Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.18.1-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er et af de parlamentsmedlemmer, der er grundlæggende imod betænkningen om direktivforslaget om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Jeg har tre grundlæggende indvendinger. For det første er retsgrundlaget for dette direktiv ikke blevet klart defineret. Som alle ved, afventer vi stadig den længe ventede nærmere redegørelse fra Domstolen vedrørende dommen af 13. september 2005. For det andet er det et alvorligt problem, at patenter og typer, der er et afgørende element i lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder og en forudsætning for den nødvendige systematiske tilgang på dette område, ikke er inkluderet i betænkningens definition af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af direktivet. Den tredje årsag hænger tæt sammen med ovenstående. Direktivets strafferetlige aspekter bør være et supplement til det eksisterende direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, der omhandler det civilretlige ansvar og administrative anliggender, og som finder anvendelse på alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter og typer. Vi har brug for en omfattende drøftelse af baggrunden for forslaget om at udelukke tekniske løsninger fra strafferetlig beskyttelse. Jeg er imidlertid bange for, at dette desværre bl.a. skyldes pres fra indflydelsesrige interessegrupper. Tak for opmærksomheden."@da2
"Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich gehöre zu den Abgeordneten, die dem Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie über strafrechtliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums grundsätzlich nicht zustimmen können. Ich habe drei grundlegende Einwände. Erstens ist die Rechtsgrundlage dieser Richtlinie nicht klar definiert. Wie jedermann weiß, liegt uns die lange erwartete Stellungnahme des EuGH, die das Urteil vom 13. September 2005 klären sollte, immer noch nicht vor. Das zweite große Problem besteht darin, dass der Begriff „geistiges Eigentum“, so wie er in dem Bericht im Sinne der Richtlinie definiert wird, nicht Patente und Typen miteinschließt. Diese sind jedoch ein wesentlicher Bestandteil des Rechts des geistigen Eigentums. Ohne sie wird es der Richtlinie an einem systematischen Ansatz mangeln, der für dieses Thema erforderlich ist. Der dritte Grund steht in engem Zusammenhang mit dem vorher genannten. Die strafrechtlichen Aspekte der Richtlinie sollten die bestehende Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ergänzen, die sich mit Haftpflicht- und verwaltungsrechtlichen Fragen beschäftigt und die auf das gesamte Recht des geistigen Eigentums Anwendung findet, einschließlich Patente und Typen. Es gibt Raum für weit reichende Diskussionen über die Faktoren, die dazu geführt haben, dass der Vorschlag technische Lösungen vom strafrechtlichen Schutz ausschließt. Ich befürchte jedoch, dass hierbei leider der Druck von einflussreichen Interessengruppen eine Rolle hierbei gespielt hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι μεταξύ εκείνων των βουλευτών του ΕΚ που διαφωνούν θεμελιωδώς με την έκθεση που αφορά την προτεινόμενη οδηγία σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Έχω τρεις θεμελιώδεις ενστάσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι η νομική βάση αυτής της οδηγίας δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια. Όπως ο καθένας γνωρίζει, ακόμη δεν έχουμε την από μακρού αναμενόμενη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου, η οποία θα διευκρίνιζε τη δικαστική απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα αφορά το γεγονός ότι στον ορισμό της διανοητικής ιδιοκτησίας για τους σκοπούς της οδηγίας, η έκθεση δεν περιλαμβάνει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τους τύπους, οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικό συστατικό μέρος ενός νόμου για τη διανοητική ιδιοκτησία, και χωρίς τα οποία η οδηγία δεν θα ενσωμάτωνε τη συστημική προσέγγιση που απαιτείται γι’ αυτό το θέμα. Ο τρίτος λόγος συνδέεται στενά με τον προηγούμενο. Οι πτυχές της ποινικής δικαιοσύνης της οδηγίας θα έπρεπε να συμπληρώνουν την υφιστάμενη οδηγία 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία καλύπτει θέματα διοικητικά και αστικής ευθύνης και η οποία ισχύει για ολόκληρο το σώμα της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των τύπων. Μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους παράγοντες που οδήγησαν στο να αποκλειστούν οι τεχνικές λύσεις από την ποινική προστασία. Φοβάμαι, ωστόσο, ότι η πίεση που ασκήθηκε από σημαντικές ομάδες συμφερόντων συνέβαλε δυστυχώς σε αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I am among those MEPs who fundamentally disagree with the report on the proposed directive concerning the use of criminal measures to enforce intellectual property rights. I have three fundamental objections. The first is the fact that the legal basis of this directive has not been clearly defined. As everybody knows, we are still missing the long-awaited opinion of the Court of Justice, which should clarify the judgment of 13 September 2005. The second serious problem concerns the fact that in its definition of intellectual property for the purposes of the directive, the report does not include patents and types, which are an essential component of intellectual property law, and without which the directive would not incorporate the systematic approach that is required for this issue. The third reason is closely linked to the previous one. The criminal justice aspects of the directive ought to complement existing Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, which deals with civil liability and administrative matters, and which applies to the entire body of intellectual property law, including patents and types. There is room for wide-ranging discussion on the factors that led to the proposal to exclude technical solutions from criminal protection. I fear, however, that pressure from influential interest groups unfortunately played a part in this. Thank you for your attention."@en4
"Señor Presidente, Señorías, me cuento entre los diputados al Parlamento Europeo que disienten fundamentalmente del informe sobre la directiva propuesta con respecto a la aplicación de sanciones penales para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Tengo tres objeciones fundamentales. La primera es el hecho de que el fundamento jurídico de la directiva no se ha definido con claridad. Como todos saben, nos sigue faltando la tan esperada opinión del Tribunal de Justicia, que debería aclarar la sentencia de 13 de septiembre de 2005. El segundo problema grave tiene que ver con el hecho de que en su definición de propiedad intelectual a efectos de la directiva, el informe no incluye patentes ni modelos, que son un elemento esencial del derecho de propiedad intelectual, sin los cuales la directiva no incorporaría el enfoque sistemático que es necesario para esta cuestión. La tercera razón está relacionada estrechamente con la anterior. Los aspectos de la justicia penal de la directiva deberían complementar la Directiva 2004/48/CE vigente sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual, que trata de la responsabilidad civil y de asuntos administrativos y que se aplica a todo el corpus del derecho de propiedad intelectual, incluidas las patentes y los modelos. Cabe debatir largo y tendido sobre los factores que llevaron a la propuesta de excluir las soluciones técnicas de la protección penal. No obstante, me temo que, lamentablemente, esto tiene que ver con la presión por parte de influyentes grupos de interés. Muchas gracias por su atención."@es21
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kuulun niihin parlamentin jäseniin, joiden kanta poikkeaa perinpohjaisesti mietintöön sisältyvästä kannasta. Mietintö koskee siis ehdotettua direktiiviä rikosoikeudellisten toimenpiteiden käytöstä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Minulla on tähän kolme periaatteellista syytä. Ensimmäinen on se, että tämän direktiivin oikeusperustaa ei ole määritelty selkeästi. Kuten jokainen tietää, meiltä puuttuu edelleen yhteisöjen tuomioistuimen kauan odotettu lausunto, jolla selvennetään 13. syyskuuta 2005 annettua tuomiota. Toinen vakava ongelma on se, että se teollis- ja tekijänoikeuksien määritelmä, joka annetaan mietinnössä direktiiviä silmällä pitäen, ei kata patentteja eikä malleja, jotka ovat olennainen osa teollis- ja tekijänoikeuksia ja joita ilman direktiivissä ei omaksuta tässä asiassa välttämätöntä järjestelmällistä lähestymistapaa. Kolmas syy liittyy läheisesti edelliseen. Direktiivin rikosoikeudellisilla seikoilla olisi täydennettävä nykyistä teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annettua direktiiviä 2004/48/EY, joka koskee siviilioikeudellista vastuuta ja hallinnollisia kysymyksiä ja jota sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien koko alaan, muun muassa patentteihin ja malleihin. Laajaa keskustelua on mahdollista käydä niistä tekijöistä, jotka johtivat ehdotukseen teknisten ratkaisujen jättämisestä rikosoikeudellisen suojan ulkopuolelle. Pelkään kuitenkin, että vaikutusvaltaisten eturyhmien painostuksella oli tässä valitettavasti oma osuutensa. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie des députés qui désapprouvent fondamentalement le rapport sur la proposition de directive relative à l’utilisation de mesures pénales pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Je lui oppose trois objections essentielles. La première tient à ce que la base juridique de cette directive n’a pas été clairement définie. Comme chacun le sait, nous ne disposons pas encore de l’avis de la Cour de justice, attendu de longue date, qui devrait expliciter l’arrêt du 13 septembre 2005. Le deuxième reproche grave a trait à ce que, dans sa définition de la propriété intellectuelle aux fins de la directive, le rapport n’inclut pas les brevets et les modèles, qui forment un volet incontournable du droit sur la propriété intellectuelle, et sans lesquels la directive n’adopterait pas l’approche systématique qui s’impose dans ce dossier. La troisième critique est étroitement liée à la précédente. Les aspects de la directive relatifs à la justice pénale devraient compléter la directive 2004/48/CE en vigueur sur le respect des droits de propriété intellectuelle, qui aborde la responsabilité civile et les questions administratives, et qui s’applique au corpus entier du droit régissant la propriété intellectuelle, en ce compris les brevets et les modèles. Une discussion de grande envergure pourrait être menée sur les facteurs qui ont abouti à ce que les solutions techniques soient exclues de la protection pénale dans la proposition. Je crains toutefois que les pressions de puissants groupes d’intérêts n’aient hélas joué un rôle dans cette décision. Je vous remercie pour votre attention."@fr8
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono nella schiera dei deputati che fondamentalmente dissentono dalla relazione sulla proposta di direttiva concernente il ricorso a misure penali volte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ho tre obiezioni essenziali. In primo luogo, la base giuridica di questa direttiva non è stata definita chiaramente. Come tutti sanno, non ci è ancora pervenuto il tanto atteso parere della Corte di giustizia, che dovrebbe chiarire la sentenza del 13 settembre 2005. Il secondo grave problema riguarda il fatto che nella definizione di proprietà intellettuale ai fini della direttiva, la relazione non comprende i brevetti e i modelli, che sono una componente essenziale del diritto di proprietà intellettuale, senza i quali la direttiva non potrà avere l’approccio sistematico che è necessario per questo tema. Il terzo motivo è strettamente legato al precedente. Gli aspetti di giustizia penale della direttiva dovrebbero configurarsi come il complemento della direttiva 2004/48/CE sull’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, che verte sulla responsabilità civile e su questioni amministrative e che si applica all’intero del diritto sulla proprietà intellettuale, compresi i brevetti e i modelli. Sussiste un margine per una discussione di ampio respiro sui fattori che hanno determinato la proposta di escludere le soluzioni tecniche dalla tutela penale. Temo, però, che purtroppo le pressioni esercitate da influenti gruppi d’interesse abbiano avuto un ruolo in tutto questo. Grazie per l’attenzione."@it12
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@lt14
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@lv13
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s. Ik ben een van die afgevaardigden die eenvoudigweg níet achter de inhoud van het verslag over het voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen kunnen staan. Ikzelf heb daar drie zeer gegronde redenen voor. En wel ten eerste het feit dat de rechtsgrond voor deze richtlijn alles behalve eenduidig is. Het ontbreekt hier – en dat is toch wel algemeen bekend – aan het standpunt van het Hof van Justitie waarmee naar verwachting meer duidelijkheid zal worden verschaft over het vonnis van het Hof van 13 september. Een volgend groot bezwaar betreft het feit dat er in de definitie van intellectuele eigendom ten behoeve van de richtlijn die in het verslag wordt gebezigd, geen plaats is ingeruimd voor octrooien en gebruiksmodellen, en dat terwijl deze een onlosmakelijk onderdeel vormen van het fenomeen intellectuele eigendom. Zonder deze twee elementen in de richtlijn zal de hoognodige systematische benadering van deze problematiek nooit van de grond kunnen komen. Mijn derde beweegreden om tegen te stemmen hangt nauw samen met de voorgaande. Het was toch juist de bedoeling om de richtlijn met betrekking tot de strafrechtelijke aspecten vorm te geven als een aanvulling op de reeds bestaande Richtlijn 2004/48/EG inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, waarmee nu al de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten worden bestreken? En deze richtlijn heeft toch juist betrekking op het allesomvattende geheel aan intellectuele-eigendomsrechten, dus met inbegrip van octrooien en gebruiksmodellen? We kunnen slechts gissen naar de beweegredenen achter het voorstel om de technische oplossingen uit de strafrechtelijke bescherming te weren. Ik vrees echter dat de nodige druk van de kant van invloedrijke belangengroepen hier debet aan is. Dank u wel voor uw aandacht."@nl3
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, encontro-me entre os deputados que discordam fundamentalmente deste relatório sobre a proposta de directiva relativa ao recurso a medidas penais para garantir o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Tenho três objecções fundamentais. A primeira consiste no facto de a base jurídica desta directiva não ter sido definida de um modo claro. Como toda a gente sabe, continua a faltar-nos o parecer há muito esperado do Tribunal de Justiça, cujo objectivo seria esclarecer o acórdão de 13 de Setembro de 2005. O segundo problema grave diz respeito ao facto de a definição da propriedade intelectual para efeitos da directiva, que se encontra no relatório, não incluir patentes e modelos de utilidade – componentes essenciais do direito da propriedade intelectual, sem os quais a directiva não integraria a abordagem sistemática necessária para esta questão. A terceira razão está estreitamente relacionada com a anterior. Os aspectos de justiça penal incluídos na directiva deveriam completar a Directiva 2004/48/CE já em vigor relativa à aplicação dos direitos de propriedade intelectual, que se debruça sobre a responsabilidade civil e as questões administrativas e que se aplica a todo o corpus legal relativo à propriedade intelectual, incluindo patentes e modelos de utilidade. Poderia debater-se amplamente os factores que levaram a que proposta exclua as soluções técnicas relacionadas com a protecção penal. Receio, contudo, que a pressão de grupos de interesse influentes tenha desempenhado o seu papel nesta matéria, infelizmente. Obrigado pela vossa atenção."@pt17
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@ro18
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@sk19
"Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pokud jde o zprávu, která se zabývá návrhem směrnice týkající se trestních opatření k prosazování práv k duševnímu vlastnictví, patřím k těm poslancům, kteří s obsahem této zprávy zásadně nesouhlasí. Mám pro to tři zcela zásadní důvody. Tím prvním důvodem je skutečnost, že právní základ této směrnice nelze pokládat za jednoznačně určený. Stále chybí, a to je přeci všeobecně známo, očekávané stanovisko Soudního dvora, jež by mělo blíže objasnit rozsudek této instance ze dne 13. září 2005. Druhý závažný problém představuje to, že zpráva do definice duševního vlastnictví pro potřeby směrnice nezahrnuje patenty a užitné vzory, které jsou neoddělitelnou složkou práv k duševnímu vlastnictví a bez kterých by jinak směrnice postrádala tak potřebný systémový přístup k dané problematice. Třetí důvod úzce souvisí s důvodem předchozím. Směrnice týkající se  trestněprávních aspektů by měla přeci účelně doplňovat již existující směrnici 2004/48/ES o vymáhaní práv k duševnímu vlastnictví, která upravuje oblast občansko-právní a správní. A tato směrnice se přeci týká celého komplexu práv k duševnímu vlastnictví, patenty a užitné vzory nevyjímaje. O důvodech, které vedly k návrhu vyřadit technická řešení z trestněprávní ochrany, se lze rozsáhle dohadovat. Obávám se však, že svoji roli zde bohužel sehrál také nátlak vlivných zájmových skupin. Děkuji za pozornost."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag sällar mig till de parlamentsledamöter som verkligen inte samtycker till betänkandet om det föreslagna direktivet om tillämpning av straffrättsliga åtgärder för immateriella rättigheter. Jag har tre grundläggande invändningar. Den första är att detta direktivs rättsliga grund inte har definierats tydligt. Som alla vet väntar vi fortfarande på det länge efterlängtade yttrandet från EG-domstolen, som skulle klargöra domen av den 13 september 2005. Det andra allvarliga problemet rör det faktum att betänkandets definition av immateriella rättigheter för direktivet inte omfattar patent och typer, vilka är en grundläggande beståndsdel i lagstiftningen om immateriella rättigheter, utan vilka direktivet inte skulle omfatta den systematiska strategi som krävs för denna fråga. Det tredje skälet är nära förknippat med det andra skälet. Direktivets straffrättsliga aspekt borde komplettera det befintliga direktivet 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, som handlar om civilt skadeståndsansvar och administrativa frågor, och som gäller för hela lagstiftningen om immateriella rättigheter, inklusive patent och typer. Det finns utrymme för djupgående diskussioner om faktorerna bakom förslaget om att utesluta tekniska lösningar från det straffrättsliga skyddet. Jag är dock rädd för att påtryckningar från inflytelserika intressegrupper tyvärr spelat in i detta sammanhang. Tack för er uppmärksamhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Strož (GUE/NGL ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph