Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.18.1-130"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@cs1
"Hr. formand! Den tekst, vi skal stemme om, Kommissionens tekst, har intet at gøre med udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, og den har intet at gøre med den legitime kamp mod svig og piratvirksomhed, som berører menneskers sikkerhed og sundhed. Det er vi alle enige i. Til gengæld forsøger man med dette ændrede forslag om intellektuelle ejendomsrettigheder at kriminalisere udveksling af information og kultur. Hvis Parlamentet stemmer for det ændrede forslag om intellektuelle rettigheder i dets nuværende form, behandler det mafiamedlemmer og almindelige borgere ens. Der skabes hverken klarhed over det lukrative sigte eller forbrydelsens omfang. Direktivets anvendelsesområde er ukritisk og lægger alt ind under samme strafferetlige område, selv om det civile område generelt allerede fungerer godt. Der skabes desuden en stor retsusikkerhed, der vil føre til en reel og hysterisk heksejagt, der går i alle retninger, og som forskrækker borgerne og får innovationen til at stivne i tusindvis af små og store virksomheder, som ikke bør frygte fængsel, og vi kan allerede se den massive modstand mod direktivet på internettet. Vi kan ikke handle på denne måde imod informations- og kulturflowet."@da2
"Der Text der Kommission, über den wir abstimmen wollen, steht in keiner Beziehung zum Standpunkt des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und hat nichts mit dem legitimen Kampf gegen Betrug und Piraterie zu tun, die sich gegen die Gesundheit und Sicherheit von Personen richten. Darin sind wir uns alle einig. Mit dem geänderten Vorschlag zu den Rechten des geistigen Eigentums wird hingegen versucht, den Informations- und Kulturaustausch zu kriminalisieren. Sollte das Parlament für den geänderten Vorschlag zu den Rechten des geistigen Eigentums stimmen, wäre dies eine Gleichbehandlung der Mafia und der normalen Bürger. Weder die Absicht der Profiterzielung noch der Grad der Kriminalität sind klar herausgestellt. Im Anwendungsbereich dieser Richtlinie wird nicht unterschieden, sie stellt alles in die kriminelle Ecke, obwohl die zivilrechtliche Seite im Allgemeinen gut funktioniert. Zudem entsteht eine große Rechtsunsicherheit, die zu einer hysterischen Hetzjagd in alle Richtungen führt, die Bürger erschreckt und die Innovation von tausenden kleiner und großer Unternehmen lähmt, die nicht in Furcht vor dem Gefängnis leben sollten. Im Internet haben wir schon eine massive negative Reaktion auf diese Richtlinie erhalten. Wir dürfen nicht so vorgehen und uns gegen den Kultur- und Informationsfluss stellen."@de9
"Το κείμενο που πρόκειται να ψηφίσουμε, το κείμενο της Επιτροπής, δεν έχει καμία σχέση με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και δεν έχει καμία σχέση με τον θεμιτό αγώνα κατά της απάτης και της πειρατείας που επηρεάζει την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ωστόσο, αυτή η τροποποιημένη πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποσκοπεί να ποινικοποιήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και κουλτούρας. Ψηφίζοντας υπέρ της τροποποιημένης πρότασης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίζει τις μαφίες όπως ακριβώς τους συνηθισμένους πολίτες. Ούτε το θέμα του σκοπού οικονομικού κέρδους ούτε ο βαθμός εγκληματικότητας διευκρινίζονται. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας δεν κάνει διακρίσεις και συγκεντρώνει τα πάντα στο ποινικό πεδίο, αν και το αστικό πεδίο λειτουργεί σε γενικές γραμμές καλά. Επιπλέον, δημιουργείται μεγάλη ανασφάλεια δικαίου, η οποία οδηγεί σε ένα υστερικό κυνήγι μαγισσών που στοχεύει προς όλες τις κατευθύνσεις, τρομάζει τους πολίτες και παραλύει την καινοτομία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να τρέμουν τη φυλακή, και έχουμε ήδη δει μια μαζική αρνητική αντίδραση σε αυτήν την οδηγία σχετικά με το Διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενάντια στη ροή πληροφοριών και πολιτισμού."@el10
". The text on which we are going to vote, the Commission’s text, bears no relation to the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy and bears no relation to the legitimate fight against the fraud and piracy that affects the health and safety of persons. That is something on which we all agree. However, this amended proposal on intellectual property rights is intended to criminalise the exchange of information and culture. By voting in favour of the amended proposal on intellectual property rights, Parliament would be treating mafias in the same way as ordinary citizens. Neither the issue of the intention to make profits nor the degree of criminality are clarified. The scope of this Directive is indiscriminate and it lumps everything in the criminal field, though the civil is generally working well. Furthermore, great legal uncertainty is created, leading to a hysterical witch hunt which flies off in all directions, frightens the citizens and paralyses the innovation of thousands of small and large businesses which should not be living in fear of going to prison, and we have already seen a massive negative reaction to this Directive on the Internet. We cannot act in that way, contrary to the flow of information and culture."@en4
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@et5
". Tekstillä, josta äänestämme – komission tekstillä – ei ole mitään yhteistä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon kanssa, eikä sillä ole mitään yhteistä ihmisten terveyden ja turvallisuuden vaarantavien petosten ja laittoman valmistuksen oikeutetun torjunnan kanssa. Tästä me kaikki olemme samaa mieltä. Tällä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevalla muutetulla ehdotuksella pyritään kuitenkin kriminalisoimaan tietojen ja kulttuurin vaihto. Äänestäessään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan muutetun ehdotuksen puolesta parlamentti kohtelee järjestäytynyttä rikollisuutta samalla tavalla kuin tavallisia kansalaisia. Ehdotuksessa ei täsmennetä voiton tavoittelun tarkoituksellisuutta eikä rikollisuuden astetta. Direktiivin soveltamisala on yleinen, ja siinä kaikki on sisällytetty rikosoikeuden piiriin, vaikka yleisesti ottaen siviilioikeus on toiminut moitteettomasti. Lisäksi tällä tavoin luodaan paljon oikeudellista epävarmuutta, mikä johtaa joka suuntaan kohdistuvaan hysteeriseen noitavainoon, joka säikyttää kansalaiset ja halvaannuttaa innovoinnin tuhansissa pienissä ja suurissa yrityksissä, joiden ei kuuluisi pelätä vankilaan joutumista. Olemme jo nähneet tämän direktiivin nostattavan Internetissä valtavan kielteisen reaktion. Emme voi toimia tällä tavoin tiedon ja kulttuurin virtaa vastaan."@fi7
". Le texte sur lequel nous nous apprêtons à voter, le texte de la Commission, est sans rapport aucun avec l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et sans rapport aucun avec la lutte légitime contre la fraude et la piraterie, qui affectent la santé et la sécurité d’êtres humains. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Cette proposition modifiée sur les droits de propriété intellectuelle est destinée à criminaliser l’échange d’informations et de biens culturels. En approuvant la proposition modifiée sur les droits de propriété intellectuelle, le Parlement accorderait le même traitement aux mafias qu’à des citoyens ordinaires. Ni la question de l’intention d’engranger un bénéfice, ni le degré de criminalité ne sont clarifiés. Le champ d’application de cette directive est indifférencié et fait entrer n’importe quelle infraction dans le domaine pénal, alors que le civil fonctionne généralement bien. De surcroît, elle engendre une insécurité juridique substantielle, laquelle conduit à une chasse aux sorcières hystérique dans toutes les directions, qui effraie les citoyens et paralyse l’innovation dans des milliers d’entreprises, petites et grandes, qui ne devraient pas opérer dans la crainte de la prison, et nous avons d’ores et déjà assisté à une réaction hostile de masse à cette directive sur l’internet. Nous ne pouvons agir ainsi à contre-courant de la circulation de l’information et de la culture."@fr8
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@hu11
". Il testo su cui ci apprestiamo a votare, il testo della Commissione, non ha alcuna attinenza con il parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e non si riallaccia in alcun modo alla lotta legittima contro le frodi e la pirateria che si ripercuotono sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Su questo punto conveniamo tutti. Questa proposta modificata sui diritti di proprietà intellettuale, però, mira a criminalizzare lo scambio di informazioni e di cultura. Votando a favore della proposta modificata sui diritti di proprietà intellettuale, il Parlamento tratterà le mafie allo stesso modo in cui tratta la gente comune. Non sono chiari né la questione dell’intenzionalità dello scopo di lucro né il grado di penalizzazione. L’ambito di applicazione di questa direttiva è indiscriminato e ammassa tutto nel campo penale, benché il diritto civile in linea generale sia molto efficace in materia. Inoltre si crea una grande incertezza giuridica, la quale scatena un’isterica caccia alle streghe che punta in ogni direzione, spaventa i cittadini e paralizza l’innovazione di migliaia di imprese grandi e piccole che non devono vivere nella paura di finire dietro le sbarre; infatti su si è già scatenata una massiccia reazione negativa a questa direttiva. Non possiamo agire in questo modo, contrastando il flusso di informazioni e di cultura."@it12
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@lt14
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@lv13
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@mt15
"Er bestaat geen verband tussen de tekst waarover we gaan stemmen, de tekst van de Commissie dus, en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie, en er bestaat ook geen verband tussen deze tekst en de legitieme bestrijding van namaak en piraterij die van invloed is op de gezondheid en veiligheid van de mensen. Daarover zijn wij het allemaal eens. Met dit gewijzigde voorstel inzake intellectuele-eigendomsrechten wordt echter beoogd de uitwisseling van informatie en cultuur in een crimineel daglicht te stellen. Als het Parlement het gewijzigde voorstel inzake de intellectuele-eigendomsrechten in zijn huidige vorm aanneemt, behandelt het een maffioso op dezelfde manier als een gewone burger. Evenmin wordt de kwestie verduidelijkt van het winstoogmerk of de criminele schaal. Het toepassingsgebied van deze richtlijn wordt niet gedifferentieerd, alles wordt in de zak van het strafrecht gestopt, terwijl het civielrechtelijke over het algemeen goed functioneert. Verder wordt er een situatie van ernstige rechtsonzekerheid gecreëerd die leidt tot een hysterische klopjacht die aan alle kanten slachtoffers maakt, burgers afschrikt, en de innovatie van duizenden KMO’s stillegt, die niet bang zouden moeten zijn voor de gevangenis. Het massale protest tegen deze richtlijn is nu al zichtbaar op internet. Het mag niet zo zijn dat we met ons optreden de stroom van informatie en cultuur afremmen."@nl3
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@pl16
"O texto que vamos submeter a votação, o texto da Comissão, nada tem a ver com o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e nada tem a ver com a legítima luta contra a fraude e a pirataria que afecta a saúde e a segurança das pessoas. Isto é consensual entre nós. Por outro lado, com esta proposta modificada sobre os direitos de propriedade intelectual tenta-se criminalizar o intercâmbio de informação e de cultura. Ao votar a favor da proposta alterada sobre os direitos de propriedade intelectual, o Parlamento trata de igual forma as máfias e os cidadãos comuns. Não se clarificam nem a intencionalidade lucrativa nem a escala criminal. O âmbito desta Directiva é indiscriminado e mete tudo no âmbito penal, quando o âmbito civil já funciona geralmente bem. Além disso, cria-se uma grande incerteza jurídica, que conduz a uma autêntica caça às bruxas histérica que dispara em todas as direcções, assusta os cidadãos e entrava a inovação de milhares de pequenas e grandes empresas que não devem recear a prisão, e na Internet é já possível constatar uma resposta maciça contrária a esta Directiva. Não podemos actuar desta forma, ao arrepio do fluxo de informação e da cultura."@pt17
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@ro18
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@sk19
"El texto que vamos a votar, el texto de la Comisión, nada tiene que ver con la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y nada tiene que ver con la legítima lucha contra el fraude y la piratería que afecta a la salud y a la seguridad de las personas. Con eso todos estamos de acuerdo. En cambio, con esta propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual se intenta criminalizar el intercambio de información y cultura. Votando a favor de la propuesta modificada sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en su presente forma, el Parlamento trata igual al mafioso y al ciudadano normal. No se aclaran ni la intencionalidad lucrativa, ni la escala criminal. El ámbito de esta Directiva es indiscriminado y mete todo en el saco de lo penal, cuando lo civil ya funciona generalmente bien. Además, se crea una gran incertidumbre jurídica para montar una auténtica caza de brujas histérica que dispara en todas las direcciones, asusta a los ciudadanos y congela la innovación de miles de pequeñas y grandes empresas que no deben temer la cárcel, y ya se ve la masiva respuesta contraria a esta Directiva en Internet. No podemos actuar así en contra del flujo de información y de la cultura."@sl20
". Den text som vi ska rösta om, kommissionens text, har inget samband med yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och är inte relaterad till den berättigade kampen mot bedrägerier och pirattillverkning som drabbar människors hälsa och säkerhet. Det är något som vi alla är överens om. Detta ändrade förslag om immateriella rättigheter är dock avsett att kriminalisera utbytet av information och kultur. Genom att rösta för det ändrade förslaget om immateriella rättigheter skulle parlamentet behandla maffior på samma sätt som vanliga medborgare. Varken frågan om vinstsyftet eller brottets allvarsgrad klargörs. Direktivets räckvidd är godtycklig och allt på det straffrättsliga området slås ihop, trots att civilrätten i allmänhet fungerar bra. Dessutom skapas en stor rättslig ovisshet som leder till en hysterisk häxjakt som drabbar alla, skrämmer medborgarna och paralyserar innovationen hos tusentals små och stora företag som inte borde vara rädda för att hamna i fängelse, och vi har redan sett en enormt negativ reaktion på detta direktiv på Internet. Vi kan inte agera på det här sättet, i strid mot informations- och kulturflödet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"David Hammerstein Mintz (Verts/ALE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph