Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-03-13-Speech-2-341"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070313.25.2-341"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Leichtfried, for hans fremragende betænkning. Som den øvrige verden skal EU sikre, at den civile luftfart fungerer sikkert og effektivt, når den transporterer såvel varer som passagerer. Det samme gælder for fritidsflyvning, sportsflyvning og uddannelse af piloter. Der skal derfor træffes de nødvendige tekniske, organisatoriske og retlige foranstaltninger. Vi må helt klart heller ikke se bort fra spørgsmål relateret til miljøbeskyttelse og til de ansatte i luftfartssektoren. Alle disse spørgsmål har naturligvis særlige finansielle konsekvenser. Den gældende forordning (EF) nr. 1592/2002 er fem år gammel og har fungeret rimelig godt. Det er imidlertid på tide at tage højde for de nye om omstændigheder, der gør sig gældende, til dels som følge af den vedvarende eksponentielle stigning i flytrafikken og terrortruslen og til dels som følge af behovet for at rydde op i og samle det komplicerede system af bestemmelser, procedurer og standarder på luftfartsområdet. Den pågældende forordning bør derfor være i overensstemmelse med andre bestemmelser på dette område, herunder med Chicago-konventionen angående international civil luftfart Vi skal holde fast ved troen på, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur vil være i stand til at udføre de opgaver, det har fået pålagt, med den nødvendige omhu og i samarbejde med de enkelte medlemsstater, hvilket jeg mener, er meget vigtigt. Vi må også tro på, at sikkerhedsstandarderne vil blive harmoniseret, og at de vedtagne standarder vil være høje. Det bør understreges, at det internationale samarbejde på luftfartsområdet er af stor betydning. Desværre er EU ikke repræsenteret i ICAO, FN's organ, der beskæftiger sig med globale luftfartsspørgsmål. Dette skal der rådes bod på. Ifølge forordningen henhører luftfartøjer fra tredjelande også under Luftfartssikkerhedsagenturets kompetenceområde. Det er hensigtsmæssigt og vil gøre det muligt at kontrollere, om de udenlandske operatører opfylder sikkerhedsstandarderne, før de får tilladelse til at flyve. Jeg er også enig med ordføreren i, at agenturets beføjelser skal udvides til at omfatte opgaver, der i øjeblikket varetages af Eurocontrol. Jeg støtter denne forordning og de fleste ændringsforslag på vegne af Gruppen Union for Nationernes Europa. Jeg vil imidlertid gerne understrege, at vores aktiviteter primært bør være fokuseret på passageren og på dennes sikkerhed og komfort, herunder både den tid, der medgår i lufthavne, og flyvetiden. Jeg mener, at det er nødvendigt at fortsætte harmoniseringen af europæiske og globale bestemmelser på dette vigtige område."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte dem Berichterstatter, Herrn Leichtfried, für seine gute Arbeit danken. Wie die übrige Welt muss auch Europa garantieren, dass seine Zivilluftfahrt bei der Beförderung von Gütern und Passagieren sicher und effektiv ist. Das gilt ebenso für den Freizeitbetrieb, den Flugsport und die Ausbildung von Luftfahrzeugführern. Dazu bedarf es entsprechender technischer, organisatorischer und gesetzlicher Maßnahmen. Selbstverständlich müssen auch der Umweltschutz sowie die Belange der in der Luftfahrtindustrie Beschäftigten berücksichtigt werden. Das alles hat natürlich eine bestimmte finanzielle Dimension. Die geltende Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 ist fast fünf Jahre alt und hat ihren Zweck hinreichend erfüllt. Nun ist es jedoch an der Zeit, dass wir den neuen Bedingungen Rechnung tragen, die zum einen aus der lawinenartigen Zunahme des Luftverkehrs und der terroristischen Bedrohung und zum anderen aus der Notwendigkeit resultieren, das komplizierte System von Vorschriften, Verfahren und Normen für den Luftverkehr zu ordnen und zu vereinheitlichen. Die Verordnung, über die wir hier sprechen, muss deshalb mit anderen Vorschriften für diesen Sektor, angefangen beim Chicagoer Luftfahrtübereinkommen, im Einklang stehen. Hoffen wir, dass die Europäische Agentur für Flugsicherheit die ihr übertragenen Aufgaben in Zusammenarbeit mit den einzelnen Mitgliedstaaten, was ich für sehr wichtig halte, verantwortungsbewusst erfüllt. Hoffen wir ferner, dass die Sicherheitsstandards vereinheitlicht werden und die daraus resultierenden Normen ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten. Hervorzuheben ist die große Bedeutung, die der internationalen Zusammenarbeit im Luftverkehr zukommt. Bedauerlicherweise ist die Europäische Union in der ICAO, der UN-Agentur, die sich mit weltweiten Luftfahrtthemen beschäftigt, nicht vertreten. Dieses Manko muss behoben werden. Entsprechend der Verordnung wird sich die Agentur für Flugsicherheit auch mit Drittlandflugzeugen befassen. Das ist positiv und ermöglicht eine Überprüfung, ob Betreiber aus Drittstaaten den Sicherheitsstandards genügen, bevor ihnen die Aufnahme des Betriebs gestattet wird. Ich stimme dem Berichterstatter auch dahingehend zu, dass die Zuständigkeit der Agentur auf Bereiche ausgedehnt werden muss, die derzeit zu den Aufgaben von Eurocontrol gehören. Im Namen der Fraktion Union für das Europa der Nationen unterstütze ich diese Verordnung sowie nahezu alle Änderungsanträge. Ich möchte jedoch unterstreichen, dass unsere Maßnahmen in erster Linie auf die Fluggäste, d. h. auf ihre Sicherheit und Bequemlichkeit einschließlich des Aufenthalts auf dem Flughafen und während des Fluges ausgerichtet sein müssen. Ich halte es für notwendig, die europäischen und internationalen Vorschriften in diesem wichtigen Bereich weiter zu harmonisieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Leichtfried, για το καλό έργο του. Μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει και η Ευρώπη να διασφαλίσει ότι η πολιτική αεροπορία της λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά τη μεταφορά αγαθών και επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για την αεροπορία αναψυχής, τα εναέρια αθλήματα και την εκπαίδευση των χειριστών. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα. Ασφαλώς, δεν πρέπει να αμεληθούν επίσης τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο της αεροπορίας. Όλα αυτά έχουν προφανώς μια ειδική χρηματοδοτική διάσταση. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 που ισχύει επί του παρόντος είναι σχεδόν πέντε ετών και έχει υπηρετήσει τον σκοπό του αρκετά καλά. Ωστόσο, ήρθε ο καιρός τώρα να λάβουμε υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν ανακύψει εν μέρει λόγω της διαρκούς γεωμετρικής αύξησης των πτήσεων και της τρομοκρατικής απειλής και εν μέρει λόγω της ανάγκης να απλουστευθεί και να ενοποιηθεί το πολύπλοκο σύστημα των διατάξεων, διαδικασιών και προτύπων που αφορούν την αεροπορία. Ο υπό συζήτηση κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να ευθυγραμμίζεται με άλλες διατάξεις αυτού του κλάδου, ξεκινώντας με τη σύμβαση του Σικάγου. Πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με επιμέλεια, σε συνεργασία με τα μεμονωμένα κράτη μέλη, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει επίσης να ελπίζουμε ότι τα πρότυπα ασφάλειας θα ενοποιηθούν και ότι τα πρότυπα που θα προκύψουν θα είναι πολύ υψηλά. Αξίζει να τονίσουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η διεθνής συνεργασία στις αερομεταφορές. Είναι λυπηρό ότι υπάρχει έλλειψη εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΔΟΠΑ, ο οποίος είναι το όργανο του ΟΗΕ που ασχολείται με τα θέματα της παγκόσμιας αεροπορίας. Αυτή η έλλειψη πρέπει να διορθωθεί. Ο κανονισμός προβλέπει ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας να ασχολείται μόνο με αεροσκάφη από τρίτες χώρες. Αυτό είναι σωστό και θα επιτρέψει τη διενέργεια ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αερομεταφορείς από τρίτες χώρες πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας πριν λάβουν άδεια λειτουργίας. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή όσον αφορά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού ώστε να καλύπτει και θέματα που επί του παρόντος άπτονται στην αρμοδιότητα του Eurocontrol. Εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών υποστηρίζω αυτόν τον κανονισμό και σχεδόν όλες τις τροπολογίες. Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι οι δραστηριότητές μας πρέπει να εστιάζουν κυρίως στους επιβάτες και στην ασφάλεια και την άνεση του ταξιδιού τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής στα αεροδρόμια και του χρόνου πτήσης. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η διαδικασία εναρμόνισης των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διατάξεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα."@el10
". Mr President, I should like to thank Mr Leichtfried, the rapporteur, for his good work. Along with the rest of the world, Europe needs to ensure that its civil aviation operates safely and effectively when transporting both goods and passengers. The same applies to recreational aviation, aero sports and pilot training. The necessary technical, organisational and legal measures must therefore be taken. Clearly, issues relating to environmental protection and the workers employed in the aviation industry must not be neglected either. All this obviously has a specific financial dimension. Regulation (EC) No 1592/2002 currently in force is almost five years old and has served its purpose fairly well. The time has now come, however, for us to take account of the new circumstances that have arisen partly because of the ongoing exponential increase in air traffic movements and the terrorist threat, and partly because of the need to tidy up and unify the whole complicated system of provisions, procedures and standards relating to aviation. The regulation under discussion must therefore be in line with other provisions for this sector, starting with the Chicago Aviation Convention. We must cherish the hope that the European Aviation Safety Agency will be ready to undertake the tasks entrusted to it diligently, working in cooperation with individual Member States, which I believe is very important. We must also hope that safety standards will be unified and that the resulting standards will be high. It is worth highlighting the important role played by international cooperation in air transport. It is regrettable that there is a lack of representation of the European Union in the ICAO, which is the UN body dealing with global aviation issues. This shortcoming must be remedied. The regulation provides for the Aviation Safety Agency to deal also with aircraft from third countries. This is appropriate, and will allow checks to be carried out to ensure that third country operators meet safety standards before they are authorised to operate. I also agree with the rapporteur as regards increasing the competence of the Agency to include matters currently handled by Eurocontrol. On behalf of the Union for Europe of the Nations Group I support this regulation and almost all the amendments. I would, however, like to emphasise that our activities must focus primarily on the passenger and on the safety and comfort of his or her journey, including both the time spent at airports and the time in flight. I believe it is necessary to continue the process of harmonising European and global provisions in this important area."@en4
"Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al señor Leichtfried, el ponente, el excelente trabajo que ha realizado. Junto con el resto del mundo, Europa tiene que asegurar que su aviación civil opera con seguridad y eficacia cuando transporta tanto mercancías como pasajeros. Lo mismo puede decirse de la aviación recreativa, los deportes aéreos y la formación de pilotos. Por ello tienen que tomarse las necesarias medidas técnicas, organizativas y jurídicas. Está claro que tampoco deben descuidarse las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y de los trabajadores empleados en el sector de la aviación. Todo ello tiene, evidentemente, una dimensión financiera específica. El Reglamento (CE) nº 1592/2002 actualmente en vigor tiene casi cinco años de antigüedad y ha servido bastante bien a sus pretendidos fines. Pero ha llegado el momento de que tengamos en cuenta las nuevas circunstancias que han surgido en parte por el aumento exponencial que está teniendo lugar en los movimientos del tráfico aéreo y la amenaza terrorista, y en parte por la necesidad de ordenar y unificar todo el complicado sistema de disposiciones, procedimientos y normas relacionados con la aviación. Por tanto, el Reglamento que hoy nos ocupa tiene que estar en línea con otras disposiciones aplicables a este sector, empezando por el Convenio sobre la aviación de Chicago. Tenemos que albergar la esperanza de que la Agencia Europea de la Aviación Civil esté preparada para realizar con diligencia las tareas que se le han encomendado, trabajando en colaboración con los Estados miembros, algo que me parece muy importante. Tenemos que esperar también que las normas de seguridad se unifiquen y que el resultado sea unas normas de alto nivel. Hay que destacar el importante papel que desempeña la cooperación internacional en el transporte aéreo. Es lamentable que la Unión Europea no tenga representación en la OACI, que es el órgano de Naciones Unidas que se ocupa de las cuestiones de la aviación internacional. Es preciso remediar esta deficiencia. El Reglamento estipula que la Agencia de Seguridad Aérea debe ocuparse también de los aviones procedentes de terceros países. Eso es necesario y permitirá realizar controles para comprobar que los operadores de terceros países cumplan las normas de seguridad antes de que se les autorice a operar. Estoy también de acuerdo con el ponente en cuanto a la necesidad de ampliar las competencias de la Agencia para incluir asuntos de los que actualmente se ocupa Eurocontrol. En nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, apoyo este Reglamento y casi todas las enmiendas. Pero quiero insistir en que nuestras actividades deben centrarse principalmente en el pasajero y en la seguridad y la comodidad de su viaje, considerando tanto el tiempo que pasa en los aeropuertos como el tiempo que dura el vuelo. Me parece necesario que continúe el proceso de armonización de las normas europeas y mundiales en este importante ámbito."@es21
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Leichtfriediä erinomaisesta työstä. Euroopan on muun maailman tapaan varmistettava, että sen siviili-ilmailu on turvallista ja tehokasta sekä tavara- että henkilökuljetuksissa. Sama pätee harrastelentämiseen, lentourheiluun ja lentäjäkoulutukseen. Tätä varten on toteutettava tarvittavat tekniset, organisatoriset ja oikeudelliset toimet. Myöskään ympäristönsuojeluun ja lentoliikenneteollisuuden työntekijöihin liittyviä kysymyksiä ei pidä jättää huomiotta. Kaikki tämä vaikuttaa luonnollisesti rahoitukseen. Tällä hetkellä voimassa oleva asetus (EY) N:o 1592/2002 on lähes viisi vuotta vanha ja on palvellut tarkoitustaan melko hyvin. Nyt on kuitenkin tullut aika ottaa huomioon uudet olot, jotka johtuvat osittain lentoliikenteen jatkuvasta eksponentiaalisesta lisääntymisestä ja terroriuhasta sekä osittain tarpeesta yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa ilmailuun sovellettavaa monimutkaista sääntö-, menettely ja vaatimusjärjestelmää. Keskusteltavana olevan asetuksen on näin ollen oltava muiden alan säännösten ja erityisesti ilmailua koskevan Chicagon yleissopimuksen mukainen. Meidän on luotettava siihen, että Euroopan lentoturvallisuusvirasto on valmis täyttämään tunnollisesti sille uskotut tehtävät ja tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mitä pidän hyvin tärkeänä. Lisäksi on toivottava turvallisuusvaatimusten yhdenmukaistamista ja tiukentamista. On syytä korostaa kansainvälisen yhteistyön merkittävää roolia lentoliikenteen alalla. On valitettavaa, ettei Euroopan unionilla ole edustajaa ICAO:ssa, joka on maailmanlaajuisia ilmailukysymyksiä käsittelevä YK:n elin. Tämä puute on korjattava. Asetuksen mukaan lentoturvallisuusviraston toimivaltaan kuuluvat myös kolmansien maiden ilma-alukset. Tämä on hyvä asia, sillä sen nojalla tehtävillä tarkistuksilla voidaan varmistaa, että kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajat täyttävät turvallisuusvaatimukset, ennen kuin ne voivat lentää yhteisössä. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä myös viraston toimivaltuuksien ulottamisesta Eurocontrolin tällä hetkellä käsittelemiin asioihin. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän edustajana kannatan tätä asetusta ja lähes kaikkia siihen tehtyjä tarkistuksia. Haluan kuitenkin korostaa, että meidän on keskityttävä toimissamme ensisijaisesti matkustajiin sekä matkustamisen turvallisuuteen ja mukavuuteen ja ottaa tässä yhteydessä huomioon myös lentokentillä vietetyn ja lentoon kuluvan ajan. Euroopan unionin ja kansainvälisten sääntöjen yhdenmukaistamisprosessia on mielestäni edelleen tarpeen jatkaa tällä tärkeällä alalla."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Leichtfried, le rapporteur, pour son bon travail. Comme le reste du monde, l’Europe doit garantir que son aviation civile opère sans risque et efficacement lorsqu’elle transporte des biens et des passagers. La même chose s’applique à l’aviation de loisir, aux sports aériens et à la formation au pilotage. Les mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires doivent donc être prises. Il est évident que les questions liées à la protection de l’environnement et aux travailleurs employés dans le secteur de l’aviation ne doivent pas non plus être négligées. Tout ceci a évidemment une dimension financière spécifique. Le règlement (CE) n° 1592/2002 en vigueur actuellement a presque cinq ans et ses effets ont été plutôt bons. Toutefois, le moment est maintenant venu pour nous de prendre en considération la nouvelle situation qui s’est créée en partie à cause de l’augmentation exponentielle actuelle du trafic aérien et de la menace terroriste, et en partie à cause de la nécessité d’ordonner et d’unifier tout le système compliqué de dispositions, de procédures, et de normes relatives à l’aviation. Le règlement à l’examen doit donc être conforme aux autres dispositions de ce secteur, à commencer par la Convention de Chicago relative à l’aviation. Nous devons espérer que l’Agence européenne de la sécurité aérienne sera prête à entreprendre les tâches qu’on lui a confiées avec diligence, en collaboration avec les États membres individuels, ce que je trouve très important. Nous devons également espérer que les normes de sécurité seront unifiées et que les normes résultantes seront élevées. Il convient de souligner le rôle important joué par la coopération internationale dans le transport aérien. Il est regrettable qu’il y ait un manque de représentation de l’Union européenne dans l’OACI, qui est l’organe de l’ONU traitant des questions d’aviation mondiale. Il faut y remédier. Le règlement permet à l’Agence de la sécurité aérienne de s’occuper aussi des avions de pays tiers. C’est approprié et cela permettra également que des contrôles soient effectués afin de garantir que les opérateurs de pays tiers répondent aux normes de sécurité avant d’être autorisés à opérer. Je suis également d’accord avec le rapporteur en ce qui concerne l’augmentation des compétences de l’Agence pour y inclure des affaires actuellement gérées par Eurocontrol. Au nom du groupe Union pour l’Europe des nations, je soutiens ce règlement et presque tous les amendements. Toutefois, je voudrais souligner que nos activités doivent se concentrer en premier sur les passagers et sur la sécurité et le confort de leur voyage, y compris le temps passé à l’aéroport et le temps de vol. Je crois qu’il est nécessaire de continuer le processus d’harmonisation des dispositions européennes et mondiales dans ce domaine important."@fr8,8
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@hu11
"Signor Presidente, sono grato al relatore, onorevole Leichtfried, per l’ottimo lavoro che ha compiuto. Insieme al resto del mondo, l’Europa deve garantire che la sua aviazione civile sia in grado di trasportare in maniera sicura ed efficiente tanto le merci quanto i passeggeri. Lo stesso vale per l’aviazione amatoriale, gli sport aeronautici e la formazione dei piloti. Occorre pertanto adottare le necessarie misure tecniche, organizzative e giuridiche. E’ chiaro che non si possono trascurare nemmeno le questioni connesse con la tutela dell’ambiente e dei lavoratori impiegati nell’industria aeronautica. Tutto questo ha, com’è ovvio, una specifica dimensione finanziaria. Il regolamento (CE) n. 1592/2002 attualmente in vigore risale a quasi cinque anni fa e si è rivelato abbastanza funzionale. E’ giunto il momento, però, di tener conto delle circostanze nuove che sono emerse in parte a seguito dell’attuale crescita esponenziale del trasporto aereo e della minaccia terroristica, in parte a seguito della necessità di razionalizzare e uniformare tutto il complesso sistema di disposizioni, procedure e in campo aeronautico. Il regolamento ora in discussione deve quindi essere conforme ad altre norme vigenti in questo settore a quelle della Convenzione di Chicago. Dobbiamo sperare che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea sarà in grado di svolgere diligentemente i compiti che le sono stati affidati, in collaborazione con i singoli Stati membri – aspetto, questo, che giudico molto importante. Dobbiamo sperare altresì che gli di sicurezza siano uniformati e che gli nuovi siano elevati. Vale la pena ricordare l’importante ruolo della collaborazione internazionale nel trasporto aereo. E’ deplorevole che l’Unione europea non abbia un proprio rappresentante in seno all’ICAO, ovvero nell’organismo delle Nazioni Unite competente per le questioni aeronautiche mondiali. A tale mancanza va posto rimedio. Il regolamento prevede che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea si occupi anche degli aeromobili di paesi terzi, il che è giusto. L’Agenzia potrà dunque eseguire controlli volti a garantire che gli operatori di paesi terzi soddisfino gli di sicurezza prima di essere autorizzati a operare. Sono d’accordo con il relatore anche sull’estensione delle competenze dell’Agenzia alle questioni attualmente gestite da Eurocontrol. A nome del gruppo “Unione per l’Europa delle nazioni” esprimo il nostro sostegno a questo regolamento e a quasi tutti gli emendamenti presentati. Vorrei tuttavia ribadire che le nostre attività devono concentrarsi in primo luogo sulla protezione dei passeggeri e sulla sicurezza e il del viaggio, ivi compresi sia il tempo passato in aeroporto sia la durata del volo. Ritengo necessario portare avanti il processo di armonizzazione delle norme europee e mondiali in questo importante settore."@it12
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@lt14
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@lv13
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik rapporteur Leichtfried bedanken voor zijn prima werk. Net als de rest van de wereld dient Europa te waarborgen dat zijn burgerluchtvaart veilig en doeltreffend opereert bij het vervoer van zowel goederen als passagiers. Hetzelfde geldt voor recreatieluchtvaart, luchtsporten en pilotentrainingen. Daartoe moeten de noodzakelijke technische, organisatorische en wettelijke maatregelen worden getroffen. Uiteraard mogen zaken met betrekking tot milieubescherming en de werknemers in de luchtvaartsector niet uit het oog worden verloren. Dit alles heeft natuurlijk bepaalde financiële implicaties. Verordening (EG) nr. 1592/2002 die op dit moment van kracht is, is bijna vijf jaar oud en heeft zijn doel behoorlijk goed gediend. Het is nu echter tijd om de verordening aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Deze zijn enerzijds ontstaan door de voortdurende exponentiële groei van het aantal luchtverkeersbewegingen en de terroristische dreiging, en anderzijds door de noodzaak om het hele complexe systeem van bepalingen, procedures en normen op te schonen en te bundelen. Deze verordening dient daarom in overeenstemming te zijn met andere bepalingen voor deze sector, in de eerste plaats met het Verdrag van Chicago. We kunnen alleen maar hopen dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart zich vol overgave zal kwijten van de hem toebedeelde taken, dit in samenwerking met individuele lidstaten, wat naar mijn mening van groot belang is. We moeten verder hopen dat er uniforme veiligheidsnormen komen, en dat de lat hoog zal liggen. Graag wil ik het belang onderstrepen van de rol die internationale samenwerking speelt in het luchtvervoer. Betreurenswaardig genoeg is de Europese Unie ondervertegenwoordigd in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), het VN-orgaan voor mondiale luchtvaartvraagstukken. Aan deze tekortkoming moet iets worden gedaan. Volgens de verordening gaan luchtvaartuigen van derde landen ook tot het mandaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart behoren. Dit is terecht, en het maakt controles mogelijk die waarborgen dat exploitanten uit derde landen voldoen aan de veiligheidsnormen voordat zij toestemming krijgen voor exploitatie. Ook ben ik het met de rapporteur eens wat betreft de verdere uitbreiding van de bevoegdheden van het agentschap tot zaken waarvoor Eurocontrol momenteel verantwoordelijk is. Namens de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten steun ik deze verordening en vrijwel alle amendementen. Ik zou echter willen onderstrepen dat onze activiteiten voornamelijk gericht dienen te zijn op de passagiers en op de veiligheid en het comfort van hun reis, waartoe ook behoren hun wachttijd op luchthavens en de vliegduur. Naar mijn mening is het noodzakelijk om het proces van harmonisatie van Europese en mondiale bepalingen op dit belangrijke terrein voort te zetten."@nl3
". Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao relator, senhor deputado Leichtfried, o seu bom trabalho. A Europa, juntamente com o resto do mundo, precisa de assegurar que a sua aviação civil opere de modo seguro e eficaz quando transporta tanto passageiros como mercadorias. O mesmo se aplica aos voos de recreio, aos desportos aeronáuticos e à formação de pilotos. Importa, pois, tomar as necessárias medidas técnicas, organizativas e jurídicas. É evidente que as questões relativas à protecção ambiental e aos trabalhadores empregados no sector da aviação civil também não podem ser descuradas. Como é óbvio, tudo isto tem uma dimensão financeira específica. O Regulamento (CE) nº 1592/2002, actualmente em vigor, já tem quase cinco anos e tem dado bastante bem conta do recado. Está na altura, porém, de levar em conta as novas circunstâncias que surgiram, mercê, em parte, do aumento exponencial dos movimentos de tráfego aéreo que actualmente se verifica e da ameaça terrorista, e, em parte, da necessidade de reorganizar e uniformizar todo o complexo sistema de disposições, procedimentos e normas em matéria de aviação. O regulamento em apreço deve, por conseguinte, ser consentâneo com outras disposições relativas a este sector, a começar pela Convenção de Chicago sobre a aviação civil internacional. Devemos acalentar a esperança de que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação estará preparada para empreender com diligência as tarefas que lhe forem confiadas, trabalhando em cooperação com cada Estado-Membro, o que creio ser de importância primordial. Temos também de ter esperança de que as normas de segurança sejam uniformizadas e que os padrões daí resultantes sejam de elevado nível. Vale a pena salientar o importante papel que a cooperação internacional desempenha no domínio dos transportes aéreos. É de lamentar a falta de representatividade da União Europeia na OACI, o organismo das Nações Unidas que trata as questões relativas à aviação em geral. Esta lacuna tem de ser colmatada. O regulamento prevê que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação terá igualmente competências no que respeita às aeronaves de países terceiros, o que se afigura adequado, na medida em que permitirá efectuar verificações e assegurar que os operadores de países terceiros cumpram com as normas de segurança antes de serem autorizados a operar. Também concordo com o relator no que diz respeito ao alargamento das competências da Agência por forma a incluir matérias de que actualmente se ocupa a Eurocontrol. Em nome do Grupo União para a Europa das Nações, apoio o presente regulamento e quase todas as alterações apresentadas. Cabe salientar, porém, que a nossa acção se deve centrar prioritariamente nos passageiros e na segurança e conforto das suas viagens, incluindo quer o tempo que passam em aeroportos quer o tempo em que estão a voar. Creio ser necessário continuar com o processo de harmonização das disposições neste importante domínio, tanto a nível europeu como a nível mundial."@pt17
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@ro18
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@sk19
"Panie Przewodniczący! Wyrażam uznanie dla sprawozdawcy, pana posła Leichtfrieda za dobrze wykonaną pracę. Europa, podobnie, jak i cały świat, potrzebuje sprawnie funkcjonującego, w pełni bezpiecznego lotnictwa cywilnego, obejmującego zarówno ruch pasażerski, jak i przewóz towarów, a także sporty i turystykę lotniczą oraz szkolenie pilotów. Muszą więc być podejmowane odpowiednie działania o charakterze technicznym oraz organizacyjnym i prawnym. Oczywiście nie mogą zostać zaniedbane kwestie odnoszące się do ochrony środowiska, czy sprawy personelu lotniczego. Wszystko to, rzecz jasna, ma określony wymiar finansowy. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma prawie pięć lat i nienajgorzej spełniało swoją rolę. Dziś jednak, należy uwzględniać nowe okoliczności wynikające z jednej strony z lawinowego, rosnącego ruchu powietrznego oraz zagrożeń terrorystycznych, z drugiej zaś z konieczności uporządkowania i ujednolicenia całego, skomplikowanego systemu przepisów, procedur i norm lotniczych. Omawiane rozporządzenie musi więc być spójne z innymi uregulowaniami w tej materii, od konwencji lotniczej z Chicago poczynając. Należy żywić przekonanie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego będzie w stanie odpowiedzialnie realizować powierzone zadania współpracując z poszczególnymi państwami członkowskimi, co chcę bardzo mocno podkreślić, że nastąpi ujednolicenie standardów bezpieczeństwa, że te standardy będą wysokie. Warto tu przypomnieć szczególną rolę, jaką w zakresie komunikacji lotniczej odgrywa współpraca międzynarodowa. Za pewien mankament wymagający rozwiązań należy uznać brak przedstawicielstwa Unii Europejskiej w ICAO, które jest agendą ONZ zajmującą się problematyką globalnego lotnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się bowiem włączenie w zakres działań Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego także samolotów państw poza unijnych, co jest dobre, i co umożliwi sprawdzanie zewnętrznego operatora lotniczego pod względem spełnienia standardów bezpieczeństwa przed uzyskaniem zezwolenia na działalność operacyjną. Zgadzam się także ze sprawozdawcą w kwestii dotyczącej przyszłego poszerzenia kompetencji agencji o te problemy, którymi obecnie zajmuje się . Popierając, w imieniu grupy Unii na rzecz Europy Narodów, to rozporządzenie i niemal wszystkie poprawki, pragnę podkreślić, że podmiotem naszych działań musi być nade wszystko pasażer, a ściślej bezpieczeństwo i komfort jego podróży lotniczej, tak na lotnisku, jak i w powietrzu. W tym kontekście widzę potrzebę kontynuowania procesu harmonizacji przepisów europejskich i światowych w tej ważnej dziedzinie."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka föredraganden Jörg Leichtfried för ett gott arbete. Tillsammans med resten av världen måste EU se till att den civila luftfarten fungerar säkert och effektivt vid transport av både gods och passagerare. Detsamma gäller nöjesflyg, sportflyg och pilotutbildning. Därför måste de nödvändiga tekniska, organisatoriska och rättsliga åtgärderna vidtas. Det är klart att frågor i samband med miljöskydd och anställda i luftfartsindustrin inte heller får försummas. Allt detta har naturligtvis en specifik ekonomisk dimension. Förordning (EG) nr 1592/2002 som är i kraft nu är nästan fem år gammal och har tjänat sitt syfte ganska väl. Nu har tiden emellertid kommit för oss att ta hänsyn till nya omständigheter som har uppstått, delvis på grund av den pågående exponentiella ökningen i lufttrafiken och terroristhotet och delvis på grund av behovet att rensa upp och harmonisera hela det komplicerade systemet av bestämmelser, förfaranden och standarder i samband med luftfarten. Den aktuella förordningen måste därför ligga i linje med andra bestämmelser för sektorn, i första hand Chicagokonventionen. Vi måste nära en förhoppning om att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) kommer att vara redo att utföra sina ålagda uppgifter på ett bra sätt i samarbete med enskilda medlemsstater, något jag anser är mycket viktigt. Vi måste också hoppas på att säkerhetsstandarder kommer att harmoniseras och att resultatet blir en hög standard. Det är värt att understryka den viktiga roll det internationella samarbetet spelar inom luftfarten. Det är beklagligt att EU inte finns representerat i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) som är FN-organet för globala luftfartsfrågor. Denna brist måste åtgärdas. Förordningen ger EASA behörighet att även hantera luftfartyg från tredjeland. Detta är bra och kommer att möjliggöra kontroller för att se till att tredjelandsoperatörer uppfyller säkerhetskraven innan de tillåts flyga. Jag håller också med föredraganden när det gäller att utvidga byråns behörighet till frågor som i dag hanteras av Eurocontrol. Som talesman för gruppen Unionen för nationernas Europa stöder jag förordningen och nästan alla ändringsförslag. Emellertid vill jag betona att vår verksamhet i första hand måste rikta in sig på passageraren och dennes säkerhet och bekvämlighet under resan, både under tiden på flygplatsen och under flygningen. Jag anser att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att harmonisera europeiska och internationella bestämmelser på detta viktiga område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Eurocontrol"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,11,13
"Mieczysław Edmund Janowski,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13
"w imieniu grupy UEN"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph