Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-102"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.13.3-102"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Rocard med denne enestående betænkning, der efter min mening er hårdt tiltrængt for både den arabiske verden og Europa. Efter min mening fremgår behovet for denne betænkning af den måde, hvorpå der ikke kun i USA, men også i Europa i de seneste år har været en vis snæversynet tendens til kun at betragte den arabiske og islamiske verden i forbindelse med kampen mod terrorismen. Samtidig med at der i forbindelserne mellem Europa og den arabiske verden skal tages hensyn til kampen mod terrorismen, skal der også tages hensyn til den økonomiske og sociale udvikling, beskæftigelse, ordentlig forvaltning af offentlige anliggender, styrkelse af det civile samfund, menneskerettigheder samt interkulturel og tværreligiøs udveksling og dialog. Forbindelserne mellem Europa og den arabiske verden skal baseres på en ægte dialog og på lige konkurrencevilkår uden følelser af overlegenhed eller mindreværd. Dialog og partnerskab med EU kunne efter min mening målrettes mere mod et samarbejde med den arabiske verden som helhed. Med andre ord bør vi ud over bilaterale forbindelser også fokusere på konkrete organisationer, hvoraf nogle allerede har været nævnt - f.eks. Den Arabiske Liga, samarbejdsrådet for Golfstaterne og Den Arabiske Maghreb-Union. Endelig vil jeg, fordi vi befinder os her i Europa-Parlamentet, også fremhæve betydningen af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet som et demokratisk organ, der samler parlamentsmedlemmer fra begge sider af Middelhavet. Efter min mening bør Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet spille en langt større rolle og bl.a. forsøge at løse konflikten mellem Israel og de arabiske lande."@da2
"Ich möchte Herrn Rocard zu seinem herausragenden Bericht beglückwünschen, der nach meiner Ansicht sowohl für die arabische Welt als auch für Europa dringend benötigt wird. Wie nötig er ist, kann man meines Erachtens daran ermessen, wie in den letzten Jahren die arabische und islamische Welt in gewisser Weise mit Scheuklappen, nur unter dem Blickwinkel der Bekämpfung des Terrorismus, gesehen wurde, und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. In den europäisch-arabischen Beziehungen darf nicht nur die Bekämpfung des Terrorismus eine Rolle spielen, sondern es müssen auch Themen wie wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Beschäftigung, die verantwortungsvolle Staatsführung, die Stärkung der Zivilgesellschaft, der Bereich Menschenrechte sowie ein Austausch und Dialog zwischen Glaubensrichtungen Berücksichtigung finden. Die europäisch-arabischen Beziehungen sollten von einem wirklichen Dialog getragen werden, den beide Seiten auf Augenhöhe führen, ohne dass Überlegenheits- oder Minderwertigkeitsgefühle entstehen. Der Dialog und die Partnerschaft mit der EU könnten meines Erachtens stärker auf die Zusammenarbeit mit der arabischen Welt insgesamt ausgerichtet sein. Mit anderen Worten, zusätzlich zu den bilateralen Beziehungen sollten wir uns auch bestimmten Organisationen zuwenden, von denen einige ja bereits genannt wurden, beispielsweise die Liga der Arabischen Staaten, der Golf-Kooperationsrat und die Union des arabischen Maghreb. Weil wir uns hier im Europäischen Parlament befinden, möchte ich abschließend auch auf die wichtige Funktion der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer (EMPA) als demokratische Institution hinweisen, die Parlamentsabgeordnete von beiden Seiten des Mittelmeers zusammenführt. Die EMPA sollte meiner Meinung nach eine wesentlich größere Rolle spielen, auch im Bemühen um eine Lösung des arabisch-israelischen Konflikts."@de9
"Θέλω να συγχαρώ τον κ. Rocard για την εξαίρετη έκθεσή του η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά αναγκαία, τόσο για τον αραβικό κόσμο όσο και για την Ευρώπη. Φρονώ ότι η αναγκαιότητα αυτής της έκθεσης μπορεί να διαπιστωθεί από τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, επικρατεί μάλλον η τάση να βλέπουμε τον αραβικό και τον ισλαμικό κόσμο μέσα από τις παρωπίδες της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ενώ στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Αράβων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η απασχόληση, η ορθή διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και οι ανταλλαγές και ο διάλογος μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Αράβων πρέπει να στηρίζονται σε γνήσιο διάλογο με ίσους όρους, χωρίς να καλλιεργούνται αισθήματα ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Ο διάλογος και η εταιρική σχέση με την ΕΕ μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να προσανατολιστεί περισσότερο προς τη συνεργασία με τον αραβικό κόσμο συνολικά. Με άλλα λόγια, εκτός από τις διμερείς σχέσεις, πρέπει επίσης να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις σχέσεις με συγκεκριμένες οργανώσεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αναφερθεί, όπως ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ. Τέλος, καθώς βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να υπογραμμίσω επίσης τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ), ως δημοκρατικό όργανο στο οποίο μετέχουν μέλη κοινοβουλίων και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου. Θεωρώ ότι η ΕΜΚΣ πρέπει να διαδραματίσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια επίλυσης της αραβοϊσραηλινής σύγκρουσης."@el10
"I should like to congratulate Mr Rocard on his outstanding report which, in my view, is much-needed, both for the Arab world and for Europe. I believe the need for this report can be seen from the way that in recent years, not only in the USA but also in Europe, there has been a certain blinkered tendency to view the Arab and Islamic world simply in terms of the fight against terrorism. Whilst European-Arab relations must take account of the fight against terrorism, they must also take account of issues such as economic and social development, employment, the proper management of public affairs, the strengthening of civil society, the concept of human rights, and intercultural and inter-faith exchange and dialogue. European-Arab relations should be based on genuine dialogue on a level playing field without feelings of superiority or inferiority being generated. Dialogue and partnership with the EU could in my view be targeted more at cooperation with the Arab world as a whole. In other words, in addition to bilateral relations, we should also focus on specific organisations, some of which have already been mentioned, such as the League of Arab States, the Persian Gulf Cooperation Council and the Arab Maghreb Union. Lastly, because we are here in the European Parliament, I should also like to emphasise the role played by the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA) as a democratic body bringing together members of parliament from both sides of the Mediterranean. The EMPA should in my opinion play a much greater role, including attempting to resolve the Arab-Israel conflict."@en4
"Quiero felicitar al señor Rocard por su excelente informe, que en mi opinión hacía mucha falta, tanto para el mundo árabe como para Europa. Creo que la necesidad de este informe se puede ver por la manera en que, en los últimos años, ha habido cierta tendencia miope a ver el mundo árabe e islámico simplemente a la luz de la lucha contra el terrorismo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. A pesar de que las relaciones entre europeos y árabes deben tener en cuenta la lucha contra el terrorismo, también deben tener en cuenta cuestiones como el desarrollo económico y social, el empleo, la buena gestión de los asuntos públicos, el fortalecimiento de la sociedad civil, el concepto de derechos humanos, el intercambio entre culturas y confesiones y el diálogo. Las relaciones entre europeos y árabes deberían basarse en un verdadero diálogo entre iguales, sin que se generen sentimientos de superioridad o inferioridad. El diálogo y la asociación con la UE podrían, en mi opinión, estar más dirigidos a una cooperación con el mundo árabe en su conjunto. En otras palabras, además de las relaciones bilaterales, también deberíamos centrarnos en organizaciones concretas, algunas de las cuales ya se han mencionado, como la Liga de Estados Árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión del Magreb Árabe. Por último, dado que estamos en el Parlamento Europeo, también me gustaría hacer hincapié en el papel desempeñado por la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM), un organismo democrático que reúne a los parlamentarios de ambos lados del Mediterráneo. En mi opinión, la APEM debería desempeñar un papel mucho más importante, incluido el intento de resolver el conflicto entre árabes e israelíes."@es21
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@et5
"Haluaisin onnitella jäsen Rocardia hänen erinomaisesta mietinnöstään, joka on mielestäni hyvin tarpeellinen sekä arabimaiden että Euroopan unionin kannalta. Mielestäni tämän mietinnön tarpeellisuus näkyy siinä, miten paitsi Yhdysvalloissa myös Euroopassa on viime vuosina omaksuttu tietynlainen rajoittunut tapa tarkastella arabimaita ja islamistisia maita yksistään terrorismin vastaisen sodan näkökulmasta. Euroopan unionin ja arabimaiden välisissä suhteissa on otettava huomioon terrorismin torjunta, mutta sen lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, julkisten asioiden asianmukainen hoito sekä kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeuskäsitteen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen ajatustenvaihdon ja vuoropuhelun lujittaminen. Euroopan unionin ja arabimaiden välisten suhteiden perustana pitäisi olla aito vuoropuhelu, jota käydään tasavertaisessa toimintaympäristössä siten, että vältetään luomasta ylemmyyden- tai alemmuudentunnetta. Vuoropuhelua ja kumppanuutta EU:n kanssa olisi mielestäni hyödynnettävä voimakkaammin siten, että lujitetaan koko arabimaailman kanssa harjoitettavaa yhteistyötä. Toisin sanoen kahdenvälisten suhteiden lisäksi meidän olisi keskityttävä myös erityisiin organisaatioihin, ja osa niistä on jo mainittu edellä, kuten Arabivaltioiden liitto, Persianlahden yhteistyöneuvosto ja Maghreb-unioni. Lopuksi totean, että koska olemme kokoontuneet tänne Euroopan parlamenttiin, haluan korostaa myös Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen tehtävää demokraattisena elimenä, joka tuo yhteen parlamenttien edustajat molemmin puolin Välimerta. Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisella edustajakokouksella olisi mielestäni oltava paljon merkittävämpi asema esimerkiksi arabimaiden ja Israelin välisen konfliktin ratkaisemisessa."@fi7
"Je souhaite féliciter M. Rocard pour son excellent rapport qui, selon moi, est nécessaire à la fois pour le monde arabe et pour l’Europe. Je pense qu’un tel rapport se justifie en raison d’une certaine tendance réductrice à voir le monde arabe et islamique simplement en termes de lutte contre le terrorisme, apparue ces dernières années non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe. Même si les relations euro-arabes doivent tenir compte de la lutte contre le terrorisme, elles doivent aussi se préoccuper des problèmes de développement économique et social, de l’emploi, de la gestion adaptée des affaires publiques, du renforcement de la société civile, du concept des droits de l’homme, de l’échange et du dialogue interculturels et inter-croyances. Les relations euro-arabes doivent se fonder sur un véritable dialogue sur un pied d’égalité sans générer de sentiment de supériorité ou d’infériorité. Le dialogue et le partenariat avec l’UE doivent viser, selon moi, à renforcer la coopération avec le monde arabe dans son ensemble. En d’autres termes, en plus des relations bilatérales, nous devons aussi nous concentrer sur des organisations spécifiques, dont certaines ont déjà été évoquées, comme la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération du Golfe Persique et l’Union du Maghreb Arabe. Enfin, puisque nous sommes ici au Parlement européen, je souhaiterais également souligner le rôle joué par l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), organe démocratique rassemblant des députés des parlements des deux côtés de la Méditerranée. L’APEM devrait, selon moi, jouer un rôle beaucoup plus important, y compris dans le cadre des tentatives de règlement du conflit arabo-israélien."@fr8
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@hu11
"Mi congratulo con l’onorevole Rocard per la sua straordinaria relazione, di cui, a mio parere, c’era grande bisogno, sia per il mondo arabo che per l’Europa. Ritengo che la necessità di questa relazione si possa desumere dal fatto che in questi ultimi anni, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, è emersa una certa tendenza a una visione ristretta che considera il mondo arabo e islamico semplicemente in funzione della lotta contro il terrorismo. Benché le relazioni euro-arabe debbano tenere conto della lotta contro il terrorismo, devono anche prendere in considerazione questioni come lo sviluppo economico e sociale, l’occupazione, la corretta gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della società civile, il concetto dei diritti umani e lo scambio e il dialogo interculturali e interreligiosi. Le relazioni euro-arabe dovrebbero fondarsi su un dialogo autentico su un piano di parità, senza sentimenti di superiorità né di inferiorità. Il dialogo e il partenariato con l’Unione europea potrebbero, a mio parere, essere più mirati alla cooperazione col mondo arabo nel suo insieme. In altre parole, oltre alle relazioni bilaterali, dovremmo concentrare l’attenzione anche su organizzazioni specifiche, alcune delle quali sono già state menzionate, come la Lega degli Stati arabi, il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico e l’Unione del Maghreb arabo. Infine, poiché ci troviamo qui al Parlamento europeo, vorrei altresì sottolineare il ruolo svolto dall’Assemblea parlamentare euromediterranea come organismo democratico che riunisce parlamentari di entrambe le sponde del Mediterraneo. L’Assemblea parlamentare euromediterranea dovrebbe svolgere, a mio parere, un ruolo molto più incisivo, anche nel tentativo di risolvere il conflitto arabo-israeliano."@it12
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@lt14
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@lv13
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@mt15
"Ik zou hierbij graag de heer Michel Rocard willen complimenteren met het uitmuntende en mijns inziens tevens broodnodige verslag - broodnodig voor de Arabische wereld, maar ook broodnodig voor Europa. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa heeft er namelijk de afgelopen jaren een zeker cliché bij het algemeen publiek wortel geschoten, waarin de Arabische en islamitische wereld uitsluitend in verband wordt gebracht met de strijd tegen het terrorisme. Hoewel er binnen de Europees-Arabische betrekkingen zeker gekeken moet worden naar de strijd tegen het terrorisme, dient het om meer te gaan dan dat alleen. Het dient ook te gaan om economische en sociale ontwikkelingsvraagstukken, werkgelegenheid, allerlei vraagstukken van openbaar bestuur, versterking van het maatschappelijk middenveld, het concept van de mensenrechten, uitwisselingen en dialoog op cultureel en godsdienstig gebied, en wat dies meer zij. De Europees-Arabische betrekkingen dienen te worden gegrondvest op een ware dialoog van twee gelijkwaardige partners, gevrijwaard van allerlei meerderwaardigheids- of juist minderwaardigheidscomplexen. Mijns inziens dient de dialoog en het partnerschap van de EU, meer dan tot nog toe, gericht te zijn op samenwerking met de Arabische wereld als geheel. Met andere woorden, er dient naast het bestaan van bilaterale betrekkingen ook sprake te zijn van contacten met verschillende hier reeds genoemde organisaties, zoals de Liga van Arabische Staten, de Samenwerkingsraad van de Golfstaten, of bijvoorbeeld de Unie van de Arabische Maghreb. En omdat ik hier in het Europees Parlement ben, wil ik tot slot nog wijzen op de belangrijke rol van de euromediterrane parlementaire vergadering, die als democratisch orgaan een brug kan slaan tussen de parlementen aan weerszijden van de Middellandse Zee. Ook deze organisatie zou naar mijn mening een veel grotere rol dienen te spelen, onder meer bij de pogingen tot het oplossen van het Israëlisch-Arabische conflict."@nl3
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@pl16
"Gostaria de felicitar o senhor deputado Rocard pelo seu extraordinário relatório que considero muito necessário, tanto para o mundo árabe, como para a Europa. Penso que a necessidade deste relatório se deve ao facto de, nos últimos anos, não só nos EUA, mas também na Europa, ter existido uma certa tendência, proveniente de uma visão limitada, para encarar o mundo árabe e islâmico simplesmente do ponto de vista da luta contra o terrorismo. Embora seja necessário que as relações euro-árabes tenham em conta a luta contra o terrorismo, elas também têm de contemplar problemas como, por exemplo, o desenvolvimento económico e social, o emprego, a gestão adequada dos assuntos públicos, o reforço da sociedade civil, a questão dos direitos humanos, bem como o intercâmbio e o diálogo inter-cultural e inter-religioso. As relações euro-árabes deveriam basear-se num verdadeiro diálogo em pé de igualdade, sem que se gerem sentimentos de superioridade ou inferioridade. Penso que o diálogo e a parceria com a UE poderiam orientar-se mais para a cooperação com o mundo árabe no seu todo. Por outras palavras, não deveríamos concentrar-nos apenas nas relações bilaterais, mas também em organizações específicas, algumas das quais já referidas, como, por exemplo, a Liga dos Estados Árabes, o Conselho de Cooperação do Golfo e a União do Magrebe Árabe. Por último, já que estamos aqui, no Parlamento Europeu, também gostaria de sublinhar o papel desempenhado pela Assembleia Parlamentar Euro-Mediterrânica (APEM), enquanto organismo democrático que reúne membros de parlamentos de ambos os lados do Mediterrâneo. Penso que a APEM deveria desempenhar um papel muito maior, incluindo o de tentar resolver o conflito israelo-árabe."@pt17
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@ro18
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@sk19
"Dovolte, abych i já poblahopřál Michelu Rocardovi k vynikající a podle mého názoru i velmi potřebné zprávě, a to potřebné zprávě jak pro arabský svět, tak také pro Evropu, protože jsem přesvědčen, že nejenom ve Spojených státech, ale i v Evropě se totiž za poslední roky vytvořila ve veřejnosti určitá názorová klišé redukující arabský a islámský svět na pouhý boj proti terorismu. Ano, evropsko-arabské vztahy musí zahrnovat potřebný boj proti terorismu, ale podle mého názoru by měly také zahrnovat právě otázky ekonomického a sociálního rozvoje, zaměstnanosti, řádné správy věcí veřejných, posilování občanské společnosti, konceptu lidských práv, mezikulturní a mezináboženské výměny a dialogu a podobně. Evropsko-arabské vztahy by měly být založeny na skutečném dialogu dvou rovnoprávných partnerů bez vytváření nějakých pocitů nadřazenosti nebo naopak zase méněcennosti. Dialog a partnerství Evropské unie by podle mého názoru mělo být také více než doposud zaměřeno na spolupráci s arabským světem jako celkem, tzn. vedle bilaterálních vztahů soustředit se také na organizace, některá tady již byly jmenovány, jako je Liga arabských států, Rada pro spolupráci v oblasti Perského zálivu nebo třeba i Unie arabského Maghrebu. A konečně, protože jsme na půdě Evropského parlamentu, chtěl bych zdůraznit i roli, kterou hraje Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění jakožto demokratický orgán spojující členy parlamentů z obou břehů Středozemního moře. I toto shromáždění by podle mého názoru mělo hrát mnohem větší roli, a to včetně snah o řešení izraelsko-arabského konfliktu."@sl20
"Jag vill gratulera Michel Rocard till hans enastående betänkande, som enligt min åsikt verkligen behövs, både i Arabvärlden och Europa. Jag tror att behovet av detta betänkande kan betraktas i sammanhanget med den något inskränkta tendensen under senare år, inte bara i USA utan också i Europa, att betrakta arabvärlden och den islamiska världen endast i termer av kampen mot terrorism. Samtidigt som man i förbindelserna mellan Europa och arabvärlden måste beakta kampen mot terrorism, måste man också beakta frågor som ekonomisk och social utveckling, sysselsättning, en korrekt hantering av offentlig verksamhet, ett förstärkt civilt samhälle, mänskliga rättigheter och interkulturellt och interreligiöst utbyte och dialog. Förbindelserna mellan Europa och arabvärlden borde bygga på en verklig dialog med lika villkor utan att en känsla av överlägsenhet eller underlägsenhet skapas. Dialogen och partnerskapet med EU skulle enligt min åsikt i högre grad kunna inriktas på samarbete med arabvärlden i sin helhet. Med andra ord borde vi, utöver de bilaterala förbindelserna, också inrikta oss på särskilda organisationer, varav några redan har nämnts, som Arabförbundet, det persiska Gulfstaternas samarbetsråd och Arabiska Maghrebunionen. Till sist, och eftersom vi befinner oss här i Europaparlamentet, skulle jag också vilja betona den roll som den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet har som ett demokratiskt organ som för samman parlamentsledamöter från båda sidor av Medelhavet. Den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet borde enligt min åsikt spela en mycket större roll, och bland annat försöka lösa den arabisk–israeliska konflikten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Libor Rouček (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph