Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.21.4-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det, der slog mig i betænkningen var, at kvinder opnår væsentligt færre akademiske kvalifikationer end mænd. Kun 15 % af professoraterne er besat med kvinder, hvorimod kvinderne overgår mændene i antal som kandidater med 59 % af det samlede tal. Den lave andel af kvinder med akademiske kvalifikationer kan ikke kun tilskrives forskelsbehandling mod unge kvinder og piger i forbindelse med adgang til uddannelse. Der ligger en række andre faktorer bag dette lave tal. Hvis vi virkelig vil vende denne tendens, er det af afgørende betydning, at vi definerer og analyserer disse faktorer og forsøger at tage fat på forholdet på en målrettet måde. Vi kan f.eks. tage behovet for at udrydde stereotyper i organisationsmæssige hierarkier. Kvinder er meget velkomne og accepteres som medlem af forskningsteam. Man har imidlertid mindre tillid til deres evner, når der er tale om at være teamleder. Det er dog netop disse stillinger, der gør det muligt at danne videnskabelige skoler og bidrage til udviklingen af forskellige discipliner og specialer på universitetsfakulteter. Det er meget godt fra tid til anden at erklære, at antallet af kvinder i den akademiske verden bør øges, men det er langtfra det, der virkelig er nødvendigt. Det, vi skal gøre, er at fastsætte betingelserne i processen nøje og arbejde på at optimere dem på en sådan måde, at kvinder i højere grad bliver inddraget."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! An diesem Bericht ist mir aufgefallen, dass betont wird, dass Frauen deutlich weniger akademische Titel erreichen als Männer. Nur 15 % der Professoren sind Frauen, während die Zahl der Frauen, die einen Hochschulabschluss erreichen, mit 59 % höher ist als die der Männer. Der niedrige Anteil von Frauen mit akademischen Titeln kann nicht mit einer Diskriminierung von jungen Frauen und Mädchen beim Zugang zu Bildung begründet werden. Dafür sind eine Reihe anderer Faktoren verantwortlich. Wenn wir diese Entwicklung wirklich umkehren wollen, müssen wir diese Faktoren auf jeden Fall definieren und analysieren und versuchen, uns zielgerichtet mit der Problematik zu befassen. Dazu gehört zum Beispiel die Notwendigkeit, Stereotype in Organisationshierarchien auszuräumen. Frauen sind als Mitglieder von Forschungsteams sehr willkommen und akzeptiert. Aber wenn es um den Posten des Teamleiters geht, ist das Vertrauen in ihre Fähigkeiten nicht so groß. Doch gerade diese Positionen ermöglichen und erlauben die Herausbildung wissenschaftlicher Lehren und tragen zur Entwicklung verschiedener Fachrichtungen und Spezialisierungen an Hochschulfakultäten bei. Von Zeit zu Zeit zu erklären, dass die Anzahl der Frauen im Hochschulbereich erhöht werden sollte, ist ja gut und schön, reicht aber bei weitem nicht aus. Vielmehr müssen wir die Bedingungen des Prozesses sorgfältig bestimmen und sie dergestalt optimieren, dass Frauen stärker beteiligt werden. Vielen Dank."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην έκθεση ήταν η έμφαση στο γεγονός ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν σημαντικά λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα σε σύγκριση με τους άνδρες. Μόνο το 15% των καθηγητών είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός των γυναικών που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ανδρών και αντιστοιχεί στο 59% του συνόλου. Το χαμηλό ποσοστό γυναικών με ακαδημαϊκά προσόντα δεν μπορεί να αποδοθεί στις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες πίσω από αυτό το χαμηλό ποσοστό. Αν θέλουμε πραγματικά να αναστρέψουμε αυτή την τάση, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε αυτούς τους παράγοντες και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με στοχοθετημένο τρόπο. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε την ανάγκη εξάλειψης των στερεοτύπων στις οργανωτικές ιεραρχίες. Οι γυναίκες είναι ευπρόσδεκτες και γίνονται αποδεκτές ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Οι ικανότητές τους, όμως, δεν τυγχάνουν της ίδιας εμπιστοσύνης όταν τίθεται θέμα ηγεσίας των ομάδων. Ωστόσο, ακριβώς αυτές οι θέσεις δίνουν τη δυνατότητα και επιτρέπουν τη δημιουργία επιστημονικών σχολών και συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων και των ειδικοτήτων στα τμήματα του πανεπιστημίου. Η δήλωση κατά καιρούς ότι ο αριθμός των γυναικών σε ακαδημαϊκές θέσεις πρέπει να αυξηθεί είναι πολύ καλή, αλλά απέχει παρασάγγας από αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις της διαδικασίας προσεκτικά και να εργαστούμε για να τις βελτιώσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στον ακαδημαϊκό κλάδο. Σας ευχαριστώ."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, what struck me in the report was the emphasis on the fact that women achieve significantly fewer academic qualifications than men. Only 15% of full professors are women, whereas the number of women graduating from university is higher than that of men, at 59% of the total. The low proportion of women with academic qualifications cannot be put down to discrimination against young women and girls concerning access to education. There are a number of other factors behind this low figure. If we really want to reverse the trend, it is crucial that we define and analyse these factors, and try to address the matter in a targeted fashion. For example, take the need to eliminate stereotypes in organisational hierarchies. Women are very much welcomed and accepted as members of research teams. Their capabilities are less trusted, however, when it comes to being team leaders. Yet it is precisely these positions which enable and allow the formation of scientific schools and contribute to the development of various disciplines and specialisations in university faculties. Declaring from time to time that the number of women in academia should be increased is all very well, but it falls a long way short of what is required. What we need to do is to define the conditions of the process carefully and to work on optimising them in such a way that women become more involved. Thank you."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, lo que más impresionó de este informe es el énfasis que pone en el hecho de que las mujeres logran un número muy inferior de cualificaciones académicas al de los hombres. Únicamente un 15 % de los profesores a tiempo completo son mujeres, en tanto que el número de mujeres que obtienen un título universitario es superior al de los hombres, a saber: un 59 % del total. El bajo porcentaje de mujeres con cualificaciones académicas no puede acharcarse a la discriminación contra las mujeres y niñas en materia de acceso a la educación. Este reducido porcentaje se debe a otros factores. Si realmente deseamos invertir esta tendencia es indispensable que definamos y analicemos estos factores, e intentemos abordar esta cuestión de manera selectiva. Por ejemplo, la necesidad de eliminar los estereotipos en las jerarquías de las organizaciones. Las mujeres son muy bien acogidas y recibidas como miembros de los equipos de investigación. Sin embargo, se confía menos en sus capacidades cuando se trata de dirigir dichos equipos. Y sin embargo, son precisamente esos puestos los que permiten la formación de escuelas científicas y contribuyen al desarrollo de distintas disciplinas y especializaciones en las facultades universitarias. Declarar de vez en cuando que es necesario aumentar el número de mujeres en el mundo académico está muy bien, pero sirve de muy poco para lo que se requiere. Lo que tenemos que hacer es definir detenidamente las condiciones de este proceso y optimizarlas de forma que las mujeres participen más en él. Gracias."@es21
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kiinnitin mietinnössä huomiota siihen, että siinä korostetaan naisten huomattavan pientä osuutta akateemisissa viroissa. Professorin viran haltijoista vain 15 prosenttia on naisia, vaikka yliopiston loppututkinnon suorittaneista suurin osa, 59 prosenttia, on naisia. Naisten pieni osuus akateemisissa viroissa ei voi johtua naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutukseen pääsyssä. Se johtuu muista tekijöistä. Jos tämä suuntaus halutaan todella kääntää, meidän on määritettävä nämä tekijät ja analysoitava niitä sekä pyrittävä käsittelemään tätä asiaa tarkasti kohdennetuin toimin. Esimerkiksi organisaatiohierarkioissa olevat stereotypiat on poistettava. Naiset hyväksytään ja otetaan mielihyvin tutkimusryhmien jäseneksi, mutta heidän ryhmänjohtokykyihinsä luotetaan vähemmän. Nimenomaan ryhmänjohtajan tehtävät kuitenkin mahdollistavat tieteellisten koulukuntien muodostamisen sekä edistävät erilaisten tieteenalojen ja erikoistumisalojen kehittämistä yliopistojen tiedekunnissa. On hyvä, että silloin tällöin todetaan, että akateemisissa viroissa pitäisi olla enemmän naisia, mutta se ei missään tapauksessa riitä. Meidän on määritettävä tarkasti tämän prosessin osatekijät ja pyrittävä optimoimaan ne siten, että naisten osallistumista voidaan lisätä. Kiitos."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, ce qui m’a frappé dans ce rapport, c’est qu’il met l’accent sur le fait que les femmes obtiennent, de manière significative, moins de qualifications universitaires que les hommes. Seuls 15 % des professeurs titulaires sont des femmes, tandis que le nombre de femmes ayant obtenu un diplôme universitaire est plus élevé que chez les hommes, la proportion atteignant 59 %. L’on ne peut imputer la faible proportion de femmes disposant de qualifications universitaires à une discrimination à l’égard des jeunes femmes et des filles en matière d’accès à l’éducation. D’autres facteurs expliquent cette faible proportion. Si nous voulons réellement inverser cette tendance, il est fondamental que nous définissions et analysions ces facteurs et que nous tentions d’aborder cette question d’une manière ciblée. Les femmes sont tout à fait les bienvenues et acceptées en tant que membres d’équipes de recherche. Cependant, l’on a moins confiance en leurs capacités à diriger une équipe. Pourtant, ce sont précisément ces fonctions qui permettent la création d’écoles scientifiques et qui contribuent à l’essor de diverses disciplines et spécialisations dans les facultés universitaires. Déclarer de temps à autre que le nombre de femmes dans les universités devrait être augmenté est une très bonne chose, mais c’est largement insuffisant. Nous devons déterminer minutieusement les conditions du processus et tâcher de les optimiser de manière à parvenir à une plus grande participation des femmes. Je vous remercie."@fr8
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, ciò che mi ha colpito nella relazione è l’accento posto sul fatto che le donne conseguono un numero significativamente inferiore di qualifiche accademiche rispetto agli uomini. Solamente il 15 per cento dei professori ordinari sono donne, mentre il numero di donne che si laureano è superiore a quello degli uomini, attestandosi al 59 per cento del totale. La bassa proporzione di donne con qualifiche accademiche non può essere imputata alla discriminazione ai danni di giovani donne e ragazze nell’accesso all’istruzione. Dietro a questo dato c’è tutta una serie di altri fattori. Se vogliamo davvero invertire la tendenza, è essenziale definire e analizzare questi fattori e cercare di affrontare la questione in modo mirato. Ad esempio, è necessario eliminare gli stereotipi nelle gerarchie a livello organizzativo. Le donne sono molto ben accolte e accettate come membri di gruppi di ricerca. La fiducia nelle loro capacità viene meno, tuttavia, se si tratta di affidare loro un ruolo direttivo. Eppure sono proprio queste cariche che permettono la creazione di scuole in campo scientifico e contribuiscono allo sviluppo di varie discipline e specializzazioni nelle facoltà universitarie. Ribadire di tanto in tanto che si dovrebbe aumentare il numero di donne nel mondo accademico va benissimo, ma è di gran lunga insufficiente rispetto a quel che sarebbe necessario realizzare. Dobbiamo piuttosto definire in modo preciso le condizioni dell’intero processo e lavorare per ottimizzarle in modo che le donne siano più coinvolte. Grazie."@it12
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@lt14
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@lv13
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, wat me bij het lezen van het verslag opviel, was de nadruk op het feit dat vrouwen beduidend minder vaak hoge academische titels halen dan mannen. Slechts 15 procent van de voltijds professoren is een vrouw. En dat terwijl het aantal vrouwen met 59 procent van alle afgestudeerden hoger ligt dan het aantal mannen. Het kleine aantal vrouwen met een hoge academische titel is echter niet het resultaat van discriminatie van jonge vrouwen en meisjes bij de toegang tot onderwijs. Hiervoor kan een groot aantal andere redenen worden aangewezen. Indien we de huidige situatie willen veranderen, dan moeten we deze factoren definiëren en analyseren, en proberen deze doelgericht aan te pakken. Zo dienen stereotypen bij het positioneren van vrouwen binnen organisaties de nek te worden omgedraaid. Vrouwen zijn gewilde en sterk gewaardeerde leden van onderzoeksteams, maar tegelijkertijd is er veel minder fiducie in hun vermogen om teams te leiden. Toch is het juist dankzij dit soort posities dat de eigen wetenschappelijke school zich op een hoger plan kan tillen, en dragen juist deze posities bij aan de ontwikkeling van verschillende disciplines en specialisaties aan de universiteitsfaculteiten. Het is dan wel mooi, lief en aardig dat van tijd tot tijd wordt verklaard dat het aantal vrouwen in de academische wereld dient te worden vergroot, maar dat is in de verste verte niet genoeg. Wat wél nodig is, is een serieuze inventarisatie van de onderliggende elementen van het proces en vervolgens de optimalisering ervan, zodat meer vrouwen aan kunnen haken. Dank u wel."@nl3
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o que me impressionou no relatório foi a ênfase no facto de as mulheres alcançarem muitíssimo menos qualificações académicas do que os homens. Apenas 15% dos professores agregados são mulheres, enquanto o número de mulheres licenciadas pelas universidades é superior ao dos homens, atingindo 59% do total. A baixa proporção de mulheres com qualificações académicas não pode ser atribuída à discriminação das mulheres jovens e raparigas no que diz respeito ao acesso à educação. Existe uma série de factores subjacentes a este número reduzido. Se queremos realmente inverter a tendência, é decisivo definirmos e analisarmos estes factores e tentarmos resolver o problema de forma direccionada. Pensemos, por exemplo, na necessidade de eliminar os estereótipos em hierarquias organizacionais. As mulheres são muito bem vindas e aceites como membros em equipas de investigação. No entanto, confia-se menos nas suas capacidades quando se trata de serem líderes de equipa. Ora, são precisamente estas posições que possibilitam e permitem a formação de escolas científicas e contribuem para o desenvolvimento de diversas disciplinas e especializações nas faculdades das universidades. Declarar, de vez em quando, que o número de mulheres na academia deveria aumentar é muito bonito, mas está longe de ser suficiente. O que necessitamos é de definir cuidadosamente as condições do processo e trabalhar na optimização das mesmas, de modo a envolver mais as mulheres. Obrigada."@pt17
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@ro18
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@sk19
"Pane předsedající, dámy a pánové. Ve zprávě mne zaujalo zdůraznění skutečnosti, že ženy dosahují významně méně akademických hodností než muži. Pouze 15 % řádných profesorek. A to za situace, kdy počet žen, absolventek vysokých škol, dosahuje 59 %, a tedy dokonce převyšuje počet mužů. Malý podíl žen s vysokou akademickou hodností se pak nejeví jako výsledek diskriminace mladých žen a dívek v přístupu ke vzdělání. Za ukazatelem toho nízkého počtu stojí řada jiných příčin. Pokud chceme současný stav změnit, je nezbytné tyto příčiny a souvislosti definovat, analyzovat a pokusit se je cíleně ovlivnit. Např. potřeba eliminovat stereotypy v zařazení žen v personální hierarchii. Ženy jsou velmi vítané a uznávané jako členky výzkumných týmů. Méně se však důvěřuje jejich schopnostem při vedení týmů. Právě takovéto postavení ale umožňuje a podmiňuje formování vlastní vědecké školy a přispívá k rozviji dané disciplíny, specializace, na fakultách univerzit. Deklarovat z času na čas, že je třeba zvýšit počet žen v akademické sféře, je sice líbivé, sympatické, ale zdaleka to nestačí. Je třeba seriózně definovat podmínky procesu a pracovat na jejich optimalizaci, aby se ženy mohly ve větší míře zapojit. Děkuji."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Något som slog mig i betänkandet var tonvikten på att kvinnor uppnår betydligt färre akademiska kvalifikationer än män. Endast 15 procent av professorerna är kvinnor, medan antalet kvinnor på universitetsutbildningar är högre än antalet män, 59 procent totalt. Det låga antalet kvinnor med akademiska kvalifikationer kan inte sägas bero på diskriminering mot unga kvinnor och flickor när det gäller tillgång till utbildning. Det finns ett antal andra faktorer bakom denna låga siffra. Om vi verkligen vill vända denna tendens är det viktigt att vi definierar och analyserar dessa faktorer, och försöker inrikta oss på dem. Ta till exempel behovet av att få bort stereotyperna i organisationernas hierarkier. Kvinnor välkomnas och accepteras som deltagare i forskningsprojekt. Men de tilltros inte samma förmåga när det handlar om att vara projektledare. Ändå är det exakt dessa befattningar som gör det möjligt att skapa vetenskapliga skolor och bidrar till att utveckla olika discipliner och specialiseringar inom universitetens fakulteter. Det är gott och väl att då och då hävda att antalet kvinnor i den akademiska världen bör ökas, men det räcker inte långt. Det vi behöver göra är att noggrant definiera förhållandena i processen och arbeta för att optimera dem så att kvinnor blir mer delaktiga. Tack så mycket."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nina Škottová (PPE-DE ). –"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph