Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.20.1-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l’actualité dominée par les changements climatiques - je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d’euros pour la protection de l’environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu’il a été si difficile d’obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l’agence Frontex comme instrument de lutte contre l’immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l’environnement reste une peau de chagrin. Malgré l’urgence et l’importance que l’environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité. N’oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d’euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique «rayonnement extérieur». Le fonds pour l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique et l’alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l’Afrique, d’amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l’avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s’est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s’il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l’a exigé pour LIFE +."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@cs1
"Hr. formand, fru kommissær! Den årlige strategi, som Kommissionen foreslår for budgetproceduren 2008, skal nøje gennemføre lovgiverens beslutninger. Den må ikke nedtone dem. Til trods for at de aktuelle begivenheder er præget af klimaændringer - jeg henviser her til Stern-rapporten og IPPC-konklusionerne - udvander Kommissionens forslag konceptet bæredygtig udvikling. Den nævner blot udgiftsområderne velstand, solidaritet, sikkerhed og virkningerne udadtil, hvis indhold fortsat er vilkårligt. Man kan på det punkt, fru kommissær, minde om vores bestræbelser på - i forbindelse med de finansielle overslag - at opnå en saltvandsindsprøjtning på 100 millioner euro til miljøbeskyttelse, som Kommissionen straks halverede. Mens det var meget vanskeligt at opnå midler til miljøprogrammet, bemærker jeg, hvor let det var at frigive ekstra midler til finansiering af Frontex-agenturet som et instrument til bekæmpelse af illegal indvandring. Disse budgetmæssige signaler illustrerer i hvilken grad, vores fleksibilitet er begrænset af de finansielle overslag, og viser endnu en gang, at miljøbudgettet bliver udhulet. Trods uopsætteligheden og miljøets betydning for vores medborgere, er det et forfærdeligt lille budget til at håndtere udfordringerne i kampen mod klimaændringer og ødelæggelsen af biodiversiteten. Lad os ikke glemme, at Natura 2000-nettet årligt bør modtage seks milliarder euro for at fungere hensigtsmæssigt. Trods disse svagheder vil jeg gerne give udtryk for min interesse i Kommissionens nye initiativer inden for udgiftsområdet "virkningerne udadtil". Fonden for vedvarende energi og energieffektivitet og den globale klimaalliance skal hjælpe AVS-landene, navnlig Afrika, med at indlede en form for udvikling, der integrerer miljøsøjlen og den sociale søjle på mere ligefrem vis, end vi har gjort, og dermed fremme konceptet bæredygtig udvikling. Jeg vil skifte til et andet emne. Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance ser frem til Kommissionens rapport om personalebehovet på mellemlang sigt. Fru kommissær, vores gruppe har altid været tilhænger af at have tilstrækkelige og stabile menneskelige ressourcer. I forbindelse med forvaltningsorganerne er vi nødt til sag for sag at undersøge, hvorvidt programmerne bedst gennemføres via et forvaltningsorgan, eller om vi er nødt til at bevare en centraliseret tilgang, som Parlamentet har krævet for LIFE+."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die Strategie, die von der Europäischen Kommission für das Haushaltsverfahren 2008 vorgeschlagen wurde, muss strikt die Beschlüsse des Gesetzgebers umsetzen. Sie darf diese nicht abschwächen. Trotz der vom Klimawandel dominierten gegenwärtigen Ereignisse – ich erinnere an den Stern-Bericht, an die Schlussfolgerungen des IPCC – schwächt der Vorschlag der Kommission den Begriff der nachhaltigen Entwicklung ab. Er nennt nur die Begriffe „Wohlstand“, „Solidarität“, „Sicherheit“ und „Außenwirkungen“, ohne deren Inhalte näher zu präzisieren. An diesem Punkt, Frau Kommissarin, sei an unseren Kampf erinnert, als wir zum Zeitpunkt der finanziellen Vorausschau eine Finanzspritze in Höhe von 100 Millionen Euro für den Umweltschutz beantragten bekommen wollten, die dann die Kommission sofort halbiert hat. Während es so schwierig war, Mittel für das Umweltprogramm zu erhalten, stelle ich fest, wie leicht es war, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um die Agentur Frontex Instrument zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung zu finanzieren. Diese Haushaltssignale veranschaulichen, wie unsere Flexibilität durch die finanzielle Vorausschau begrenzt wird, und sie zeigen einmal mehr, dass das Umweltbudget ein Stiefkind bleibt. Trotz der Dringlichkeit und der Bedeutung, die unsere Mitbürger der Umwelt beimessen, ist dieses Budget zu gering, um die Herausforderungen im Kampf gegen die Klimaveränderung und den Zerfall der Artenvielfalt anzugehen. Vergessen wir nicht, dass das Netzwerk Natura 2000 jährlich 6 Milliarden Euro benötigen wird, um ordnungsgemäß arbeiten zu können. Trotz dieser Schwachstellen möchte ich mein Interesse für die neuen Initiativen der Europäischen Kommission unter dem Begriff „Außenwirkungen“ zum Ausdruck bringen. Der Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz und das globale Klimabündnis sollen den AKP-Ländern und vor allem Afrika dabei helfen, eine Entwicklung aufzunehmen, die deutlicher als bisher den Pfeiler Umwelt und den sozialen Pfeiler integriert sowie den Begriff der nachhaltigen Entwicklung fördert. Nun zu einem anderen Thema. Die Fraktion Verts/ALE erwartet mit Ungeduld den Bericht der Kommission über den mittelfristigen Personalbedarf. Frau Kommissarin, unsere Fraktion hat sich immer für ausreichende und beständige Humanressourcen ausgesprochen. Bei den exekutiven Agenturen muss von Fall zu Fall geprüft werden, ob die Programme besser mit einer exekutiven Agentur zu realisieren sind, oder ob man einen zentralen Ansatz beibehalten sollte, wie sie das Europäische Parlament für LIFE+ gefordert hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ετήσια στρατηγική πολιτικής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008 πρέπει να εκτελεί αυστηρά τις αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας. Δεν πρέπει να τις αποδυναμώνει. Παρά τα τρέχοντα γεγονότα που κυριαρχούνται από την κλιματική αλλαγή –αναφέρομαι στην έκθεση Stern, τα συμπεράσματα της IPCC– η πρόταση της Επιτροπής εξασθενεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Αναφέρει απλώς τα κονδύλια της ευημερίας, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας και της εξωτερικής επιρροής, το περιεχόμενο των οποίων παραμένει αυθαίρετο. Μπορεί κανείς να θυμηθεί στο σημείο αυτό, κυρία Επίτροπε, τον αγώνα μας να επιτύχουμε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις δημοσιονομικές προοπτικές, μια αύξηση της τάξης των 100 εκατ. ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία η Επιτροπή αμέσως μείωσε κατά το ήμισυ. Ενώ ήταν τόσο δύσκολο να επιτύχουμε την έγκριση κονδυλίων για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα, σημειώνω πόσο εύκολο ήταν να αποδεσμευτούν πρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση του οργανισμού Frontex ως μέσου καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Αυτά τα δημοσιονομικά ενδεικτικά σημεία απεικονίζουν τον βαθμό στον οποίο η ευελιξία μας περιορίζεται από τις δημοσιονομικές προοπτικές και αποδεικνύει, ακόμη μία φορά, ότι ο προϋπολογισμός για το περιβάλλον περικόπτεται. Παρά τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία που έχει το περιβάλλον για τους συμπολίτες μας, αυτός είναι ένας σκληρά περιορισμένος προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης της βιοποικιλότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο Natura 2000 θα έπρεπε να λαμβάνει 6 δισ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να λειτουργεί με τον αρμόζοντα τρόπο. Παρά την ύπαρξη αυτών των ελλείψεων, θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τις νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το κονδύλιο «εξωτερική επιρροή». Το ταμείο ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική αλλαγή πρέπει να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ, και ιδιαίτερα την Αφρική, να αρχίσουν μια μορφή ανάπτυξης η οποία θα ολοκληρώνει τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό πυλώνα τολμηρότερα απ’ ό,τι το έχουμε κάνει, και έτσι να προαγάγουμε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Στρεφόμενη σε ένα διαφορετικό θέμα, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία προσβλέπει στην έκθεση της Επιτροπής για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε προσωπικό. Κυρία Επίτροπε, η ομάδα μας υπήρξε πάντοτε υπέρ της ύπαρξης μιας ικανοποιητικής και σταθερής τροφοδοσίας σε ανθρώπινους πόρους. Στην περίπτωση των εκτελεστικών υπηρεσιών, χρειάζεται να εξετάσουμε ανά περίπτωση, αν τα προγράμματα εκτελούνται καλύτερα με μια εκτελεστική υπηρεσία ή αν χρειάζεται να διατηρήσουμε μια κεντροποιημένη προσέγγιση, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα LIFE+."@el10
". Mr President, Commissioner, the annual strategy proposed by the European Commission for the 2008 budgetary procedure must strictly execute the decisions of the legislature. It must not tone them down. Despite current events being dominated by climate change – I am referring to the Stern report and the IPCC conclusions – the Commission proposal waters down the concept of sustainable development. It merely mentions the prosperity, solidarity, security and external influence headings, the content of which remains arbitrary. One may recall at this point, Commissioner, our struggle to obtain, at the time of the financial perspective, a EUR 100 million boost for the protection of the environment, which the Commission immediately halved. Whereas it was so difficult to obtain funds for the environmental programme, I note how easy it was to release additional resources to fund the Frontex agency as an instrument for combating illegal immigration. These budget signals illustrate the extent to which our flexibility is limited by the financial perspective and demonstrate, once again, that the environment budget is being whittled away. Despite the urgency and importance of the environment for our fellow citizens, this is a cruelly limited budget for tackling the challenges of the fight against climate change and the erosion of biodiversity. Let us not forget that the Natura 2000 network should receive EUR 6 billion each year in order to function properly. Despite these shortcomings, I should like to express my interest in the new European Commission initiatives under the ‘external influence’ heading. The fund for renewable energy and energy efficiency and the global alliance on climate change must help the ACP countries, and Africa in particular, to embark on a form of development that integrates the environmental pillar and the social pillar more boldly than we have done, and thus to promote the concept of sustainable development. Turning to a different subject, the Group of the Greens/European Free Alliance is looking forward to the Commission report on medium-term staffing requirements. Commissioner, our group has always been in favour of having a satisfactory and steady supply of human resources. In the case of the executive agencies, we need to examine on a case-by-case basis whether programmes are carried out better with an executive agency, or whether we need to keep a centralised approach, as the European Parliament has demanded for LIFE+."@en4
". Señor Presidente, señora Comisaria, la estrategia anual propuesta por la Comisión Europea para el procedimiento presupuestario 2008 debe aplicar estrictamente las decisiones del legislador. No debe aguarlas. A pesar de que la actualidad está dominada por el cambio climático –me refiero al informe Stern y a las conclusiones del GICC– , la propuesta de la Comisión edulcora el concepto de desarrollo sostenible. Solo menciona las rúbricas prosperidad, solidaridad, seguridad e influencia exterior, cuyos contenidos siguen siendo arbitrarios. Podemos recordar en este punto, señora Comisaria, nuestra lucha por obtener, en la época de las perspectivas financieras, una inyección de cien millones de euros para la protección del medio ambiente, que la Comisión de inmediato redujo a la mitad. Si ha sido tan difícil obtener fondos para el programa ambiental, señalo cuán fácil ha sido liberar medios adicionales para financiar la Agencia Frontex como instrumento de lucha contra la inmigración ilegal. Estas señales presupuestarias ilustran hasta qué punto las perspectivas financieras limitan nuestro margen de maniobra y demuestran, una vez más, que el presupuesto de medio ambiente sigue menguando. A pesar de la urgencia y la importancia que reviste el medio ambiente para nuestros conciudadanos, este presupuesto es dolorosamente reducido para afrontar los retos de la lucha contra el cambio climático y la erosión de la biodiversidad. No olvidemos que la red Natura 2000 debería obtener 6 000 millones de euros anuales para funcionar correctamente. A pesar de estas deficiencias, quisiera manifestar mi interés por las nuevas iniciativas de la Comisión Europea en la rúbrica de «influencia exterior». El Fondo Global de Energías Renovales y Eficiencia Energética y la Alianza mundial sobre política climática deberían permitir a los países ACP, y en especial a África, iniciar un desarrollo que integre más enérgicamente que hasta ahora el pilar ambiental y el pilar social, y promover así el concepto de desarrollo sostenible. Pasando a otro tema, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea espera con impaciencia el informe de la Comisión sobre las necesidades de personal a medio plazo. Señora Comisaria, nuestro Grupo se ha manifestado siempre a favor de contar con recursos humanos suficientes y estables. En el caso de las agencias ejecutivas, hay que examinar en cada caso si los programas se realizan mejor con una agencia ejecutiva o si hay que mantener un enfoque centralizado, como ha exigido el Parlamento Europeo para LIFE +."@es21,21
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan komission ehdottamalla vuotuisella strategialla vuoden 2008 talousarviomenettelyä varten on toteutettava tiukasti lainsäätäjän päätökset. Niitä ei saa vesittää. Vaikka ilmastonmuutos hallitsee tämän hetken tapahtumia – tarkoitan Sternin mietintöä ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n päätelmiä – komission ehdotuksella vesitetään kestävän kehityksen käsite. Siinä mainitaan vain ohimennen hyvinvointia, solidaarisuutta, turvallisuutta ja ulkoista ulottuvuutta koskevat budjettikohdat, joiden sisältö jää epäselväksi. Arvoisa komission jäsen, tässä kohti voidaan palauttaa mieliin, kuinka taistelimme rahoituskehyksen laatimisen yhteydessä 100 miljoonan euron panoksesta ympäristön suojelemiseksi. Komissio puolitti summan välittömästi. Ympäristöohjelmaan oli hyvin hankalaa saada varoja, mutta rajaturvallisuusvirastolle oli näköjään erittäin helppoa saada lisävaroja laittoman maahanmuuton torjuntaan. Nämä talousarviota koskevat seikat osoittavat, miten vähän meillä on liikkumavaraa rahoituskehyksen takia ja miten ympäristönsuojelun määrärahoja karsitaan jälleen kerran. Ympäristönsuojelu on kansalaisista erittäin tärkeää, mutta myönnetyt määrärahat ovat armottoman vähäiset, jotta ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin köyhtymistä voitaisiin torjua. Ei pidä unohtaa, että Natura 2000 -verkon olisi saatava joka vuosi 6 miljardia euroa, jotta se toimisi kunnolla. Näistä puutteista huolimatta haluan ilmaista olevani kiinnostunut Euroopan komission uusista aloitteista "ulkoisen ulottuvuuden" budjettikohdassa. Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistävällä rahastolla sekä maailmanlaajuisella ilmastopolitiikkayhteistyöllä on autettava AKT-valtioita ja erityisesti Afrikkaa kehittymään siten, että ne ottavat ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset kysymykset meitä rohkeammin huomioon. Näin edistettäisiin kestävää kehitystä. Käsittelen lopuksi täysin toista asiaa. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä odottaa innolla komission kertomusta keskipitkän aikavälin henkilöstötarpeista. Arvoisa komission jäsen, ryhmäni on aina puoltanut riittäviä ja vakaita henkilöstövoimavaroja. On tutkittava tapauskohtaisesti, toteuttaako toimeenpanovirasto ohjelmat paremmin vai onko syytä pitäytyä keskitetyssä lähestymistavassa, kuten Euroopan parlamentti on vaatinut Life+-ohjelman osalta."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario, la strategia annuale proposta dalla Commissione per la procedura di bilancio 2008 deve eseguire fedelmente le decisioni del legislatore; non deve certo annacquarle. Benché l’attualità sia dominata dai cambiamenti climatici – ricordo la relazione Stern e le conclusioni dell’IPCC – la proposta della Commissione stempera il concetto di sviluppo sostenibile; essa si basa solamente sulle rubriche prosperità, solidarietà, sicurezza e iniziative all’esterno, il cui contenuto rimane arbitrario. Possiamo ricordare in quest’occasione, signora Commissario, la lotta che abbiamo sostenuto per ottenere, nell’ambito delle prospettive finanziarie, cento milioni di euro per la protezione dell’ambiente, che la Commissione ha subito ridotto del 50 per cento. Mentre è stato così difficile ottenere fondi per il programma ambientale, devo notare la grande facilità con cui si sono trovati mezzi supplementari per finanziare l’agenzia FRONTEX, come strumento di lotta contro l’immigrazione illegale. Questi segnali di bilancio illustrano in che misura le prospettive finanziarie limitano il nostro margine di manovra, e dimostrano ancora una volta che il bilancio ambientale viene gradualmente eroso. Nonostante l’urgenza e l’importanza che l’ambiente ha per i nostri cittadini, tale bilancio è penosamente insufficiente per affrontare le sfide della lotta contro il cambiamento climatico e la riduzione della biodiversità; non dimentichiamo che, per funzionare adeguatamente, la rete Natura 2000 avrebbe bisogno di sei miliardi di euro all’anno. Nonostante tali difetti, esprimo il mio interesse per le nuove iniziative avviate dalla Commissione europea nel quadro della rubrica “Iniziative all’esterno”. Il fondo per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica, insieme all’alleanza globale per il clima, dovrà permettere ai paesi ACP – e soprattutto all’Africa – di avviare uno sviluppo che integri in maniera più decisa di quanto abbiamo fatto noi il pilastro ambientale e quello sociale, valorizzando inoltre il concetto di sviluppo sostenibile. Su un altro tema, il gruppo Verts/ALE attende con impazienza la relazione della Commissione sul fabbisogno di personale a medio termine. Signora Commissario, il nostro gruppo si è sempre pronunciato a favore di risorse umane adeguate e stabili. Nel caso delle agenzie esecutive, occorre esaminare caso per caso se per una migliore realizzazione dei programmi sia più utile istituire un’agenzia esecutiva oppure mantenere un approccio centralizzato, come il Parlamento ha voluto per LIFE+."@it12
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@lt14
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@lv13
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de jaarlijkse beleidsstrategie van de Europese Commissie voor de begrotingsprocedure 2008 moet ertoe leiden dat de besluiten van de wetgever strikt worden uitgevoerd. Deze besluiten mogen niet worden afgezwakt. Ondanks dat de actualiteit beheerst wordt door de klimaatverandering – ik wijs op het verslag-Stern en de conclusies van het IPPC – vinden we in het Commissievoorstel een verwaterde versie van het begrip duurzame ontwikkeling. Daarin worden slechts de rubrieken welvaart, solidariteit, veiligheid en externe dimensie genoemd en de inhoud daarvan is tamelijk willekeurig. Mevrouw de commissaris, wat hebben we een moeite moeten doen om bij de vaststelling van de financiële vooruitzichten een bedrag van honderd miljoen euro voor milieubescherming aangenomen te krijgen, dat door de Commissie meteen met de helft werd verminderd. Zo moeilijk als het was om fondsen voor het milieuprogramma te verwerven, zo eenvoudig was het om extra middelen vrij te maken voor de financiering van Frontex, het agentschap dat illegale immigratie bestrijdt. Dit laat zien hoe weinig speelruimte de financiële vooruitzichten ons bieden en toont nogmaals aan dat de milieubegroting een ondergeschoven kindje blijft. Ondanks dat onze medeburgers de milieuproblematiek urgent en belangrijk vinden, is het budget voor dit onderwerp uitermate beperkt en daarmee moeten we dan de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit tegengaan. Laten we niet vergeten dat het Natura 2000-netwerk elk jaar zes miljard euro nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Ondanks deze onvolkomenheden kijk ik met belangstelling naar de nieuwe initiatieven van de Europese Commissie in de rubriek “externe dimensie”. Het Wereldfonds voor energie-efficiency en hernieuwbare energie en de mondiale klimaatalliantie (Global Climate Policy Alliance) moeten de ACS-landen en met name Afrika in staat stellen een ontwikkeling in gang te zetten waarbij, meer dan bij ons, milieuaspecten en sociale aspecten worden geïntegreerd, waardoor het begrip duurzame ontwikkeling werkelijk inhoud krijgt. Een ander punt is dat de Verts/ALE-Fractie met smart wacht op het verslag van de Commissie over de personeelsbehoeften op middellange termijn. Commissaris, onze fractie heeft zich altijd uitgesproken voor voldoende en stabiele personele middelen. Wat betreft de uitvoerende agentschappen moeten we per geval onderzoeken of de programma’s beter kunnen worden gerealiseerd door een uitvoerend agentschap of dat een gecentraliseerde benadering nodig blijft, zoals het Europees Parlement voor LIFE+ heeft geëist."@nl3
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, a estratégia anual proposta pela União Europeia para o processo orçamental de 2008 deve executar estritamente as decisões do legislador, não deve esfumá-las. Apesar da actualidade dominada pelas alterações climáticas - recordo o relatório Stern e as conclusões do GIEC (Grupo Intergovernamental de Peritos para a Evolução do Clima) -, a proposta da Comissão esbate a noção de desenvolvimento sustentável. Limita-se a mencionar as rubricas prosperidade, solidariedade, segurança e projecção externa, cujos conteúdos continuam arbitrários. Podemos recordar aqui, Senhora Comissária, o nosso combate no sentido de obter, na altura das Perspectivas Financeiras, um suplemento de cem milhões de euros destinados à protecção do ambiente, que a Comissão reduziu imediatamente para 50%. Perante a dificuldade em obter fundos para o programa ambiental, noto que foi muito fácil desbloquear meios suplementares para financiar a Agência Frontex como instrumento de luta contra a imigração ilegal. Estes sinais orçamentais ilustram o quanto as Perspectivas Financeiras limitam a nossa margem de manobra e demonstram, mais uma vez, que o orçamento para o ambiente está em clara redução. Apesar da urgência e da importância que o ambiente reveste para os nossos cidadãos, este orçamento é cruelmente limitado para fazer face aos desafios da luta contra as alterações climáticas e a erosão da biodiversidade. Não esqueçamos que a rede Natura 2000 deveria beneficiar de seis mil milhões de euros anuais para funcionar convenientemente. Apesar destas imperfeições, gostaria de manifestar o meu interesse pelas novas iniciativas da Comissão Europeia na rubrica "projecção externa". O Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF) e a " " devem permitir aos países ACP, e nomeadamente a África, iniciar um desenvolvimento que integre mais corajosamente do que nós o pilar ambiental e o pilar social, valorizando assim a noção de desenvolvimento sustentável. Além disso, o Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia espera com impaciência o relatório da Comissão sobre as necessidades de pessoal a médio prazo. Senhora Comissária, o nosso grupo sempre se posicionou a favor de recursos humanos suficientes e estáveis. E, no caso das agências executivas, há que analisar caso a caso se os programas são melhor implementados com uma agência executiva ou se devíamos manter uma abordagem centralizada, como exigiu o Parlamento Europeu para o LIFE+."@pt17
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@ro18
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@sk19
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie annuelle proposée par la Commission européenne pour la procédure budgétaire 2008 doit strictement exécuter les décisions du législateur. Elle ne doit pas les affadir. Malgré l'actualité dominée par les changements climatiques – je rappelle le rapport Stern, les conclusions du GIEC - , la proposition de la Commission édulcore la notion de développement durable. Elle mentionne seulement les rubriques prospérité, solidarité, sécurité et rayonnement extérieur, dont les contenus restent arbitraires. On peut ici rappeler, Madame la Commissaire, notre combat pour obtenir, au moment des perspectives financières, un coup de pouce de cent millions d'euros pour la protection de l'environnement, que la Commission a aussitôt réduit de 50%. Alors qu'il a été si difficile d'obtenir des fonds pour le programme environnemental, je note combien il a été facile de dégager des moyens supplémentaires pour financer l'agence Frontex comme instrument de lutte contre l'immigration illégale. Ces signaux budgétaires illustrent combien les perspectives financières limitent notre marge de manœuvre et démontrent, une fois de plus, que le budget de l'environnement reste une peau de chagrin. Malgré l'urgence et l'importance que l'environnement revêt pour nos concitoyens, ce budget est cruellement limité pour faire face aux défis de la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. N'oublions pas que le réseau Natura 2000 devrait bénéficier de six milliards d'euros annuels pour fonctionner convenablement. Malgré ces imperfections, je voudrais exprimer mon intérêt pour les nouvelles initiatives de la Commission européenne dans la rubrique "rayonnement extérieur". Le fonds pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique et l'alliance globale pour le climat doivent permettre aux pays ACP, et notamment l'Afrique, d'amorcer un développement qui intègre plus franchement que nous l'avons fait le pilier environnemental et le pilier social, et ainsi de valoriser la notion de développement durable. Sur un autre sujet, les Verts/ALE attendent avec impatience le rapport de la Commission sur les besoins du personnel à moyen terme. Madame la Commissaire, notre groupe s'est toujours positionné en faveur de ressources humaines suffisantes et stables. Et, dans le cas des agences exécutives, il faut examiner au cas par cas si les programmes se réalisent mieux avec une agence exécutive ou s'il faut conserver une approche centralisée, comme le Parlement européen l'a exigé pour LIFE +."@sl20
". Herr talman, fru kommissionsledamot! Den årliga strategi som kommissionen föreslår för budgetförfarandet 2008 måste noggrant följa lagstiftarens beslut. Dessa beslut får inte tonas ned i strategin. Trots att dagsläget domineras av klimatförändringarna – jag tänker på Sternrapporten och slutsatserna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) – urvattnas begreppet hållbar utveckling i kommissionens förslag. Där nämns endast prioriteringarna välstånd, solidaritet, säkerhet och den yttre dimensionen, vars innehåll fortfarande är godtyckligt. Här kan man påminna om vår kamp för att inom budgetramen höja medlen för miljöskydd med 100 miljoner euro, vilket kommissionen omedelbart halverade. Samtidigt som det var så svårt att få medel till miljöprogrammet noterar jag hur lätt det var att frigöra ytterligare resurser för att finansiera organet Frontex som ett instrument för att bekämpa olaglig invandring. Dessa budgetsignaler visar i vilken utsträckning vår flexibilitet begränsas av budgetramen och visar än en gång hur miljöbudgeten skärs ned. Trots det akuta läget och miljöns betydelse för våra medborgare är detta en fruktansvärt begränsad budget för att möta utmaningarna i kampen mot klimatförändringarna och den minskade biologiska mångfalden. Vi får inte glömma att Natura 2000-nätverket skulle behöva 6 miljarder euro årligen för att fungera ordentligt. Trots dessa brister är jag intresserad av kommissionens initiativ under rubriken ”den yttre dimensionen”. Fonden för förnybar energi och energieffektivitet och den globala alliansen om klimatförändringar måste hjälpa AVS-länderna, särskilt Afrika, att inleda en form av utveckling som integrerar miljöpelaren och den sociala pelaren på ett djärvare sätt än vad vi har gjort och på så sätt främja en hållbar utveckling. För att byta ämne så ser gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen fram emot kommissionens rapport om personalbehovet på medellång sikt. Vår grupp har alltid varit för tillräckliga och stabila personalresurser. När det gäller genomförandeorganen måste vi från fall till fall undersöka om programmen genomförs bättre med ett genomförandeorgan, eller om vi behöver ha en centraliserad metod, vilket Europaparlamentet har krävt för Life+."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Global Climate Policy Alliance"17
"Marie Anne Isler Béguin,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"au nom du groupe Verts/ALE"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph