Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-131"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.14.3-131"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@sv22
lpv:translated text
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@cs1
"Fælles regler for luftfart er nødvendige og ønskelige, ikke mindst ud fra et sikkerhedsperspektiv. Der er dermed gode grunde til at diskutere, hvordan det nuværende samarbejde i forbindelse med luftfartsspørgsmål skal fortsætte og udvikles. Som sædvanlig forsøger Europa-Parlamentet dog at komme med andre forslag, hvor formålet er at øge EU's magt på områder, som bør være forbeholdt nationalstaterne. Vi mener dog, at det i den aktuelle betænkning foreslås, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) skal have et alt for omfattende mandat. Vi har tillid til, at de kompetente nationale myndigheder er i stand til at sørge for, at piloterne har en tilfredsstillende erhvervskompetence og adækvate sprogkundskaber. Vi er heller ikke enige i den opfattelse, at EU-landene skal have en fælles repræsentant i Den Internationale Organisation for Civil Luftfart under FN (ICAO). Vi har således stemt nej til denne betænkning."@da2
". Gemeinsame Regeln für die Luftfahrt sind notwendig und wünschenswert, nicht zuletzt von Standpunkt der Sicherheit aus. Damit gibt es gute Gründe für eine Diskussion über die Fortführung und Weiterentwicklung der gegenwärtigen Zusammenarbeit in Luftfahrtsfragen. Wie immer versucht jedoch das Europäische Parlament, andere Vorschläge mit einzubringen, die auf eine Ausweitung der Macht der EU auf Gebieten abzielt, die den Mitgliedstaaten vorbehalten sein sollten. Unserer Ansicht nach wird im vorliegenden Bericht jedoch ein zu weit reichendes Mandat für die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) vorgeschlagen. Wir vertrauen darauf, dass die zuständigen nationalen Behörden sicherstellen können, dass die Piloten über ausreichende berufliche Qualifikationen und Sprachkenntnisse verfügen. Ebenso wenig teilen wir die Auffassung, dass die EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Vertretung in der UN-Agentur für weltweite Luftfahrtthemen (ICAO) benötigen. Wir haben daher gegen den Bericht gestimmt."@de9
". Η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές είναι αναγκαία και επιθυμητή, ιδίως από την άποψη της ασφάλειας. Είναι, συνεπώς, απολύτως εύλογη η συζήτηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η υφιστάμενη συνεργασία για θέματα αεροπορικών μεταφορών. Ως συνήθως, όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να εισαγάγει άλλες προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε τομείς οι οποίοι πρέπει να υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι στην υπό εξέταση έκθεση προτείνεται υπερβολικά ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Είμαστε σίγουροι ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι πιλότοι διαθέτουν ικανοποιητική επαγγελματική κατάρτιση και επαρκείς γλωσσικές γνώσεις. Δεν συμμεριζόμαστε, άλλωστε, την άποψη ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαθέτουν κοινό αντιπρόσωπο στο αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ για θέματα της παγκόσμιας αεροπορίας (στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας). Συνεπώς, καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση."@el10
"Common rules governing air transport are necessary and desirable, especially from a safety point of view. There are thus good reasons for debating how current cooperation on aviation issues should continue and be developed. As usual, the European Parliament is trying, however, to import other proposals aimed at increasing the EU’s power in areas that should be reserved for the individual Member States. We believe, however, that the current report proposes too far-reaching a mandate for the European Aviation Safety Agency. We are confident that competent national authorities are capable of ensuring that pilots have satisfactory professional skills and adequate language knowledge. Nor do we share the view that the EU countries should have a common representative within the UN body for global aviation issues (the International Civil Aviation Organisation). We have thus voted against this report."@en4
"Las normas comunes que regulan el transporte aéreo son necesarias y convenientes, especialmente desde el punto de vista de la seguridad. Por ello existen motivos para debatir cómo debería desarrollarse y continuar la actual cooperación en cuestiones de aviación. Sin embargo, como es habitual, el Parlamento Europeo trata de importar otras propuestas que pretenden aumentar el poder de la UE en áreas que deberían estar reservadas a cada Estado miembro. No obstante, creemos que el informe actual propone demasiadas competencias para la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Confiamos en que las autoridades nacionales competentes sean capaces de garantizar que los pilotos cuentan con habilidades profesionales satisfactorias, además de un conocimiento adecuado de lenguas. Tampoco compartimos la idea de que los países de la UE deberían contar con un representante común en el órgano de las Naciones Unidas para las cuestiones globales de aviación (la Organización de la Aviación Civil Internacional). Por lo tanto, hemos votado en contra de este informe."@es21
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@et5
"Lentoliikenteen yhteiset säännöt ovat varsinkin turvallisuuden kannalta tarpeen ja suositeltavia. On syytäkin keskustella siitä, miten nykyistä lentoliikenneyhteistyötä pitäisi jatkaa ja kehittää. Euroopan parlamentti yrittää kuitenkin tavanomaiseen tapaan saada läpi muitakin ehdotuksia lisätäkseen EU:n toimivaltaa aloilla, joiden pitäisi olla varattu yksittäisille jäsenvaltioille. Mielestämme nykyisessä mietinnössä ehdotettu Euroopan lentoturvallisuusviraston tehtäväkenttä on kuitenkin liian laaja. Luotamme siihen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset pystyvät takaamaan lentäjien riittävän ammatti- ja kielitaidon. Emme myöskään yhdy siihen käsitykseen, että EU:n jäsenvaltioilla pitäisi olla yhteinen edustaja maailmanlaajuisia ilmailuasioita käsittelevässä YK:n elimessä (Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä). Näin ollen olemme äänestäneet mietintöä vastaan."@fi7
". Des règles communes régissant le transport aérien sont nécessaires et souhaitables, en particulier pour la sécurité. Nous avons donc de bonnes raisons de débattre la manière dont il convient de poursuivre et de renforcer la coopération actuelle dans le domaine de l’aviation. Comme de coutume, le Parlement européen tente toutefois de faire passer d’autres propositions visant à accroître le pouvoir de l’UE dans des domaines qui devraient être réservés aux États membres individuels. Cependant, nous estimons que le présent rapport propose un mandat trop vaste pour l’Agence européenne de la sécurité aérienne. Nous sommes certains que les autorités nationales compétentes sont capables de veiller à ce que les pilotes disposent de compétences professionnelles satisfaisantes et des connaissances linguistiques appropriées. Nous ne pensons pas non plus que les pays de l’UE doivent avoir un représentant commun aux Nations unies chargé des questions mondiales en matière d’aviation (l’Organisation de l’aviation civile internationale). Nous avons donc voté contre ce rapport."@fr8
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@hu11
"Regole comuni nel settore dell’aviazione civile sono necessarie e auspicabili, soprattutto per motivi di sicurezza. Vi sono quindi buone ragioni per discutere dell’opportunità e dei modi di portare avanti e sviluppare l’attuale cooperazione in materia di trasporto aereo. Come sempre, tuttavia, il Parlamento europeo cerca di introdurre nuove proposte per aumentare il potere dell’Unione in settori che dovrebbero essere riservati all’autorità dei singoli Stati membri. Riteniamo inoltre che la relazione in esame preveda un mandato eccessivamente ampio per l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Siamo certi che le competenti autorità nazionali sono in grado di garantire che i piloti abbiano sufficienti capacità professionali e adeguate competenze linguistiche. Inoltre non condividiamo l’opinione secondo la quale i paesi europei dovrebbero avere un rappresentante comune in seno all’ICAO, l’organismo dell’ONU che si occupa di questioni attinenti all’aviazione a livello mondiale. Abbiamo quindi votato contro la relazione."@it12
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@lt14
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@lv13
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@mt15
"Gemeenschappelijke regels voor luchttransport zijn noodzakelijk en wenselijk, vooral vanuit veiligheidsperspectief. Er zijn daarom goede redenen om te discussiëren over de manier waarop de huidige samenwerking over luchtvaartkwesties moet worden voortgezet en ontwikkeld. Zoals gebruikelijk probeert het Europees Parlement echter andere voorstellen op te nemen, die de bevoegdheden van de EU versterken op terreinen die aan de nationale staten voorbehouden dienen te blijven. Volgens ons is het mandaat dat in het onderhavige verslag wordt voorgesteld voor het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) te ruim. Wij hebben er vertrouwen in dat de verantwoordelijke nationale overheden in staat zijn erop toe te zien dat de pIAOten tevredenstellende professionele vaardigheden en voldoende taalvaardigheid hebben. Wij delen ook niet de mening dat de EU-landen een gemeenschappelijke vertegenwoordiger binnen het VN orgaan voor mondiale luchtvaartkwesties (International Civil Aviation Organization) moeten hebben. Wij hebben derhalve tegen dit verslag gestemd."@nl3
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@pl16
"São necessárias e desejáveis regras comuns que rejam os transportes aéreos, especialmente do ponto de vista da segurança. Assim sendo, há boas razões para que se debata a forma como a actual cooperação neste domínio deverá ser prosseguida e desenvolvida. No entanto, como é hábito, o Parlamento Europeu está a tentar importar outras propostas que visam aumentar os poderes da UE em áreas que deveriam permanecer reservadas aos vários Estados-Membros. Porém, consideramos que o presente relatório propõe um mandato demasiado abrangente para a Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Confiamos que as autoridades nacionais competentes sejam capazes de assegurar que os pilotos disponham das qualificações profissionais e conhecimentos linguísticos necessários. Não partilhamos também a ideia de que os Estados-Membros da UE devam ter um representante comum no organismo da ONU ligado à aviação civil internacional (A Organização Internacional para a Aviação Civil ). Por isso, votámos contra o relatório."@pt17
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@ro18
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@sk19
"Gemensamma regler för lufttransporter är nödvändiga och önskvärda, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas. Som vanligt försöker dock Europaparlamentet att lyfta in andra förslag som syftar till att utöka EU:s makt på områden som bör förbehållas nationalstaterna. Vi anser dock att det aktuella betänkandet föreslår att den Europeiska byrån för luftsäkerhet (EASA) skall få ett alltför omfattande mandat. Vi har förtroende för att behöriga nationella myndigheter är förmögna att se till att piloterna har en tillfredsställande yrkeskompetens och fullgoda språkkunskaper. Vi delar inte heller uppfattningen att EU-länderna skall ha en gemensam företrädare inom FN:s organ för globala luftfartsfrågor (ICAO). Vi har således röstat nej till detta betänkande."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,5,20,15,1,19,14,16,11,11,22,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph