung des Euratom-Vertrags, wobei seine positiven Errungenschaften herausgestellt werden, gleichzeitig aber seine Unzulänglichkeiten nicht verborgen bleiben. In dem Bericht werden die gleichen Schlussfolgerungen gezogen, die auch in der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „50 Jahre Euratom-Vertrag“ zum Ausdruck kommen, die wir am 20. März verabschiedet haben. Ich bin überzeugt, dass sich der Euratom-Vertrag als nützliches Instrument erwiesen hat sowohl für die Mitgliedstaaten, die die Kernenergie zur Stromerzeugung nutzen, als auch für diejenigen, die darauf verzichten. Die Umsetzung der Bestimmungen des Euratom-Vertrags hat ein einheitliches europäisches Herangehen an die Weiterentwicklung und Nutzung der Kernenergie möglich gemacht. Am sichtbarsten ist dieser Ansatz bei der Umsetzung der Forschungspolitik, der Anwendung der nuklearen Sicherheitsvorschriften, der Versorgungspolitik und den internationalen Beziehungen. Vorrangiges Ziel der Kommission wird in der ihr verbleibenden Amtszeit zweifelsohne weiterhin die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für die nukleare Sicherheit sein. Nachdem der Europäische Rat im vergangenen März eine Einigung über den Vorschlag der Kommission erzielt hat, möchten wir nun eine hochrangige Gruppe aus Vertretern der Mitgliedstaaten einrichten, die sich mit Fragen der nuklearen Sicherheit und der Abfallbehandlung beschäftigen soll. Ich weiß, dass wir auf die kontinuierliche Unterstützung des Parlaments zählen können, wenn es darum geht, praktische Maßnahmen zur Verbesserung der nuklearen Sicherheit umzusetzen. Die Richtlinien über die nukleare Sicherheit und die Behandlung nuklearer Abfälle liegen noch immer beim Rat. Es ist höchste Zeit, dass wir hier vorankommen. Es steht außer Frage, dass im Euratom-Vertrag die Rolle des Europäischen Parlaments nicht ausreichend berücksichtigt wird. Die Kommission versteht voll und ganz, dass das Parlament unzufrieden damit ist, nicht über die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens beschließen zu dürfen. Dazu ist lediglich eine Regierungskonferenz befugt. Ich möchte jedoch daran erinnern, dass die Kommission im Zuge der Erarbeitung des Verfassungsentwurfs einen Vorschlag über die Zukunft des Euratom-Vertrags gemacht hatte. In diesem Vorschlag empfahl die Kommission die Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens. Wie Ihnen bekannt ist, wurde dieser Vorschlag aber nicht aufgegriffen, und der Euratom-Vertrag blieb somit ein Protokoll, das dem Verfassungsentwurf beigefügt ist. Zugleich möchte ich unterstreichen, dass die Kommission weiterhin dafür sorgen wird, dass die Ansichten des Europäischen Parlaments vom Rat berücksichtigt werden."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την έκθεση την οποία εκπόνησε ο κ. Maldeikis. Επιθυμώ να θίξω το τελευταίο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο εισηγητής. Η Συνθήκη Ευρατόμ είναι σημαντική. Θεσπίζει διατάξεις σχετικές με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας από ορισμένους φορείς της και, παρότι είναι ατελής, αναθέτει αρμοδιότητες και είναι επομένως σημαντικό να διαφυλαχθεί στο μέλλον. Πιστεύω ότι, ύστερα από μια λεπτομερέστατη ανάλυση, αυτή η έκθεση προσφέρει μια πλήρη και πολύ ισορροπημένη αξιολόγηση της Συνθήκης Ευρατόμ, όπου λαμβάνονται υπόψη τα θετικά της επιτεύγματα χωρίς, συγχρόνως, να αποκρύπτονται οι ατέλειές της. Η έκθεση καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία εναρμονίζονται με εκείνα στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τα 50 έτη από τη Συνθήκη Ευρατόμ, την οποία εγκρίναμε στις 20 Μαρτίου. Είμαι πεπεισμένος ότι η Συνθήκη Ευρατόμ έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού όσο και για εκείνα που δεν την χρησιμοποιούν. Η υλοποίηση των διατάξεων της Συνθήκης Ευρατόμ έχει καταστήσει δυνατή μια συνεπή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανάπτυξη και χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή είναι πλέον εμφανής στην υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής, το καθεστώς πυρηνικών διασφαλίσεων, την πολιτική εφοδιασμού και τις διεθνείς σχέσεις. Η προτεραιότητα της Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας της παραμένει οπωσδήποτε η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Εργαζόμαστε προς το παρόν για να καθιερώσουμε μια υψηλού επιπέδου ομάδα κρατών μελών για την αντιμετώπιση ζητημάτων πυρηνικής ασφάλειας και πυρηνικών αποβλήτων, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Γνωρίζω ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στη συνεχή στήριξη του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητά μας να υλοποιούμε πρακτικά μέτρα για την αναβάθμιση της πυρηνικής ασφάλειας. Οι οδηγίες σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων βρίσκονται ακόμη στο Συμβούλιο, και είναι καιρός να προωθηθούν. Οπωσδήποτε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εκφράζεται ικανοποιητικά στη Συνθήκη Ευρατόμ. Η Επιτροπή κατανοεί πλήρως την ανησυχία του Κοινοβουλίου ότι αυτό δεν διαθέτει αρμοδιότητα να αποφασίζει ως προς τη χρήση της συναπόφασης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας διακυβερνητικής διάσκεψης. Θέλω να θυμίσω ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ στο πλαίσιο του σχεδίου του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση της διαδικασίας συναπόφασης. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή και η Ευρατόμ παρέμεινε πρωτόκολλο σε παράρτημα του σχεδίου της Συνταγματικής Συνθήκης. Συγχρόνως, τονίζω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνονται υπόψη ενώπιον του Συμβουλίου."@el10
"Señora Presidenta, la Comisión acoge con sumo agrado el informe del señor Maldeikis. También quiero referirme al último punto mencionado por el ponente. El Tratado Euratom es importante. Contiene disposiciones sobre el uso por parte de ciertos Estados de la energía nuclear y, aunque es imperfecto, asigna funciones y por ello es importante mantenerlo en el futuro. Después de un profundo análisis, creo que este informe contiene una evaluación completa y muy equilibrada del Tratado Euratom, teniendo en cuenta sus logros positivos y, al mismo tiempo, sin ocultar sus imperfecciones. El informe llega a conclusiones que coinciden con las expresadas en la Comunicación de la Comisión sobre 50 años del Tratado Euratom, que adoptamos el 20 de marzo. Estoy convencido de que el Tratado Euratom ha demostrado ser un instrumento útil tanto para aquellos Estados miembros que usan la energía nuclear para producir electricidad como para aquellos que no lo hacen. La aplicación de las disposiciones del Tratado Euratom ha permitido un enfoque europeo coherente con el desarrollo y uso de la energía nuclear. Este enfoque resulta plenamente visible en la aplicación de la política de investigación, el régimen de salvaguardia nuclear, la política de suministro y las relaciones internacionales. La prioridad de la Comisión para el resto de su mandato sigue siendo claramente la creación de un marco común de seguridad nuclear. Ahora tratamos de crear un grupo de alto nivel de los Estados miembros para resolver cuestiones relativas a la seguridad nuclear y los residuos, después del acuerdo logrado por el Consejo Europeo el pasado mes de marzo en relación con la propuesta de la Comisión. Sé que podemos seguir contando con el apoyo del Parlamento para asegurar la aplicación de medidas prácticas con vistas a mejorar la seguridad nuclear. Las directivas sobre seguridad nuclear y tratamiento de residuos nucleares siguen en el Consejo, y es hora de sacarlas adelante. Está claro que el papel del Parlamento Europeo no está reflejado satisfactoriamente en el Tratado Euratom. La Comisión entiende plenamente la preocupación del Parlamento por no tener competencias para decidir sobre el uso de la codecisión. Esto solo puede hacerse mediante una conferencia intergubernamental. Deseo recordar que la Comisión hizo una propuesta sobre el futuro del Tratado Euratom en el contexto del proyecto de Constitución europea. En esta propuesta, la Comisión sugería el uso del procedimiento de codecisión. Como saben, la propuesta no prosperó y Euratom siguió siendo un protocolo anexo al proyecto de Tratado Constitucional. Al mismo tiempo, permítanme subrayar que la Comisión seguirá garantizando que las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo se tengan en cuenta en el Consejo."@es21
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@et5
". Arvoisa puhemies, komissio on erittäin tyytyväinen Maldeikisin laatimaan mietintöön. Käsittelen vielä esittelijän lopuksi mainitsemaa seikkaa. Euratom-sopimus on tärkeä. Se sisältää tiettyjä osapuolia koskevia määräyksiä ydinenergian käytöstä, ja vaikka se ei ole täydellinen, siinä määritetään vastuut, minkä vuoksi on tärkeää säilyttää se myös jatkossa. Yksityiskohtaisen tarkastelun jälkeen voin todeta, että mietinnössä esitetään mielestäni kattava ja tasapuolinen arvio Euratom-sopimuksesta. Siinä otetaan huomioon sopimuksen ansiot sen epäkohtia sivuuttamatta. Mietinnössä päädytään samoihin tuloksiin kuin 20. maaliskuuta annetussa komission tiedonannossa "Euratomin perustamissopimus 50 vuotta". Olen vakuuttunut siitä, että Euratom-sopimuksesta on hyötyä sekä niille jäsenvaltioille, joissa tuotetaan sähköä ydinenergialla, että niille, joissa ei tuoteta. Euratom-sopimuksen määräysten täytäntöönpanolla on saatu aikaan ydinenergian kehittämistä ja käyttöä koskeva yhtenäinen eurooppalainen lähestymistapa, joka näkyy selvimmin tutkimuspolitiikan toteuttamisessa, turvavalvontajärjestelmässä, hankintapolitiikassa ja kansainvälisissä suhteissa. Komissio pitää ydinturvallisuuden alan yhteisen kehyksen laatimista jäljellä olevalla toimikaudellaan ensisijaisena. Euroopan komission ehdotusta koskevan, Eurooppa-neuvoston viime maaliskuussa aikaan saaman ratkaisun mukaisesti parhaillaan kootaan yhteen jäsenvaltioiden korkean tason työryhmää käsittelemään ydinturvallisuuteen ja -jätteisiin liittyviä kysymyksiä. Tiedän parlamentin tukevan meitä myös vastaisuudessa, jotta ydinturvallisuuden lisäämiseen tarkoitettuja käytännön toimia voidaan varmasti toteuttaa. Ydinturvallisuutta ja ydinjätteiden käsittelyä koskevat direktiivit ovat vieläkin neuvoston käsiteltävinä, ja niissä olisi korkea aika päästä eteenpäin. Euroopan parlamentin asema Euratom-sopimuksessa ei ole tietenkään tyydyttävä. Komissio ymmärtää täysin parlamentin huolen siitä, ettei sillä ole valtaa päättää yhteispäätösmenettelyn käytöstä. Asiasta voidaan päättää vain hallitustenvälisessä kokouksessa. Muistuttaisin, että komissio antoi Euratom-sopimuksen tulevaisuutta koskevan ehdotuksen Euroopan perustuslakia koskevan ehdotuksen yhteydessä. Ehdotuksessaan komissio esitti yhteispäätösmenettelyn käyttöä. Kuten tiedätte, ehdotus ei mennyt läpi vaan Euratom säilyi perustuslakisopimusehdotukseen liitettynä pöytäkirjana. Samalla haluan korostaa, että komissio varmistaa jatkossakin, että Euroopan parlamentin esittämät kannat otetaan neuvostossa huomioon."@fi7
". Madame la Présidente, la Commission se félicite vivement du rapport élaboré par M. Maldeikis. Je souhaite aussi commenter le dernier point abordé par le rapporteur. Le traité Euratom est important. Il réglemente l’usage de l’énergie nucléaire par certaines parties et bien qu’il soit imparfait, il attribue des responsabilités et il importe donc de le préserver à l’avenir. Je crois, à l’issue d’une analyse très détaillée, que ce rapport constitue une évaluation complète et très nuancée du traité Euratom qui tient compte de ses réalisations positives, mais ne masque pas pour autant ses imperfections. Le rapport tire des conclusions dans la lignée de celles formulées par la communication de la Commission sur les cinquante ans du traité Euratom, adoptée le 20 mars dernier Je suis convaincu que le traité Euratom s’est avéré un instrument utile pour les États membres qui utilisent l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité et pour ceux qui n’y recourent pas. L’application des dispositions du traité Euratom a permis d’adopter une approche européenne cohérente du développement et de l’utilisation de l’énergie nucléaire. Cette approche transparaît le plus dans la mise en œuvre de la politique de recherche, le régime des garanties nucléaires, la politique d’approvisionnement et les relations internationales. La priorité de la Commission pour le reste de son mandat demeure la création d’un cadre commun pour la sûreté nucléaire. Suite à l’accord conclu par le Conseil européen en mars dernier sur la proposition de la Commission, nous travaillons actuellement à la mise sur pied d’un groupe d’États membres de haut niveau chargé d’aborder des questions liées à la sûreté et aux déchets nucléaires. Je sais que nous pouvons compter sur le soutien sans faille du Parlement pour veiller à mettre en œuvre des mesures pratiques de renforcement de la sûreté nucléaire. Les directives concernant la sûreté nucléaire et le traitement des déchets nucléaires sont toujours au Conseil et il est grand temps de les faire avancer. De toute évidence, le traité Euratom ne reflète pas de manière satisfaisante le rôle du Parlement européen. La Commission comprend tout à fait que le Parlement soit préoccupé par le fait de n’avoir aucune compétence de codécision en la matière. On ne pourra y remédier que par le biais d’une conférence intergouvernementale. Je tiens à rappeler que la Commission a soumis une proposition sur l’avenir du traité Euratom dans le cadre du projet de Constitution européenne. Dans cette proposition, la Commission a proposé le recours à la procédure de codécision. Comme vous le savez, cette proposition n’a pas été retenue et Euratom est resté un protocole annexé au projet de traité constitutionnel. Dans le même temps, permettez-moi de souligner que la Commission continuera de faire en sorte que le Conseil prenne en considération les positions exprimées par le Parlement."@fr8
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@hu11
"Signora Presidente, la Commissione accoglie con grande favore la relazione elaborata dall’onorevole Maldeikis. Vorrei inoltre soffermarmi sull’ultimo punto citato dal relatore. Il Trattato EURATOM è importante: definisce misure per l’uso dell’energia nucleare da parte di determinati soggetti e, benché imperfetto, assegna ruoli. E’ quindi importante mantenerlo in futuro. Ritengo che, dopo un’analisi approfondita, questa relazione offra una valutazione completa e molto equilibrata di EURATOM, che tiene conto dei traguardi raggiunti da questo Trattato senza però nasconderne le imperfezioni. La relazione raggiunge conclusioni che sono in linea con quelle formulate nella comunicazione della Commissione sui 50 anni del Trattato EURATOM, adottata il 20 marzo. Sono convinto che il Trattato EURATOM si sia dimostrato uno strumento utile sia per quegli Stati membri che utilizzano l’energia nucleare per produrre elettricità sia per quelli che invece non lo fanno. L’attuazione delle disposizioni del Trattato EURATOM ha permesso di adottare un approccio europeo coerente allo sviluppo e all’utilizzo dell’energia nucleare, che è visibile soprattutto nell’attuazione della politica di ricerca, nel regime del controllo di sicurezza, nella politica di approvvigionamento e nelle relazioni internazionali. Nel restante periodo del suo mandato, per la Commissione resterà senza dubbio una priorità creare un quadro comune per la sicurezza nucleare. Ora, dopo l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo a marzo sulla proposta della Commissione, stiamo lavorando all’istituzione di un gruppo ad alto livello di rappresentanti degli Stati membri, incaricato di affrontare questioni inerenti alla sicurezza e ai rifiuti nucleari. So che possiamo contare sul costante sostegno del Parlamento per garantire l’attuazione di misure pratiche volte a rafforzare la sicurezza nucleare. Le direttive sulla sicurezza e sui rifiuti nucleari sono ancora ferme al Consiglio ed è ormai ora di farle procedere. Senza dubbio, il ruolo del Parlamento europeo non è riflesso in maniera soddisfacente nel Trattato EURATOM. La Commissione capisce perfettamente che il Parlamento sia preoccupato di non avere alcuna responsabilità decisionale sull’uso della codecisione, questione che può essere affrontata solo attraverso una conferenza intergovernativa. Vorrei ricordare che la Commissione aveva presentato una proposta sul futuro del Trattato EURATOM nel contesto del progetto di Costituzione europea. In tale proposta la Commissione aveva suggerito l’utilizzo della procedura di codecisione. Come sapete, la proposta non è stata accolta ed EURATOM è rimasto un protocollo annesso al progetto di Trattato costituzionale. Al tempo stesso, mi preme sottolineare che la Commissione continuerà ad adoperarsi affinché dinanzi al Consiglio si tenga conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo."@it12
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@lt14
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@lv13
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de Commissie heeft het verslag van de heer Maldeikis zeer positief ontvangen. Ik wil nog even ingaan op het laatste punt van de rapporteur. Het Euratom-Verdrag is belangrijk. In dit Verdrag worden bepalingen vastgesteld inzake de toepassing van kernenergie door bepaalde partijen. Hoewel het Verdrag niet perfect is, worden hierin taken toegewezen en daarom is het daarom van belang dat het in de toekomst wordt gehandhaafd. Ik heb het verslag grondig bestudeerd en naar mijn mening is het een volledige en zeer evenwichtige beoordeling van het Euratom-Verdrag, dat zowel de positieve effecten als de tekortkomingen belicht. De conclusies die in het verslag worden getrokken, sluiten aan bij de inhoud van de mededeling van de Commissie over vijftig jaar Euratom-Verdrag, die wij op 20 maart hebben aangenomen. Ik ben ervan overtuigd dat het Euratom-Verdrag een hanteerbaar instrument is, zowel voor de lidstaten die kernenergie toepassen om elektriciteit op te wekken als voor de lidstaten die dat niet doen. Het uitvoeren van de bepalingen van het Euratom-Verdrag heeft een consistente Europese aanpak van de ontwikkeling en de toepassing van kernenergie mogelijk gemaakt. Deze aanpak is vooral zichtbaar in de tenuitvoerlegging van het onderzoeksbeleid, het nucleaire beveiligingsregime, het bevoorradingsbeleid en de internationale verhoudingen. Binnen het mandaat van de Commissie behoudt het realiseren van een gemeenschappelijk raamwerk voor nucleaire veiligheid de hoogste prioriteit. Er wordt gewerkt aan de instelling van een groep op hoog niveau van de lidstaten voor het aanpakken van nucleaire veiligheids- en afvalkwesties. Het desbetreffende voorstel van de Commissie werd in maart van dit jaar goedgekeurd. Ik weet dat wij op de voortdurende steun van het Parlement kunnen rekenen, zodat wij praktische maatregelen ten aanzien van het verbeteren van de nucleaire veiligheid kunnen doorvoeren. De richtlijnen voor nucleaire veiligheid en behandeling van radioactief afval liggen nog steeds bij de Raad, en het wordt hoog tijd dat hier schot in komt. Het staat buiten kijf dat de rol van het Europees Parlement in het Euratom-Verdrag onvoldoende tot uiting komt. De Commissie heeft alle begrip voor de zorg van het Parlement over het feit dat het geen bevoegdheid heeft om te beslissen over het gebruik van de medebeslissing. Dergelijk besluiten kunnen alleen genomen worden door een intergouvernementele conferentie. Ik wil eraan herinneren dat de Commissie een voorstel had ingediend over the toekomst van het Euratom-Verdrag binnen de context van de ontwerp-Grondwet voor de Europese Unie. De Commissie had toen de toepassing van de medebeslissingsprocedure voorgesteld. Zoals u weet, is dit voorstel verworpen en bleef Euratom een protocol als bijlage bij het ontwerp van Grondwettelijk Verdrag. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat de Commissie ervoor blijft pleiten dat de opvattingen van het Europees Parlement in de Raad worden meegenomen."@nl3
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@pl16
"Senhora Presidente, a Comissão acolhe com o maior agrado o relatório elaborado pelo senhor deputado Maldeikis. Gostaria ainda de abordar o último ponto focado pelo relator. O Tratado Euratom é importante. Estabelece disposições sobre a utilização da energia nuclear por certas partes e, não sendo embora perfeito, atribui funções e responsabilidades e deve, por conseguinte, ser mantido no futuro. Após uma cuidadosa análise do mesmo, sou de opinião que este relatório faz uma avaliação completa e deveras equilibrada do Tratado Euratom, na qual dá conta das suas realizações positivas sem deixar, ao mesmo tempo, de apontar as suas limitações. As conclusões formuladas no relatório são consentâneas com as que a Comissão expressa na sua Comunicação "50 Anos do Tratado Euratom", que adoptámos em 20 de Março. Estou convicto de que o Tratado Euratom se tem revelado um instrumento útil, tanto para os Estados-Membros que utilizam a energia nuclear para a produção de electricidade como para os que o não fazem. A aplicação das disposições do Tratado Euratom tem permitido uma abordagem coerente do desenvolvimento e da utilização da energia nuclear na Europa. Esta abordagem é sobretudo visível na execução da política de investigação, do regime de salvaguardas nucleares e da política de aprovisionamento, bem como no plano das relações internacionais. A Comissão tem como prioridade decisiva para o resto do seu mandato a criação de um quadro comum no domínio da segurança nuclear. Na sequência do acordo alcançado pelo Conselho Europeu no passado mês de Março em relação à proposta da Comissão, estamos neste momento a tratar da constituição, a nível dos Estados-Membros, de um grupo de alto nível que se debruçará sobre as questões da segurança nuclear e da gestão de resíduos nucleares. Sei que podemos contar com o incessante apoio do Parlamento Europeu na prossecução do objectivo de pôr em prática medidas tendentes a assegurar o reforço da segurança nuclear. As directivas relativas à segurança nuclear e ao tratamento dos resíduos nucleares permanecem no Conselho, e já vai sendo tempo de as fazer avançar. Decididamente que o papel do Parlamento Europeu não se encontra satisfatoriamente reflectido no Tratado Euratom. A Comissão compreende plenamente a preocupação do Parlamento pelo facto de não ter voto na matéria quanto à utilização do procedimento de co-decisão nas matérias que se enquadram no tratado. Só uma Conferência Intergovernamental poderá alterar este estado de coisas. Cumpre-me recordar que a Comissão apresentou uma proposta sobre o futuro do Tratado Euratom no contexto do projecto de Constituição Europeia. Na sua proposta, a Comissão sugeriu a utilização do procedimento de co-decisão nestas matérias. Como sabem, a proposta não foi aceite e o Tratado Euratom permaneceu como um protocolo anexo ao projecto de Tratado Constitucional. Paralelamente, gostaria de sublinhar que a Comissão continuará a velar por que os pontos de vista expressos pelo Parlamento Europeu sejam tomados em consideração pelo Conselho."@pt17
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@ro18
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@sk19
"Madam President, the Commission very much welcomes the report drawn up by Mr Maldeikis. I should like also to address the last point mentioned by the rapporteur. The Euratom Treaty is important. It lays down provisions on the use by certain parties of nuclear energy and, even though it is imperfect, it assigns roles and it is therefore important to retain it in the future. I believe that, after a very detailed analysis, this report offers a complete and very balanced assessment of the Euratom Treaty that takes into account its positive achievements but, at the same time, does not hide its imperfections. The report reaches conclusions that are in line with the ones expressed in the Commission Communication on 50 years of the Euratom Treaty, which we adopted on 20 March. I am convinced that the Euratom Treaty has proved a useful instrument both for those Member States which use nuclear power to produce electricity and for those which do not. The implementation of the provisions of the Euratom Treaty has allowed for a consistent European approach to the development and use of nuclear energy. That approach is most visible in the implementation of the research policy, the nuclear safeguards regime, the supply policy and international relations. The Commission’s priority for the remainder of its mandate definitely remains the establishment of a common framework for nuclear safety. We are now working to establish a high-level group of Member States to tackle nuclear safety issues and waste issues, following the agreement reached by the European Council last March regarding the Commission’s proposal. I know we can count on the continued support of Parliament to ensure that we can implement practical measures for enhancing nuclear safety. The directives on nuclear safety and nuclear waste treatment are still with the Council, and it is high time to move them forward. Definitely the role of the European Parliament is not satisfactorily reflected in the Euratom Treaty. The Commission fully understands Parliament’s concern that it has no responsibility to decide on the use of codecision. That can be done only by an intergovernmental conference. I should like to recall that the Commission made a proposal on the future of the Euratom Treaty within the context of the draft European Constitution. In this proposal the Commission suggested use of the codecision procedure. As you are aware, the proposal was not retained and Euratom remained a protocol annexed to the draft Constitutional Treaty. At the same time, let me underline that the Commission will continue to ensure that the views expressed by the European Parliament are taken into account before the Council."@sl20
"Fru talman! Kommissionen välkomnar varmt betänkandet utarbetat av Eugenijus Maldeikis. Jag vill även ta upp den sista punkten som föredraganden nämnde. Euratomfördraget är viktigt. Det innehåller bestämmelser för vissa parters användning av kärnkraft och, även om det har sina brister, tilldelar funktioner. Därför är det viktigt att behålla det i framtiden. Efter en detaljerad analys anser jag att detta betänkande erbjuder en fullständig och mycket balanserad utvärdering av Euratomfördraget, och samtidigt som man tar med de positiva resultaten av fördraget döljs inte bristerna i det. Betänkandet når slutsatser som ligger i linje med de som uttrycks i kommissionens meddelande om Euratomfördraget 50 år som antogs den 20 mars. Jag är övertygad om att Euratomfördraget har visat sig vara ett användbart verktyg både för de medlemsstater som använder kärnkraft för sin elproduktion och för de som inte gör det. Genomförandet av bestämmelserna i Euratomfördraget har möjliggjort ett konsekvent europeiskt angreppssätt för utvecklingen och användningen av kärnkraft. Detta angreppssätt är tydligast när det gäller genomförandet av forskningspolitiken, systemet för säkerhetskontrollerna, försörjningspolitiken samt de internationella förbindelserna. Kommissionen kommer helt klart under återstoden av sin mandatperiod att prioritera uppförandet av en gemensam ram för kärnsäkerhet. Efter avtalet som Europeiska rådet nådde i mars när det gäller kommissionens förslag arbetar vi nu med att upprätta en högnivågrupp av medlemsstater för att hantera problemen med kärnsäkerhet och avfall. Jag vet att vi kan räkna med parlamentets fortsatta stöd för att säkerställa att vi kan genomföra praktiska åtgärder för att öka kärnsäkerheten. Direktiven om kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall ligger fortfarande hos rådet, och det är hög tid att gå vidare med dem. Europaparlamentets roll återspeglas helt klart inte på ett tillfredsställande sätt i Euratomfördraget. Kommissionen har full förståelse för parlamentets oro att det saknar ansvar för att besluta om ett användande av medbeslutandeförfarande. Det kan endast göras av en regeringskonferens. Jag vill påminna om att kommissionen lade fram ett förslag om Euratomfördragets framtid i utkastet till konstitutionsfördraget. I detta förslag föreslog kommissionen ett användande av medbeslutandeförfarande. Som ni vet bibehölls inte förslaget, och Euratomfördraget förblev ett protokoll bifogat till utkastet till konstitutionsfördraget. Låt mig samtidigt betona att kommissionen även i fortsättningen kommer att säkerställa att man tar hänsyn till Europaparlamentets åsikter inför rådet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Andris Piebalgs,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph