Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-15-Speech-4-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070215.20.4-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg deler den opfattelse, at aftalen om at lette udstedelsen af korttidsvisa og tilbagetagelsesaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rusland skulle hjælpe med at styrke de indbyrdes relationer og oprette et fælles europæisk område baseret på fælles værdier og interesser. Jeg vil gerne minde Parlamentet om, at Rusland var det første emne i den såkaldte fælles strategi, der blev forelagt Det Europæiske Råd i 1999. Allerede dengang blev det sagt meget tydeligt, at Rusland skulle forankres solidt i Europa, og at Rusland ikke måtte ses udelukkende som en trussel eller en ringere eller besværlig partner. Når jeg tager både dette overblik og aktuelle begivenheder i Europa og rundt om i verden i betragtning, kan jeg ikke acceptere den idé, der fremlægges i betænkningen om tilbagetagelsesaftalen, nemlig at relationerne mellem EU og Rusland er i en kritisk fase, og at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale efter 2007 vil afhænge af opfattelsen af situationen for menneskerettigheder i Rusland. Rusland er ikke en supermagt, som fører krige og undertrykker menneskerettighederne på samtlige kontinenter. Dem, der kritiserer krænkelser af menneskerettighederne, uanset hvor de finder sted og ikke kun i Rusland, bør først sikre sig, at de selv overholder menneskerettighederne fuldstændigt. Det er en kendsgerning, at dette ikke er tilfældet, og situationen for de russiske ikkestatsborgere, der bor i de baltiske stater, beviser det."@da2
". Ich teile die Ansicht, dass das Abkommen über die Erleichterung der Ausstellung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt und das Rückübernahmeabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Russland dazu beitragen sollten, die bilateralen Beziehungen zu stärken und einen gemeinsamen europäischen Raum aufzubauen, der auf gemeinsamen Werten und Interessen beruht. Ich möchte das Parlament daran erinnern, dass wir uns im Rahmen der so genannten gemeinsamen Strategie, die dem Europäischen Rat im Jahr 1999 vorgestellt wurde, als Erstes mit dem Thema Russland beschäftigten. Schon damals wurde klipp und klar festgestellt, dass Russland eng in Europa eingebunden und nicht bloß als Bedrohung oder als unterlegener bzw. problematischer Partner betrachtet werden sollte. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und der aktuellen Ereignisse in Europa und der ganzen Welt kann ich mich nicht dem im Bericht zum Rückübernahmeabkommen enthaltenen Gedanken anschließen, dass sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland in einer wichtigen Phase befinden und ein neues Partnerschafts- und Kooperationsabkommen nach 2007 von der Bewertung der Menschenrechtslage in Russland abhängen wird. Russland ist ja schließlich keine Supermacht, die auf jedem Kontinent Kriege anzettelt und die Menschenrechte mit Füßen tritt. Diejenigen, die die Verletzung der Menschenrechte nicht nur in Russland, sondern überall auf der Welt kritisieren, sollten zunächst einmal sicherstellen, dass sie selbst die Menschenrechte voll und ganz respektieren. Dies ist nämlich nicht der Fall, wie die Lage der russischen Nichtstaatsangehörigen in den baltischen Ländern belegt."@de9
". Συμμερίζομαι την άποψη ότι η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσίας θα συμβάλουν στην ενίσχυση των αμοιβαίων σχέσεων και θα δημιουργήσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο βασιζόμενο σε κοινές αξίες και συμφέροντα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η Ρωσία ήταν το πρώτο αντικείμενο της αποκαλούμενης κοινής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1999. Ακόμη και τότε είχε δηλωθεί σαφώς ότι η Ρωσία θα πρέπει να προσδεθεί σταθερά στην Ευρώπη και ότι η Ρωσία δεν πρέπει να θεωρείται απλώς απειλή ή ένας κατώτερος ή ενοχλητικός εταίρος. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο αυτή την ανασκόπηση όσο και τα τρέχοντα γεγονότα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να δεχτώ την ιδέα που διατυπώνεται στην έκθεση για τη συμφωνία επανεισδοχής ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας διέρχονται από μια κρίσιμη φάση και ότι η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μετά το 2007 θα εξαρτηθεί από την αντίληψη σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι υπερδύναμη που εξαπολύει πολέμους και ποδοπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις ηπείρους. Εκείνοι που επικρίνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε συμβαίνουν, και όχι μόνο στη Ρωσία, θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι αυτοί οι ίδιοι σέβονται αυστηρά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάσταση των ρώσων μη πολιτών που ζουν στα κράτη της Βαλτικής μαρτυρά ότι αυτό δεν συμβαίνει."@el10
". I share the view that the agreement on the facilitation of the issuance of short-stay visas and the readmission agreement between the European Community and Russia should help strengthen mutual relations and create a joint European area based on shared values and common interests. I should like to remind the House that Russia was the first subject of the so-called joint strategy presented to the European Council in 1999. Even at that time it was clearly stated that Russia should be firmly anchored in Europe and that Russia must not be viewed merely as a threat or as an inferior or troublesome partner. Taking account of both this overview and of current events in Europe and around the world, I cannot accept the idea put forward in the report on the readmission agreement that relations between the EU and Russia are going through a critical phase and that the new partnership and cooperation agreement after 2007 will depend on the perceived human rights situation in Russia. Russia is not a superpower which wages wars and tramples human rights underfoot across every continent. Those who criticise human rights abuses wherever they occur, and not only in Russia, should first ensure that they themselves strictly uphold human rights. The fact that this is not the case is evidenced by the situation of the Russian non-citizens living in the Baltic States."@en4
". Comparto la opinión de que el acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados de corta duración y el acuerdo de readmisión entre la Comunidad Europea y Rusia deberían ayudar a reforzar las relaciones mutuas y crear un espacio europeo conjunto basado en unos valores compartidos y unos intereses mutuos. Quiero recordar a la Cámara que Rusia fue el primer país incluido en la denominada estrategia conjunta presentada al Consejo Europeo en 1999. Ya entonces se dijo claramente que Rusia debía estar firmemente anclada en Europa y que no debía considerarse solo una amenaza o un socio inferior o problemático. Teniendo en cuenta lo dicho y la situación actual en Europa y en todo el mundo, no puedo aceptar la idea que presenta el informe sobre el acuerdo de readmisión de que las relaciones entre la UE y Rusia están pasando por una fase crítica y que la firma de un nuevo acuerdo de asociación y cooperación después de 2007 dependerá de la situación de los derechos humanos que se perciba en Rusia. Rusia no es una superpotencia que fomenta las guerras y pisotea los derechos humanos en todos los continentes. Quienes critican los abusos de los derechos humanos allá donde ocurren, y no solo en Rusia, deberían comprobar antes si ellos mismos respetan estrictamente los derechos humanos. El hecho de que no es así queda demostrado por la situación de los rusos que viven en los Estados Bálticos sin tener la ciudadanía."@es21
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@et5
". Olen samaa mieltä siitä, että lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen sekä EU:n ja Venäjän takaisinottosopimuksen pitäisi auttaa vahvistamaan vastavuoroisia suhteita ja luomaan yhteinen eurooppalainen alue, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin. Haluan muistuttaa parlamentille, että Venäjä oli Eurooppa-neuvostolle vuonna 1999 esitellyn ns. yhteisen strategian ensimmäinen kohde. Jo tuolloin todettiin selvästi, ettei Venäjää pitäisi liittää tiiviisti osaksi Eurooppaa ja ettei Venäjää pitäisi pitää vain uhkana tai alempiarvoisena tai ongelmallisena kumppanina. Tämän yleiskuvan sekä Euroopan ja maailman ajankohtaiset tapahtumat huomioon ottaen en voi hyväksyä sitä, että takaisinottosopimusta koskevassa mietinnössä esitettäisiin sellainen ajatus, että EU:n ja Venäjän suhteet olisivat kriittisessä vaiheessa ja että uusi, vuoden 2007 jälkeinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus riippuisi Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Venäjä ei ole suurvalta, joka käynnistää sotia ja polkee ihmisoikeuksia kaikissa maanosissa. Niiden, jotka arvostelevat ihmisoikeusrikkomuksia riippumatta siitä, tapahtuuko niitä Venäjällä vai muualla, pitäisi pitää ensin huolta siitä, että ne kunnioittavat itse tarkasti ihmisoikeuksia. Tosiasia on, että Baltian maissa asuvien Venäjän kansalaisten tilanne osoittaa, ettei näin ole."@fi7
". Je pense moi aussi que l’accord visant à faciliter la délivrance des visas de courte durée et l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Russie devraient contribuer à renforcer les relations mutuelles et à créer un espace européen commun fondé sur des valeurs partagées et des intérêts réciproques. Je voudrais rappeler à l’Assemblée que la Russie a été le premier sujet de ladite stratégie commune présentée au Conseil européen en 1999. À l’époque déjà, elle affirmait sans ambages que la Russie devait être fermement ancrée en Europe et que la Russie ne doit pas être vue simplement comme une menace ou un partenaire inférieur ou difficile. Compte tenu de cette vue d’ensemble et des événements actuels en Europe et dans le monde, je ne puis accepter l’idée avancée dans le rapport sur l’accord de réadmission, selon laquelle les relations UE-Russie traversent une phase cruciale et la conclusion du nouvel accord de partenariat et de coopération après 2007 va de pair avec la perception de la situation des droits de l’homme en Russie. La Russie n’est pas une superpuissance belliqueuse qui viole les droits de l’homme sur tous les continents. Ceux qui déplorent les abus de droits de l’homme où qu’ils se produisent, et non pas seulement en Russie, devraient commencer par s’assurer qu’eux-mêmes respectent strictement ces droits. Or, ce n’est pas le cas, comme le prouve la situation des non-citoyens russes vivant dans les pays baltes."@fr8
". Anch’io ritengo che l’accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e l’accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa contribuiranno a rafforzare i rapporti reciproci e a creare uno spazio comune europeo basato su valori condivisi e interessi comuni. Vorrei ricordare all’Assemblea che la Russia è stata il primo soggetto della cosiddetta strategia comune presentata al Consiglio europeo nel 1999. Anche allora si era affermato chiaramente che la Russia doveva affondare le proprie radici in Europa, e che non doveva essere considerata una minaccia né un di second’ordine o problematico. Alla luce di quest’analisi e degli eventi attuali in Europa e nel mondo, non accetto l’idea avanzata nella relazione sull’accordo di riammissione, per cui i rapporti tra Unione europea e Russia starebbero attraversando una fase critica, e il nuovo accordo di partenariato e cooperazione dopo il 2007 dipenderebbe dalla percezione che si avrà della situazione dei diritti umani in Russia. La Russia non è una superpotenza che scatena guerre e calpesta i diritti umani in ogni continente. Coloro che criticano le violazioni dei diritti umani ovunque esse avvengano, e non solo in Russia, dovranno prima dimostrare a loro volta un rigoroso rispetto di tali diritti. Purtroppo non è così, come risulta evidente dalla situazione della popolazione russofona priva della cittadinanza che vive negli Stati baltici."@it12
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@lt14
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@lv13
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@mt15
". Ik sluit mij aan bij de opvatting dat de overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf en de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Rusland zouden moeten bijdragen tot een versterking van de wederzijdse betrekkingen en tot het ontstaan van een zogeheten gemeenschappelijke Europese ruimte, gebaseerd op gedeelde waarden en gezamenlijke belangen. Het is goed om het Parlement er nog eens op te wijzen dat de zogeheten gemeenschappelijke strategie die tijdens de Europese Raad van 1999 het licht zag, zich allereerst richtte op Rusland. Er werd toen reeds duidelijk gesteld dat Rusland stevig in Europa verankerd dient te zijn, en dat het land niet slechts als een gevaar of als een minderwaardige of problematische partner bekeken mag worden. Met het oog hierop en kijkend naar de actuele gebeurtenissen in Europa en de wereld, kan ik mij niet vinden in het in het verslag over de overnameovereenkomst vervatte idee dat de betrekkingen tussen de EU en Rusland zich in een kritieke fase bevinden, en dat komst van een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst na 2007 afhankelijk is van de perceptie van de mensenrechtensituatie in Rusland. Rusland ís helemaal geen grootmacht die overal oorlog voert en massaal op elk continent de mensenrechten schendt. Degenen die kritiek hebben op het schenden van de mensenrechten waar dan ook ter wereld, niet alleen in Rusland, moeten eerst goed bij zichzelf te rade gaan of zijzelf deze rechten wel strikt naleven. Dat dit niet het geval is, blijkt bijvoorbeeld wel uit de kwestie van de zogeheten Russische niet-burgers in de Baltische landen."@nl3
"Partilho a opinião de que o acordo sobre a facilitação da emissão de vistos de curta duração e o acordo de readmissão entre a Comunidade Europeia e a Rússia deveriam ajudar a reforçar as relações mútuas e a criar um espaço europeu comum, baseado em valores partilhados e interesses comuns. Gostaria de lembrar à Câmara que a Rússia constituiu o primeiro sujeito da chamada estratégia comum, apresentada ao Conselho Europeu em 1999. Naquela altura já se afirmou claramente que a Rússia deveria estar firmemente ancorada na Europa e que não deveria ser encarada meramente como uma ameaça ou como um parceiro inferior ou problemático. É tendo em conta tanto esta visão geral, como os acontecimentos actuais na Europa e em todo o mundo, que eu não posso aceitar a ideia, apresentada no relatório sobre o acordo de readmissão, de que as relações entre a UE e a Rússia estão a passar por uma fase crítica e que o novo acordo de parceria e de cooperação após 2007 dependerá da percepção do estado dos direitos humanos na Rússia. A Rússia não é uma superpotência que conduz guerras e espezinha os direitos humanos em todos os continentes. Aqueles que criticam as violações dos direitos humanos seja onde for que estas ocorram, e não só na Rússia, deveriam primeiro assegurar-se de que eles próprios os respeitem rigorosamente. A situação dos chamados “não-cidadãos” russos que vivem nos Estados bálticos é uma prova de que tal não acontece."@pt17
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@ro18
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@sk19
"Souhlasím s názorem, že dohoda o zjednodušení vydávání krátkodobých víz a readmisní dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem by měly přispět k posílení vzájemných vztahů a k vytváření tzv. společného evropského prostoru založeného na sdílených hodnotách a společných zájmech. Stojí za připomenutí, že Rusko se stalo prvním subjektem tzv. společné strategie, jež byla představena na zasedání Evropské rady v roce 1999. Už tehdy bylo jasně dokumentováno, že Rusko musí být v Evropě pevně zakotveno, a že je nelze vytěsňovat nebo pohlížet na ně jen jako na hrozbu či na méněhodnotného nebo problematického partnera. Nejen s ohledem na tuto obecnou skutečnost, ale i s přihlédnutím k aktuálnímu dění v Evropě a ve světě, nemohu souhlasit s tezí, která se objevila ve zprávě týkající se readmisní dohody, totiž že vztahy mezi EU a Ruskem procházejí kritickou fází a že nová dohoda o partnerství a spolupráci po roce 2007 závisí na vnímání situace v oblasti lidských práv v Rusku. Rusko není onou velmocí, která vede války a masivně porušuje lidská práva na všech kontinentech. A ten, kdo kritizuje porušování lidských práv kdekoli jinde, nejen v Rusku, měl by v prvé řadě zajistit, aby on sám tato práva striktně dodržoval. O tom, že tomu tak není, svědčí kupříkladu situace tzv. ruských neobčanů žijících v pobaltských státech."@sl20
". Jag delar uppfattningen att avtalet om att underlätta utfärdandet av visering för kortare vistelse och återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryssland bör bidra till att stärka de ömsesidiga förbindelserna och skapa ett gemensamt europeiskt område grundat på delade värderingar och gemensamma intressen. Jag vill påminna parlamentet om att Ryssland var det första land som blev föremål för den så kallade gemensamma strategi som lades fram för Europeiska rådet 1999. Redan vid det tillfället sas det tydligt att Ryssland skulle vara fast förankrat vid Europa och att Ryssland inte bara fick betraktas som ett hot eller som en underlägsen och besvärlig partner. När jag tar hänsyn till såväl denna översikt som aktuella händelser i Europa och runtom i världen kan jag inte godta den tanke som läggs fram i betänkandet om återtagande, att förbindelserna mellan EU och Ryssland skulle vara inne i en kritisk fas och att det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet efter 2007 kommer att vara beroende av hur vi uppfattar situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Ryssland är ingen supermakt som startar krig och förtrampar de mänskliga rättigheterna i varje kontinent. De som kritiserar kränkningar av de mänskliga rättigheterna var de än inträffar och inte bara i Ryssland bör först se till att de själva håller fast vid de mänskliga rättigheterna. Att så inte är fallet ser vi exempel på när det gäller situationen för de ryssar som lever utan medborgarskap i de baltiska staterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Strož (GUE/NGL ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13
"v písemné formě"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph