Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-05-09-Speech-3-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070509.11.3-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, l’histoire n’a pas encore été écrite avec, comme unique but d’approcher de la vérité. Elle l’a été d’une façon jusqu’à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l’alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c’est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l’invasion violente de l’Estonie, pour laquelle la présence de l’Armée rouge s’est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd’hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu’il présidait voulaient exclure du champ d’application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l’annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l’armée russe, on peut comprendre l’humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l’Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d’honorer ceux dont le sacrifice n’a finalement d’autre sens légitime que celui d’avoir défendu leurs nations respectives, l’indépendance, la souveraineté, l’identité de chacune de ces nations."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@cs1
"Hr. formand! Historien mangler endnu at blive skrevet med det ene formål at komme sandheden nærmere. Indtil videre er den blevet skrevet på ideologisk vis. Det betyder, at den konsekvent udelader det væsentlige faktum, at den nedrige pagt mellem Molotov og Ribbentrop, mellem Stalin og Hitler, dvs. mellem kommunismen og nationalsocialismen, resulterede i den voldelige invasion af Estland, hvor Den Røde Hærs tilstedeværelse udmøntede sig i arrestationer, deportationer, vilkårlige henrettelser og årtier uden adgang til civile rettigheder. I dag er alle tilhængere af de baltiske landes frihed, men i oktober 1987 da hr. Le Pen og medlemmerne af det parti, som han var formand for, i det franske parlament ytrede ønske om at udelukke de baltiske lande fra anvendelsesområdet af de traktater, der var indgået med Rusland, fordi de følte, at annekteringen af området var ulovlig, eftersom den var sket med vold, var alle andre politiske partier imod. I realiteten, mine damer og herrer, var både esterne og russerne ofre for kommunismen. I betragtning af de enorme indrømmelser, som den russiske hær efterfølgende har gjort, er den ydmygelse, som det russiske mindretal og frem for alt tidligere soldater har følt, ganske forståelig. Den store franske digter Baudelaire sagde engang: de døde, de stakkels døde, har store sorger. Lad os lade det være op til Estland at finde sine egne måder at blive i stand til at ære dem, hvis offer i sidste ende ikke har nogen anden legitim mening end forsvaret af deres respektive nationer - deres uafhængighed, suverænitet og identitet."@da2
". Herr Präsident! Die Geschichte wurde noch nie mit dem alleinigen Ziel geschrieben, die Wahrheit getreu wiederzugeben. Bis jetzt wurde sie stets nach ideologischen Gesichtspunkten geschrieben. Infolgedessen lässt sie permanent diesen wesentlichen Fakt aus, dass nämlich die ruchlose Allianz zwischen Molotow und Ribbentrop, zwischen Stalin und Hitler, das heißt, zwischen dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus, die gewaltsame Invasion Estlands zur Folge hatte, wo die Anwesenheit der Roten Armee Inhaftierungen, Deportationen, willkürliche Exekutionen und die jahrzehntelange Verweigerung der bürgerlichen Rechte bedeutete. Heute ist jeder für die Freiheit der baltischen Länder, als jedoch Herr Le Pen und die Mitglieder der unter seinem Vorsitz stehenden Fraktion im Oktober 1987 die baltischen Länder – deren Annexion wir als illegal betrachteten, da sie mit Gewalt erfolgte – aus dem Anwendungsbereich der mit Russland geschlossenen Verträge ausschließen wollten, waren alle anderen Parteien dagegen. In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, waren die Esten ebenso wie die Russen Opfer des Kommunismus. Zugegebenermaßen ist angesichts der großen Verluste, die die russische Armee in der Folge erlitten hat, die Demütigung der russischen Minderheit, und vor allem der ehemaligen Kämpfer, verständlich. Baudelaire, der große französische Dichter, sagte einst: Die Toten, die armen Toten haben große Schmerzen. Überlassen wir es Estland, selbst geeignete Modalitäten zu finden, um jene zu ehren, deren Opfer letztendlich keinen anderen legitimen Grund hatte, als ihre jeweiligen Nationen – die Unabhängigkeit, die Souveränität und die Identität einer jeden dieser Nationen – verteidigt zu haben."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, η ιστορία δεν έχει γραφεί ποτέ μέχρι στιγμής με αποκλειστικό σκοπό την προσέγγιση της αλήθειας. Μέχρι σήμερα, η ιστορία γράφεται με ιδεολογικό τρόπο. Κατά συνέπεια, παραλείπει διαρκώς αυτό το ουσιώδες γεγονός, ήτοι το γεγονός ότι η επαίσχυντη συμμαχία μεταξύ του Molotov και του Ribbentrop, μεταξύ του Στάλιν και του Χίτλερ, δηλαδή μεταξύ του κομμουνισμού και του εθνικού σοσιαλισμού, κατέληξε στη βίαιη εισβολή στην Εσθονία, όπου η παρουσία του Κόκκινου Στρατού εκδηλώθηκε με συλλήψεις, απελάσεις, αυθαίρετες εκτελέσεις και δεκαετίες αποστέρησης όλων των ατομικών δικαιωμάτων. Σήμερα, όλοι επικροτούν την ελευθερία των χωρών της Βαλτικής, αλλά όταν, τον Οκτώβριο του 1987, στο γαλλικό κοινοβούλιο, ο κ. Le Pen και τα μέλη της Ομάδας της οποίας ήταν πρόεδρος ήθελαν να αποκλείσουν τις χώρες της Βαλτικής –η προσάρτηση των οποίων πιστεύουμε ότι ήταν παράνομη καθώς επιτεύχθηκε με βίαια μέσα– από το πεδίο εφαρμογής των συνθηκών που θα συνάπτονταν με τη Ρωσία, όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες ήταν αντίθετες. Στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, οι Εσθονοί και οι Ρώσοι ήταν θύματα του κομμουνισμού. Ομολογουμένως, και με δεδομένες τις τεράστιες θυσίες που έκανε στη συνέχεια ο ρωσικός στρατός, η ταπείνωση που ένιωθε η ρωσική μειονότητα και, κυρίως, οι πρώην στρατιώτες είναι κατανοητή. Ο μεγάλος γάλλος ποιητής, Μποντλέρ, είπε: οι νεκροί, οι άμοιροι νεκροί, έχουν μεγάλη θλίψη. Ας αφήσουμε ελεύθερη την Εσθονία να βρει μόνη της τους τρόπους που θα της επιτρέψουν να τιμήσει εκείνους η θυσία των οποίων δεν έχει εν τέλει καμία άλλη θεμιτή σημασία πέρα από το ότι υπεράσπισαν τα αντίστοιχα έθνη τους – την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ταυτότητα καθενός από αυτά τα έθνη."@el10
". Mr President, history has yet to be written with the sole aim of getting close to the truth. Until now, it has been written in an ideological way. Consequently, it constantly omits this essential fact, namely that the wicked alliance between Molotov and Ribbentrop, between Stalin and Hitler, that is, between communism and national socialism, resulted in the violent invasion of Estonia, where the presence of the Red Army took the form of arrests, deportations, arbitrary executions and decades of denial of all civil rights. Today, everyone is in favour of the Baltic countries having their freedom, but when, in October 1987, in the French parliament, Mr Le Pen and the members of the group that he was chairing wanted to exclude the Baltic countries – the annexation of which we felt was illegal because it was achieved by violent means – from the scope of the treaties concluded with Russia, all the other political parties were against. In reality, ladies and gentlemen, the Estonians and the Russians were victims of communism. Admittedly, given the enormous sacrifices subsequently made by the Russian army, the humiliation felt by the Russian minority and, above all, by the former soldiers, is understandable. The great French poet, Baudelaire, once said: the dead, the poor dead, have great sorrows. Let us leave Estonia free to find its own methods of being able to honour those whose sacrifice ultimately has no other legitimate meaning than that of having defended their respective nations – the independence, sovereignty and identity of each of those nations."@en4
". Señor Presidente, la historia todavía está por escribir con el único objetivo de acercarnos a la verdad. Hasta ahora se ha escrito de forma ideológica. Por consiguiente, omite constantemente este hecho esencial, a saber, que la perversa alianza entre Molotov y Ribbentrop, entre Stalin e Hitler, es decir, entre el comunismo y el nazismo, tuvo como consecuencia la violenta invasión de Estonia, donde la presencia del Ejército Rojo asumió la forma de arrestos, deportaciones, ejecuciones arbitrarias y décadas de supresión de los derechos civiles. Hoy todos están a favor de que los países bálticos sean libres, pero cuando, en octubre de 1987, en el Parlamento francés, el señor Le Pen y los diputados del Grupo que él presidía quisieron excluir a los países bálticos, cuya anexión considerábamos ilícita porque se realizó por medios violentos, de la esfera de los tratados firmados con Rusia, todos los demás partidos políticos se opusieron. En realidad, Señorías, los estonios y los rusos fueron víctimas del comunismo. Hay que reconocer que dados los enormes sacrificios hechos por el ejército ruso, la humillación que siente la minoría rusa y, sobre todo, los ex combatientes, es comprensible. El gran poeta francés Baudelaire dijo una vez: los muertos, los pobres muertos, tienen muchas penas. Dejemos que Estonia encuentre libremente sus propios métodos para honrar a aquellos cuyo sacrificio no tiene en última instancia otro significado legítimo que el de haber defendido a sus naciones respectivas, la independencia, la soberanía y la identidad de cada una de esas naciones."@es21
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@et5
". Arvoisa puhemies, historia on vielä kirjoittamatta niin, että ainoana tarkoituksena olisi päästä lähemmäs totuutta. Tähän asti sitä on kirjoitettu ideologioiden pohjalta. Näin ollen historiankirjoituksessa jätetään jatkuvasti huomiotta se oleellinen seikka, että Molotovin ja Ribbentropin, Stalinin ja Hitlerin, toisin sanoen kommunismin ja kansallissosialismin välinen viheliäinen sopimus johti Viron väkivaltaiseen miehitykseen, jonka jälkeen puna-armeijan läsnäolo näkyi pidätyksinä, karkotuksina, mielivaltaisina teloituksina ja vuosikymmeniä kestäneenä kansalaisoikeuksien polkemisena. Tänään kaikki kannattavat Baltian maiden itsenäisyyttä, mutta kun lokakuussa 1987 Ranskan parlamentissa Le Pen ja hänen johtamansa ryhmittymän jäsenet halusivat jättää Baltian maat – joiden liittämisen Neuvostoliittoon hän katsoi tapahtuneen laittomasti, koska se saavutettiin väkivalloin – Venäjän kanssa tehtävien valtiosopimusten soveltamisalan ulkopuolelle, kaikki muut poliittiset puolueet vastustivat ajatusta. Todellisuudessa, hyvät kollegat, virolaiset ja venäläiset olivat kommunismin uhreja. Kun otetaan huomioon, miten valtavia uhrauksia neuvostoarmeija teki, on ymmärrettävää, että venäläisvähemmistö ja ennen kaikkea entiset sotilaat tuntevat itsensä nöyryytetyiksi. Suuri ranskalainen runoilija Baudelaire sanoi kerran, että kuolleilla raukoilla on suuret surut. Jätetäänpä Virolle vapaus löytää omat keinonsa kunnioittaa niitä, joiden uhrauksilla ei viime kädessä ole muuta legitiimiä merkitystä kuin se, että he puolustivat omaa maataan – maansa itsenäisyyttä, suvereniteettia ja identiteettiä."@fi7
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@hu11
"Signor Presidente, la storia non è mai stata scritta al solo fine di avvicinarsi alla verità. Finora è stata scritta in maniera ideologica. Di conseguenza, omette costantemente il fatto essenziale, ossia che l’alleanza tra Molotov e Ribbentrop, tra Stalin e Hitler, ossia tra il comunismo e il nazionalsocialismo, è sfociata nella violenta invasione dell’Estonia, in cui la presenza dell’Armata Rossa si è tradotta in arresti, deportazioni, esecuzioni arbitrarie e decenni di negazione di tutti i diritti civili. Oggi tutti sono favorevoli alla libertà dei paesi baltici, ma quando, nell’ottobre 1987, in seno al Parlamento francese, Jean-Marie Le Pen e i deputati del gruppo da lui presieduto volevano escludere dal campo d’applicazione dei trattati conclusi con la Russia i paesi Baltici, la cui annessione, a nostro avviso, era illegale perché raggiunta con mezzi violenti, tutti gli altri partiti politici si erano opposti. In realtà, onorevoli colleghi, gli estoni e i russi erano vittime del comunismo. Certo, alla luce degli enormi sacrifici successivamente compiuti dall’esercito russo, l’umiliazione subita dalla minoranza russa e, soprattutto, dagli ex combattenti, è comprensibile. Il grande poeta francese Baudelaire una volta disse: “I morti, i poveri morti, hanno grandi dolori”. Lasciamo che l’Estonia possa trovare i propri metodi per onorare coloro il cui sacrificio, in ultima analisi, è legittimamente valso a difendere le rispettive nazioni: l’indipendenza, la sovranità e l’identità di ciascuna di quelle nazioni."@it12
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@lt14
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@lv13
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, er bestaat nog steeds geen geschiedschrijving met als enig doel de benadering van de waarheid. Tot nu toe heeft zij altijd een ideologisch doel gehad. Daarom wordt voortdurend het essentiële feit verzwegen dat het verderfelijke bondgenootschap tussen Molotov en von Ribbentrop, tussen Stalin en Hitler, dat wil zeggen tussen het communisme en het nationaal-socialisme, heeft geleid tot de gewelddadige invasie van Estland, waar de aanwezigheid van het Rode Leger is uitgemond in arrestaties, deportaties, willekeurige executies en decennialange miskenning van alle burgerrechten. Tegenwoordig is iedereen voor de vrijheid van de Baltische staten. Maar toen de heer Le Pen en de leden van de door hem voorgezeten fractie in oktober 1987 in het Franse parlement de Baltische staten wilden uitsluiten van de werkingsfeer van de met Rusland gesloten verdragen - omdat zij vonden dat hun annexatie illegaal was en deze met geweld tot stand was gekomen - waren alle andere politieke partijen tegen. In werkelijkheid, dames en heren, waren de Esten en de Russen het slachtoffer van het communisme. Gezien de grote offers die het Russische leger later heeft gebracht, kunnen wij uiteraard begrijpen dat de Russische minderheid, en met name de oud-strijders, zich vernederd voelen. De grote Franse dichter Baudelaire zei ooit: de doden, arme doden: hun verdriet is zwaar. Laten we Estland de vrijheid geven zelf een manier te vinden om degenen te eren wier offer uiteindelijk geen andere legitieme betekenis heeft dan dat zij hun naties hebben verdedigd - de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de identiteit van ieder van die naties."@nl3
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@pl16
"Senhor Presidente, a História nunca foi escrita com o objectivo exclusivo de nos aproximar da verdade. Até agora, foi-o sempre de uma forma ideológica. Por conseguinte, omite sistematicamente o facto essencial de que a aliança criminosa entre Molotov e Riebentrop, entre Estaline e Hitler, isto é, entre o comunismo e o nacional-socialismo, teve como resultado a invasão violenta da Estónia, na qual a presença do Exército Vermelho se traduziu em detenções, deportações, execuções arbitrárias e décadas de privação de todo e qualquer direito cívico. Actualmente, somos todos a favor da liberdade dos países bálticos, mas quando, em 1987, no parlamento francês, Jean-Marie Le Pen e os deputados do grupo a que ele presidia pretendia excluir os países bálticos, cuja anexação considerávamos ilegal porque realizada pela violência, do campo de aplicação dos tratados concluídos com a Rússia, todos os outros partidos políticos estavam contra. Na realidade, caros colegas, os Estónios, tal como os Russos, foram vítimas do comunismo. Evidentemente que, dados os enormes sacrifícios impostos mais tarde pelo exército russo, podemos compreender a humilhação da maioria russa e, sobretudo, dos antigos combatentes. Baudelaire, o grande poeta francês, dizia: os mortos, os pobres mortos, sentem enorme dor. Deixemos a Estónia livre descobrir ela própria as modalidades que permitirão honrar aqueles cujo sacrifício não tem afinal nenhum sentido legítimo senão o de terem defendido as suas respectivas nações, a independência, a soberania, a identidade de cada uma das nações."@pt17
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@ro18
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@sk19
"Monsieur le Président, l'histoire n'a pas encore été écrite avec, comme unique but d'approcher de la vérité. Elle l'a été d'une façon jusqu'à présent idéologique. Par conséquent, elle omet de façon constante ce fait essentiel, à savoir que l'alliance scélérate entre Molotov et Riebentrop, entre Staline et Hitler, c'est-à-dire entre le communisme et le national socialisme, a eu pour résultat l'invasion violente de l'Estonie, pour laquelle la présence de l'Armée rouge s'est traduite par des arrestations, des déportations, des exécutions arbitraires et par des décennies de privation de tout droit civique. Aujourd'hui, tout le monde est pour la liberté des pays baltes, mais quand, en octobre 1987, au parlement français, Jean-Marie Le Pen et les députés du groupe qu'il présidait voulaient exclure du champ d'application des traités conclus avec la Russie les pays baltes, dont nous estimions que l'annexion avait été illégale parce que réalisée par la violence, tous les autres partis politiques étaient contre. En réalité, mes chers collègues, les Estoniens comme les Russes ont été les victimes du communisme. Certes, compte tenu des énormes sacrifices consentis par la suite par l'armée russe, on peut comprendre l'humiliation de la minorité russe et, surtout, des anciens combattants. Baudelaire, le grand poète français, disait: les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Laissons l'Estonie libre trouver elle-même les modalités qui permettront d'honorer ceux dont le sacrifice n'a finalement d'autre sens légitime que celui d'avoir défendu leurs nations respectives, l'indépendance, la souveraineté, l'identité de chacune de ces nations."@sl20
". Herr talman! Historien måste fortfarande skrivas med det enda målet att komma närmare sanningen. Hittills har den skrivits på ett ideologiskt sätt. Till följd därav utelämnas ständigt detta grundläggande förhållande, nämligen att den onda alliansen mellan Molotov och Ribbentrop, mellan Stalin och Hitler, det vill säga mellan kommunism och nationalsocialism, ledde till den våldsamma invasionen av Estland, där Röda arméns närvaro gestaltade sig i arresteringar, deportationer, godtyckliga avrättningar och årtionden av förnekande av alla medborgerliga rättigheter. I dag är alla för att de baltiska länderna har sin frihet, men när Jean-Marie Le Pen och den grupp som han var ordförande för i det franska parlamentet i oktober 1987 ville utesluta de baltiska länderna – den annektering som vi ansåg var illegal eftersom den genomfördes med våld – från räckvidden i avtalen med Ryssland, var alla andra politiska partier mot detta. I själva verket föll esterna och ryssarna offer för kommunism. Med tanke på de oerhörda uppoffringar som den ryska armén därefter gjorde är den förödmjukelse som den ryska minoriteten och framför allt före detta soldater känner obestridligen begriplig. Den stora franske poeten Baudelaire sa en gång: [de döda, de stackars döda, har stora sorger]. Låt Estland på egen hand finna sina egna metoder för att kunna ära dem vars uppoffring när allt kommer omkring egentligen inte betydde någonting annat än att de försvarade sina respektive nationer – oberoendet, suveräniteten och identiteten för var och en av dessa nationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"au nom du groupe ITS"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs"22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph