Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.14.3-152"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d’intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd’hui en cause ce modèle social. Un, l’immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l’attribution aux immigrés clandestins de l’aide médicale d’État gratuite coûte chaque année 600 millions d’euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l’idéologie ultralibérale mise en œuvre par l’Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l’Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d’une immigration sans frein et d’une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@cs1
"Hr. Ferreira har ret i, at socialydelser af almen interesse indgår som et afgørende element i den europæiske sociale model, som beror på beskyttelse af samfundets mest sårbare personer, bl.a. børn, ældre, syge, handicappede og arbejdsløse. Tre forhold indebærer, at der i dag på ny stilles spørgsmålstegn ved den sociale model. For det første den ukontrollerede indvandring, som er ved at lægge de sociale sikringsordninger i ruin. I Frankrig koster den statslige gratis lægehjælp til illegale indvandrere årligt 600 millioner euro. For det andet nedbrydningen af grænserne, hvilket ved at udsætte vores virksomheder for international konkurrence og social dumping, navnlig i Kina, ødelægger det økonomiske fundament for den sociale model. For det tredje den gradvise afskaffelse af de offentlige tjenester, der blev truffet afgørelse om i 2000 under Lissabon-topmødet. Hr. Ferreiras betænkning indeholder intet løsningsforslag, da disse forhold er resultatet af den ultraliberale ideologi, der hersker i Bruxelles. Forudsætningen for, at vores nationer kan genskabe en europæisk social model, er et andet Europa, fædrelandenes Europa, som beror på respekt for national suverænitet, for fællesskabspræference og grænser, som beskytter Europa mod uhæmmet indvandring og illoyal international konkurrence."@da2
". Herr Hasse Ferreira stellt äußerst treffend fest, dass die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse einen wesentlichen Bestandteil des europäischen Sozialmodells bilden, das auf den Schutz der Schwächsten, also von Kindern, alten Menschen, Kranken, Menschen mit Behinderungen, Arbeitslosen usw. ausgerichtet ist. Dieses Sozialmodell wird gegenwärtig durch drei Entwicklungen in Frage gestellt. Erstens die unkontrollierte Einwanderung, die über kurz oder lang unsere Sozialsysteme in den Ruin treiben wird. In Frankreich erhalten illegale Einwanderer kostenlose medizinische Versorgung, die den Staat alljährlich 600 Millionen Euro kostet. Zweitens das Niederreißen der Grenzen, mit der unsere Unternehmen dem internationalen Wettbewerb und dem Sozialdumping insbesondere durch China ausgeliefert werden und das die wirtschaftlichen Grundlagen dieses Sozialmodells zunichte macht. Drittens der 2000 auf dem Gipfel von Lissabon beschlossene schrittweise Abbau der öffentlichen Dienstleistungen. Der Bericht unseres Kollegen Hasse Ferreira enthält keine Lösungsvorschläge, weil diese Entwicklungen das Ergebnis der ultraliberalen Ideologie sind, die das Brüsseler Europa durchsetzt. Nur mit einem anderen Europa, einem Europa der Nationen, das sich auf die Achtung der nationalen Souveränitäten, die Gemeinschaftspräferenz und auf Grenzen stützt, die es vor einer ungezügelten Einwanderung und einem unfairen internationalen Wettbewerb schützen, werden unsere Staaten in der Lage sein, das europäische Sozialmodell wiederzubeleben."@de9
") Ο κ. Hasse Ferreira έχει δίκιο όταν δηλώνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας αποτελούν βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στην προστασία των πλέον ευπαθών μελών της κοινωνίας: τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους ανάπηρους, τους άνεργους και ούτω καθεξής. Τρεις εξελίξεις υπονομεύουν σήμερα αυτό το κοινωνικό μοντέλο. Πρώτον, η ανεξέλεγκτη μετανάστευση η οποία απειλεί με καταστροφή τα δικά μας συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, στη Γαλλία, η χορήγηση δωρεάν δημόσιας ιατρικής περίθαλψης σε παράνομους μετανάστες στοιχίζει ετησίως 600 εκατ. ευρώ. Δεύτερον, η καταστροφή των συνόρων η οποία, παραδίδοντας τις επιχειρήσεις μας στο έλεος του διεθνούς ανταγωνισμού και του κοινωνικού ντάμπινγκ, ειδικά στην Κίνα, καταστρέφει την οικονομική υποδομή αυτού του κοινωνικού μοντέλου. Τρίτον, η βαθμιαία κατάργηση των δημόσιων υπηρεσιών, που αποφασίστηκε το 2000 κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας. Η έκθεση του συναδέλφου μας, του κ. Hasse Ferreira, δεν προτείνει οιεσδήποτε λύσεις, διότι αυτές οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της υπερφιλελεύθερης ιδεολογίας που εφαρμόζει η Ευρώπη των Βρυξελλών. Μόνο μια άλλη Ευρώπη, η Ευρώπη των εθνών, βασισμένη στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, στην κοινοτική προτίμηση και σε σύνορα που θα την προστατεύουν από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και τον αθέμιτο διεθνή ανταγωνισμό, θα δώσει τη δυνατότητα στα έθνη μας να ανοικοδομήσουν ένα ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο."@el10
". Mr Hasse Ferreira is right when he states that social services of general interest are a key component of the European social model, based as it is on the protection of the most vulnerable members of society: children, the elderly, the sick, disabled people, the unemployed and so on. Three developments are today undermining this social model. Firstly, the uncontrolled immigration that is in the process of ruining our social security systems. Thus, in France, the granting of free State medical aid to illegal immigrants costs EUR 600 million per year. Secondly, the destruction of borders which, by leaving our businesses to the mercy of international competition and social dumping, especially in China, is destroying the economic substructure of this social model. Thirdly, the gradual abolition of public services, as decided in 2000 during the Lisbon European Summit. The report by our fellow Member, Mr Hasse Ferreira, does not propose any solutions because these developments are the result of the ultra-liberal ideology implemented by the Europe of Brussels. Only another Europe, the Europe of nations, based on respect for national sovereignties, Community preference and borders protecting it from uncontrolled immigration and unfair international competition, will enable our nations to re-build a European social model."@en4
". El señor Ferreira tiene razón cuando afirma que los servicios sociales de interés general son un componente esencial del modelo social europeo, que se basa en la protección de las personas más vulnerables: los niños, los ancianos, los enfermos, las personas discapacitadas, los desempleados, etc. Tres fenómenos ponen hoy en entredicho este modelo social. Uno, la inmigración incontrolada, que está arruinando nuestros sistemas de protección social. Así, en Francia, la asignación de ayuda médica estatal gratuita a inmigrantes ilegales cuesta cada año 600 millones de euros. Dos, la destrucción de las fronteras que, al abandonar a nuestras empresas a la competencia internacional y el dumping social, en particular de China, destruye la base económica de este modelo social. Tres, la supresión progresiva de los servicios públicos decidida en 2000 en la Cumbre europea de Lisboa. El informe de nuestro colega, el señor Hasse Ferreira, no propone ninguna solución, pues estos fenómenos son el resultado de la ideología ultraliberal aplicada por la Europa de Bruselas. Solo otra Europa, la Europa de las patrias, basada en el respeto de las soberanías nacionales, en la preferencia comunitaria y en unas fronteras que la protejan de una inmigración desenfrenada y de una competencia internacional desleal, permitirá a nuestras naciones reconstruir un modelo social europeo."@es21
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@et5
". Jäsen Hasse Ferreira toteaa aivan oikein, että yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat keskeinen osa eurooppalaista yhteiskuntamallia, joka perustuu yhteiskunnan haavoittuvaisimpien jäsenten – kuten lasten, ikääntyneiden, sairaiden, vammaisten ja työttömien – suojeluun. Tätä yhteiskuntamallia heikentävät tällä hetkellä kolme kehityssuuntaa. Niistä ensimmäinen on hallitsematon maahanmuutto, joka on romuttamassa sosiaaliturvajärjestelmämme. Ilmaisen julkisen terveydenhuollon myöntäminen laittomille maahanmuuttajille maksaa esimerkiksi Ranskassa 600 miljoonaa euroa vuodessa. Toinen kehityssuunta on rajojen poistaminen, mikä jättää yrityksemme kansainvälisen kilpailun ja varsinkin Kiinassa harjoitettavan sosiaalisen polkumyynnin armoille ja tuhoaa parhaillaan yhteiskuntamallimme taloudellista perustaa. Kolmantena kehityssuuntana on julkisten palvelujen asteittainen lakkauttaminen Lissabonissa vuonna 2000 kokoontuneen EU:n huippukokouksen päätösten mukaisesti. Kollegamme Hasse Ferreiran laatimassa mietinnössä ei ehdoteta mitään ratkaisuja, koska nämä kehityssuunnat ovat tulosta Brysselin EU:n toteuttamasta ääriliberalistisesta ideologiasta. Ainoastaan toisenlainen EU, kansakuntien EU, joka perustuu kansallisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, yhteisön etuuskohteluun ja rajoihin, jotka suojaavat sitä hallitsemattomalta maahanmuutolta ja epäreilulta kansainväliseltä kilpailulta, pystyy auttamaan kansakuntiamme rakentamaan uudelleen eurooppalaisen yhteiskuntamallin."@fi7
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@hu11
"L’onorevole Hasse Ferreira ha ragione nell’affermare che i servizi sociali di interesse generale costituiscono una componente essenziale del modello sociale europeo, fondato sulla protezione delle persone più vulnerabili: i bambini, le persone anziane, i malati, i portatori di i disoccupati e così via. Tre fenomeni mettono oggi a repentaglio questo modello sociale. Innanzi tutto, l’immigrazione incontrollata, che sta distruggendo i nostri sistemi di previdenza sociale. In Francia, per esempio, la concessione dell’assistenza medica gratuita da parte dello Stato agli immigrati clandestini costa ogni anno 600 milioni di euro. In secondo luogo, l’eliminazione delle frontiere, che, mettendo le nostre imprese alla mercé della concorrenza internazionale e del sociale, in particolare della Cina, distrugge il fondamento economico di questo modello sociale. Da ultimo, la soppressione progressiva dei servizi pubblici decisa nel 2000 in occasione del Vertice europeo di Lisbona. La relazione dell’onorevole Hasse Ferreira non propone alcuna soluzione, perché questi fenomeni sono il risultato dell’ideologia ultraliberale voluta dall’Europa di Bruxelles. Soltanto un’altra Europa, l’Europa delle patrie, fondata sul rispetto delle sovranità nazionali, sulla preferenza comunitaria e su frontiere in grado di proteggere il nostro continente da un’immigrazione sfrenata e da una concorrenza internazionale sleale, consentirà alle nostre nazioni di ricostruire un modello sociale europeo."@it12
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@lt14
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@lv13
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@mt15
"De heer Hasse Ferreira heeft gelijk als hij zegt dat de sociale diensten van algemeen belang een essentieel onderdeel zijn van het Europees sociaal model, dat is gegrondvest op de bescherming van de meest kwetsbare personen, van kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten, werklozen, enzovoort. Dit sociaal model wordt nu op losse schroeven gezet door drie verschijnselen. Ten eerste, de ongecontroleerde immigratie, die onze sociale beschermingssystemen onderuit haalt. In Frankrijk kost de gratis medische hulp aan illegale immigranten de staat jaarlijks 600 miljoen euro. Ten tweede, de vernietiging van de grenzen, waardoor onze ondernemingen worden blootgesteld aan internationale concurrentie en sociale dumping, met name vanuit China, en waardoor het economische substraat van dit sociaal model kapot wordt gemaakt. Ten derde, de geleidelijke afschaffing van de overheidsdiensten, waartoe in 2000 tijdens de Europese Top van Lissabon is besloten. Het verslag van collega Ferreira biedt geen enkele oplossing, want deze verschijnselen zijn het resultaat van de ultraliberale ideologie die door het Europa van Brussel wordt aangehangen. Alleen een ander Europa, een Europa van de vaderlanden, een Europa dat is gegrondvest op de eerbiediging van de nationale soevereiniteit, op communautaire preferentie en grenzen die het beschermen tegen ongebreidelde immigratie en oneerlijke internationale concurrentie, zal onze naties in staat stellen een nieuw Europees sociaal model op te bouwen."@nl3
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@pl16
"O senhor deputado Hasse Ferreira tem razão quando afirma que os serviços sociais de interesse geral são uma componente essencial do modelo social europeu, que se baseia na protecção dos membros mais vulneráveis da sociedade: as crianças, os idosos, os doentes, os deficientes, os desempregados, etc. Há três fenómenos que estão hoje a minar este modelo social. O primeiro é a imigração descontrolada que está a arruinar os nossos sistemas de protecção social. Assim, em França, a prestação de assistência médica gratuita aos imigrantes clandestinos custa ao Estado 600 milhões de euros por ano. O segundo é a destruição das fronteiras que, deixando as nossas empresas à mercê da concorrência internacional e do social, especialmente na China, mina a base económica deste modelo social. O terceiro é a abolição gradual dos serviços públicos, tal como foi decidida em 2000 durante o Conselho Europeu de Lisboa. O relatório do nosso colega, senhor deputado Hasse Ferreira, não propõe quaisquer soluções porque estes fenómenos são o resultado da ideologia ultraliberal implementada pela Europa de Bruxelas. Só uma outra Europa, a Europa das nações, baseada no respeito das soberanias nacionais, na preferência comunitária e em fronteiras que a protegem da imigração descontrolada e da concorrência internacional desleal, permitirá que as nossas nações reconstruam um modelo social europeu."@pt17
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@ro18
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@sk19
"M. Ferreira a raison quand il affirme que les services sociaux d'intérêt général constituent une composante essentielle du modèle social européen, fondé sur la protection des personnes les plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les malades, les handicapés, les chômeurs... Trois phénomènes remettent aujourd'hui en cause ce modèle social. Un, l'immigration incontrôlée qui est en train de ruiner nos systèmes de protection sociale. Ainsi, en France, l'attribution aux immigrés clandestins de l'aide médicale d'État gratuite coûte chaque année 600 millions d'euros. Deux, la destruction des frontières qui, en livrant nos entreprises à la concurrence internationale et au dumping social, notamment en Chine, détruit le soubassement économique de ce modèle social. Trois, la suppression progressive des services publics décidée en 2000 lors du sommet européen de Lisbonne. Le rapport de notre collègue Ferreira ne propose aucune solution car ces phénomènes sont le résultat de l'idéologie ultralibérale mise en œuvre par l'Europe de Bruxelles. Seule une autre Europe, l'Europe des patries, fondée sur le respect des souverainetés nationales, sur la préférence communautaire et sur des frontières la protégeant d'une immigration sans frein et d'une concurrence internationale déloyale, permettra à nos nations de reconstruire un modèle social européen."@sl20
". Hasse Ferreira har rätt i att sociala tjänster av allmänt intresse utgör en grundpelare för den europeiska sociala modellen, eftersom den bygger på att de mest utsatta i samhället ska skyddas: barn, äldre, sjuka, funktionshindrade, arbetslösa och så vidare. Denna sociala modell skadas i dag av tre olika händelseförlopp. Den första är den okontrollerade invandring som håller på att förstöra våra sociala trygghetssystem. I Frankrike kostar den statliga utdelningen av gratis medicin till illegala invandrare 600 miljoner euro per år. Den andra är upphävandet av gränser som förstör substrukturen i den sociala modellen genom att utsätta våra företag för internationell konkurrens och social dumpning, framför allt i Kina. Den tredje är den successiva avvecklingen av offentliga tjänster, som man beslutade om vid EU-toppmötet i Lissabon 2000. Betänkandet från vår kollega Hasse Ferreira innehåller inga förslag på lösningar, eftersom dessa händelseförlopp är en följd av den ultraliberala ideologi som tillämpas av Bryssels Europa. Endast genom ett annat Europa, nationernas Europa, där den nationella suveräniteten respekteras, genom gemenskapspreferensen och genom gränser för att förhindra en okontrollerad invandring och orättvis internationell konkurrens, kan våra länder bygga upp en ny europeisk social modell."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carl Lang (ITS ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,8
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph