Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-200"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.20.3-200"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@lt14
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@cs1
". Fru formand! Vi fejrer i dag halvtredsårsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaten - Europa-dagen - med stor respekt og højtidelighed. Jeg beklager blot, at halvtredsårsdagen for en af de vigtigste europæiske traktater - Euratom-traktaten - går helt ubemærket hen, selv om denne traktat har ydet et betydeligt bidrag til udviklingen af de europæiske energikilder. EU fik en førende global rolle på det nukleare område og blev en af de vigtigste aktører inden for nuklear forskning og på området for kontrolleret termonuklear fission og syntese. Ifølge tal fra ultimo 2006 var der 152 reaktorer i EU, og den nukleare industri producerede 32 % af vores elektriske energi. Nuklear energi er en af de mest konkurrencedygtige energiformer. Jeg vil gerne sige et par ord om Euratom-traktatens vigtigste resultater. For det første vil jeg gerne sige, at det første videnskabelige forskningsprogram udviklet på grundlag af Euratom-traktaten udmundede i en række videnskabelige forskningsprogrammer og dannede grundlag for oprettelsen af Det Fælles Forskningscenter. EU udarbejdede med udgangspunkt i Euratom-traktatens kapitel om sikkerhed og sundhed lovning med henblik på at sikre opfyldelsen af grundlæggende standarder for arbejdstagerne sikkerhed og den offentlige sikkerhed og gennemførelsen af miljømæssige sikkerhedsstandarder. Et andet kapital, hvor gennemførelsen af Euratom-traktaten har ført til vigtige resultater, er kapitel 7, kapitlet om sikkerhedskontrol. Dette var en af traktatens vigtigste resultater, der gav Kommissionen og offentligheden mulighed for at få kendskab til lagre af nukleare materialer og deres strømme, således at EU kunne kontrollere dette følsomme markedssegment. Vores eksterne forbindelser er i vidt omfang blevet udbygget, idet Euratom har undertegnet en lang række internationale konventioner, herunder konventionen om nuklear sikkerhed. Jeg vil gerne understrege, at Euratom deltager aktivt i fælles projekter inden for rammerne af internationale videnskabelige forskningsprogrammer og sammen med de enkelte lande, der spiller en førende global rolle på området. Det er også nødvendigt at understrege, at de lande, der grundlagde Euratom, i denne periode har indført en meget streng kontrol og regulering af udviklingen af atomenergi i EU, og de har vedtaget nye bestemmelser, der supplerer Euratom-traktaten. Jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at en række medlemmer under udvalgsdrøftelser og spørgetiden samt under møder med forskellige repræsentanter fra sektoren var enige om, at det var nødvendigt at foretage en grundig revurdering af Parlamentets rolle. Euratom-traktatens udemokratiske karakter er i stigende grad et problem, og jeg tror, at mange af medlemmerne er enige med mig. Parlamentet skal inddrages i den generelle beslutningstagning vedrørende Euratom-lovgivningen. Efter indgående drøftelser foreslår vi, at det vil være mest hensigtsmæssigt at anvende Euratom-traktatens artikel 203 som grundlag for en grundig, konstruktiv og gradvis løsning på konkrete spørgsmål relateret til udvidelsen af Parlamentets beføjelser og Parlamentets inddragelse i overvågningen af Euratoms aktiviteter. Jeg vil gerne tilføje et par yderligere vigtige bemærkninger. Det påpeges ofte, at Euratom-traktaten bør afskaffes, da den er forældet og et utilstrækkeligt grundlag for håndtering af aktuelle energispørgsmål. Dette ville rent faktisk skabe en farlig juridisk usikkerhed i EU som helhed, da denne traktat regulerer en lang række tekniske spørgsmål, og hvis den afskaffes, vil vi virkelig skabe en trussel og en risiko for nationalisering af nukleare energikilder. Forslag om at fjerne visse kapitler eller om at nedbryde hele strukturen har den samme farlige klang. De ville i realiteten svække overvågningen af anvendelsen af atomenergi i EU. Jeg vil gerne takke alle de kolleger, der har deltaget aktivt i drøftelserne, og jeg opfordrer dem til at støtte denne betænkning."@da2
". Wir begehen heute tatsächlich voller Hochachtung und feierlich den 50. Jahrestag der Römischen Verträge. Ich bedauere nur, dass der 50. Jahrestag eines der wichtigsten europäischen Verträge, des Euratom-Vertrags, kaum Beachtung findet, obwohl doch dieser Vertrag erheblich zur Erschließung europäischer Energieressourcen beigetragen hat und beiträgt. Die Europäische Union wurde zum weltweiten Marktführer im Bereich der Kernindustrie und einer der wichtigsten Akteure der Forschung im Bereich der kontrollieren Kernspaltung und Kernfusion. Nach Angaben von Ende 2006 arbeiteten 152 Kernreaktoren in der Europäischen Union, und die Kernindustrie erzeugte 32 % unseres Stroms. Kernenergie ist eine der wettbewerbsfähigsten Energiequellen. Ich will kurz etwas zu den wichtigsten Erfolgen des Euratom-Vertrags sagen. Erstens, das erste Programm für wissenschaftliche Forschung wurde im Rahmen des Euratom-Vertrags aufgelegt, brachte eine Reihe Programme für wissenschaftliche Forschung hervor und legte den Grundstein für die Schaffung der Gemeinsamen Forschungsstelle. Aufgrund von Kapitel III des Euratom-Vertrags zum Gesundheitsschutz hat die Europäische Union Rechtsvorschriften erlassen, um zu gewährleisten, dass die grundlegenden Normen für den Schutz der Arbeitnehmer und der Allgemeinheit eingehalten und Umweltschutznormen eingeführt werden. Ein weiteres Kapitel, dem wichtige Erfolge bei der Umsetzung des Euratom-Vertrags zuzuschreiben sind, ist Kapitel VII zur Sicherheitsüberwachung. Dies ist eine der wichtigsten Errungenschaften des Vertrags, denn es ermöglicht der Kommission und der Öffentlichkeit, die Kernmaterialvorräte und deren Fluss zu verfolgen, wobei die Europäische Union die Kontrolle über dieses sensible Marktsegment hat. Seit Euratom vielen internationalen Abkommen beigetreten ist, darunter auch dem Übereinkommen über nukleare Sicherheit, sind viele Fortschritte im Bereich der Außenbeziehungen zu verzeichnen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Euratom aktiv an gemeinsamen Projekten im Rahmen internationaler Programme zur wissenschaftlichen Forschung und mit einzelnen Ländern, die auf dem Gebiet weltweit führend sind, teilnimmt. Hervorzuheben ist ferner, dass sich die Euratom-Gründungsländer in diesem Zeitraum bemüht haben, die Entwicklung der Kernenergie in der Europäischen Union sehr streng zu kontrollieren und zu regeln, und sie haben den Euratom-Vertrag um neue Rechtsvorschriften ergänzt. Unbedingt erwähnenswert ist meines Erachtens, dass während der Beratungen im Ausschuss und in der Fragestunde, auch bei Zusammenkünften mit verschiedenen Vertretern des Gemeinschaftssektors, viele Abgeordnete dieses Parlaments die Meinung vertraten, dass die Rolle des Parlaments grundlegend neu geregelt werden muss. Das Problem des Demokratiedefizits des Euratom-Vertrags wird immer drängender, und ich denke, viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments stimmen mir da zu. Das Europäische Parlament muss in den umfassenderen Entscheidungsprozess bei Euratom-Rechtsvorschriften einbezogen werden. Wir sind der Auffassung und schlagen nach umfangreichen Beratungen vor, dass es am besten wäre, Artikel 203 des Euratom-Vertrags heranzuziehen, um eine gründliche, konstruktive und schrittweise Lösung für konkrete Problem im Zusammenhang mit der Ausweitung der Befugnisse des Parlaments und der Beteiligung des Parlaments an der Überwachung der Euratom-Aktivität zu ermöglichen. Ich möchte noch kurz einige andere wichtige Dinge ansprechen. Es wird oft gesagt, man solle den Euratom-Vertrag abschaffen, da er veraltet sei und seiner Funktion bei Energiefragen in der heutigen Zeit nicht mehr gerecht werden könne. Dies hätte jedoch gefährliche Rechtsunsicherheit im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union zur Folge, weil dieser Vertrag eine Vielzahl technischer Belange regelt und seine Abschaffung wirklich die Bedrohung und Gefahr einer Nationalisierung der Kernenergieressourcen heraufbeschwören würde. Auch Vorschläge zur Abschaffung bestimmter Kapitel oder der Auflösung der gesamten Struktur bergen diese Gefahr. Im Wesentlichen würde dadurch die Überwachung der Nutzung der Kernenergie in der Europäischen Union geschwächt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die aktiv an den Beratungen teilgenommen haben, und bitte Sie um Unterstützung für diesen Bericht."@de9
". Εορτάζουμε όντως την πεντηκοστή επέτειο από τη Συνθήκη της Ρώμης –Ημέρα της Ευρώπης– με μεγάλη ευλάβεια και επισημότητα σήμερα. Λυπούμαι, ωστόσο, διότι η πεντηκοστή επέτειος μίας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συνθήκες –της Ευρατόμ– περνά εν πολλοίς απαρατήρητη, αν και εκείνη η συνθήκη συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών πόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη παγκοσμίως η ηγετική δύναμη στον τομέα της πυρηνικής βιομηχανίας και μία από τις κύριες οντότητες που συμμετέχουν στην πυρηνική έρευνα στο τομέα της θερμοπυρηνικής σχάσης και σύνθεσης. Σύμφωνα με στοιχεία από τα τέλη του 2006, υπήρχαν 152 πυρηνικοί αντιδραστήρες σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο τομέας της πυρηνικής βιομηχανίας παρήγε το 32% της ηλεκτρικής μας ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας. Θέλω να αναφερθώ εν συντομία στα κύρια επιτεύγματα της Συνθήκης Ευρατόμ. Καταρχάς, θέλω να αναφέρω ότι το πρώτο επιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ εξελίχθηκε σε σειρά επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Επί τη βάσει του τμήματος 3 της Συνθήκης Ευρατόμ σχετικά με «Ζητήματα υγείας και ασφαλείας», εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία για τη διασφάλιση των βασικών κανόνων εργατικής και δημόσιας ασφάλειας και την αρχή εφαρμογής των προδιαγραφών περιβαλλοντικής ασφάλειας. Ένα άλλο τμήμα στο οποίο οφείλεται σημαντική πρόοδος κατά την υλοποίηση της Συνθήκης Ευρατόμ είναι το τμήμα 7, το τμήμα «ελέγχου ασφαλείας». Αυτό ήταν ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της Συνθήκης, με το οποίο η Επιτροπή και το κοινό μπόρεσαν να εξοικειωθούν με ζητήματα όπως το πυρηνικό αποθεματικό υλικό και η ροή του, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει αυτό το ευαίσθητο τμήμα της αγοράς. Πολλά έχουν επιτευχθεί στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, καθώς η Ευρατόμ προσχώρησε σε πολλές διεθνείς συμβάσεις, περιλαμβανομένης της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια. Θέλω να αναφέρω ότι η Ευρατόμ συμμετέχει ενεργά σε κοινά προγράμματα στο πλαίσιο διεθνών επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων και με μεμονωμένες χώρες οι οποίες αποτελούν παγκόσμιες δυνάμεις στον τομέα. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι, την περίοδο αυτή, οι ιδρυτικές χώρες της Ευρατόμ έχουν επιδιώξει να ελέγχουν και να διέπουν αυστηρότατα την εξέλιξη της ατομικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουν συμπληρώσει τη Συνθήκη Ευρατόμ με νέες νομοθετικές διατάξεις. Κατά την άποψή μου, είναι σημαντικότατο να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια συζητήσεων στην επιτροπή και κατά την ώρα των ερωτήσεων, όπως και κατά τις συναντήσεις με διαφόρους εκπροσώπους του κοινοτικού τομέα, πολλοί συνάδελφοι βουλευτές συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί εκ βάθρων ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα του αντιδημοκρατικού χαρακτήρα της Συνθήκης Ευρατόμ γίνεται ολοένα και πιεστικότερο, και νομίζω ότι θα συμφωνούσαν μαζί μου πολλοί βουλευτές του ΕΚ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναγκαστεί να αναλάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες λήψης αποφάσεων σε συνάρτηση με τη νομοθεσία της Ευρατόμ. Θεωρούμε και, κατόπιν εκτεταμένης συζήτησης, προτείνουμε ότι θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, ώστε να καταστεί δυνατή μια πλήρης, εποικοδομητική, σταδιακή λύση για συγκεκριμένα ζητήματα ως προς την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευρατόμ. Θέλω να προσθέσω ορισμένα σημαντικά στοιχεία. Συχνά ακούγεται ότι η Συνθήκη Ευρατόμ πρέπει να καταργηθεί, καθώς είναι παρωχημένη και ανίκανη να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της σε σύγχρονα ενεργειακά ζητήματα. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα προξενούσε επικίνδυνη δικανική ανασφάλεια σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον αυτή η Συνθήκη διέπει πλήθος τεχνικών ζητημάτων και η κατάργησή της θα συνιστούσε απειλή και κίνδυνο εθνικοποίησης των πυρηνικών ενεργειακών πόρων. Οι προτάσεις περί κατάργησης ορισμένων τμημάτων της ή αλλοίωσης της όλης δομής της ενέχουν τους ίδιους κινδύνους. Στην ουσία, κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε την επίβλεψη της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις, και τους καλώ να στηρίξουν αυτήν την έκθεση."@el10
". We are indeed commemorating the fiftieth anniversary of the Treaty of Rome – Europe Day – very respectfully and solemnly today. I only regret that the fiftieth anniversary of one of the most important European treaties – EURATOM – is passing quite unnoticed, even though this treaty has made a significant contribution to the development of European energy resources. The European Union became the leading force in the world in the nuclear industry field and one of the primary entities involved in nuclear research in the field of controlled thermonuclear fission and synthesis. According to data from the end of 2006, there were 152 nuclear reactors operating in the European Union, and the nuclear industry sector was producing 32% of our electrical energy. Nuclear energy is one of the most competitive forms of energy. I would like to say a few words about the main achievements of the EURATOM Treaty. Firstly, I would like to say that the first scientific research programme to be created on the basis of the EURATOM Treaty developed further into a series of scientific research programmes and laid the foundations for the creation of the Joint Research Centre. On the basis of Section 3 of the EURATOM Treaty on 'Health and Safety Issues', legislation was drafted by the European Union to guarantee that basic worker and public safety requirements would be met and that environmental safety standards would begin to be applied. Another section responsible for significant achievement in the implementation of the EURATOM Treaty is Section 7, the 'Safety Control' section. This was one of the major achievements of the Treaty, allowing the Commission and the public to know about nuclear material reserves and their flow, with the European Union controlling this sensitive segment of the market. Much has been achieved in the field of external relations since EURATOM joined many international Conventions including the Nuclear Safety Convention. I would like to say that EURATOM is actively participating in joint projects within international scientific research programmes and with separate countries that are world leaders in the field. It is also necessary to stress that, in this period, the EURATOM founder countries have sought to very strictly control and regulate atomic energy development in the European Union, and they have complemented the EURATOM Treaty with new legislation. In my view it is very important to mention that during discussions in the committee and during question time, likewise while meeting with various community sector representatives, many Members of Parliament agreed that it was necessary to fundamentally re-examine Parliament's role. The problem of the undemocratic nature of the EURATOM Treaty is becoming increasingly pressing, and I think that many Members of the European Parliament would agree with me. The European Parliament has to be drawn into wider general decision-making in relation to EURATOM legislation. We consider and, after much discussion, we suggest that it would be best to use Article 203 of the EURATOM Treaty to enable a thorough, constructive, step-by-step solution to concrete issues pertaining to the augmentation of Parliament's powers and Parliament's participation in the supervision of EURATOM activity. I would like to say a few more things that are important. It is often said that the EURATOM Treaty should be done away with, as it is out of date and unable to fulfil its functions in contemporary energy issues. In fact, that would create dangerous judicial insecurity in all the territory of the European Union because this Treaty regulates a multitude of technical matters and its elimination would really create a threat and the danger of nationalisation of nuclear energy resources. Suggestions that some sections be done away with or that the whole structure be demolished have the same dangerous ring to them. In essence, that would weaken the supervision of the use of nuclear energy in the European Union. I would like to thank all the colleagues, who have actively participated in the discussions, and I invite them to support this report."@en4
". Conmemoramos el 50º aniversario del Tratado de Roma –Día de Europa– con mucho respeto y solemnidad. Solo lamento que el 50º aniversario de uno de los Tratados europeos más importantes –Euratom– esté pasando inadvertido, a pesar de que ha contribuido de forma significativa al desarrollo de los recursos energéticos europeos. La Unión Europea se ha convertido en el líder mundial en el ámbito de la industria nuclear y en una de las principales entidades implicadas en la investigación nuclear en el ámbito de la fisión y la fusión termonuclear controlada. Según los datos de finales de 2006, la Unión Europea tenía 152 reactores nucleares en funcionamiento, y el sector de la industria nuclear producía el 32 % de nuestra energía eléctrica. La energía nuclear es una de las formas de energía más competitivas. Quiero decir algunas palabras sobre los principales logros del Tratado Euratom. Antes que nada, el primer programa de investigación científica que se creó sobre la base del Tratado Euratom dio pie más adelante a una serie de programas de investigación científica y sentó las bases de la creación del Centro Común de Investigación. Sobre la base del capítulo 3 del Tratado Euratom sobre «Cuestiones de salud y seguridad», la Unión Europea elaboró una legislación para garantizar el cumplimiento de las disposiciones básicas de seguridad pública y laboral y para que comenzaran a aplicarse las normas de seguridad ambiental. Otro capítulo que ha permitido un logro significativo en la aplicación del Tratado Euratom es el capítulo 7, sobre «Seguridad y control». Ha sido uno de los grandes logros del Tratado, que ha permitido a la Comisión y a la opinión pública conocer las reservas de material nuclear y su flujo, con la Unión Europea controlando este delicado segmento del mercado. Se ha conseguido mucho en el ámbito de las relaciones exteriores desde que Euratom se adhirió a muchas Convenciones internacionales, incluido el Convenio de Seguridad Nuclear. Quiero decir que Euratom está participando activamente en proyectos comunes dentro de los programas internacionales de investigación científica y con otros países que son líderes mundiales en este terreno. También es necesario subrayar que en este período los países fundadores de Euratom han tratado de ejercer un control estricto y regular del desarrollo de la energía nuclear en la Unión Europea, y que han complementado el Tratado Euratom con nuevos instrumentos legislativos. En mi opinión es muy importante mencionar que durante los debates en comisión y en el turno de preguntas, así como en las reuniones con varios representantes del sector, muchos diputados al Parlamento acordaron que era necesario reexaminar el papel del Parlamento. El problema de la naturaleza antidemocrática del Tratado Euratom es cada vez más acuciante, y creo que muchos diputados al Parlamento Europeo están de acuerdo conmigo. El Parlamento Europeo tiene que iniciar un proceso de toma de decisiones más amplio en relación con la normativa Euratom. Tras muchos debates, creemos y sugerimos que sería mejor recurrir al artículo 203 del Tratado Euratom para permitir una solución exhaustiva y constructiva de las cuestiones concretas relativas al aumento de los poderes del Parlamento y a la participación del Parlamento en la supervisión de la actividad Euratom. Quiero decir unas pocas cosas más que son importantes. A menudo se dice que el Tratado de Euratom debería abolirse, pues es obsoleto y no es capaz de cumplir sus funciones en cuestiones energéticas contemporáneas. De hecho, eso crearía una inseguridad jurídica peligrosa en todo el territorio de la Unión Europea, porque este Tratado regula un gran número de cuestiones técnicas y su abolición supondría una amenaza y el peligro de nacionalización de los recursos energéticos nucleares. Las propuestas de eliminar algunos capítulos o de romper toda la estructura son igualmente peligrosas. Básicamente, debilitaría la supervisión del uso de la energía nuclear en la Unión Europea. Quiero dar las gracias a todos los colegas que han participado de forma activa en los debates, y les invito a que apoyen este informe."@es21
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@et5
". Juhlimme tosiaan tänään Eurooppa-päivänä Rooman sopimuksen 50-vuotispäivää hyvin kunnioittavissa ja arvokkaissa tunnelmissa. Vahinko vain, että Euroopan unionin tärkeimpiin sopimuksiin kuuluvan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 50-vuotispäivä kuluu lähes huomaamatta, vaikka Euratom-sopimus on edistänyt eurooppalaisen energiantuotannon kehitystä huomattavasti. Euroopan unionista on tullut ydinteollisuuden johtohahmo maailmassa ja yksi tärkeimmistä ydintutkimuksen toimijoista hallitun lämpöydinfission ja fuusion alalla. Vuoden 2006 lopun tietojen mukaan Euroopan unionissa oli 152 toimivaa reaktoria ja ydinenergialla tuotettiin 32 prosenttia sähköstä. Ydinenergia on yksi kilpailukykyisimmistä energiantuotantotavoista. Haluan sanoa pari sanaa Euratom-sopimuksen tärkeimmistä ansioista. Ensiksi haluan muistuttaa, että Euratom-sopimuksen perusteella laadittiin ensimmäinen tieteellinen tutkimusohjelma, joka poiki myöhemmin useita tutkimusohjelmia, ja tältä pohjalta perustettiin myös yhteinen tutkimuskeskus. Euroopan unionissa on laadittu Euratom-sopimuksen III luvun (Terveyden suojelu) nojalla lainsäädäntöä, jolla on taattu työntekijöiden ja väestön turvallisuutta koskevien perusvaatimusten noudattaminen sekä ympäristöä koskevien turvallisuusmääräysten käyttöönotto. Toinen Euratom-sopimuksen täytäntöönpanon merkittävä aikaansaannos on VII luvun (Turvavalvonta) ansiota. Se oli yksi sopimuksen suurimmista saavutuksista: komissio ja kansalaiset saivat mahdollisuuden tietää ydinmateriaalivaroista ja niiden liikkumisesta, ja Euroopan unioni alkoi valvoa tätä arkaluonteista markkina-alaa. Myös ulkosuhteiden alalla on saavutettu paljon, sillä Euratom on liittynyt useisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten ydinturvallisuutta koskevaan yleissopimukseen. Totean vielä, että Euratom osallistuu aktiivisesti yhteishankkeisiin, joita toteutetaan sekä kansainvälisissä tieteellisissä tutkimusohjelmissa että alan yksittäisten johtavien valtioiden kanssa. Lisäksi painotan, että Euroopan atomienergiayhteisön perustajamaat ovat pyrkineet tänä aikana valvomaan ja sääntelemään hyvin tiukasti ydinvoiman kehittämistä Euroopan unionissa ja ne ovat täydentäneet Euratom-sopimusta uusilla säädöksillä. Mielestäni on hyvin tärkeää mainita, että monet parlamentin jäsenet ovat myöntäneet valiokunnassa ja kyselytunnilla käydyissä keskusteluissa sekä useiden yhteisön tuotannonalan edustajien kanssa järjestetyissä tapaamisissa, että parlamentin asemaa on erittäin tärkeää tarkastella uudelleen. Euratom-sopimuksen epädemokraattisuus aiheuttaa entistä enemmän paineita, ja uskon monien Euroopan parlamentin jäsenten olevan kanssani samaa mieltä. Euroopan parlamentin on voitava osallistua enemmän yleiseen päätöksentekoon Euratomia koskevasta lainsäädännöstä. Keskusteltuamme asiasta pitkään päädyimme ehdottamaan, että olisi parasta käyttää Euratom-sopimuksen 203 artiklaa, jotta niihin konkreettisiin kysymyksiin, jotka koskevat parlamentin toimivallan lisäämistä ja Euratom-sopimukseen perustuvan toiminnan valvontaan osallistumista, löytyisi kattava, rakentava ja vaiheittainen ratkaisu. Käsittelen vielä paria muutakin olennaista seikkaa. Usein sanotaan, että Euratom-sopimuksesta olisi syytä luopua, sillä se on vanhentunut eikä riitä täyttämään tehtäviään nykyisissä energiakysymyksissä. Luopumisesta aiheutuisi kuitenkin vaarallista oikeudellista epävarmuutta koko Euroopan unionin alueella, sillä Euratom-sopimuksella säännellään monia teknisiä seikkoja ja siitä luopumiseen liittyisi ydinenergiavarojen kansallistumisen uhka. Sama uhka piilee ehdotuksissa, joiden mukaan osa luvuista olisi poistettava tai koko rakenne purettava. Tämä heikentäisi ennen kaikkea ydinenergian käytön valvontaa Euroopan unionissa. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat osallistuneet keskusteluun aktiivisesti, ja pyydän heitä puoltamaan mietintöä."@fi7
". Nous commémorons aujourd’hui le cinquantième anniversaire du traité de Rome - la journée de l’Europe - dans le respect et la solennité. Je regrette simplement que le cinquantième anniversaire de l’un des traités européens les plus importants - Euratom - passe inaperçu, alors qu’il a apporté une contribution significative au développement des ressources énergétiques européennes. L’Union européenne est devenue la première force mondiale de l’industrie nucléaire et l’un des premiers acteurs de la recherche nucléaire dans le domaine de la fission et de la fusion thermonucléaire contrôlée. D’après des données datant de fin 2006, 125 réacteurs nucléaires étaient exploités dans l’Union européenne et le secteur de l’industrie nucléaire produisait 32 % de notre électricité. L’énergie nucléaire figure parmi les énergies les plus compétitives. Je tiens à dire quelques mots sur les principales réalisations du traité EURATOM. Tout d’abord, je voudrais dire que le premier programme de recherche scientifique créé sur la base du traité EURATOM s’est transformé en une série de programmes de recherche scientifique et a jeté les bases de la création du Centre commun de recherche. S’appuyant sur le chapitre 3 du traité EURATOM sur les questions de santé et de sécurité, l’Union européenne a légiféré pour garantir le respect des normes fondamentales concernant les travailleurs et la santé publique et le début de l’application des normes de sécurité environnementale. Le chapitre 7, consacré au contrôle de la sécurité, a également permis des avancées significatives dans l’application du traité EURATOM. C’est un des succès majeurs du Traité qui a permis à la Commission et à la population de connaître les stocks et les flux de matières nucléaires dans l’Union européenne, l’Union européenne contrôlant ce segment sensible du marché. Beaucoup de chemin a été parcouru dans le domaine des relations extérieures depuis l’adhésion d’EURATOM à bon nombre de conventions internationales, parmi lesquelles la Convention sur la sûreté nucléaire. Je tiens à dire qu’EURATOM prend une part active à des projets menés dans le cadre de programmes de recherche scientifique internationale et avec des pays qui sont leaders mondiaux dans le secteur. Il convient aussi de souligner qu’au cours de cette période, les pays fondateurs d’EURATOM ont voulu encadrer strictement le développement de l’énergie nucléaire dans l’Union européenne et ont complété le traité EURATOM par une nouvelle législation. Selon moi, il est très important de préciser qu’au cours des discussions en commission et de l’heure des questions, ainsi que lors de rencontres avec divers représentants communautaires du secteur, de nombreux députés du Parlement ont convenu qu’il était nécessaire de réexaminer en profondeur le rôle du Parlement. Le problème du caractère non démocratique du traité EURATOM est de plus en plus pressant et je crois que bon nombre de députés du Parlement européen seront d’accord avec moi. Le Parlement européen doit prendre davantage part au processus décisionnel relatif à la législation concernant EURATOM. Nous envisageons et proposons, suite à de nombreuses discussions, de faire un meilleur usage de l’article 203 du traité EURATOM pour offrir une solution sérieuse, constructive et graduelle aux questions concrètes liées au renforcement des compétences du Parlement et à sa participation au contrôle des activités relevant d’EURATOM. Je tiens à ajouter quelques points importants. On dit souvent qu’il faut se débarrasser du traité EURATOM parce qu’il est dépassé et incapable de remplir ses fonctions dans le cadre des questions énergétiques actuelles. En réalité, une telle initiative susciterait une insécurité juridique dangereuse sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, étant donné que ce Traité régit une foule de questions techniques et que sa disparition engendrerait une menace de nationalisation des ressources de l’énergie nucléaire. L’éventualité que le Traité soit partiellement démantelé ou qu’il soit intégralement supprimé comporte le même danger pour ces ressources. Fondamentalement, cela contribuerait à affaiblir le contrôle de l’usage de l’énergie nucléaire dans l’Union européenne. Je tiens à remercier tous les collègues qui ont pris part activement aux discussions et je les invite à soutenir ce rapport."@fr8
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@hu11
"Di fatto oggi celebriamo il cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma – la festa dell’Europa – con grande rispetto e solennità. Il mio unico rammarico è che il cinquantesimo anniversario di uno dei principali Trattati europei – EURATOM – passi quasi inosservato, benché tale Trattato abbia apportato un importante contributo allo sviluppo delle risorse energetiche europee. L’Unione europea è divenuta il mondiale nel campo dell’industria nucleare e uno dei principali attori della ricerca nucleare nel settore della fissione e della fusione termonucleari controllate. Alla fine del 2006, secondo i dati a nostra disposizione, nell’Unione europea erano attivi 152 reattori nucleari e il settore dell’industria nucleare produceva il 32 per cento della nostra energia elettrica. L’energia nucleare è una delle forme più competitive di energia. Vorrei spendere alcune parole sui principali traguardi raggiunti da EURATOM. Innanzi tutto, vorrei dire che il primo programma di ricerca scientifica a essere stato creato sulla base del Trattato EURATOM si è successivamente evoluto in una serie di programmi di ricerca scientifica e ha gettato le basi della creazione del Centro comune di ricerca. Sulla base del Capitolo III del Trattato EURATOM sulla protezione sanitaria, l’Unione europea ha elaborato una legislazione volta a garantire che le norme fondamentali in materia di protezione dei lavoratori e del pubblico vengano applicate e ampliate fino a comprendere l’ambiente. Un altro capitolo al quale si deve un’importante conquista nell’attuazione del Trattato EURATOM è il Capitolo VII, sui controlli di sicurezza. Questo è stato uno dei maggiori successi del Trattato, che ha permesso alla Commissione e ai cittadini di venire a conoscenza degli e dei flussi di materiale nucleare e all’Unione europea di controllare questo delicato segmento del mercato. Si sono ottenuti diversi risultati nel campo delle relazioni esterne da quando EURATOM ha aderito a molte convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione sulla sicurezza nucleare. Vorrei precisare che EURATOM partecipa attivamente a progetti congiunti nell’ambito di programmi internazionali di ricerca scientifica e con singoli paesi che sono all’avanguardia mondiale nel settore. E’ inoltre necessario rilevare che, in questo periodo, i paesi fondatori di EURATOM hanno cercato di controllare e disciplinare molto rigorosamente lo sviluppo dell’energia atomica nell’Unione europea, integrando il Trattato con una nuova legislazione. A mio avviso è molto importante ricordare che, durante le discussioni in seno alla commissione e durante il Tempo delle interrogazioni, nonché con vari rappresentanti del settore a livello comunitario, molti deputati al Parlamento europeo hanno convenuto sulla necessità di riesaminare a fondo il ruolo del Parlamento. Il problema della natura antidemocratica del Trattato EURATOM sta diventando sempre più pressante, e credo che molti colleghi siano d’accordo con me. Il Parlamento europeo deve essere coinvolto in un processo decisionale generale di più ampio respiro riguardo alla legislazione EURATOM. Riteniamo e, dopo averne discusso a lungo, suggeriamo che sarebbe meglio utilizzare l’articolo 203 del Trattato EURATOM per fornire una risposta completa, costruttiva e graduale a questioni concrete riguardanti il rafforzamento delle competenze del Parlamento e la sua partecipazione al controllo dell’attività EURATOM. Vorrei aggiungere alcune altre osservazioni importanti. Si afferma spesso che sarebbe opportuno sbarazzarsi del Trattato EURATOM, poiché è superato e non è in grado di assolvere le proprie funzioni nelle attuali questioni energetiche. In realtà, la sua eliminazione genererebbe una pericolosa incertezza giuridica in tutto il territorio dell’Unione europea; questo Trattato, infatti, disciplina moltissime questioni tecniche e la sua soppressione comporterebbe davvero una minaccia nonché il rischio della nazionalizzazione delle risorse energetiche nucleari. L’ipotesi di sopprimere alcuni capitoli o di distruggere l’intera struttura è altrettanto rischiosa. Sostanzialmente, in questo modo si indebolirebbe il controllo dell’uso dell’energia nucleare nell’Unione europea. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente alle discussioni e invitarli a sostenere questa relazione."@it12
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@lv13
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@mt15
"We vieren nu - op Europa-dag - op plechtige wijze en met het nodige respect de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome. Ik vind het echter jammer dat de vijftigste verjaardag van één van de belangrijkste Europese Verdragen - het Euratom-Verdrag - vrijwel onopgemerkt is gebleven, ofschoon dit Verdrag een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Europese energiebronnen. De Europese Unie is zo wereldleider geworden van de nucleaire industrie en één van de koplopers op het gebied van nucleair onderzoek op het gebied van beheerste thermonucleaire kernsplijting en kernfusie. Volgens eind 2006 verzamelde gegevens zijn er binnen de Europese Unie 125 kernreactoren operationeel. Verder blijkt dat deze sector 32 procent van onze elektriciteit produceert. Kernenergie is één van de meest concurrerende vormen van energie. Ik wil graag iets zeggen over de belangrijkste verdiensten van het Euratom-Verdrag. Om te beginnen werd het eerste programma voor wetenschappelijk onderzoek, dat in het kader van het Euratom-Verdrag was ontwikkeld, opgevolgd door andere wetenschappelijke onderzoeksprogramma's. Daaruit is toen het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek ontstaan. Op basis van Hoofdstuk 3 van het Euratom-Verdrag - " De bescherming van de gezondheid " - is door de Europese Unie wetgeving opgesteld om te waarborgen dat basisnormen voor de bescherming van werknemers en het publiek worden toegepast en uitgebreid met milieunormen. Een ander hoofdstuk dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de toepassing van het Euratom-Verdrag is hoofdstuk 7, het hoofdstuk over de veiligheidscontrole. Dit is één van de belangrijkste successen van het Euratom-Verdrag, omdat het de Commissie en de burgers in staat stelt bij te houden wat de omvang van de voorraden is en waar ze gebruikt worden. De Europese Unie verzekert het toezicht in dit gevoelige marktsegment. Ook binnen de sfeer van de internationale betrekkingen is veel bereikt, aangezien Euratom aangesloten is bij een hele reeks internationale overeenkomsten, waaronder inbegrepen het Verdrag inzake nucleaire veiligheid. Ik wijs er eveneens op dat Euratom in het kader van internationale onderzoeksprogramma's actief deelneemt aan gemeenschappelijke projecten met verschillende landen die op dit gebied een belangrijke rol spelen. Van belang is ook dat we beseffen dat de oprichters van Euratom geprobeerd hebben de ontwikkeling van kernenergie heel strikt te reguleren en te controleren, reden waarom het Euratom-Verdrag is aangevuld met nieuwe wetgeving. Veel afgevaardigden hebben tijdens discussies in de commissie, tijdens het vragenuur en bij ontmoetingen met vertegenwoordigers van de sector, aangegeven dat het tijd wordt om de rol van het Parlement op dit gebied drastisch te herzien. Het gebrek aan democratisch gehalte van het Euratom-Verdrag wordt steeds problematischer, en ik meen dat velen van u het op dat punt met mij eens zijn. Het Europees Parlement moet betrokken worden bij de besluitvorming over de wetgeving die op basis van het Euratom-Verdrag wordt opgesteld. Na lange discussies zijn we het erover eens geworden dat het beste voorstel is artikel 203 van het Euratom-Verdrag te gebruiken om een gedegen, op elke specifiek geval afgestemde oplossing te vinden voor alle concrete vragen die verband houden met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement en de verbetering van de betrokkenheid van het Parlement bij de controle op de activiteiten van EURATOM. Tot slot wil ik graag wijzen op een aantal ander belangrijke zaken. Vaak wordt gezegd dat het Euratom-Verdrag maar moet worden afgeschaft - het zou niet meer up-to-date zijn en niet meer functioneren in de context van de huidige energieproblematiek. Dat zou echter leiden tot ernstige rechtsonzekerheid in de gehele Europese Unie, aangezien het Verdrag een hele reeks technische zaken regelt. Afschaffing van het Verdrag zou er dus toe kunnen leiden dat kernenergie weer genationaliseerd wordt. Suggesties dat hele hoofdstukken van het Verdrag zouden moeten worden geschrapt, of dat de structuur ervan moet worden vervangen, houden eenzelfde risico in: het zou de controle op het gebruik van kernenergie in de Europese Unie verzwakken. Ik wil alle collega's die aan de discussies hebben deelgenomen, graag bedanken en hen oproepen om dit verslag te steunen."@nl3
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@pl16
". Estamos efectivamente a comemorar hoje o quinquagésimo aniversário da assinatura do Tratado de Roma – o Dia da Europa – com todo o respeito e solenidade. Só tenho a lamentar que o quinquagésimo aniversário de um dos mais importantes tratados europeus - o tratado Euratom – passe praticamente despercebido, quando este tratado contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento dos recursos energéticos da Europa. A União Europeia tornou-se líder mundial no campo da indústria nuclear e um dos principais actores da investigação nuclear nos domínios da fissão e da fusão termonucleares controladas. Segundo dados obtidos em finais de 2006, existem 152 reactores instalados em 15 Estados-Membros, a partir dos quais o sector da indústria nuclear produz 32% da electricidade europeia. A energia nuclear é uma das formas de energia mais competitivas. Gostaria de proferir algumas palavras sobre as principais realizações do Tratado Euratom. Em primeiro lugar, recorde-se que as primeiras actividades de investigação desenvolvidas no âmbito do Tratado Euratom conduziram posteriormente a uma série de programas de investigação científica, lançando os alicerces para a criação do Centro Comum de Investigação. Com base no Capítulo 3 do Tratado Euratom ("A protecção sanitária"), foi desenvolvida pela União Europeia legislação tendente a assegurar, por um lado, a observância das normas fundamentais de protecção dos trabalhadores e do público, por outro, que as normas em matéria de protecção do ambiente começassem a ser aplicadas. Outro capítulo responsável por resultados importantes na execução do Tratado Euratom é o Capítulo 7 ("Salvaguardas"). As disposições nele contidas permitiram algumas das principais realizações no âmbito do Tratado, facultando à Comissão e ao público conhecimentos sobre as reservas de materiais nucleares e os respectivos fluxos, com a União Europeia a controlar este segmento sensível do mercado. Muito tem sido alcançado no domínio das relações externas desde que a Euratom aderiu a numerosas convenções internacionais, designadamente a Convenção sobre a Segurança Nuclear. Cumpre salientar que a Euratom participa activamente em projectos conjuntos, quer no âmbito de programas internacionais de investigação científica quer com países individuais que são líderes neste domínio. Cabe ainda sublinhar que, neste período, os países fundadores da Euratom se esforçaram por controlar e regular criteriosamente o desenvolvimento da energia nuclear na União Europeia, tendo completado o Tratado Euratom com nova legislação. Em minha opinião, é essencial mencionar que nos debates em comissão e no período de perguntas, bem como em encontros com diversos representantes europeus do sector, numerosos deputados ao Parlamento Europeu concordaram com a necessidade de reexaminar a fundo o papel do PE. O problema da natureza antidemocrática do Tratado Euratom está a tornar-se cada vez mais premente, e creio que é também esta a opinião de muitos deputados ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem de ser associado ao procedimento geral de tomada de decisões no quadro da legislação Euratom. Consideramos e, após amplos debates, sugerimos que o artigo 203º do Tratado Euratom constitui a base jurídica adequada para a adopção de uma solução criteriosa, construtiva e gradual para questões concretas que se prendem com o reforço dos poderes e da participação do Parlamento na supervisão das actividades no domínio nuclear. Gostaria de abordar mais alguns aspectos que são importantes. Afirma-se com frequência que o Tratado Euratom deveria ser suprimido por se encontrar desactualizado e já não ter capacidade para dar resposta às questões energéticas actuais. Na realidade, isso iria criar uma perigosa insegurança judicial em todo o território da União Europeia, já que este tratado regula um sem número de questões técnicas e a sua supressão suscitaria sem dúvida uma ameaça, aliada ao risco de renacionalização dos recursos energéticos nucleares na UE. As sugestões no sentido da supressão de algumas secções do tratado ou da demolição de toda a sua estrutura têm os mesmos contornos perigosos. Basicamente, isso teria por efeito fragilizar a supervisão da utilização de energia nuclear na União Europeia. Termino agradecendo a todos os colegas a sua participação activa em todos os debates sobre esta matéria, e convido-os a apoiar este relatório."@pt17
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@ro18
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@sk19
"Iš tiesų šiandien mes labai pagarbiai ir iškilmingai pažymime Romos sutarties 50-metį – Europos dieną – ir tiesiog apgailestauju, kad vienos svarbiausių Europos Sąjungos sutarčių, kaip Euratomo sutartis, 50-metis praeina labai nepastebėtai, nors ši sutartis įnešė labai ženklų indėlį į Europos energetikos plėtrą. Europos Sąjunga tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje branduolinės pramonės srityje ir viena iš pagrindinių branduolinių tyrimų, kontroliuojamo termabranduolinio skilimo ir sintezės srityje. 2006 metų pabaigos duomenimis Europos Sąjungoje veikė 152 reaktoriai ir branduolinės pramonės sektorius gamino 32 procentus elektros energijos. Branduolinė energetika yra viena iš konkurencingiausių energijos rūšių. Pasakysiu keletą žodžių apie pagrindinius Euratomo sutarties pasiekimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pirmoji mokslinių tyrimų programa, kuri buvo sukurta remiantis Euratomo sutartimi, toliau išsivystė į mokslinių tyrimų programas ir padėjo pagrindus jungtinio tyrimų centro sukūrimui. Remiantis trečiu Euratomo sutarties skyriumi „Sveikatos ir saugos klausimai“ buvo sukurti teisės aktai, kurie priklauso Europos Sąjungos kompetencijai ir buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi pagrindinių darbuotojų ir visuomenės saugos reikalavimų ir kad būtų pradėti taikyti aplinkos apsaugos standartai. Dar vienas skyrius, kur buvo pasiekta labai ženkli pažanga įgyvendinant Euratomo sutartį, tai yra septintas – „Saugumo kontrolės“ skyrius. Tai buvo vienas didžiausių sutarties pasiekimų, kai Komisija ir visuomenė – mes galime žinoti apie branduolinių medžiagų atsargas ir jų srautus Europos Sąjungoje kontroliuojant šį jautrų rinkos segmentą. Daug nuveikta išorės santykių srityje, kada Euratomas prisijungė prie daugelio tarptautinių konvencijų, įskaitant branduolinio saugumo konvenciją, ir noriu pasakyti, kad Euratomas aktyviai dalyvauja tiek tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, tiek su atskirom pasaulio šalim lyderėm vykdant bendrus projektus. Taip pat būtina pažymėti, kad Euratomo šalys steigėjos per šį laikotarpį labai griežtai siekė kontroliuoti ir reglamentuoti Bendrijos atominės energetikos vystymąsi ir papildydavo Euratomo sutartį naujais teisės aktais. Labai svarbu, mano požiūriu, paminėti, kad kai vyko diskusijos tiek komitete, tiek per klausymus, tiek susitinkant su įvairių visuomenės dalių atstovais, daugelis Parlamento narių pritarė, kad reikia iš esmės peržiūrėti Parlamento vaidmenį. Euratomo sutarties demokratijos trūkumo problema, darosi vis aktualesnė ir manau, kad daugelis Europos Parlamento narių tam pritars. Europos Parlamentas turi būti įtrauktas į išplėstą bendro sprendimo procedūrą Euratomo teisės aktų, teisėkūros srityje. Mes manome, ir daug diskutavę siūlome, kad geriausia tiktų panaudoti 203 Euratomo sutarties straipsnį, kuris leistų nuosekliai, konstruktyviai, žingsnis po žingsnio spręsti konkrečius Parlamento galių išplėtimo ir Parlamento dalyvavimo Euratomo veiklos priežiūroje klausimus. Noriu pasakyti dar du svarbius dalykus. Kadangi labai dažnai minima, kad reikia atsisakyti Euratomo sutarties kaip pasenusios ir negalinčios atlikti šiuolaikinėje energetikoje savo funkcijų. Iš tiesų tai sukeltų pavojingą teisinį nesaugumą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, nes ši sutartis reglamentuoja daugybę techninių dalykų ir tai iš tiesų sukeltų grėsmę ir branduolinės energetikos nacionalizavimo pavojų. Taip pat skamba pasiūlymai iš dalies atsisakyti kai kurių skyrių ir sugriauti visą struktūrą. Iš esmės tai susilpnintų branduolinės energijos naudojimo Europos Sąjungoje priežiūrą. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie aktyviai dalyvavo diskusijose ir kviečiu pritarti šiam pranešimui."@sl20
". Vi firar verkligen Romfördragets 50-årsdag – Europadagen – på ett mycket respektfullt och högtidligt sätt i dag. Jag beklagar bara att 50-årsdagen för ett av de viktigaste EU-fördragen, dvs. Euratomfördraget, äger rum ganska obemärkt trots att detta fördrag verkligen har bidragit till utvecklingen av EU:s energiresurser. EU blev världsledande inom kärnkraftsområdet och en av de främsta enheterna inom kärnforskning på området kontrollerad termonukleär fission och syntes. Enligt uppgifter från slutet av 2006 fanns det 152 kärnreaktorer i drift i EU, och kärnkraftsindustrin producerade 32 procent av vår elenergi. Kärnkraft är en av de mest konkurrenskraftiga energiformerna. Jag vill säga några ord om de viktigaste resultaten i samband med Euratomfördraget. Jag vill börja med att säga att det första forskningsprogrammet som upprättades med Euratomfördraget som grund utvecklades senare till en rad forskningsprogram och lade grunden till inrättandet av Gemensamma forskningscentret. På grundval av avsnitt 3 i Euratomfördraget om hälso- och säkerhetsfrågor utarbetade EU lagstiftning för att garantera att grundläggande säkerhetskrav för arbetstagare och allmänhet uppfylldes och att man började att tillämpa miljösäkerhetsstandarder. Ytterligare ett avsnitt genom vilket man har åstadkommit betydande resultat avseende genomförandet av Euratomfördraget är avsnitt 7 om säkerhetskontroll. Detta var ett av de viktigaste resultaten som uppnåddes genom fördraget då man lämnade uppgifter till kommissionen och allmänheten om kärnmaterialreserver och deras flöden i och med att EU kontrollerade detta känsliga marknadssegment. Mycket har åstadkommits när det gäller yttre förbindelser eftersom Euratom band samman många internationella konventioner, däribland konventionen om kärnsäkerhet. Euratom deltar aktivt i gemensamma projekt inom ramen för internationella forskningsprogram och med separata länder som är världsledande på området. Det är också nödvändigt att betona att de länder som grundade Euratom har strävat efter att inom denna period på ett mycket strängt sätt kontrollera och reglera kärnkraftsutvecklingen i EU, och de har kompletterat Euratomfördraget med ny lagstiftning. Jag anser att det är mycket viktigt att nämna att många parlamentsledamöter, under diskussionerna i utskottet och under frågestunden, och även när de sammanträdde med olika områdesföreträdare från gemenskapen, höll med om att det var nödvändigt att i grunden omvärdera parlamentets roll. Problemet med Euratomfördragets odemokratiska karaktär håller på att bli allt värre, och jag tror att många ledamöter av Europaparlamentet håller med mig. Europaparlamentet måste få delta i det allmänna beslutsfattandet i samband med Euratomlagstiftningen. Vi finner och, efter många diskussioner, föreslår att det skulle vara bäst att använda artikel 203 i Euratomfördraget för att möjliggöra en grundlig, konstruktiv, stegvis lösning på konkreta frågor när det gäller att stärka parlamentets befogenheter och parlamentets deltagande i övervakning av verksamhet inom Euratom. Jag vill ta upp ytterligare några viktiga saker. Man säger ofta att man bör göra sig av med Euratomfördraget eftersom det är föråldrat och inte kan uppfylla sina funktioner när det gäller samtida energifrågor. Detta skulle i själva verket skapa en farlig rättslig osäkerhet i hela EU, eftersom fördraget reglerar en mängd tekniska frågor och dess upphävande skulle orsaka ett hot och en risk att kärnkraften förstatligas. Förslag om att göra sig av med vissa avsnitt eller att förstöra hela strukturen låter lika farliga. I allt väsentligt skulle detta försämra övervakningen av kärnkraftsanvändningen i EU. Jag vill tacka alla kolleger som har deltagit aktivt i diskussionerna och uppmana dem att stödja detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Eugenijus Maldeikis (UEN ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
"pranešėjas"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph