Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.12.3-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@cs1
"Hr. formand! Når man kigger frem mod den fremtidige udvikling af Europa, understreger man i Berlin-erklæringen med rette betydningen af solidaritet og social samhørighed i en europæisk model, der kombinerer økonomisk succes og socialt ansvar. Det mindede mig om en anden erklæring med titlen "Styrkelse af det sociale Europa", som ni EU-regeringer vedtog kort inden forårstopmødet i år. Formålet med denne erklæring er at skabe en ny balance i vores til fordel for beskæftigelsen og det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område. Som svar medtog man i konklusionerne fra forårstopmødet en klar henvisning til rimelige arbejdsbetingelser, arbejdstagerrettigheder og -medbestemmelse, lige muligheder, sikkerhed og sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen samt behovet at kunne kombinere arbejde og familieliv. Betydningen af den sociale samhørighed blev ligeledes understreget, og man lagde vægt på behovet for at bekæmpe fattigdom og navnlig fattigdom hos børn. Den sociale og arbejdsmarkedsmæssige dimension blev derfor fremhævet i de klarest mulige vendinger. I konklusionerne henviste man også til traktatens bestemmelser på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, navnlig betydningen af at forbedre beskæftigelsen samt leve- og arbejdsvilkårene. Det er en del af artikel 136 i traktaten, som man fejrede i søndags, og den fungerer som præambel for det meget tydelige retsgrundlag, som Kommissionen skal anvende ved udarbejdelsen af forslag til forbedring af beskæftigelsen samt leve- og arbejdsvilkårene. Jeg mener, at det er en relevant påmindelse fra Berlin og fra forårstopmødet, at Kommissionen skal relancere en social dagsorden med indhold, for når man kigger på Kommissionens arbejdsprogram i øjeblikket, har den tilsyneladende glemt, at den overhovedet har et retsgrundlag, der giver den mulighed for at handle. Vi ønsker, at Kommissionen reagerer hurtigst muligt. Den kunne starte med at skabe lidt substans i det nuværende spil med blændværk vedrørende . Lad og få nogle friske lovgivningsforslag, så vi kan løse problemerne med udnyttelse i forbindelse med atypiske arbejdsforhold. Lad os se få positiv betydning for de millioner af arbejdstagere, som i øjeblikket opfatter dette begreb som en kappe, bag hvilken udnyttelsen skjuler sig. Endelig håber jeg, at det tyske formandskab vil sørge for, at det sociale Europa får en central placering hen imod og efter junitopmødet. På den måde vil Berlin-erklæringen bevare sin troværdighed."@da2
"Herr Präsident! Indem sich die Berliner Erklärung mit der zukünftigen Entwicklung Europas beschäftigt, unterstreicht sie ganz richtig die Bedeutung von Solidarität und sozialem Zusammenhalt für ein europäisches Modell, das wirtschaftlichen Erfolg und soziale Verantwortung in sich vereint. Die Erklärung erinnerte mich an eine andere Erklärung mit dem Titel „Für ein soziales Europa“, die kurz vor dem diesjährigen Frühjahrsgipfel von neun EU-Regierungen angenommen worden war. Diese Erklärung hat zum Ziel, den Maßnahmenkatalog zugunsten von Maßnahmen im beschäftigungspolitischen und Sozialbereich auszutarieren. Als Reaktion darauf enthielten die Schlussfolgerungen des Frühjahrsgipfels einen klaren Verweis auf angemessene Arbeitsverhältnisse, Arbeitnehmerrechte und Mitwirkung der Arbeitnehmer, Chancengleichheit, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und die Notwendigkeit einer familienfreundlichen Arbeitsorganisation. Außerdem wurde die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts unterstrichen und betont, dass es darauf ankommt, die Armut und insbesondere die Kinderarmut zu bekämpfen. Die Bedeutung der sozialen Dimension wurde deshalb ganz klar hervorgehoben. In den Schlussfolgerungen wurde auch an die soziale Komponente des Vertrags erinnert, insbesondere sein Engagement für die Verbesserung im Bereich der Beschäftigung und der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Das ist Teil von Artikel 136 des Vertrags, der am Sonntag gewürdigt wurde und der als Präambel der sehr eindeutigen rechtlichen Grundlagen dient, die der Kommission zur Verfügung stehen, um Vorschläge zur Verbesserung der Beschäftigungs-, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu machen. Ich denke, die Berliner Erklärung und der Frühjahrsgipfel haben uns rechtzeitig daran erinnert, dass die Kommission wieder eine sozialpolitische Agenda mit Substanz auflegen muss, denn die Kommission scheint durch die gegenwärtige Beschäftigung mit ihrem Arbeitsprogramm vergessen zu haben, dass ihr die rechtlichen Grundlagen zur Verfügung stehen, um zur Tat zu schreiten. Wir wollen, dass die Kommission sich dieser Sache dringend annimmt. Sie könnte damit beginnen, der gegenwärtigen Verschleierungstaktik im Bereich Flexicurity Substanz entgegenzusetzen. Wir brauchen neue Legislativvorschläge, um gegen ausbeuterische Formen von atypischer Arbeit vorgehen zu können. Wir wollen, dass die Millionen von Beschäftigten, die Flexicurity bisher für einen Vorwand für Ausbeutung hielten, das Wort in Zukunft mit etwas Positivem verbinden. Ich hoffe, dass für die deutsche Ratspräsidentschaft das soziale Europa weiterhin im Mittelpunkt stehen wird – im Vorfeld des Juni-Gipfels und darüber hinaus. So wird die Berliner Erklärung ihre Glaubwürdigkeit behalten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αποβλέποντας στη μελλοντική εξέλιξη της Ευρώπης, η δήλωση του Βερολίνου πολύ ορθώς υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο συνδυάζει την οικονομική επιτυχία και την κοινωνική ευθύνη. Μου υπενθύμισε μια άλλη δήλωση, με τίτλο «Ενδυναμώνοντας την Κοινωνική Ευρώπη», η οποία εγκρίθηκε από εννέα κυβερνήσεις της ΕΕ λίγο πριν από την εφετινή εαρινή διάσκεψη κορυφής. Η δήλωση αυτή αποσκοπεί να αποκαταστήσει την ισορροπία στο μίγμα πολιτικών, τασσόμενη υπέρ της ανάληψης δράσης στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα της εαρινής διάσκεψης κορυφής περιελάμβαναν σαφείς αναφορές σε αξιοπρεπή εργασία, δικαιώματα και συμμετοχή των εργαζομένων, ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και προστασία της υγείας στην εργασία, καθώς και στην ανάγκη οργάνωσης της εργασίας κατά τρόπο φιλικό για την οικογένεια. Υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της κοινωνικής συνοχής και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας, ιδίως της παιδικής φτώχειας. Η σπουδαιότητα της κοινωνικής διάστασης επισημάνθηκε, λοιπόν, με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο. Στα συμπεράσματα υπενθυμίζονται επίσης οι κοινωνικές διατάξεις της Συνθήκης, ειδικότερα η προσήλωση στον στόχο της βελτίωσης της απασχόλησης και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Αυτό είναι μέρος του άρθρου 136 της Συνθήκης, η οποία εορτάστηκε την Κυριακή, και χρησιμεύει ως προοίμιο στις σαφέστατες νομικές βάσεις που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προκειμένου να καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση της απασχόλησης και των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Θεωρώ δε ότι το Βερολίνο και η εαρινή διάσκεψη κορυφής υπενθυμίζουν με πολύ επίκαιρο τρόπο στην Επιτροπή ότι οφείλει να εφαρμόσει εκ νέου ένα πρόγραμμα κοινωνικών στόχων με ουσιαστικό περιεχόμενο, διότι, αν εξετάσουμε το σημερινό πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι έχει λησμονήσει ότι έχει στη διάθεσή της νομικές βάσεις οι οποίες της επιτρέπουν να αναλαμβάνει δράση σε πολλούς τομείς. Καλούμε την Επιτροπή να αντιδράσει επειγόντως. Μπορεί να ξεκινήσει δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στο σημερινό παιχνίδι εντυπώσεων ως προς το θέμα του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας. Ας καταθέσουμε νέες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης μέσω άτυπων μορφών εργασίας. Ας δώσουμε θετική σημασία στον συνδυασμό ευελιξίας και ασφάλειας για τα εκατομμύρια των εργαζομένων που θεωρούν ότι σήμερα αποτελεί απόπειρα συγκάλυψης της εκμετάλλευσης. Τέλος, ευελπιστώ ότι η γερμανική Προεδρία θα διατηρήσει την κοινωνική Ευρώπη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει της διάσκεψης κορυφής του Ιουνίου και μετέπειτα. Κατά τον τρόπο αυτόν, η δήλωση του Βερολίνου θα διατηρήσει την αξιοπιστία της."@el10
"Señor Presidente, contemplando el futuro desarrollo de Europa, la Declaración de Berlín destaca acertadamente la importancia de la solidaridad y la cohesión social de un modelo europeo que combina el éxito económico y la responsabilidad social. Esto me recuerda a otra declaración titulada «Mejorar la Europa social», adoptada por nueve Gobiernos de la UE poco antes de la Cumbre de primavera de este año. Esta declaración está encaminada a reequilibrar la panoplia de políticas a favor de la acción en el ámbito del empleo y el bienestar social. En respuesta a ello, las conclusiones de la Cumbre de primavera incluyeron una referencia clara al trabajo digno, los derechos de los trabajadores y su participación, la igualdad de oportunidades, la seguridad y la protección de la salud en el trabajo y la necesidad de una organización del tiempo de trabajo acorde con las exigencias de la vida familiar. Asimismo se subrayó la importancia de la cohesión social y se hizo hincapié en la necesidad de luchar contra la pobreza, en particular la pobreza infantil. Por consiguiente, la importancia de la dimensión social quedó reafirmada en términos muy claros. Las conclusiones también recordaron las disposiciones sociales del Tratado, en concreto su defensa de la mejora del empleo y de las condiciones de vida y de trabajo. Esto forma parte del artículo 136 del Tratado, que fue objeto de conmemoración el pasado domingo y sirve de preámbulo a los clarísimos fundamentos jurídicos de que dispone la Comisión para presentar propuestas encaminadas a mejorar el empleo y las condiciones de vida y de trabajo. Creo que es oportuno que Berlín y la Cumbre de primavera nos recuerden que la Comisión tiene que relanzar una agenda social con contenido ya que, viendo el programa de trabajo actual de la Comisión, esta parece haberse olvidado de que cuenta con algún tipo de fundamento jurídico que le permita actuar. Queremos que la Comisión responda urgentemente. Podría empezar introduciendo sustancia en el actual juego de humo y espejos que rodea al asunto de la «flexiguridad». Realicemos nuevas propuestas legislativas para enfrentarnos a las formas explotadoras de trabajo atípico. Hagamos que la «flexiguridad» adquiera un significado positivo para los millones de trabajadores que en la actualidad la ven como una tapadera para la explotación. Finalmente, espero que la Presidencia alemana mantenga a la Europa social en un plano central de su enfoque, y más allá, de la Cumbre de junio. De esta forma, la Declaración de Berlín conservará su credibilidad."@es21
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan tulevaisuuden kehitystä tarkasteltaessa Berliinin julistuksessa korostetaan aivan perustellusti solidaarisuuden ja sosiaalisen koheesion merkitystä eurooppalaisessa yhteiskuntamallissa, jossa yhdistyvät taloudellinen menestys ja sosiaalinen vastuu. Se toi mieleeni toisen julistuksen, jonka nimi oli Sosiaalisen Euroopan edistäminen ja jonka yhdeksän EU:n jäsenvaltion hallitukset hyväksyivät juuri ennen tämän kevään huippukokousta. Julistuksella pyritään tasapainottamaan uudelleen politiikkayhdistelmää toimien edistämiseksi työllisyys- ja sosiaalialalla. Vastaukseksi kevään huippukokouksen päätelmiin sisällytettiin selkeät viittaukset ihmisarvoiseen työhön, työntekijöiden oikeuksiin, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä työn perheystävälliseen organisointiin. Myös sosiaalisen koheesion merkitystä korostettiin sekä köyhyyden torjumista, erityisesti lasten köyhyyden. Sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä korostettiin siten mitä selkeimmin. Päätelmissä palautettiin mieleen myös perustamissopimuksen sosiaaliset määräykset, erityisesti pyrkimykset parantaa työllisyyttä sekä työskentely- ja elinoloja. Nämä ovat osa sunnuntaina juhlitun perustamissopimuksen 136 artiklaa, joka käy johdannoksi komission käytettävissä olevalle hyvin selkeälle oikeusperustalle, jonka perusteella se voi esittää ehdotuksia työllisyyden sekä työskentely- ja elinolojen parantamiseksi. Mielestäni Berliinin julistus ja kevään huippukokouksen päätelmät ovat oikea-aikainen muistutus siitä, että komission on käynnistettävä uudelleen sisällökäs sosiaalinen ohjelma, sillä kun tarkastellaan komission tämänhetkistä työohjelmaa, näyttää siltä, että se on unohtanut oikeusperustan, joka ylipäänsä sallii sen toimia. Haluamme komission vastaavan pian. Se voisi aloittaa lisäämällä asiasisältöä nykyiseen joustoturvan ympärillä käytävään salailuleikkiin. Esittäkää tuoreita lainsäädäntöehdotuksia epätyypillisten työsuhteiden hyväksikäyttöön verrattavien muotojen poistamiseksi. Haluamme joustoturvalle myönteisen merkityksen niiden miljoonien työntekijöiden kannalta, jotka nyt näkevät sen hyväksikäytön verukkeena. Lopuksi toivon puheenjohtajavaltio Saksan säilyttävän sosiaalisen Euroopan keskeisessä asemassa kesäkuun huippukokouksen valmisteluissa ja sen jälkeen. Näin Berliinin julistus olisi uskottava."@fi7
"Monsieur le Président, en se tournant vers le développement futur de l’Europe, la déclaration de Berlin souligne fort justement l’importance de la solidarité et de la cohésion sociale dans un modèle européen alliant réussite économique et responsabilité sociale. Elle me rappelle une autre déclaration baptisée «Pour une nouvelle Europe sociale», adoptée par neuf gouvernements européens peu après le sommet de printemps cette année. Cette déclaration vise à rééquilibrer le dosage des politiques en faveur de l’action dans le domaine social et de l’emploi. En réponse à cela, les conclusions du sommet de printemps ont intégré une référence claire au travail décent, à la participation et aux droits des travailleurs, à l’égalité des chances, à la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et à la nécessité d’une organisation du travail propice à la vie familiale. L’importance de la cohésion sociale a également été soulignée et l’accent a été mis sur la nécessité de lutter contre la pauvreté, en particulier celle des enfants. L’importance de la dimension sociale a donc été mise en avant dans les termes les plus clairs qui soient. Les conclusions ont également rappelé les dispositions sociales du Traité, en particulier son attachement à l’amélioration de l’emploi et des conditions de vie et de travail. Cela fait partie de l’article 136 du Traité, qui a été commémoré dimanche, et cela sert de préambule aux bases juridiques très claires dont dispose la Commission pour faire des propositions visant à améliorer l’emploi et les conditions de vie et de travail. Je pense que la déclaration de Berlin et le sommet de printemps rappellent à point nommé à la Commission qu’elle doit relancer un agenda social substantiel car, au vu du programme de travail actuel de la Commission, elle semble avoir oublié qu’elle a des bases juridiques lui permettant d’agir tout court. Nous voulons que la Commission réponde de toute urgence. Elle pourrait commencer par dissiper le rideau de fumée qui entoure actuellement la question de la flexicurité. Il est temps que nous ayons de nouvelles propositions législatives pour nous attaquer aux formes d’exploitation que constitue le travail atypique. Faisons en sorte que la flexicurité ait un sens positif pour les millions de travailleurs qui la considèrent actuellement comme un masque pour l’exploitation. Enfin, j’espère que la présidence allemande maintiendra la position centrale de l’Europe sociale en vue du sommet de juin, et au-delà. La déclaration de Berlin conservera ainsi une certaine crédibilité."@fr8
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@hu11
"Signor Presidente, guardando alla futura evoluzione dell’Europa, la dichiarazione di Berlino giustamente sottolinea l’importanza della solidarietà e della coesione sociale in un modello europeo che unisce successo economico e responsabilità sociale. Mi ha ricordato un’altra dichiarazione, dal titolo “Promuovere l’Europa sociale”, adottata da nove governi comunitari poco prima del Consiglio di primavera di quest’anno. Tale dichiarazione mira a riorientare l’insieme delle svariate politiche verso l’intervento in ambito occupazionale e sociale. Per tutta risposta, nelle conclusioni del Vertice di primavera è stato incluso un chiaro riferimento alla dignità del lavoro, ai diritti e alla partecipazione dei lavoratori, alle pari opportunità, alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e all’esigenza di un’organizzazione del lavoro attenta alla famiglia. E’ stata altresì sottolineata l’importanza della coesione sociale e si è posto l’accento sulla necessità di combattere la povertà, soprattutto tra i bambini. Pertanto si è messa in evidenza a chiare lettere l’importanza della dimensione sociale. Le conclusioni hanno altresì ricordato le disposizioni sociali contenute nel Trattato, e in particolare la sua stretta connessione con il miglioramento delle condizioni di occupazione, di vita e di lavoro. Tutto questo fa parte dell’articolo 136 del Trattato, che è stato celebrato domenica scorsa e che fa da preambolo alla chiarissima base giuridica che la Commissione ha a disposizione per formulare proposte di miglioramento delle condizioni di occupazione, vita e lavoro. Credo che Berlino e il Vertice di primavera siano stati tempestivi nel ricordare che la Commissione deve rilanciare un’agenda sociale che presenti dei contenuti, perché, considerando il suo programma di lavoro al momento attuale, la Commissione sembra aver completamente dimenticato di avere una base giuridica che le consente di agire. Vogliamo che la Commissione dia con urgenza una risposta. Potrebbe innanzi tutto dare sostanza all’attuale gioco di mistificazione in materia di flessicurezza. Presentiamo nuove proposte legislative per contrastare le forme di lavoro atipico che si basano sullo sfruttamento. Facciamo in modo che la flessicurezza acquisti un significato positivo per i milioni di lavoratori che al momento la considerano un eufemismo per “sfruttamento”. In conclusione, mi auguro che la Presidenza tedesca continui a riservare all’Europa sociale un ruolo centrale nel percorso verso il Vertice di giugno e nel periodo che seguirà. In tal modo, la dichiarazione di Berlino manterrà la propria credibilità."@it12
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@lt14
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@lv13
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Europa wordt in de Verklaring van Berlijn terecht de nadruk gelegd op het belang van solidariteit en sociale cohesie in een Europees model waarin economische welvaart wordt gecombineerd met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik moest in dit verband denken aan een andere verklaring, " ", die door negen Europese regeringen kort voor de Voorjaarstop van dit jaar werd aangenomen. In deze verklaring werd de nadruk gelegd op het hervinden van het evenwicht in de beleidsmix ten behoeve van actie op het gebied van werkgelegenheid en sociale kwesties. In antwoord daarop bevatten de conclusies van de Voorjaarstop heldere verwijzingen naar behoorlijk werk, werknemersrechten, werknemersparticipatie, gelijke kansen, veiligheid en bescherming van de gezondheid op het werk en de noodzaak van het goed kunnen combineren van werk en gezin. Tevens werd het belang van sociale cohesie benadrukt en aandacht gevraagd voor de noodzaak van armoedebestrijding, met name van armoedebestrijding onder kinderen. Het belang van de sociale dimensie werd onomwonden beklemtoond. In de conclusies werden tevens de sociale bepalingen uit het Verdrag herhaald, met name het aanhangsel met betrekking tot de verbetering van de werkgelegenheid en de levens- en arbeidsomstandigheden. Dit is opgenomen in artikel 136 van het zondag bejubelde Verdrag, en geldt als basis voor de heldere rechtsgrondslagen die de Commissie heeft om voorstellen voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden te doen. Naar mijn mening herinneren Berlijn en de Voorjaarstop ons er tijdig aan dat de Commissie opnieuw een sociale agenda met inhoud moet presenteren omdat, gezien het werkprogramma van de Commissie op dit moment, het erop lijkt dat de Commissie vergeten is dat ze überhaupt rechtsgrondslagen heeft om actie te ondernemen. Wij willen dat de Commissie met spoed reageert. Een goed begin zou zijn om handen en voeten te geven aan het in nevelen gehulde onderwerp flexizekerheid. Laten we ervoor zorgen dat er nieuwe wetgevingsvoorstellen komen waarmee uitbuiting door atypisch werk voorkomen kan worden. Laten we ervoor zorgen dat flexizekerheid een positieve bijklank krijgt voor miljoenen werknemers die het op dit moment zien als een dekmantel voor uitbuiting. Tot slot hoop ik dat het Duitse voorzitterschap in aanloop naar de top van juni en daarna, de sociale kant van Europa centraal stelt. Alleen dan zal de Verklaring van Berlijn haar geloofwaardigheid behouden."@nl3
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@pl16
"Senhor Presidente, ao olhar para a evolução futura da Europa, a Declaração de Berlim sublinha muito justamente a importância da solidariedade e da coesão social num modelo europeu que combina êxito económico e responsabilidade social. Fez-me lembrar outra declaração intitulada "Reforçar a Europa Social", que foi adoptada por nove governos da UE pouco antes da Cimeira da Primavera deste ano. Essa declaração visa reequilibrar a conjugação de políticas a favor da tomada de medidas no domínio do emprego e no domínio social. Em resposta, as conclusões da Cimeira da Primavera incluíram uma clara referência ao trabalho condigno, aos direitos e à participação dos trabalhadores, à igualdade de oportunidades, à segurança e protecção da saúde no trabalho e à necessidade de uma organização do trabalho que respeite a vida familiar. A importância da coesão social também foi sublinhada e frisou-se a necessidade de combater a pobreza, em especial a pobreza das crianças. A importância da dimensão social foi, por isso, destacada em termos claríssimos. As conclusões recordaram também as disposições sociais do Tratado, em especial a sua ligação à promoção do emprego e das condições de vida e de trabalho. Isso faz parte do artigo 136º do Tratado, que foi celebrado no domingo e serve de preâmbulo às bases jurídicas muito claras de que a Comissão dispõe para fazer propostas que visem a promoção do emprego e das condições de vida e de trabalho. Considero que de Berlim e da Cimeira da Primavera nos chega um lembrete oportuno de que a Comissão precisa de relançar uma agenda social com conteúdo, porque, se olharmos para o programa de trabalho da Comissão neste momento, ela parece ter esquecido completamente que tem bases jurídicas que lhe permitem agir. Queremos que a Comissão reaja urgentemente. Poderia começar por conferir substância ao actual jogo de fumo e espelhos em torno da questão da flexissegurança. Precisamos de novas propostas legislativas para combater formas de trabalho atípico que exploram os trabalhadores. Precisamos de ver a flexissegurança ser portadora de um significado positivo para os milhões de trabalhadores que neste momento a vêem como uma capa para a exploração. Por último, espero que a Presidência alemã, na sua abordagem da Cimeira de Junho e depois dela, continue a atribuir um lugar central à Europa social. Desse modo, a Declaração de Berlim manterá a sua credibilidade."@pt17
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@ro18
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@sk19
"Mr President, in looking to the future development of Europe, the Berlin Declaration quite rightly underlines the importance of solidarity and social cohesion in a European model combining economic success and social responsibility. It reminded me of another declaration entitled ‘Enhancing Social Europe’, adopted by nine EU governments shortly before the Spring Summit this year. That declaration is aimed at rebalancing the policy mix in favour of action in the employment and social fields. In response, the Spring Summit conclusions included a clear reference to decent work, workers’ rights and participation, equal opportunities, safety and health protection at work and the need for a family-friendly organisation of work. The importance of social cohesion was also underlined and stress placed on the need to fight poverty, particularly child poverty. The importance of the social dimension was therefore highlighted in the clearest terms. The conclusions also recalled the Treaty’s social provisions, in particular its attachment to the improvement of employment and of living and working conditions. That is part of Article 136 of the Treaty, which was celebrated on Sunday and serves as a preamble to the very clear legal bases available to the Commission to make proposals to improve employment and living and working conditions. I think it is a timely reminder from Berlin and from the Spring Summit that the Commission needs to relaunch a social agenda with content because, looking at the Commission’s work programme at the moment, it seems to have forgotten that it has any legal bases to allow it to act at all. We want the Commission to respond as a matter of urgency. It could make a start by giving substance to the current game of smoke and mirrors around the subject of flexicurity. Let us have fresh legislative proposals to tackle exploitative forms of atypical work. Let us see flexicurity being given positive meaning for the millions of workers who currently see it as a cloak for exploitation. Finally, I hope the German Presidency will keep social Europe centre stage in the approach to, and beyond, the June Summit. In that way, the Berlin Declaration will retain credibility."@sl20
"Herr talman! När man granskar EU:s framtida utveckling understryker man helt riktigt i Berlinförklaringen vikten av solidaritet och social sammanhållning i en europeisk modell som kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar. Det påminde mig om en annan förklaring med titeln [Förbättring av det sociala Europa], som antogs av nio europeiska regeringar kort före vårtoppmötet i år. Denna förklaring syftar till att återbalansera den politiska blandningen till förmån för åtgärder på områdena sysselsättning och samhälle. Som svar på detta omfattade slutsatserna från vårtoppmötet en tydlig hänvisning till anständigt arbete, arbetstagarnas rättigheter och deltagande, lika rättigheter, säkerhet och hälsoskydd i arbetslivet samt behovet av en familjevänlig organisering av arbetet. Man underströk även betydelsen av social sammanhållning och betonade behovet att bekämpa fattigdom, särskilt barnfattigdom. Vikten av den sociala dimensionen belystes därför på ett så tydligt sätt som möjligt. I slutsatserna påminde man också om fördragets sociala bestämmelser, i synnerhet engagemanget för att förbättra sysselsättning samt levnads- och arbetsförhållanden. Det är en del av artikel 136 i fördraget, som hyllades i söndags, och det fungerar som en inledning till de mycket tydliga rättsliga grunder som finns tillgängliga för kommissionen för att lägga fram förslag för att förbättra sysselsättningen samt levnads- och arbetsförhållanden. Jag anser att påminnelsen från Berlin och från vårtoppmötet om att kommissionen måste återinföra en social agenda med innehåll kommer lägligt, eftersom, om man tittar på kommissionens arbetsprogram för tillfället, den verkar ha glömt att den har någon rättslig grund som tillåter den att agera över huvud taget. Vi vill att kommissionen svarar som ett brådskande ärende. Den skulle kunna börja genom att ge innehåll till den aktuella leken med rökridåer runt ämnet [kombination av flexibilitet och trygghet]. Ge oss färska lagstiftningsförslag så att vi kan ta itu med exploaterande former av atypiskt arbete. Låt oss se hur ges en positiv betydelse för de miljoner arbetstagare som för närvarande ser det som en täckmantel för utnyttjande. Slutligen hoppas jag också att det tyska ordförandeskapet kommer att behålla det sociala EU i strategin för toppmötet i juni, och efter detta. På så sätt kommer Berlinförklaringen att bevara sin trovärdighet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Stephen Hughes (PSE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph