Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.12.3-061"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία – και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές πριν από λίγες ημέρες ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας». Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ’ αυτήν τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: «να τα’ χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα’ χει κι αυτός καλά μαζί σου». Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή αυτή τη στιγμή υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@cs1
"Hr. formand! Jeg har lyttet meget omhyggeligt til alle talerne. Det, der sker i Estland, er bestemt forkert, og det er godt, at vi forsvarer Estland. Hvorfor udviser vi ikke samme følsomhed over for det, der sker i Cypern? Der iværksætter en autokratisk stat også en invasion, uden at nogen siger et ord. For nogle få dage siden krævede socialdemokraterne tilmed, at angribernes status opgraderes. Det samme sker med Kina og Taiwan. Taiwan kan ikke komme med i Verdenssundhedsorganisationen eller få de lægemidler, det har brug for. Der reagerede vi heller ikke. USA gjorde det samme, da det invaderede Irak uden at spørge os og derefter stillede os over for det alvorlige dilemma om, at "er man ikke med os, er man imod os". Her sagde vi heller ikke noget til præsident Bushs fascistiske tilgang, og da nogle af Europas ledere tog afstand fra invasionen, vil jeg minde Dem om det svar, de fik, da først hr. Bush havde gjort sin indflydelse gældende. Jeg behøver blot at nævne hr. præsident Chirac eller den tyske forbundskansler. Hvorfor har vi en så ensidig opfattelse af tingene? Hvad siger russerne til, at vi tillader en opstilling af amerikanske raketter tæt på deres grænse? Bliver de ikke mistænksomme? Som vi siger i Grækenland: Hvis du har et godt forhold til din nabo, så vil han også have et godt forhold til dig. Gør vi det rette, eller imødekommer vi - i hvert fald i øjeblikket - blot USA's ønsker? USA ønsker Rusland som sin fjende, og det ønsker at tvinge os til at blive dets fjende. I stedet bør vi indgå i en dialog og respektere staten, regeringen og befolkningen i Rusland. Efter min mening vil alt andet være en afvigelse fra demokratiet."@da2
"Herr Präsident! Ich habe allen Rednern sehr aufmerksam zugehört. Was in Estland geschieht, ist wirklich schlimm, und es ist gut, dass wir Estland verteidigen. Warum zeigen wir nicht die gleiche Sensibilität gegenüber dem, was in Zypern passiert? Auch dort hat ein autokratischer Staat eine Invasion vorgenommen, und niemand sagt etwas. Vor einigen Tagen haben sogar die Sozialdemokraten gefordert, dass der Status der Invasoren aufgewertet werden soll. Dasselbe ist bei China und Taiwan der Fall. Taiwan kann nicht der Welthandelsorganisation beitreten und die Medikamente bekommen, die es benötigt. Auch dort haben wir wieder einmal nicht reagiert. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben dasselbe getan, als sie, ohne uns zu fragen, in den Irak einmarschierten und uns dann vor ein ernsthaftes Dilemma stellten, indem sie sagten, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Auch hier haben wir nichts zu diesem faschistischen Gebaren von Präsident Bush gesagt. Und ich möchte Sie daran erinnern, was sich einige der politischen Führer, die sich von der Invasion distanzierten, anhören mussten, als Herr Bush seinen Einfluss geltend machte. Vielleicht sollte ich Sie daran erinnern, was Präsident Chirac gemacht hat, oder vom deutschen Kanzler sprechen? Warum haben wir so eine einseitige Sicht auf die Dinge? Wie soll Russland zufrieden sein, wenn wir den Amerikanern gestatten, Raketen an ihren Grenzen zu stationieren? Werden sie da nicht Verdacht schöpfen? Wie wir in Griechenland sagen, sei nett zu deinem Nachbarn, dann wird er auch nett zu dir sein. Tun wir das Richtige oder dienen wir – jedenfalls im Moment – den Wünschen Amerikas? Amerika will Russland als seinen Feind und will uns zwingen, ebenfalls sein Feind zu sein. Nein, wir müssen in einen Dialog treten, wir müssen den Staat, die Regierung und die Bevölkerung dieses Landes respektieren. Alles Andere hat meines Erachtens mit Demokratie nichts zu tun."@de9
"Mr President, I have listened to all the speakers very carefully. What is happening in Estonia is indeed wrong and good for us that we are defending Estonia. Why do we not demonstrate the same sensitivity about what is happening in Cyprus? There too an autocratic state staged an invasion and no one says a word. A few days ago, the socialists even called for the status of the invaders to be upgraded. The same thing is happening with China and Taiwan. Taiwan cannot join the World Health Organisation and get the medicines it needs. There again we did not react. The United States of America did the same thing when it went into Iraq without asking us and then faced us with the serious dilemma of ‘whoever is not with us is against us’. Again we said nothing to this fascist approach on the part of President Bush and when some of the leaders of Europe distanced themselves from the invasion, I would remind you of the response they got once Mr Bush had exerted his influence. Perhaps I should remind you of President Chirac or talk about the German Chancellor? Why do we take such a one-sided view of things? How will Russia be satisfied, when we allow American rockets to be located on its borders? Will they not be suspicious? As we say in Greece, get on well with your neighbour so that he will get on well with you. Are we doing the right thing or are we – for the moment at least – simply catering to America’s desires? America wants Russia to be its enemy and wants to force us to be its enemy. No, we must enter into dialogue, respect the state, respect the government, respect the people of that country. I think that everything else diverges from democracy."@en4
"Señor Presidente, he escuchado con gran atención a todos los oradores. Sin duda, lo que está ocurriendo en Estonia está mal, y es bueno que la defendamos. ¿Por qué no demostramos el mismo grado de sensibilidad con lo que ocurre en Chipre? También allí un Estado autócrata organizó una invasión, y nadie dice nada. Hace algunos días, los socialistas llegaron a solicitar que se mejorara el estatuto de los invasores. Lo mismo ocurre con China y Taiwán. Taiwán no puede ingresar en la Organización Mundial de la Salud y conseguir las medicinas que necesita. Tampoco en ese caso dijimos nada. Los Estados Unidos de América hicieron lo mismo cuando fueron a Iraq sin preguntarnos y después nos plantearon el grave dilema de «quien no está con nosotros está contra nosotros». De nuevo nos quedamos callados frente a este enfoque fascista por parte del Presidente Bush, y cuando algunos líderes europeos se distanciaron de la invasión, les recuerdo la respuesta que obtuvieron después de que el señor Bush ejerciera su influencia. ¿Necesito recordarles al Presidente Chirac o hablar del Canciller alemán? ¿Por qué adoptamos una visión tan unilateral de las cosas? ¿Cómo podrá Rusia estar satisfecha cuando permitimos que se ubiquen cohetes estadounidenses junto a sus fronteras? ¿No sospecharán? Como decimos en Grecia, llévate bien con tu vecino para que él se lleve bien contigo. ¿Estamos haciendo lo correcto o estamos simplemente complaciendo –al menos de momento– los deseos de los Estados Unidos? Estos quieren que Rusia sea su enemigo y quieren obligarnos a ser sus enemigos. No. Debemos entablar un diálogo, respetar el Estado, respetar el Gobierno y respetar a los ciudadanos de ese país. Creo que cualquier otra cosa se aparta de la democracia."@es21
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@et5
"Arvoisa puhemies, olen kuunnellut kaikkia puhujia hyvin tarkasti. Se, mitä Virossa tapahtuu, on tietenkin väärin, ja on hyvä, että puolustamme Viroa. Miksi emme reagoi yhtä herkästi Kyproksen tapahtumiin? Sielläkin eräs despoottinen valtio tunkeutui maahan kenenkään puuttumatta asiaan. Joitakin päiviä sitten sosialistit jopa vaativat maahantunkeutujien aseman parantamista. Kiinan ja Taiwanin välillä on samanlainen tilanne. Taiwan ei voi liittyä Maailman terveysjärjestöön saadakseen tarvitsemiaan lääkkeitä. Tähänkään emme puuttuneet. Yhdysvallat syyllistyi samaan hyökätessään Irakiin meiltä kysymättä ja jätti sitten ratkaistavaksemme vaikean pulman: se, joka ei ole meidän puolellamme, on meitä vastaan. Tälläkään kertaa emme puuttuneet presidentti Bushin fasistiseen toimintatapaan, ja kun jotkut Euroopan johtajista sanoutuivat irti maahantunkeutumisesta, muistuttaisin teitä vastauksesta, jonka he saivat presidentti Bushin käytettyä vaikutusvaltaansa. Pitäisikö minun kenties muistuttaa teitä presidentti Chiracista tai puhua Saksan liittokanslerista? Miksi näkemyksemme asioista on niin yksipuolinen? Miten Venäjä voi olla tyytyväinen, kun sallimme Yhdysvaltojen ohjusten sijoittamisen sen rajalle? Eikö tämä herätä epäluuloja? Kreikkalaiset sanovat: "tule hyvin toimeen naapurisi kanssa niin hän tulee hyvin toimeen sinun kanssasi". Toimimmeko oikein vai noudatammeko – ainakin toistaiseksi – vain Yhdysvaltojen vaatimuksia? Yhdysvallat haluaa tehdä Venäjästä vihollisensa ja pakottaa meidätkin sen vihollisiksi. Näin ei saa olla, vaan meidän on käytävä vuoropuhelua, kunnioitettava valtiota, kunnioitettava hallitusta, kunnioitettava tuon maan ihmisiä. Mielestäni kaikki muu poikkeaa demokratiasta."@fi7
"Monsieur le Président, j’ai écouté tous les intervenants très attentivement. Ce qui se passe en Estonie est effectivement mal, et il est bon que nous défendions l’Estonie. Pourquoi ne faisons-nous pas preuve de la même sensibilité face à ce qu’il se passe à Chypre? Là-bas aussi un État autocratique a organisé une invasion et personne ne dit rien. Il y a quelques jours, les socialistes ont même demandé que le statut des envahisseurs soit revalorisé. La même chose est en train de se produire avec la Chine et Taiwan. Taiwan ne peut entrer dans l’Organisation mondiale de la santé et obtenir les médicaments dont l’île a besoin. Une fois encore, nous n’avons pas réagi. Les États-Unis d’Amérique ont fait la même chose lorsqu’ils sont allés en Irak sans rien nous demander et nous ont ensuite placés face au dilemme sérieux «qui n’est pas avec nous est contre nous». De nouveau, nous n’avons rien dit face à cette approche fasciste de la part du président Bush et lorsque certains dirigeants européens ont pris leurs distances par rapport à l’invasion, je vous rappellerai la réponse qu’ils ont reçue une fois que M. Bush eut exercé son influence. Peut-être devrais-je vous rappeler le président Chirac ou parler du chancelier allemand? Pourquoi adoptons-nous un point de vue aussi unilatéral sur les choses? Comment la Russie pourra-t-elle être satisfaite, si nous autorisons que des fusées américaines soient installées le long de ses frontières? N’aura-t-elle pas de soupçons? Comme on dit en Grèce, entendez-vous bien avec vos voisins et ils s’entendront bien avec vous. Faisons-nous ce qu’il faut ou satisfaisons-nous simplement - pour le moment du moins - les désirs de l’Amérique? L’Amérique veut que la Russie soit son ennemie et veut nous forcer à être ses ennemis. Non, nous devons entamer un dialogue, respecter l’État, respecter le gouvernement, respecter la population de ce pays. Je pense que tout le reste s’écarte de la démocratie."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@hu11
"Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione tutti gli oratori. Ciò che accade in Estonia è decisamente sbagliato ed è positivo che ci schieriamo dalla sua parte. Perché non dimostriamo la medesima sensibilità verso ciò che accade a Cipro? Anche lì uno Stato autocratico ha messo in atto un’invasione cui nessuno obietta. Alcuni giorni fa i socialisti hanno persino chiesto di riqualificare lo degli invasori. La stessa cosa avviene tra Cina e Taiwan. Quest’ultimo non può aderire all’OMS per ottenere i medicinali di cui necessita. Anche in questo caso non abbiamo reagito. Gli Stati Uniti d’America hanno fatto altrettanto quando hanno attaccato l’Iraq senza chiedercelo, ponendoci poi di fonte al grave dilemma “chi non è con noi è contro di noi”. Ancora una volta non abbiamo detto nulla in merito a questo approccio fascista da parte del Presidente Bush, e quando alcuni d’Europa hanno preso le distanze dall’invasione, vorrei ricordarvi la reazione che hanno ottenuto una volta che il Presidente Bush aveva già esercitato la sua influenza. Devo forse richiamarvi alla memoria il Presidente Chirac o parlarvi del Cancelliere tedesco? Perché assumiamo un punto di vista tanto unilaterale riguardo agli eventi? Come potrà essere contenta la Russia quando autorizzeremo gli americani a collocare razzi lungo i suoi confini? Non sarà sospettosa? Come diciamo in Grecia, vai d’accordo con il tuo vicino così che lui vada d’accordo con te. Ci comportiamo nel modo giusto o – almeno in questo momento – esaudiamo semplicemente i desideri americani? L’America vuole la Russia come nemica e vuole costringerci a considerarla tale. No, noi dobbiamo avviare un dialogo, rispettare lo Stato, il governo, i cittadini del paese. Penso che qualunque altra cosa non sia democrazia."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb met grote aandacht geluisterd naar alle sprekers. Inderdaad is wat in Estland gebeurt, onrechtvaardig, en wij doen er goed aan Estland te beschermen. Maar waarom hebt u niet dezelfde gevoeligheid getoond toen het ging om de gebeurtenissen op Cyprus? Ook daar heeft een autoritair regime een invasie gepleegd, en iedereen houdt de mond! De socialisten hebben enkele dagen geleden zelfs gevraagd om degenen die de invasie hebben gepleegd, te bevorderen. Hetzelfde werd met China en Taiwan gedaan. Taiwan kan geen lid worden van de Internationale Gezondheidsorganisatie en krijgt niet de medicijnen die het nodig heeft. Ook daar deden wij alsof onze neus bloedde. Hetzelfde deed ook de VS toen ze, zonder ons te vragen, Irak binnenvielen en ons voor het grote dilemma plaatste: “wie niet met ons is, is tegen ons”. Weer eens hebben wij onze mond gehouden over de fascistische bejegening door president Bush. Weet u nog hoe de reactie was, toen bepaalde leiders van Europa zich distantieerden van de invasie en de heer Bush zijn invloed deed gelden? Moet ik u soms herinneren aan president Chirac, of moet ik spreken over kanselier Schröder van Duitsland? Waarom bekijken wij de problemen dan eenzijdig? Hoe kan Rusland nu tevreden zijn als wij toestaan dat aan zijn grenzen Amerikaanse raketten komen te staan? Zal Rusland dan niet achterdochtig zijn? In Griekenland plegen wij te zeggen: “zorg voor een goede verstandhouding met je buur opdat je buur een goede verstandhouding heeft met jou”. Doen wij wat wij moeten doen, of doen wij - nu - wat de Amerikanen willen? De Amerikanen willen Rusland als tegenstander en dwingen ons Rusland eveneens als tegenstander van Europa te aanvaarden. Nee! Wij moeten een dialoog voeren, wij moeten respect hebben voor het land, voor de regering en voor het volk van dit land. Al het andere past niet bij een democratie."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@pl16
"Senhor Presidente, ouvi com muita atenção todos os oradores. O que está a acontecer na Estónia é efectivamente errado e é bom que estejamos a defender a Estónia. Por que é que não demonstramos a mesma sensibilidade em relação ao que se passa em Chipre? Também ali um Estado autocrático organizou uma invasão e ninguém diz uma palavra. Há alguns dias, os socialistas pediram inclusivamente que se elevasse o estatuto dos invasores. Passa-se o mesmo com a China e a Formosa. A Formosa não pode aderir à Organização Mundial de Comércio e adquirir os medicamentos de que carece. Também neste caso não reagimos. Os Estados Unidos da América fizeram a mesma coisa quando entraram no Iraque sem nos perguntarem o que quer que fosse e depois nos confrontaram com o grave dilema "quem não está connosco está contra nós". Mais uma vez não dissemos nada perante esta atitude fascista da parte do Presidente Bush, e, quando alguns dos líderes da Europa se distanciaram da invasão, gostaria de lhes lembrar a resposta que receberam depois que George Bush exerceu a sua influência. Será que devo lembrar-vos do que disse o Presidente Chirac sobre o Chanceler alemão? Porque é que vemos as coisas com esta parcialidade? Como é que a Rússia há-de ficar satisfeita, quando permitimos a instalação de mísseis americanos nas suas fronteiras? Não hão-de eles ficar desconfiados? Como dizemos na Grécia, dá-te bem com o teu vizinho se queres que ele se dê bem contigo. Estamos a agir correctamente ou será que estamos apenas a satisfazer – pelo menos neste momento – os desejos da América? A América quer que a Rússia seja sua inimiga e quer obrigar-nos a ser inimigos da Rússia. Não! Temos é de encetar um diálogo e temos de respeitar o Estado, o Governo e o povo desse país. Penso que qualquer outra atitude é um desvio da democracia."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@ro18
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@sk19
"Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλους τους εισηγητές. Πράγματι, είναι άδικο αυτό που συνέβη στην Εσθονία -και μπράβο μας που υπερασπιζόμαστε την Εσθονία! Την ίδια ευαισθησία όμως γιατί δεν τη δείξαμε για ό,τι έγινε στην Κύπρο; Και εκεί ένα αυταρχικό κράτος έκανε εισβολή και δεν μιλάει κανείς. Και, μάλιστα, οι σοσιαλιστές -πριν από λίγες ημέρες- ζήτησαν αναβάθμιση των εισβολέων! Το ίδιο πράγμα γίνεται και με την Κίνα και την Ταϊβάν. Δεν μπορεί η Ταϊβάν να μπει στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και να πάρει τα φάρμακα που χρειάζεται. Εκεί πάλι δεν αντιδράσαμε! Το ίδιο πράγμα έκανε η Αμερική, όταν μπήκε στο Ιράκ χωρίς να μας ρωτήσει. Και, εν συνεχεία, μας έθεσε το μεγάλο δίλημμα: "όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας". Και, εμείς, πάλι δεν είπαμε τίποτα σ' αυτή τη φασιστική αντιμετώπιση εκ μέρους του Προέδρου Μπούς! Και όταν μάλιστα κάποιοι ηγέτες της Ευρώπης κράτησαν απόσταση από την εισβολή, σας υπενθυμίζω την ανταπόκριση την οποίαν είχαν μετά από την επιρροή του κυρίου Μπους. Μήπως πρέπει να σας θυμίσω τον Πρόεδρο Σιράκ, ή να μιλήσω για τον Καγκελάριο της Γερμανίας; Γιατί λοιπόν τα βλέπουμε μονομερώς τα θέματα; Πώς θα είναι ικανοποιημένη η Ρωσία, όταν εμείς επιτρέπουμε οι πύραυλοι της Αμερικής να βρεθούν στα σύνορά της; Δεν θα υπάρχει καχυποψία; Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα: "να τα' χεις καλά με τον γείτονά σου, για να τα' χει κι αυτός καλά μαζί σου". Κάνουμε αυτό που πρέπει, ή -αυτή τη στιγμή- υπηρετούμε μόνο αυτό που επιθυμεί ο Αμερικανός; Ο Αμερικανός θέλει τη Ρωσία αντίπαλό του και πρέπει να μας επιβάλει και σε εμάς να είναι αντίπαλος και της Ευρώπης. Όχι! Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν διάλογο, να σεβαστούμε το κράτος, να σεβαστούμε την κυβέρνηση, να σεβαστούμε επιτέλους τον λαό αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα, νομίζω, ότι παρεκκλίνουν της δημοκρατίας."@sl20
"Herr talman! Jag har lyssnat mycket noga till alla talare. Det som sker i Estland är verkligen fel, och det är bra för oss att vi försvarar Estland. Varför visar vi inte samma lyhördhet i fråga om det som händer i Cypern? Också där iscensatte en enväldig stat en invasion, och ingen sa ett ord. För några dagar sedan begärde socialdemokraterna till och med att inkräktarnas status skulle uppgraderas. Samma sak händer med Kina och Taiwan. Taiwan kan inte ansluta sig till Världshälsoorganisationen och få de läkemedel man behöver. Inte heller där reagerade vi. Förenta staterna gjorde samma sak när man gick in i Irak utan att fråga oss, och sedan ställde oss inför det allvarliga dilemmat med ”den som inte är med oss är emot oss”. Återigen sa vi ingenting om detta fascistiska tillvägagångssätt som president Bush använde sig av, och när somliga av EU:s ledare tog avstånd från invasionen vill jag påminna er om den reaktion de fick så snart George Bush hade utövat sitt inflytande. Kanske bör jag påminna er om president Chirac eller tala om den tyske förbundskanslern? Varför har vi så ensidiga åsikter om saker och ting? Hur nöjd kommer man att bli i Ryssland när vi tillåter att amerikanska raketer placeras vid landets gränser? Blir man inte misstänksam? Som vi säger i Grekland: Behandla din granne väl så att behandlar han dig väl. Gör vi rätt eller tillfredsställer vi bara Förenta staternas behov? Förenta staterna vill ha Ryssland som fiende och vill tvinga oss att bli dess fiende. Nej, vi måste påbörja en dialog, respektera staten, respektera regeringen, respektera folket i det landet. Jag menar att allting annat är att avvika från demokratin."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph