Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-151"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.14.3-151"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d’intérêt général, il est rappelé «la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d’intérêt général comme elles l’entendent», en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue «coresponsabilité» de l’Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c’est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d’une juste proportion entre ces deux éléments. En d’autres termes, il n’appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l’ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et «nationalisation» des pertes, sans souci de l’intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd’hui nos pays."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@cs1
"Under punkt 6 i den foreliggende betænkning erindres om, at "medlemsstaternes myndigheder har frihed til at definere, organisere og finansiere socialydelser af almen interesse" i henhold til subsidiaritetsprincippet. Denne ene sætning, uagtet Unionens påståede "medansvar", gør resten af teksten overflødig. De offentlige tjenester henhører udelukkende under staternes kompetence, og således bør det fortsat være. Det er op til den enkelte stat at afgøre, om dens tjenester skal afhænge af markedet eller af den nationale solidaritet, som sikrer almenvellets interesser, eller om der, som en tredje mulighed, skal være tale om en passende fordeling mellem de to førstnævnte elementer. Det tilkommer med andre ord hverken Kommissionen eller Domstolen i Luxembourg at definere og endnu mindre at regulere de offentlige tjenester. I modsat fald ved vi, hvad der sker, nemlig privatisering af overskuddene, i ultraliberalismens og konkurrencens hellige navn og i høj grad til fordel for den internationale kapital, og "nationalisering" af underskuddene, uden hensyntagen til almenvellets eller borgernes, især de fattigstes, interesser. Vi kan aldrig i for høj grad understrege disse politikkers ansvar for den sociale splittelse, man i øjeblikket oplever i medlemslandene."@da2
". – Unter Ziffer 6 dieses Berichts über die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Hinteresse wird gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die „Freiheit der Behörden der Mitgliedstaaten bekräftigt, die Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse nach ihrem eigenen Verständnis zu definieren, zu organisieren und zu finanzieren“. Mit diesem einen Satz wird der restliche Text, ungeachtet der so genannten „Mitverantwortung“ der Union, seiner Bedeutung beraubt: Die Verantwortung für die öffentlichen Dienste liegt bei den Mitgliedstaaten und muss auch in Zukunft bei ihnen verbleiben. Und jeder Mitgliedstaat muss selbst darüber befinden, ob diese Dienstleistungen vom Markt oder von der nationalen Solidarität als Garantin für das Gemeinwohl oder aber von einer gesunden Mischung dieser beiden Elemente gesteuert werden sollen. Mit anderen Worten ist es weder Aufgabe der Kommission noch des Gerichtshofs in Luxemburg, die öffentlichen Dienstleistungen zu definieren oder gar über sie zu bestimmen. Wir wissen nur zu gut, was ansonsten geschieht: Im Namen des Ultraliberalismus und des Wettbewerbs werden die Gewinne zum eindeutigen Vorteil des internationalen Kapitals privatisiert und die Verluste ohne Rücksicht auf die Interessen der Allgemeinheit oder der Bürger und insbesondere der Ärmsten unter ihnen verstaatlicht. Es kann nicht zu oft betont werden, welchen entscheidenden Einfluss diese Strategien auf den sozialen Verfall haben, den unsere Länder derzeit erleben."@de9
"Στην παράγραφο 6 αυτής της έκθεσης σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας επισημαίνεται «η ελευθερία των δημόσιων αρχών των κρατών μελών να ορίζουν, να οργανώνουν και να χρηματοδοτούν τις ΚΥΚΩ » σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτή και μόνον η φράση, παρά την «από κοινού ευθύνη» της Ένωσης, καθιστά το υπόλοιπο κείμενο άνευ σημασίας: οι δημόσιες υπηρεσίες εμπίπτουν και πρέπει να συνεχίσουν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και μόνο σε αυτήν. Εναπόκειται σε έκαστο κράτος μέλος να αποφασίσει αν αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται από την αγορά, ή από την εθνική αλληλεγγύη ως ο εγγυητής του κοινού καλού, ή στην πραγματικότητα από μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Με άλλα λόγια, δεν είναι ευθύνη ούτε της Επιτροπής ούτε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου να ορίζουν, και ακόμη λιγότερο να αποφαίνονται, επί των δημοσίων υπηρεσιών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει αν ενεργούν με τέτοιο τρόπο: ιδιωτικοποίηση των κερδών στο όνομα του υπερφιλελευθερισμού και του ανταγωνισμού, και αυτό, προς μέγα όφελος του διεθνούς κεφαλαίου· και «εθνικοποίηση» των ζημιών, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη το γενικό συμφέρον ή το συμφέρον των πολιτών, ειδικά δε των φτωχότερων εξ αυτών. Δεν αρκούν τα λόγια για να πούμε πόσο ευθύνονται αυτές οι πολιτικές για τη διάλυση του κοινωνικού ιστού που βιώνουν τώρα οι χώρες μας."@el10
"Paragraph 6 of this report on social services of general interest points out ‘the Member State authorities’ freedom to define, organise and finance social services of general interest as they see fit’, in accordance with the principle of subsidiarity. This one sentence, notwithstanding the so-called ‘joint responsibility’ of the Union, renders the rest of the text meaningless: public services fall within and must continue to fall within the Member States’ prerogative, and theirs alone. It is up to each Member State to decide whether these services depend on the market, or on national solidarity as the guarantor of the common good, or indeed on a fair balance between these two elements. In other words, it is not the responsibility of either the Commission or the European Court of Justice in Luxembourg to define, and even less to rule over, public services. We know only too well what happens if they do act in that way: the privatisation of profits, in the name of ultra-liberalism and of competition, and this, to the great advantage of international capital; and the ‘nationalisation’ of losses, without any concern for the general interest or for that of the citizens, especially the poorest among them. It can never be said enough how responsible these policies are for the social disintegration that our countries are now experiencing."@en4
"En el apartado 6 de este informe sobre los servicios sociales de interés general se recuerda «la libertad de las autoridades de los Estados miembros para definir, organizar y financiar a su buen entender los servicios sociales de interés general», en virtud del principio de subsidiariedad. Esta frase por sí sola, a pesar de la supuesta «corresponsabilidad» de la Unión, hace que el resto del texto pierda todo significado: los servicios públicos dependen y deben seguir dependiendo únicamente de la prerrogativa de los Estados. Y a cada Estado corresponde decidir si se rigen por el mercado o por la solidaridad nacional garante del bien común, o también por una justa proporción de ambos elementos. En otras palabras, no corresponde ni a la Comisión ni al Tribunal de Justicia de Luxemburgo definir y menos aún regular los servicios públicos. Sabemos bien qué sucede en caso contrario: privatización de los beneficios en nombre del ultraliberalismo y la competencia, a mayor provecho del capital internacional, y «nacionalización» de las pérdidas, sin preocupación por el interés general ni por los ciudadanos, en especial los más pobres. Nunca se dirá lo suficiente hasta qué punto estas políticas son responsables de la desintegración social que experimentan actualmente nuestros países."@es21
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@et5
"Yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja koskevan mietinnön 6 kohdassa korostetaan "jäsenvaltioiden viranomaisten" vapautta "määritellä, organisoida ja rahoittaa yleishyödylliset sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla" toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä yksi virke tekee lopun tekstistä merkityksettömäksi huolimatta siitä, että tekstissä puhutaan myös EU:n "jaetusta vastuusta": julkiset palvelut ovat ja niiden täytyy vastedeskin olla yksinomaan jäsenvaltioiden etuoikeus. Jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, ovatko nämä palvelut riippuvaisia markkinoista vai kansallisesta solidaarisuudesta, jolla taataan yhteisen hyvän toteutuminen, vai näiden kahden oikeudenmukaisesta tasapainosta. Toisin sanoen komission tai Luxemburgissa toimivan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vastuulla ei ole määritellä saatikka sitten säännellä julkisia palveluja. Tiedämme aivan liian hyvin, mitä tapahtuu, jos ne näin tekevät: voitot yksityistetään ääriliberalismin ja kilpailun nimissä, jolloin suurin hyöty menee kansainväliselle pääomalle, ja tappiot "kansallistetaan" piittaamatta lainkaan yleisestä edusta tai kansalaisten ja etenkään köyhimpien kansalaisten edusta. Koskaan ei voida korostaa tarpeeksi, miten suuri vastuu tällaisilla toimilla on siinä yhteiskunnan pirstoutumisessa, joka maissamme on meneillään."@fi7
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@hu11
"Al punto 6 della relazione sui servizi sociali di interesse generale si richiama “la libertà delle autorità degli Stati membri di definire, organizzare e finanziare i SSIG a loro discrezione” in virtù del principio di sussidiarietà. Questa sola frase, nonostante la pretesa “corresponsabilità” dell’Unione, rende inutile la parte rimanente del testo: i servizi pubblici sono e devono continuare a essere prerogativa esclusiva degli Stati. Spetta a ciascuno Stato decidere se tali servizi devono dipendere dal mercato, dalla solidarietà nazionale in quanto garante del bene comune, oppure da una giusta commistione dei due elementi. In atri termini, non spetta né alla Commissione né alla Corte di giustizia di Lussemburgo definire e ancor meno dettar legge in materia di servizi pubblici. Sappiamo bene che cosa succede in caso contrario: privatizzazione degli utili in nome dell’ultraliberalismo e della concorrenza, a grande vantaggio del capitale internazionale, e “nazionalizzazione” delle perdite, senza scrupoli per l’interesse generale né per quello dei cittadini, in particolare dei meno abbienti. Non si denuncerà mai a sufficienza la responsabilità di queste politiche nei confronti della disintegrazione sociale che vivono oggi i nostri paesi."@it12
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@lt14
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@lv13
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@mt15
"In paragraaf 6 van dit verslag over de sociale diensten van algemeen belang staat dat “de overheidsinstanties van de lidstaten de vrijheid hebben om de SDAB naar eigen goeddunken te definiëren, te organiseren en te financieren..”, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Weliswaar doet men alsof de Unie “medeverantwoordelijkheid’ heeft, maar alleen deze zin al maakt de rest van de tekst nutteloos: de openbare diensten vallen - en moeten blijven vallen - onder de uitsluitende bevoegdheid van de staten. Elke staat moet zelf beslissen of zijn diensten afhangen van de markt of van de nationale solidariteit die het algemeen goed garandeert, of ook van een juiste verhouding tussen beide elementen. Met andere woorden, het is aan de Commissie noch aan het Hof van Justitie in Luxemburg om de openbare diensten te definiëren, en nog minder om daar de scepter over te zwaaien. Men weet heel goed wat er anders gebeurt: privatisering van de winst, in naam van het ultraliberalisme en de concurrentie, met alle reusachtige voordelen van dien voor het internationaal kapitaal, en ‘nationalisering’ van de verliezen, zonder enige bezorgdheid over het algemeen belang van de burgers en zeer zeker de arme burgers. Men raakt nooit uitgepraat over de verantwoordelijkheid van dit beleid voor het sociale verval waarin onze landen verzeild zijn geraakt."@nl3
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@pl16
"O nº 6 deste relatório sobre os serviços sociais de interesse geral salienta a liberdade de "as autoridades dos Estados-Membros" definirem, organizarem e financiarem os serviços gerais como o entenderem, de acordo com o princípio da subsidiariedade. Esta única frase, não obstante a pretensa "co-responsabilidade" da União, torna inútil o resto do texto: os serviços públicos são e devem continuar a ser uma prerrogativa dos Estados-Membros, e apenas deles. Incumbe a cada Estado-Membro decidir se estes serviços dependem do mercado ou da solidariedade nacional enquanto garante do bem comum, ou ainda de um justo equilíbrio entre estes dois elementos. Por outras palavras, não cabe à Comissão nem ao Tribunal Europeu de Justiça no Luxemburgo definir, e muito menos regular, os serviços públicos. Sabemos muito bem o que acontece se assim fizerem: privatização dos lucros, em nome do ultraliberalismo e da concorrência, e isto para grande benefício do capital internacional, e "nacionalização" dos prejuízos, sem qualquer preocupação com o interesse geral nem com o interesse dos cidadãos, especialmente os mais pobres. Nunca é demais repetir o quanto essas políticas são responsáveis pela desintegração social que os nossos países conhecem neste momento."@pt17
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@ro18
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@sk19
"Au paragraphe 6 de ce rapport sur les services sociaux d'intérêt général, il est rappelé "la liberté des autorités nationales de définir, organiser et financer les services sociaux d'intérêt général comme elles l'entendent", en vertu du principe de subsidiarité. Cette seule phrase, nonobstant la prétendue "coresponsabilité" de l'Union, rend inutile le reste du texte: les services publics relèvent et doivent continuer à relever de la seule prérogative des États. Et c'est à chaque État de décider si ces services dépendent du marché, ou de la solidarité nationale garante du bien commun, ou encore d'une juste proportion entre ces deux éléments. En d'autres termes, il n'appartient ni à la Commission ni à la Cour de Justice de Luxembourg de définir et encore moins de régenter les services publics. On sait bien, dans le cas contraire, ce qui arrive: privatisation des profits, au nom de l'ultralibéralisme et de la concurrence, et au grand avantage du capital international; et "nationalisation" des pertes, sans souci de l'intérêt général ni de celui des citoyens, notamment des plus pauvres. On ne dira jamais assez la responsabilité de ces politiques dans la désintégration sociale que vivent aujourd'hui nos pays."@sl20
"I punkt 6 i betänkandet om sociala tjänster av allmänt intresse står det att ”medlemsstaternas myndigheter är fria att utforma, organisera och finansiera de sociala tjänsterna av allmänt intresse efter eget tycke” enligt subsidiaritetsprincipen. Trots gemenskapens så kallade medansvar gör denna enda mening resten av texten meningslös. De offentliga tjänsterna är medlemsstaternas privilegium, och måste så förbli. Varje medlemsstat måste besluta huruvida dessa tjänster ska vara beroende av marknaden eller av nationell solidaritet för att sörja för allmänhetens bästa, eller kanske av en kombination av de båda. Ansvaret för att utforma, än mindre besluta om, offentliga tjänster ligger alltså inte hos kommissionen eller EG-domstolen i Luxemburg. Vi vet alltför väl vad som skulle hända i så fall. Det skulle leda till privatisering av vinster i ultraliberalismens och konkurrensens namn, till förmån för internationellt kapital, och ”nationalisering” av förluster utan hänsyn till det allmänna intresset eller till medborgarnas intresse, i synnerhet de fattigaste. Man kan aldrig nog betona att dessa strategier är orsaken till den sociala misär som nu råder i våra länder."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (ITS ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9,8
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph