Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-28-Speech-3-044"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070328.12.3-044"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! For ikke så længe siden fik vi at vide, at hverken den tjekkiske regering eller den tjekkiske præsident var blevet informeret om indholdet af Berlin-erklæringen. Formålet med denne gemmeleg var måske at smugle en sætning ind mod slutningen af erklæringen, hvor medlemsstaterne forpligtes til at vedtage en miniforfatning, som ikke skal kaldes en forfatning for at undgå at give borgerne mulighed for at tage stilling til den ved en folkeafstemning. Sætningen skulle indsættes i sidste øjeblik hen over hovedet på medlemsstaterne. Denne uværdige holdning er upassende for det demokratiske formandskab for EU og har mere til fælles med den form for politisk manipulation, som vi husker alt for godt fra den østlige del af det nuværende Tyskland, med andre ord den tidligere Tyske Demokratiske Republik. Det endte med en sætning, der ingenting siger, og hvor man anbefaler, at EU får et nyt fundament, en sætning, som det vil tage os to år med argumenter at fortolke. I Den Tjekkiske Republik har vi en klar fortolkning: "Lad os bringe Unionen tilbage til de oprindelige kerneværdier, som endnu ikke er blevet opfyldt. Lad os fjerne det demokratiske underskud og sikre den fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenester. Lad os reformere landbrugspolitikken, som er diskriminerende over for de nye medlemsstater. Og lad os endelig opgive forsøgene på at frembringe endeløse bunker at forordninger og lade tingene gå deres naturlige gang." Tak, hr. formand."@da2
"Herr Präsident! Wir haben vor kurzem erfahren, dass weder die tschechische Regierung noch der tschechische Präsident über den Inhalt der Berliner Erklärung informiert wurden. Das Ziel dieser Geheimhaltung bestand vielleicht darin, am Ende der Erklärung einen Satz einzuschmuggeln, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Mini-Verfassung zu verabschieden, die nicht Verfassung genannt wird, um den Bürgern keine Gelegenheit zu geben, in einem Referendum darüber zu entscheiden. Dieser Satz sollte im letzten Moment vorgelegt werden, über die Köpfe der Mitgliedstaaten hinweg. Für die demokratische Präsidentschaft der EU ziemt sich diese unwürdige Haltung nicht, sie hat im Gegenteil mehr mit der Art von politischen Manipulation gemein, an die wir uns nur allzu gut vom östlichen Teil des heutigen Deutschlands her, mit anderen Worten von der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, erinnern. Übrig geblieben ist nun letztlich ein nichtssagender Satz, in dem empfohlen wird, die EU auf eine neue Basis zu stellen, und dies ist ein Satz, dessen Auslegung uns zwei Jahre Diskussionen kosten wird. In der tschechischen Republik haben wir eine klare Interpretation: „Wir müssen die Union auf ihre ursprünglichen zentralen Werte, die noch erfüllt werden müssen, zurückführen. Wir müssen das Demokratiedefizit beseitigen und den freien Verkehr von Arbeitnehmern und Dienstleistungen gewährleisten. Wir müssen die Agrarpolitik reformieren, die die neuen Mitgliedstaaten diskriminiert. Schließlich müssen wir die Versuche einstellen, endlose Bände von Verordnungen zu produzieren, und die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen lassen.“ Vielen Dank, Herr Präsident."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, προσφάτως μας πληροφόρησαν ότι ούτε η τσεχική κυβέρνηση ούτε ο Πρόεδρος της Τσεχίας είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δήλωσης του Βερολίνου. Στόχος αυτής της απόκρυψης ήταν ίσως η λαθραία εισαγωγή στο τέλος του κειμένου της δήλωσης μιας πρότασης η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα μίνι Σύνταγμα, το οποίο δεν θα αποκαλείται Σύνταγμα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δοθεί στους πολίτες η ευκαιρία να αποφασίσουν την έγκριση ή απόρριψή του μέσω δημοψηφίσματος. Η εν λόγω πρόταση θα ενσωματωνόταν στο κείμενο την τελευταία στιγμή, παρακάμπτοντας τα κράτη μέλη. Αυτή η επαίσχυντη συμπεριφορά δεν ταιριάζει στη δημοκρατική Προεδρία της ΕΕ, αλλά έχει περισσότερες ομοιότητες με τις μεθόδους πολιτικής χειραγώγησης που θυμόμαστε πολύ καλά από το ανατολικό τμήμα της σημερινής Γερμανίας, με άλλα λόγια από τη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία. Εν τέλει, αυτό που απέμεινε είναι μια πρόταση άνευ ουσίας, στην οποία συνιστάται να εφοδιαστεί η ΕΕ με ένα νέο θεμέλιο, μια πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας δύο χρόνια συζητήσεων για να ερμηνεύσουμε. Στην Τσεχική Δημοκρατία έχουμε μια πολύ σαφή ερμηνεία: «Να επαναφέρουμε την Ένωση στις αρχικές θεμελιώδεις αξίες της, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. Να εξαλείψουμε το δημοκρατικό έλλειμμα και να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών. Να μεταρρυθμίσουμε τη γεωργική πολιτική, η οποία είναι μεροληπτική εις βάρος των νέων κρατών μελών. Να εγκαταλείψουμε, τέλος, τις προσπάθειες θέσπισης ατελείωτων ρυθμίσεων και να αφήσουμε τις αγορές να ακολουθήσουν τη φυσική τους πορεία». Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε."@el10
"Mr President, we were told not long ago that neither the Czech Government nor the Czech President have been informed of the content of the Berlin Declaration. The objective of this concealment was perhaps to smuggle in at the end of the Declaration a sentence obliging the Member States to adopt a mini Constitution, which will not be called a Constitution so as to avoid giving citizens the opportunity to decide on it in a referendum. The sentence was to be submitted at the last moment, over the heads of the Member States. This undignified attitude does not befit the democratic Presidency of the EU but has more in common with the sort of political manipulation which we remember all too well from the Eastern part of what is today Germany, in other words from the former German Democratic Republic. In the end, what has remained is a sentence that says nothing, recommending that the EU be placed on a new footing, a sentence that will take us two years of argument to interpret. In the Czech Republic we have a clear interpretation: ‘Let us return the Union to its original core values, which have yet to be fulfilled. Let us remove the democratic deficit and ensure the free movement of workers and services. Let us reform agricultural policy, which discriminates against the new Member States. Let us, lastly, abandon attempts to produce endless reams of regulations and let matters take their natural course.’ Thank you Mr President."@en4
"Señor Presidente, no hace mucho se nos dijo que ni el Gobierno checo ni el Presidente checo habían sido informados del contenido de la Declaración de Berlín. El objetivo de esta ocultación era quizás incluir disimuladamente al final de la Declaración una frase que obliga a los Estados miembros a adoptar una miniconstitución, que no se llamará Constitución con el fin de evitar que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir sobre ella en un referendo. La frase tenía que presentarse en el último momento, pasando por encima de los Estados miembros. Esta actitud indigna no es propia de una Presidencia democrática de la UE, sino que tiene más en común con el tipo de manipulación política que todos recordamos tan bien en la zona oriental de lo que hoy es Alemania, en otras palabras, en la antigua República Democrática Alemana. Al final, lo que ha quedado es una frase que no dice nada, que recomienda dotar a la UE de unos fundamentos comunes renovados, una frase que nos obligará a pasar dos años discutiendo su interpretación. En la República Checa tenemos una interpretación clara: «Que la Unión recupere sus valores fundamentales originales, que todavía no se han cumplido. Eliminemos el déficit democrático y garanticemos la libre circulación de trabajadores y servicios. Reformemos la política agrícola, que discrimina a los nuevos Estados miembros. Y, finalmente, abandonemos los intentos de presentar páginas y páginas de reglamentos y dejemos que las cosas sigan su curso natural.» Gracias, señor Presidente."@es21
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@et5
"Arvoisa puhemies, saimme kuulla jokin aika sitten, ettei Tšekin hallitukselle eikä Tšekin presidentille ollut tiedotettu Berliinin julistuksen sisällöstä. Tämän salailun tarkoituksena oli kenties ujuttaa vaivihkaa julistuksen loppuun lause, jossa velvoitetaan jäsenvaltiot hyväksymään pienoisperustuslaki, jota ei kuitenkaan kutsuttaisi perustuslaiksi, jotta vältyttäisiin antamasta kansalaisille mahdollisuus päättää siitä kansanäänestyksessä. Lause oli määrä lisätä viime hetkellä neuvottelematta siitä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä epäkunnioittava asenne ei hyödytä EU:n demokraattista puheenjohtajaa vaan muistuttaa enemmän sellaista poliittista manipulointia, jonka muistamme liiankin hyvin nykyisen Saksan itäosasta, toisin sanoen entisestä Saksan demokraattisesta tasavallasta. Loppujen lopuksi jäljelle jäi lause, jossa ei sanota mitään, suositellaan vain, että EU:lle luodaan uudistettu perusta. Sen lauseen tulkinnasta voimmekin sitten väitellä seuraavat kaksi vuotta. Tšekissä meillä on asiasta selkeä tulkinta: "Palautetaan Euroopan unioni takaisin sen alkuperäisten, vielä toteutumatta olevien ydinarvojen perustalle. Poistetaan demokratiavaje ja varmistetaan työntekijöiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Uudistetaan maatalouspolitiikka, joka syrjii uusia jäsenvaltioita. Lopuksi vielä hylätään pyrkimykset antaa loputtomasti uusia säännöksiä ja annetaan asioiden edetä luonnollista tietään. Kiitos, arvoisa puhemies."@fi7
"Monsieur le Président, nous n’avons appris que récemment que ni le gouvernement ni le président de la République tchèque n’avaient été informés du contenu de la déclaration de Berlin. L’objectif de cette dissimulation était peut-être de faire passer en douce, à la fin de la déclaration, une phrase obligeant les États membres à adopter une mini-Constitution, qui ne sera pas appelée «Constitution» afin d’éviter de permettre aux citoyens de se prononcer sur la question dans le cadre d’un référendum. La phrase devait être présentée au dernier moment, sans consulter les États membres. Cette attitude qui manque de dignité ne sied pas à la présidence démocratique de l’Union, mais ressemble davantage au type de manipulation politique auquel avait recours - nous nous en souvenons tous que trop bien - la partie orientale de ce qui est aujourd’hui l’Allemagne, en d’autres termes, l’ancienne République démocratique allemande. En fin de compte, il n’en reste qu’une phrase qui ne dit rien, recommandant d’asseoir l’Union sur des bases rénovées, une phrase dont l’interprétation nous prendra deux ans de débats. En République tchèque, nous avons une interprétation claire: «Renvoyons l’Europe à ses valeurs fondamentales originales, qui n’ont pas encore été réalisées. Supprimons le déficit démocratique et garantissons la libre circulation des travailleurs et des services. Réformons la politique agricole, qui discrimine les nouveaux États membres. Enfin, laissons de côté toute tentative de produire des volumes interminables de règlements et laissons les choses suivre leur cours naturel.» Merci, Monsieur le Président."@fr8
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@hu11
"Signor Presidente, non molto tempo addietro ci è stato detto che né il governo ceco né il Presidente ceco sono stati informati del contenuto della dichiarazione di Berlino. L’obiettivo di tale occultamento era forse quello di introdurre di frodo, al termine della dichiarazione, una frase che obbligava gli Stati membri ad adottare una mini-Costituzione, che non verrà denominata Costituzione in modo da evitare di dare ai cittadini l’opportunità di deciderne il destino con un . La frase doveva essere apposta all’ultimo momento, dall’alto e senza consultare gli Stati membri. Tale indegno atteggiamento non si addice alla Presidenza democratica dell’Unione europea, ma è più affine a quel tipo di manipolazione politica che, come tutti ricordiamo fin troppo bene, era in uso nella parte orientale di quella che oggi è la Germania, ossia nell’ex Repubblica democratica tedesca. Alla fine, è rimasta una frase che non dice nulla e che raccomanda di dare all’Unione europea una base comune rinnovata, frase per la cui interpretazione occorreranno due anni di discussioni. Nella Repubblica ceca abbiamo un’interpretazione chiara: “Riportiamo l’Unione ai suoi valori centrali originari, che devono ancora trovare una realizzazione. Eliminiamo il democratico e assicuriamo la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi. Riformiamo la politica agricola, che discrimina i nuovi Stati membri. Rinunciamo infine a produrre una mole infinita di regolamenti e lasciamo che le cose seguano il proprio corso naturale.” Grazie, signor Presidente."@it12
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@lt14
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@lv13
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, nog niet zo lang geleden kregen we het bericht dat noch de Tsjechische regering, noch de Tsjechische president op de hoogte waren gebracht van de inhoud van de Verklaring van Berlijn. Het lijkt erop dat het doel van al deze geheimzinnigheid was om aan het einde van de verklaring een zin in de tekst te smokkelen die de lidstaten ertoe verbindt om een mini-Grondwet te accepteren, die dan geen Grondwet zou worden genoemd om ervoor te zorgen dat de burger zich er niet in een referendum over uit kan spreken. Het was de bedoeling om de zin pas op het allerlaatste moment voor te leggen, over de hoofden van de lidstaten heen. Deze onwaardige handelwijze past niet bij het democratische voorzitterschap van de EU, maar hoort eerder thuis bij de partijcryptocratie die we ons nog maar al te goed kunnen herinneren uit het oostelijke deel van het huidige Duitsland, namelijk de DDR. Uiteindelijk is er slechts een tandeloze zin overgebleven waarin wordt aanbevolen de EU op een vernieuwde basis te vestigen. Hebben we weer twee jaar iets om over te bakkeleien. In de Tsjechische Republiek is de interpretatie van de zin echter nu al duidelijk: "Zorg ervoor dat de Unie weer terugkeert naar de nog altijd onvervulde kernwaarden. Hef het democratisch tekort op en zorg voor vrij verkeer van werknemers en diensten. Hervorm het voor de nieuwe lidstaten discriminerende landbouwbeleid, houd eindelijk op met die eindeloze stroom van regelgeving, en laat de zaken op hun beloop." Dank u wel mijnheer de Voorzitter."@nl3
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@pl16
"Senhor Presidente, foi-nos comunicado, há pouco tempo, que nem o Governo, nem o Presidente checos foram informados do conteúdo da Declaração de Berlim. Talvez o objectivo deste secretismo fosse introduzir clandestinamente no fim da Declaração uma frase a obrigar os Estados-Membros a adoptar uma mini-Constituição, à qual não se chamará Constituição, para evitar dar aos cidadãos a oportunidade de decidir sobre ela num referendo. A frase seria apresentada no último momento, passando por cima dos Estados-Membros. Esta atitude indigna não beneficia a Presidência democrática da UE, tendo mais em comum com o tipo de manipulação política que todos nós conhecemos muito bem da parte oriental daquilo que constitui, hoje, a Alemanha, por outras palavras, a antiga República Democrática da Alemanha. Acabou por restar uma frase que não diz nada, recomendando que a UE assente sobre uma nova base, uma frase para cuja interpretação vamos necessitar de dois anos de discussão. Na República Checa, temos uma interpretação clara: “Devolvamos a União aos seus valores fundamentais originais, que continuam por concretizar. Eliminemos o défice democrático e garantamos a livre circulação de trabalhadores e serviços. Reformemos a política agrícola, que discrimina os novos Estados-Membros. Abandonemos, finalmente, as tentativas de produzir resmas infinitas de regulamentos e deixemos que as questões tomem o seu rumo natural.” Obrigado, Senhor Presidente."@pt17
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@ro18
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@sk19
"Pane předsedo, ještě nedávno jsem byli zpraveni, že ani česká vláda, ani český prezident nejsou informování o obsahu Berlínského prohlášení. Cílem utajování snad bylo propašovat na konec prohlášení větu zavazující státy přijmout miniústavu, která se ale nebude nazývat ústava, aby o ni nemohli rozhodovat občané v referendech. Věta měla být předložena zaskočeným hlavám států až na poslední chvíli. Tento nedůstojný postup neodpovídá demokratickému předsednictvu EU, ale spíše postupu stranické kryptokracie, který důvěrně pamatujeme z východní komponenty dnešního Německa, tedy z NDR. Nakonec zbyla nic neříkající věta doporučující postavit EU na nový základ, o jejíž interpretaci nás čekají dva roky dohadování. V České republice máme jasný výklad: „Vraťme Unii k původním základním hodnotám, které nebyly naplněny. Odstraňme demokratický deficit, zajistěme volný pohyb pracovní síly a služeb. Zreformujme zemědělskou politiku, která je diskriminující vůči novým zemím. A opusťme snahu plodit nekonečné vagony regulací a ponechme životu jeho svobodu a přirozenost.“ Děkuji, pane předsedo."@sl20
"Herr talman! För inte så länge sedan fick vi veta att varken den tjeckiska regeringen eller den tjeckiske presidenten har informerats om innehållet i Berlinförklaringen. Syftet med detta hemlighållande var kanske att i slutet av förklaringen smyga in en mening som förpliktigar medlemsstaterna att anta en minikonstitution, som inte ska kallas konstitution så att medborgarna inte ska få möjlighet att rösta om den. Meningen skulle läggas till i sista stund, utan medlemsstaternas vetskap. Detta ovärdiga tillvägagångssätt anstår inte EU:s demokratiska ordförandeskap, utan har fler likheter med den typ av politiska rävspel som vi känner igen alltför väl från den östra delen av dagens Tyskland, dvs. från det forna DDR. Det som nu återstår är en mening som inte säger någonting, där det rekommenderas att EU får en ny grund, en mening som det kommer att ta oss två års diskussioner att tolka. I Tjeckien har vi en tydlig tolkning: ”Låt oss återföra unionen till dess ursprungliga grundläggande värderingar, som ännu inte har fullbordats. Låt oss åtgärda bristen på demokrati och säkerställa den fria rörligheten för arbetstagare och tjänster. Låt oss reformera jordbrukspolitiken, som missgynnar de nya medlemsstaterna. Låt oss slutligen överge försöken att upprätta otaliga bestämmelser och låta saker och ting ha sin gång.” Tack, herr talman."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Železný (IND/DEM ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph