Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.15.1-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@cs1
"Hr. formand! Det lader til, at mange taler om Tyrkiet i dag. Jeg vil gerne i min egenskab af næstformand for Kultur- og Uddannelsesudvalget sige et par ord om tyrkiske forbindelser. I den nordlige del af Cypern, i det tyrkisk besatte område, er der på det seneste forsvundet en lang række kunstværker. Beskyttede kunstværker, ikoner, malerier, mosaikker og andre kunstneriske værker, navnlig fra kirker, der udgør en vigtig del af hele Europas kulturarv, er ganske enkelt blevet solgt på markedet. Vi har fået oplyst, at disse kunstværker især er havnet i Amerika og Tyskland. Der verserer en række retssager i øjeblikket. Jeg ønsker, at vi på en eller andet måde når frem til et punkt, hvor medlemmerne af Det Europæiske Råd er i stand til at gribe effektivt ind - enten gennem deres kulturministre eller på anden vis - hvad ved jeg - for at sikre, at disse kunstværker leveres tilbage til deres oprindelige ejere, de smukke og mere end 1.000 år gamle cypriotiske kirker."@da2
"Heute scheinen viele über die Türkei zu sprechen. Gestatten Sie mir, als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Bildung einige Worte zu den Beziehungen zur Türkei zu sagen. Im nördlichen Teil Zyperns, dem von den Türken besetzten Gebiet, sind kürzlich viele Kunstwerke verschwunden. Geschützte Kunstwerke, Ikonen, Gemälde, Mosaiken und andere Werke des künstlerischen Schaffens vorwiegend aus Kirchen, die einen erheblichen Teil des gesamten kulturellen Erbes Europas ausmachen, wurden einfach auf dem Markt verkauft. Wir haben erfahren, dass diese Kunstwerke größtenteils in Amerika und Deutschland gelandet sind. Außerdem sind gerichtliche Maßnahmen eingeleitet worden. Es wäre gut, wenn wir irgendwie dahinkommen könnten, dass die Mitglieder des Ministerrates wirksame Schritte unternehmen können – entweder über die Kulturminister oder auf anderem Wege, das weiß ich nicht –, um sicherzustellen, dass diese Kunstwerke ihren ursprünglichen Besitzern zurückgegeben werden: den wunderschönen, über eintausend Jahre alten zyprischen Kirchen."@de9
"Φαίνεται ότι αρκετοί είναι αυτοί που μιλούν για την Τουρκία σήμερα. Επιτρέψτε μου, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, να αναφερθώ εν συντομία στις τουρκικές σχέσεις. Τώρα λοιπόν, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, σε εδάφη που είναι υπό τουρκική κατοχή, έχει προσφάτως εξαφανιστεί μεγάλος αριθμός έργων τέχνης. Προστατευμένα έργα τέχνης, εικόνες, έργα ζωγραφικής, μωσαϊκά και λοιπά έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας, κυρίως από εκκλησίες, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της Ευρώπης, έχουν απλά πωληθεί στην αγορά. Έχουμε πληροφορίες ότι αυτά τα έργα τέχνης κατέληξαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στην Αμερική και τη Γερμανία. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη ένδικα μέσα. Θα ήθελα εμείς απόψε να κατορθώσουμε, ώστε τα μέλη του Συμβουλίου Υπουργών να είναι σε θέση να αναλάβουν αποτελεσματικά μέτρα –είτε μέσω των υπουργών Πολιτισμού των κρατών μελών της ΕΕ είτε με κάποιον άλλον τρόπο, δεν γνωρίζω– προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα έργα τέχνης θα επιστραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους: στις θαυμάσιες κυπριακές εκκλησίες ηλικίας άνω των χιλίων ετών."@el10
"It seems several people are talking about Turkey today. Allow me, as Vice-Chairman of the Committee on Culture and Education, to say a few words about Turkish relations. Now then, in the northern part of Cyprus, on territory occupied by the Turks, a great many works of art have recently disappeared. Protected artworks, icons, paintings, mosaics and other works of artistic creation, primarily from churches, which constitute an important part of all of Europe’s cultural heritage, have simply been sold on the market. We have been informed that these artworks have ended up for the most part in America and Germany. Moreover, judicial actions are in process. I would like us to somehow reach the point that the members of the Council of Ministers are able to take effective action – either via their ministers of culture, or some other way, I do not know – to ensure that these works of art are returned to their original owners: the lovely, more than thousand-year-old Cypriot churches."@en4
"Parece que hoy son varias las personas que hablan de Turquía. Permítanme, como Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Educación, decir unas palabras sobre las relaciones turcas. En el norte de Chipre, en la zona ocupada por los turcos, han desaparecido recientemente muchas obras de arte. Obras de arte protegidas, iconos, cuadros, mosaicos y otras obras de creación artística, sobre todo de iglesias, que constituyen una parte importante del patrimonio cultural de toda Europa, han sido vendidas en el mercado. Nos han informado de que la mayoría de esas obras de arte han acabado en América y Alemania. Además, se han emprendido acciones judiciales. Me gustaría que llegásemos a un punto en que los miembros del Consejo de Ministros puedan tomar medidas eficaces –a través de sus Ministerios de Cultura o por cualquier otra vía, no lo sé– para garantizar que esas obras de arte se devuelvan a sus propietarios originales: las hermosas iglesias chipriotas, cuya edad supera los mil años."@es21
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@et5
"Vaikuttaa siltä, että useat parlamentin jäsenet puhuvat tänään Turkista. Haluan kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtajana sanoa pari sanaa Turkin suhteista. On nimittäin niin, että Kyproksen pohjoisosissa Turkin miehittämällä alueella on viime aikoina kadonnut hyvin monia taideteoksia. Suojeltuja taideteoksia, ikoneja, maalauksia, mosaiikkeja ja muita taiteellisen luomisvoiman tuotoksia, jotka ovat peräisin pääasiassa kirkoista ja jotka ovat tärkeä osa Euroopan kulttuuriperintöä, on yksinkertaisesti ollut kaupan markkinoilla. Olemme saaneet tietää, että suurin osa näistä teoksista on päätynyt Amerikkaan ja Saksaan. Lisäksi oikeudenkäynti on jo meneillään. Haluaisin, että pääsisimme sellaiseen tilanteeseen, että ministerineuvoston jäsenet voisivat toteuttaa tehokkaita toimia ehkäpä joko kulttuuriministerien avulla tai muulla tavoin sen varmistamiseksi, että nämä taideteokset palautetaan alkuperäisille omistajilleen eli kauniille ja yli tuhat vuotta vanhoille kyproslaisille kirkoille."@fi7
"Il semble que plusieurs personnes parlent de la Turquie aujourd’hui. Permettez-moi, en tant que vice-président de la commission de la culture et de l’éducation, de dire deux mots sur les relations avec la Turquie. Aujourd’hui, dans la partie nord de Chypre, sur le territoire occupé par les Turcs, de nombreuses œuvres d’art ont disparu récemment. Des objets d’art protégés, des icônes, des peintures, des mosaïques et d’autres œuvres artistiques, provenant principalement d’églises, et qui constituent une partie importante du patrimoine culturel de l’Europe, ont tout simplement été vendus sur le marché. Nous avons été informés que ces œuvres d’art se sont retrouvées, pour la plupart, en Amérique et en Allemagne. De plus, des actions judiciaires sont en cours. Je voudrais que nous fassions, d’une manière ou d’une autre, en sort que les membres du Conseil des ministres puissent prendre des mesures efficaces - soit via les ministres de la culture, ou d’une autre façon, je ne sais pas - afin de garantir que ces œuvres d’art retournent à leurs propriétaires d’origine: les magnifiques églises chypriotes plus que millénaires."@fr8
"Pare che oggi siano in molti a parlare della Turchia. Come vicepresidente della commissione per la cultura e l’istruzione, desidero esprimere alcune osservazioni sulle relazioni con tale paese. Nella parte settentrionale di Cipro, nel territorio occupato dai turchi, molte opere d’arte ultimamente sono scomparse. Opere d’arte, icone, dipinti, mosaici e altre opere di creazione artistica protette, primariamente create per le chiese, che costituiscono una parte importante del patrimonio culturale di tutta l’Europa, sono state semplicemente vendute sul mercato. Siamo venuti a sapere che tali opere d’arte sono finite soprattutto in America e in Germania. Sulla vicenda sono oltretutto in corso azioni giudiziarie. Vorrei si arrivasse al punto in cui il Consiglio dei ministri possa avviare un’azione efficace – sia attraverso i ministri della Cultura o in altro modo, non so – per garantire che queste opere siano restituite ai proprietari originari: le belle chiese cipriote, che hanno una storia più che millenaria."@it12
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@lt14
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@lv13
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@mt15
"Kennelijk komt Turkije vandaag herhaaldelijk aan de orde. Sta mij toe om als ondervoorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs iets te zeggen over de betrekkingen met Turkije. Op het noordelijk gedeelte van Cyprus, op het door de Turken bezette grondgebied, is recentelijk een groot aantal kunstwerken verdwenen. Beschermde werken, iconen, schilderijen, mozaïek en andere werken van de scheppende kunst uit vooral kerken, die een belangrijk deel vormen van het Europees cultureel erfgoed, zijn gewoon op de markt verkocht. Naar wij hebben vernomen is het grootste deel van deze kunstwerken in de Verenigde Staten en Duitsland terechtgekomen. Bovendien zijn er gerechtelijke procedures gaande. Ik zou graag willen dat het vroeg of laat zover kwam dat de leden van de Raad effectief zouden kunnen optreden – ofwel via hun ministers van cultuur, of misschien op een andere manier; ik weet niet – om ervoor te zorgen dat deze kunstwerken worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, aan de prachtige, meer dan duizend jaar oude Cypriotische kerken."@nl3
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@pl16
"Parece que hoje temos várias pessoas a falar sobre a Turquia. Permitam-me, como vice-presidente da Comissão da Cultura e da Educação, que diga algumas palavras sobre as relações com a Turquia. Acontece que, no norte de Chipre, em território ocupado pelos turcos, desapareceu recentemente um grande número de obras de arte. Obras de arte protegidas, ícones, pinturas, mosaicos e outras obras artísticas, sobretudo oriundas de igrejas, que constituem uma parte importante do património cultural europeu, foram simplesmente vendidas no mercado. Fomos informados de que, na sua maior parte, estas obras de arte foram parar à América e à Alemanha. Estão também em curso acções judiciais. Gostaria que, de algum modo, conseguíssemos chegar a um ponto em que os membros do Conselho de Ministros pudessem tomar medidas efectivas – quer através dos seus ministros da cultura, quer de alguma outra forma, não sei exactamente qual – para garantir que estas obras regressam aos seus proprietários originais: as belas igrejas cipriotas, com mais de mil anos de existência."@pt17
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@ro18
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@sk19
"Úgy látszik, többen beszélnek ma Törökországról. Engedje meg nekem, hogy mint a Kulturális Bizottság alelnöke szóljak valamelyest a török relációról. Nos, Ciprus északi részén a törökök által elfoglalt területen az utóbbi időben nagyon sok művészi alkotás tűnt el. Egyszerűen kereskedelmi forgalomba kerültek olyan védett műtárgyak, ikonok, festmények, mozaikok és olyan művészeti alkotások, elsősorban a templomokból, amelyek éppen az egész európai kulturális örökség fontos részét képzik. Az az információnk, hogy ezek a műalkotások, nagyrészt Amerikába és Németországba kerültek. Sőt, bírósági eljárások vannak. Szeretném, ha valahogyan elérnénk, hogy az éppen elnöklő tanács tagjai hassanak oda – akár a kulturális miniszterük révén, akár nem tudom, milyen utat találnak –, hogy ezek a műalkotások visszakerüljenek az eredeti tulajdonosukhoz, a ciprusi, gyönyörűszép, több ezer éves templomokhoz."@sl20
"Flera talare har tagit upp Turkiet i dag. Låt mig som vice ordförande för utskottet för kultur och utbildning säga några ord om våra förbindelser med Turkiet. I den norra delen av Cypern, den del av territoriet som ockuperas av Turkiet, har många konstverk nyligen försvunnit. Skyddade konstverk, ikoner, målningar, mosaiker och andra verk som har skapats av konstnärer, huvudsakligen från kyrkor och som är en viktig del av Europas kulturarv har helt enkelt sålts på marknaden. Vi har blivit informerade om att dessa konstverk till största delen har påträffats i Amerika och Tyskland. Juridiska processer pågår dessutom. Jag skulle vilja att vi på något sätt ordnar så att ministerrådet kan vidta effektiva åtgärder – antingen via sina kulturministrar eller på något annat sätt, jag vet inte vad som är bäst – för att se till att dessa konstverk återlämnas till de ursprungliga ägarna: de vackra och mer än tusen år gamla cypriotiska kyrkorna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Pál Schmitt (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph