Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-04-23-Speech-1-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070423.15.1-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, l’aide totale de l’Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d’euros, et c’est positif. Mais qu’attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l’humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu’où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d’Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions - interdiction de visas, gel des avoirs - à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d’enquête et du groupe d’experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@cs1
"Hr. formand! EU's samlede støtte til Darfur siden 2004 beløber sig til 304 millioner euro, og det er positivt. Hvad afholder os imidlertid fra at handle mere effektivt på politisk plan, fra omsider at få stoppet de forbrydelser mod menneskeheden, som begås i den del af verden? 200.000 døde, to millioner fordrevne mennesker - hvad mere skal der til, for at vi reelt griber ind og ikke blot stiller os tilfredse med at drage konklusioner, som blot er en opremsning af vores bekymringer? Hvor mange flere skal dø, før vi endelig beslutter at sætte handling bag vores ord? Anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol har fremlagt kraftige beviser mod enkeltpersoner, som står anklaget for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, en af dem er minister i den sudanske regering. Vi har været i stand til at indføre en lang række sanktioner over for moldoviske separatister, oprørere i Congo, Liberia og Elfenbenskysten samt belarussiske ledere. Lad os indføre de samme sanktioner - visumforbud, indefrysning af midler - over for alle personer, som er inddraget i rapporter fra FN's undersøgelseskommission og ekspertgruppe. Lad os holde op med at fremsætte erklæringer, der kan lette vores samvittighed, og lad os omsider handle mere praktisk, mere politisk uden at bekymre os om geopolitiske forudsætninger."@da2
". Herr Präsident! Die Hilfe, die Europa seit 2004 für Darfur geleistet hat, beläuft sich auf insgesamt 304 Millionen Euro, und dies ist positiv. Was hindert uns jedoch daran, auf politischer Ebene noch effektiver tätig zu werden, damit die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in dieser Region begangen werden, endlich ein Ende nehmen? Zweihunderttausend Tote, zwei Millionen Vertriebene – was brauchen wir noch, damit wir richtig eingreifen und uns nicht mehr nur mit Beschlüssen zufriedengeben, in denen lediglich unsere Befürchtungen aufgezählt werden? Wie viele Tote muss es noch geben, damit wir uns endlich entschließen, unseren Worten Taten folgen zu lassen? Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat hinreichende Beweise gegen Personen vorgelegt, die wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden, darunter ein Minister der sudanesischen Regierung. Wir waren imstande, ein ganzes Arsenal von Sanktionen gegen die moldauischen Separatisten, die Aufwiegler im Kongo, in Liberia und in Côte d'Ivoire und gegen die belarussische Führung einzusetzen. Lassen Sie uns die gleichen Sanktionen – Verbot der Visaerteilung, Einfrieren von Vermögenswerten – gegen all jene Personen verhängen, die in den Berichten des Untersuchungsausschusses und der Expertengruppe der Vereinten Nationen belastet werden. Machen wir Schluss mit den Erklärungen zur Gewissensberuhigung und handeln wir endlich konkreter und politischer, ohne auf geopolitische Voraussetzungen Rücksicht zu nehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το συνολικό ποσό βοήθειας το οποίο η Ευρώπη έχει χορηγήσει στο Νταρφούρ από το 2004 ανέρχεται σε 304 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό είναι θετικό. Τι όμως είναι αυτό που μας εμποδίζει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά σε πολιτικό επίπεδο, να θέσουμε ένα τέλος στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται σε αυτήν την περιοχή του κόσμου; Διακόσιες χιλιάδες νεκροί, δύο εκατομμύρια εκτοπισθέντες –τι άλλο θέλουμε για να πεισθούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε όντως δράση και να πάψουμε να αρκούμαστε σε συμπεράσματα που απλώς απαριθμούν τις ανησυχίες μας; Πόσοι ακόμη θάνατοι πρέπει να υπάρξουν πριν τελικά αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε τις δηλώσεις μας; Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει παρουσιάσει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος ατόμων που βαρύνονται με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ένας εκ των οποίων είναι υπουργός της σουδανικής κυβέρνησης. Είχαμε την ικανότητα να αναπτύξουμε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο κυρώσεων κατά των μολδαβών αυτονομιστών, των ταραχοποιών στο Κονγκό, στη Λιβερία, στην Ακτή του Ελεφαντοστού και κατά των λευκορώσων ηγετών. Ας επιβάλουμε τις ίδιες αυτές κυρώσεις –απαγόρευση θεωρήσεων, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων– σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις εκθέσεις της εξεταστικής επιτροπής και της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών. Ας σταματήσουμε τις δηλώσεις που καθησυχάζουν τη συνείδηση και ας δράσουμε επιτέλους περισσότερο πρακτικά, περισσότερο πολιτικά, χωρίς να ανησυχούμε για γεωπολιτικές προϋποθέσεις."@el10
"Mr President, the total amount of aid that Europe has given to Darfur since 2004 comes to EUR 304 million, and that is positive. But what is stopping us from acting more effectively at political level; from seeing an end, at last, to the crimes against humanity that are committed in this region of the world? Two-hundred thousand deaths, two million displaced persons – what more do we need to make us really take action and stop making do with conclusions that merely list our concerns? How many more deaths must there be before we finally decide to turn our statements into acts? The prosecutor of the International Criminal Court has presented substantial evidence against individuals accused of war crimes and crimes against humanity, one of whom is a minister of the Sudanese Government. We have been able to deploy a whole range of sanctions against the Moldavian separatists, the agitators in Congo, Liberia and the Ivory Coast, and the Belorussian leaders. Let us impose these same sanctions – visa ban, freezing of assets – on all persons implicated in the reports by the United Nations commission of inquiry and group of experts. Let us stop making conscience-easing statements, and let us finally act more practically, more politically, without worrying about geopolitical presuppositions."@en4
"Señor Presidente, el importe total de la ayuda concedida por Europa a Darfur desde 2004 asciende a 304 millones de euros, y eso es positivo. Pero ¿qué nos impide actuar con más eficacia desde el punto de vista político para que cesen al fin los crímenes contra la humanidad que se cometen en esta región del mundo? Doscientos mil muertos, dos millones de personas desplazadas, ¿qué más hace falta para que actuemos de verdad y dejemos de contentarnos con conclusiones en las que solo enunciamos nuestra inquietud? ¿Hasta dónde tendremos que llegar en el recuento de muertos para decidir de una vez pasar de las palabras a los actos? El fiscal de la Corte Penal Internacional ha presentado pruebas sustanciales contra individuos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos un Ministro del Gobierno sudanés. Hemos sabido desplegar todo un arsenal de sanciones contra los separatistas moldavos, contra los agitadores del Congo, Liberia y Costa de Marfil, contra los dirigentes bielorrusos. Impongamos esas mismas sanciones –prohibición de visados, congelación de haberes– a todas las personas acusadas en los informes de la Comisión de investigación y del Grupo de expertos de las Naciones Unidas. Dejémonos de declaraciones de buena conciencia, actuemos por fin de forma más concreta, más política, sin preocuparnos de suposiciones geopolíticas."@es21
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin Darfurille vuodesta 2004 lähtien myöntämän avun kokonaismäärä on 304 miljoonaa euroa, mikä on myönteistä. Mikä estää meitä toimimasta tehokkaammin poliittisesti ja lopettamasta lopultakin tällä alueella ihmisyyttä vastaan tehtävät rikokset? Yhteensä 200 000 ihmistä on jo kuollut ja kaksi miljoonaa on joutunut siirtymään pois kotiseudultaan. Mitä vielä tarvitaan, jotta todella toimisimme emmekä enää tyytyisi päätelmiin, joissa vain luettelemme huolenaiheemme? Kuinka suuri kuolleiden määrän on oltava ennen kuin päätämme lopultakin ryhtyä sanoista tekoihin? Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on esittänyt merkittäviä todisteita niitä henkilöitä vastaan, joita syytetään sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, muun muassa erästä Sudanin hallituksen ministeriä vastaan. Olemme pystyneet soveltamaan erilaisia seuraamuksia moldavialaisia separatisteja, Kongon, Liberian ja Norsunluurannikon kansankiihottajia sekä Valko-Venäjän johtajia vastaan. Sovelletaan samoja seuraamuksia, kuten viisumin epäämistä ja varojen jäädyttämistä, kaikkiin henkilöihin, joita syytetään YK:n selvityskomitean ja asiantuntijaryhmän raporteissa. Lopetetaan omantunnon rauhoittamiseksi esitettävien julkilausumien antaminen ja toimitaan lopultakin konkreettisemmin ja poliittisemmin geopoliittisista seikoista välittämättä."@fi7
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@hu11
"Signor Presidente, gli aiuti complessivi che l’Europa ha destinato al Darfur dal 2004 ad oggi ammontano a 304 milioni di euro, ed è cosa positiva. Ma che cosa stiamo aspettando per agire più efficacemente sul piano politico per fermare una volta per tutte i crimini contro l’umanità perpetrati in questa regione del mondo? Duecentomila morti, due milioni di sfollati, che cosa vogliamo di più per intervenire veramente e smetterla di accontentarci di conclusioni in cui si enunciano solamente le nostre preoccupazioni? Quanti altri morti ci vogliono per decidere finalmente di passare dalle dichiarazioni ai fatti? Il procuratore del Tribunale penale internazionale ha presentato prove sostanziali contro i soggetti accusati di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, tra cui un ministro del governo sudanese. Siamo riusciti ad adottare tutto un arsenale di sanzioni contro i separatisti moldavi, contro i sobillatori in Congo, in Liberia, in Costa d’Avorio, contro i dirigenti politici bielorussi. Imponiamo allora le stesse sanzioni – divieto sui visti, congelamento dei beni – a tutti gli individui citati nelle relazioni della commissione d’inchiesta e del gruppo di esperti delle Nazioni Unite. Basta con le dichiarazioni volte solamente a mettere a tacere la coscienza, dobbiamo agire concretamente in maniera più politica senza farci troppe congetture geopolitiche."@it12
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@lt14
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@lv13
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, sinds 2004 heeft Europa in totaal voor 304 miljoen euro steun verleend aan Darfur en dat is een goede zaak. Maar waarom gaan we niet over tot meer doeltreffende maatregelen op politiek niveau, zodat eindelijk de misdaden tegen de menselijkheid in deze regio worden gestopt? Tweehonderdduizend doden en twee miljoen ontheemden, wat is er nog meer nodig voordat we werkelijk in actie komen en ons niet langer tevreden stellen met verklaringen waarin we slechts onze bezorgdheid uiten? Hoeveel doden moeten er vallen voordat we eindelijk handelend gaan optreden? De openbare aanklager van het Internationaal Strafhof heeft overtuigende bewijzen gepresenteerd tegen individuen die van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid worden beschuldigd, waaronder een minister van de Sudanese regering. Wij hebben een heel arsenaal aan sancties ingesteld tegen Moldavische separatisten, onruststokers in Congo, Liberia en Ivoorkust en de leiders van Wit-Rusland. Laten we deze zelfde sancties, te weten een visumverbod en een bevriezing van tegoeden, opleggen aan alle personen die in de verslagen van de onderzoekscommissie en de werkgroep van deskundigen van de Verenigde Naties worden aangeklaagd. Laten we ophouden met het afleggen van mooie verklaringen om ons geweten te sussen, maar meer concrete, meer politieke maatregelen treffen en ons niet door geopolitieke overwegingen laten leiden."@nl3
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@pl16
"Senhor Presidente, a ajuda total da Europa a Darfur desde 2004 ascende a 304 milhões de euros, o que é positivo. Todavia, estamos à espera de quê para actuar com maior eficácia a nível político de modo a que, finalmente, cessem os crimes contra a humanidade nesta região do mundo? Duzentos mil mortos, dois milhões de deslocados, pergunto de que precisamos mais para tomarmos de facto medidas e deixarmos de nos contentar com conclusões que apenas enunciam as nossas preocupações? Quantas mais mortes terão de acontecer para finalmente decidirmos passar das declarações aos actos? O Procurador do Tribunal Penal Internacional apresentou provas substanciais contra indivíduos acusados de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade, entre eles um Ministro sudanês. Nós soubemos mobilizar todo um arsenal de sanções contra os separatistas moldavos, contra os agitadores no Congo, na Libéria, na Costa do Marfim, contra dirigentes bielorrussos. Imponhamos então essas mesmas sanções - proibição de vistos, congelamento de bens - a todas as pessoas implicadas nos relatórios da Comissão de Inquérito e do Grupo de peritos das Nações Unidas. Paremos com as declarações de consciência, e passemos a actuar de forma mais prática, mais política, sem nos preocuparmos com pressupostos geopolíticos."@pt17
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@ro18
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@sk19
"Monsieur le Président, l'aide totale de l'Europe au Darfour depuis 2004 se monte à 304 millions d'euros, et c'est positif. Mais qu'attendons-nous pour agir, plus efficacement, au niveau politique, pour que cessent enfin les crimes contre l'humanité commis dans cette région du monde? Deux cent mille morts, deux millions de personnes déplacées, que nous faut-il de plus pour vraiment agir et cesser de nous satisfaire de conclusions énonçant seulement nos préoccupations? Jusqu'où devrait-on aller dans le décompte des morts pour décider, enfin, de passer des déclarations aux actes? Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté des preuves substantielles contre des individus accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont un ministre du gouvernement soudanais. Nous avons su déployer tout un arsenal de sanctions contre les séparatistes moldaves, contre des agitateurs au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, contre des dirigeants biélorusses. Imposons ces mêmes sanctions – interdiction de visas, gel des avoirs – à toutes les personnes mises en cause dans les rapports de la commission d'enquête et du groupe d'experts des Nations unies. Arrêtons les déclarations de bonne conscience, agissons enfin plus concrètement, plus politiquement, sans nous préoccuper de présupposés géopolitiques."@sl20
"Herr talman! EU:s stöd till Darfur sedan 2004 uppgår totalt till 304 miljoner euro, och det är positivt. Men vad hindrar oss från att vidta effektivare åtgärder på politisk nivå, från att äntligen få se ett slut på de brott mot mänskligheten som begås i denna region i världen? Tvåhundratusen döda, två miljoner personer som fördrivits – vad mer krävs för att vi verkligen ska vidta åtgärder och inte längre nöja oss med slutsatser där vi bara förklarar att vi är oroade? Hur många fler människor måste dö innan vi slutligen bestämmer oss för att omsätta våra ord i handling? Åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen har lagt fram omfattande bevis mot personer som anklagas för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, och en av dem är minister i Sudans regering. Vi har utfärdat en lång rad sanktioner mot moldaviska separatister, upprorsmakare i Kongo, Liberia och Elfenbenskusten samt mot de vitryska ledarna. Låt oss tillämpa dessa sanktioner – viseringsförbud, frysning av tillgångar – på alla personer som finns med i rapporterna från Förenta nationernas undersökningskommission och expertgrupp. Låt oss sluta med att göra uttalanden för att lätta vårt samvete och låt oss slutligen gå till mer praktisk handling, utan att oroa oss för geopolitiska förutsättningar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Yannick Vaugrenard (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph