Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2007-02-01-Speech-4-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20070201.21.4-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l’Irak où les juges du chef de l’État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s’achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd’hui est, au XXIème siècle où l’obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, «on tue les vieux» pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l’Europe de Maastricht, où on tue l’avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l’investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l’humanité, il n’y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. «L’économie Malthus» - «l’État euthanazie», «le principe de précaution» et la peine suprême d’exécution, sont en filiation dans le couple de l’orgueil et de la facilité."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@cs1
"Vist er der Frankrig med de mange uskønne retstvister. Vist er der Irak, hvor de, der skulle afsige dom over statslederen, blev båret frem af angribernes missiler. Og vist er der Kina, hvor alt kan købes, selv den kugle, man vil skyde sig for panden. For slet ikke at tale om Libyen og de bulgarske sygeplejersker. I det 21. århundrede, hvor obskurantismen har kronede dage, er dødsstraf også det forhold, at man på hospitalerne i Frankrig "berøver de gamle livet" for at frigøre sengepladser og få regnskabet til at stemme. Det sker i Maastricht-traktatens Europa, hvor vi ved at afskære vejen til finansieringskilder for investeringer, afskærer os selv fra fremtiden. Den ærværdige professor Malthus' ideologiske svøbe - nulvækst og vedvarende underudvikling - har ramt beslutningstagerne. Der er ikke plads til alle ved menneskehedens banket. Derfor lader vi hedebølger, injektionssprøjter, førtidspensioneringer og arbejdstidsnedsættelser gøre deres del af jobbet. Skatteretten lægger et kvælende greb, arbejdsretten lægger hindringer ud, og finanslovsbestemmelser sætter på smalkost. Og på toppen af denne række af malthusianske straffe kommer så strafferetten og fuldender dette samfund, hvor man dyrker døden. I den "malthusianske økonomi" går "eutanasistaten", forsigtighedsprincippet og dødsstraf hånd i hånd med stolthed og magelighed."@da2
". Natürlich ist da Frankreich mit seinen Justizskandalen; dann hätten wir noch den Irak, wo diejenigen, die über den Staatschef gerichtet haben, auf den Raketen der Besatzer ins Land gekommen sind; und es gibt China, wo man alles kaufen kann, sogar die Kugel, die man sich in den Kopf jagt. Und zu nennen wären auch Libyen und der Fall der bulgarischen Krankenschwestern. Doch im 21. Jahrhundert werden zunehmend und ganz bewusst Tatsachen verschleiert. Die Todesstrafe wird nun in französischen Krankenhäusern vollstreckt, wo alte Menschen ermordet werden, um Betten freizumachen oder die Bilanzen zu schönen. Sie wird im Europa von Maastricht vollstreckt, wo wir wichtige Finanzhähne zugedreht und damit unsere eigene Zukunft zunichte gemacht haben. Unsere Entscheidungsträger wurden von der ideologischen Geißel des Pfarrers Malthus – nämlich Nullwachstum und dauerhafte Unterentwicklung – befallen. Es scheint, als ob an der Tafel der Menschheit nicht genügend Platz für alle ist. Also überlassen wir die Alten ihrem Schicksal aus Hitzewellen und tödlichen Spritzen, wir schicken die Menschen früher in Rente und reduzieren ihre Arbeitszeiten. Die Steuergesetze halten uns im Würgegriff, die Arbeitsgesetzgebung lässt keinen Platz zum Atmen und die Haushaltsgesetze gestehen uns keinen finanziellen Spielraum zu. Und an der Spitze dieser Leiter der malthusianischen Strafen steht das Strafrecht, das unsere Gesellschaft mit der Kultur des Todes krönt. Im Wirtschaftssystem nach Malthus stecken der „Euthanazi-Staat“, das „Vorsorgeprinzip“ und die Höchststrafe des Todes mit Stolz und Selbstgefälligkeit unter einer Decke."@de9
"Φυσικά, υπάρχει η Γαλλία με τις μπερδεμένες δικαστικές καταστάσεις της· ναι, υπάρχει το Ιράκ, όπου οι επιφορτισμένοι να δικάσουν τον αρχηγό του κράτους εμφανίστηκαν ιππαστί στους πυραύλους των εισβολέων· και, φυσικά, υπάρχει η Κίνα, όπου τα πάντα πωλούνται, ακόμη και οι σφαίρες με τις οποίες οι άνθρωποι θα τινάξουν τα μυαλά τους στον αέρα. Έπειτα είναι η Λιβύη και η υπόθεση των βουλγάρων νοσοκόμων. Τον 21ο αιώνα, όπου ολοένα και περισσότερο, τα θέματα συγχέονται ηθελημένα, η θανατική ποινή εφαρμόζεται σήμερα στα γαλλικά νοσοκομεία, όπου οι ηλικιωμένοι εξοντώνονται προκειμένου να ελευθερωθούν κλίνες και να ισοσκελιστούν οι λογαριασμοί. Εκτελείται στην Ευρώπη του Μάαστριχτ όπου, παύοντας τη χρηματοδότηση σε ζωτικής σημασίας επενδύσεις, σκοτώνουμε το μέλλον μας. Η ιδεολογική μάστιγα του αιδεσιμότατου Malthus της μηδενικής ανάπτυξης και της διατηρήσιμης υποαπασχόλησης έχει μολύνει τους ημέτερους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Στο τραπέζι της συνεστίασης του ανθρώπινου γένους φαίνεται να μην υπάρχει αρκετός χώρος. Έτσι, αφήνουμε τους ηλικιωμένους στο έλεος καυσώνων και θανατηφόρων ενέσεων και συνταξιοδοτούμε τους ανθρώπους πρόωρα και μειώνουμε τις ώρες εργασίας τους. Η φορολογική νομοθεσία στραγγαλίζει, η εργατική νομοθεσία προκαλεί ασφυξία και η δημοσιονομική νομοθεσία μάς επιστρέφει λιγότερα ρέστα. Εν τω μεταξύ, στην κορυφή αυτής της κλίμακας μαλθουσιανών ποινών, το ποινικό δίκαιο επιστεγάζει αυτή την κοινωνία μας με την κουλτούρα θανάτου. Στη μαλθουσιανή οικονομία, το «κράτος ευθανασίας», η «αρχή της προφύλαξης» και η έσχατη τιμωρία της εκτέλεσης είναι οι ομόκλινοι της υπεροψίας και της αυταρέσκειας."@el10
"Of course, there is France with its judicial imbroglios; yes, there is Iraq, where those charged with judging the Head of State turned up astride the missiles of the invaders; and, naturally, there is China, where everything is up for sale, even bullets for people to blow their brains out with. Then there is Libya and the case of the Bulgarian nurses. In the 21st century, where, increasingly, the issues are wilfully confused, the death penalty is now carried out in French hospitals, where the old are finished off in order to free up beds and balance the accounts. It is carried out in the Europe of Maastricht where, by pulling the plug on vital investment, we have killed off our future. The ideological scourge of the Reverend Malthus - of zero growth and sustainable underdevelopment – has infected our decision-makers. There would seem not to be enough room at the banqueting table of the human race. So we leave the old to the mercy of heatwaves and lethal injections, and we retire folk early and reduce their working hours. Tax law exerts its stranglehold, labour law may leave no room to breathe and budgetary law short-changes us. Meanwhile, at the top of this ladder of Malthusian penalties, criminal law tops off this society of ours with the culture of death. In the Malthusian economy, the ‘euthanazi state’, the ‘precautionary principle’ and the ultimate penalty of execution are the bedfellows of pride and complacency."@en4
". Tenemos a Francia con sus embrollos judiciales, a Iraq, donde los encargados de juzgar al Jefe de Estado aparecieron montados sobre los misiles de los invasores y, por supuesto, China, donde todo esta a la venta, incluso balas para que la gente se vuele los sesos con ellas. Luego tenemos a Libia y el caso de las enfermeras búlgaras. En este siglo XXI, en el que los problemas cada vez se entremezclan más de forma voluntaria, la pena de muerte ahora se lleva a cabo en los hospitales franceses, donde se liquida a los ancianos para liberar camas y equilibrar las cuentas. Se lleva a cabo en la Europa de Maastricht, donde al no realizar las inversiones necesarias, matamos nuestro propio futuro. El azote ideológico del padre Malthus –crecimiento cero y subdesarrollo sostenible– ha infectado a nuestros responsables políticos. Al parecer no existen plazas suficientes en la mesa del banquete del género humano. Y de este modo, dejamos a los ancianos a la merced de las olas de calor y de las inyecciones letales, y jubilamos anticipadamente a los trabajadores y reducimos sus horas de trabajo. La legislación fiscal ejerce su dominio, la legislación laboral no nos deja espacio para respirar y la legislación presupuestaria no nos brinda lo que nos corresponde. Entretanto, en la punta de esta escalera de sanciones maltusianas, la legislación penal corona esta sociedad nuestra con la cultura de la muerte. En la economía maltusiana, el «Estado eutanazi», el «principio de cautela» y la pena capital comparten cama con el orgullo y la complacencia."@es21
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@et5
"Ranskassa on oikeudelliset sekasotkunsa. Irakissa valtion päämiehen tuomitsemisesta vastuussa olleet ilmestyivät paikalle maahantunkeutujien ohjuksilla ratsastaen. Kiinassa taas voidaan ostaa mitä vain, jopa luoteja, joilla ihmiset voivat räjäyttää itsensä taivaan tuuliin. Libyassa on puolestaan bulgarialaisiin sairaanhoitajiin liittyvä tapauksensa. Nyt 2000-luvulla, tällä obskurantismin aikakaudella, kuolemanrangaistus on käytössä ranskalaisissa sairaaloissa, joissa tapetaan vanhuksia, jotta vuoteita vapautuu ja tilit pysyvät tasapainossa. Se on käytössä myös Maastrichtin EU:ssa, jossa tuhotaan tulevaisuus sulkemalla rahahanat elintärkeiltä investoinneilta. Päätöksentekijämme ovat sortuneet pappi Malthusin tuhoisaan ideologiaan, joka perustuu nollakasvuun ja jatkuvaan alikehitykseen. Ihmisrodun juhla-aterialla ei näytä olevan tarpeeksi tilaa. Vanhukset jätetään siksi helleaaltojen armoille, ja heille annetaan tappavia ruiskeita. Ihmisiä passitetaan varhaiseläkkeelle, ja työtunteja vähennetään. Verolainsäädäntö pitää ihmiset ahdingossa, työlainsäädäntö ei jätä tilaa hengittää ja talousarviolainsäädännössä kitsastellaan. Tämän malthusilaisen rangaistusasteikon huipulla rikoslainsäädäntö kruunaa yhteiskuntamme, jossa vallitsee kuoleman kulttuuri. Malthusilaisessa taloudessa eutanasia, ennalta varautumisen periaate ja äärimmäinen teloitusrangaistus kulkevat käsi kädessä ylpeyden ja omahyväisyyden kanssa."@fi7
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@hu11
"Certo, c’è la Francia, con i suoi pasticci giudiziari; certo, c’è l’Iraq, dove i giudici del capo dello Stato sono arrivati a cavallo dei missili degli invasori, e naturalmente c’è la Cina, dove tutto è in vendita, anche la pallottola per farsi saltare le cervella. Poi c’è la Libia e il caso delle infermiere bulgare. Nel XXI secolo, in cui le questioni sono volutamente sempre più confuse, la pena di morte viene eseguita negli ospedali francesi, nei quali si uccidono gli anziani per liberare i letti e mettere i conti in pareggio. Viene eseguita nell’Europa di Maastricht, dove abbiamo ucciso il nostro futuro staccando la spina dei finanziamenti indispensabili. La lebbra ideologica del reverendo Malthus – la crescita zero e il sottosviluppo sostenibile – ha contagiato i nostri decisori. Sembrerebbe che non ci siano posti a sufficienza al banchetto dell’umanità. Così lasciamo gli anziani alla mercé delle ondate di caldo e delle iniezioni letali, prepensioniamo le persone e riduciamo le loro ore di lavoro. Il diritto tributario strangola, il diritto del lavoro può essere soffocante e le leggi di bilancio ci derubano. Frattanto, al vertice di questa scala di tormenti malthusiani, il diritto penale dà l’ultimo tocco a questa nostra società con la cultura della morte. Nell’economia malthusiana lo “Stato eutanasia”, il “principio precauzionale” e la pena suprema dell’esecuzione sono alleati dell’orgoglio e del compiacimento."@it12
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@lt14
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@lv13
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@mt15
"Natuurlijk is daar Frankrijk met z’n juridische verwikkelingen, en ja, Irak, waar degenen die belast zijn met de berechting van het staatshoofd met de raketten van de invallende troepen zijn meegekomen. Dan hebben we China, waar alles te koop is, en dus ook kogels om mensen het hoofd aan flarden te schieten. En we zwijgen liever over Libië en de Bulgaarse verpleegsters. In de 21ste eeuw, waar het verdoezelen van zaken voortdurend terrein wint, wordt de doodstraf in Franse ziekenhuizen uitgevoerd. Ouderen worden daar omgebracht om bedden vrij te maken zodat daar maandag weer geld mee kan worden verdiend. De doodstraf wordt hier in het Europa van Maastricht in praktijk gebracht: door te verzuimen de nodige investeringen te doen hebben we de doodsklok over onze toekomst geluid. De ideologische lepra van dominee Malthus – met nulgroei en duurzame onderontwikkeling – heeft onze besluitmakers geïnfecteerd. Aan de feestdis van het mensdom schijnen onvoldoende plaatsen te zijn. Daarom laten we ouderen omkomen tijdens hittegolven of brengen we ze om met injecties; daarom laten we mensen met vervroegd pensioen gaan, terwijl we de werkweek verkorten. De belastingwetgeving houdt ons in een wurggreep, de arbeidswetgeving laat ons geen ruimte en via de begrotingswetgeving korten we op alles. Bovenaan deze Malthusiaanse ladder met bezoekingen is het de strafwetgeving die onze maatschappij met de cultuur des doods bekleedt. In deze Malthusiaanse economie zijn de “euthanazistaat”, het “voorzorgsbeginsel” en de ultieme executiestraf de metgezellen van het duo trots en gezapigheid."@nl3
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@pl16
"Claro que há a França com os seus imbróglios judiciais; claro que há o Iraque, onde os juízes encarregados de julgar o Chefe de Estado chegaram montados nos mísseis dos invasores; e há a China, naturalmente, onde tudo se compra, até as balas para dar um tiro nos próprios miolos. E depois há a Líbia e o caso das enfermeiras búlgaras. No século XXI, onde cada vez mais se confundem intencionalmente as questões, a pena de morte é agora praticada nos hospitais franceses, onde se matam os idosos para libertar as camas e equilibrar as contas. Ela é praticada na Europa de Maastricht, onde matámos o futuro ao estrangular os canais vitais do investimento. O flagelo ideológico do Reverendo Malthus – do crescimento zero e do subdesenvolvimento sustentável – contaminou os nossos decisores. Ao que parece, não haveria espaço suficiente à mesa do banquete da humanidade. Assim, deixa-se os velhos à mercê de ondas de calor e de injecções letais, e instituem-se as reformas antecipadas e a redução dos horários de trabalho da população activa. O direito fiscal sufoca, o direito do trabalho dá-nos pouca margem de manobra, o direito orçamental raciona o nosso ganho. Entretanto, no topo desta escada de penalidades maltusianas, o direito penal coroa esta nossa sociedade com a cultura da morte. Na economia maltusiana, o "Estado-eutanásia", o "princípio de precaução" e a pena suprema da execução andam de par em par com o orgulho e a complacência."@pt17
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@ro18
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@sk19
"Bien sûr, il y a la France avec ses affaires judiciaires; bien sûr, il y a l'Irak où les juges du chef de l'État sont arrivés à cheval sur les missiles des envahisseurs ; et bien sûr, il y a la Chine, où tout s'achète, même la balle pour se faire éclater le cervelet, sans parler de la Libye et des infirmières bulgares. Mais la peine de mort aujourd'hui est, au XXIème siècle où l'obscurantisme gagne, dans les hôpitaux de France, "on tue les vieux" pour libérer les lits à rentabiliser les lundis. Dans l'Europe de Maastricht, où on tue l'avenir, en débranchant les tuyaux financiers de l'investissement. La lèpre idéologique du pasteur Malthus, de la croissance zéro et du sous-développement durable, a contaminé les décideurs. Au banquet de l'humanité, il n'y aurait pas assez de place. Alors on laisse faire la canicule, les seringues, les préretraites et les RTT, le droit fiscal étouffe, le droit du travail peut entraver, le droit budgétaire rationne et au sommet de cette échelle des peines malthusiennes, le droit pénal couronne cette société de la culture de mort. "L'économie Malthus" - "l'État euthanazie", "le principe de précaution" et la peine suprême d'exécution, sont en filiation dans le couple de l'orgueil et de la facilité."@sl20
"Vi har ju Frankrike med sitt juridiska virrvarr, och vi har Irak, där de som hade till uppgift att döma statschefen dök upp ridandes på fiendernas missiler, och vi har ju Kina, där allting går att köpa, till och med kulor för att skjuta huvudet av folk. Och så har vi Libyen och fallet med de bulgariska sjuksköterskorna. På 2000-talet, då saker och ting blir alltmer avsiktligt invecklade, tillämpar man nu dödsstraff på franska sjukhus där man gör slut på de gamla för att frigöra sängplatser och utjämna ekonomin. Det tillämpas i Maastrichtsavtalets EU, där vi har tagit död på vår framtid genom att dra ut proppen för viktiga investeringar. Thomas Malthus ideologiska gissel – med noll tillväxt och hållbar underutveckling – har smittat av sig på våra beslutsfattare. Det verkar som om det inte finns tillräckligt med plats runt människosläktets festbord. Så vi utelämnar de gamla på nåd och onåd till värmeböljor och dödliga injektioner, och vi pensionerar folk tidigt och drar ner på deras arbetstimmar. Skattelagarna tar ett strypgrepp, arbetsrätten kan inte ge något andrum och budgetlagstiftningen ger oss för lite växel tillbaka. Och högst upp på denna stege av malthusianska straff sitter straffrätten och lurar med döden. I den malthusianska ekonomin går ”dödshjälpsstaten”, ”försiktighetsprincipen” och det slutgiltiga straffet avrättning hand i hand med stoltheten och självbelåtenheten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jean-Claude Martinez (ITS ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8
"par écrit"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph