Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-236"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.23.1-236"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@cs1
"Hr. formand! Under de indledende drøftelser af Kommissionens grønbog følte jeg mig som en ny tids Kassandra, der spåede om alskens ulykker. Måske klarede jeg mig bedre end Kassandra, idet De, fru kommissær, og ordføreren tog nogle af mine bekymringer - jeg tøver med at kalde dem "forudsigelser" - alvorligt. Mine bekymringer er afspejlet i nærværende betænkning, om end måske kun ganske svagt, måske for svagt ifølge nogle af mine kolleger. Jeg støtter således, at De for mulighed for at undersøge valgmulighederne for både opfølgende og selvstændige sagsanlæg. Jeg deler visionen om gensidig anerkendelse af afgørelser, men jeg vil gerne præcisere, at det må komme senere, ikke her og nu. Mine vigtigste resterende forbehold vedrører spørgsmålet om, hvor stor guleroden skal være for at få systemet i gang, navnlig med hensyn til selvstændige sagsanlæg. Jeg gør opmærksom på, at der netop er blevet offentliggjort en rapport i Det Forenede Kongerige om dette spørgsmål. Hvis guleroden er for stor i forhold til forbrugeren, advokaterne eller de konkurrerende selskaber, er jeg imidlertid bange for, at vi, uanset hvordan vi udformer vores regler, risikerer at blive skubbet i retning af nogle af de værste eksempler på erstatningssøgsmål, som vi hører om fra USA. Jeg siger "skubbet", fordi det er det, der sker. Ingen går i denne retning frivilligt. Idet sejrherren kan arbejde på hele EU's territorium, er vi nødt til at sikre en hårfin balance. Jeg mener også, at det er vigtigt at sikre, at søgsmålene er velbegrundede, og at vi ikke kommer til at opleve afpresningssøgsmål i stil med dem, der anlægges i USA. Jeg er enig i, at det vil være vanskeligt at sikre den rette balance, og der skal tages hensyn til de forskellige nationale traditioner og retspraksis, men hvis det lykkedes os, får vi et meget nyttigt og meget værdifuldt redskab. Jeg ser også frem til hvidbogen, men jeg vil gerne advare om, at jeg måske ikke har lagt mine Kassandra-klæder væk endnu."@da2
". Herr Präsident! Als wir das Grünbuch der Kommission zum ersten Mal diskutierten, fühlte ich mich wie eine Art moderne Kassandra, die alle möglichen Plagen prophezeit. Vielleicht habe ich es besser gemacht als Kassandra, denn Sie, Frau Kommissarin, und der Berichterstatter haben einige meiner Bedenken – ich zögere, sie als „Prophezeiungen“ zu bezeichnen – ernst genommen. Meine Bedenken sind, wenn auch vielleicht nur zurückhaltend – für einige meiner Kolleginnen und Kollegen möglicherweise zu zurückhaltend – in den Bericht eingebettet, über den wir jetzt sprechen. So kann ich befürworten, dass Sie genügend Raum erhalten, die Optionen sowohl von nachfassenden Maßnahmen als auch von eigenständigen Maßnahmen zu sondieren. Ich kann mir ebenfalls eine gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen vorstehen, will aber klar sagen, dass das in der Zukunft ansteht, nicht in diesem Moment. Meine verbleibenden Vorbehalte betreffen hauptsächlich die Frage, wie viel Zuckerbrot man anbieten muss, um das System zum Laufen zu bringen, vor allem bei eigenständigen Maßnahmen. Vielleicht nehmen Sie auch den Bericht zur Kenntnis, der zu diesem Thema gerade im Vereinigten Königreich erschienen ist. Wenn das Zuckerbrot zu groß ist, ob nun für die Verbraucher, für die Anwälte oder für die konkurrierenden Unternehmen, dann befürchte ich, dass wir, wie wir auch unsere Regeln gestalten, Gefahr laufen, zu einigen der schlimmsten Aspekte von Schadenersatzklagen gedrängt zu werden, von denen wir aus den USA hören. Ich sage „gedrängt“, denn so spielt es sich ab. Niemand geht freiwillig in diese Richtung. Hier ist sorgfältige Ausgewogenheit gefragt, herrscht doch der Sieger auf dem Hoheitsgebiet der gesamten EU. Eine andere Priorität von mir wäre, sicherzustellen, dass Klagen gut begründet sind und wir nicht am Ende mit der Art Erpressungen dastehen, wie sie in den USA vor sich gehen. Sicher, es wird schwierig, das richtig hinzubekommen, und man wird die nationalen Unterschiede in der Rechtspraxis und -tradition berücksichtigen müssen, aber wenn wir erfolgreich sind, wird es ein wertvolles Instrument und die Sache wert sein. Auch ich sehe dem Weißbuch erwartungsvoll entgegen, weise Sie aber darauf hin, dass ich mein Kassandragewand noch nicht beiseite gelegt habe."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητήσαμε για πρώτη φορά την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, αισθάνθηκα ως ένα είδος ύστερης Κασσάνδρας που προέβλεπε διαρκώς δεινά. Ίσως είχα καλύτερη τύχη από την Κασσάνδρα όσον αφορά το γεγονός ότι εσείς, κυρία Επίτροπε, και ο εισηγητής λάβατε σοβαρά υπόψη ορισμένες από τις ανησυχίες μου – διστάζω να τις αποκαλέσω «προβλέψεις». Οι ανησυχίες μου, αν και μόνο ακροθιγώς –ίσως πολύ ακροθιγώς για ορισμένους από τους συναδέλφους μου– περιλαμβάνονται στην έκθεση που συζητούμε. Συνεπώς, μπορώ να υποστηρίξω να σας δοθούν δυνατότητες για τη διερεύνηση επιλογών τόσο παρεπόμενων αγωγών όσο και αυτοτελών. Μπορώ να συμμεριστώ ένα όραμα αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων, αλλά ξεκαθαρίζω ότι αυτό εναπόκειται στο μέλλον, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει ευθύς αμέσως. Οι βασικές επιφυλάξεις τις οποίες διατηρώ αφορούν το μέγεθος του δέλεαρ που πρέπει να προσφερθεί, προκειμένου να ξεκινήσει η ομαλή λειτουργία του συστήματος, ιδίως όσον αφορά τις αυτοτελείς αγωγές. Και θα παρατηρήσετε ενδεχομένως την έκθεση γι’ αυτό το θέμα που έχει μόλις εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν το δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο, είτε για τον καταναλωτή, τους δικηγόρους ή τις ανταγωνιστικές εταιρείες, φοβάμαι ότι, όπως και να διατυπώσουμε τους κανόνες μας, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εξωθηθούμε σε ορισμένες από τις χειρότερες πτυχές αγωγών αποζημίωσης που ακούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέω «να εξωθηθούμε» επειδή έτσι συμβαίνει. Κανείς δεν καταλήγει εκεί οικειοθελώς. Με ολόκληρη την ΕΕ ως επικράτεια του νικητή, πρέπει να επιτευχθεί μια πολύ λεπτή ισορροπία. Μία ακόμη από τις προτεραιότητές μου θα είναι να διασφαλιστεί ότι οι αγωγές είναι βάσιμες και ότι δεν θα καταλήξουμε στο είδος των εκβιαστικών αγωγών που ασκούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνώ ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές διαφορές στη νομική πρακτική και παράδοση, αλλά, εάν μπορέσουμε να το επιτύχουμε, θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που αξίζει τον κόπο. Αδημονώ επίσης για τη Λευκή Βίβλο, αλλά σας προειδοποιώ ότι ίσως δεν έχω ακόμη απεκδυθεί τον ρόλο της Κασσάνδρας."@el10
". Señor Presidente, cuando tratamos por primera vez el Libro Verde de la Comisión me sentí como una especie de Casandra de nuestros días que auguraba todo tipo de males. Tal vez a mí me ha ido mejor que a Casandra, ya que usted, señora Comisaria, y el ponente se han tomado en serio algunas de mis preocupaciones, no sé si denominarlas «predicciones». Mis preocupaciones, aunque quizás solamente de forma suave –demasiado suave para algunos de mis colegas– están reflejadas en el informe que estamos debatiendo. Por ello puedo apoyar que tenga usted la posibilidad de explorar las opciones tanto de las acciones de continuación como las aisladas. Puedo compartir la visión del reconocimiento mutuo de las decisiones, pero quisiera dejar claro que eso será en el futuro, no ahora. Mis principales reservas tienen que ver con la cuestión de cuánta zanahoria hay que ofrecer para hacer que el sistema arranque, especialmente en lo que respecta a las acciones aisladas. Puede usted tomar nota del informe sobre este tema que acaba de publicarse en el Reino Unido. Si la zanahoria es demasiado grande, bien para el consumidor, bien para los abogados o las empresas que compiten, me temo que, por mucho que trabajemos nuestras reglas, corremos el riesgo de vernos empujados hacia algunos de los peores aspectos de las acciones por daños y perjuicios de las que tenemos noticias en los Estados Unidos. Y he dicho «empujados» porque así es como sucede. Nadie llega hasta ese punto voluntariamente. Con todo el territorio de la UE para el vencedor, habrá que establecer un delicado equilibrio. Otra de mis prioridades consistiría en garantizar que las acciones están bien fundamentadas y que no acabamos admitiendo el tipo de acciones de chantaje que se producen en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que será difícil hacerlo bien y que habrá que tener en cuenta las diferencias nacionales de práctica y tradición jurídicas, pero si lo conseguimos será un instrumento muy útil que merecerá la pena tener. También yo espero con interés el Libro Blanco, pero les advierto que todavía no he colgado mis vestiduras de Casandra."@es21
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@et5
"Arvoisa puhemies, kun keskustelimme ensimmäistä kertaa komission vihreästä kirjasta, tunsin itseni nykypäivän Kassandraksi, joka ennustaa kaikenlaisia ikävyyksiä. Arvoisa komission jäsen, taisin kuitenkin onnistua Kassandraa paremmin, koska te ja esittelijä otitte jotkin huolenaiheeni vakavasti – en nyt kuitenkaan uskalla kutsua niitä ennustuksiksi. Ne sisältyvät nyt jossain määrin – joidenkin kollegojeni mielestä ehkä liian epämääräisesti – käsiteltävänä olevaan mietintöön. Annan siis tukeni sille, että teille myönnetään valtuudet tarkastella sekä jatkokanteiden että erillisten kanteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Voin hyväksyä näkemyksen päätösten keskinäisestä tunnustamisesta, mutta haluan tehdä selväksi, ettei se voi olla mahdollista vielä nyt vaan vasta tulevaisuudessa. Muut tärkeimmät epäilykseni kohdistuvat siihen, kuinka paljon porkkanaa on tarjottava, jotta järjestelmä saadaan toimimaan etenkin erillisten kanteiden osalta. Tiedätte ehkä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on juuri julkaistu selvitys aiheesta. Jos houkutin on liian suuri joko kuluttajan, lakimiesten tai kilpailevien yritysten kannalta, pelkään, että tarkkaan harkituista säännöistä huolimatta olemme vaarassa joutua Yhdysvalloista tuttujen korvauskanteiden ikävään maailmaan. Sanon "joutua", koska se kuvaa parhaiten totuutta. Kukaan ei vapaaehtoisesti halua osallistua tällaisiin kanteisiin. Voittaja voi saada haltuunsa koko EU:n alueen, joten on tarpeen löytää juuri oikea tasapaino. Toinen ensisijaisista tavoitteista on mielestäni sen varmistaminen, että kanteet ovat perusteltuja ja ettemme ajaudu Yhdysvalloista tuttuihin kiristyskanteisiin. Tämän varmistaminen on varmasti hankalaa, ja huomioon on otettava oikeuskäytäntöjen ja -perinteiden kansalliset erot. Onnistuminen takaa meille kuitenkin tärkeät ja hyödylliset välineet. Odotan kiinnostuneena valkoisen kirjan julkaisemista, mutta varoitan, etten ole vielä täysin luopunut Kassandran roolistani."@fi7
". Monsieur le Président, lorsque nous avons discuté pour la première fois du livre vert de la Commission, je me suis sentie comme une sorte de Cassandre moderne augurant d’une cohorte de malheurs. Je m’en suis peut-être mieux sortie que Cassandre en ce que vous, Madame la Commissaire, ainsi que le rapporteur, vous avez pris au sérieux mes inquiétudes - j’hésite à les appeler des «prédictions». Mes inquiétudes sont intégrées dans le rapport dont nous débattons, quoique peut-être légèrement seulement - peut-être même trop légèrement pour certains de mes collègues. Je peux donc soutenir la décision de vous accorder une marge de manœuvre pour étudier les possibilités à la fois d’actions de suivi et d’actions indépendantes. Je peux partager une philosophie de reconnaissance mutuelle des décisions, mais je tiens à affirmer clairement que cet objectif se situe dans le futur, et non maintenant. Mes principales réserves subsistantes ont trait à l’ampleur de la récompense qu’il faudrait proposer pour que le système soit mis sur les rails, en particulier pour les actions indépendantes. L’on peut d’ailleurs remarquer le rapport à ce sujet qui a été publié récemment au Royaume-Uni. Si la récompense est démesurée, que ce soit pour les consommateurs, les juristes ou les entreprises en concurrence, je crains que, peu importe la manière dont nous façonnons nos règles, nous courons le risque d’être poussés en direction de certains des pires aspects des actions en dommages et intérêts que nous pouvons observer aux États-Unis. J’emploie le terme «poussés» parce que cela se passe de cette manière. Personne n’arrive là de son plein gré. Dès lors que le triomphateur exercera son emprise sur le territoire entier de l’UE, un équilibre extrêmement délicat doit être mis en place. Une autre de mes priorités serait d’assurer que les actions soient bien étayées et que nous ne soyons pas confrontés en fin de compte à des actions s’apparentant à un chantage telles qu’elles se produisent aux États-Unis. Je reconnais qu’il sera difficile d’atteindre le bon compromis et qu’il faudra tenir compte des disparités nationales dans les pratiques et les traditions juridiques, mais si nous réussissons, nous disposerons d’un outil extrêmement utile, qui en vaudra largement la chandelle. J’attends également le livre blanc avec impatience, mais je vous avertis que je n’ai peut-être pas encore rangé mon habit de Cassandre au placard."@fr8
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@hu11
". Signor Presidente, al nostro primo dibattito sul Libro verde della Commissione mi sembrava di essere una moderna Cassandra che profetizzava ogni sorta di sventure; forse sono stata più brava di Cassandra, dal momento che la signora Commissario e il relatore hanno dato ascolto ad alcune delle mie preoccupazioni – esito a definirle predizioni. Tali preoccupazioni sono state inserite nella relazione di cui discutiamo oggi, anche se forse in maniera non abbastanza perentoria per i gusti di alcuni colleghi. Posso quindi dichiararmi favorevole a concedere alla Commissione la possibilità di esplorare le due distinte opzioni delle azioni come “seguito di” e “individuali”; posso anche aderire alla prospettiva di un reciproco riconoscimento delle decisioni, ma devo precisare chiaramente che si tratta di un’eventualità futura, non di una concreta possibilità odierna. Le altre mie riserve riguardano principalmente le dimensioni della carota che bisognerà offrire per avviare il sistema, particolarmente in riferimento alle azioni individuali; rimando alla relazione che è stata appena pubblicata su questo tema nel Regno Unito. Se la carota sarà troppo grossa e appetitosa per i consumatori, gli avvocati o le aziende concorrenti, temo che, indipendentemente dalla forma che daremo alle nostre norme, correremo il rischio di farci trascinare verso gli aspetti peggiori delle azioni di risarcimento che, a quanto sentiamo, hanno luogo negli Stati Uniti. Dico “farci trascinare” perché è proprio quello che sta succedendo; nessuno si incammina volontariamente su una strada del genere. Dal momento che ai vincitori si spalancherebbe l’intero territorio dell’Unione europea, occorre individuare attentamente un preciso equilibrio. Ritengo prioritario anche garantire che le azioni legali abbiano un fondamento sicuro; non dobbiamo ammettere le azioni ricattatorie che si registrano negli Stati Uniti. So bene che sarà difficile giungere a un risultato positivo, poiché dovremo tener conto delle differenze nazionali nella prassi e nelle tradizioni giuridiche; tuttavia se il tentativo andrà in porto avremo a disposizione uno strumento utilissimo e prezioso. Attendo con interesse anche il Libro bianco, ma avverto che non ho ancora riposto nel cassetto le vesti di Cassandra."@it12
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@lt14
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@lv13
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, bij ons eerste debat over het groenboek van de Commissie, voelde ik me een soort eigentijdse Cassandra die allerlei onheil voorspelde. Misschien is het mij beter vergaan dan Cassandra, omdat u, commissaris, en de rapporteur een aantal van mijn zorgen serieus hebben genomen – ik aarzel om het voorspellingen te noemen. Mijn zorgen, die misschien gering van gewicht zijn – misschien wel te gering voor sommige collega’s – zijn ingebed in het verslag dat voor ons ligt. Dat betekent dat ik een voornemen kan steunen om u meer ruimte te geven de mogelijkheden van zowel vervolgvorderingen als zelfstandige vorderingen te onderzoeken. Ik kan het eens zijn met een onderlinge erkenning van besluiten, maar wat mij betreft is dat een zaak van de toekomst, niet van dit moment. De belangrijkste van mijn resterende bedenkingen betreffen de vraag hoeveel wij moeten bieden om het systeem op gang te krijgen, met name voor zelfstandige vorderingen. Daarbij vraag ik uw aandacht voor het rapport dat onlangs over dat onderwerp is verschenen in het Verenigd Koninkrijk. Als we teveel bieden, hetzij aan de consument, hetzij aan juristen of concurrerende bedrijven, ben ik bang dat we, hoe we onze regels ook opstellen, het risico lopen af te glijden naar een situatie met schadevorderingen die wordt gekenmerkt door een aantal van de ergste aspecten die we kennen van de situatie in de Verenigde Staten. Ik zeg “afglijden”, omdat het op die manier zal gebeuren. Niemand zoekt dat vrijwillig op. Om de hele EU als winnaar uit de strijd te voorschijn te laten komen, is het nodig een heel subtiel evenwicht te zoeken. Het zou ook een van mijn prioriteiten zijn om ervoor te zorgen dat vorderingen degelijk onderbouwd zijn, zodat we het risico vermijden van chantagepraktijken zoals die in de Verenigde Staten plaatsvinden. Ik geef toe dat dat moeilijk te bereiken zal zijn en dat rekening zal moeten worden gehouden met nationale verschillen op juridisch terrein en in de juridische traditie, maar als we erin slagen, zal dat een nuttig hulpmiddel zijn dat we goed kunnen gebruiken. Ik kijk ook uit naar het witboek, maar ik waarschuw u dat ik mijn mantel van Cassandra misschien nog wel niet heb weggeborgen."@nl3
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@pl16
"Senhor Presidente, quando debatemos pela primeira vez o Livro Verde da Comissão, senti-me como uma Cassandra dos tempos modernos, prevendo toda a espécie de infortúnios. Talvez me tenha saído melhor do que Cassandra, pois a Comissária e o relator levaram a sério algumas das minhas preocupações – hesito em chamar-lhes profecias. As minhas preocupações, embora talvez suaves – possivelmente demasiado suaves para alguns colegas meus – estão ligadas ao relatório que estamos a debater. Assim, posso apoiar a exploração das opções quer das acções judiciais autónomas quer das acções de acompanhamento. Posso partilhar uma visão de reconhecimento mútuo de decisões, mas deixo claro que tal se situa no futuro e não neste momento. As minhas restantes reservas têm a ver com a questão do que é preciso oferecer em termos de “cenoura” para que o sistema “levante voo”, particularmente para as acções judiciais autónomas. E poderão ter em conta o relatório sobre este tema, acabado de chegar do Reino Unido. Se a “cenoura” for muito grande, seja para os consumidores, os advogados ou as empresas em concorrência, receio que, por muito que burilemos as nossas regras, estejamos em risco de sermos empurrados para alguns dos piores aspectos das acções de indemnização, do tipo de que ouvimos falar nos Estados Unidos. E digo “empurrados” por ser assim que as coisas acontecem; ninguém entra nessa via voluntariamente. Com toda a UE como território para o vencedor, será necessário obter um equilíbrio bastante delicado nesta matéria. Outra das minhas prioridades seria assegurar a boa fundamentação das acções e salvaguardar que não acabamos no domínio das “acções por chantagem” que acontecem nos Estados Unidos. Concordo que vai ser difícil actuar com toda a correcção e que terá de se ter em conta as diferenças nacionais em termos de prática e tradição jurídica, mas, se formos bem sucedidos, teremos um instrumento muito útil e de que valerá a pena dispormos. Também aguardo com expectativa o Livro Branco, mas lanço o aviso de que posso não ter ainda guardado as minhas vestes de Cassandra."@pt17
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@ro18
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@sk19
"Mr President, when we first discussed the Commission’s Green Paper, I felt like a kind of latter-day Cassandra forecasting all kinds of woes. Perhaps I fared better than Cassandra in that you, Commissioner, and the rapporteur took some of my concerns seriously – I hesitate to call them ‘predictions’. My concerns, though perhaps only gently – maybe too gently for some of my colleagues – are embedded in the report that we are debating. So I can support giving you scope to explore the options of both follow-on actions and stand-alone actions. I can share a vision of mutual recognition of decisions, but I make it clear that that lies in the future, not right now. My main remaining reservations concern the question of how much of a carrot has to be offered to get the system to take off, particularly for stand-alone actions. And you may note the report on that subject that has just come out in the UK. If the carrot is too large, whether for the consumer, the lawyers or competing companies, I fear that, however we craft our rules, we are at risk of being pushed towards some of the worst aspects of damages actions that we hear about from the United States. I say ‘pushed’ because that is how it happens. Nobody goes there voluntarily. With the whole of the EU as the territory for the victor, a very fine balance has to be struck. Another of my priorities would be to ensure that actions are well founded and that we do not end up with the kind of blackmail actions that happen in the United States. I agree it will be difficult to get it right and account will have to be taken of national differences in legal practice and tradition, but if we can succeed it will be a very useful tool and well worth having. I look forward to the White Paper too, but I warn you that I may not have put my Cassandra’s robes away yet."@sl20
"Herr talman! När vi först diskuterade kommissionens grönbok kände jag mig som en senare tids Kassandra som förutsåg allt slags elände. Kanske blev jag bättre behandlad än Kassandra eftersom ni, fru kommissionsledamot, och föredraganden tog några av mina farhågor på allvar – jag tvekar att kalla dem ”förutsägelser”. Dessa farhågor har inneslutits, visserligen diskret, kanske alltför diskret enligt några av mina kollegers åsikt, i det betänkande som vi debatterar. Jag är för att ni ska få utrymme för att undersöka möjligheterna till både följdförfaranden och fristående förfaranden. Jag delar visionen om ömsesidigt erkännande av beslut men vill klargöra att det hör hemma i framtiden, inte i nuet. Mina huvudsakliga kvarstående reservationer rör frågan om hur stor moroten måste vara för att systemet ska kunna komma igång, speciellt när det gäller fristående förfaranden. I detta sammanhang rekommenderar jag er att titta på en rapport om denna fråga som just har publicerats i Storbritannien. Om moroten är för stor, och det gäller både för konsumenterna, advokaterna och konkurrerande företag, är jag rädd för att vi, hur vi än snitsar till våra regler, riskerar att pressas till att hamna i några av de värsta avarterna av skadeståndstalan som vi hör talas om från Förenta staterna. Jag säger ”pressas” för det är så det går till. Ingen hamnar där frivilligt. Med hela EU som territorium för segraren måste vi göra en mycket fin avvägning. En annan fråga som jag prioriterar är att se till att åtgärderna är välgrundade och att vi inte hamnar i det slags utpressningsförfaranden som förekommer i Förenta staterna. Jag håller med om att det är svårt lösa detta på rätt sätt och man måste ta hänsyn till nationella skillnader i rättspraxis och traditioner, men om vi lyckas blir det ett mycket användbart och värdefullt instrument. Jag ser även fram mot vitboken, men måste varna er för att jag kanske inte lagt undan min Kassandradräkt ännu."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sharon Bowles,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"on behalf of the ALDE Group"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph