Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-103"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.13.3-103"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l’Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C’est là-dessus que j’aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l’Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l’approche partenariale et le rôle de la société civile. C’est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c’est pour cela que j’en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s’est développé dans le monde arabe, avec l’organisation des villes arabes qui, d’ailleurs, appartient à une organisation plus large, l’organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l’homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l’expression d’un lien entre l’Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d’analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l’après-11 septembre."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke hr. Rocard for denne betænkning, som på objektiv vis sætter EU's udelukkende bilaterale forbindelser med den arabiske verden i perspektiv. Den opfordrer imidlertid især til en ny dialog, som skal omfatte problemerne med udvikling og god forvaltning. Det er det punkt, som jeg gerne vil vende tilbage til. I sin udviklingspolitik har EU opdelt den arabiske verden i to: Middelhavsområdet og Kaukasus, kaldet naboområdet, og Mellemøsten, som er underlagt udviklingspolitikken. Denne kunstige opdeling giver ikke mulighed for en mere afbalanceret og vidtrækkende tilgang, som kunne bane vej for grundlæggende reformer. Hvad angår spørgsmålet om forvaltning, lægger hr. Rocard vægt på partnerskabstilgangen og civilsamfundets rolle. Det er et nyt syn, som må tage hensyn til de lokale myndigheders rolle, og det er derfor, jeg nævner det. Faktisk har der fra by til by udviklet sig et meget tæt samarbejdsnetværk i den arabiske verden med organisationen af arabiske byer, som endvidere tilhører en større organisation, den verdensomspændende organisation af byer, hvor der indgår palæstinensiske og israelske byer, som arbejder sammen. Der er samarbejdsprojekter for fred, for kulturelle og religiøse udvekslinger, for menneskerettigheder og for bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Disse tværnationale tiltag er udtryk for en forbindelse mellem Europa og den arabiske verden på intrastatsligt plan i kraft af fremspirende civilsamfund. De sikrer også et bredere analysegrundlag end det, som fulgte med bekæmpelsen af terrorisme efter 11. september."@da2
". Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst möchte ich Herrn Rocard für diesen Bericht, in dem die ausschließlich bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der arabischen Welt sehr objektiv darlegt werden, danken. Gefordert wird darin jedoch besonders ein neuartiger Dialog, der die Problematik der Entwicklung und der verantwortungsvollen Staatsführung einbeziehen muss. Auf dieses Thema möchte ich zurückkommen. In ihrer Entwicklungspolitik hat die Europäische Union die arabische Welt in zwei Teile untergliedert: in den Mittelmeerraum und den Kaukasus als so genanntes Nachbarschaftsgebiet, und in den Nahen Osten, der unter die Entwicklungspolitik fällt. Durch diese künstliche Unterscheidung ist ein ausgewogenerer globaler Ansatz, der grundlegende Reformen gestatten würde, unmöglich. Was die Frage der Governance anbelangt, so unterstreicht Michel Rocard den partnerschaftlichen Ansatz und die Rolle der Zivilgesellschaft. Dies ist eine neuartige Sichtweise, bei der – und deshalb gehe ich darauf ein – die Rolle der lokalen Behörden berücksichtigt werden muss. Tatsächlich hat sich in der arabischen Welt zwischen den Städten ein sehr dichtes Netz der Zusammenarbeit im Rahmen einer Organisation der arabischen Städte entwickelt, die wiederum einer größeren Organisation, der Weltorganisation der Städte und Gemeinden, angehört und in der die miteinander kooperierenden palästinensischen Städte und israelischen Städte vereint sind. Es laufen dort Zusammenarbeitsprojekte für den Frieden, für den kulturellen und religiösen Austausch, für die Menschenrechte und für den Kampf gegen jegliche Art von Diskriminierung. Diese transnationalen Aktivitäten sind Ausdruck einer Beziehung zwischen Europa und der arabischen Welt auf subnationaler Ebene, der Ebene der sich herausbildenden Zivilgesellschaften. Zudem bieten diese weitaus umfassendere Analysestrukturen als jene, die uns nach dem 11. September zur Bekämpfung des Terrorismus auferlegt worden sind."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Rocard για την παρούσα έκθεση, η οποία προσδίδει μεγάλη αντικειμενικότητα στις αποκλειστικά διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αραβικό κόσμο. Απευθύνει, ωστόσο, έκκληση, ιδίως για έναν νέο διάλογο που πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα προβλήματα της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να επανέλθω. Στην αναπτυξιακή πολιτική της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χώρισε τον αραβικό κόσμο σε δύο μέρη: στη ζώνη της Μεσογείου και τον Καύκασο, που ονομάζει ζώνη γειτονίας, και στη Μέση Ανατολή που υπόκειται στην αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή η τεχνητή διάκριση δεν επιτρέπει μια πιο ισορροπημένη σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα καθιστούσε δυνατές θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης, ο κ. Rocard υπογραμμίζει την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Πρόκειται για μια καινοτομική άποψη που πρέπει να λάβει υπόψη –και γι’ αυτό μιλάω επ’ αυτού– τον ρόλο των τοπικών αρχών. Στην πραγματικότητα, ένα πολύ πυκνό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των πόλεων έχει αναπτυχθεί στον αραβικό κόσμο, με την οργάνωση των αραβικών πόλεων οι οποίες, επιπλέον, ανήκουν σε μια ευρύτερη οργάνωση, την παγκόσμια οργάνωση των πόλεων, η οποία περιλαμβάνει τις παλαιστινιακές πόλεις και τις ισραηλινές πόλεις που συνεργάζονται. Υπάρχουν σχέδια συνεργασίας για την ειρήνη, για πολιτιστικές και θρησκευτικές ανταλλαγές, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Αυτές οι διεθνικές ενέργειες είναι η έκφραση του δεσμού μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου σε υπο-κρατική κλίμακα, στην κλίμακα των αναδυόμενων κοινωνιών των πολιτών. Προσφέρουν επίσης ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάλυσης από αυτό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που επιβλήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I should like first of all to thank Mr Rocard for this report, which conveys much objectivity on the European Union’s exclusively bilateral relations with the Arab world. It calls, however, in particular for a new dialogue, which must include the problems of development and of good governance. It is to this subject that I should like to return. In its development policy, the European Union has broken up the Arab world into two parts: the Mediterranean zone and the Caucasus, called the neighbourhood zone, and the Middle East subject to the development policy. This artificial distinction does not allow a more balanced comprehensive approach, which would make fundamental reforms possible. As far as the matter of governance is concerned, Mr Rocard emphasises the partnership approach and the role of civil society. This is an innovative view that must take into account – and this is why I am speaking of it – the role of the local authorities. In fact, a very dense network of cooperation from town to town has developed in the Arab world, with the organisation of Arab towns which, moreover, belong to a wider organisation, the world organisation of towns, which includes Palestinian towns and Israeli towns that work together. There are cooperation projects for peace, for cultural and religious exchanges, for human rights and the fight against all forms of discrimination. These transnational actions are the expression of a link between Europe and the Arab world on an infra-state scale, that of emerging civil societies. They also offer a wider framework for analysis than that of the fight against terrorism imposed following 11 September."@en4
"Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Rocard por este informe, que transmite mucha objetividad a las relaciones exclusivamente bilaterales de la Unión Europea con el mundo árabe. No obstante, reclama, en particular, un nuevo diálogo, que debe incluir los problemas del desarrollo y de la gobernanza. Es a este tema al que me gustaría volver. En su política de desarrollo, la Unión Europea ha dividido el mundo árabe en dos partes: la zona mediterránea y el Cáucaso, llamada la zona de vecindad, y Oriente Próximo, sujeto a la política de desarrollo. Esta distinción artificial no permite un planteamiento integral más equilibrado, que abriría la posibilidad de reformas fundamentales. Por lo que respecta al tema de la gobernanza, el señor Rocard insiste en el planteamiento de la asociación y en el papel de la sociedad civil. Se trata de una visión innovadora que debe tener en cuenta –y por eso hablo de ello– el papel de las autoridades locales. De hecho, en el mundo árabe se ha desarrollado una red de cooperación muy densa entre ciudades, con la organización de municipios árabes que, además, pertenecen a una organización más amplia, la organización mundial de municipios, que incluye ciudades palestinas e ciudades israelíes que colaboran entre ellas. Existen proyectos de cooperación para la paz, para los intercambios culturales y religiosos, para los derechos humanos y la lucha contra toda forma de discriminación. Estas acciones transnacionales son la expresión de un vínculo entre Europa y el mundo árabe en una escala infraestatal, la de las sociedades civiles emergentes. También ofrecen un marco más amplio para el análisis que el de la lucha contra el terrorismo, impuesto tras el 11 de Septiembre."@es21
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensimmäiseksi kiittää jäsen Rocardia hänen mietinnöstään, jossa tuodaan hyvin objektiivisesti esiin Euroopan unionin täysin kahdenkeskiset suhteet arabimaihin. Mietinnössä vaaditaan kuitenkin erityisesti uutta vuoropuhelua, jossa on tarkasteltava kehitykseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä ongelmia. Haluaisin vielä palata tähän aiheeseen. Euroopan unioni on jakanut arabimaat kahteen ryhmään kehitysyhteistyöpolitiikassaan: Välimeren alueen maihin ja Kaukasian maihin, jotka kuuluvat naapuruuspolitiikan piiriin, sekä Lähi-idän maihin, joihin sovelletaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Tämä keinotekoinen jako ei salli tasapuolista ja kattavaa lähestymistapaa, joka mahdollistaisi perustavanlaatuisten uudistusten toteuttamisen. Hyvän hallintotavan osalta jäsen Rocard korostaa kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa ja kansalaisyhteiskunnan asemaa. Tämä on innovatiivinen lähestymistapa – ja siksi tarkastelen sitä – ja siinä on otettava huomioon paikallisviranomaisten rooli. Arabimaihin on itse asiassa kehittynyt hyvin tiivis kaupunkien välinen yhteistyöverkosto, jossa arabikaupungit ovat hyvin organisoituneita ja ne kuuluvat lisäksi laajempaan organisaatioon, kaupunkien maailmanlaajuiseen organisaatioon, joka kattaa myös yhteistyötä tekevät Palestiinan kaupungit ja Israelin kaupungit. Yhteistyöhankkeita on käynnistetty rauhan rakentamisen, kulttuurisen ja uskonnollisen vuorovaikutuksen, ihmisoikeuksien edistämisen ja kaikenlaisen syrjinnän torjumisen alalla. Nämä ylikansalliset toimet ilmentävät Euroopan unionin ja arabimaiden välisiä siteitä valtiota pienempien alueiden, kehittyvien kansalaisyhteiskuntien, tasolla. Ne muodostavat myös laajemman arviointikehyksen kuin terrorismin torjuntaa varten luotu kehys, joka otettiin käyttöön 11. syyskuuta 2001 jälkeen."@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto desidero ringraziare l’onorevole Rocard per questa relazione, che apporta grande obiettività riguardo alle relazioni esclusivamente bilaterali dell’Unione europea con il mondo arabo. In particolare, chiede un dialogo rinnovato, che deve includere i problemi dello sviluppo e del buon governo. Vorrei proprio riprendere questo tema. Nella sua politica di sviluppo, l’Unione europea ha suddiviso il mondo arabo in due parti: la zona mediterranea e il Caucaso, detta zona di vicinato, e il Medio Oriente soggetto alla politica di sviluppo. Questa distinzione artificiosa impedisce un approccio globale più equilibrato, che renderebbe possibili riforme fondamentali. Per quanto riguarda la questione della l’onorevole Rocard insiste sull’approccio del partenariato e sul ruolo della società civile. E’ una visione innovativa che deve tenere conto – ed è per questa ragione che ne parlo – del ruolo delle autorità locali. Di fatto, nel mondo arabo si è sviluppata una rete molto stretta di cooperazione da città a città, con l’organizzazione delle città arabe che, inoltre, appartengono a un’organizzazione più vasta, l’organizzazione mondiale delle città, comprendente città palestinesi e città israeliane che lavorano insieme. Vi sono progetti di cooperazione per la pace, per gli scambi culturali e religiosi, per i diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Queste azioni sopranazionali sono l’espressione di un legame tra l’Europa e il mondo arabo su scala interstatale, a livello delle società civili emergenti. Offrono anche un quadro di analisi più vasto rispetto a quello della lotta contro il terrorismo imposta dopo l’11 settembre."@it12
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@lt14
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil eerst en vooral de heer Rocard bedanken voor dit verslag, waarmee hij een zeer afstandelijke blik werpt op de uitsluitend bilaterale betrekkingen tussen de Europese Unie en de Arabische wereld. Hij roept met name op tot een nieuwe dialoog, ook over de problemen aangaande ontwikkeling en goed bestuur. Daarover zou ik het graag willen hebben. In haar ontwikkelingsbeleid heeft de Europese Unie de Arabische wereld in twee delen opgesplitst: enerzijds het mediterrane gebied en de Kaukasus, het zogenaamde nabuurschapsgebied, en anderzijds het Midden-Oosten, dat onderwerp is van het ontwikkelingsbeleid. Deze artificiële opsplitsing maakt een algemene, meer evenwichtige aanpak voor de bewerkstelliging van fundamentele hervormingen onmogelijk. Wat goed bestuur betreft, dringt de heer Rocard aan op een partnerschapsbenadering, en op de rol van het maatschappelijk middenveld. Dat is een vernieuwende visie en daarin moet rekening worden gehouden - en daarom haal ik dit aan - met de rol van de lokale autoriteiten. In de Arabische wereld heeft zich een heel nauwe samenwerking tussen steden ontwikkeld, dankzij de organisatie van Arabische steden, die trouwens deel uitmaakt van een grotere organisatie, de wereldorganisatie van steden en gemeenten, waartoe ook Palestijnse en Israëlische steden behoren, die samenwerken. Er zijn samenwerkingsprojecten voor vrede, voor culturele en religieuze uitwisselingen, voor mensenrechten en de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Deze transnationale activiteiten zijn de uitdrukking van een band tussen Europa en de Arabische wereld op een lager niveau dan het nationale, namelijk op dat van het opkomende maatschappelijke middenveld. Zij bieden een ruimer analysenetwerk dan dat van de strijd tegen het terrorisme, opgelegd door het tijdperk na 11 september."@nl3
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@pl16
"Senhor Presidente, caros colegas, quero antes de mais agradecer a Michel Rocard por este relatório que permite a criação de uma objectividade quanto às relações exclusivamente bilaterais que a União Europeia mantém com o mundo árabe. Mas apela nomeadamente a um diálogo novo que deve incluir as problemáticas do desenvolvimento e da boa governação. Eis o ponto que eu queria focar. Na sua política de desenvolvimento, a União Europeia segmentou o mundo árabe em duas partes: a zona mediterrânica e o Cáucaso, dita zona de vizinhança, e o Médio Oriente, coberto pela política de desenvolvimento. Esta distinção artificial não permite uma abordagem global mais equilibrada, que conduziria a reformas de fundo. No que respeita à questão da governação, Michel Rocard insiste na abordagem do tipo parceria e no papel da sociedade civil. Trata-se de uma visão inovadora, que deve ter em conta - e é por isso que estou a falar dela - o papel das autoridades locais. Com efeito, desenvolveu-se no mundo árabe uma rede muito densa de cooperação entre cidades com a organização das cidades árabes - que, aliás, pertence a uma organização mais vasta, a organização mundial das cidades -, na qual se incluem as cidades palestinianas e as cidades israelitas, que trabalham juntas. Existem projectos de cooperação para a paz, para os intercâmbios culturais e religiosos, para os direitos humanos ou para o combate a todo o tipo de discriminações. Estas acções transnacionais são a expressão de uma ligação entre a Europa e o mundo árabe a uma escala infra-estatal, a escala das sociedades civis emergentes, e oferecem uma grelha de análise mais alargada do que a da luta antiterrorista imposta pelo pós-11 de Setembro."@pt17
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@ro18
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@sk19
"Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Michel Rocard pour ce rapport qui apporte beaucoup de recul sur les relations exclusivement bilatérales que l'Union européenne entretient avec le monde arabe. Mais il appelle notamment à un dialogue nouveau qui doit inclure les problématiques du développement et de la bonne gouvernance. C'est là-dessus que j'aimerais revenir. Dans sa politique de développement, l'Union européenne a segmenté le monde arabe en deux parties: la zone méditerranéenne et le Caucase, dite zone de voisinage, et le Moyen-Orient soumis à la politique de développement. Cette distinction artificielle ne permet pas une approche globale plus équilibrée, qui permettrait des réformes de fond. En ce qui concerne la question de la gouvernance, Michel Rocard insiste sur l'approche partenariale et le rôle de la société civile. C'est une vision novatrice qui doit prendre en compte - et c'est pour cela que j'en parle - le rôle des autorités locales. En effet, un réseau très dense de coopération de ville à ville s'est développé dans le monde arabe, avec l'organisation des villes arabes qui, d'ailleurs, appartient à une organisation plus large, l'organisation mondiale des villes, dans laquelle sont incluses des villes palestiniennes et des villes israéliennes qui travaillent ensemble. Il y a des projets de coopération pour la paix, pour les échanges culturels et religieux, pour les droits de l'homme ou la lutte contre toutes les discriminations. Ces actions transnationales sont l'expression d'un lien entre l'Europe et le monde arabe à une échelle infraétatique, celle des sociétés civiles émergentes. Et elles offrent une grille d'analyse plus large que celle de la lutte antiterroriste imposée par l'après-11 septembre."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka Michel Rocard för hans betänkande, där han behandlar Europeiska unionens exklusiva bilaterala förbindelser med arabvärlden med stor objektivitet. I betänkandet krävs dock särskilt en ny dialog som måste omfatta problemen med utveckling och goda styrelseformer. Det är detta ämne som jag skulle vilja ta upp. Europeiska unionen har i sin utvecklingspolitik delat in arabvärlden i två delar: Medelhavsområdet och Kaukasus, som kallas grannskapsområdet, och Mellanöstern inom ramen för utvecklingspolitiken. Denna konstgjorda uppdelning tillåter inte en mer balanserad omfattande strategi, vilket skulle göra det möjligt att genomföra grundläggande reformer. Vad beträffar frågan om styrelseformer betonar Rocard partnerskapsstrategin och det civila samhällets roll. Detta är en innovativ synvinkel ur vilken man måste beakta de lokala myndigheternas roll – det är därför jag nämner detta. Ett mycket omfattande samarbetsnätverk mellan städer har faktiskt utvecklats i arabvärlden, med en organisering av arabstäder som dessutom omfattas av en mer utbredd organisation, världsorganisationen för städer, som omfattar palestinska och israeliska städer i samarbete. Det finns samarbetsprojekt för fred, för kulturellt och religiöst utbyte, för mänskliga rättigheter och för kampen mot all slags diskriminering. Dessa transnationella åtgärder är ett uttryck för sambandet mellan Europa och arabvärlden på understatlig skala, nämligen skalan med civila samhällen under utveckling. De erbjuder också mer omfattande ramar för analys än ramarna för kampen mot terrorism som infördes efter den 11 september."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pierre Schapira (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph