Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-186"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.20.1-186"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@cs1
"Hr. formand! Denne betænkning om Kommissionens årlige politiske erklæringer giver medlemmerne af Parlamentet mulighed for at gøre Kommissionen opmærksom på en række punkter, som vi fremlagde i de finansielle overslag. For det første gør vi Kommissionen opmærksom på, at opfyldelsen af de målsætninger, der blev fastlagt i Lissabon-strategien, er og fortsat skal være den vigtigste prioritet. Jeg mener, at EU har mulighed for at spille en større rolle i de europæiske borgeres tilværelse i dag ved at stimulere jobskabelsen, støtte økonomisk vækst og fremme den globale konkurrenceevne. For det andet skal vi understrege over for Kommissionen, at det er vigtigt at sikre, at budgettet giver mere valuta for pengene. Jeg vil gerne understrege vores bekymring over oprettelsen af agenturer. Vi er alvorlig bekymret over disse agenturers kontrollerbarhed og over den effektive udnyttelse af de menneskelige ressourcer i institutionerne som helhed. For det tredje mener jeg, at det er yderst vigtigt, at Kommissionen lægger langt større vægt på at tilstræbe en positiv revisionserklæring. Parlamentet stiller i sin betænkning krav om større gennemsigtighed, og Kommissionen skal gøre en langt større indsats for at styrke sammenhængen mellem sit lovgivnings- og arbejdsprogram og budgetproceduren. Med hensyn til Det Europæiske Teknologiske Institut glæder jeg mig endelig over, at Kommissionen er fast besluttet på at opfylde Lissabon-målsætningerne, og jeg beundrer dens visioner og initiativer. Jeg vil imidlertid gerne give udtryk for min store bekymring på to områder. For det første blev forslaget fremlagt efter Kommissionens fastlæggelse af de planlagte udgifter i de finansielle overslag, og forelæggelsen af et så omfattende projekt vil uundgåeligt indvirke på andre prioriteter. Selv om jeg anerkender, at forslag udvikler sig hele tiden, forekommer det mig, at da der er tale om et koordinerende organ for bedste praksis, er der risiko for overlapning af aktiviteter mellem instituttet og andre koordinerende organer, således at det positive bidrag bliver for lille."@da2
". Herr Präsident! Dieser Bericht zur jährlichen Strategieplanung der Kommission gibt den Abgeordneten dieses Hohen Hauses die Gelegenheit, der Kommission eine Reihe von Punkten ins Gedächtnis zu rufen, die wir in der Finanziellen Vorausschau niedergelegt haben. Erstens möchten wir die Kommission daran erinnern, dass die Verwirklichung der Zielsetzungen der Lissabon-Strategie oberste Priorität ist und bleiben muss. Wie ich meine, verfügt die Europäische Union durch die Beschäftigungsförderung, durch die Unterstützung des Wirtschaftswachstums und durch die Ankurbelung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit über das Potenzial, für das Leben der europäischen Bürger von heute eine ganz bedeutende Rolle zu spielen. Zweitens müssen wir der Kommission vermitteln, dass unbedingt gewährleistet werden muss, dass im Haushalt eine optimale Mittelverwendung erfolgt. Ich betone hier unser Unbehagen hinsichtlich der Einrichtung von Agenturen: Wir haben große Bedenken in Bezug auf die Rechenschaftspflicht dieser Einrichtungen sowie hinsichtlich des effektiven und wirksamen Einsatzes von Humanressourcen in den Institutionen. Drittens muss sich die Kommission nach meiner Meinung mit viel mehr Nachdruck um eine positive Zuverlässigkeitserklärung bemühen. Im vorliegenden Bericht fordert das Parlament mehr Transparenz, und die Kommission muss wesentlich mehr tun, um die Verbindung zwischen ihrem Legislativ- und Arbeitsprogramm und dem Haushaltsverfahren zu verstärken. Zum Europäischen Technologie-Institut schließlich begrüße ich die Entschlossenheit der Kommission, ihre Ziele von Lissabon zu erreichen, und ich bewundere ihren Weitblick und ihre Entschlossenheit. Allerdings habe ich in zweierlei Hinsicht erhebliche Bedenken. Zum einen wurde dieser Vorschlag unterbreitet, nachdem die Kommission ihre Ausgabenpläne in der Finanziellen Vorausschau festgemacht hatte, und deshalb wird die Auflage eines so großen Vorhabens unweigerlich deutliche Auswirkungen auf andere Prioritäten haben. Zum anderen ist es sicher so, dass sich Vorschläge ständig weiterentwickeln, doch mir scheint, bei einem Institut als Koordinierungsstelle für bewährte Verfahren besteht die Gefahr, dass sich die Arbeit mit der anderer Koordinierungsstellen überschneidet und es so keinen ausreichend positiven Beitrag leisten kann."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση για τις ετήσιες δηλώσεις πολιτικής της Επιτροπής δίνει στους βουλευτές του ΕΚ την ευκαιρία να υπενθυμίσουν στην Επιτροπή αρκετά θέματα που προβάλαμε στις δημοσιονομικές προοπτικές. Πρώτον, υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή ότι η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι, και πρέπει να παραμείνει, η μείζων προτεραιότητα. Φρονώ ότι, τονώνοντας τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και ενθαρρύνοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες να καταστεί ουσιαστικότερη για τις ζωές των σημερινών ευρωπαίων πολιτών. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε στην Επιτροπή τη σημασία του να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός βελτιστοποιεί τους πόρους. Τονίζω τις ανησυχίες μας σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσιών: ανησυχούμε έντονα σχετικά με τη λογοδοσία των εν λόγω οργανισμών, καθώς επανεξετάζουμε την αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων σε όλα τα θεσμικά όργανα. Τρίτον, κατά την άποψή μου, ως ζήτημα υψίστης σημασίας, η Επιτροπή πρέπει να επισπεύσει σημαντικά τις προσπάθειές της για την επίτευξη θετικής δήλωσης αξιοπιστίας. Στην υπό συζήτηση έκθεση, το Κοινοβούλιο ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και η Επιτροπή οφείλει να πράξει πολύ περισσότερα, προκειμένου να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ του προγράμματος νομοθετικού έργου της και της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Τέλος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, χαιρετίζω την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να επιτύχει τους στόχους της Λισαβόνας και εκτιμώ το όραμα και την πρωτοβουλία της. Εντούτοις, θέλω να εκφράσω δύο μείζονες προβληματισμούς. Πρώτον, αυτή η πρόταση υποβλήθηκε αφότου η Επιτροπή είχε καταρτίσει τα σχέδια δαπανών της στις δημοσιονομικές προοπτικές και, ως εκ τούτου, αναπόφευκτα η εισαγωγή ενός τόσο σημαντικού σχεδίου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε άλλες προτεραιότητες. Επίσης, ενώ αναγνωρίζω ότι οι προτάσεις εξελίσσονται διαρκώς, νομίζω ότι ως συντονιστικό όργανο για τις βέλτιστες πρακτικές, υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των προσπαθειών άλλων συντονιστικών οργάνων και, συνεπώς, αποτυχίας στην επίτευξη επαρκώς θετικής συνεισφοράς."@el10
". Señor Presidente, este informe sobre las declaraciones políticas anuales de la Comisión ofrece a los diputados a esta Cámara la oportunidad de recordar a la Comisión varios puntos que fijamos en las perspectivas financieras. Primero, recordamos a la Comisión que lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa es y debe seguir siendo la principal prioridad. Creo que al fomentar la creación de empleo, apoyando el crecimiento económico y alentando la competitividad global, la Unión Europea puede incrementar su importancia en la vida de los ciudadanos europeos de hoy. Segundo, debemos convencer a la Comisión de la importancia que tiene garantizar que el presupuesto garantice unos resultados que valgan la inversión. Hago hincapié en nuestras preocupaciones en relación con la creación de agencias: estamos muy inquietos con respecto a la rendición de cuentas de estos órganos, al igual que nos preocupa la reasignación eficiente y efectiva de recursos humanos en las instituciones. Tercero, en mi opinión –y esto reviste la máxima importancia– la Comisión debe darse más prisa en sus esfuerzos por lograr una declaración de fiabilidad positiva. En este informe, el Parlamento pide más transparencia y la Comisión tiene que hacer más por consolidar el vínculo entre su programa de trabajo legislativo y el procedimiento presupuestario. Por último, en cuanto al Instituto Europeo de Tecnología, aplaudo la voluntad de la Comisión de alcanzar sus objetivos de Lisboa y admiro su visión e iniciativa. Sin embargo, hay dos preocupaciones importantes que quiero expresar. Primero, esta propuesta se planteó después de que la Comisión fijara sus previsiones de gastos en las perspectivas financieras y, por tanto, la introducción de un tan importante tendrá inevitablemente un efecto significativo en otras prioridades. Asimismo, al tiempo que reconozco que las propuestas evolucionan continuamente, me parece que como órgano de coordinación de las mejores prácticas existe el peligro de duplicar los esfuerzos de otros organismos de coordinación y, por tanto, de no realizar una contribución suficientemente positiva."@es21
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@et5
"Arvoisa puhemies, komission vuotuista toimintastrategiaa koskevan mietinnön ansiosta parlamentin jäsenille tarjoutuu tilaisuus muistuttaa komissiolle useista kohdista, joista on sovittu rahoituskehyksessä. Ensinnäkin komissiolle muistutetaan, että Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisen on oltava myös jatkossa ensisijainen painopiste. Edistämällä työpaikkojen syntymistä, tukemalla talouskasvua ja vahvistamalla globaalia kilpailukykyä Euroopan unioni voi mielestäni saada keskeisen merkityksen nykypäivän Euroopan unionin kansalaisten elämässä. Toiseksi komissiolle on tähdennettävä, että on tärkeää varmistaa, että talousarviossa saadaan rahoille vastinetta. Painotan virastojen perustamiseen liittyviä pelkoja: virastojen vastuullisuus sekä henkilöstövoimavarojen tehokas uudelleensijoittaminen toimielimissä herättävät paljon huolta. Kolmanneksi komission on äärimmäisen tärkeää toimia paljon kiireellisemmin pyrkiäkseen saamaan positiivisen tarkastuslausuman. Parlamentti vaatii mietinnössä avoimuuden lisäämistä, ja komission on tehtävä paljon enemmän töitä vahvistaakseen yhteyttä lainsäädäntö- ja työohjelman sekä talousarviomenettelyn välillä. Lopuksi totean olevani Euroopan teknologiainstituutin osalta iloinen komission päättäväisestä pyrkimyksestä saavuttaa Lissabonin tavoitteet ja ihailevani komission määrätietoisuutta ja aloitteellisuutta. Haluan kuitenkin tuoda esiin kaksi suurta pelonaihetta. Ensinnäkin ehdotus annettiin sen jälkeen, kun komissio oli esittänyt menosuunnitelmansa rahoituskehyksessä, joten tällaisen suuren hankkeen aloittamisella olisi väistämättä suuri vaikutus muihin painopistealoihin. Myönnän, että ehdotukset kehittyvät ajan kuluessa, mutta pelkään, että parhaiden käytäntöjen koordinointielin saattaisi tehdä muiden koordinointielinten työn toiseen kertaan, jolloin sen aikaansaannokset eivät ole riittävän myönteisiä."@fi7
"Monsieur le Président, ce rapport sur la stratégie politique annuelle de la Commission donne l’occasion à notre Parlement de rappeler à la Commission un certain nombre de points qui ont été précisés dans les perspectives financières. Premièrement, nous rappelons à la Commission que la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne est, et doit rester, la principale priorité. Je pense qu’en stimulant la création d’emplois, en soutenant la croissance économique et en encourageant la compétitivité mondiale, l’Union européenne a le potentiel de devenir extrêmement importante pour la vie des citoyens européens d’aujourd’hui. Deuxièmement, nous devons bien faire comprendre à la Commission l’importance de s’assurer du retour sur investissement du financement attribué au budget. Je reviens à cet égard sur nos inquiétudes concernant la création d’agences: nous sommes très préoccupés par la responsabilité assumée par ces organismes, de même que par le déploiement efficace et performant des ressources humaines dans les institutions. Troisièmement, selon moi, il est capital que la Commission intensifie d’urgence ses efforts pour parvenir à une déclaration d’assurance positive. Dans ce rapport, le Parlement appelle à une plus grande transparence et la Commission doit faire beaucoup plus pour renforcer le lien entre son programme de travail législatif et la procédure budgétaire. Enfin, en ce qui concerne l’Institut européen de technologie, je salue la détermination de la Commission à mettre en œuvre ses objectifs de Lisbonne et j’admire sa vision et son initiative. Cependant, j’ai deux grandes inquiétudes à exprimer. Premièrement, cette proposition a été présentée après la définition par la Commission de ses programmations de dépenses dans les perspectives financières. Or, l’introduction d’un projet aussi important va inévitablement avoir d’importantes répercussions en chaîne sur d’autres priorités. De même, si j’admets que les propositions évoluent sans cesse, il me semble qu’en tant qu’organisme de coordination des meilleures pratiques, il y a un risque de duplication des efforts d’autres organismes de coordination et, partant, un risque de contribution trop peu positive."@fr8
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@hu11
". Signor Presidente, questa relazione sulla strategia politica annuale della Commissione offre ai deputati di quest’Assemblea l’opportunità di rammentare alla Commissione stessa alcuni temi che abbiamo già messo in rilievo nelle prospettive finanziarie. Ricordiamo anzitutto alla Commissione che la realizzazione degli obiettivi di Lisbona è, e deve rimanere, la priorità più importante. Sono convinto che stimolando l’occupazione, sostenendo la crescita economica e incoraggiando la competitività globale l’Unione europea possa trovare il potenziale per influire in maniera significativa sulla vita quotidiana dei cittadini europei di oggi. In secondo luogo, dobbiamo far comprendere alla Commissione quanto sia importante che il bilancio giustifichi con risultati validi il denaro stanziato. Ribadisco le preoccupazioni suscitate in noi dall’istituzione delle agenzie: ci inquieta molto l’affidabilità di questi organismi, al pari della possibilità di destinare le risorse umane con efficienza ed efficacia in tutto l’ambito delle Istituzioni. In terzo luogo giudico importantissimo che la Commissione intensifichi gli sforzi per ottenere una dichiarazione di verifica positiva. Con questa relazione il Parlamento invoca maggiore trasparenza e la Commissione non può limitarsi a rafforzare il nesso tra il proprio programma di lavoro legislativo e la procedura di bilancio; deve fare ben di più. Per quanto riguarda infine l’Istituto europeo di tecnologia, sono lieto che la Commissione persegua in maniera così determinata la realizzazione degli obiettivi di Lisbona, e ne ammiro la lungimirante visione e lo spirito d’iniziativa. Vi sono però due motivi di forte inquietudine, che vorrei illustrare. In primo luogo, questa proposta è stata avanzata dopo che la Commissione aveva definito i propri piani di spesa nelle prospettive finanziarie, e quindi l’introduzione di un progetto così vasto avrà inevitabilmente significative ripercussioni su altre priorità. Tuttavia, pur riconoscendo la continua evoluzione delle proposte, ritengo che con un organismo di coordinamento per le migliori prassi vi sia il pericolo di creare un doppione di altri organismi di coordinamento, senza riuscire quindi a recare un contributo adeguatamente positivo."@it12
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@lt14
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@lv13
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit verslag over de jaarlijkse beleidsverklaringen van de Commissie biedt de leden van dit Parlement de gelegenheid om de Commissie te herinneren aan een aantal punten die wij in het financiële vooruitzicht hebben uiteengezet. In de eerste plaats herinneren we de Commissie eraan dat het realiseren van de doelstellingen van de strategie van Lissabon de voornaamste prioriteit is en moet blijven. Door de werkgelegenheid te stimuleren, de economische groei te steunen en ons wereldwijde concurrentievermogen te versterken kan de Europese Unie naar mijn mening een zeer belangrijke rol vervullen in het leven van de Europese burger van nu. In de tweede plaats moeten we er bij de Commissie op aandringen dat de begroting waar voor zijn geld dient te leveren. Ik wijs erop dat we verontrust zijn over de oprichting van de agentschappen: we maken ons ernstig zorgen over de verantwoordingsplicht van die agentschappen alsmede over de efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers in de instellingen. In de derde plaats vind ik dat de Commissie zich veel meer inspanningen zou moeten getroosten om een positieve garantie te kunnen geven. Het Parlement vraagt in dit verslag om meer transparantie en de Commissie moet veel meer doen om de band tussen haar wetgevingswerkprogramma en de begrotingsprocedure te versterken. Tot slot constateer ik met betrekking tot het Europees Technologisch Instituut met genoegen dat de Commissie vastbesloten is om de doelstellingen van Lissabon te bereiken, en spreek ik mijn bewondering uit voor de visie en het initiatief van de Commissie. Toch zijn er twee belangrijke punten waarover ik mij ongerust maak. Allereerst is dit voorstel pas geïntroduceerd nadat de Commissie haar geplande uitgaven in het financiële vooruitzicht had uiteengezet, en de introductie van zo’n groot project zal dan ook aanzienlijke gevolgen voor andere prioriteiten hebben. Bovendien lijkt mij het gevaar niet denkbeeldig, ook al besef ik dat voorstellen voortdurend worden aangepast, dat dit Instituut als coördinerend orgaan voor de beste praktijk in feite dubbelop doet wat andere coördinerende organen ook al doen, waardoor de positieve bijdrage beperkt is."@nl3
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@pl16
". Senhor Presidente, o presente relatório sobre as declarações políticas anuais da Comissão dá aos deputados desta Câmara a oportunidade de lembrar à Comissão uma série de pontos por nós expostos nas Perspectivas Financeiras. Em primeiro lugar, recordamos à Comissão que a consecução dos objectivos de Lisboa é e tem de continuar a ser a prioridade máxima. Creio que, ao estimular a criação de emprego, ao apoiar o crescimento económico e ao encorajar a competitividade global, a União Europeia tem o potencial necessário para se tornar muitíssimo relevante na vida dos cidadãos europeus da actualidade. Segundo, temos de fazer sentir à Comissão a importância de assegurar que o orçamento tem uma boa relação custo/benefício. Saliento as nossas preocupações relativamente à criação de agências: suscita-nos grande preocupação a prestação de contas desses organismos, do mesmo modo que a utilização eficaz e eficiente dos recursos humanos em todas as instituições. Em terceiro lugar, quanto a mim, um tema da maior importância: a Comissão tem de incutir uma muito maior urgência aos seus esforços no sentido obter uma declaração positiva de fiabilidade. No presente relatório, o Parlamento pede que haja uma maior transparência e a Comissão precisa de se esforçar muito mais para reforçar a ligação entre o programa de trabalho legislativo e o processo orçamental. Por último, em relação ao Instituto Europeu de Tecnologia, saúdo a determinação da Comissão em atingir os objectivos de Lisboa e admiro a sua visão e iniciativa. No entanto, há duas preocupações que gostaria de expressar. Primeiro, a proposta foi introduzida depois de a Comissão ter apresentado os seus planos de despesas nas Perspectivas Financeiras, e, nesta perspectiva, a introdução de um projecto de tal magnitude vai abalar significativamente as restantes prioridades. De igual modo, embora reconheça que as propostas evoluem constantemente, parece-me que, enquanto entidade coordenadora das melhores práticas, existe o perigo de duplicação de esforços de outras entidades coordenadoras, deixando deste modo de proporcionar um contributo suficientemente positivo."@pt17
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@ro18
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@sk19
"Mr President, this report on the Commission’s annual policy statements gives the members of this House the opportunity to remind the Commission of a number of points which we set out in the financial perspective. Firstly, we remind the Commission that achieving Lisbon Strategy objectives is, and must remain, the major priority. I believe that by stimulating job creation, by supporting economic growth and by encouraging global competitiveness, the European Union has the potential to make itself most relevant to the lives of the European citizens of today. Secondly, we must impress on the Commission the importance of ensuring that the budget delivers value for money. I stress our anxieties regarding the establishment of agencies: we have great concerns regarding the accountability of those bodies, as we do over the efficient and effective deployment of human resources throughout the institutions. Thirdly, in my view, as a matter of utmost importance, the Commission must apply far greater urgency in its efforts to achieve a positive statement of assurance. In this report, Parliament is calling for greater transparency and the Commission needs to do far more to strengthen the link between its legislative work programme and the budget procedure. Finally, regarding the European Institute of Technology, I welcome the Commission’s determination to achieve its Lisbon goals and I admire its vision and initiative. However, there are two major anxieties which I wish to express. Firstly, this proposal was introduced after the Commission had set out its spending plans in the financial perspective and therefore, inevitably, the introduction of such a major project will have a significant knock-on effect on other priorities. Also, while I acknowledge that proposals are evolving all the time, it seems to me that as a coordinating body for best practice, there is a danger of duplicating the efforts of other coordinating bodies and thereby failing to make a sufficiently positive contribution."@sl20
"Herr talman! Detta betänkande om kommissionens årliga politiska förklaringar ger ledamöterna här i parlamentet chansen att påminna kommissionen om ett antal punkter som vi fastställde i budgetramen. För det första vill vi påminna kommissionen om att uppnåendet av Lissabonstrategins mål är och måste förbli den främsta prioriteringen. Jag anser att det viktigaste EU kan göra för EU-medborgarnas liv i dag är att stimulera sysselsättning, stödja ekonomisk tillväxt och uppmuntra till global konkurrenskraft. För det andra vill vi påminna kommissionen om vikten av att garantera att budgeten ger valuta för pengarna. Jag vill lyfta fram vår oro för inrättandet av gemenskapsorgan. Vi hyser stora farhågor för dessa organs ansvarsskyldighet, vilket även gäller frågan om hur personalomplaceringarna inom institutionerna ska kunna genomföras på ett snabbt och effektivt sätt. För det tredje anser jag att det är ytterst viktigt att kommissionen skyndar på sina insatser för att uppnå en positiv revisionsförklaring. I detta betänkande uppmanar parlamentet till större öppenhet, och kommissionen måste göra mycket mer för att stärka kopplingarna mellan sitt lagstiftnings- och arbetsprogram och budgetförfarandet. Slutligen, och när det gäller Europeiska tekniska institutet, ser jag positivt på kommissionens beslutsamhet att uppnå Lissabonstrategins mål, och jag beundrar kommissionens vision och initiativ. Det finns dock två stora orosmoment som jag vill ta upp. För det första lades detta förslag fram efter det att kommissionen fastställt sin utgiftsplan i budgetramen, och därför kommer införandet av ett sådant stort projekt oundvikligen att ha en stor dominoeffekt på andra prioriteringar. För det andra inser jag visserligen att förslagen ständigt utvecklas, men jag anser att man med ett samordnande organ för bästa praxis riskerar att överlappa andra samordnande organs insatser, vilket leder till att organen inte bidrar på ett tillräckligt positivt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Richard James Ashworth,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4
"on behalf of the PPE-DE Group"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph