Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-14-Speech-3-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070314.4.3-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Det er godt for Europa, at Rådet har vedtaget en handlingsplan på energiområdet for 2007-2009. Dermed har det taget det første skridt i retning af at indføre en fælles europæisk energipolitik - om end i en udvandet form. Selv om man på topmødet erkendte, at Europa har lang vej endnu, før vi når frem til et konkurrencebetonet og forenet indre marked for energi, undlod man at give sin støtte til en fuldstændig adskillelse af ejerskabet til energivirksomheder, som er en central faktor for gennemførelsen af dette. En fuldkommen ubegrænset integration inden for sektoren vil føre til dannelse af kolossale energikonglomerater, der vil have kolossal økonomisk og politisk indflydelse i alle lande. Dette vil give dem mulighed for at udøve effektiv indflydelse på politiske anliggender både på nationalt - og som vi for nylig er blevet klar over - på internationalt plan. Energisektoren er også mindre konkurrencebetonet og derfor mindre omkostningseffektiv, end den burde være. Sikkerhedsrisikoen er ligeledes en farlig følge af denne situation. Hvis det statskontrollerede russiske ejerskab gør indhug i disse store og mægtige virksomheder, vil det være en økonomisk og frem for alt politisk katastrofe, navnlig for de nye medlemsstater i Central- og Østeuropa. Adskillelsen af ejerskabet til energivirksomheder og indførelsen af gennemsigtige markedsregler for alle i hele Europa vil sammen med en fælles indfaldsvinkel til den eksterne energipolitik blandt de europæiske lande forbedre energimarkedets funktion, forbedre gennemsigtigheden af den interne politik i de enkelte EU-medlemsstater og føre til en betydelig reduktion af de udenrigspolitiske og sikkerhedsmæssige risici, ikke kun for de enkelte medlemsstater, men også for Unionen som helhed."@da2
"Herr Präsident! Es ist eine gute Sache für Europa, dass der Rat den energiepolitischen Aktionsplan für die Jahre 2007 bis 2009 angenommen hat. Damit hat er einen ersten Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Energiepolitik getan – wenn auch in aufgeweichter Form. Auf dem Gipfel wurde zwar der Tatsache Rechnung getragen, dass Europa noch einen weiten Weg vor sich hat, bis ein wettbewerbsfähiger und einheitlicher Energiebinnenmarkt zustande kommt. Aber dennoch hat man nicht die Forderung unterstützt, eine vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung der Energieverbünde vorzunehmen, obwohl dies eigentlich ein entscheidender Faktor ist. Eine vollkommen uneingeschränkte Integration in diesem Sektor wird zur Entstehung riesiger Energiekonzerne führen, die in allen Ländern enormen wirtschaftlichen und politischen Einfluss ausüben werden. Damit wären sie in der Lage, politische Angelegenheiten sowohl auf nationaler als auch – wie wir vor kurzem feststellen mussten – auf internationaler Ebene zu beeinflussen. Außerdem ist der Energiesektor weniger wettbewerbsfähig und somit weniger effizient, als er eigentlich sein sollte. Eine ähnlich gefährliche Konsequenz wäre das höhere Sicherheitsrisiko. Sollten russische Staatsunternehmen ihre Fühler nach diesen großen und mächtigen Konzernen ausstrecken, dann wäre dies insbesondere für die neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa eine wirtschaftliche und vor allem politische Katastrophe. Wenn uns die eigentumsrechtliche Entflechtung der Energieverbünde gelingt, wenn wir transparente, allgemein gültige EU-Vorschriften annehmen und wenn alle EU-Länder eine gemeinsame Herangehensweise an die Energieaußenpolitik verfolgen, dann wäre es möglich, die Funktionsweise des Energiemarktes zu verbessern, die Innenpolitik in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten transparenter zu gestalten und die außen- und sicherheitspolitischen Risiken nicht nur in den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch in der gesamten Union wesentlich einzudämmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό για την Ευρώπη το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την ενέργεια την περίοδο 2007-2009. Με την απόφαση αυτή, έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής – παρότι δεν είναι όσο ισχυρή θα έπρεπε. Παρά το γεγονός ότι στη διάσκεψη κορυφής αναγνωρίστηκε ότι η Ευρώπη έχει πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και ενωμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, δεν υποστηρίχθηκε ο πλήρης διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων ενέργειας, ο οποίος έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ανεξέλεγκτη ολοκλήρωση του τομέα θα οδηγήσει στη σταδιακή δημιουργία κολοσσιαίων ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι θα ασκούν τεράστια οικονομική και πολιτική επιρροή σε όλες τις χώρες. Αυτό θα τους επιτρέψει εν τέλει να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – όπως προσφάτως αντιληφθήκαμε. Ο ενεργειακός τομέας είναι επίσης λιγότερο ανταγωνιστικός και, ως εκ τούτου, λιγότερο αποτελεσματικός από ό,τι θα όφειλε. Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι μια εξίσου επικίνδυνη συνέπεια αυτής της κατάστασης. Αν οι κρατικά ελεγχόμενες ρωσικές επιχειρήσεις καταφέρουν να διαβρώσουν αυτές τις τεράστιες και πανίσχυρες επιχειρήσεις θα πρόκειται για οικονομική και, κυρίως, πολιτική καταστροφή, ιδίως για τα νέα κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών ενεργειακών επιχειρήσεων και η θέσπιση διαφανών πανευρωπαϊκών κανόνων της αγοράς για όλους, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση κοινής στάσης από τα ευρωπαϊκά κράτη σε θέματα εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, θα ενισχύσει τη διαφάνεια της εσωτερικής πολιτικής στα κράτη μέλη της ΕΕ και θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας όχι μόνο για τα επιμέρους κράτη μέλη αλλά και για την Ένωση συνολικά."@el10
"Mr President, it is a good thing for Europe that the Council has adopted the energy action plan for 2007-2009. In so doing, it has taken the first step towards establishing a common European energy policy – albeit in a watered-down form. Although the summit recognised that Europe has a long way to go if it is to achieve a competitive and unified internal market for energy, it failed to support the complete unbundling of energy company ownership, which is a vital factor in achieving this. Completely unrestricted integration in the sector will lead to the emergence of huge energy conglomerates, which will wield enormous economic and political influence in all countries. This will enable them effectively to influence political affairs at both national and – as we have recently become aware – international level. The energy sector is also less competitive and therefore less efficient than it ought to be. The risk to security is a similarly dangerous consequence of this situation. If Russian state-controlled ownership were to make inroads into these large and powerful firms it would be an economic and above all a political disaster, especially for the new Member States from Central and Eastern Europe The unbundling of energy company ownership and the adoption of transparent Europe-wide market rules for all, along with a common approach among European countries to external energy policy, would improve the functioning of the energy market, improve the transparency of internal policy in the individual EU Member States and significantly reduce foreign policy and security risks not only for the individual Member States but also for the Union as a whole."@en4
"Señor Presidente, la aprobación por parte del Consejo del plan de acción en materia de energía para el período 2007-2009 resulta positiva para Europa. Con esta decisión, se ha dado el primer paso hacia la creación de una política europea común en este ámbito, aunque de una forma un tanto suavizada. En la cumbre se ha reconocido que todavía queda un largo camino por recorrer para que en Europa exista un mercado interior de la energía competitivo y unificado. Sin embargo, no se ha respaldado la completa separación de la propiedad de las compañías energéticas, un factor clave para la creación de dicho mercado. La integración totalmente ilimitada del sector provocará la aparición de grandes conglomerados energéticos, los cuales ejercerán una enorme influencia económica y política en todos los países. Así, podrán influir de forma efectiva en cuestiones políticas tanto en el plano nacional como en el internacional, como hemos podido comprobar hace poco. Además, de este modo, el sector de la energía resultará menos competitivo y, por tanto, menos eficiente de lo que debiera. Por otra parte, el riesgo para la seguridad es otra consecuencia peligrosa de esta clase de situación. Si la propiedad bajo control estatal ruso llegara a adentrarse en estas grandes y poderosas empresas, nos encontraríamos ante un desastre económico y, sobre todo, político, en particular para los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental. La disgregación de la propiedad de las empresas energéticas, la aprobación de normas de mercado comunitarias transparentes y aplicables para todos, y la existencia de un planteamiento común entre los países europeos con respecto a la política energética exterior son factores que mejorarían el funcionamiento del mercado de la energía, aumentarían la transparencia de la política interior en los Estados miembros y reducirían de forma significativa los riesgos de seguridad y de política exterior, no solo para cada uno de los Estados miembros, sino para todo el conjunto de la Unión."@es21
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@et5
"Arvoisa puhemies, on Euroopan unionille hyväksi, että neuvosto antoi energia-alan toimintasuunnitelman vuosiksi 2007–2009. Näin tehdessään se otti ensimmäisen askeleen kohti Euroopan yhteistä energiapolitiikkaa, joskin melko vesitetyssä muodossa. Vaikka huippukokouksessa tunnustettiin, että EU:lla on pitkä taival edessään, ennen kuin kilpailukykyiset ja yhtenäiset energian sisämarkkinat saadaan aikaan, siellä ei tuettu energiayhtiöiden omistuksen täyttä eriyttämistä, mikä on avaintekijä markkinoiden aikaansaamiseksi. Täysin rajoittamaton yhdistymisvapaus energia-alalla synnyttää valtavia energia-alan ryhmittymiä, joilla on valtavasti taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa kaikissa maissa. Näin ne voivat vaikuttaa tehokkaasti politiikkaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, kuten viime aikoina on nähty. Energia-alalla on myös vähemmän kilpailua, ja se toimii näin ollen tehottomammin kuin sen pitäisi. Toimitusvarmuuden vaarantuminen on vastaavasti yhtä vaarallinen seuraus tästä tilanteesta. Venäjän valtion soluttautuminen näihin suuriin ja vaikutusvaltaisiin yrityksiin olisi taloudellinen ja ennen kaikkea poliittinen katastrofi etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa sijaitseville uusille jäsenvaltioille. Mikäli energiayhtiöiden omistusta eriytetään ja laaditaan Euroopan laajuiset kaikkia sitovat avoimet markkinasäännöt yhdessä EU-maiden yhteisen ulkoista energiapolitiikkaa koskevan lähestymistavan kanssa, tehostetaan energiamarkkinoiden toimintaa, lisätään yksittäisten jäsenvaltioiden sisäisen politiikan avoimuutta ja vähennetään selvästi ulkopoliittisia ja turvallisuutta koskevia riskejä sekä yksittäisissä jäsenvaltioissa että koko unionissa."@fi7
"Monsieur le Président, l’adoption par le Conseil du programme d’action dans le domaine de l’énergie pour la période 2007-2009 constitue une excellente chose pour l’Europe. Ce faisant, il a atteint un premier palier en vue de la création d’une politique énergétique européenne commune - quoique sous une forme édulcorée. Même si le sommet a admis que l’instauration d’un marché intérieur de l’énergie compétitif et intégré n’était pas pour demain, il a omis de soutenir la privatisation complète des entreprises de services énergétiques, un élément indispensable pour y parvenir. L’intégration totalement libre du secteur donnera naissance à d’immenses conglomérats énergétiques, qui exerceront une influence économique et politique énorme dans tous les pays. Ils pourront ainsi influer efficacement sur la politique nationale et - comme nous avons pu nous en rendre compte dernièrement - internationale. Le secteur énergétique perd ainsi en compétitivité et en efficacité. De même, il en découle un risque tout aussi dangereux pour la sécurité. Si l’État russe, de par la participation qu’il détient dans ces sociétés, venait à maîtriser ces entreprises de grande taille et puissantes, nous assisterions à une catastrophe économique, mais avant tout politique, en particulier pour les nouveaux États membres d’Europe centrale et orientale. La privatisation des entreprises du secteur de l’énergie et l’adoption de règles transparentes sur le marché européen, qui s’appliqueraient à tous, ainsi que l’engagement des pays européens en faveur d’une approche commune en matière de politique énergétique extérieure, permettraient d’améliorer le fonctionnement du marché de l’énergie, la transparence de la politique intérieure des différents États membres, tout en réduisant considérablement les risques en matière de politique étrangère et de sécurité, non seulement pour les États membres de l’UE, mais également pour l’Union dans son ensemble."@fr8
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@hu11
"Signor Presidente, è positivo per l’Europa che il Consiglio abbia adottato il piano d’azione per l’energia per il periodo 2007-2009. Ha così compiuto il primo passo verso l’adozione di una politica energetica europea comune, pur se in forma attenuata. Sebbene il Vertice abbia riconosciuto che l’Europa deve compiere molta strada per realizzare un mercato interno comune e competitivo dell’energia, esso non ha sostenuto la piena separazione della proprietà delle imprese energetiche, un fattore fondamentale per conseguire questo obiettivo. L’integrazione totalmente illimitata nel settore favorirà la nascita di enormi conglomerati energetici, che eserciteranno una fortissima influenza economica e politica in tutti i paesi. Ciò permetterà loro di influenzare realmente la situazione politica, sia a livello nazionale sia – come abbiamo constatato di recente – a livello internazionale. Il settore dell’energia è anche meno competitivo e quindi meno efficiente di quanto dovrebbe essere. Il rischio per la sicurezza è una conseguenza altrettanto pericolosa di tale situazione. Se le imprese russe di proprietà statale dovessero danneggiare queste grandi e potenti imprese, sarà una catastrofe economica e soprattutto politica, in particolare per i nuovi Stati membri dell’Europa centrale e orientale. La separazione della proprietà delle imprese energetiche e l’adozione a livello europeo di regole di mercato trasparenti applicate a tutti, insieme con una strategia comune dei paesi europei nei riguardi della politica energetica esterna, migliorerebbero il funzionamento del mercato dell’energia e la trasparenza della politica interna nei singoli Stati membri dell’Unione, e ridurrebbero in modo significativo i rischi per la politica estera e di sicurezza non solo per i singoli Stati membri ma anche per l’Unione nel suo insieme."@it12
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@lt14
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@lv13
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het is een goed teken voor Europa dat de Europese Raad een energieactieplan 2007-2009 heeft goedgekeurd. Daarmee heeft hij een eerste concrete stap gezet voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijk Europees energiebeleid, zij het dan in een wat halfslachtige vorm. De Top heeft weliswaar erkend dat Europa nog ver verwijderd is van een concurrentiekrachtige en onderling verbonden energiemarkt, maar tegelijkertijd heeft hij verzuimd steun uit te spreken voor de volledige ontkoppeling van het eigendom van energiebedrijven, die noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van zo’n markt. Een ongebreidelde integratie op energiegebied leidt tot het ontstaan van enorme economische agglomeraten, die in elk land over niet alleen een groot economisch gewicht maar ook veel politieke macht zullen beschikken. Daarmee zouden deze een groot stempel kunnen drukken op de politieke besluitvorming niet alleen meer op nationaal niveau maar ook - zoals we de laatste tijd kunnen zien - op Europees niveau. In de energiesector is er bovendien een geringe concurrentie, en deze sector is daarom veel minder efficiënt dan zij zou kunnen zijn. Een niet te onderschatten gevolg zijn de grotere veiligheidsrisico. Met name in de nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa zou het een regelrechte economische, maar vooral ook politieke ramp zijn, indien door de Russische staat gecontroleerde entiteiten een stevige positie verwierven in dit soort grote machtige energiebedrijven. De ontkoppeling van het eigendom van energiebedrijven en transparante pan-Europese marktregulering voor alle partijen zouden, in combinatie met een gemeenschappelijk EU-energiebeleid, kunnen zorgen voor een betere marktwerking in de energiesector, voor meer transparantie van het binnenlands beleid in de lidstaten en voor al met al geringere risico’s voor de buitenlandse politiek en de veiligheid, zowel in de lidstaten als in de Unie in haar geheel."@nl3
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@pl16
"Senhor Presidente, o facto de o Conselho ter adoptado o plano de acção no domínio da energia para o período 2007-2009 constitui um dado positivo. Ao fazê-lo, deu o primeiro passo para a criação de uma política energética europeia comum – embora de uma forma diluída. A cimeira, apesar de ter reconhecido que a Europa, para alcançar um mercado interno de energia competitivo e unificado, tem um longo caminho a percorrer, não conseguiu fazer valer a separação total da propriedade das companhias de energia, que constitui um factor vital para alcançar este objectivo. A integração ilimitada no sector levará ao surgimento de conglomerados de empresas energéticas enormes, que exercerão uma grande influência económica e política em todos os países. Tal permitir-lhes-á influenciar efectivamente os acontecimentos políticos, tanto a nível nacional – como vimos recentemente –, como a nível internacional. O sector energético também é menos competitivo e, por isso, menos eficaz do que poderia ser. Uma consequência igualmente perigosa desta situação é o risco que esta constitui para a segurança. Se o capital russo controlado pelo Estado penetrasse nestas empresas enormes e poderosas seria uma catástrofe económica, mas, sobretudo, política, em especial, para os novos Estados-Membros da Europa Central e Oriental. A separação da propriedade das companhias energéticas e a adopção de regras de mercado transparentes a nível europeu para todos, acompanhadas de uma abordagem conjunta dos países europeus à política externa em matéria de energia, melhorariam o funcionamento do mercado energético, aumentariam a transparência da política interna nos diversos Estados-Membros da UE e reduziriam significativamente o risco do ponto de vista de política externa e da segurança não só para cada um dos Estados-Membros, mas também para a União no seu todo."@pt17
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@ro18
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@sk19
"Pane předsedo, je dobrým znamením pro Evropu, že Evropská rada přijala akční plán v oblasti energetiky pro období 2007–2009. Učinila tak první konkrétní krok k založení společné evropské energetické politiky - byť polovičatý. Summit sice uznal, že Evropa má daleko ke kompetitivnímu a propojenému vnitřnímu trhu s energií, zároveň však nepodpořil úplný vlastnický unbundling energetických společností, který je nutným nástrojem k jeho dosažení. Ničím neomezená integrace v oblasti energetiky vede ke vzniku rozsáhlých hospodářských komplexů, které mají v každé zemi nejenom velkou ekonomickou váhu, ale také mimořádnou politickou sílu. To jim umožňuje efektivně ovlivňovat politické dění už nejenom na národní, ale jak jsme v poslední době svědky i na evropské úrovni. Energetické odvětví je tak mnohém méně kompetitivní a proto mnohem méně výkonné, než by mohlo být. Neméně nebezpečným důsledkem této situace je bezpečnostní riziko. Zejména pro nové členské země ze střední a východní Evropy by proniknutí ruským státem kontrolovaného vlastnictví do těchto mocných obřích firem bylo nejenom ekonomickou, ale především politickou katastrofou. Majetkový unbundling energetických společností a transparentní celoevropská tržní pravidla pro všechny, doprovázená společným postupem evropských zemí ve vnější energetické politice, by zlepšila fungování energetického trhu, zprůhlednila vnitřní politiku v jednotlivých členských zemích EU a výrazně snížila zahraničněpolitické a bezpečnostní riziko nejenom pro jednotlivé členské státy, ale i pro Unii jako celek."@sl20
"Herr talman! Det är bra för EU att rådet har antagit handlingsplanen för energi för 2007–2009. På så sätt har vi tagit de första stegen i riktning mot att upprätta en gemensam europeisk energipolitik – låt vara i urvattnad form. Även om man vid toppmötet erkände att vi har en lång väg att gå om EU ska kunna uppnå en konkurrenskraftig och enhetlig inre energimarknad, misslyckades man att stödja den fullständiga bolagiseringen av ägandet av energibolagen som är en grundläggande faktor för att uppnå detta. Fullständigt obegränsad integration i sektorn kommer att leda till framväxten av stora energikonglomerat som får enorm ekonomisk och politisk inverkan i alla länder. De kommer då att kunna påverka politiska frågor både på nationell och – vilket vi nyligen har blivit medvetna om – internationell nivå. Energisektorn är också mindre konkurrenskraftig och därmed mindre effektiv än den borde vara. Säkerhetsrisken är också en farlig konsekvens av den här situationen. Om ryskt statskontrollerat ägande skulle göra inbrytningar i dessa stora och mäktiga företag skulle det vara en ekonomisk och framför allt politisk katastrof, särskilt för de nya medlemsstaterna i Central- och Östeuropa. Bolagiseringen av energiföretagens ägande och antagandet av öppna marknadsregler i hela EU för alla, tillsammans med ett gemensamt synsätt bland EU-länder när det gäller extern energipolitik, skulle förbättra funktionen för energimarknaden, förbättra öppenheten i den interna politiken i de enskilda medlemsstaterna i EU och avsevärt minska riskerna med utrikes- och säkerhetspolitiken inte bara för enskilda medlemsstater utan även för unionen som helhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Josef Zieleniec (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph