Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-14-Speech-3-223"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070214.17.3-223"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d’emploi - qu’ils ont déposé d’emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d’une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l’hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - «salauds de pauvres» disait Gabin dans «la Traversée de Paris» -,celui sur l’immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale «à la lumière de l’évolution des dynamiques mondiales», ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n’importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s’exercent à l’encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d’achat et de consommation, de l’explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l’euro; celui, enfin de la «mondialisation heureuse», qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d’Europe. Décidément, vous méritez vos échecs!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@cs1
"Idéerne hos de tre største grupper her i Parlamentet ligner hinanden så meget, hvad angår økonomisk politik, handelspolitik og social og beskæftigelsespolitik, at de straks har udarbejdet en fælles beslutning om det kommende møde i Det Europæiske Råd. Det er i sig selv grund nok til, at jeg forkaster den. Da den afspejler en ynkelig, rent proeuropæiske tankegang, finder man i denne tekst alt, hvad der er forårsager europæernes voksende fjendtlighed over for Deres system, nemlig det korte afsnit skrevet med omsvøb om de arbejdsløse, som er ansvarlige for deres arbejdsløshed - "fattige svin", som Gabin sagde i afsnittet om fordelene ved indvandring, som sker på bekostning af en udplyndring af eliterne i udviklingslandene og pres på lønningerne i Europa, afsnittet om den nødvendige reform af det sociale sikringssystem i lyset af den ændrede globale dynamik, hvilket selvfølgelig betyder, at den er dømt til at forsvinde, det korte afsnit om vilkårlig forskelsbehandling, når den mest skandaløse forskelsbehandling er rettet mod europæere på deres egen jord, afsnittet om vækst uden at købekraft og forbrug, den stærke stigning i antallet af fattige arbejdere eller euroens ansvar på noget tidspunkt nævnes, og endelig afsnittet om den "velsignede globalisering", som er en oxymoron. Deres evindelige løsning er endnu mere EU. De har virkelig fortjent, at det slår fejl."@da2
". – Die Auffassungen der drei Hauptfraktionen dieses Parlaments sind in Bezug auf die Wirtschafts-, Handels-, Sozial- und Beschäftigungspolitik derart ähnlich, dass sie von vornherein einen einheitlichen Entschließungsantrag zur bevorstehenden Tagung des Europäischen Rates vorgelegt haben. Schon allein dies ist Grund genug für mich, sie abzulehnen. In diesem Text, in dem sich ein jämmerliches, ausschließlich pro-europäisches Denken widerspiegelt, findet man all das wieder, was der zunehmenden Feindseligkeit der Europäer gegenüber Ihrem System zugrunde liegt: das Lied über die Arbeitslosen, in dem versteckt anklingt, dass sie ihre Arbeitslosigkeit selbst verschuldet haben – „arme Schweine“, wie Gabin sie in nannte ; das Lied über den Nutzen der Einwanderung um den Preis des Ausblutens der Eliten der Dritten Welt und auf Kosten der Löhne in Europa; über die notwendige Reform unserer Sozialschutzsysteme „unter Berücksichtigung der sich verändernden Gesamtdynamik“, was bedeutet, dass sie offenbar dem Untergang geweiht sind; das Lied über Diskriminierungen jeglicher Art, wobei die skandalösesten Diskriminierungen gegen die Europäer selbst, auf europäischem Boden, gerichtet sind; das Lied vom Wachstum, ohne je ein Wort über Kaufkraft und Konsum, über die Explosion der Zahl der armen Arbeitnehmer und über die Folgen des Euro zu verlieren; und schließlich das Lied von der „gesegneten Globalisierung“, was ein Oxymoron ist. Ihre ewige Lösung heißt immer mehr Europa. Also wirklich, Sie verdienen ihre Niederlage!"@de9
"Οι ιδέες των τριών μεγαλύτερων ομάδων αυτού του Κοινοβουλίου ταυτίζονται σε τέτοιο βαθμό όσον αφορά την οικονομική, την εμπορική, την κοινωνική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, ώστε κατέθεσαν αμέσως ενιαίο ψήφισμα σχετικά με το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, συνιστά για εμένα επαρκή λόγο για να το απορρίψω. Το κείμενο αυτό, αντικατοπτρίζοντας, όπως κάνει, μια αξιολύπητη, αποκλειστικά φιλοευρωπαϊκή νοοτροπία, περιέχει όλα εκείνα που ευθύνονται για την αυξανόμενη εχθρότητα των Ευρωπαίων προς το σύστημά σας: το ποιηματάκι μιλάει με έμμεσο τρόπο για τους άνεργους που είναι υπεύθυνοι για την ανεργία τους «τους φουκαράδες» όπως έλεγε ο Gabin στην ταινία για τα οφέλη της μετανάστευσης, με κόστος τη λεηλασία των ελίτ στον αναπτυσσόμενο κόσμο και την πίεση στους μισθούς στην Ευρώπη· για την αναγκαία μεταρρύθμιση του δικού μας συστήματος κοινωνικής προστασίας «υπό το πρίσμα της εξέλιξης της παγκόσμιας δυναμικής», το οποίο προφανώς σημαίνει ότι είναι καταδικασμένοι· το ποιηματάκι σχετικά με τυχαίες πράξεις διακρίσεων, όταν η πιο σκανδαλώδης διάκριση στοχεύει τους Ευρωπαίους, στο δικό τους έδαφος· σχετικά με την ανάπτυξη, χωρίς ποτέ να γίνεται αναφορά στην αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση, στην έκρηξη του αριθμού των φτωχών εργαζομένων ή στις ευθύνες του ευρώ· και, τέλος, σχετικά με την «ευλογημένη παγκοσμιοποίηση», πράγμα που είναι οξύμωρο. Η αιώνια λύση σας είναι να έχουμε ακόμη περισσότερη Ευρώπη. Πραγματικά, αξίζετε την αποτυχία σας!"@el10
"The ideas of the three main groups of this House are so similar where economic, trade, social and employment policy are concerned that they have straight away tabled a single resolution on the forthcoming European Council. That, in itself, is reason enough for me to reject it. Reflecting, as it does, a pathetic, exclusively pro-European way of thinking, this text contains everything that is responsible for Europeans’ growing hostility to your system: the little piece, written in a roundabout way, about the unemployed being responsible for their unemployment – ‘poor swines’ as Gabin said in that about the benefits of immigration, which come at the cost of plundering of elites in the developing world and of pressure on wages in Europe; that about the necessary reform of our social protection system ‘in the light of the development of global dynamics’, which obviously means that they are doomed; the little piece about random acts of discrimination, when the most scandalous discrimination is directed at Europeans, on their own soil; that about growth, with no mention ever being made of purchasing power and consumption, of the explosion in the number of poor workers or of the responsibilities of the euro; and, finally, that about ‘blessed globalisation’, which is an oxymoron. Your eternal solution is to have yet more Europe. Really, you deserve to fail!"@en4
"Las ideas de los tres principales Grupos de este Parlamento son tan parecidas en política económica, comercial, social y de empleo que han presentado directamente una resolución única sobre la próxima reunión del Consejo Europeo. Esto es en sí mismo motivo suficiente para rechazarla. En este texto, reflejo de un penoso pensamiento europeísta único, se encuentra todo lo que motiva la creciente hostilidad de los europeos hacia su sistema: la cantinela, escrita con rodeos, sobre los desempleados responsables de su desempleo –«pobres cerdos», como decía Gabin en La Traversée de Paris–; sobre los beneficios de la inmigración, al precio del pillaje de las elites del mundo en desarrollo y de la presión sobre los salarios en Europa; sobre la necesaria reforma de nuestra protección social «a la luz de la evolución de las dinámicas globales», lo que las condena evidentemente a la desaparición; la cantinela sobre actos de discriminación aleatorios, cuando la discriminación más escandalosa se ejercen contra los europeos, en su propio territorio; sobre el crecimiento, sin hablar nunca de poder adquisitivo y consumo ni del aumento vertiginoso del número de trabajadores pobres ni de las responsabilidades del euro; y, por último, sobre la «bendita globalización», que es un oxímoron. Su eterna solución es tener todavía más Europa. ¡Decididamente, ustedes merecen fracasar!"@es21
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@et5
"Euroopan parlamentin kolmen suurimman poliittisen ryhmän ajatukset talous-, kauppa-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikasta ovat niin samankaltaisia, että ryhmät ovat suoralta kädeltä esittäneet yhteisen päätöslauselman seuraavasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Jo tämä on minulle riittävä syy päätöslauselman hylkäämiseen. Tähän asiakirjaan, joka on säälittävä esimerkki yksipuolisen Eurooppa-myönteisestä ajattelutavasta, sisältyy kaikki se, mikä on syynä eurooppalaisten kasvavaan vihamielisyyteen järjestelmäänne kohtaan: tässä pienessä kertomuksessa annetaan epäsuorasti ymmärtää, että työttömät – "säälittävät retkut", kuten Jean Gabin totesi elokuvassa " " – ovat syypäitä työttömyyteensä. Päätöslauselmassa kerrotaan maahanmuuton tuomasta hyödystä, jonka hintana ovat kolmannen maailman parhaiden voimien ryöstäminen ja palkanalennuspaineet Euroopassa. Siinä kerrotaan sosiaaliturvajärjestelmämme tarpeellisesta uudistuksesta maailmanlaajuisten kehityssuuntien valossa, toisin sanoen mitä ilmeisimmin sen tuhoamisesta. Se on pieni kertomus satunnaisista syrjintätapauksista, vaikka kaikkein häikäilemättömin syrjintä kohdistuu eurooppalaisiin heidän omalla alueellaan, kertomus kasvusta mainitsematta sanallakaan ostovoimaa ja kulutusta, kertomus köyhien työntekijöiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta ja euron käyttöönoton seurauksista sekä lopuksi vielä kertomus "siunatusta globalisaatiosta" eli toisensa poissulkevista käsitteistä. Kerta toisensa jälkeen ehdotatte ratkaisuksi EU:n laajentamista. Olette totta tosiaan ansainneet tappionne!"@fi7
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@hu11
". Le idee dei tre gruppi principali di questo Parlamento sono talmente simili per quanto riguarda la politica occupazionale, sociale, economica e commerciale, che hanno immediatamente presentato un’unica risoluzione sul prossimo Consiglio europeo. Ritengo che ciò sia una ragione di per sé sufficiente per respingerla. Riflettendo, come avviene, una patetica linea di pensiero esclusivamente europeista, questo testo contiene tutto quanto provoca crescente ostilità da parte degli europei nei confronti del vostro sistema: il paragrafetto, scritto in modo indiretto, sui disoccupati responsabili della loro condizione – “poveri asini”, come affermava Gabin nel film quello sui benefici che derivano dall’immigrazione, a prezzo del saccheggio dell’ dei paesi in via di sviluppo e della pressione sui salari in Europa, quello sulla necessaria riforma del nostro sistema di protezione sociale “alla luce delle dinamiche mondiali in evoluzione”, che significa chiaramente che sono condannate, il paragrafetto sugli atti casuali di discriminazione, quando la più scandalosa discriminazione è rivolta agli europei, nel loro stesso territorio, quello relativo alla crescita, senza far mai riferimento al potere d’acquisto e ai consumi, all’esplosione del numero di lavoratori poveri e alle responsabilità dell’euro, e, infine, quello sulla “felice globalizzazione”, che è un ossimoro. La vostra eterna soluzione è quella di avere ancora più Europa. Meritate davvero di fallire!"@it12
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@lt14
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@lv13
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@mt15
"De ideeën van de drie belangrijkste fracties in dit Parlement - op het gebied van economie, handel, werkgelegenheid en op sociaal gebied - komen zozeer overeen dat ze maar meteen één resolutie hebben ingediend over de komende Europese top. Dat is op zichzelf al reden genoeg om tegen te stemmen. In de tekst - het product van een en dezelfde jammerlijk europeïstische denkwijze - treft men alle elementen aan die de motivatie vormen voor de toenemende vijandigheid van de Europeanen ten aanzien van uw systeem: het bekende liedje, in bedekte termen, van de werklozen die zelf verantwoordelijk zijn voor het feit dat ze niet werken - "arme zwijnen" zei Gabin in "la Traversée de Paris" -; van de heilzame immigratie, waardoor de derde wereld van zijn elites wordt beroofd en de lonen in Europa onder druk komen te staan; van de noodzaak tot hervorming van onze sociale bescherming "met het oog op het verloop van de mondiale ontwikkelingen", die ontegenzeglijk de doodsteek ervoor zal betekenen; van de discriminatie op grond van wat dan ook, terwijl de Europeanen zelf op de meest schandalige manieren worden gediscrimineerd; van de groei, zonder ooit te reppen van de koop- en consumptiekracht, de explosieve groei van het aantal arme werknemers en de gevolgen van de euro, en tot slot van de "gunstige globalisering", wat een oxymoron is. Uw eeuwige oplossing voor alles: steeds meer Europa. Uw tegenslagen zijn niet meer dan verdiend!"@nl3
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@pl16
"As ideias dos três principais grupos deste Parlamento são tão semelhantes em matéria de política económica, comercial, social e de emprego que eles apresentaram, de uma assentada, uma única proposta de resolução sobre o próximo Conselho Europeu. Isto, só por si, é razão suficiente para eu a rejeitar. Reflexo de um patético pensamento europeísta único, este documento contém tudo o que é responsável pela crescente hostilidade dos europeus ao vosso sistema: o excerto, escrito de forma velada, sobre os desempregados responsáveis pelo seu desemprego – "pobres imbecis" dizia Gabin em ; o que versa sobre os benefícios da imigração, à custa da pilhagem das elites dos países em desenvolvimento e de pressões sobre os salários na Europa; o da necessária reforma do nosso sistema de protecção social "à luz de uma nova dinâmica global", que obviamente está condenada ao desaparecimento; o excerto sobre a discriminação em razão do que quer que seja, quando as discriminações mais escandalosas são exercidas contra os europeus, no seu próprio território; o que se refere ao crescimento, sem nunca falar de poder de compra e de consumo, da explosão do número de trabalhadores pobres e das responsabilidades do euro; e, por último, o da "globalização feliz", que é um oximoro. A vossa eterna solução é ter ainda mais Europa. Realmente, os vossos fracassos são merecidos!"@pt17
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@ro18
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@sk19
"Les idées des trois principaux groupes de ce Parlement, sont si semblables - sur la politique économique, commerciale, sociale, d'emploi - qu'ils ont déposé d'emblée une résolution unique sur le prochain sommet européen. Rien que cela, en soi, motive un rejet. Dans ce texte, reflet d'une affligeante pensée européiste unique, on retrouve tout ce qui motive l'hostilité croissante des Européens à votre système: le couplet, à mots couverts, sur les chômeurs responsables de leur non-emploi - "salauds de pauvres" disait Gabin dans "la Traversée de Paris" -,celui sur l'immigration bienfaisante, au prix du pillage des élites du tiers monde et de pressions sur les salaires en Europe; celui de la nécessaire réforme de notre protection sociale "à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales", ce qui les condamne évidemment à la disparition; le couplet sur les discriminations à raison de n'importe quoi, quand les plus scandaleuses discriminations s'exercent à l'encontre des Européens, chez eux; celui sur la croissance, sans jamais parler de pouvoir d'achat et de consommation, de l'explosion du nombre de travailleurs pauvres et des responsabilités de l'euro; celui, enfin de la "mondialisation heureuse", qui est une oxymore. Votre éternelle solution: toujours plus d'Europe. Décidément, vous méritez vos échecs !"@sl20
"Kammarens tre största partigrupper har en så likartad uppfattning när det gäller vilken politik som ska föras inom ekonomi, handel, sociala frågor och sysselsättning att de helt sonika har lagt fram en gemensam resolution inför det kommande mötet i Europeiska rådet. Det i sig är skäl nog för att jag ska förkasta resolutionen. Med sina typiska resonemang och patetiska, utpräglat EU-förhärligande tankegångar innehåller den här texten allt som ligger till grund för de europeiska medborgarnas växande fientlighet mot ert system: det korta avsnitt som bakom sina omskrivningar betyder att de arbetslösa själva bär ansvaret för sin arbetslöshet (usla fattiglappar, som Jean Gabin sa i en film), avsnittet om invandringens fördelar, som sker till priset av att utvecklingsvärlden berövas sitt toppskikt och lönepressen ökar i Europa, avsnittet om den nödvändiga reformen av våra sociala trygghetssystem ”mot bakgrund av den globala dynamikens utveckling” vilket uppenbarligen betyder att de är dömda att försvinna, det korta avsnittet om slumpvisa fall av diskriminering, när den mest upprörande diskrimineringen riktar sig mot européerna själva på deras fädernesjord, avsnittet om tillväxt, utan att man någonstans nämner köpkraft och konsumtion eller hur antalet fattiga arbetstagare har exploderat och eurons skuld i detta, och slutligen avsnittet om den välsignade globaliseringen, vilket är en självmotsägelse. Er evinnerliga lösning är ännu mera EU. Ni förtjänar verkligen att misslyckas!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (ITS ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,13,9,8
"La Traversée de Paris"7,2,10,10,17,9,9,17
"La Traversée de Paris –"4
"La traversata di Parigi"12
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph