Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.21.4-130"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@cs1
"Usunde spisevaner gennem længere tid og manglende fysisk aktivitet resulterer i, at tusindvis af borgere i EU hvert år bliver overvægtige. Dermed øges risikoen for at blive ramt af alvorlige sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, forhøjet blodtryk og luftvejssygdomme. Dette har ikke blot negativ indvirkning på folkesundheden, men øger også udgifterne til sygesikringsordningerne i medlemsstaterne. Jeg vil derfor gerne opfordre til en integreret tilgang til dette problem. Forbrugeroplysning og -uddannelse, udveksling af bedste praksis medlemsstaterne imellem, klar mærkning af levnedsmidler og kampagner i skolerne for at fremme en sund livsstil er alt sammen med til at sikre de påkrævede adfærdsændringer. Kampen mod overvægt går på tværs af grænserne. Vi kan i Europa bidrage positivt og lære af hinandens håndtering af problemet. I den forbindelse er samarbejde med medlemsstaterne, industrien, medierne, undervisningssektoren og det civile samfund efter min opfattelse den bedste vej at gå."@da2
". Langzeitige schlechte Ernährungsgewohnheiten und mangelnde körperliche Bewegung führen dazu, dass jährlich Tausende von Menschen in der Europäischen Union mit Übergewicht zu kämpfen haben. Dadurch wächst das Risiko für zahlreiche schwere Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Erkrankungen der Atemwege. Das wirkt sich nicht nur auf die öffentliche Gesundheit aus, sondern lässt auch die Kosten der Krankenversicherungen in den Mitgliedstaaten ansteigen. Deshalb plädiere ich für eine integrierte Lösung des Problems. Die Information und Erziehung der Verbraucher, der Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, deutliche Etikettierung von Lebensmitteln oder Initiativen in Schulen zur Förderung einer gesunden Lebensweise sind allesamt Möglichkeiten, um die nötigen Verhaltensänderungen zuwege zu bringen. Der Kampf gegen den Bauch ist grenzüberschreitend. Wir in Europa können einen positiven Beitrag leisten und voneinander lernen, wie wir das Problem angehen können. Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der Industrie, den Medien, dem Bildungssektor und der Zivilgesellschaft halte ich für den rechten Weg."@de9
". Οι μακροχρόνιες κακές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη επαρκούς σωματικής άσκησης οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παχυσαρκία κάθε χρόνο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πολλών σοβαρών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των αναπνευστικών παθήσεων. Αυτό όχι μόνο επηρεάζει τη δημόσια υγεία αλλά και αυξάνει το κόστος των ασφαλιστών υγείας στα κράτη μέλη. Θα υποστήριζα λοιπόν έναν ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Παροχή ενημέρωσης, καθώς και εκπαίδευση των καταναλωτών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σαφής επισήμανση των τροφίμων ή εκστρατείες στα σχολεία για την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής: όλοι αυτοί είναι τρόποι για την επίτευξη των απαραίτητων αλλαγών συμπεριφοράς. Η μάχη κατά της παχυσαρκίας δεν γνωρίζει σύνορα. Εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να συμβάλουμε θετικά και να μάθουμε από την ανταλλαγή τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης, την εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος."@el10
". Long-term bad eating habits and a lack of sufficient exercise result in thousands of people in the European Union being faced with obesity every year. This increases the risk of numerous serious diseases, including heart diseases, higher blood pressure and respiratory disorders. Not only does this affect public health, it also increases the cost to health insurers in the Member States. I would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem. Providing information, as well as educating, consumers, exchanging best practices among Member States, clear labelling on foodstuffs or campaigns in schools in order to promote healthier life styles: these are all ways of bringing about the necessary behavioural changes. The battle against the bulge transcends borders. We in Europe can make a positive contribution and learn from each other’s ways of addressing the problem. Cooperation with the Member States, industry, the media, education and civil society strikes me as being the right way."@en4
". Los malos hábitos alimenticios de larga duración y la falta de ejercicio suficiente tienen por resultado que cada año miles de personas tengan que hacer frente a la obesidad en la Unión Europea. Con ello aumentan los riesgos de numerosas enfermedades graves, como las enfermedades cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos respiratorios. Este fenómeno no solo afecta a la salud pública, sino que incrementa el gasto de los seguros de enfermedad en los Estados miembros. Por ello estoy a favor de abordar este problema de forma integral. Facilitar información, así como educar a los consumidores, intercambiar buenas prácticas entre los Estados miembros, etiquetar claramente los alimentos y realizar campañas en las escuelas para promover un estilo de vida más sano, todo ello contribuiría a introducir los cambios de comportamiento que son necesarios. La lucha contra el exceso de peso no conoce fronteras. En Europa podemos hacer una contribución importante y aprender unos de otros distintas maneras de resolver este problema. La cooperación con las empresas, medios de comunicación, sistema educativo y sociedad civil de los Estados miembros me parece el mejor camino a seguir."@es21
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@et5
". Pitkäaikaisten epäterveellisten ruokailutottumusten ja liikunnan puutteen vuoksi Euroopan unionissa on vuosittain tuhansia liikalihavuudesta kärsiviä ihmisiä. Tämä lisää lukuisten vakavien sairauksien, kuten sydänsairauksien, verenpainetaudin ja hengityselinsairauksien, riskiä. Liikalihavuudella on kansanterveydellisiä vaikutuksia, ja se myös lisää jäsenvaltioiden sairausvakuutuslaitosten kustannuksia. Tähän ongelmaan on siksi mielestäni sovellettava yhdennettyä lähestymistapaa. Välttämättömän muutoksen aikaansaaminen edellyttää, että kuluttajille tarjotaan tietoa ja valistusta, että jäsenvaltiot vaihtavat parhaita käytäntöjä, että elintarvikkeissa on selkeät merkinnät ja että kouluissa järjestetään kampanjoita terveellisempien elintapojen edistämiseksi. Taistelu liikakiloja vastaan ei pääty valtioiden rajoilla. Me eurooppalaiset voimme edistää merkittävästi liikalihavuuden torjuntaa ja oppia toistemme tavoista käsitellä tätä ongelmaa. Mielestäni oikea tapa käsitellä sitä on tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden, teollisuuden, tiedotusvälineiden, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa."@fi7
". En raison de mauvaises habitudes alimentaires profondément ancrées et d’un manque d’activité physique, des milliers de citoyens de l’Union européenne souffrent d’obésité chaque année. Ce problème augmente le risque de contracter de nombreuses maladies graves, y compris des maladies cardiaques, une hypertension artérielle et des troubles respiratoires. Cela concerne non seulement la santé publique, mais cela fait également augmenter le coût de l’assurance-maladie dans les États membres. Je plaiderais donc en faveur d’une méthode intégrée pour aborder ce problème. L’apport d’informations aux consommateurs, leur éducation, l’échange des meilleures pratiques entre les États membres, un étiquetage clair sur les aliments ou des campagnes menées dans les écoles afin de promouvoir des modes de vie plus sains: voilà comment provoquer les changements de comportement nécessaires. La lutte contre la surcharge pondérale dépasse les frontières. En Europe, nous pouvons apporter une contribution positive à cet égard et tirer des enseignements des méthodes utilisées par chaque pays pour tenter de résoudre ce problème. La coopération entre les États membres, l’industrie, les médias, l’éducation et la société civile me semble être la bonne solution."@fr8
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@hu11
"Cattive abitudini alimentari mantenute a lungo e mancanza di esercizio fisico fanno sì che migliaia di persone, nell’Unione, soffrano di obesità ogni anno. Ciò aumenta il rischio di numerose malattie gravi, comprese quelle cardiache, pressione alta e disturbi respiratori. Questo non incide solo sulla salute pubblica, ma aumenta anche il costo delle assicurazioni contro le malattie negli Stati membri. Pertanto sarei favorevole a un approccio integrato al problema. La sensibilizzazione e l’educazione dei consumatori, lo scambio di migliori pratiche tra Stati membri, un’etichettatura chiara sugli alimenti o campagne nelle scuole per promuovere stili di vita più sani: questi sono tutti accorgimenti per determinare i necessari cambiamenti comportamentali. La lotta alla pancia va oltre le frontiere. In Europa possiamo fornire un contributo positivo e imparare gli uni dagli altri i sistemi per affrontare il problema. La cooperazione con gli Stati membri, le industrie, i l’istruzione e la società civile mi sembra la soluzione giusta."@it12
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@lt14
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@lv13
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@mt15
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@pl16
"Maus hábitos alimentares prolongados e a ausência de actividade física suficiente fazem com que, anualmente, milhares de pessoas na União Europeia sejam confrontadas com o problema da obesidade. Isto aumenta o risco de desenvolverem inúmeras doenças graves, como doenças cardíacas, aumento da pressão arterial e perturbações das vias respiratórias. Isto afecta não só a saúde pública, mas faz também aumentar os custos dos seguros de saúde nos Estados-Membros. Defendo, pois, uma abordagem integrada do problema. A prestação de informação aos consumidores, assim como a sua educação, o intercâmbio das melhores práticas entre os Estados-Membros, rotulagem clara nos produtos alimentares ou campanhas nas escolas destinadas a fomentar estilos de vida mais saudáveis, todas essas são formas de produzir as necessárias mudanças de comportamento. A luta contra o excesso de peso não se confina às fronteiras. Nós, na Europa, podemos dar um contributo positivo e aprender com a forma como outros abordam o problema. A cooperação com os Estados-Membros, a indústria, a comunicação social, as instituições de ensino e a sociedade civil parece-me ser o caminho certo."@pt17
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@ro18
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@sk19
"Langdurig slechte eetgewoonten en een gebrek aan voldoende beweging zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden mensen in de Europese Unie bijkomend te kampen krijgen met overgewicht. Dit verhoogt het risico op tal van ernstige ziekten zoals hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en aandoeningen aan de luchtwegen. Dit heeft niet alleen een prijs in termen van volksgezondheid, maar het jaagt ook de ziekteverzekering in de lidstaten op kosten. Ik pleit dan ook voor een geïntegreerde benadering van het probleem. Consumentenvoorlichting en -educatie, het uitwisselen van beste praktijken tussen lidstaten, duidelijke etikettering op levensmiddelen of acties op scholen om een gezonde levensstijl te promoten, het zijn allemaal manieren om te zorgen voor de nodige gedragswijzigingen. De strijd tegen overgewicht is niet grensgebonden. We kunnen vanuit Europa een positieve bijdrage leveren en leren van elkaars aanpak. Samenwerking met de lidstaten, de industrie, de media, het onderwijs en het maatschappelijk middenveld, lijkt me hierbij de aangewezen weg."@sl20
". Dåliga matvanor under lång tid och brist på tillräcklig motion gör att tusentals människor drabbas av fetma inom EU varje år. Fetma ökar risken för många allvarliga sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, högre blodtryck och problem med andningsorganen. Detta påverkar inte bara folkhälsan utan ökar också kostnaden för medlemsstaternas sjukförsäkringsorgan. Jag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt. Information och utbildning till konsumenterna, utbyte av goda lösningar mellan medlemsstaterna, tydlig märkning av livsmedel eller kampanjer i skolorna för att främja en hälsosammare livsstil: allt detta är metoder för att åstadkomma de nödvändiga beteendeändringarna. Kampen mot fetman går utöver gränserna. Vi inom EU kan lämna ett positivt bidrag och lära av varandras sätt att behandla problemet. Jag anser att samarbete mellan medlemsstaterna, med industrin, medierna, skolorna och det civila samhället är rätt väg att gå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marianne Thyssen (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13
"schriftelijk"18,5,20,15,1,19,14,16,11,3,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph