Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.12.3-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@cs1
"Hr. formand! Hvad angår forbindelserne mellem EU og Rusland, er det absolut nødvendigt at gøre fremskridt og uddybe forbindelserne. Til et godt partnerskab hører imidlertid også, at problemerne og meningsforskellene drøftes fuldstændig åbent, og at partnere er rede til at tage ved lære for at gøre deres partnerskab udholdeligt. I et partnerskab skal kontakten, dialogen, altid holdes åben. Jeg ønsker for os alle, at forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale hurtigt indledes. En ny aftale, som for øvrigt skal være baseret på erfaringerne i det forløbne tiår, men også skal indlede en ny dialog i de kommende år. Vi skal holde op med at tale gennem erklæringer. Vi skal tale sammen i en struktureret dialog og i den forbindelse absolut ikke vige uden om problemer. Der er problemer nok i Rusland. Jeg nævner mediefriheden, måden, hvorpå demokratiet fungerer, måden, hvorpå regler for valg og for at blive valgt fastsættes, ngo'ernes situation og menneskerettighedssituationen - og jeg henviser her til rapporten om Tjetjenien i Europarådet - alt dette skal sættes på dagsordenen. Også på det internationale område har Europa og Rusland brug for hinanden, se blot på Kosovo-sagen. Rusland kan ikke uden videre nedlægge veto. Det er ikke i regionens interesse. Vi har imidlertid også brug for hinanden, når det gælder Iran og Nordkorea. Til sidst vil jeg komme ind på spændingerne mellem Estland og Rusland, som ikke blot øges kraftigt i de to lande, men især på grund af den russiske reaktion nu også er blevet et europæisk problem. Listen over problemer mellem de baltiske lande og Rusland bliver stadig længere. Problemer er til for at blive løst, men hvad der absolut mangler, er enhver form for omhu og forsigtighed i den måde, vi omgås hinanden på. Jeg er stor tilhænger af en aktiv politik for Østeuropa, men denne politik kan kun gennemføres, hvis vi også er enige med hinanden om den i EU. Det betyder, at de baltiske medlemsstater ligeledes skal støtte den. Det er derfor forkert, at vi i EU accepterer aktioner i form af sanktioner over for et medlem af vores familie. At øge spændingerne er absolut ikke i vores interesse, men det er bestemt heller ikke i Ruslands interesse. Nu er det virkelig EU's tur. Rådet og Kommissionen skal ligesom Parlamentet med én stemme gøre det klart, at EU er afvisende over for trusler mod EU-medlemmer, men at vi også er rede til om muligt at gøre en indsats for at forbedre dialogen og iværksætte et konstruktivt samarbejde. Det tyske formandskab har taget initiativ til det, og jeg tror, at topmødet vil være en god lejlighed til at videreudvikle dette."@da2
"Herr Präsident! Fortschritte bei den Beziehungen zu Russland und deren Vertiefung stellen für die Europäische Union eine absolute Notwendigkeit dar. Eine gute Partnerschaft bedeutet jedoch auch, dass Probleme und Meinungsverschiedenheiten in aller Offenheit besprochen werden können und dass die Partner bereit sind, daraus Lehren zu ziehen, um weiterhin ein erträgliches Verhältnis zueinander zu bewahren. In einer Beziehung müssen die Kommunikationskanäle jederzeit offen gehalten werden. Ich hoffe in unserem Interesse, dass die Verhandlungen über ein neues Partnerschaftsabkommen unverzüglich beginnen können – ein neues Partnerschaftsabkommen, das sich auf die Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts stützen, aber zugleich den Weg für einen neuen Dialog in den nächsten Jahren ebnen muss. Wir müssen aufhören, in Form abgegebener Erklärungen zu sprechen, und stattdessen Gespräche im Rahmen eines strukturierten Dialogs führen, ohne dabei den Problemen im Geringsten aus dem Weg gehen zu wollen, an denen es in Russland ja nun wirklich nicht mangelt; die Medienfreiheit, das Funktionieren der Demokratie, die Art der Festlegung von Bestimmungen für Wahlen und Wählbarkeitsvoraussetzungen in Russland, die Stellung der NRO sowie die Menschenrechtslage – und ich verweise das Haus auf den Bericht des Europarats über Tschetschenien – all dies muss auf der Tagesordnung stehen. Auch auf internationaler Ebene sind Europa und Russland aufeinander angewiesen; ein treffendes Beispiel ist das Kosovo. Russland kann hier nicht einfach sein Veto einlegen; das läge nicht im Interesse der Region. Aufeinander angewiesen sind wir jedoch ebenso beim Thema Iran und Nordkorea. Schließlich und endlich möchte ich auf den Konflikt zwischen Estland und Russland zu sprechen kommen, denn die Spannung steigt nicht nur in beiden Ländern, sondern ist nunmehr, nicht zuletzt aufgrund der Reaktion Russlands, auch zu einem europäischen Problem geworden. Die Liste der Probleme zwischen den baltischen Staaten und Russland wird immer länger. Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden, doch fehlt es vollkommen an jeglicher Behutsamkeit und an Taktgefühl beim Umgang miteinander. Ich bin entschieden für eine aktive Osteuropapolitik, doch lässt sich eine solche Politik nur betreiben, wenn wir uns in der EU darüber einig sind. Dies bedeutet mithin, dass ihr auch die baltischen Staaten zustimmen müssen, weshalb es nicht angehen kann, dass wir in der Europäischen Union Maßnahmen in Form von Sanktionen gegen ein Mitglied unserer Familie hinnehmen. Eine Eskalation der Krise läge gewiss weder in unserem Interesse noch im Interesse Russlands. Es ist nun Sache der Europäischen Union, endlich einen Schritt zu tun. Der Rat und die Kommission müssen sich dem Parlament anschließen und mit einer Stimme klar zum Ausdruck bringen, dass die Europäische Union die Bedrohung von EU-Mitgliedstaaten zurückweist, dass wir aber auch bereit sind, uns so weit wie möglich für eine Verbesserung des Dialogs und den Aufbau einer konstruktiven Zusammenarbeit einzusetzen. Der deutsche Vorsitz hat die richtige Basis dafür geschaffen, und ich denke, der Gipfel wird eine gute Gelegenheit bieten, weiter darauf aufzubauen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχει απολύτως ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο και να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Η διατήρηση μιας καλής εταιρικής σχέσης, ωστόσο, σημαίνει επίσης ότι τα όποια προβλήματα και διαφορές πρέπει να μπορούν να συζητηθούν ανοικτά και οι εταίροι να είναι διατεθειμένοι να διδαχθούν από αυτήν τη διαδικασία προκειμένου οι σχέσεις τους να παραμείνουν βιώσιμες. Σε μια σχέση, οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν διαρκώς ανοικτοί. Ευελπιστώ, για χάρη όλων μας, ότι θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης – μια νέα συμφωνία η οποία, ενώ πρέπει να στηρίζεται στις εμπειρίες της περασμένης δεκαετίας, πρέπει επίσης να προετοιμάζει το έδαφος για νέο διάλογο τα προσεχή χρόνια. Πρέπει να σταματήσουμε τις δημόσιες δηλώσεις και, αντ’ αυτών, να διεξαγάγουμε διαρθρωμένο διάλογο, χωρίς –σε κάθε περίπτωση– να αποφεύγουμε τα προβλήματα. Ούτως ή άλλως, η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη αρκετά προβλήματα: το θέμα της ελευθεροτυπίας, ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας, ο τρόπος θέσπισης των εκλογικών συστημάτων και επιλογής των υποψηφίων, η θέση των ΜΚΟ, καθώς και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –και παραπέμπω το Σώμα στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τσετσενία– όλα αυτά τα θέματα πρέπει να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Άλλωστε, και σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη και η Ρωσία χρειάζονται η μία την άλλη· χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει έτσι απλά δικαίωμα αρνησικυρίας· κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της περιοχής. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για την αντιμετώπιση του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Τέλος, θέλω να θίξω το θέμα της έντασης μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας, καθόσον η ένταση δεν έχει οξυνθεί μόνο στις δύο εν λόγω χώρες· έχει πλέον καταστεί, σε μεγάλο βαθμό λόγω της αντίδρασης της Ρωσίας, ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο κατάλογος των προβλημάτων μεταξύ των χωρών της Βαλτικής και της Ρωσίας μεγαλώνει διαρκώς. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται, όμως απουσιάζει εντελώς κάθε έννοια σύνεσης και διακριτικότητας στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον. Τάσσομαι σαφώς υπέρ της εφαρμογής ενεργού πολιτικής στην ανατολική Ευρώπη, όμως αυτή η πολιτική δεν μπορεί να εγκριθεί εάν δεν συμφωνήσουμε πρώτα το περιεχόμενό της στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει την έγκριση και των κρατών μελών της Βαλτικής, οπότε είναι απαράδεκτο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανεχόμαστε ενέργειες οι οποίες ισοδυναμούν με αντίποινα και οι οποίες στρέφονται κατά μελών της οικογένειάς μας. Δεν είναι ούτε προς το δικό μας συμφέρον ούτε προς το συμφέρον της Ρωσίας να επιτρέπουμε την κλιμάκωση της έντασης. Είναι πλέον στο χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει επιτέλους δράση. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενώσουν τη φωνή τους με τη φωνή του Κοινοβουλίου και να ξεκαθαρίσουν ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκηρύσσει τις απειλές κατά μελών της ΕΕ, είμαστε επίσης διατεθειμένοι, όπου αυτό είναι εφικτό, να ταχθούμε με συνέπεια υπέρ της βελτίωσης του διαλόγου και της ανάπτυξης εποικοδομητικής συνεργασίας. Η γερμανική Προεδρία έχει υιοθετήσει την ενδεδειγμένη στάση ως προς αυτό το θέμα, και φρονώ ότι η σύνοδος κορυφής προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την περαιτέρω προώθηση αυτών των στόχων."@el10
"Mr President, it is absolutely vital for the European Union to make headway and deepen relations with Russia. Good partnership, however, also means that problems and differences can be discussed out in the open and that partners are prepared to learn from this in order to keep their relationship viable. In a relationship, the channels of communication should be kept open at all times. I hope, for our sake, that the negotiations about a new partnership agreement can start soon – a fresh agreement, which, whilst it should be based on experience of the past decade, must also clear the path for a fresh dialogue in the next few years. We have to stop talking in statements, and instead, hold talks in a structured dialogue, without – whatever else we do – avoiding problems in the process. Russia is not short of them as it is; the freedom of the media, the way in which democracy is working, the way in which rules for elections and being elected are laid down, the position of NGOs as well as the human rights situation – and I would refer the House to the Council of Europe’s report on Chechnya – all these things should be on the agenda. Internationally, too, Europe and Russia need each other; Kosovo is a case in point. Russia cannot simply issue a veto; it is not in the interests of the region. We also need each other, though, when it comes to dealing with Iran and North Korea. Finally, I should like to address the tension between Estonia and Russia, for tension is not only running high in both countries, but now, not least thanks to Russia’s reaction, has also become a European problem. The list of problems between the Baltic states and Russia is still getting longer. Problems are there to be solved, but what is entirely lacking is any sense of caution and tact in dealing with each other. I am all for an active policy on Eastern Europe, but this policy cannot be adopted unless we in the EU are in agreement with it. That means, then, that the Baltic Member States too must support it too, so it is unacceptable that we, as a European Union, should accept action in the shape of penal sanctions directed against a member of our family. It is certainly not in our interest, or in Russia’s interest, to let tension run high. It is now up to the European Union to finally make a move. The Council and Commission must join with Parliament in spelling out with one voice that whilst the European Union repudiates threats to EU Members, we are also prepared, where possible, to commit to improving the dialogue and setting up constructive cooperation. The German Presidency has set the right tone for this, and I think that the summit provides a good opportunity to develop this further."@en4
"Señor Presidente, es absolutamente vital que la Unión Europea avance y profundice las relaciones con Rusia. No obstante, una buena cooperación también implica que los problemas y las diferencias se puedan debatir abiertamente y que los socios estén dispuestos a aprender de esto para mantener viable su relación. En una relación, los canales de comunicación deberían mantenerse abiertos en todo momento. Espero, por nuestro bien, que las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación puedan dar comienzo pronto; un nuevo acuerdo que debe basarse en la experiencia de la década pasada y al mismo tiempo debe allanar el camino a un nuevo diálogo en los próximos años. Tenemos que dejar de proferir declaraciones y en lugar de eso debemos mantener conversaciones en un diálogo estructurado sin evitar –al margen de lo que hagamos por lo demás– los problemas que surjan en el proceso. A Rusia no le faltan: la libertad de los medios de comunicación, el funcionamiento de la democracia, el modo de fijar las normas electorales y de presentación de candidaturas, el estatuto de las ONG y la situación de los derechos humanos –quisiera remitir a la Cámara al informe del Consejo de Europa sobre Chechenia–; todas estas cuestiones deberían estar en el orden del día. Europa y Rusia también se necesitan mutuamente en el plano internacional; Kosovo es un caso concreto. Rusia no puede emitir su veto y quedarse tan tranquila; esto no interesa a la región. Claro que nosotros también nos necesitamos mutuamente cuando hay que tratar con Irán y Corea del Norte. Por último, quisiera abordar la tensión entre Estonia y Rusia, porque la tensión no solo está alcanzando niveles elevados en ambos países, sino que ahora, sobre todo debido a la reacción de Rusia, también se ha convertido en un problema europeo. La lista de problemas entre los Estados bálticos y Rusia sigue alargándose. Los problemas están ahí para que se resuelvan, pero lo que falta totalmente es cualquier tacto y prudencia al tratar unos con otros. Estoy totalmente a favor de una política activa hacia Europa Oriental, pero no es posible adoptar esta política si en la UE no estamos de acuerdo con ella. Por tanto, eso significa que también los Estados miembros bálticos deben apoyarla, así que es inaceptable que nosotros, como Unión Europea, aceptemos medidas en forma de sanciones penales dirigidas contra un miembro de nuestra familia. Sin duda no nos interesa, como tampoco interesa a Rusia, dejar crecer la tensión. Ahora corresponde finalmente a la Unión Europea mover ficha. El Consejo y la Comisión deben unirse al Parlamento para manifestar al unísono que mientras que la UE rechaza las amenazas a sus Estados miembros, también estamos dispuestos, en la medida de lo posible, a comprometernos a mejorar el diálogo y establecer una cooperación constructiva. La Presidencia alemana ha marcado el tono adecuado a este respecto, y creo que la cumbre constituye una buena oportunidad para avanzar en este terreno."@es21
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin on aivan välttämätöntä edistää ja syventää suhteitaan Venäjään. Hyvä kumppanuus tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että ongelmista ja erimielisyyksistä voidaan keskustella julkisesti ja että kumppanit ovat valmiita ottamaan tästä opikseen pitääkseen suhteensa toimivana. Suhteissa viestintäkanavat on pidettävä jatkuvasti avoimina. Meidän takiamme toivon, että pian voidaan käynnistää neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta – tuoreesta sopimuksesta, jonka on paitsi perustuttava kuluneen vuosikymmenen kokemuksiin myös annettava mahdollisuus vilkkaaseen vuoropuheluun lähivuosina. Meidän on lakattava antamasta julkilausumia ja sen sijaan neuvoteltava suunnitelmallisen vuoropuhelun avulla: voimme toimia vapaasti, kunhan emme kaihda prosessiin liittyviä ongelmia. Venäjällä on nykyiselläänkin ongelmia riittämiin: vapaa tiedonvälitys, demokratian toimintamalli, vaaleja ja ehdokkaaksi asettumista koskeva sääntelykäytäntö, kansalaisjärjestöjen asema sekä ihmisoikeustilanne – kehotankin parlamenttia tutustumaan Euroopan neuvoston raporttiin Tšetšeniasta. Kaikki nämä kysymykset on otettava asialistalle. EU ja Venäjä tarvitsevat toisiaan myös kansainvälisissä asioissa. Kosovo on tästä hyvä esimerkki. Venäjä ei voi vain yksinkertaisesti käyttää veto-oikeutta, koska se ei ole alueen edun mukaista. Tarvitsemme toisiamme kuitenkin myös silloin, kun on käsiteltävä Iranin ja Pohjois-Korean kysymystä. Lopuksi käsittelen Viron ja Venäjän välisiä jännitteitä, sillä ne ovat voimakkaita molemmissa maissa, ja lisäksi niistä on tullut etenkin Venäjän asenteen takia myös EU:n ongelma. Baltian valtioiden ja Venäjän välisten ongelmien luettelo pitenee pitenemistään. Ongelmat ovat ratkaisemista varten, mutta keskinäisestä kanssakäymisestä puuttuu täysin varovaisuuden ja tahdikkuuden tuntu. Kannatan varauksetta aktiivista Itä-Euroopan politiikkaa, mutta sitä ei voida toteuttaa, ellei EU pääse siitä yksimielisyyteen. Näin ollen se tarvitsee myös Baltian alueen jäsenvaltioiden tuen, ja niinpä on mahdotonta ymmärtää sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot hyväksyisivät yhtä jäsenvaltiota vastaan suunnatut rangaistustoimet. Ei todellakaan ole meidän etumme mukaista eikä Venäjän edun mukaista antaa jännityksen kiristyä. Euroopan unionin on nyt vihdoin aika toimia. Neuvoston ja komission on yhdessä parlamentin kanssa tuotava yksimielisesti julki, että vaikka Euroopan unioni torjuu EU:n jäsenvaltioiden uhkailun, se on myös mahdollisuuksien mukaan valmis sitoutumaan vuoropuhelun parantamiseen ja rakentavan yhteistyön käynnistämiseen. Puheenjohtajavaltio Saksa on valinnut tässä oikean linjan, ja mielestäni huippukokous antaa oivan tilaisuuden kehittää sitä eteenpäin."@fi7
"Monsieur le Président, il est absolument fondamental que l’Union européenne progresse et approfondisse ses relations avec la Russie. Un bon partenariat signifie toutefois également que les problèmes et les différends peuvent faire l’objet de discussions franches et que les partenaires sont disposés à en tirer les leçons de manière à assurer la pérennité de leur relation. Dans une relation, les voies de communication doivent rester accessibles à tout moment. J’espère, dans notre intérêt, que les négociations sur un nouvel accord de partenariat pourront débuter rapidement. Un nouvel accord qui doit être basé sur l’expérience des dix années écoulées, mais qui doit aussi renouveler les formes du dialogue dans les prochaines années. Nous devons arrêter de nous exprimer par déclarations et entamer plutôt des négociations sous la forme d’un dialogue structuré, sans éluder les problèmes. Il y a assez de problèmes en Russie: la liberté des médias, le fonctionnement de la démocratie, la définition des règles et des procédures en matière d’élections, la situation des ONG ou encore les droits de l’homme - j’invite le Parlement à se reporter à ce sujet au rapport du Conseil de l’Europe sur la Tchétchénie - tous ces éléments doivent être inscrits au programme. Sur la scène internationale également, l’Europe et la Russie ont besoin l’une de l’autre, le Kosovo en offre une illustration. La Russie ne peut se contenter de prononcer un veto, ce n’est pas dans l’intérêt de la région. Nous avons également besoin les uns des autres en ce qui concerne la gestion de l’Iran et de la Corée du Nord. J’en viens aux tensions entre l’Estonie et la Russie, tensions qui ne s’aggravent pas seulement dans ces deux pays, mais sont également devenues aujourd’hui un problème européen en raison de la réaction russe. La liste des problèmes entre les États baltes et la Russie ne cesse de s’allonger. Les problèmes sont là pour être résolus, mais ce qui fait cruellement défaut, c’est la circonspection et la prudence dans les relations mutuelles. Je suis une grande supportrice d’une politique active en Europe orientale, mais cette politique ne peut être adoptée, si nous ne sommes pas d’accord au sein de l’Union européenne. Les États membres baltes doivent également porter ce projet et il est donc inadmissible que nous devions, au niveau de l’Union européenne, tolérer un comportement prenant la forme de sanctions pénales à l’encontre d’un membre de notre famille. Il n’est certainement pas dans notre intérêt de permettre que les tensions s’exacerbent, mais ce n’est assurément pas dans l’intérêt de la Russie non plus! C’est maintenant à l’Union européenne de jouer. Le Conseil et la Commission doivent s’allier au Parlement pour affirmer en chœur que, si l’Union européenne rejette les menaces brandies contre ses membres, nous sommes également disposés, dans la mesure du possible, à nous engager pour l’amélioration du dialogue et l’instauration d’une coopération constructive. La présidence allemande a donné le ton juste à cet égard, et je pense que le sommet fournira une bonne occasion de poursuivre le développement dans ce sens."@fr8
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@hu11
"Signor Presidente, è assolutamente indispensabile che l’Unione europea porti avanti e approfondisca le relazioni con la Russia. Un buon partenariato, tuttavia, comporta anche che i problemi e le divergenze possano essere discussi apertamente e che i siano disposti a trarre insegnamento da tali discussioni al fine di mantenere vitale la propria relazione. In una relazione, i canali comunicativi vanno sempre tenuti aperti. Per il nostro bene, mi auguro che possano iniziare presto i negoziati per un nuovo accordo di partenariato: un accordo inedito che, pur dovendosi fondare sull’esperienza dell’ultimo decennio, deve altresì spianare la strada a un nuovo dialogo per gli anni a venire. Dobbiamo smettere di parlare per dichiarazioni, e intrattenere invece colloqui entro un dialogo strutturato, senza evitare – qualunque cosa facciamo – i problemi che si presentano. La Russia in realtà non ne è priva; la libertà dei il funzionamento della democrazia, le modalità con cui si stabiliscono le norme per le elezioni e per essere eletti, la posizione delle ONG e la situazione dei diritti umani – e rimanderei l’Aula alla relazione del Consiglio d’Europa sulla Cecenia – sono tutte questioni che dovrebbero far parte del programma. Anche sul piano internazionale l’Europa e la Russia hanno bisogno l’una dell’altra; il Kosovo è un caso pertinente. La Russia non può limitarsi a porre il veto; non è nell’interesse della regione. Abbiamo però bisogno l’una dell’altra anche quando occorre trattare con l’Iran e la Corea del Nord. In conclusione, vorrei parlare delle tensioni tra Estonia e Russia, perché la tensione non solo è alta nei due paesi, ma ora, soprattutto grazie alla reazione russa, è anche divenuta un problema europeo. L’elenco dei problemi tra Stati baltici e Russia si sta tuttora allungando. I problemi esistono per essere risolti, ma quel che manca del tutto è un minimo di prudenza e di tatto nei reciproci rapporti. Sono del tutto favorevole a una politica attiva per l’Europa orientale, ma tale politica non può essere accolta se in seno all’Unione non siamo tutti d’accordo al riguardo. Questo significa dunque che anche gli Stati baltici devono sostenerla, e perciò è inaccettabile che noi, in quanto Unione europea, accettiamo interventi quali sanzioni penali contro un membro della nostra famiglia. Di certo non è nel nostro interesse, né in quello della Russia, far salire la tensione. Ora tocca all’Unione europea compiere finalmente la propria mossa. Consiglio e Commissione devono unirsi al Parlamento per affermare in modo unanime che, pur ripudiando le minacce agli Stati membri, l’Unione europea è disposta, ove possibile, a impegnarsi per migliorare il dialogo e avviare una cooperazione costruttiva. La Presidenza tedesca ha toccato il tasto giusto al riguardo, e credo che il Vertice offra una buona occasione per proseguire su questa strada."@it12
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@lt14
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@lv13
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@mt15
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@pl16
"Senhor Presidente, é absolutamente vital que a União Europeia faça progressos no âmbito das suas relações com a Rússia e que as aprofunde. No entanto, uma boa parceria implica também que os problemas e os diferendos sejam discutidos com abertura e que os parceiros estejam dispostos a aprender com isso a fim de manterem a viabilidade da sua relação. Numa relação, os canais de comunicação têm de permanecer abertos em todas as circunstâncias. Espero que, para nosso bem, as negociações sobre um novo acordo de parceria possam começar em breve - um novo acordo que tem não só de assentar na experiência da última década, mas também de abrir o caminho para um novo diálogo nos próximos anos. Temos de deixar de falar sob a forma de declarações, e, em vez disso, de conversar no contexto de um diálogo estruturado onde não podemos de maneira alguma contornar os problemas. Os problemas na Rússia já não são poucos; a liberdade dos órgãos de comunicação social, a forma como a democracia funciona, a forma como as regras aplicáveis às eleições e ao ser eleito são estabelecidas, a posição das ONG e ainda a situação dos direitos humanos – e remeteria esta Câmara para o relatório do Conselho da Europa sobre a Chechénia –, todas estas são questões que deveriam figurar na agenda. Também no plano internacional a Europa e a Rússia precisam uma da outra; o Kosovo é disso um exemplo. A Rússia não pode simplesmente emitir um veto. Contudo, para lidarmos com o Irão e com a Coreia do Norte precisamos igualmente uns dos outros. Por último, gostaria de abordar as tensões entre a Estónia e a Rússia, pois elas não envolvem apenas esses dois países, mas agora, especialmente na sequência da reacção russa, tornaram-se também um problema europeu. A lista de problemas entre os Estados bálticos e a Rússia não pára de aumentar. Os problemas existem para serem resolvidos, mas aquilo que falta em absoluto é o sentido de prudência e de tacto nas relações mútuas. Sou inteiramente a favor de uma política activa para a Europa Oriental, mas essa política só poderá ser adoptada se nós, na UE, estivermos de acordo com ela. Assim, também os Estados-Membros do Báltico terão de a secundar. Por conseguinte, enquanto União Europeia, não podemos aceitar que sejam decretadas sanções contra um membro da nossa família. Não é seguramente do nosso interesse, nem tão-pouco da Rússia, deixar que as tensões se agravem. Chegou finalmente o momento de a União Europeia agir. O Conselho e a Comissão Europeia devem juntar-se ao Parlamento e esclarecer em uníssono que a União Europeia não admite ameaças aos seus Estados-Membros, mas que estamos também dispostos, onde tal for possível, a empenhar-nos na melhoria do diálogo e na implantação de uma cooperação construtiva. A Presidência alemã deu já o impulso correcto nesse sentido e julgo que a cimeira oferece uma boa oportunidade para avançarmos neste caminho."@pt17
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@ro18
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@sk19
"Voorzitter, voortgang en verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland is absoluut noodzakelijk. Bij goed partnerschap hoort echter ook dat problemen en verschillen van mening in alle openheid worden besproken en dat partners bereid zijn om daaruit lessen te trekken om hun relatie leefbaar te houden. In een relatie moet het contact, de dialoog altijd open gehouden worden. Ik wens ons allemaal toe dat de onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst snel gaan beginnen. Een nieuwe overeenkomst die overigens gebaseerd moet zijn op de ervaringen van het afgelopen decennium, maar ook een nieuwe dialoog vorm moet geven voor de komende jaren. Voorzitter, we moeten ophouden om in statements te spreken. We moeten overleggen in een gestructureerde dialoog en daarbij problemen absoluut niet uit de weg gaan. Er zijn genoeg problemen in Rusland. Ik noem de vrijheid van de media, de wijze waarop de democratie functioneert, de manier waarop reglementen voor verkiezingen en het gekozen worden zijn vastgelegd, de situatie van de NGO's alsook de mensenrechtensituatie - en ik wijs dan op het rapport over Tsjetsjenië in de Raad van Europa - dat alles moet op de agenda staan. Maar ook op internationaal vlak kunnen Europa en Rusland niet zonder elkaar. Kijk maar naar het Kosovo-dossier. Het kan niet zo zijn dat er simpel een Russisch nee komt. Dat is niet in het belang van de regio. Maar ook voor het dossier Iran of Noord-Korea hebben we elkaar nodig. Tenslotte wil ik ingaan op de spanningen tussen Estland en Rusland. Spanningen die niet alleen in beide landen hoog oplopen, maar nu met name door de Russische reactie ook een Europees probleem zijn. De lijst van problemen tussen de Baltische landen en Rusland wordt steeds langer. Problemen zijn er om opgelost te worden. Maar wat absoluut ontbreekt, is elke vorm van omzichtigheid en voorzichtigheid in de omgang met elkaar. Ik ben groot voorstander van een actieve politiek voor het oosten van Europa. Maar dat beleid kan alleen maar gevoerd worden, wanneer we ook in de EU het daarover met elkaar eens zijn. Dus ook de Baltische lidstaten moeten dat meedragen. Het kan daarom dus niet zijn dat we als Europese Unie acties, strafsancties accepteren tegen een lid van onze familie. Het verhogen van de spanning is absoluut niet in ons belang, maar het is ook zeker niet in het belang van Rusland. Als Europese Unie zijn wij echt aan zet. Raad en Commissie moeten, net als het Parlement, met één stem duidelijk maken dat de Europese Unie wars is van bedreiging van EU-leden, maar dat wij ook bereid zijn om waar mogelijk onze inzet te geven aan het verbeteren van de dialoog en aan het opzetten van een constructieve samenwerking. Het Duitse voorzitterschap heeft daartoe aanzetten gegeven en ik denk dat de top een goede kans biedt om daarop verder te gaan."@sl20
"Herr talman! Det är absolut nödvändigt att EU går vidare och fördjupar förbindelserna med Ryssland. Ett gott partnerskap innebär emellertid även att problemen och meningsskiljaktigheterna kan diskuteras öppet och att båda parter är beredda att lära sig av detta för att garantera att deras förbindelser är livskraftiga. I en förbindelse måste kommunikationskanalerna hela tiden hållas öppna. Jag hoppas, för vår skull, att förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal kan inledas snart – ett helt nytt avtal som måste bygga på erfarenheterna från det senaste årtiondet, men samtidigt måste bana väg för ny dialog under de närmaste åren. Vi måste sluta att bara uttala oss genom förklaringar och i stället förhandla inom ramen för en strukturerad dialog utan att – vad vi än gör annars – undvika problem under processen. Ryssland har redan gott om problem: mediefrihet, demokratins fungerande, att fastställa regler för val och valbarhet, icke-statliga organisationers ställning och den människorättsliga situationen – och jag hänvisar parlamentet till Europarådets rapport om Tjetjenien – alla dessa frågor bör stå på dagordningen. EU och Ryssland behöver varandra även internationellt. Kosovo är ett belysande exempel. Ryssland kan inte bara utfärda ett veto; detta ligger inte i regionens intresse. Vi behöver också varandra när det gäller kontakterna med Iran och Nordkorea. Avslutningsvis vill jag ta upp spänningen mellan Estland och Ryssland, eftersom spänningen inte bara svallar högt i båda länderna, utan nu, inte minst tack vare Rysslands reaktion, har blivit ett problem på EU-nivå. Listan över problem mellan de baltiska staterna och Ryssland blir ännu längre. Problem att lösa finns det gott om, men vad som fullständigt saknas är någon känsla av försiktighet och takt i ländernas förbindelser med varandra. Jag är absolut för en aktiv politik för Östeuropa, men denna politik kan inte godkännas om inte vi i EU är eniga om den. Detta innebär att även de baltiska staterna måste stödja den, så det är oacceptabelt att vi, från Europeiska unionens sida, skulle godta åtgärder i form av straffsanktioner som riktas mot en medlem av vår familj. Det ligger sannerligen varken i vårt eller i Rysslands intresse att låta spänningen bli allt hetsigare. Det är nu upp till EU att äntligen göra något. Rådet och kommissionen måste ansluta sig till parlamentet och sända ett enhetligt budskap om att EU förkastar hot mot EU-medlemmar, men att vi även är beredda, där det är möjligt, att arbeta för att förbättra dialogen och skapa ett konstruktivt samarbete. Det tyska ordförandeskapet har anslagit den rätta tonen för detta, och jag anser att toppmötet utgör ett bra tillfälle för att vidareutveckla det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph