Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-134"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.18.1-134"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heen glipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Zingaretti for samarbejdet. Vi har brugt mange timer på at drøfte dette emne, for det er et følsomt emne. I henhold til OECD udgør forfalskede varer på verdensplan, hvad der svarer til et beløb på ca. 600 milliarder euro om året. Det drejer sig især om kriminelle organisationer, som opererer verden over. Det betyder også, at forfalskede varer udgør en kraftig åreladning for skattemyndighederne, hvad angår skatteindtægterne. Lovlig virksomhed betyder bl.a. betaling af skat og beskæftigelse af arbejdstagere. Myndighederne anvender skatterne på bedste vis. Beskæftigelse er positivt, og vi mangler åbenbart mod til på tilstrækkeligt effektiv vis at gribe ind og rent faktisk gennemføre straffesanktioner og gøre noget ved problemet. Straffesanktioner alene gør det naturligvis ikke, det drejer sig også om bevidstgørelse. Toldmyndighederne bør kunne foretage bedre og mere effektiv kontrol, således at det fremover ikke vil være muligt, som vi oplevede det i Hamburg, at et skib med 3 millioner par sko om bord slipper igennem tolden, uden at nogen bemærker det. Der var i det pågældende tilfælde tale om varer fra Kina, og alle var forfalskede varer. Det bør vi efter min mening gøre noget ved. Ydermere bør forbrugeren også blive væsentligt mere bevidst om problemet. Jeg har derfor stillet et ændringsforslag for at indføre begrebet uagtsomt hæleri. Det betyder, at en forbruger, som køber usædvanligt billige varer, bør være klar over, at han køber forfalskede varer og dermed lægger hindringer i vejen for et velfungerende samfund og en velfungerende økonomi. Det er ærgerligt, at vi i for høj grad ønsker at skåne forbrugerne, for morsomt nok er hæleri i form af køb af forfalskede varer rent faktisk strafbart i Frankrig og Italien, og der er opsat store plakater med advarsler herom. Det har vi beklageligvis ikke haft mod til. Jeg finder det også ærgerligt, at intellektuelle ejendomsrettigheder, hvad dette angår, stadigvæk er utilstrækkeligt beskyttet i Europa, at der ikke er tilstrækkelig bevidsthed herom, for på den måde når vi aldrig Lissabon-målene om at blive den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden. Jeg håber, vi vil fortsætte bestræbelserne for både at støtte toldmyndighederne og forbedre lovgivningen. Jeg tænker i den forbindelse også på ensartede definitioner på globalt plan. Sker det, vil jeg være tilfreds. Sker det ikke, bliver Europa isoleret, og det er til skade for såvel økonomi som beskæftigelse."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte Herrn Zingaretti für die Zusammenarbeit danken. Wir haben dieses immerhin sensible Thema ausführlich und lange diskutiert. Nach Angaben der OECD belaufen sich die Beträge für nachgeahmte Waren weltweit auf ca. 600 Milliarden Euro pro Jahr, wobei vor allem kriminelle Organisationen daran beteiligt und in diesem Bereich weltumspannend tätig sind. Nachahmung und Produktpiraterie verursachen tiefe Löcher in den Steuerkassen der Steuerbehörden, denn legal arbeitende Unternehmen zahlen unter anderem Steuern und sorgen für Beschäftigung. Der Staat verwendet die daraus resultierenden Steuereinnahmen wiederum für eine Reihe nützlicher Aufgaben. Das Beschäftigungsniveau ist hoch. Offenbar trauen wir uns nicht wirklich durchzugreifen, wirksame strafrechtliche Sanktionen zu verhängen und die Sache direkt anzupacken. Die Verhängung von Strafen sollte natürlich auch durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit flankiert werden. Der Zoll sollte künftig gründlicher und effektiver kontrollieren, um zu verhindern, dass ein Seeschiff ungesehen durch den Zoll kommt, wie jenes Schiff in Hamburg, das mit drei Millionen Paar Schuhen beladen war – lauter Nachahmungen aus China. Meiner Ansicht nach müssen wir hier etwas tun. Gleichzeitig muss der Verbraucher deutlich mehr Bewusstsein entwickeln. Aus diesem Grund habe ich einen Änderungsantrag zur Einführung eines Konzepts zum bewussten Umgang mit nachgeahmten Waren vorgelegt. Das bedeutet, wenn ein Verbraucher bewusst Produkte kauft, deren Preis zu niedrig ist, sollte er wissen, dass er eine Nachahmung kauft und damit das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Gesellschaft verhindert und die Wirtschaft behindert. Es ist bedauerlich, dass wir den Verbrauchern zu viel ersparen wollen, denn kurioserweise sind die Benutzung und der Kauf nachgemachter Waren in Frankreich und Italien strafbar. Riesige Plakate warnen davor. Leider fehlte uns dazu bislang der Mut. Gleichzeitig bedaure ich, dass geistiges Eigentum in Europa noch immer nicht ausreichend geschützt wird und es an entsprechendem Bewusstsein mangelt, denn so werden wir die Ziele von Lissabon nie erreichen, die wettbewerbsfähigste wissensbasierte Wirtschaft der Welt zu werden. Ich hoffe, wir entschließen uns für die weitere Unterstützung des Zolls und die Verbesserung der Gesetzgebung. In diesem Zusammenhang plädiere ich für die Verwendung einheitlicher Definitionen weltweit. Wenn wir dies erreichen, bin ich zufrieden. Anderenfalls stehen wir als Europäer auf Kosten unserer Wirtschaft und Beschäftigungssituation bald alleine da."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Zingaretti για τη συνεργασία του. Αναλώσαμε πολλές ώρες συζητώντας αυτό το θέμα, το οποίο είναι, τελικά, ένα ευαίσθητο θέμα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα προϊόντα απομίμησης αντιπροσωπεύουν έναν ετήσιο τζίρο παγκοσμίως ύψους περίπου 600 δισ. ευρώ, και είναι κυρίως εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα για τον σκοπό αυτό. Η απομίμηση αντιπροσωπεύει σημαντική αφαίμαξη των φορολογικών εσόδων των κρατικών φορολογικών υπηρεσιών, επειδή οι νόμιμες επιχειρήσεις καταβάλλουν τελικά, μεταξύ άλλων, φόρους και απασχολούν προσωπικό, και οι κυβερνήσεις κάνουν καλή χρήση αυτών των φόρων. Τα επίπεδα απασχόλησης είναι καλά, και φαίνεται ότι δεν έχουμε το θάρρος να παρέμβουμε επαρκώς για να επιβάλουμε πραγματικές ποινικές κυρώσεις και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα κατά μέτωπο. Αυτές οι ποινικές κυρώσεις, ωστόσο, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από την ενίσχυση της συνειδητοποίησης του κόσμου. Τα τελωνεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο μέλλον, να εφαρμόζουν καλύτερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους, εμποδίζοντας θαλάσσια σκάφη, όπως αυτό στο Αμβούργο που ήταν φορτωμένο με τρία εκατομμύρια ζεύγη υποδημάτων –όλα απομιμήσεις από την Κίνα– να διαφεύγουν από τον τελωνειακό έλεγχο χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς. Εκτιμώ ότι πρέπει να λάβουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου αυτού. Με το ίδιο σκεπτικό, ο καταναλωτής πρέπει να αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατέθεσα τροπολογία για την εισαγωγή της έννοιας της εσκεμμένης διακίνησης προϊόντων απομίμησης, που σημαίνει ότι αν ένας καταναλωτής εσκεμμένα αγοράζει προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζει προϊόντα απομίμησης και πράττοντας αυτό, εμποδίζει την κοινωνία μας να εργάζεται με τον αρμόζοντα τρόπο, καθώς και ότι θέτει εμπόδια στην οικονομία μας. Είναι κρίμα που επιθυμούμε να είμαστε πάρα πολύ επιεικείς με τους καταναλωτές, διότι το αστείο είναι ότι στη Γαλλία και την Ιταλία, η διακίνηση και η αγορά προϊόντων απομίμησης είναι αδίκημα που τιμωρείται και προβάλλονται προειδοποιήσεις γι’ αυτό με χρήση μεγάλων πανό. Δυστυχώς, εμείς δεν τολμήσαμε να προχωρήσουμε τόσο μακριά. Είναι επίσης λυπηρό, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η διανοητική ιδιοκτησία στην Ευρώπη εξακολουθεί να προστατεύεται ανεπαρκώς, ότι υπάρχει ανεπαρκής συνειδητοποίηση, διότι με αυτόν τον ρυθμό ουδέποτε θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Λισαβόνας ώστε να καταστούμε η ανταγωνιστικότερη στον κόσμο οικονομία της γνώσης· ελπίζω ότι θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τα τελωνεία και να βελτιώνουμε τη νομοθεσία. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να επιχειρηματολογήσω υπέρ της ύπαρξης παρόμοιων ορισμών παγκοσμίως. Αν επιτευχθεί αυτό, θα νιώσω ικανοποίηση· αν όχι, εμείς στην Ευρώπη θα απομονωθούμε, εις βάρος της οικονομίας μας και της απασχόλησης του πληθυσμού μας."@el10
". Mr President, I should like to thank Mr Zingaretti for his cooperation. We have spent many hours discussing this issue, which is, after all, a sensitive one. According to the OECD, counterfeit goods account for an annual amount of approximately EUR 600 billion worldwide, and it is mainly criminal organisations, operating on a worldwide scale, who are responsible for this. Counterfeiting represents a major drain on tax revenue in government tax departments, because legitimate businesses do, after all, among other things, pay taxes and employ staff, and governments put those taxes to very good use. Levels of employment are good, and we seem to lack the courage to intervene sufficiently in imposing real criminal sanctions and tackling the problem head on. These criminal sanctions, however, should also, of course, be backed up by the raising of public awareness. Customs should be able, in future, to put better and more effective controls in place, thus preventing sea-going vessels, such as the one in Hamburg that was loaded with three million pairs of shoes – all counterfeits from China – from slipping through customs without anyone noticing. I think we should do something about this. By the same token, the consumer must gain considerably more awareness, and this is why I have tabled an amendment to introduce the concept of the intentional handling of counterfeit products, which means that if a consumer deliberately buys products that are too cheap, they should know that they are buying counterfeit products and by doing so, prevent our society from working properly, and also hamper our economy. It is unfortunate that we wish to spare consumers too much, because the funny thing is that in France and Italy, handling and buying counterfeit goods is a punishable offence and is counselled against on huge billboards. Regrettably, we did not dare go this far. It is also unfortunate, to my mind, that intellectual property in Europe is still being insufficiently protected, that there is insufficient awareness, because at this rate, we will never achieve the Lisbon objectives to become the world’s most competitive, knowledge-based economy; I hope that we will carry on supporting customs and improving legislation. In this respect, I would argue in favour of identical definitions worldwide. If this is achieved, I will be satisfied; if it is not, we in Europe will become isolated, to the detriment of our economy and employment."@en4
". Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Zingaretti por su cooperación. Hemos pasado muchas horas debatiendo la cuestión, que después de todo es una cuestión sensible. Según la OCDE, las falsificaciones suponen un importe anual de unos a 600 000 millones de euros en todo el mundo, y las organizaciones criminales que operan a escala mundial son las principales responsables de esto. La falsificación representa una sangría importante para los ingresos fiscales de las arcas de los Estados, porque después de todo, entre otras cosas, las empresas legítimas pagan sus impuestos y contratan a personal, y los Gobiernos hacen un buen uso de dichos impuestos. Los niveles de empleo son satisfactorios, y parece que nos falta valentía para intervenir de manera suficiente a fin de imponer sanciones y atajar y eliminar el problema. No obstante, estas sanciones penales también deben apoyarse en una mayor concienciación del público. En el futuro, las aduanas deben ser capaces de aplicar controles mejores y más eficaces, para así impedir que buques como el que había en Hamburgo, cargado con tres millones de pares de zapatos –todos ellos falsos, procedentes de China–, crucen las aduanas sin que nadie se dé cuenta. Creo que deberíamos hacer algo al respecto. Del mismo modo, el consumidor debe concienciarse bastante más y por este motivo he presentado una enmienda para introducir el concepto de la manipulación intencionada de productos falsos, que significa que si un consumidor compra deliberadamente productos demasiado baratos, debería saber que está comprando productos falsos, y al hacerlo, impide que nuestra sociedad funcione correctamente y perjudica nuestra economía. Es lamentable que queramos perdonar demasiadas cosas a los consumidores, porque lo gracioso es que en Francia e Italia la manipulación y la compra de productos falsos es un delito punible y una práctica que se desaconseja en grandes anuncios publicitarios. Lamentablemente no nos hemos atrevido a dar este paso. En mi opinión, también es lamentable que la propiedad intelectual en Europa todavía esté insuficientemente protegida, que los ciudadanos no estén suficientemente concienciados, porque a este ritmo nunca lograremos los objetivos de Lisboa de ser la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo; espero que sigamos apoyando a las aduanas y mejorando la legislación. A este respecto, estoy a favor de que se establezcan definiciones idénticas en todo el mundo. Si se logra esto, estaré satisfecho; si no, nos quedaremos aislados en Europa en detrimento de nuestra economía y nuestro empleo."@es21
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@et5
". Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijä Zingarettia yhteistyöstä. Olemme käyneet tuntikausia keskusteluja tästä loppujen lopuksi hyvin hankalasta asiasta. OECD:n mukaan väärennettyjen tavaroiden vuotuinen arvo on koko maailmassa noin 600 miljardia euroa, ja väärennöksistä ovat pääasiassa vastuussa maailmanlaajuisesti toimivat rikollisjärjestöt. Väärentäminen aiheuttaa valtion verohallinnolle huomattavia verotulojen menetyksiä, sillä tosiasiassahan lailliset yritykset maksavat muun muassa veroja ja työllistävät ihmisiä ja valtionhallinto tekee näillä veroilla varsin hyviä asioita. Työllisyysaste on hyvä, ja meiltä näyttää puuttuvan rohkeutta ryhtyä riittäviin toimiin siten, että määräisimme todellisia rikosoikeudellisia seuraamuksia ja tarttuisimme ongelmaan kunnolla. Toisaalta näitä rikosoikeudellisia seuraamuksia olisi tuettava tietenkin myös kansalaisten valistamisella. Tullilaitoksen olisi tulevaisuudessa pystyttävä tekemään parempia ja tehokkaampia tarkastuksia, jotta voidaan estää sellaisten alusten, kuten aluksen, joka saapui Hampuriin lastinaan kolme miljoonaa kenkäparia – kaikki kiinalaisia väärennöksiä – pääsy huomaamatta tullin ohitse. Mielestäni meidän on tehtävä tälle jotakin. Toisaalta kuluttajien tietämyksen on lisäännyttävä huomattavasti, ja tämän vuoksi olen esittänyt tarkistuksen, jolla otetaan käyttöön väärennösten harkitun käsittelyn käsite, joka tarkoittaa sitä, että jos kuluttaja ostaa tarkoituksellisesti tuotteita, jotka ovat liian halpoja, hänen olisi tiedettävä, että hän ostaa väärennöksiä ja että näin toimiessaan hän estää yhteiskuntaamme toimimasta asianmukaisesti ja lisäksi hankaloittaa taloutemme toimintaa. On valitettavaa, että haluamme suojella liikaa kuluttajia, koska Ranskassa ja Italiassa, huvittavaa kyllä, väärennettyjen tavaroiden käsittely ja ostaminen on rangaistava teko ja siitä varoitetaan hyvin näkyvin ilmoituksin. Valitettavasti emme uskaltaneet mennä näin pitkälle. Lisäksi on mielestäni valitettavaa, että EU:ssa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ja tietämys niistä ovat riittämättömät, koska tätä tahtia emme koskaan saavuta Lissabonin tavoitetta siitä, että meistä tulee maailman kilpailukykyisin, osaamiseen perustuva yhteiskunta. Toivon, että jatkamme tullilaitoksen tukemista ja lainsäädännön parantamista. Tältä osin kannatan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä määritelmiä. Jos tämä toteutuu, olen tyytyväinen. Jos se ei toteudu, jäämme EU:ssa eristyksiin taloutemme ja työllisyytemme vahingoksi."@fi7
". Monsieur le Président, je souhaiterais remercier M. Zingaretti pour sa coopération. Nous avons consacré de longues heures à discuter de cette matière, qui est en effet délicate. D’après l’OCDE, les marchandises de contrefaçon engendrent des recettes annuelles de quelque 600 milliards d’euros à travers le monde et les principaux responsables sont les organisations criminelles opérant à l’échelle mondiale. La contrefaçon représente une perte substantielle de recettes fiscales des pouvoirs publics dès lors que les entreprises légitimes, pour leur part, acquittent des impôts et emploient des travailleurs, entre autres, et que les autorités font un excellent usage de ces impôts. Les taux d’emploi sont bons, mais le courage semble nous manquer pour intervenir suffisamment en imposant de réelles sanctions pénales et en nous attaquant de front au problème. Bien entendu, ces sanctions pénales doivent être accompagnées d’une plus grande sensibilisation des citoyens. Les douanes doivent être en mesure à l’avenir d’améliorer les contrôles, de manière à empêcher que des navires maritimes, tels que le navire repéré à Hambourg, qui transportait trois millions de paires de chaussures, toutes contrefaites en provenance de Chine, ne se faufilent au travers des douanes sans que quiconque ne remarque rien. Je pense que nous devons agir à cet égard. Dans le même ordre d’idées, les consommateurs doivent être beaucoup plus sensibilisés à cette problématique, et c’est pourquoi j’ai déposé un amendement destiné à introduire la notion de commerce intentionnel de produits contrefaits, qui signifie que si un consommateur achète délibérément des produits trop bon marché, il doit être conscient qu’il achète des produits contrefaits et que, par son geste, il empêche notre société de fonctionner correctement et il porte également préjudice à notre économie. Il est regrettable que nous souhaitions par trop épargner les consommateurs. Cela peut en effet prêter à sourire lorsque l’on sait qu’en France et en Italie, le commerce et l’achat de produits contrefaits sont des infractions punissables et ils sont déconseillés sur d’immenses affiches. Nous n’avons malheureusement pas osé aller aussi loin. Il est également regrettable à mon sens que la propriété intellectuelle en Europe reste insuffisamment protégée et que le public soit insuffisamment sensibilisé dès lors que, dans ces conditions, nous ne deviendrons jamais l’économie de la connaissance la plus compétitive dans le monde, conformément aux objectifs de Lisbonne. J’espère donc que nous continuerons à soutenir les douanes et à améliorer la législation et je plaide à cet égard en faveur de définitions identiques dans le monde entier. Si nous y parvenons, je serai satisfait, mais à défaut, nous serons isolés en Europe, au détriment de notre économie et de nos emplois."@fr8,8
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@hu11
". Signor Presidente, desidero ringraziare l’onorevole Zingaretti per la cooperazione. Abbiamo dedicato diverse ore alla discussione di questo tema che dopo tutto è delicato. Secondo l’OCSE, le merci contraffatte corrispondono a un importo annuo di circa 600 miliardi di euro a livello mondiale, e sono soprattutto le organizzazioni criminose, operanti in tutto il globo, a esserne responsabili. La contraffazione è tra le cause principali di ammanco nel gettito fiscale per gli uffici preposti dello Stato; le imprese che agiscono nella legalità, infatti, in definitiva pagano anche le tasse e impiegano personale, e i governi usano tali tasse in maniera fruttuosa. I livelli di occupazione sono positivi, ma da parte nostra sembra mancare il coraggio di intervenire in maniera adeguata per imporre vere sanzioni penali e affrontare quindi il problema a viso aperto. Queste sanzioni penali, però, devono altresì essere accompagnate da un incremento della sensibilizzazione pubblica. Le dogane in futuro dovrebbero avere la possibilità di mettere in atto controlli migliori e più efficaci, impedendo quindi alle navi di passare tra le maglie doganali senza che nessuno se ne accorga, com’è avvenuto nel caso di Amburgo, dove a bordo di un’imbarcazione è stato rinvenuto un carico di tre milioni di paia di calzature – tutti articoli cinesi contraffatti. Credo proprio che dovremmo fare qualcosa in proposito. Allo stesso modo, il consumatore deve acquisire una consapevolezza molto maggiore e, pertanto, ho presentato un emendamento volto a introdurre il concetto di possesso intenzionale di prodotti contraffatti; in altre parole, se un consumatore acquista deliberatamente prodotti a un prezzo troppo basso, deve necessariamente sapere che sta acquistando prodotti contraffatti e quindi, così facendo, impedisce alla società di funzionare correttamente e ostacola altresì l’economia. E’ triste voler tutelare troppo i consumatori; infatti – ironia della sorte – in Francia e in Italia il possesso e l’acquisto di merci contraffatte è un reato sanzionabile e vengono affissi moniti su cartelloni enormi. Purtroppo non abbiamo osato spingerci fino a questo punto. A mio parere, è altresì un peccato che vi sia una consapevolezza insufficiente, poiché di questo passo non centreremo mai gli obiettivi di Lisbona di diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo; spero che continueremo a sostenere le dogane e a migliorare la legislazione. In proposito ritengo debbano essere varate definizioni identiche in tutto il mondo. Se riusciremo in questo intento, sarò soddisfatto; altrimenti l’Europa si isolerà a scapito dell’economia e dell’occupazione."@it12
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@lt14
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@lv13
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@mt15
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao senhor deputado Zingaretti a sua cooperação. Passámos muitas horas a discutir esta questão, que, na realidade, é uma questão sensível. De acordo com a OCDE, o valor dos artigos de contrafacção atinge, anualmente, a nível mundial, aproximadamente 600 mil milhões de euros, sendo os responsáveis sobretudo organizações criminosas operando à escala mundial. A contrafacção representa a principal fuga dos rendimentos resultantes dos impostos nos departamentos fiscais dos governos, porquanto, entre outras coisas, o comércio legal emprega pessoal e paga impostos, a que os governos dão muito bom uso. Os níveis de emprego são bons e, aparentemente, falta-nos coragem de intervir suficientemente, impondo sanções penais e atacando frontalmente o problema. Estas sanções penais, porém, também deviam, naturalmente, ser apoiadas por um processo de consciencialização do público. As instituições aduaneiras deviam dispor, futuramente, da possibilidade de realizar controlos melhores e mais eficazes, evitando, desse modo, que navios de longo curso, como aquele que, em Hamburgo, tinha uma carga de três milhões de pares de sapatos - todos contrafacções chinesas - passem na aduana sem serem detectados. Penso que deveríamos fazer algo a este respeito. Além disso, o consumidor deve tornar-se consideravelmente mais consciente, motivo por que apresentei uma alteração no sentido de introduzir o conceito de comercialização intencional de produtos de contrafacção, o que significa que se um consumidor adquire deliberadamente produtos demasiado baratos, devia saber que está a comprar produtos de contrafacção e que, ao fazê-lo, impede a nossa sociedade de trabalhar devidamente, além de prejudicar a nossa economia. É lamentável desejarmos poupar demasiado os nossos consumidores, porque o engraçado é que em França e na Itália, comercializar e comprar artigos de contrafacção constitui um crime punível por lei, cuja prática é desaconselhada em enormes painéis publicitários. Lamentavelmente, não ousámos ir tão longe. A meu ver, é igualmente lamentável que, na Europa, a propriedade intelectual ainda não se encontre suficientemente protegida, que ainda não exista suficiente consciência do problema, porquanto, a este ritmo, jamais concretizaremos os objectivos de Lisboa de nos tornarmos a economia mais competitiva e baseada no conhecimento a nível mundial. Espero que continuemos a apoiar as instituições aduaneiras e a melhorar a legislação. A este respeito, gostaria de defender idênticas definições a nível mundial. Se conseguirmos isso, ficarei satisfeito. Caso contrário, ficaremos isolados, na Europa, em detrimento da nossa economia e do nosso emprego."@pt17
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@ro18
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@sk19
"Voorzitter, ik wil de heer Zingaretti danken voor zijn samenwerking. We hebben veel tijd doorgebracht om dit onderwerp te bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Volgens de OECD gaat het, als we het hebben over namaakartikelen wereldwijd, over een bedrag van ongeveer 600 miljard euro per jaar. Vooral criminele organisaties houden zich wereldwijd daarmee bezig. Dat betekent dus ook dat de belastingdiensten van de overheden een forse aderlating moeten doen, als het gaat over belastinginkomsten, want een legitiem bedrijf betaalt belasting, heeft werknemers in dienst en ga zo maar door. Met die belasting doen de overheden een hoop goede zaken. Werkgelegenheid is goed en wij durven blijkbaar onvoldoende in te grijpen om criminele sancties écht door te voeren en de zaken aan te pakken. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aanpakken middels criminele sancties, maar ook om een bewustwordingsproces. De douane zou beter en effectiever moeten kunnen controleren, waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt dat een zeeschip, zoals in Hamburg, met drie miljoen paar schoenen door de douane heenglipt en niemand heeft het gezien; het gaat hier om allemaal namaakproducten uit China. Ik denk dat we daar iets aan moeten doen. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat de consument een stuk bewuster is en daarom heb ik een amendement ingediend om opzetheling in te voeren. Dat betekent dat, als een consument opzettelijk te goedkope producten koopt, hij zou moeten weten dat hij een namaakproduct koopt en daarmee onze maatschappij hindert in het functioneren, en ook onze economie. Het is jammer dat wij de consumenten te veel willen besparen, want het grappige is dat in Frankrijk en Italië de heling van het kopen van namaakproducten wèl strafbaar wordt gesteld; het kopen van namaakproducten is daar wel strafbaar en daar word je gewaarschuwd door heel grote plakkaten. Helaas hebben wij dat niet aangedurfd. Ik vind het ook jammer dat wat dat betreft de intellectuele eigendom in Europa nog steeds onvoldoende wordt beschermd, dat er sprake is van een onvoldoende bewustwordingsproces, want we zullen zó de Lissabon-doelstellingen om de meest concurrerende op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden nooit halen; ik hoop dat we doorgaan met zowel het ondersteunen van de douane, als het verbeteren van de wetgeving; ik denk dan ook aan identieke definities op wereldwijde basis. Als dat gebeurt, Voorzitter, ben ik tevreden. Als dat niet gebeurt, dan zonderen wij ons als Europa af en dat is niet goed voor onze economie en voor onze werkgelegenheid."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka Nicola Zingaretti för hans samarbete. Vi har tillbringat många timmar med att diskutera denna fråga, som trots allt är en känslig fråga. Enligt OECD står förfalskade varor för ett årligt globalt belopp på ungefär 600 miljarder euro, och det är främst brottsliga organisationer som bedriver global verksamhet som står bakom detta. Varumärkesförfalskning orsakar stora förluster av skatteintäkter för regeringarna och skattemyndigheterna, eftersom lagliga företag faktiskt bland annat betalar skatter och anställer personal, och eftersom regeringarna använder dessa skatter på ett mycket bra sätt. Sysselsättningsnivåerna är goda, och vi tycks sakna modet att ingripa i tillräcklig utsträckning genom att utdöma verkliga straffrättsliga påföljder och hantera problemet ordentligt. Men förutom dessa straffrättsliga påföljder krävs naturligtvis en ökad medvetenhet bland allmänheten. Tullmyndigheterna borde i framtiden kunna genomföra bättre och mer effektiva kontroller, och därmed förhindra att sjögående fartyg, som det i Hamburg som var lastat med tre miljoner par skor som alla var förfalskningar från Kina, slipper igenom tullen utan att någon märker det. Jag anser att vi borde göra något åt detta. På samma sätt måste konsumenternas medvetenhet öka betydligt, och därför har jag lagt fram ett ändringsförslag om att införa begreppet medveten hantering av förfalskade varor, vilket innebär att om en konsument medvetet köper produkter som är för billiga, borde de också känna till att de köper förfalskade varor och att de när de gör det hindrar vårt samhälle från att fungera ordentligt och även hämmar vår ekonomi. Det är olyckligt att vi vill skona konsumenterna alltför mycket, för det lustiga är att det i Frankrike och Italien är ett straffbart brott att hantera och köpa förfalskade varor, och människor avråds från detta på stora annonstavlor. Vi vågade tyvärr inte gå så långt. Jag tycker också att det är tråkigt att immateriella rättigheter i EU fortfarande har ett otillräckligt skydd och att medvetenheten är otillräcklig, för det gör att vi aldrig kommer att nå Lissabondagordningens mål att bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Jag hoppas att vi kommer att fortsätta att stödja tullmyndigheterna och skärpa lagstiftningen. I det hänseendet förespråkar jag likadana definitioner i hela världen. Om vi uppnår detta kommer jag att bli nöjd. Om vi inte gör det kommer vi i EU att isoleras, vilket kommer att skada vår ekonomi och sysselsättning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Toine Manders,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13
"namens de ALDE-Fractie"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph