Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.21.4-144"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - La pêche constitue dans l’Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d’Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d’amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d’Outre-mer. L’avis de la commission de la pêche a été adopté à l’unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme «erratum/addendum», sans vote, ce qui n’est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l’Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@cs1
"I Stillehavsområdet udgør fiskeri en grundlæggende ressource for de lokale samfund, og skibe fra hele verden, navnlig fra Europa, opererer i dette område. Det er derfor naturligt, at Fiskeriudvalget, som jeg er medlem af, høres vedrørende denne betænkning. Udviklingsudvalget og dets ordfører søgte i oktober at diktere os betænkningen uden mulighed for ændringer, hvilket blev afvist. Fiskeriudvalget har således haft mulighed for at stille forlag om forbedring af betænkningen. Det drejer sig om bedre regionalt samarbejde og især inddragelse af de oversøiske lande og territorier. Fiskeriudvalgets holdning blev vedtaget med enstemmighed i udvalget i november. Umiddelbart før forhandlingen i plenarforsamlingen får vi imidlertid at vide, at vores udtalelse alligevel ikke bliver indføjet, og at kun nogle få, tilfældigt udvalgte elementer i vores holdning vil blive foreslået som nye ændringsforslag. Efter at vi havde givet udtryk for vores harme i den anledning, blev det besluttet at tilføje vores udtalelse til den endelige betænkning som "erratum/addendum", uden afstemning, hvilket ikke ændrer alverden. Den omhandlede strategi havde primært til formål at styrke den politiske dialog mellem EU og Stillehavsøerne. Styrkelse af dialogen mellem de parlamentariske udvalg, som trods alt ikke befinder sig i flere tusinde kilometers afstand fra hinanden, ville afgjort være lige så ønskelig!"@da2
". Die Fischerei stellt für die lokalen Wirtschaften im Pazifischen Ozean eine wichtige Einnahmequelle dar. Schiffe aus aller Welt und vor allem aus Europa kommen dort zum Einsatz. Dies ist der Grund, warum der Fischereiausschuss, dessen Mitglied ich bin, zu diesem Bericht befragt werden muss. Der Entwicklungsausschuss und sein Berichterstatter wollten diesen Bericht im Oktober ohne Möglichkeit zur Vorlage von Änderungsanträgen durchsetzen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Dadurch war es dem Fischereiausschuss möglich, Verbesserungsvorschläge zum Bericht vorzulegen, die die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit und insbesondere die Aufnahme der überseeischen Länder und Gebiete vorsehen. Die Stellungnahme des Fischereiausschusses wurde von seinen Mitgliedern im November einstimmig angenommen. Doch nun wird uns am Vorabend der Aussprache im Plenum mitgeteilt, dass unsere Stellungnahme letztendlich keine Berücksichtigung findet und nur einige wenige, wahllos ausgewählte Passagen als neue Änderungsanträge vorgelegt werden. Da wir unsere Empörung darüber zum Ausdruck gebracht haben, wurde entschieden, unsere Stellungnahme als „Erratum/Addendum“ ohne Abstimmung in den endgültigen Bericht aufzunehmen, was auch nicht viel besser ist. Die erörterte Strategie zielt insbesondere darauf ab, den politischen Dialog zwischen der Union und den Pazifikinseln zu stärken. Ein wenig mehr Dialog zwischen unseren Ausschüssen, die immerhin nicht durch Tausende von Kilometern voneinander getrennt sind, wäre sicherlich genauso wünschenswert."@de9
"Στον Ειρηνικό Ωκεανό, η αλιεία αποτελεί πόρο ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, ενώ σε αυτά τα ύδατα επιχειρούν πλοία από ολόκληρο τον κόσμο, και ειδικά από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Αλιείας, της οποίας είμαι μέλος, σχετικά με την έκθεση αυτή. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και ο εισηγητής της επεδίωξαν να μας επιβάλουν αυτή την έκθεση τον Οκτώβριο, χωρίς δυνατότητα τροποποίησής της, και το αίτημά της απορρίφθηκε. Η Επιτροπή Αλιείας είχε κατά συνέπεια τη δυνατότητα να προτείνει βελτιώσεις στην έκθεση με τη μορφή καλύτερης περιφερειακής συνεργασίας και, πάνω απ’ όλα, τη συμπερίληψη υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της τον Νοέμβριο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι, την παραμονή της συζήτησης στην Ολομέλεια, μας είπαν ότι η γνωμοδότησή μας τελικά δεν θα συμπεριληφθεί και ότι μόνον μερικές αυθαίρετα επιλεγμένες πτυχές της γνωμοδότησής μας θα προταθούν ως νέες τροπολογίες. Μπροστά στην αγανάκτησή μας, αποφασίστηκε να προστεθεί η γνωμοδότησή μας στην τελική έκθεση ως «παρόραμα/προσθήκη», χωρίς ψηφοφορία, κάτι που δεν συνιστά παρά ελάχιστη βελτίωση. Η εν λόγω στρατηγική έχει σκοπό, συγκεκριμένα, να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Νήσων του Ειρηνικού. Περισσότερος διάλογος ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές μας, οι οποίες, όσον τις αφορά, δεν απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, θα ήταν βεβαίως εξίσου επιθυμητός."@el10
"In the Pacific Ocean, fishing constitutes a vital resource for the local economies, and ships from all over the world, and in particular from Europe, operate there. That is the justification for consulting the Committee on Fisheries, of which I am a member, on this report. The Committee on Development and its rapporteur sought to impose this report on us in October, with no possibility of its being amended, and its request was rejected. The Committee on Fisheries has therefore been able to propose improvements to the report in the form of better regional cooperation and, above all, the inclusion of overseas countries and territories. The opinion of the Committee on Fisheries was adopted unanimously by its members in November. What now happens is that, on the eve of the debate in plenary, we are told that our opinion will not in the end be included and that only a few arbitrarily selected aspects of our opinion will be proposed as new amendments. In view of our indignation, it was decided to add our opinion to the final report as an ‘erratum/addendum’, without a vote, which is scarcely any better. The strategy in question was designed, in particular, to strengthen the political dialogue between the EU and the Pacific islands. More dialogue between our parliamentary committees, which are not, for their part, separated by thousands of kilometres, would certainly be just as desirable."@en4
". En el Océano Pacífico, la pesca constituye un recurso vital para la economía local y en sus aguas operan buques de todo el mundo, en particular europeos. Ese es el motivo por el que se ha consultado a la Comisión de Pesca, de la que soy miembro, sobre este informe. La Comisión de Desarrollo y su ponente intentaron imponernos este informe en el mes de octubre, sin darnos la posibilidad de modificarlo, y su petición fue rechazada. Por ello, la Comisión de Pesca ha podido proponer mejoras al informe en forma de una mejora de la cooperación regional y, ante todo, la inclusión de los países y territorios de ultramar. Los miembros de la Comisión de Pesca adoptaron por unanimidad su opinión en el mes de noviembre. Lo que sucede ahora es que, en vísperas del debate en el Pleno, se nos dice que finalmente no se incluirá nuestra opinión y que solo se propondrán unos cuantos aspectos, seleccionados arbitrariamente, de nuestra opinión en forma de enmiendas. En vista de nuestra indignación, se decidió añadir nuestra opinión al informe final en forma de «erratum/addendum», sin votación, lo que apenas resulta mejor. Esta estrategia esta destinada en particular a fortalecer el diálogo político entre la UE y los Estados insulares del Pacífico. Un mayor diálogo entre nuestras comisiones parlamentarias que no están, al menos por lo que nosotros se refiere, separadas por miles de kilómetros, sería sin duda igualmente deseable."@es21
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@et5
"Kalastus on elintärkeä voimavara Tyynenmeren paikallisille talouksille ja siellä toimiville koko maailman laivastoille, erityisesti Euroopan unionin laivastolle. Tämän vuoksi mietinnön laadinnassa kuultiin kalatalousvaliokuntaa, jonka jäsen olen. Kehitysyhteistyövaliokunta ja sen esittelijä tyrkyttivät tätä mietintöä meille viime lokakuussa tarjoamatta mahdollisuutta jättää tarkistuksia. Tällaiseen menettelyyn ei suostuttu. Kalatalousvaliokunnalla on ollut nyt mahdollisuus ehdottaa parannuksia mietintöön, ja se on ehdottanut alueellisen yhteistyön tehostamista sekä etenkin EU:n jäsenvaltioiden merentakaisten maiden ja alueiden sisällyttämistä strategiaan. Kalatalousvaliokunnan jäsenet hyväksyivät valiokuntansa lausunnon yksimielisesti viime marraskuussa. Hieman ennen täysistunnossa käytävää keskustelua meille kuitenkin ilmoitettiin, ettei lausuntoamme lopulta sisällytetäkään mietintöön ja että vain joitakin umpimähkäisesti valittuja lausuntomme kohtia ehdotetaan uusina tarkistuksina. Kun närkästyimme asiasta, lausuntomme päätettiin lisätä lopulliseen mietintöön "erratumina/addendumina" ilman äänestystä, mikä tuskin parantaa tilannetta. Tämän strategian tarkoituksena oli erityisesti vahvistaa poliittista vuoropuhelua EU:n ja Tyynenmeren saarten välillä. Olisi aivan yhtä toivottavaa, että valiokuntiemme välillä on enemmän vuoropuhelua. Niiden välillä ei ole sentään tuhansia kilometrejä."@fi7
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@hu11
"La pesca costituisce nell’Oceano Pacifico una risorsa fondamentale per le economie locali, e nella regione operano navi provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’Europa. Ciò giustifica che la commissione per la pesca, di cui faccio parte, sia consultata su questa relazione. A ottobre la commissione per lo sviluppo e il suo relatore hanno cercato di imporci la relazione senza possibilità di modifica, ma la proposta è stata respinta. La commissione per la pesca ha quindi avuto modo di proporre alcuni miglioramenti da apportare alla relazione, in particolare nella forma di una migliore cooperazione regionale e soprattutto con l’inclusione dei paesi e dei territori d’oltremare. Il parere della commissione per la pesca è stato adottato all’unanimità dai suoi membri a novembre. Ora, alla vigilia della discussione in plenaria, ci viene annunciato che il nostro parere non sarà integrato nel documento e che solo alcuni elementi, selezionati arbitrariamente, saranno proposti come nuovi emendamenti. Dinanzi alla nostra indignazione, è stato deciso di aggiungere il nostro parere alla relazione finale come “ ”, senza votazione, che non è certo molto meglio. La strategia in questione mirava in particolare a rafforzare il dialogo politico tra l’Unione e le isole del Pacifico. Sarebbe altrettanto auspicabile più dialogo tra le nostre commissioni parlamentari, che non distano neppure migliaia di chilometri!"@it12
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@lt14
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@lv13
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@mt15
"De visserij is in de Stille Oceaan een belangrijke hulpbron voor de plaatselijke economieën. Schepen vanuit de gehele wereld, en dan vooral uit Europa, zijn in deze regio actief. Dat is voldoende reden om de Commissie visserij – waar ik lid van ben – over dit verslag te raadplegen. De Commissie ontwikkelingssamenwerking, dat wil zeggen de bevoegde commissie en haar rapporteur, heeft in oktober geprobeerd ons dit verslag op te leggen, zonder ons de mogelijkheid te geven amendementen voor te stellen. Wij hebben dat afgewezen. De Commissie visserij heeft daarom verbeteringen aangebracht in het verslag door de regionale samenwerking beter te formuleren en – vooral – door de overzeese landen en gebieden in het geheel op te nemen. Het advies van de Commissie visserij is in november door de leden van die commissie unaniem goedgekeurd. En nu wordt ons vlak voor het begin van het plenaire debat verteld dat ons advies toch niet zal worden meegenomen. Er zal slechts met een gering aantal willekeurig bijeengeraapte aspecten van ons advies rekening worden gehouden, en die zullen als nieuwe amendementen worden gepresenteerd. We hebben verontwaardigd gereageerd, waarop besloten is ons advies in het uiteindelijke verslag als "erratum/addendum" (zonder stemming) op te nemen, wat nauwelijks beter te noemen is. De strategie waar het allemaal om gaat is bedoeld om de politieke dialoog tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan te versterken. Een betere dialoog tussen onze parlementaire commissies – die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn – is even dringend gewenst."@nl3
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@pl16
"A pesca no Oceano Índico constitui um recurso fundamental para as economias locais, e navios de todo o mundo, e em particular da Europa, que operam nessa região. Isso justifica que a Comissão das Pescas, da qual sou membro, seja consultada sobre este relatório. A Comissão do Desenvolvimento e o seu relator procuraram impor-nos este relatório em Outubro, sem possibilidade de ser alterado, e este pedido foi recusado. A Comissão das Pescas pôde, assim, propor melhorias ao relatório, sob a forma de uma cooperação regional melhorada e, acima de tudo, da inclusão de países e territórios ultramarinos. O parecer da Comissão das Pescas foi unanimemente aprovado pelos seus membros em Novembro. O que acontece agora é que, em vésperas do debate em plenário, nos é dito que o nosso parecer não será finalmente incluído e que apenas alguns elementos do nosso parecer, seleccionados de forma arbitrária, serão propostos como novas alterações. Perante a nossa indignação, foi decidido adicionar o nosso parecer ao relatório final como uma "erratum/addendum", sem votação, o que pouco contribui para melhorar a situação. A estratégia em questão visava, em particular, reforçar o diálogo político entre a UE e as ilhas do Pacífico. Mais diálogo entre as nossas comissões parlamentares – que não estão, por seu lado, separadas por milhares quilómetros –, seria, sem dúvida, igualmente desejável."@pt17
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@ro18
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@sk19
"La pêche constitue dans l'Océan Pacifique une ressource fondamentale pour les économies locales, et des navires venus du monde entier, notamment d'Europe, y sont actifs. Cela justifie que la commission de la pêche, dont je suis membre, soit consultée sur ce rapport. La commission du développement, rapporteur au fond, a voulu nous imposer le rapport sans possibilité d'amendement, en octobre, ce qui a été refusé. La commission de la pêche a donc pu proposer des améliorations au rapport: meilleure coopération régionale, et surtout inclusion des pays et territoires d'Outre-mer. L'avis de la commission de la pêche a été adopté à l'unanimité de ses membres, en novembre. Or, la veille du débat en plénière, on nous annonce que notre avis ne sera finalement pas intégré, et que seuls quelques éléments, sélectionnés arbitrairement, seront proposés comme nouveaux amendements. Devant notre indignation, il a été décidé de rajouter notre avis au rapport final comme "erratum/addendum", sans vote, ce qui n'est guère meilleur. La stratégie en question visait notamment à renforcer le dialogue politique entre l'Union et les îles du Pacifique. Plus de dialogue entre nos commissions parlementaires, que des milliers de kilomètres ne séparent pourtant pas, serait certainement tout aussi souhaitable!"@sl20
"I Stillahavsområdet utgör fisket en viktig resurs för den lokala ekonomin, och fartyg från hela världen, särskilt från Europa, opererar där. Därför är det i sin ordning att fiskeriutskottet, där jag är ledamot, rådfrågas om detta betänkande. Utskottet för utveckling och dess föredragande ville tvinga på oss detta betänkande i oktober, då vi inte skulle ha haft någon möjlighet till ändringar, men denna begäran avvisades. Fiskeriutskottet har därför kunnat föreslå förbättringar av betänkandet i form av bättre regionalt samarbete, och framför allt inkluderandet av länder och territorier på andra sidan havet. Fiskeriutskottets yttrande antogs enhälligt av ledamöterna i november. Det som sker nu är att vi inför debatten i kammaren får veta att vårt yttrande till slut inte kommer att inkluderas, och att bara några få godtyckligt valda aspekter i vårt yttrande kommer att föreslås som nya ändringsförslag. På grund av vår indignation beslutades det att vårt yttrande skulle läggas till det slutliga betänkandet som ett ”erratum/addendum”, utan att omröstning skulle ske, vilket knappast är bättre. Den aktuella strategin utformades särskilt för att stärka den politiska dialogen mellan EU och öarna i Stillahavsområdet. En ökad dialog mellan parlamentets utskott, som inte skiljs åt av tusentals kilometer, skulle säkert vara lika önskvärd."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Margie Sudre (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"erratum/addendum"12
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph