Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-251"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.18.1-251"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@cs1
"Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder er en meget vigtig målsætning, navnlig da denne sektor bidrager til EU's BNP med 5-7 %. Varemærkeforfalskning og piratkopiering og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder generelt er et fænomen i stadig stigning, der i dag har internationale dimensioner og udgør en alvorlig trussel for staterne og samfundsøkonomierne. Forskellene mellem de nationale sanktionsordninger vanskeliggør bekæmpelsen af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ud over de økonomiske og sociale konsekvenser af disse forskelle er varemærkeforfalskning og piratkopiering ligeledes problematisk for forbrugerbeskyttelsen, navnlig når det gælder sundhed og sikkerhed. Den øgede brug af internet giver en øjeblikkelig og global udbredelse af piratkopierede produkter. Endelig er fænomenet i stadig højere grad knyttet til organiseret kriminalitet. Det er derfor vigtigt, at EU bekæmper dette fænomen. Der synes således at være grundlag for fælles tiltag på EU-plan på det strafferetlige område, således at de skyldige ikke får mulighed for at drage fordel af forskellene mellem de nationale sanktionsordninger. Jeg er generelt og grundlæggende enig i, at vi skal anvende strafferetlige instrumenter i bekæmpelsen af de stadig stigende og stadig mere alvorlige krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg er også enig i, at en mulig harmonisering af disse strafferetlige instrumenter, der skal anvendes som en sidste udvej, er en særlig vigtig anvendelse af subsidiaritetsprincippet. Jeg mener imidlertid, at det er absolut afgørende, at Kommissionen gennemfører grundige konsekvensanalyser, der underbygger harmoniseringen på fællesskabsplan af strafferetlige foranstaltninger, der kan anvendes som en allersidste udvej."@da2
"Der Schutz des geistigen Eigentums ist ein herausragendes Ziel vor allem deshalb, weil dieser Sektor 5-7 % des europäischen BIP ausmacht. Produkt- und Markenpiraterie sowie die Verletzung des geistigen Eigentums im Allgemeinen nehmen heutzutage immer mehr zu. Sie haben internationales Ausmaß erreicht und stellen eine ernste Gefahr für Staaten und für Volkswirtschaften dar. Unterschiedliche Strafsysteme in den einzelnen Ländern erschweren den Kampf gegen Produkt- und Markenpiraterie. Neben den wirtschaftlichen und sozialen Folgen verursacht Produkt- und Markenpiraterie auch für den Verbraucherschutz Probleme, insbesondere im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit. Durch die zunehmende Nutzung des Internets wird die rasante und weltweite Verbreitung von Nachahmerprodukten immer offensichtlicher. Nicht zuletzt ist dieses Phänomen auch immer stärker mit der organisierten Kriminalität verknüpft. Daher ist der Kampf gegen diese Verstöße für die Gemeinschaft von maßgebender Bedeutung. In der Tat scheint eine gemeinsame EU-weite Reaktion auf dem Gebiet des Strafrechts begründet, damit sich Straftäter nicht die Unterschiede in den einzelnen nationalen Rechtssystemen zunutze machen können. Ich stimme generell und grundlegend zu, dass im Kampf gegen die zunehmenden und immer schwerwiegenderen Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums auf das Instrumentarium des Strafrechts zurückgegriffen werden sollte. Ferner stimme ich zu, dass eine mögliche Harmonisierung dieses strafrechtlichen Instrumentariums, das als letzte Möglichkeit einzusetzen ist, eine besonders wichtige Anwendung des Subsidiaritätsprinzips darstellt. Allerdings halte ich es für unerlässlich, dass eine Harmonisierung strafrechtlicher Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene, die als letztes Mittel eingesetzt werden sollten, durch gründliche Folgenabschätzungen, die von der Kommission durchgeführt werden, untermauert wird."@de9
"Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι πρωτεύων στόχος, ειδικά δε αν ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας αυτός συμβάλλει κατά 5-7% στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης. Η απομίμηση, η πειρατεία και οι προσβολές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας γενικά είναι μέρος ενός εντεινόμενου φαινομένου σήμερα, ένα φαινόμενο το οποίο έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τα κράτη και για τις εθνικές οικονομίες. Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ποινικών συστημάτων των διαφόρων κρατών καθιστούν τον αγώνα κατά της απομίμησης και της πειρατείας δυσχερέστερο. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών για τα κράτη και τις εθνικές οικονομίες, η απομίμηση και η πειρατεία προκαλούν επίσης προβλήματα όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ειδικά όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Η ανάπτυξη της χρήσης του Διαδικτύου καθιστά δυνατή την άμεση και παγκόσμια διάδοση των προϊόντων απομίμησης και πειρατείας. Τέλος, αυτό το φαινόμενο συνδέεται ολοένα και περισσότερο με το οργανωμένο έγκλημα. Ο αγώνας κατά αυτών των παραβιάσεων είναι, κατά συνέπεια, κρίσιμης σημασίας για την Κοινότητα. Φαίνεται ότι όντως υπάρχει, συνεπώς, έδαφος για κοινή απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του ποινικού δικαίου ούτως, ώστε οι αυτουργοί να μην είναι σε θέση να επωφελούνται από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομικών συστημάτων. Γενικώς και θεμελιωδώς, συμφωνώ ότι για την καταπολέμηση των συνεχώς αυξανόμενων και συνεχώς σοβαρότερων πράξεων προσβολής της διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να υπάρχει προσφυγή στα μέσα που παρέχει το ποινικό δίκαιο. Συμφωνώ επίσης ότι μια πιθανή προσέγγιση αυτών των μέσων ποινικού δικαίου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως έσχατη ανάγκη, θα αποτελέσει μια ειδικά σημαντική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Θεωρώ, ωστόσο, ότι είναι απολύτως ουσιώδες η προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο των ποινικών μέτρων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ως έσχατη ανάγκη, να υποστηρίζεται από ενδελεχείς μελέτες αντικτύπου που θα διεξαγάγει η Επιτροπή."@el10
"( The protection of intellectual property rights is a pre-eminent goal, especially since this sector contributes 5-7% of Europe’s GDP. Counterfeiting, piracy and infringements of intellectual property in general are part of an increasing phenomenon today, one that has taken on an international dimension and represents a serious threat to states and to national economies. Differences between the various penal systems of different countries render the struggle against counterfeiting and piracy more difficult. Beyond the latter’s economic and social consequences, counterfeiting and piracy also cause problems with regard to consumer protection, especially where health and safety are concerned. The growth in the use of the Internet makes it possible to see the immediate and global spread of pirated products. Finally, this phenomenon is increasingly linked to organised crime. The struggle against these violations is therefore of key importance for the Community. There does indeed seem, therefore, to be grounds for a joint response at European level in the area of criminal law, so that perpetrators should not be able to take advantage of differences among the different national legal systems. Generally and fundamentally I agree that the fight against the ever increasing and ever more serious acts in violation of intellectual property should make use of the instruments of criminal law. I also agree that a possible harmonisation of these criminal law instruments, which are to be used as a last resort, is an especially important application of the principle of subsidiarity. I consider it absolutely essential, however, that harmonisation at Community level of the criminal measures which may be used as a very last resort should be underpinned by thorough impact studies carried out by the Commission."@en4
"La protección de los derechos de propiedad intelectual es un objetivo fundamental, puesto que este sector representa del 5 al 7 % del PIB europeo. La falsificación, la piratería y las violaciones de la propiedad intelectual en general forman parte de un fenómeno creciente hoy en día, que ha adquirido una dimensión internacional y representa una grave amenaza para los Estados y las economías nacionales. Las diferencias entre los distintos sistemas penales de diferentes países dificultan más la lucha contra la falsificación y la piratería. Más allá de las consecuencias económicas y sociales de la falsificación y la piratería, estas también ocasionan problemas con respecto a la protección del consumidor, especialmente por lo que respecta a la salud y a la seguridad. El creciente uso de Internet permite ver la expansión inmediata y a escala mundial de los productos pirateados. Por último, este fenómeno está cada vez más vinculado al crimen organizado. Por lo tanto, la lucha contra estas violaciones reviste una importancia crucial para la Comunidad. Por lo tanto, parece haber motivos para dar una respuesta conjunta a escala europea en el ámbito del derecho penal, para que los delincuentes no puedan aprovecharse de las diferencias existentes entre los distintos sistemas jurídicos nacionales. En general, estoy de acuerdo en que la lucha contra los crecientes y cada vez más graves actos de violación de la propiedad intelectual debería emplear los instrumentos del Derecho penal. También estoy de acuerdo en que una posible armonización de estos instrumentos, que deben utilizarse como último recurso, es una aplicación especialmente importante del principio de subsidiariedad. No obstante, considero absolutamente esencial que la armonización a escala comunitaria de las medidas penales que pueden utilizarse como último recurso se basen en estudios de impacto exhaustivos realizados por la Comisión."@es21
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@et5
"( Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on ensisijainen tavoite varsinkin sen vuoksi, että tämän alan osuus EU:n BKT:stä on 5–7 prosenttia. Väärentäminen, laiton valmistus ja yleensä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen ovat osa tällä hetkellä jatkuvasti voimistuvaa ilmiötä, joka on saanut kansainvälisiä ulottuvuuksia ja joka on vakava uhka valtioille ja kansallisille talouksille. Erot eri maiden erilaisten rikosoikeudellisten järjestelmien välillä vaikeuttavat väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjuntaa. Jälkimmäisellä on taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja lisäksi väärentäminen ja laiton valmistus ovat ongelma kuluttajansuojan kannalta erityisesti, kun kyse on terveydestä ja turvallisuudesta. Internetin käytön lisääntyessä on mahdollista nähdä laittomasti valmistettujen tuotteiden leviävän välittömästi ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi tämä ilmiö on yhä kiinteämmin yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Näin ollen näiden loukkausten torjunta on yhteisölle olennaisen tärkeä asia. Rikosoikeuden alalla yhteiselle Euroopan-tason vastaukselle näyttää siten olevan perusteita, jotta lainrikkojat eivät pystyisi hyödyntämään eri kansallisten oikeusjärjestelmien kesken havaittavia eroja. Yleensä ja olennaisilta osin olen samaa mieltä siitä, että jatkuvasti pahenevien ja yhä vakavampien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjumisessa olisi käytettävä rikosoikeudellisia välineitä. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että näiden vasta viimeisenä keinona käytettävien rikosoikeudellisten välineiden mahdollinen yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeä toissijaisuusperiaatteen sovellus. Ehdottoman olennaista on kuitenkin mielestäni se, että komission suorittamilla perusteellisilla vaikutusten arvioinneilla tuetaan vasta viimeisenä keinona käytettävien rikosoikeudellisten toimenpiteiden yhdenmukaistamista yhteisön tasolla."@fi7
"La protection des droits de propriété intellectuelle est un objectif prééminent, sachant en particulier que ce secteur contribue au PIB européen à hauteur de 5 à 7 %. La contrefaçon, le piratage et les atteintes à la propriété intellectuelle d’une manière générale appartiennent à un phénomène croissant à l’heure actuelle, qui a acquis une dimension internationale et fait peser une menace grave sur les États et les économies nationales. Les disparités entre les multiples régimes pénaux des différents pays compliquent la lutte contre la contrefaçon et le piratage. En sus de leurs répercussions économiques et sociales, la contrefaçon et le piratage sont également à l’origine de problèmes au niveau de la protection des consommateurs, s’agissant notamment de la santé et de la sécurité. Du fait de l’augmentation de l’utilisation de l’internet, on peut observer la propagation immédiate des produits piratés dans le monde entier. Enfin, ce phénomène est de plus en plus lié à la criminalité organisée. La lutte contre ces atteintes revêt en conséquence une importance primordiale pour la Communauté. Il semble donc qu’il existe bel et bien des raisons d’agir de concert à l’échelle européenne sur le terrain du droit pénal de telle sorte que les auteurs d’infraction ne puissent tirer profit de disparités entre les différents régimes juridiques nationaux. D’une manière générale, je souscris pleinement à l’idée de recourir aux instruments du droit pénal dans la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, qui ne cessent de se multiplier et de s’aggraver. Je souscris également à l’idée qu’une harmonisation potentielle de ces mesures pénales, qui doivent être utilisées en dernier ressort, constitue une application particulièrement importante du principe de subsidiarité. Je considère cependant absolument primordial que l’harmonisation à l’échelon communautaire des mesures pénales qui peuvent être employées en tout dernier ressort fasse l’objet d’études d’incidence minutieuses menées par la Commission."@fr8
"( La protezione dei diritti di proprietà intellettuale è un obiettivo preminente, soprattutto perché il settore rappresenta il 5-7 per cento del PIL europeo. La contraffazione, la pirateria e le violazioni alla proprietà intellettuale in genere oggigiorno costituiscono un fenomeno dilagante, che ha assunto connotazioni internazionali e che rappresenta una grave minaccia per gli Stati e per le economie nazionali. Le differenze tra gli ordinamenti penali dei vari paesi complicano la lotta contro la contraffazione e la pirateria. Oltre alle conseguenze economiche e sociali, la contraffazione e la pirateria causano problemi anche in relazione alla protezione dei consumatori, soprattutto in termini di salute e di sicurezza. L’incremento dell’uso di consente di vedere la diffusione immediata e globale dei prodotti piratati. Infine il fenomeno si ricollega in misura crescente alla criminalità organizzata. La lotta contro queste violazioni riveste quindi un’importanza capitale per l’Unione. Sembrano infatti sussistere i fondamenti per una risposta congiunta a livello europeo nel settore del diritto penale; in questo modo, i perpetratori non potranno trarre vantaggio dalle differenze tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali. In linea generale fondamentalmente convengo sul fatto che la lotta contro atti sempre più gravi e numerosi in violazione della proprietà intellettuale debba avvalersi degli strumenti del diritto penale. Convengo altresì sul fatto che una possibile armonizzazione di questi strumenti di diritto penale, che devono essere usati come ultima possibilità, si configuri come un’applicazione particolarmente importante del principio di sussidiarietà. Reputo assolutamente essenziale, però, che l’armonizzazione a livello comunitario delle misure penali di cui avvalersi come ultima possibilità debba poggiare su studi d’impatto approfonditi, effettuati dalla Commissione."@it12
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@lt14
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@lv13
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@mt15
"De bescherming van intellectuele-eigendomsrechten is een uitermate belangrijk doel, met name omdat 5 à 7 procent van het Europese bbp uit deze sector komt. Namaak, piraterij en schendingen van de intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen maken deel uit van een verschijnsel dat steeds omvangrijker wordt, een internationale dimensie begint te krijgen en een ernstige bedreiging vormt voor de landen en de nationale economieën. Door de verschillen in het strafrecht van de landen wordt de strijd tegen namaak en piraterij alleen maar moeilijker. Afgezien van de economische en sociale gevolgen veroorzaken namaak en piraterij ook problemen in verband met consumentenbescherming, zeer zeker als het gaat om gezondheid en veiligheid. Door het toenemend gebruik van internet kunnen namaakartikelen onmiddellijk en over de hele wereld worden verspreid. Tot slot wordt de band tussen dit verschijnsel en de georganiseerde misdaad steeds sterker. De strijd tegen deze schendingen is daarom van cruciaal belang voor de Gemeenschap. Er schijnen dan ook goede redenen te zijn voor een gezamenlijk Europees optreden op het gebied van het strafrecht, zodat degenen die zich schuldig maken aan dergelijke schendingen geen profijt kunnen trekken van de verschillen tussen de nationale rechtstelsels. Ik ben het er in het algemeen en fundamenteel mee eens dat in de strijd tegen de steeds omvangrijkere en ernstigere schendingen van intellectuele-eigendomsrechten gebruik wordt gemaakt van strafrechtelijke instrumenten. Ik ben het er ook mee eens dat een mogelijke harmonisatie van deze strafrechtelijke instrumenten, die alleen in laatste instantie mogen worden ingezet, een buitengewoon belangrijke toepassing is van het subsidiariteitsbeginsel. Het is voor mij echter ook uitermate belangrijk dat de harmonisatie op communautair vlak van de strafrechtelijke maatregelen die in allerlaatste instantie toegepast mogen worden, onderbouwd wordt door grondige impactstudies van de Commissie."@nl3
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@pl16
"( A defesa dos direitos de propriedade intelectual é um objectivo prioritário, especialmente porque este sector contribui com 5-7% do PIB europeu. A contrafacção, a pirataria e as infracções à propriedade intelectual, em geral, fazem parte de um fenómeno actualmente em crescimento, que tem assumido uma dimensão internacional e representa uma séria ameaça aos Estados e às economias nacionais. As divergências entre os vários sistemas penais dos diferentes países dificultam a luta contra a contrafacção e a pirataria. Para além das suas consequências económicas e sociais, a contrafacção e a pirataria causam também problemas em termos da defesa dos consumidores, especialmente no que diz respeito à saúde e à segurança. O crescente uso da Internet torna possível a difusão imediata e global dos produtos pirateados. Finalmente, este fenómeno está cada vez mais associado ao crime organizado. A luta contra estas violações é, pois, de importância vital para a Comunidade. Parece haver, efectivamente, motivos para uma resposta conjunta a nível europeu no domínio do direito penal, de modo que os responsáveis por estes actos não possam tirar partido de eventuais divergências entre os diferentes sistemas jurídicos nacionais. De um modo geral e no essencial, estou de acordo em que a luta contra os crescentes e cada vez mais graves actos de violação da propriedade intelectual recorra a instrumentos de direito penal. Concordo também que uma possível harmonização destes instrumentos de direito penal, que deverão ser utilizados em último recurso, é uma aplicação especialmente importante do princípio da subsidiariedade. Considero, porém, absolutamente essencial que a harmonização a nível comunitário das medidas penais que possam vir a ser utilizadas em último recurso seja sustentada por cuidadosos estudos de impacto efectuados pela Comissão."@pt17
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@ro18
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@sk19
"A szellemi tulajdonjogok védelme kiemelkedő cél, különösen mivel ez a terület termeli meg az európai GDP 5-7 %-át. A hamisítás, a kalózkodás, illetve a szellemi tulajdont általában érő sérelmek manapság nemzetközi dimenziót öltő, egyre növekvő jelenség részei, és komoly veszélyt jelentenek a nemzeti gazdaságokra és az államokra. A nemzeti büntetőrendszerek közötti különbségek megnehezítik a hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet. A gazdasági és társadalmi következményeken túl, a hamisítás és a kalózkodás a fogyasztóvédelem terén is problémákat okoz, főleg mikor az egészséget és a biztonságot veszélyezteti. Az internethasználat fejlődése lehetővé teszi a kalóztermékek azonnali és globális terjesztését. Végül pedig, e jelenség egyre inkább kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. A fenti jelenség elleni küzdelem ezért kulcsfontosságú a Közösségre nézve. Valóban indokoltnak látszik –bizonyos korlátok között– az egységes európai szintű fellépés a büntetőjog területén is, hogy az elkövetők ne élhessenek vissza a nemzeti jogrendszerek közötti eltérésekkel. Alapvetően és általában egyetértek azzal, hogy az egyre terjedő és egyre súlyosabb szellemi tulajdont sértő cselekmények elleni küzdelemben büntetőjogi eszközöket kell bevetni. Egyetértek azzal is, hogy az ultima ratio-ként alkalmazott büntetőjogi eszközök harmonizációja esetében különösen fontos a szubszidiaritás érvényesülése. Elengedhetetlennek tartom azonban, hogy a végső eszközként alkalmazható büntetőjogi szankciók közösségi szintű harmonizálásának szükségességét alapos hatásvizsgálatokkal támassza alá a Bizottság."@sl20
"( Skyddet av immateriella rättigheter är ett viktigt mål, särskilt på grund av att den här sektorn bidrar med 5–7 procent av EU:s BNP. Varumärkesförfalskning, piratkopiering och brott mot immaterialrätten i allmänhet är delar av ett fenomen som växer i dag, ett fenomen som har fått en internationell dimension och som utgör ett allvarligt hot mot stater och nationella ekonomier. Skillnaderna mellan olika länders straffrättsliga system försvårar kampen mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Den senare har ekonomiska och sociala konsekvenser, men varumärkesförfalskning och piratkopiering skapar också problem när det gäller konsumentskyddet, särskilt när det gäller hälsa och säkerhet. Den ökade användningen av Internet gör det möjligt att snabbt sprida piratkopierade produkter i hela världen. Slutligen är detta fenomen i ökande utsträckning kopplat till den organiserade brottsligheten. Därför är kampen mot dessa brott av avgörande vikt för gemenskapen. Det tycks alltså finnas underlag för ett gemensamt svar på EU-nivå på det straffrättsliga området, så att brottslingarna inte kan utnyttja skillnader mellan de olika nationella rättssystemen. Generellt sett och i grunden håller jag med om att straffrättsliga instrument bör användas i kampen mot de ständigt ökande och allt allvarligare immaterialrättsliga brotten. Jag håller också med om att en eventuell harmonisering av dessa straffrättsliga instrument, som ska användas som en sista utväg, är en särskilt viktig tillämpning av subsidiaritetsprincipen. Jag anser dock att det är helt avgörande att en harmonisering på gemenskapsnivå av de straffrättsliga åtgärder som kan användas som en allra sista utväg underbyggs med grundliga konsekvensbedömningar utförda av kommissionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"HU)"7,22,17,4,12
"Katalin Lévai (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
"írásban"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph