Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-125"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.21.4-125"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@cs1
"Alt, hvad vi gør på sundhedsfronten, sigter på at beskytte sundheden. Det hører under medlemsstaternes ansvar, og det skal det blive ved med. Tanken om forebyggelse bliver stadig mere fremtrædende. I Ries-betænkningen beskrives sundhedsrisikoen ved fedme, overvægt og kroniske sygdomme. Hvorfor er vores børn overvægtige? Hvad skyldes det? Disse spørgsmål skal diskuteres for at øge bevidstheden, særlig i familier. Muligheden for at holde vores kroppe sunde til dagligt skal formidles gennem skoler og almen undervisning. At forebygge disse sygdomme vil nødvendigvis omfatte samfundsændringer, men det skal ikke kun ske ved hjælp af reklameforbud, formidling af oplysninger om sundhed og ved at give børn en sportstaske, når de begynder at gå i skole. Vi lever i et hurtigtlevende samfund. Når begge forældre arbejder er der ofte for lidt tid til at opdrage børnene og at lave mad. Det gør det endnu mere vigtigt, at samfundet gør en forebyggende indsats, og skoler og uddannelsesfaciliteter skal stå for formidlingen af dagligdags livsfærdigheder. Alligevel skal vi hele tiden minde familier om de opgaver og pligter, som er uløseligt forbundet med en familie, og sætte dem i stand til at udføre og opfylde dem. Ikke engang EU kan få mennesker til at være slanke og nyde livet og sundheden. Medlemsstaterne skal udarbejde handlingsplaner og iværksætte foranstaltninger, men befolkningen skal selv føre dem ud i livet."@da2
". Όλες μας οι προσπάθειες στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν τα κράτη μέλη και έτσι πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Η ιδέα της πρόληψης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η έκθεση Ries παρουσιάζει τους κινδύνους για την υγεία που οφείλονται στην παχυσαρκία, στο υπερβολικό βάρος και στις χρόνιες παθήσεις. Γιατί είναι υπέρβαρα τα παιδιά μας; Ποια είναι τα αίτια; Τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε ιδίως τις οικογένειες. Η ικανότητα να διατηρούμε το σώμα μας υγιές σε καθημερινή βάση πρέπει να διαδοθεί μέσω των σχολείων και της γενικής παιδείας. Για την πρόληψη αυτών των ασθενειών πρέπει να γίνουν ασφαλώς κοινωνικές αλλαγές, αυτό όμως δεν θα επιτευχθεί μόνο με απαγορεύσεις διαφημίσεων, με ενημέρωση για την υγεία και με το να προσφέρουμε αθλητικές τσάντες στα παιδιά που πρωτοπηγαίνουν στο σχολείο. Η κοινωνία μας ζει σε γρήγορους ρυθμούς. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, συχνά λείπει ο χρόνος για την οικογένεια, για την ανατροφή των παιδιών και για το μαγείρεμα. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την υποχρέωση της κοινωνίας για προληπτική δράση, και τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να αναλάβουν να μεταβιβάζουν ικανότητες που αφορούν την καθημερινή ζωή. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν πρέπει να σταματήσουμε να υπενθυμίζουμε στις οικογένειες ποια είναι τα δικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τα εκπληρώνουν. Ακόμα και η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να είναι λεπτοί και να χαίρονται την υγεία και τη ζωή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίσουν για σχέδια δράσης και μέτρα, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να τα εφαρμόσουν μόνοι τους."@el10
". Everything that we try to do on the environment and health fronts is aimed at protecting health. Responsibility for this rests with the Member States, and that is where it must remain. The idea of prevention is becoming ever more prominent. The Ries report describes the health risks involved in obesity, excess weight and chronic illness. Why is it that our children are overweight? What are the causes? These issues need to be discussed in order to raise awareness, particularly in families. The ability to keep our bodies healthy on a day-to-day basis is something that must be communicated through school and general education. Preventing these illnesses will, of necessity, involve social changes, but that will be accomplished not merely through bans on advertising, providing information relating to health and giving children sports bags when they start primary school. We live in a fast-living society; when both parents work, time for the family, for bringing up children and for cooking is often lacking. This makes it ever more important that society should take preventive action, and schools and educational facilities must be entrusted with the communication of day-to-day life skills. Even so, we must not stop reminding families of those tasks and duties that are inherently their own, and empower them to perform and fulfil them. Not even the EU can make people be slim and enjoy life and health. The Member States must produce action plans and measures, but people have to put them into practice themselves."@en4
". Todo lo que intentamos hacer en el frente del medio ambiente y de la salud está destinado a proteger la salud. Las competencias en este ámbito corresponden a los Estados miembros, y así es como deben seguir. La idea de la prevención cada vez adquiere mayor importancia. El informe Ries describe los riesgos para la salud que implica la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas. ¿Por qué sufren de sobrepeso nuestros niños? ¿Cuáles son las causas? Estos temas deben ser objeto de debate a fin de sensibilizar a la población, en particular en las familias. La posibilidad de mantenernos sanos cada día es algo que debe transmitirse a través de la educación escolar y general. Para prevenir estas enfermedades será absolutamente necesario realizar cambios sociales, pero estos no se lograrán simplemente por medio de prohibiciones de publicidad, la difusión de información en materia de salud y regalando bolsas deportivas a los niños cuando entran en la escuela primaria. Vivimos en una sociedad que vive con rapidez, en la que tanto el padre como la madre trabajan, y en la que a menudo escasea el tiempo para la familia, para educar a los hijos y para cocinar. Esto hace que sea aún más importante que la sociedad adopte medidas preventivas, y las escuelas y establecimientos educativos deben asumir la función de difundir aptitudes para la vida diaria. Aun así, no debemos dejar de recordar a las familias que esas tareas y obligaciones les son inherentes y facultarlas para que las realicen y cumplan. Ni siquiera la UE puede hacer que la gente sea esbelta y goce de una vida saludable. Los Estados miembros deben elaborar planes de acción y medidas, pero los ciudadanos tienen que ponerlos en práctica por sí mismos."@es21
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@et5
". Terveyden suojelu on kaikkien ympäristöä ja terveyttä koskevien toimiemme tavoitteena. Se kuuluu jäsenvaltioiden vastuualueeseen, ja näin on oltava vastedeskin. Ennaltaehkäisystä tulee yhä tärkeämpää. Riesin mietinnössä käsitellään liikalihavuudesta, ylipainosta ja kroonisista sairauksista aiheutuvia terveysriskejä. Miksi lapsemme ovat ylipainoisia? Mistä tämä johtuu? Näistä asioista on keskusteltava, jotta etenkin perheiden tietoisuus lisääntyy. Kyky huolehtia kehomme jokapäiväisestä terveydestä on asia, jota on opetettava kouluissa ja yleisessä koulutuksessa. Näiden sairauksien ehkäisemiseen tarvitaan yhteiskunnallisia muutoksia. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta pelkästään määräämällä mainontakieltoja, tarjoamalla terveyttä koskevia tietoja ja antamalla ekaluokkalaisille urheilukassi käteen. Elämme nopeatahtisessa yhteiskunnassa. Kun molemmat vanhemmat käyvät työssä, perheelle, lasten kasvatukselle ja ruoanlaitolle ei useinkaan jää aikaa. Tästä syystä yhteiskunnan on yhä tärkeämpää toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimia, ja jokapäiväisten taitojen opettaminen on annettava koulujen ja oppilaitosten tehtäväksi. Perheitä on kuitenkin edelleen muistutettava perheiden perinteisistä tehtävistä ja velvollisuuksista, jotka kuuluvat edelleen niiden vastuualueeseen. EU:kaan ei voi tehdä kaikista ihmisistä hoikkia eikä saada kaikkia nauttimaan terveellisestä elämästä. Jäsenvaltioiden on laadittava toimintasuunnitelmia ja toimia, mutta ihmisten on toteutettava ne käytännössä."@fi7
". Tout ce que nous tentons d’entreprendre dans les domaines de l’environnement et de la santé vise à protéger la santé des personnes. La responsabilité de ces initiatives incombe aux États membres et cela ne doit pas changer. La notion de prévention est de plus en plus importante. Le rapport Ries décrit les risques pour la santé qu’impliquent l’obésité, la surcharge pondérale et les maladies chroniques. Pourquoi nos enfants sont-ils en surpoids? Quelles sont les causes? Il convient de discuter de ces questions afin de parvenir à une sensibilisation, en particulier au sein des familles. C’est par l’école et l’éducation qu’il faut communiquer des informations sur la capacité quotidienne à maintenir notre corps en bonne santé. La prévention de ces maladies impliquera nécessairement des changements sociaux, mais cela ne se fera pas simplement au moyen d’interdictions en matière de publicité, en fournissant des informations sur la santé et en offrant aux enfants des sacs de sport lorsqu’ils arrivent à l’école primaire. Notre société vit à un rythme effréné; lorsque les deux parents travaillent, le temps consacré à la famille, à l’éducation des enfants et à la préparation des repas fait souvent défaut. De ce fait, il est encore plus important que la société prenne des mesures préventives et que l’on confie aux écoles et aux établissements scolaires la communication de compétences en matière de vie quotidienne. Cependant, nous ne devons pas cesser de rappeler aux familles les tâches et les obligations qui leur incombent et nous devons leur permettre de les remplir. L’UE seule ne peut pas faire en sorte que les citoyens soient minces et profitent de la vie et d’une bonne santé. Les États membres doivent élaborer des plans d’action et des mesures, mais les citoyens doivent les mettre en pratique eux-mêmes."@fr8
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@hu11
"Tutto quello che cerchiamo di fare in materia di ambiente e sanità mira a proteggere la salute. La responsabilità in merito spetta agli Stati membri e deve restare di loro competenza. Il concetto di prevenzione sta diventando sempre più importante. La relazione Ries descrive i rischi che l’obesità, il soprappeso e le malattie croniche comportano per la salute. Perché i nostri bambini sono soprappeso? Quali sono le cause? Questi problemi vanno discussi per sensibilizzare soprattutto le famiglie. La capacità di mantenere sano il nostro corpo giorno dopo giorno è un messaggio che va comunicato mediante la scuola e l’istruzione di carattere generale. La prevenzione di queste malattie comporterà necessariamente cambiamenti sociali, ma ciò non si potrà realizzare solo imponendo divieti alla pubblicità, diffondendo informazioni sulla salute e fornendo sacche sportive ai bambini quando cominciano le elementari. Viviamo in una società che va di fretta; quando entrambi i genitori lavorano, spesso manca il tempo per la famiglia, per allevare i figli e per cucinare. Di conseguenza, è sempre più importante che la società intervenga preventivamente e che alle scuole e alle strutture scolastiche venga affidato l’insegnamento di quanto occorre sapere per la vita di ogni giorno. Anche così non dobbiamo smettere di ricordare alle famiglie i compiti e i doveri che competono loro e di metterle in grado di farvi fronte e onorarli. Neppure l’Unione può fare dimagrire la gente, né far sì che possa godersi la vita in salute. Gli Stati membri devono elaborare piani d’azione e provvedimenti, ma è la gente che deve metterli in pratica da sé."@it12
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@lt14
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@lv13
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@mt15
"Bij al onze inspanningen op het gebied van milieu en gezondheid staat de bescherming van de gezondheid centraal. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de lidstaten en dat dient ook zo te blijven. Het preventiebeginsel wordt in dat verband steeds belangrijker. In het verslag-Ries worden de risico’s voor de gezondheid van obesitas, overgewicht en chronische ziekten beschreven. Waarom hebben onze kinderen eigenlijk overgewicht? Wat zijn de oorzaken hiervan? Wij mogen deze discussie niet uit de weg gaan omdat wij het bewustzijn hieromtrent met name in gezinnen moeten verbeteren. De kennis om in ons dagelijks leven bewust en gezond met ons lichaam om te gaan, moet via scholen en algemene vorming worden overgedragen. Wij moeten veranderingen in onze samenleving doorvoeren om deze ziekten te voorkomen. Dat kan niet alleen op basis van een reclameverbod, door advertenties met voorlichting over een gezonde levenstijl en via het uitdelen van sporttassen aan kinderen als ze naar de basisschool gaan. Wij leven in een snelle maatschappij. Beide ouders werken. Vaak is er geen tijd voor gezin, opvoeding of koken. Daardoor wordt het steeds belangrijker dat de maatschappij haar preventieve taken waarneemt. Scholen en educatieve instellingen dienen voorlichting te geven over de vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde levensstijl. Desalniettemin moeten wij gezinnen en families op hun eigen plichten blijven wijzen en hun de mogelijkheden bieden om daarmee op verantwoorde wijze om te gaan. Ook de EU kan geen wet- of regelgeving uitvaardigen die ervoor zorgt dat alle mensen slank en gezond van het leven genieten. De lidstaten dienen weliswaar acties en maatregelen in gang te zetten, maar de verantwoordelijkheid om deze in de praktijk te brengen, berust uiteindelijk bij de mensen zelf."@nl3
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@pl16
". Tudo o que tentamos fazer nos domínios do ambiente e da saúde visa a protecção da saúde das pessoas. A responsabilidade por estas iniciativas incumbe aos Estados-Membros e é assim que deve continuar. A noção de prevenção está a tornar-se cada vez mais importante. O relatório Ries descreve os riscos para a saúde que a obesidade, o excesso de peso e as doenças crónicas implicam. Por que sofrem as nossas crianças de excesso de peso? Quais são as causas? Importa discutir estas questões a fim de se conseguir uma maior sensibilização, em especial no seio das famílias. A capacidade quotidiana de manter o nosso corpo de boa saúde é algo que deve ser comunicado através da escola e da educação geral. A prevenção destas doenças implicará necessariamente alterações sociais, mas isso não se fará simplesmente mediante proibições em matéria de publicidade, prestando informações sobre a saúde e oferecendo às crianças sacos de desporto quando chegam à escola primária. A nossa sociedade vive a um ritmo muito acelerado; quando os dois progenitores trabalham, o tempo consagrado à família, à educação dos filhos e à preparação das refeições por vezes escasseia. Assim, torna-se ainda mais importante que a sociedade tome medidas preventivas e que seja confiada às escolas e aos estabelecimentos escolares a tarefa da comunicação de competências quotidianas. No entanto, não devemos cessar de recordar às famílias as tarefas e as obrigações que lhes são inerentes e de lhes dar a possibilidade de as executar e cumprir. Nem mesmo a UE pode fazer com que os seus cidadãos sejam elegantes e usufruam da vida e de uma boa saúde. Os Estados-Membros devem elaborar planos de acção e medidas, mas são os cidadãos que os devem pôr em prática."@pt17
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@ro18
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@sk19
". Alle unsere Bemühungen im Bereich Umwelt und Gesundheit zielen auf den Gesundheitsschutz ab. Die Verantwortung liegt bei den Mitgliedstaaten, und das muss auch so bleiben. Der Vorsorgegedanke bekommt immer größere Bedeutung. Der Bericht Ries stellt die gesundheitlichen Risiken von Übergewicht, Adipositas und chronischen Krankheiten heraus. Warum sind unsere Kinder übergewichtig? Wo liegen die Ursachen? Die Diskussion muss geführt werden, um Bewusstsein, vor allem in den Familien, zu schaffen. Über Schule und allgemeine Bildung muss die Alltagskompetenz um den gesundheitsbewussten Umgang mit unserem Körper vermittelt werden. Wir müssen gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen, um vorbeugend diesen Krankheiten entgegenzutreten. Das funktioniert aber nicht allein durch Werbeverbote, gesundheitsbezogene Angaben und die Ausstattung unserer Erstklässler mit Sporttaschen. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig. Beide Elternteile arbeiten. Die Zeit für die Familie, zur Erziehung und zum Kochen fehlt oft. Die Vorsorgepflicht der Gesellschaft wird dadurch immer wichtiger, und die Vermittlung von Alltagskompetenz muss auf die Schulen und die Bildungsträger verlagert werden. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen, die Familien an ihre ureigensten Aufgaben und Pflichten zu erinnern und ihnen dazu die Kompetenz lassen. Auch die EU kann nicht veranlassen, dass alle Menschen schlank und gesund ihr Leben genießen. Die Mitgliedstaaten müssen Aktionen und Maßnahmen veranlassen. Umsetzen müssen sie die Menschen selbst."@sl20
". Allt det vi gör inom miljö och hälsa gör vi för att skydda hälsan. Ansvaret för detta ligger fortfarande hos medlemsstaterna, och det måste det göra även i fortsättningen. Tanken på förebyggande åtgärder blir allt mer aktuell. I Ries-betänkandet redogör man för hälsoriskerna med fetma, övervikt och kroniska sjukdomar. Varför är våra barn överviktiga? Vad beror det på? Dessa frågor måste vi diskutera om vi ska kunna öka medvetenheten, särskilt hos familjer. Förmågan att hålla våra kroppar friska varje dag är något som måste läras ut genom skolan och den allmänna utbildningen. För att förebygga dessa sjukdomar krävs det förändringar i samhället, men detta kan vi inte uppnå enbart med förbud mot reklam, genom att informera om hälsa eller genom att ge barnen gymnastikpåsar när de börjar i lågstadiet. Vi lever i ett höghastighetssamhälle och när båda föräldrarna arbetar saknas det ofta tid för familjen, för att uppfostra barnen och för att laga mat. Därför är det ännu viktigare att samhället vidtar förebyggande åtgärder och förmedlingen av livskunskaper måste överlämnas åt skolor och pedagogiska inrättningar. Men vi får ändå inte sluta påminna familjerna om de uppgifter och skyldigheter som faktiskt åligger dem, och vi måste göra det möjligt för dem att klara av dessa uppgifter och skyldigheter. Inte ens EU kan göra människor smala och se till att de lever och har hälsan. Medlemsstaterna måste lägga fram handlingsplaner och åtgärder, men det är människorna själva som måste förverkliga dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Christa Klaß (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9
"schriftlich"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph