Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-092"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.16.1-092"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@cs1
"Hr. formand! Jeg har lyttet opmærksomt til debatten om forslaget til direktiv om betalingstjenester i det indre marked, og jeg vil gerne takke for alle bidragene. Vi kan ikke indføre et indre marked for betalinger uden et harmoniseret retsgrundlag på EU-niveau i stedet for et broget mønster af 27 forskellige nationale regelsæt. Vi har samtidig behov for mere konkurrence og innovation på betalingsmarkederne. Dette vil være til stor fordel for borgerne, virksomhederne, de offentlige forvaltninger og økonomien som helhed. Betalinger er ganske enkelt helt afgørende for vores økonomi, og et effektivt betalingssystem er en forudsætning for et effektivt indre marked. Spørgsmålet om databeskyttelse blev rejst af hr. Gauzès, fru Bowles og fru Berès. Jeg vil gerne sige to ting i denne forbindelse. For det første har Kommissionen allerede reageret på Parlamentets beslutning af 14. februar 2007 om SWIFT-sagen. I henhold til artikel 19 i direktivforslaget kan de kompetente myndigheder med ansvar for beskyttelse af personoplysninger og den kompetente myndighed, der har ansvar for at føre tilsyn med betalingsinstitutter, udveksle oplysninger. Dette er i overensstemmelse med konklusionerne i Artikel 29-Gruppens udtalelse af 22. november 2006 om behandling af personoplysninger i SWIFT. For det andet ville det rent faktisk være i strid med direktivet om beskyttelse af personoplysninger at begrænse behandlingen af personoplysninger til EU-lande som foreslået i ændringsforslag 287. Dette direktiv indeholder specifikke bestemmelser, der gør det muligt at overføre personoplysninger til tredjelande, der stiller den nødvendige sikkerhed. Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at de europæiske standarder for beskyttelse af personoplysninger ikke undermineres som følge af overførsel af personoplysninger til lande med mindre strenge krav. SWIFT-sagen har vist, at vi skal forblive agtpågivende, når der er tale om beskyttelse af personoplysninger. Bekæmpelse af terrorisme og finansiering af terrorisme er vigtige spørgsmål. Beskyttelsen af privatlivets fred er imidlertid også et grundlæggende princip i alle EU-medlemsstaterne. Kommissionen vil bruge alle tilgængelige midler til at sikre, at alle medlemsstaterne overholder alle bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, herunder om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Jeg vil orientere min kollega, kommissær Frattini, der har det direkte ansvar for dette område, om de synspunkter, der er blevet fremlagt i dag. I morgen har Parlamentet mulighed for at godkende forslaget, der afspejler de holdninger, der allerede er blevet givet udtryk for i betænkningen fra dets korresponderende udvalg, og som sikrer et retsgrundlag for et effektivt og moderne betalingsmarked. Kommissionen støtter fuldt ud kompromisforslag med dette formål. Jeg vil gerne på ny takke ordføreren, hr. Gauzès, og Parlamentet for den udviste tålmodighed i forbindelse med udsættelsen af denne afstemning. Jeg vil i lighed med ordføreren også gerne understrege, at Parlamentets afstemning er et historisk øjeblik for de europæiske betalingsmarkeder."@da2
"Herr Präsident! Ich habe die Aussprache über den Vorschlag für eine Richtlinie über Zahlungsdienste im Binnenmarkt aufmerksam verfolgt und möchte Ihnen allen für Ihre Ausführungen danken. Ohne einen harmonisierten Rechtsrahmen in der EU anstelle des Flickwerks von 27 unterschiedlichen einzelstaatlichen Regelungen können wir keinen Binnenmarkt für Zahlungsdienste schaffen. Zugleich brauchen wir mehr Wettbewerb und Innovation auf den Zahlungsmärkten. Dies wird unseren Bürgern, unseren Unternehmen, unseren öffentlichen Verwaltungen und unserer Wirtschaft insgesamt erhebliche Vorteile bringen. Zahlungen sind schlicht und einfach das Herzblut unserer Wirtschaft, und ohne ein effizientes Zahlungssystem haben wir keinen effizienten Binnenmarkt. Das Thema Datenschutz wurde von folgenden Abgeordneten angesprochen: Herrn Gauzès, Frau Bowles und Frau Berès. Dazu möchte ich zwei Dinge anmerken: Erstens hat die Kommission auf die Entschließung des Parlaments vom 14. Februar 2007 zum SWIFT-Fall bereits geantwortet. Artikel 19 des Vorschlags für eine Richtlinie gestattet den Informationsaustausch zwischen den für den Schutz personenbezogener Daten zuständigen Behörden und den für die Kontrolle der Zahlungsinstitute zuständigen Behörden. Das entspricht auch den Schlussfolgerungen im Standpunkt der „Artikel-29-Datenschutzgruppe“ vom 22. November 2006 über die Verwaltung der Daten durch SWIFT. Zweitens würde eine Begrenzung der Weitergabe von Daten auf EU-Länder, wie in Änderungsantrag 287 vorgeschlagen, praktisch im Widerspruch zur Datenschutzrichtlinie stehen. Diese Richtlinie enthält eine spezielle Regelung für die Genehmigung der Weitergabe von Daten an Drittländer, sofern diese Länder die notwendigen Garantien geben. Durch diese Regelung soll gewährleistet werden, dass die europäischen Standards des Datenschutzes nicht durch die Weitergabe von Daten an Länder mit weniger strengen Standards untergraben werden. Der Fall SWIFT hat gezeigt, dass wir beim Schutz personenbezogener Daten wachsam bleiben müssen. Der Kampf gegen den Terrorismus und die Finanzierung des Terrorismus sind wichtig. Aber das ist auch der Schutz der Privatsphäre, die für alle EU-Mitgliedstaaten ein grundlegendes Prinzip darstellt. Die Kommission wird alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten den Datenschutz einhalten, auch für die Weitergabe von Daten an Drittländer. Ich werde meinen Kollegen Kommissar Frattini, der ja für diesen Bereich unmittelbar zuständig ist, über die hier angesprochenen Punkte informieren. Morgen hat das Parlament Gelegenheit, diesem Vorschlag zuzustimmen, der die bereits im Bericht des federführenden Ausschusses geäußerten Ansichten wiedergibt und das rechtliche Fundament für einen effizienten und modernen Zahlungsmarkt legt. Die Kommission unterstützt voll und ganz eine Reihe von Kompromissänderungsanträgen, die uns diesem Ziel näher bringen. Ich möchte nochmals dem Berichterstatter, Herrn Gauzès, meinen Dank aussprechen und mich beim Parlament für die Geduld angesichts der Verschiebung der Abstimmung bedanken. Ich bin wie er fest überzeugt, dass Ihre Abstimmung ein historisches Ereignis für den Zahlungsverkehr in Europa ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα προσεκτικά τη συζήτηση για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τις παρατηρήσεις σας. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά πληρωμών χωρίς ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο αντί μιας συρραφής 27 δεσμών διαφορετικών εθνικών κανόνων. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό και καινοτομία στις αγορές πληρωμών. Αυτό θα παράσχει ουσιαστικά οφέλη στους πολίτες μας, στις επιχειρήσεις μας, στις δημόσιες διοικήσεις μας και στην οικονομία μας στο σύνολό της. Απλώς, οι πληρωμές αποτελούν τη ζωογόνο δύναμη της οικονομίας μας και χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική ενιαία αγορά. Το θέμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων τέθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: τον κ. Gauzès, την κ. Bowles και την κ. Berès. Θέλω να πω λίγα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα. Πρώτον, η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την υπόθεση σχετικά με το SWIFT. Το άρθρο 19 της προτεινόμενης οδηγίας επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών. Αυτό συμφωνεί με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της 22ας Νοεμβρίου 2006 την οποία εξέδωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT). Δεύτερον, ο περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων στις χώρες της ΕΕ, όπως προτείνεται στην τροπολογία 287, θα είναι πράγματι σε αντίθεση με την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Αυτή η οδηγία προβλέπει ειδικό καθεστώς για την έγκριση εξαγωγής δεδομένων σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτές οι χώρες παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Το εν λόγω καθεστώς αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων δεν υπονομεύονται από την εξαγωγή δεδομένων σε χώρες με ελαστικότερες προδιαγραφές. Η υπόθεση SWIFT έχει δείξει ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι σημαντική. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται την προστασία δεδομένων, περιλαμβανομένης της εξαγωγής δεδομένων σε τρίτες χώρες. Θα επιστήσω την προσοχή του συναδέλφου μου, Επιτρόπου Frattini, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος γι’ αυτόν τον τομέα, στα θέματα που ετέθησαν στο Σώμα. Αύριο το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να εγκρίνει την πρόταση που απεικονίζει τις απόψεις που εκφράστηκαν ήδη στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία προβλέπει μια νομική βάση για μια αποτελεσματική και σύγχρονη αγορά πληρωμών. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως μια δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξή της. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, κ. Gauzès, και το Κοινοβούλιο για την υπομονή σας όσον αφορά την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Τονίζω την πεποίθησή του ότι η ψηφοφορία σας αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία για τις πληρωμές στην Ευρώπη."@el10
". Señor Presidente, he escuchado con atención el debate sobre la propuesta de Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior y quiero darles las gracias por sus comentarios. No podemos crear un mercado único de pagos sin un marco jurídico armonizado a escala de la UE, en vez del mosaico de 27 conjuntos de normas nacionales distintas. Al mismo tiempo, necesitamos más competencia e innovación en los mercados de pagos. Así obtendremos notables beneficios para nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestras administraciones públicas y nuestra economía en general. En pocas palabras, los pagos son la savia de nuestra economía y sin un sistema de pagos eficiente no podemos tener un mercado único eficiente. Los siguientes diputados han planteado la cuestión relacionada con la protección de datos: el señor Gauzès, la señora Bowles y la señora Berès. Quiero decir dos cosas al respecto. En primer lugar, la Comisión ya ha respondido a la resolución del Parlamento del 14 de febrero de 2007 sobre el caso SWIFT. El artículo 19 de la Directiva propuesta permite el intercambio de información entre autoridades competentes responsables de la protección de datos personales y la autoridad responsable de supervisar las instituciones de pago. Esto corresponde a las conclusiones del dictamen del Grupo de trabajo del artículo 29, de 22 de diciembre de 2006, en cuanto al procesado de datos por parte de SWIFT. En segundo lugar, la limitación del procesado de datos a los países de la UE, como se propone en la enmienda 287, estaría en realidad en contradicción con la Directiva sobre protección de datos. Dicha Directiva ofrece un régimen específico para autorizar la exportación de datos a terceros países si estos países aportan las garantías necesarias. Este régimen pretende asegurar que las normas europeas de protección de datos no se vean perjudicadas por la exportación de datos a países con normas más permisivas. El caso SWIFT ha demostrado que debemos mantenernos al tanto con respecto a la protección de datos personales. Luchar contra el terrorismo y la financiación del terrorismo es importante. Pero también lo es la protección de la intimidad, que es un principio fundamental para todos los Estados miembros de la UE. La Comisión utilizará todos los medios a su alcance para asegurar que todos los Estados miembros respeten la protección de datos, incluida la exportación de datos a terceros países. Transmitiré los comentarios que aquí se han hecho a mi colega, el Comisario Frattini, que es directamente responsable de este ámbito. Mañana el Parlamento tiene la oportunidad de apoyar la propuesta que refleja los puntos de vista ya expresados en el informe de la comisión competente, que proporciona un fundamento jurídico para un mercado de pagos eficiente y moderno. La Comisión apoya plenamente un grupo de enmiendas de transacción destinadas a conseguirlo. Quiero dar las gracias una vez más al ponente, el señor Gauzès, y al Parlamento por su paciencia en relación con el aplazamiento de esta votación. Reafirmo su convicción de que esta votación es una ocasión histórica para los pagos en Europa."@es21
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@et5
". Arvoisa puhemies, olen kuunnellut tarkkaavaisesti keskustelua maksupalveluja sisämarkkinoilla koskevasta direktiivistä ja haluan kiittää kaikkia esitetyistä huomioista. Maksupalvelujen yhtenäismarkkinoita ei voida luoda ilman EU:n yhdenmukaistettua oikeudellista kehystä, jolla korvataan 27 erilaisesta kansallisesta säännöstöstä koostuva tilkkutäkki. Samaan aikaan maksumarkkinoilla tarvitaan enemmän kilpailua ja innovointia. Tästä on huomattavaa hyötyä EU:n kansalaisille, yrityksille, julkishallinnoille ja koko taloudelle. Yksinkertaisesti voidaan todeta, että maksut ovat taloudellemme elintärkeitä ja ettei ilman tehokasta maksujärjestelmää voida saavuttaa tehokkaita yhtenäismarkkinoita. Seuraavat parlamentin jäsenet toivat esiin tietosuojaa koskevan asian: jäsen Gauzès, jäsen Bowles ja jäsen Berès. Haluaisin todeta kaksi seikkaa tästä asiasta. Ensinnäkin komissio on jo reagoinut parlamentin 14. helmikuuta 2007 SWIFT-järjestelmästä antamaan päätöslauselmaan. Direktiiviehdotuksen 19 artiklalla sallitaan henkilötietojen suojelusta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja maksulaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten vaihtaa tietoja keskenään. Tämä vastaa päätelmiä, jotka tietosuojaa ja yksityisyyttä käsittelevä 29 artiklan mukainen työryhmä esitti 22. marraskuuta 2006 antamassaan lausunnossa, joka koskee tietojen käsittelyä SWIFT-järjestelmässä. Toiseksi toteaisin, että tarkistuksessa 287 ehdotettava tietojen käsittelemisen rajoittaminen EU:n jäsenvaltioihin olisi itse asiassa ristiriidassa tietosuojadirektiivin kanssa. Siinä säädetään erityisestä järjestelmästä, jolla annetaan valtuudet siirtää tietoja kolmansiin maihin, jos nämä antavat tarvittavat takeet. Tällä järjestelmällä pyritään varmistamaan, ettei EU:n tietosuojan tasoa heikennetä siirtämällä tietoja kolmansiin maihin, joissa on lievemmät vaatimukset. SWIFT-järjestelmän tapaus on osoittanut, että meidän on oltava varuillamme henkilötietojen suojaa koskevissa kysymyksissä. Terrorismin ja sen rahoituksen torjunta on tärkeää. Tärkeää on kuitenkin myös yksityisyyden suoja, joka on perusperiaate kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Komissio käyttää kaikkia käytössään olevia keinoja sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat tietosuojaa aina eli myös silloin, kun on kyse tietojen viennistä kolmansiin maihin. Saatan täällä esitetyt seikat kollegani, komission jäsenen Frattinin tietoon. Hän vastaa suoraan tästä alasta. Parlamentilla on huomenna mahdollisuus hyväksyä ehdotus, jossa tulevat esiin jo asiasta vastaavan valiokunnan mietinnössä esitetyt näkemykset ja jolla luodaan oikeudellinen perusta tehokkaille ja nykyaikaisille maksumarkkinoille. Komissio tukee täysin kompromissitarkistuksia, joilla pyritään saavuttamaan tämä. Haluan kiittää vielä kerran esittelijä Gauzès'ta ja parlamenttia kärsivällisyydestä äänestyksen lykkäämisen suhteen. Painotan hänen näkemystään, jonka mukaan äänestyksenne on historiallinen hetki Euroopan unionin maksupalvelujen kannalta."@fi7
". Monsieur le Président, j’ai écouté avec la plus grande attention la discussion sur la proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Je remercie chacun de vous pour ses commentaires. Sans cadre juridique harmonisé au plan de l’UE, nous ne pouvons pas instaurer un marché unique des paiements pour remplacer l’ensemble disparate des 27 corps de règles nationales différents. En même temps, il nous faut plus de concurrence et d’innovation sur les marchés des paiements. Cela apportera des bénéfices substantiels aux citoyens, aux entreprises, aux administrations publiques et à l’ensemble de l’économie en Europe. Les paiements sont tout simplement le moteur de notre économie et il ne peut y avoir de marché unique efficace sans système de paiement efficace. La question de la protection des données a été soulevée par M. Gauzès et Mmes Bowles et Berès. Je voudrais dire deux choses à ce sujet. Premièrement, la Commission a déjà répondu à la résolution du Parlement du 14 février 2007 sur l’affaire SWIFT. L’article 19 de la directive proposée permet l’échange d’informations entre autorités compétentes responsables de la protection des données à caractère personnel et l’autorité chargée de la supervision des établissements de paiement. Cela correspond aux conclusions de l’article 29 de l’avis du groupe de travail du 22 novembre 2006 sur le traitement des données par SWIFT. Deuxièmement, la limitation du traitement des données aux pays de l’UE, comme proposé dans l’amendement 287, serait en fait en contradiction avec la directive sur la protection des données. Cette directive prévoit un régime spécifique autorisant l’exportation de données vers des pays tiers si ceux-ci offrent les garanties nécessaires. Ce régime vise à garantir que les normes européennes de protection des données ne sont pas sapées par l’exportation de données vers des pays dont les normes sont plus laxistes. L’affaire SWIFT a montré que nous devons rester vigilants en matière de protection des données à caractère personnel. Combattre le terrorisme et le financement du terrorisme est important, mais la protection de la vie privée, qui est un principe fondamental pour tous les États membres de l’UE, l’est aussi. La Commission emploiera tous les moyens à sa disposition pour garantir que tous les États membres respectent le principe de la protection des données, y compris l’exportation de données vers des pays tiers. Je porterai les points abordés ici à l’attention de mon collègue, le commissaire Frattini, qui est directement responsable de ce domaine. Demain, le Parlement aura l’occasion d’avaliser la proposition, qui reflète les avis déjà exprimés dans le rapport de la commission saisie à titre principal, qui propose une base juridique pour un marché des paiements efficace et moderne. La Commission soutient pleinement une série d’amendements de compromis visant à réaliser cet objectif. Je voudrais remercier encore une fois le rapporteur, M. Gauzès, et le Parlement pour sa patience à l’égard du report de ce vote. Je souligne sa conviction que votre vote représentera une occasion historique pour les paiements en Europe."@fr8
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@hu11
". Signor Presidente, ho seguito attentamente il dibattito sulla proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e desidero ringraziare gli onorevoli deputati per i commenti espressi. Non possiamo istituire un mercato unico per i pagamenti senza un quadro giuridico armonizzato a livello comunitario atto a sostituire il mosaico delle 27 normative nazionali. Al contempo occorre una maggiore concorrenza e una maggiore innovazione nei mercati dei pagamenti. In questo modo, i cittadini, le imprese, le amministrazioni pubbliche e l’economia tutta ne ricaveranno benefici sostanziali. In definitiva i pagamenti sono la linfa vitale della nostra economia e senza un sistema efficiente di pagamenti non possiamo avere un mercato unico efficiente. Gli onorevoli Gauzès, Bowles e Berès hanno sollevato la questione della protezione dei dati. E al riguardo desidero fare due osservazioni. In primo luogo la Commissione ha già risposto alla risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007 sul caso SWIFT. L’articolo 19 della direttiva proposta consente lo scambio di informazioni tra autorità competenti della protezione dei dati personali e l’autorità preposta alla vigilanza sugli istituti di pagamento. Tale soluzione è in linea con le conclusioni del parere del gruppo di lavoro “dell’articolo 29” del 22 novembre 2006 sull’elaborazione dei dati da parte di SWIFT. In secondo luogo, la limitazione dell’elaborazione dei dati ai paesi membri, come si propone nell’emendamento n. 287, in realtà sarebbe in contrasto con la direttiva sulla protezione dei dati. Tale direttiva prevede un regime specifico per l’autorizzazione all’esportazione dei dati in paesi terzi, purché tali paesi presentino le necessarie garanzie. Siffatto regime è volto a garantire che le norme europee sulle protezione dei dati non vengano pregiudicate nell’esportazione dei dati a paesi in cui vigono norme più miti. Il caso SWIFT ha dimostrato che dobbiamo restare in guardia in materia di protezione dei dati personali. L’azione di lotta contro il terrorismo e contro il finanziamento del terrorismo è importante. Altrettanto importante è però anche la protezione dei dati personali, che rappresenta un principio fondamentale per tutti gli Stati membri dell’Unione europea. La Commissione si avvarrà dei mezzi di cui dispone per assicurare che tutti gli Stati membri ottemperino alla protezione dei dati, anche nell’esportazione verso paesi terzi. Porterò gli elementi emersi in questa sede all’attenzione del collega, il Commissario Frattini, che è direttamente competente per questo settore. Domani il Parlamento ha la possibilità di approvare la proposta in cui si rispecchiano le opinioni espresse dalla commissione competente per il merito e che fornisce un fondamento giuridico per un mercato dei pagamenti efficiente e moderno. La Commissione sostiene pienamente una serie di emendamenti di compromesso volti a conseguire tale scopo. Desidero quindi rinnovare i miei ringraziamenti al relatore, onorevole Gauzès, e al Parlamento per la pazienza che ha avuto rinviando il voto. Vorrei sottolineare la convinzione che il vostro voto segna un’occasione storica nell’ambito dei pagamenti in Europa."@it12
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@lt14
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@lv13
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb aandachtig geluisterd naar de discussie over het voorstel voor een richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt en ik dank u allen voor uw commentaar. We kunnen geen interne markt voor betalingen tot stand brengen zonder de lappendeken van 27 verschillende nationale regelingen te vervangen door een geharmoniseerd rechtskader op EU-niveau. Tegelijkertijd is er meer concurrentie en innovatie nodig op de betaalmarkten. Dat levert aanzienlijke voordelen op voor onze burgers, onze bedrijven, onze openbare besturen en onze economie als geheel. Betalingen zijn eenvoudigweg het levensbloed van onze economie en zonder een doelmatig betalingssysteem is er geen doelmatige interne markt mogelijk. De volgende afgevaardigden hebben de kwestie betreffende gegevensbescherming naar voren gebracht: de heer Gauzès, mevrouw Bowles en de heer Berès. Ik wil graag twee dingen zeggen over deze kwestie. Ten eerste heeft de Commissie al gereageerd op de resolutie van het Parlement van 14 februari 2007 betreffende de kwestie SWIFT. Op grond van artikel 19 van de voorgestelde richtlijn is gegevensuitwisseling toegestaan tussen de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens en de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de betalingsinstellingen. Dit komt overeen met de conclusies van het standpunt van de werkgroep inzake artikel 29 van 22 november 2006 over de verwerking van gegevens door SWIFT. Ten tweede zou de beperking van de verwerking van gegevens tot EU-lidstaten, zoals voorgesteld in amendement 287, in tegenspraak zijn met de richtlijn inzake gegevensbescherming. Die richtlijn kent een specifieke regeling voor het toestaan van de uitvoer van gegevens naar derde landen als die landen de nodige garanties bieden. Deze regeling is bedoeld om te garanderen dat Europese normen inzake gegevensbescherming niet worden ondermijnd door de uitvoer van gegevens naar landen met minder strenge normen. De kwestie SWIFT heeft aangetoond dat we waakzaam moeten blijven als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Het is belangrijk om terrorisme en de financiering ervan te bestrijden, maar dat geldt ook voor de bescherming van de privacy, wat een grondbeginsel is voor alle EU-lidstaten. De Commissie zal alle middelen die haar ter beschikking staan, benutten om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de bescherming van gegevens respecteren, waaronder de uitvoer van gegevens naar derde landen. Ik zal de punten die hier naar voren zijn gebracht, onder de aandacht brengen van mijn collega, commissaris Frattini, die rechtstreeks verantwoordelijk is op dit terrein. Het Parlement heeft morgen de gelegenheid om zijn steun te geven aan het voorstel dat een weergave is van de standpunten die al in het verslag van de ten principale bevoegde commissie naar voren zijn gebracht, en dat een rechtsgrond biedt voor een doelmatige en moderne betaalmarkt. De Commissie staat volledig achter een reeks compromisamendementen die daarop gericht zijn. Ik wil nogmaals de rapporteur, de heer Gauzès, bedanken, evenals het Parlement voor uw geduld in verband met het uitstel van de stemming. In navolging van de heer Gauzès wil ik benadrukken dat uw stem een historische kans biedt voor de Europese betaalmarkt."@nl3
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@pl16
"Senhor Presidente, segui atentamente o debate sobre a proposta de directiva relativa aos serviços de pagamento no mercado interno e queria agradecer as observações de todos. Não é possível estabelecer um mercado único de pagamentos sem um enquadramento legal harmonizado a nível comunitário que substitua o actual emaranhado de 27 sistemas distintos de normas nacionais. Ao mesmo tempo, necessitamos de mais concorrência e inovação no mercado dos pagamentos. Isso trará benefícios substanciais aos nossos concidadãos, às nossas empresas, às nossas administrações públicas e à nossa economia como um todo. Os pagamentos são, muito simplesmente, o sangue da nossa economia e sem um sistema de pagamentos eficiente não é possível ter um mercado único eficiente. A questão da protecção de dados foi suscitada pelos seguintes membros: senhor deputado Gauzès, senhora deputada Bowles e senhora deputada Berès. Queria dizer duas coisas a tal respeito. Primeira, a Comissão já deu seguimento à resolução do Parlamento de 14 de Fevereiro de 2007 sobre o caso SWIFT. O artigo 19º da proposta de directiva permite a troca de informação entre as autoridades competentes responsáveis pela protecção dos dados pessoais e a autoridade responsável pela supervisão das instituições de pagamentos. Isto corresponde às conclusões do parecer do grupo de trabalho constituído nos termos do artigo 29º de 22 de Novembro de 2006, sobre o processamento de dados pelo SWIFT. Segunda, a limitação do processamento de dados aos países da UE, proposta na alteração 287, contrariaria os termos da directiva relativa à protecção de dados. Essa directiva prevê um regime específico de autorização da exportação de dados para países terceiros, caso os mesmos ofereçam as garantias necessárias. Este regime visa impedir que as normas de protecção de dados europeias sejam postas em causa mediante a exportação de dados para países com regimes mais permissivos. O caso SWIFT demonstrou a necessidade imperiosa de nos mantermos vigilantes em matéria de protecção de dados pessoais. É importante combater o terrorismo e o financiamento do terrorismo. Mas importante é também, contudo, a protecção da esfera privada das pessoas, que é um princípio fundamental para todos os Estados-Membros da UE. A Comissão usará de todos os meios ao seu dispor para assegurar que todos os Estados-Membros respeitem a protecção de dados, incluindo a exportação de dados para países terceiros. Darei conta das observações que aqui foram feitas ao meu colega comissário Frattini, que é o responsável directo por esta área. Amanhã, o Parlamento terá ocasião de dar o seu apoio à proposta, que reflecte as posições já expressas no relatório da respectiva comissão competente e lança os alicerces legais de um mercado de pagamentos eficiente e moderno. A Comissão apoia cabalmente um conjunto de alterações de compromisso tendentes à consecução desse fim. Renovo os meus agradecimentos ao relator, senhor deputado Gauzès, e ao Parlamento pela paciência de adiar a votação. Destaco a sua convicção de que a vossa votação constitui um marco histórico para os pagamentos na Europa."@pt17
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@ro18
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@sk19
"Mr President, I have listened carefully to the discussion on the proposal for a directive on payment services in the Internal Market and I would like to thank you all for your comments. We cannot establish a single market for payments without a harmonised legal framework at EU level instead of the patchwork of 27 sets of different national rules. At the same time we need more competition and innovation in payments markets. This will provide substantial benefits to our citizens, our businesses, our public administrations and our economy as a whole. Quite simply, payments are the lifeblood of our economy and without an efficient payments system we cannot have an efficient single market. The issue regarding data protection was raised by the following Members: Mr Gauzès, Mrs Bowles and Mrs Berès. I would like to say two things on this issue. Firstly, the Commission has already responded to Parliament’s resolution of 14 February 2007 on the SWIFT case. Article 19 of the proposed directive allows the exchange of information between competent authorities responsible for protecting personal data and the authority responsible for supervising payment institutions. This corresponds to the conclusions of the Article 29 working party opinion of 22 November 2006 on the processing of data by SWIFT. Secondly, the limitation of data processing to EU countries, as proposed by Amendment 287, would in fact be a contradiction of the data protection directive. That directive has a specific regime for authorising the export of data to third countries if those countries provide the necessary guarantees. This regime aims at ensuring that European data protection standards are not undermined by the export of data to countries with more lenient standards. The SWIFT case has demonstrated that we must remain vigilant on the protection of personal data. Combating terrorism and terrorist financing are important. So is the protection of privacy, however, which is a fundamental principle for all EU Member States. The Commission will use all means at its disposal to ensure that all Member States respect data protection, including the export of data to third countries. I will bring the points made here to the attention of my colleague, Commissioner Frattini, who is directly responsible for this area. Tomorrow Parliament has the opportunity to endorse the proposal which reflects the views already expressed in its lead committee’s report, which provides a legal foundation for an efficient and modern payments market. The Commission fully supports a set of compromise amendments aimed at achieving this. I would once again like to thank the rapporteur, Mr Gauzès, and Parliament for your patience in deferring this vote. I stress his conviction that your vote is a historic occasion for payments in Europe."@sl20
"Herr talman! Jag har lyssnat uppmärksamt på diskussionen om förslaget till direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och jag tackar för era synpunkter. Det går inte att skapa en inre marknad för betalningar utan en enhetlig rättslig ram på EU-nivå i stället för det nuvarande lapptäcket av 27 olika nationella regelverk. Samtidigt behövs ökad konkurrens och innovation på betalningsmarknaderna. Detta medför avsevärda fördelar för våra medborgare, företag, offentliga förvaltningar och hela vår ekonomi. Betalningar utgör helt enkelt livsnerven i vår ekonomi och utan ett effektivt betalningssystem kan den inre marknaden inte fungera. Frågan om skydd av uppgifter togs upp av Jean-Paul Gauzès, Sharon Bowles och Pervenche Berès. Jag vill säga två saker om detta. För det första har kommissionen redan bemött parlamentets resolution av den 14 februari 2007 om Swift. Genom artikel 19 i förslaget till direktiv möjliggörs informationsutbyte mellan behöriga myndigheter som ansvarar för skydd av personuppgifter och den myndighet som ansvarar för tillsynen över betalningsinstitut. Detta överensstämmer med slutsatserna i artikel 29 i arbetsgruppens yttrande av den 22 november 2006 om behandling av uppgifter genom Swift. För det andra skulle en begränsning av behandlingen av uppgifter till EU-länderna, vilket föreslås i ändringsförslag 287, i själva verket strida mot direktivet om skydd av uppgifter. I det direktivet föreskrivs ett särskilt system för export av uppgifter till tredjeländer under förutsättning att dessa länder ger nödvändiga garantier. Syftet med detta system är att se till att de europeiska normerna för skydd av uppgifter inte undergrävs genom export av uppgifter till länder med liberalare regler. Swift-fallet har visat att vi måste vara vaksamma när det gäller skyddet av personuppgifter. Det är viktigt att bekämpa terrorism och finansiering av terrorism. Men skyddet av privatlivet, som är en grundläggande princip för alla EU-medlemsstater, är också viktigt. Kommissionen kommer att göra allt för att se till att medlemsstaterna respekterar skyddet av uppgifter, inklusive export av uppgifter till tredjeländer. Jag kommer att vidarebefordra de åsikter som har uttryckts här till min kollega kommissionsledamot Franco Frattini, som ansvarar för detta område. I morgon har parlamentet möjlighet att stödja detta förslag som återspeglar de ståndpunkter som redan har formulerats i det ansvariga utskottets betänkande, vilket skapar en rättslig grund för en effektiv och modern betalningsmarknad. Kommissionen stöder helhjärtat de kompromissändringsförslag som syftar till att uppnå detta mål. Jag vill återigen tacka föredraganden Jean-Paul Gauzès och parlamentet för ert tålamod i och med att omröstningen sköts upp. Jag delar föredragandens övertygelse om att denna omröstning är ett historiskt ögonblick när det gäller betalningar inom EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph